پايان نامه بررسي ارتباط بين توده‌ي بدني، اختلالات هورموني و برخي عوامل خوني در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان‌ پلي‌کيستيک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين توده‌ي بدني، اختلالات هورموني و برخي عوامل خوني در بيماران مبتلا به سندرم  تخمدان‌ پلي‌کيستيک  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين توده‌ي بدني، اختلالات هورموني و برخي عوامل خوني در بيماران مبتلا به سندرم  تخمدان‌ پلي‌کيستيک  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

چكيده 1
فصل اول: مقدمه 2
فصل دوم: مروري بر تحقیقات انجام شده
2-1- سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) 5
2-2- سابقه‌ی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک 7
2-3- اپیدومیولوژی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک 7
2-4- خصوصیات بالینی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک 8
2-5- چرخه‌ی قاعدگي 10
2-5-1- فاز فوليکولار 10
2-5-1-1- فوليکول بدوی 11
2-5-1-2- فوليکول پيش انترال 13
2-5-1-3- فولیکول انترال 15
2-5-1-4- انتخاب فولیکول غالب 16
2-5-1-5- فولیکول پیش تخمک‌گذاری 18
2-5-1-6- تخمک‌گذاری 21
2-5-2- فاز لوتئال 23
2-6- عدم تخمک‌گذاری 27
2-6-1- علل عدم تخمک‌گذاری 27
2-6-2- نقائص مرکزی 30
2-6-2-1- تومورهای هیپوفیز 31
2-6-2-2- هیپرپرولاکتینمی 31
2-6-3- بالا بودن غلظت استروژن به طور مزمن 31
2-6-4- نقص در فوران LH 32
2-7- بیماری‌های موضعی تخمدان 33
2-7-1- سندرم تخمدان چند کیستی 33
2-7-1-1- زنان با یک مشخصه‌ی منحصر تخمدان‌های پلی‌کیستیک 36
2-7-1-2- تعریف حاضر از تخمدان پلی‌کیستیک 36
2-7-1-3- ویژگی‌های بالینی و بیوشیمیایی PCOS 39
2-7-1-3-1- گنادوتروپین‌ها در PCOS 39
2-7-1-3-1-1- ترشح نامناسب گنادوتروپین 39
2-7-1-3-2- تولید استروئید در زنان PCOS 40
2-7-1-3-2-1- ترشح آندروژن 40
2-7-1-3-2-2- تولید استروئید در تخمدان 40
2-7-1-3-2-3- هیپرآندروژنمی 43
2-7-1-3-2-3-1- هیپرآندروژنیسم بالینی 45
2-7-1-3-3- اختلالات تیروئیدی 46
2-7-1-3-4- هیپرپرولاکتینمی 46
2-7-1-3-5- خصوصیات متابولیکی در PCOS 46
2-7-1-3-5-1- تحمل گلوکز 46
2-7-1-3-5-2- مقاومت به انسولین 47
2-7-1-3-5-3- کلیرانس و ترشح انسولین 49
2-7-1-3-5-4- مقاومت انسولینی در زنان PCO 50
2-7-1-3-5-5- فاکتورهای رشد شبه‌انسولینی در PCOS 50
2-7-1-3-6- لپتین و PCOS 52
2-7-1-3-7- لیپیدها و PCOS 54
2-7-1-3-7-1- دیس‌لیپیدمی 55
2-7-1-3-8- تنظیم وزن و انرژی 55
2-7-1-3-9- هیرسوتیسم 56
2-7-1-3-9-1- هیرسوتیسم ایدیوپاتیک 57
2-7-1-3-10- اختلالات قاعدگی و خطر ابتلا به سرطان آندومتر 58
2-7-1-3-11- ژنتیک PCOS 59
2-7-1-3-12- مدیریت بالینی 60
2-7-1-3-13- تغییرات نحوه‌ی زندگی 61
2-8- ناهنجاری‌های متابولیک و خطرات سلامت همراه با آن‌ها 62
2-9- معیارهای تشخیص PCOS 64
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3- 1- منشور اخلاقی 66
3- 2- جامعه‌ی مورد مطالعه 66
3- 3- نمونه‌گیری 67
3-3-1- خون‌گیری وریدی 67
3-4- آزمایش‌های بیوشمیایی 67
3-4-1- اندازه‌گیری گلوکز 67
3-4-2- اندازه‌گیری پروفایل لیپیدی 68
3-4-3- اندازه‌گیری تری‌گلیسرید 68
3-4-4- اندازه‌گیری کلسترول 69
3-4-5- اندازه‌گیری لیپوپروتئین 70
3-4-5-1- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با دانسیته‌ی بالا به روش مستقیم 70
3-4-5-2- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با دانسیته‌ی پایین 70
3-4-6- سنجش هورمونی 71
3-4-6-1- اندازه‌گیری هورمون LH در سرم 71
3-4-6-2- اندازه‌گیری هورمون FSH در سرم 72
3-4-6-3- اندازه‌گیری هورمون تستوسترون در سرم 73
3-4-6-4- اندازه‌گیری هورمون DHEA-S 74
3-4-6-5- اندازه‌گیری هورمون پرولاکتین در سرم 75
3-4-6-6- اندازه‌گیری هورمون آندروستندیون 76
3-4-6-7- اندازه‌گیری هورمون پروژسترون در سرم 76
3-4-6-8- اندازه‌گیری هورمون استروژن در سرم 77
3-4-6-9- اندازه‌گیری هورمون TSH در سرم 78
3-5- تکمیل پرسش‌نامه‌ها 79
3-5-1- پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی 79
3-5-2- پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک 79
3-6- تجزیه و تحلیل‌های آماری 79
فصل چهارم: نتایج
4-1- بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی زنان مورد مطالعه 81
4-2- مقایسه‌ی هورمون‌ها در زنان PCOS با زنان سالم 82
4-3- مقایسه‌ی عوامل خونی در زنان PCOS با زنان سالم 87
4-4- مقایسه‌ی عوامل بالینی در زنان PCOS با زنان سالم 89
4-5- بررسی ارتباط نمایه‌ی توده‌ی بدنی با پارامترهای مورد مطالعه 90
4-5-1- بررسی ارتباط نمایه‌ی توده‌ی بدنی با هورمون‌های مورد مطالعه 90
4-5-2- بررسی ارتباط نمایه‌ی توده‌ی بدنی با عوامل خونی مورد مطالعه 91
4-6- بررسی ارتباط سن با پارامترهای مورد مطالعه 92
4-6-1- بررسی ارتباط سن با هورمون‌های مورد مطالعه 92
4-6-2- بررسی ارتباط سن با عوامل خونی مورد مطالعه 92
4-7- بررسی ارتباط سطوح هورمون‌ها با تشخیص نهایی (PCOS- سالم) 94
4-8- بررسی ارتباط سطوح عوامل خونی با تشخیص نهایی (PCOS- سالم) 96
4-9- بررسی ارتباط بین هورمون‌های مورد مطالعه 98
4-10- بررسی ارتباط بین عوامل خونی مورد مطالعه 98
4-11- بررسی ارتباط بین عوامل خونی و هورمون‌های مورد مطالعه 100
فصل پنجم: بحث
5-1- شایع‌ترین علایم بالینی در افراد مبتلا به PCOS 101
5-2- شایع‌ترین عوامل خونی غیر طبیعی در افراد PCOS 104
5-3- تغییرات هورمونی افراد PCOS 105
5-4- متغیرهای دموگرافیک در بیماران PCOS 106
5-4-1- رابطه‌ی توده‌ی بدنی با هورمون‌ها و عوامل خونی در بیماران PCOS 106
5-4-1-1- رابطه‌ی توده‌ی بدنی و هورمون‌ها 106
5-4-2- رابطه‌ی توده‌ی بدنی با عوامل خونی 107
5-4-3- رابطه‌ی سن با هورمون‌ها و عوامل خونی در بیماران PCOS 107
5-4-3-1- رابطه‌ی سن با هورمون‌ها 107
5-4-3-2- رابطه‌ی سن با عوامل خونی 108
5-5- اثرات متقابل متغیرهای دموگرافیکی، هورمونی و خونی در بیماران PCOS 109
5-6- کیفیت زندگی بیماران PCOS 110
5-7- نتیجه‌گیری کلی 111
6- منابع 114
7- پیوست‌ها 127
8- چکیده‌ی انگلیسی 129

منابع

 

Adams J, Polson DW, Franks S. 1986. Prevalence of polycystic ovaries in women with anovulation and idiopathic hirsutism. British medical journal (Clinical research edition), 293(6543): 355–359.

Arshad, M., Moradi, S., Ahmmadkhani, A. & Emami, Z. 2012. Increased Prevalence of Depression in women with polycystic ovary Syndrome. Iranian Jrurnal of Endocrinology and Metabolism, 13(6): 582-586.

 

Azziz, R. 2003. The evaluation and management of hirsutism.Obstetrics Gynecology, 101(5 Part 1): 955-1007.

Azziz, R. 2004. PCOS: a diagnostic challenge. Reproductive BioMedicine Online, 8: 644–48.

Azziz, R. 2005. Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome: a reappraisal. Fertility and Sterility, 83: 1343–1346.

Azziz, R., Carmina, E. & Sawaya, M. E. 2000. Idiopathic hirsutism. Endocrine Reviews, 21(4): 347-362.

Azziz, R., Carmina, E., Dewailly, D., Diamanti-Kandarakis, E., Escobar-Morreale, H. F., Futterweit, W., Janssen, O. E., Legro, R. S., Norman, R. J., Taylor, A. E. & Witchel , S. F. 2009. The Androgen Excess and PCOS Society criteria for the polycystic ovary syndrome: the complete task force report. Fertility and Sterility, 91(2):456-488.

Azziz, R., Hincapie, L. A., Knochenhauer, E. S., Dewailly, D., Fox, L., Boots, L. R. 1999. Screening for 21-hydroxylase-deficient nonclassic adrenal hyperplasia among hyperandrogenic women: a prospective study. Fertility and Sterility, 72(5): 915-925.

 

Banaszewska, B., Duleba, A. & Spaczynski, R. 2006. Lipid in polycystic ovary syndrome: Role of hyperinsulinemia and effects of metformin. American Journal of Obstetrics and Gyneocology, 194(5): 1266-1272

Bancroft, J. 2002. Sexual effects of androgens in women: some theoretical considerations. Fertility and Sterility, 77(Suppl. 4): 55-59.

Baranowska, B., Radzikowska, M., Wasilewska-Dziubinska, E., Kaplinski, A., Roguski, K. & Plonowski, A. 1999. Neuropeptide Y, leptin, galanin and insulin in women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology, 13(5): 344-351.

چكيده

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، شایع‌ترین بیماری مرتبط با عدم تخمک‌گذاری مزمن است و 6-4 درصد زنان را در سن باروری مبتلا می‌کند. PCOS یک اختلال اندوکرین اختصاصی یا مجزا با علت یا پاتوفیزیولوژی منحصر به فرد نمی‌باشد، بلكه در پاتوفیزیولوژی آن، عوامل ژنتیکی و محیطی در تعامل و ترکیب با يكديگر مي‌باشند. در واقع، به این اختلال می‌توان به عنوان مسیر نهایی مشترک در عدم تخمک‌گذاری نگاه کرد. هیرسوتیسم، آکنه، افزایش غیر طبیعی استروئیدوژنز تخمدانی و آدرنال که نشانه‌ای از هیپرآندروژنیسم است، در بیماران PCOS دیده می‌شوند. همچنین مقاومت انسولینی و سندرم متابولیک می‌توانند در این بیماران زمینه‌سازی برای بروز بیماری‌های قلبی- عروقی باشد.

در این تحقیق، هیرسوتیسم، عوامل خونی (گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL) و عوامل هورمونی (LH، FSH، تستوسترون، DHEA، DHEA-S، پرولاکتین، پروژسترون، استروژن و TSH) و روابط متقابل ميان آن‌ها در 400 فرد PCOS و 500 فرد سالم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان نشانه‌های بالینی مورد بررسی، علائمی چون موهای زائد، دردهای قاعدگی، قاعدگی نامنظم و تأخیر در قاعدگی بیماران PCOS جزو شایع‌ترین علائم در زنان ایرانی مورد مطالعه می‌باشند. همچنین مشخص شد که افسردگی، خستگی زودرس، آکنه و نازایی در زنان PCOS مورد بررسی، شیوع بیش‌تری داشت. مطالعه‌ی حاضر نشان داد که میانگین گلوکز، کلسترول، LDL و تری‌گلیسرید زنان PCOS به طور معنی‌داری بالاتر از گروه کنترل بود. علاوه‌بر این، هورمون‌های LH، FSH، تستوسترون، DHEA، DHEA-S، پرولاکتین، پروژسترون و استروژن در زنان PCOS بالاتر از زنان سالم بود. نتايج به‌دست آمده از تحقيق حاضر نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین نمایه‌ی توده‌ی بدنی و هورمون‌های پرولاکتین و TSH در زنان ایرانی PCOS وجود دارد و این‌که این نمایه در زنان PCOS می‌تواند ارتباط مستقیمی با سطوح گلوکز، کلسترول، LDL و تری‌گلیسرید داشته باشد. مطالعات نشان داد که در زنان ایرانی PCOS، با افزایش سن نسبت LH به FSH افزایش می‌یابد. همچنین افزایش سن در این بیماران ارتباط مستقیمی با سطوح گلوکز، LDL و تری‌گلیسرید دارد. با استناد به نتایج حاصل از این تحقیق، هورمون LH در این بیماران نقش بسیار مهمی دارد، هرچند که جزئیات انواع آن و سن آغاز تغییرات مورد مطالعه قرار نگرفته است.

                                                                                                         

واژگان کلیدی: PCOS، عوامل هورمونی، عوامل خونی، هیرسوتیسم، آکنه، نمایه‌ی توده‌ی بدنی

  فصل اول

   مقدمه

 سندرم تخمدان پلی‌کیست (PCOS)[1] مهم‌ترین علت اولیگولاسیون و عدم تخمک‌گذاری در جمعیت زنان نابارور می‌باشد و حدود 5 تا 10 درصد از جمعیت زنان را گرفتار می‌کند. در این سندروم تخمدان‌ها بزرگ شده و حاوی چند کیست کوچک می‌شوند که با یک یا چندین نشانه شامل قاعدگی غیر طبیعی، افزایش موی بدن، آکنه، و ناباروری، مشخص می‌شود و خطر ابتلا به چاقی، دیابت، فشار خون واحتمال بیماری‌های قلبی- عروقی را افزایش می‌دهد. افراد مبتلا به این سندرم دچار مقاومت به انسولین و هیپرانسولیمی هستند (Azziz, 2005). مطالعات نشان داده است که انسولین دارای اثرات عمیقی در دو سطح استرومای تخمدان و فولیکول است. انسولین ترشح آندروژن‌ها را در تخمدان القا می‌کند وافزایش آندروژن به نوبه‌ی خود باعث آترزی یا تحلیل فولیکول در حال رشد می‌شود. بنابراین، الگوهای ترشح طبیعی استروژن مختل شده و با عدم وقوع موج هورمونLH [2]  در اواسط سیکل، ترشح پروژسترون در فاز لوتئال[3] وجود ندارد. بیشتر زنان مبتلا به PCOS، داراي افزایش سطح سرمی LH، سطح سرمی FSH[4] در محدوده‌ی پایین و افزایش نسبت  LHبه FSH می باشند (Carmina et al., 1992).

علایم هیپرآندروژنیسم بالینی نظیر هیرسوتیسم، آکنه و بروز خصوصیات مردانه در حدود 66 درصد از نوجوانان مبتلا به PCOS مشاهده می‌شود. شایع‌ترین علامت بالینی هیپرآندروژنیسم، هیرسوتیسم است و آکنه یکی از شایع‌ترین تظاهرات پوستی ناشی از هیپرآندروژنیسم است. حدود 17 درصد از زنان مبتلا به آکنه در سونوگرافی، تظاهرات تخمدان پلی‌کیستیک دارند. هیرسوتیسم علل دیگری نيز دارد، از جمله نئوپلاسم‌های[5] تخمدان، هیپرپلازی و تومورهای آدرنال (Azziz, 2003؛ Azziz et al., 2000).

چاقی یک مشخصه‌ی بارز PCOS است، میزان شیوع چاقی حدود 50 درصد است و خطر PCOS با چاقی افزایش می‌یابد. چاقی به پاتوفیزیولوژی PCOS در زنان از طریق تشدید مقاومت به انسولین هیپرانسولینمی کمک می‌کند و افزایش سطح آندروژن فرد را مستعد افزایش سطح کلسترول LDL [6]می‌کند و مقاومت زمینه‌ای به انسولین را تشدید می‌کند. در نتیجه زنان مبتلا به PCOS دارای درجاتی از دیس‌لپیدمی[7]، از قبیل کاهش کلسترول HDL، افزایش کلسترول تام، LDL و تری‌گلیسریدها هستند. بسیاری از این افراد دارای چاقی مرکزی و BMI[8] بالا هستند که خطر سندرم متابولیک را افزایش می‌دهد. (Carmina et al., 2005).

انواع مختلفی از تعاریف برای سندرم متابولیک شده است که از نظر تکیه بر اختلال در متابولیسم گلوگز (مقاومت به انسولین، هیپرانسولینمی، عدم تحمل گلوگز، دیابت ملیتوس) چاقی مرکزی، عوامل خطر ساز قلبی- عروقی (فشار خون بالا، تری‌گلیسرید بالا، کاهش کلسترول HDL) با یکدیگر تفاوت دارند (Farrell and Antoni, 2010). تمركز بر روی سطح بالای هورمون‌های آندروژنیک خون، مخصوصاً تستوسترون، آندروستندیون، DHEA[9]، DHEA-S[10]، همچنین LH و انسولین، نشان از پایه‌های هورمونی سندرم دارد. تمام این هورمون‌ها در تشدید ترشح آندروژن‌های تخمدانی نقش دارند. ترکیب هیپرانسولینی و یک فنوتیپ چاق می‌تواند در بیماران  PCOS با چاقی شدید و سطح بالای هورمون همراه باشد. اثر افزایش سطح آندروژن یا عدم باند شدگی هورمون، می‌تواند از نظر شرایط فیزیکی زنان مانند عادت ماهیانه نامنظم، عدم تخمک‌گذاری، پرمویی و الگوهای تاسی در زنان، زیان‌آور باشد (Carmina et al., 2006).

تحقیقات کلینیکی و پزشکی برای تشخیص و درک پیچیدگی‌های بیولوژیک و رفتار‌های روانی-اجتماعی و خود‌آگاهی در زنان مبتلا به PCOS، گام‌های بلندی را برداشته است. آن‌چه در کشورهای درحال توسعه مهم است و کمتر درک می‌شود، فشارهای روانی- اجتماعی بر سلامت زنان PCOS  است. مطالعات انجام گرفته در ایران نشان داده است که 15 تا 20 درصد از زنان در سن باروری بر اساس معیارهای روتردام مبتلا به PCOS  هستند (Mehrabian et al., 2011).

تاکنون در ایران مطالعات متعددی در خصوص نشانه‌های مختلف PCOS صورت گرفته است ( Khayat-Khameneie et al., 2012؛ Nazari et al., 2007؛ Ansarin et al., 2007؛ Sheikhha et al, 2007؛ Ramezani-Tehrani et al., 2011؛ Mehrabian et al., 2011, Mehrabian & Eessaei, 2012؛ Moini et al., 2012؛ Kazerooni et al., 2013 و ….)، اما ارتباط میان آن‌ها به طور همزمان در زنان مبتلا مورد مطالعه‌ی کامل قرار نگرفته است. بديهي است، بررسي همزمان اين فاكتورها و مطالعه‌ی ارتباطات و تأثيرات متقابلي كه اين عوامل با يكديگر دارند، مي‌تواند زمينه‌ساز تشخيص به موقع و درمان این بيماري باشد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت این بیماری در ایران و درصد شیوع بالای آن در کشور و لزوم تحقیق در مورد ارتباطات متقابل نشانه‌های PCOS در افراد مبتلا جهت تشخیص به‌موقع بیماری، نشانه‌هایی مانند هیرسوتیسم، BMI، سندرم متابولیک و اختلالات هورمونی زنان PCOS و ارتباط متقابل میان آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. کیفیت زندگی نیز در افراد مبتلا با ارائه‌ی پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. با انجام این تحقیق شایع‌ترین علامت بالینی در افراد PCOS، شایع‌ترین عوامل خونی غیر طبیعی در این افراد، سطح کیفیت زندگی افراد مبتلا، میزان هورمون‌های جنسی در افراد PCOS و ارتباط میان آن‌ها مشخص خواهد شد.

فصل دوم

 مروری بر تحقیقات انجام شده

 سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) مهم‌ترین ناهنجاری رایج اندوکرین[11] در میان زنان در سن باروری است و شیوع آن بین 7/2 تا 5/7 درصد متغیر است (Balen and Michelmore, 2002؛ Azziz, 2004). تظاهرات بالینی بیماری شامل اختلالات قاعدگی، علائم هیپرآندروژنیک[12] که ممکن است با اختلالات متابولیک همراه باشد که در آن افزایش سطح ترشح انسولین (هیپرانسولینمیا[13]) و مقاومت محیطی به انسولین از ویژگی‌های اصلی می‌باشند. زنان مبتلا به PCOS نسبت به زنان گروه کنترل دارای نسبت بیش‌تری از مقاومت انسولینی هستند. به علاوه، به نظر می‌رسد که مبتلایان به PCOS تظاهرات اولیه‌ی سندرم متابولیک (سندرم x) را نشان می‌دهند، دسته‌ای از ناهنجاری‌ها که با مقاومت به انسولین و افزایش ترشح انسولین جبرانی، افراد را مستعد تری‌گلیسرید بالای پلاسما (Trighly) و کاهش غلظت HDL، افزایش فشار خون و بیماری‌های قلبی عروقی می‌کند (Azziz et al., 2003؛ Chen et al., 2006). یکی از ویژگی‌های زنان مبتلا به PCOS شانس ابتلای بالا آن‌ها به بیماری‌های قلبی و عروقی است (Carmina et al., 2005؛ DeUgrate et al., 2005). نوع خفیفی از PCOS نیز وجود دارد که تشخیص سونوگرافی و هیپرآندروژنیسم خفیف بودن آن را تأیید می‌کند ولیکن عمل‌کرد تخمک‌گذاری آن حفظ شده است. اما این زنان ممکن است مستعد ابتلا به انواع بیماری و نشان دادن برخی از عوارض سندرم‌ باشند (Weiner et al., 2004؛ Stanczyk, 2006).

علل بیماری PCOS هنوز مبهم است. به خوبی مشخص شده است که ترشح نامناسب گنادوتروپین‌ها به ویژه ترشح LH منجر به بروز شکل معمول PCOS می‌شود (Chong et al., 1986؛ Crosignani et al., 1994). مطالعات ژنتیکی در زنان فنلاندی نشان داده است که میزان LH (VLH) بالاست. در بریتانیا زنان هتروزیگوسی[14] که الل V-LH را دارند، دارای سطح بالاتری از هورمون‌های تستوسترون[15] (T)، استرادیون[16] (E2) و گلوبین[17] متصل به هورمون جنسی (SHBG)[18] می‌باشند که ممکن است نشان‌دهنده‌ی تفاوت در عملکرد LH نرمال و V-LH باشد (Michelmore et al., 2001؛ Jonard and Dewailly, 2004). مطالعات متعدد نشان می‌دهد که تخمدان‌های پلی‌کیستیک معمولا آندروژن اضافه تولید می‌کنند. مکانیسم‌هایی که منجر به تولید آندروژن اضافی در PCOS می‌شوند، کاملاً قابل درک نیستند. تحریک شدید و مزمن LH در PCOS موجب ترشح بالای آندروژن‌ها توسط قسمت تکا[19] می‌گردد که احتمالاً توسط فاکتورهای رشد انسولینی و شبه‌انسولینی تقویت می‌شوند (Weiner et al., 2004). بیش‌تر داده‌ها و اطلاعات بیان می‌دارند که اختلال اولیه ممکن است در سطح تخمدان باشد یا همه‌ی تظاهرات سندرم ممکن است به طور ثانویه با افزایش ترشح انسولین رخ دهد (Carmina et al., 2005).

زنان PCOS دارای مقادیر بالای 17-α هیدروکسی پروژسترون[20] و آندرستندیون[21] (A) در پاسخ به آگونیست هورمون آزاد‌کننده‌ی گنادوتروپین (GnRHa)[22] و گنادوتروپین کوریونیک انسانی[23] (hCG) می‌باشند (Jonard and Dewailly, 2004). براساس نتایج مطالعات، مشخص شده است که زنان دارای PCOS دارای یک بی‌نظمی اولیه و ابتدایی P450CA تخمدانی‌اند که منجر به افزایش فعالیت 17-α هیدروکسیلازها[24] و 17 و 20- لیازها[25] در سلول‌های تکا تخمدانی می‌شوند (Azziz et al., 2009).

 

سابقه‌ی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

در اوایل سال 1844، تغییر اسکلروکیستیک[26] در تخمدان انسانی توسط چریو[27] تشریح شد. اگر چه گزارش‌هایی در سال‌های متمادی نیز ارائه شد، اما در سال 1935 تخمدان پلی‌کیستیک دو طرفه توسط استین[28] و لونتال[29] در یک سندرم بالینی که شامل بی‌نظمی در قاعدگی و یا فقدان قاعدگی، سابقه ناباروری، هیرسوتیسم مردانه و چاقی بود، توصیف شد (Azziz, 2004).

این عوارض تا مدت‌ها به نام سندرم استین و لونتال نامیده می‌شدند. مک آرتور[30] و همکاران (1958)، سطح بالای سرمی LH در زنان مبتلا را مشاهده کردند و در سال 1971 بررسی‌های مقدماتی رادیوایمونواسی (RIAs)[31] مقدمه‌ای بر تشخیص بیوشیمیایی بود. اگر چه مشکوک به‌نظر می‌رسد که در اوایل سال 1962 تنوع گسترده‌ای از علائم بالینی در PCOS وجود داشته است، مفهوم PCOS همراه با غلظت نرمال LH تا سال 1976 درک نشده باشد (Dunaif, 1997). مرحله‌ی مهم بعدی، ارتباط بین مقاومت انسولینی و PCOS بود که توسط کاهن[32] و همکاران (1999) و بورقن[33] و همکاران (1980) توصیف شد.

یافته‌های اولتراسونوگرافیک[34] اولین‌بار سال 1981 تخمدان‌های پلی‌کیستیک را توصیف نمودند. آدامز[35] و همکاران (1986) یک معیار برای توصیف یافته‌های اولتراسونوگرافیک بیان کردند که بعدها به طور گسترده و به خصوص در اروپا مورد استفاده قرار گرفت.

 

اپیدومیولوژی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

اطلاعات در مورد شیوع PCOS متغیر است و تا اندازه‌ای به معیارهایی که برای بیماری قابل قبول است بازمی‌گردد. اگر PCOS از نظر بیماری‌های بافتی تعریف شود، بین 4/1 تا 5/3 درصد از زنان غیر منتخب و 6/0 تا 3/4 درصد از زنان نابارور از بیماری رنج می‌برند (Franks, 2006). اگر PCOS توسط اولتراسونوگرافی معین شود، میزان شیوع بسته به نوع دستگاه مطالعاتی مورد استفاده، متغیر است (Belosi et al., 2006). تخمدان‌های پلی‌کیستیک در 92 درصد از زنان با هیرسوتیسم ناشناخته، 87 درصد از زنان الیگوآمنورا[36]، 21 تا 23 درصد از زنانی که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند، 23 درصد از زنانی که خودشان را نرمال در نظر گرفته‌اند و چرخه‌های قاعدگی منظم را گزارش کرده‌اند و 17 درصد از زنانی که به طور منظم پاپ‌اسمیر[37] را انجام می‌دهند مشاهده شد (Spiroff and Fritz, 2005).

بیش از 25 درصد از زنان ممکن است تصویر سونوگرافی بدون علامت داشته باشند، بنابراین همه‌ی بیماران دچار هیپرآندروژنیسم، PCOS را نشان نمی‌دهند. وقتی پارامترهای بیوشمیایی به عنوان معیار تشخیصی مورد استفاده واقع شد، شیوع PCOS از 5/2 تا 5/7 درصد تغییر کرد. در یک مطالعه از جمعیت زنانی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، شیوع کلی PCOS حدود 6/4 درصد بود که کم‌ترین مقدار می‌توانست زیر 5/3 درصد باشد و بیش‌ترین آن بالای 2/11 درصد بود. بنابراین، این امر که سندرم تخمدان‌های پلی‌کیستیک یک بیماری رایج اندوکرینولوژی تولیدمثل در زنان است، قابل پذیرش است (Goudas and Dumesic, 1997؛ Cussons et al., 2005).

[1] Polycystic Ovary Syndrom

[2] Luteinizing Hormone

[3] Luteal

[4] Follicle Stimulating Hormone

[5] Neoplasms

[6] Low Density Lipoprotein

[7] Dyslipidemia

[8] Body Mass Index

[9] Dehidro Epi Androsterone

[10] Dehidro Epi Androsterone Sulfate

[11] Endocrine

[12] Hyperandrogenic

[13] Hyperinsulinemia

[14] Heterozygous

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122