پايان نامه بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 فصل يکم: معرفی پژوهش
زمینه¬ ی پژوهش                   2
اهداف پژوهش                       6
سوالات پژوهش                          7
تعريف واژه ها                             8
پیش فرض های پژوهش                          10
فصل دوم: دانستنی های موجود در عنوان پژوهش
چهارچوب پنداشتی                        12
سابقه ی طرح و بررسی متون                  33
فصل سوم: روش پژوهش
نوع پژوهش                              44
جامعه پژوهش                    44
نمونه های مورد پژوهش                     44
مشخصات واحدهای مورد پژوهش              44
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه                              45
ابزار گردآوری داده ها                          45
روایی و پایایی ابزار                       47
روش تجزیه وتحلیل داده ها                            48
ملاحضات اخلاقی                                49
فصل چهارم: یافته های پژوهش
جداول                                     52
فصل پنجم: بحث و نتیجه گبری
بحث و بررسی يافته ها                            80
نتيجه گيری نهايی                                 91
فهرست منابع فارسی و انگليسی                 95
پيوست ها
پرسشنامه عوامل دموگرافیک و سبک هویت
چکيده انگليسی

منابع

Ardekani s. e. quality of life of medical students in different stage- a multicenter study. journal of medical education. 2007;11(1):13-9.

Mohammadi R. Quality assessment in higher education: concepts, principles, methods, standards published by the Center for Educational Measurement; 2005.

Khandaghi A, Ajam,A. Educational Evaluation Approaches to evaluate theoretical models of reflective link quality education and its impact on the scope clarification. 2011;13:47-73(Text in Persion(

Seif A. Modern Educational Psychology (Psychology of Learning and Teaching)

6, editor. tehran: publication doran; 1390.

Nazari r, sharifnia, c. factors influencing nursing drop. journal of babol university of medical scinces. 1389;12:94-0.

Roodbary M, Aslemarz, B. Survey of academic achievement and related factors among Zahedan of medical sciences student. De Med Educ. 2011;7(2):147-52(Text in Persion(

Bakuii F, Kheyrkhah, f., Salmalian, E., Omidvar, N. factors affecting the city of babol university of medical sciences student academic achievement. journal of medical education development center. 2010;7(1):50-44(Text in Persion).

Abdi B, Zamani, GH. factors affecting student progress agriculture faculty of agriculture, university of shiraz. agricultural extension and education sciences. 2008;5(2):31-43(Text in Persion(

چکیده

مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان  ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه ها می باشد.

هدف: در این پژوهش به بتعیین ارتباط بین وضعیت تحصیلی و سبک هویت می باشد.

روش اجرا: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی است که  بر روی 371 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است. نمونه ها با استفاده از روش طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند و ابزار گرد آوری اطلاعات شمل مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد سبک هویت ( ISI-6G) بود.  به منظور بررسی وضعیت تحصیلی از معدل کل ترم های تحصیلی و شاخص ترکیبی وضعیت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماریتوصیفی ( میانیگن و انحراف معیار)  و استنباطی( اسپیرمن، من ویتنی، کروسکال والیس، رگرسیون خطی چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:  یافته ها نشان داد که سبک هویت هنجاری (03/0 > P) و بعد تعهد (001/0 >P) با معدل کل دانشجویان دارای ارتباط آماری می باشد.  افراد مونث و دانشجویانی که علاقه به تحصیل داشتند؛ از وضعیت تحصیلی مناسب تر ( برحسب معدل کل) برخوردار بودند. عوامل پیشگویی کننده وضعیت تحصیلی( برحسب شاخص ترکیبی وضعیت تحصیلی) دانشجویان، در مورد محل سکونت، دانشجویان بومی میانگین نمره  وضعیت تحصیلی پایین تری نسبت به دانشجویان غیر بومی داشتند  و در نهایت دانشجویانی که علاقه بیشتری نسبت به رشته خود داشتند از وضعیت تحصیلی مناسب تری برخوردار بودند.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهمیت توجه به هویت و تحصیل را نشان می دهد.  با توجه جدی تر به مولفه های مربوط به وضعیت تحصیلی و هویت می توان ارتقا کیفیت آموزشی را انتظار داشت.

کلید واژه ها: آموزش، دانشجویان، هویت ( روانشناسی)

فصل اول

بیان مسئله:

یکی از ضروریات توسعه همه جانبه کشور، پویائی و توانائی دانشگاه ها در انجام امور مربوط به خود است. از آنجا که دانشگاه، نهادی متفکر، آگاه و نوآور در جامعه محسوب می شود، انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالت های خود بتواند گام های موثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد. دانشگاه و به طور کلی نظام آموزش عالی، گران بها ترین منبعی است که هر جامعه ای برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد(1). از این رو در جهان امروز، ضرورت توجه به کیفیت آموزش و دانشگاه ها و بهره وري حاصل از آن اهمیت ویژه اي دارد. کیفیت یکی از موضوعاتی است که همیشه در آموزش عالی مورد توجه بوده، اما شدت و قوت آن متفاوت بوده است. از نظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیادی به زمینه نظام دانشگاهی یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد(2).

جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه ها، سنجش و ارزشیابی جزء اساسی ترین الزامات محسوب می شوند. انجام ارزشیابی آموزشی در فواصل زمانی مختلف، به منظور بررسی اثربخشی و کیفیت برنامه هاي درسی از اهمیت بالایی برخوردار است (3). سنجش و ارزشیابی آخرین حلقه از زنجیره ی فعالیت های آموزشی را تشکیل می دهد(4).

به منظور بررسی یادگیری دانشجویان می توان از وضعیت تحصیلی ( پیشرفت و افت) آنها استفاده کرد. تبیین وضعیت تحصیلی برای برنامه ریزان دانشگاه این امکان را فراهم می کند تا بتوانند برای بهبود کارکردهای دانشگاه راهبرد هایی را پیش بینی کنند(5). عملکرد یا وضعیت تحصیلی به پیشرفت یا افت تحصیلی دانشجویان اطلاق می شود که برای سنجش آن از ابزارهای مختلفی مانند معدل کل، ترم های مشروطی و تعداد واحدهای مردودی یا قبولی استفاده می شود(6).

از دیرباز، مسئله موفقيت در امر تحصيل جزء مهم ترين دغدغه هاي هر نظام آموزشي بوده و موفقيت تحصيلي در هر جامعه نشان دهنده موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدف يابي و توجه به رفع نيازهاي فردي است. نظام آموزشي را زماني مي توان کارآمد و موفق دانست که پيشرفت تحصيلي دانشجويان آن در دوره هاي مختلف دارای بيشترين و بالاترين رقم باشد (7). موفقیت به معنای به دست آوردن نتایج عینی، ملموس و محسوس است (8). پيشرفت تحصيلي به توانايي آموخته شده يا اکتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطلاق مي شود. به طور کلي اين اصطلاح به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد است (9).

نقطه مقابل پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي است که براساس مطالعات متعدد تاثير بسزايي در سرنوشت فرد داشته و همچنين فشار زیادی به خانواده و جامعه تحميل مي کند (10). هزينه شكست تحصيلي دانشجو متوجه خود دانشجو و متخصصين آموزشي بوده و دارای تبعات اقتصادي نيز می باشد. با شكست تحصيلي و ترك تحصيل، به هر دليل، تمام افراد درگير ممكن است دچار عصبانيت، سرخوردگي، و رنجش شوند. هزينه اي كه دانشجو مي پردازد ممكن است احساس “شکست” ، کاهش اعتماد به نفس و درهم شكستن روياهايش باشد. شکست تحصيلي مي تواند،  با وارد آوردن آسيب دائمي به اعتماد به نفس، كل زندگي فرد را تحت تأثير قرار دهد (11).

دانشجویانی که دچار افت تحصیلی می شوند بیش از دانشجویان دیگر در معرض خطر نزدیک شدن به جرم و جنایت، سوء مصرف مواد، سوء استفاده های جسمی و جنسی و در نهایت اختلالات خانوادگی و روانی قرار می گیرند (12). لازین و نیومن [1] در مطالعه ای با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده افت تحصیلی دانشجویان آمریکا نشان دادند که 6/12 درصد دانشجویان علوم پزشکی دچار افت تحصیلی بوده اند که اغلب به دلیل نارسایی علمی آنها بوده است(13). در انگلستان نیز یک بررسی نشان دهنده افت تحصیلی 8/3 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال اول بوده است(14). در ايران، اين امر از مهم ترين مشکلات کنوني نظام آموزشي است که هرساله ده ها ميليارد ريال از بودجه کشور را هدر مي دهد و نيروهاي بالقوه و سرمايه هاي جامعه که همان نيروي انساني است، بي ثمر می ماند(10). نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که در دانشگاه های ایران، سطوح گوناگونی از شیوع عدم موفقیت تحصیلی دیده می شود (8).

به طور کلی حدود 12 درصد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در طی تحصیلی خود حداقل برای یک ترم مشروط می شوند. شیوع عدم موفقیت تحصیلی در دانشگاه بیرجند در رشته های مختلف 2/19 درصد گزارش شده است؛ این رقم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گروه پرستاری و مامائی 6/10 درصد گزارش گردیده است (8). شیوع مشروطی در دانشجویان رشته های رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ترتیب 7/7، 19 و 7/2 درصد بدست آمده است  (7). همچنین رئوفی و همکارن در مطالعه ای با هدف تعیین شاخص های افت تحصیلی دانشگاه تبریز را به ترتیب، در داندانپزشکی 9/22 درصد، فیزیوتراپی 5/12 درصد، پرستاری و مامایی 6/10 ، داروسازی 8/9 درصد ، پزشکی 7 درصد، بهداشت و تغذیه 4/6 درصد  پیراپزشکی 7/4 درصد گزارش کردند(15).

وضعیت تحصیلی به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر یک عامل نیست. واقعیت آن است که عوامل و متغیر ها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری، امکان پذیر است. از جمله عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان عزت نفس، هوش هیجانی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و غیره می باشند. با این وجود تحقیقات نشان می دهند که در بین این عوامل، عوامل فردی ” با ماهیت شناختی اجتماعی ” بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند (12). در واقع دانشجويان  برحسب موقعيت ها، نيازها، شايستگي هاي فردي و شخصيتي، اهداف متفاوتي از پيشرفت تحصيلي دارند كه بوسيله ي واسطه هايي مثل الگوي شناختي، اجتماعی و رفتاري تعيين مي شود (16-18).

یکی از عوامل فردی با ماهیت شناختی اجتماعی موثر بر وضعیت تحصیلی که امروزه مطرح می باشد؛ فرایند تکاملی هویت[2] و فاکتورهای موثر بر آن است. مطابق نظریه روانی- اجتماعی اریکسون، هویت[3] به مثابه یک چارچوب مرجع و معین عمل می کند که فرد به منظور تفسیر تجارب شخصی و گفتگو درباره معنا، هدف و جهت گیری زندگی خود از آن استفاده می کند (19). طبق نظر اریکسون هویت نشانه سلامت روانی است و عبارتست از یک احساس به نسبت پایدار از یگانگی خود  (20) .

شناخت فرد از ماهیت وجودی خود، ماهیت فردی محسوب می شود. این شناخت اساسی ترین و مهم ترین مرحله رشد تلقی می گردد؛ به طوری که مولای متقیان امیر مومنان علی (ع) می فرمایند:  ” من عرف نفسه عرف ربه” حضرت لازمه شناخت  خداوند متعال را خودشناسی بیان می نمایند که با داشتن این شناخت، گام های بعدی تسهیل می گردد.

جديد ترين نظريه مربوط به هويت، نظريه سبكهاي هويت برزونسكي است(21). اين ديدگاه بر مفروضه سازندگی مبتنی است، بدین معنا که افراد نقش فعالي را در ساختن تفكر خود نسبت به واقعيتي كه در آن زندگي ميكنند، ايفا ميكنند .پیش فرض تئوری سبک هویت بر پایه پردازش شناختی، اجتماعی و همچنین فرهنگی قرار دارد. به منظور تدوین استراتژی های آموزشی گروه هدف، مهم است که تمام این فاکتور های شناختی- اجتماعی  را مدنظر قرار دهیم که تاثیر مطلوب بر فرایند تحقق خود در دوره نوجوانی دارد (22).

در نظريه سبک هویت  به تفاوت هاي افراد در استفاده از فرآيندهای تصميم گيري و حل مسئله  در مواجهه با مشكلات پرداخته شده است. در ديدگاه شناختی- اجتماعي برزونسكي، در پردازش اطلاعات و موضوعات مرتبط با هویت، برخی تفاوت ها در سبک هویت افراد فرض می شود(23). ثابت شده است که افراد با هویت شکل گرفته، اشخاصی هستند که بر توانائی های خودشان تاکید می کنند و در جهت کسب درجه بالاتر در زندگی، فعالیت و تلاش می کنند (22). مدل برزونسکی که سه سبک پردازش اطلاعات مرتبط با هویت را متمایز ساخته، جایگاه اصلی در شکل گیری هویت دارد(24). زیرا این سبک ها بر اختلافات در پردازش اطلاعات مرتبط با خود، بر پایه ی خود گزارش دهی، تمرکز دارند (21).

سه سبک هویت عبارتند از اطلاعاتی[4] ، هنجاری[5] و سردرگم/اجتنابی[6] (25).

افراد با سبک هویت اطلاعاتی در برخورد با موضوعات مربوط به هویت، سنجیده عمل کرده و تلاش ذهنی زیادی نیز نشان می دهند. افراد با سبک هویت هنجاری با درونی کردن ارزش ها و باورهای دیگران و به دلیل عدم استفاده از خود ارزیابی های سنجیده، با موضوعات مربوط به هویت به صورت خودکار مواجه می شونداختلافات بین آنچه که باید باشد (استانداردهای هنجاری) و آنچه که هست، موجب احساس گناه و نگرانی در آنها می گردد.  افراد با سبک پردازش هویت سردرگم/ اجتنابی همواره تلاش می کنند که از مواجهه با مسائل فردی، تعارضات و تصمیمات اجتناب (26-28).

مطلب دیگر در رابطه با هویت، بعد تعهد[7] می باشد. تعهدات برای افراد احساس هدفمندی و جهت گیری به همراه داشته که در محدوده آن رفتار و بازخورد، ارزیابی و تنظیم می گردد. تعهد به سرمایه گذاری فردی و تصمیم گیری ها در جهت پذیرش ارزش ، عقاید و انتخاب های شغلی خاص اطلاق می شود که در نهایت منجر به گسترش و تصمیم گیری های مناسب شغلی و دادن پاسخ به سوالات فرد می شود. (26).

نتایج پژوهش ها در خصوص ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی در مواردی ضد و نقیض است؛ از جمله در مطالعه کوک و برزونسکی[8] در سال 2005 هیچ ارتباطی بین سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مشاهده نشد. در حالی که در پژوهش حجازی سبک اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط آماری معنی دار بوده است (25, 29).

شاغلین در عرصه ی مراقبت های بهداشتی و درمانی، همواره با مسائل و مشکلات پیچیده ای مواجهه می شوند که برای تصمیم گیری درست و به موقع و انتخاب بهترین عمل، نیازمند تفکر انتقادی ، خلاقیت و توانائی حل مسئله که یکی از نتایج سبک های هویتی هستند؛ می باشند(30, 31).

نكته قابل توجه ديگر اينكه پيشرفت روز افزون و توسعه دامنه علم به ويژه در دنياي كنوني كه آهنگ دگرگوني علمي را به انفجار علم بدل كرده، باعث تنوع رشته هاي مختلف علمي گرديده است.  اين امر با توجه به ارتباط ماهيت و ويژگي هاي رشته تحصيلي با خصوصيات فردي، شخصيتي و اجتماعي فراگيران كه خود موجبات موفقيت تحصيلي را فراهم مي آورد؛ مسئله انتخاب را جدي تر مي نمايد.  لذا در انتخاب دانشجو توجه به عمق انديشه و بينش علمي آنها، شناخت استعدادهاي بالقوه مورد نياز آموزش عالي، توجه به جنبه هاي عاطفي و شخصيتي افراد حتي سنجش توانائي هاي روانی – حركتي و نهايتاً مهندسي عوامل انساني را مي طلبد.

با توجه به اهميت ويژه شغل هاي در ارتباط با خدمت به انسان ها مانند پرستاري و مامايي، انتخاب مناسب اين رشته ها كه بر اساس خصوصيات شخصي هر فرد باشد به آنان كمك مي كند تا در دوران دانشجويي پيشرفت بهتري داشته باشند و پس از فارغ التحصيلي وظايف شغلي خود را به نحو مؤثرتري انجام دهند.

از سویی هنوز ارتباط سبک هویت با وضعیت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی به خوبی تبیین نگردیده است. از این رو، پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی ارتباط سبک هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان بپردازند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش:

تعيين ارتباط بين سبك هويت و وضعیت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 اهداف ویژه پژوهش:

تعیین میانگین نمره سبک هویت اطلاعاتی بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین میانگین نمره سبک هویت هنجاری بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین میانگین نمره سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین میانگین نمره بعد تعهد بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین میانگین نمره وضعیت تحصیلی(برحسب معدل کل و شاخص ترکیبی وضعیت تحصیلی) بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین ارتباط سبک هویت با وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین ارتباط میانگین نمره وضعیت تحصیلی و سبک هویت با تعدیل اثرات متغیرهای زمینه ای و مداخله گر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 سوالات پژوهش:

میانگین نمره سبک هویت اطلاعاتی بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

میانگین نمره سبک هویت هنجاری بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

میانگین نمره سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

میانگین نمره بعد تعهد بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

میانگین نمره وضعیت تحصیلی(برحسب معدل کل و شاخص ترکیبی وضعیت تحصیلی) بر حسب مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

ارتباط سبک هویت با وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

ارتباط میانگین نمره وضعیت تحصیلی و سبک هویت با تعدیل اثرات متغیرهای زمینه ای و مداخله گر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه می باشد؟

[1] Lazin & Neumann

[2]identity development

[3] identity

[4] information-oriented identity style

[5] normative identity style

[6] diffuse-avoidant identity style

[7] commitment

[8] Kuk & Bersonsky

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122