پايان نامه بررسي ارتباط بين قدرت بازار توليد، ساختار صنعت ومديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين قدرت بازار توليد،  ساختار صنعت ومديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين قدرت بازار توليد،  ساختار صنعت ومديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول :    2
1-1- مقدمه    3
2-1- بیان مسئله    5
3-1- مدیریت سود    8
4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :    14
5-1- اهداف تحقيق :    14
6-1- فرضیه های تحقیق:    15
7-1- سئوالات تحقیق:    15
8-1- تعاریف واژگان    15
1-8-1- قدرت بازار تولید    15
2-8-1- رقابت صنعت    16
3-8-1- مدیریت سود    16
فصل دوم :    18
1-2- مقدمه    19
2-2- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن :    24
3-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف):    26
4-2- مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ):    26
5-2- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان):    27
6-2- ثبات و پايداري سود :    28
1-6-2- ثبات سود (سود دائمی)    28
2-6-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود    29
3-6-2- ابزارهای مدیریت سود    31
7-2- پیشینه تحقیق    36
8-2- تحقیقات در زمینۀ مدیریت سود در ایران    43
9-2- تعریف مدیریت سود    44
1-9-2- عوامل موثر در قیمت گذاری کالا :    44
2-9-2- کشف مدیریت سود    47
10-2- چارچوب نظری مدیریت سود    49
1-10-2- اجزای دستکاری سود    49
2-10-2- بررسی و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود    51
فصل سوم :    54
1-3- مقدمه    55
2-3- نوع پژوهش    55
3-3- جامعه آماري    56
4-3- قلمرو موضوعي،  زماني و مکاني تحقيق    56
1-4-3- قلمرو موضوعي    56
2-4-3- قلمرو زماني    56
3-4-3- قلمرو مکاني    56
5-3- روش نمونه گيری    57
6-3- تعيين حجم نمونه    57
2-4- بررسی شرکت های مورد استفاده در این تحقیق    59
8-3- روش جمع آوري اطلاعات    62
9-3- کيفيت ابزار اندازه گيري پژوهش    62
10-3- روش آماري تجزيه و تحليل داده ها    62
1-10-3- آزمون t مستقل    63
2-10-3- بررسي پايايي و ناپايايي داده ها    63
3-10-3-هسيتوگرام و آزمون نرمال بودن    64
11-3- تعریف متغیرها و روش تجزیه و تحلیل    64
1-11-3- اندازه گیری قدرت بازار تولید    64
2-11-3- اندازه گیری رقابت صنعت    65
3-11-3- اندازه گیری مدیریت سود    66
4-11-3- تعریف متغیرهای کنترلی پژوهش    67
5-11-3- مدل تحقیق    69
فصل چهارم :    71
1-4- مقدمه    72
3-4- آمار توصيفی    73
4-4- آزمون فرضها:    75
4-4-4- فرضیه اول :    75
5-4-4- فرضیه دوم :    77
فصل پنجم    79
1-5- مقدمه:    80
2-5- خلاصه پژوهش    80
3-5- تشریح نتایج آزمونها:    82
4-5- محدودیت های پژوهش:    85
5-5- پیشنهادات:    85
1-5-5- پیشنهادات کاربردی:    85
2-5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    86
6- منابع و مآخذ:    87

منابع و مآخذ:

منابع فارسی

ابزري، مهدي;صمدي،سعيد وصفري،علي(1386)،” بررسي تأثير دوره سرمايه گذاري بر عملکرد شرکتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،فصل نامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 14(50):118-99

آذر، عادل، منصور مؤمنی،آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد دوم، سال 1383

ايزدي نيا،ناصر و رسائيان، امير(1389)،” پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهام”، فصل نامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 17(60):22-3

بايزيدی و همکاران،تحليل داده های پرسشنامه ای ، (1391)،چاپ پنجم، انتشارات عابد به کمک تهران

پور حیدری، امید، سلیمانی امیری، غلامرضا، و صفاجو، محسن. (1384) بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، ص:19-3.

داودی ، عباس، (1386) بررسی میزان سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دلاور، علی “روش تحقيق؛ در روانشناسی و علوم تربيتی” توسعه و ويرايش ، چاپ بيست و يکم ، 1385 ، ص 244-243

مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1389). تحلیل های آماری ، منصور مومنی، تهران. انتشارات علم و دانش .

حاجی وند، تقی، (1380)، تحقیقی پیرامون انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده، پایان نامه منتشر نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

کوچکی، حسن، (1382)، هموار سازی سود از طریق زمان بندی فروش دارایی، پایان نامه منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

معتصمی، محمود، (1381). اثر هموارسازی سود بر بازار سهام، پایان نامه منتشر نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ناظمی، امین (1384)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی بر بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران

– نادری نورعینی، محمد مهدی (1385)، نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

منابع لاتین

Adams, B., Carow, K.A., Perry, T., 2009. Earnings management and initial public offerings: the case of the depository industry. Journal of Banking and Finance 33, 2363–2372.

Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, P., 2005. Competition and innovation: an inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics 120,701–728.

Aghion, P., Dewatripont, M., Rey, P., 1999. Competition, financial discipline and growth. Review of Economic Studies 66, 825–852.

Akdogu, E., MacKay, P., 2012. Product markets and corporate investment: theory and evidence. Journal of Banking and Finance 35, 439–453.

Allen, F., Gale, D., 2000. Corporate Governance and Competition, Published in Corporate Governance: Theoretical and Empirical Perspectives, Edited by X. Cambridge University Press, Vives, pp. 23–94.

Bagnoli, M., Watts, S.G., 2007. Oligopoly, Disclosure and Earnings Management. Working Paper. Purdue University.

چکیده:

موقعیت قوی یک تولید،  قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین،  ممکن است رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. در مقابل،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی اشاره می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا بیان میکند.

جامعه آماري شامل تمام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 110 شرکت بعنوان  نمونه  انتخاب گردید . فرضیات اصلی تحقیق،  در دو دسته (قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود– شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود) مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج تحقيق،  روش آماري استفاده شده به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها،  روش توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنين جهت بررسي وجود ناهمساني واريانس از آزمون tاستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 الی1391است. نتایج بررسی نشان داد که در دوره های زمانی بررسی شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و نقش مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها رابطه معنی داری وجود دارد. و طبق فرضیه دوم نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر چه شرکت ها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به منظور قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به منظور دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.

واژگان کلیدی:بورس اوراق بهادار – قیمت گذاری – مدیریت سود- گزارشات مالی

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

حجم گسترده ای از پژوهش های تجربی در مورد هموارسازی سود در کشورهای مختلف انجام گرفته است (بنیش[1]،  2001). برخی پژوهش های دیگر،  هموارسازی سود را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار داده اند (داروغ،  پورجلالی و سوداگران،  1999،  باتاچاریا،  داوک و ولکر،  2001). فاکتورهایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته است،  دربرگیرنده مواردی چون هزینه های استقراض،  اندازه،  مالکیت و پاداش مدیریت می باشد.

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند،  این پژوهش ها از جنبه رفتاری،  اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود،  حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تر است.

هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،  مدیر آنها از واحد حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند،  و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش،  به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد (هوپ و هوپ،  1996). داده های مور نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد،  زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن،  نظیر سرمایه گذاران (از آنجائی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند،  مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند)،  بانکها و تامین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند.

یکی از روشهایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد،  مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،  اطلاق می گردد (وایلد و همکاران،  2001: 120). مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال،  هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود،  نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورتهای مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. راههای مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبتهای دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمانها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی استفاده می شود،  در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود،  آشکارا می داند که هدف از این کار،  نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.

2-1- بیان مسئله

تحلیلگران مالی،  قدرت بازار تولید را به عنوان فاکتوری بسیار مهم در ارزیابی خود از آینده نگری شرکت در نظر می گیرند مهمترین تصمیم در ارزیابی یک کار تجاری،  قدرت قیمت گذاری است.

موقعیت قوی یک تولید قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین،  ممکن است رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. در مقابل،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی اشاره می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا بیان میکند.

از مزایای دیگر قدرت قیمت گذاری تولید،  ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام و نقدینگی بالاتر سهام می باشد زیرا زمانیکه به سرمایه گذاران اطلاعات بیشتری داده می شود،  آنها سرمایه بیشتری را انتقال می­دهند ترکیب ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام با نقدینگی بیشتر حاکی از آن است که سود شرکت ها با موقعیت قوی­تر،  ثبات بیشتری را نشان می دهد،  از این رو نیاز کمتری برای دستکاری در سود وجود دارد.

تعدادی از تحقیقات تصدیق می کند که محیط بازار تولیدات شرکت بر عواملی مثل سرمایه گذاری ها،  تامین مالی،  توزیع پول نقد،  مدیریت شرکت،  پیش بینی سود تحلیلگران و تصمیم گیری های مصون سازی آن شرکت تاثیر می گذارد.

(اکدوگو و مک کی[2]  2012،  داتا و همکاران 2011،  گرالون و میکائیلی[3] 2007 و فاما[4] 1980) معتقدند،  به اینکه چگونه قدرت بازار تولیدات تصمیم استراتژیک برای مدیریت سود گزارش شده شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد مسئله­ای است که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

بخش عمده­ای از پژوهش ها در رابطه با مدیریت سود به دنبال اطلاعاتی هستند که شرکتها از طریق آن اطلاعات قادر می باشند با دستکاری در سود،  بازار سرمایه را فریب دهند اما ما اطلاعات بسیار اندکی در مورد خصوصیات شرکتهایی که مدیریت سود را تحریک می کنند،  داریم. (هلی و والن 1999[5]) این پژوهش ها  به تحقیقات بیشتری نیاز دارد تا توضیح دهد که چگونه عوامل تجاری،  اقلام تعهدی را تحریک می کنند.

بعضی از شرکتها با قدرت قیمت گذاری تولیدات نامرغوب و با افزودن بعد جدیدی به درک ما از شفافیت و ارزشمندی صورتهای مالی شرکت در امر اقلام تعهدی اختیاری درگیر هستند. این یافته ها،  سطحی از صنعت را منعکس می کنند که می گوید صنایع رقابتی تر،  بیشتر در دستکاری سود مرتبط هستند. همچنین شواهد تجربی بر اساس قدرت و رقابت بازار تولیدات بر ارزشمندی و مدیریت سود شرکت دلالت مستقیم دارد.

ما همچنین با بررسی ارتباط بین اندازه های متفاوت ساختار صنعت و مدیریت سود،  تجزیه و تحلیل هایمان را گسترش می دهیم. نتایج ما با استفاده از سه شاخص جایگزین رقابت در صنعت نشان می دهد که هر چه رقابت در یک صنعت بیشتر باشد،  مدیریت سودبیشتر می شود که نشان دهنده این است که فقدان محیط رقابتی،  نیاز به درگیر شدن در رقابت دستکاری در سودرا کاهش می دهد.

متون و منابع نیز استدلال می کنند که شرکت ها برای بودجه های محدود از بازارهای سرمایه ملی با یکدیگر به رقابت می پردازند. (دی آموند و ورسیچیا 1991[6])  ادعا  می کنند که افزایش افشا سازی،  عدم تقارن اطلاعات را کاهش خواهد داد و در نتیجه،  هزینه سرمایه شرکت را پایین خواهد آورد. این بحث نشان می دهد که همان طور که تعداد شرکت هایی که در یک صنعت برای سرمایه محدود رقابت می کنند،  افزایش می یابد،  شفافیت اطلاعاتی نیز افزایش می یابد. (هوبرگ و فیلپس[7] 2010) منطق دیگری را در این رابطه ارائه می کنند راجع به این که چرا ممکن است شرکت ها در محیط های رقابتی رویه فاش کردن اطلاعات اختصاصی را انتخاب کنند. یعنی،  نیاز به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به منظور به دست آوردن منابع مالی نرخ های مناسب تر. آنها شواهدی را در اثبات از این دیدگاه ارائه کردند،  دیدگاهی که می گوید،  جمع آوری اطلاعات خاص شرکت در محیط با رقابت کمتر،  کم هزینه تر است. شواهد تجربی مختلف و پیش بینی های متضاد در متون و منابع افشای اطلاعات،  سوال تجربی جالبی در مورد چگونگی تاثیر رقابت بر شفافیت صورتهای مالی را به وجود می آورد.

شواهد تجربی اخیر اثبات می کند که رقابت بازار در تولید،  انگیزه ای برای مدیران فراهم می آورد تا با منافع سهامداران هم تراز تر شوند. (پرز گنزالز و گودلاپ[8] 2010)

(مولر[9] 2011) نشان می دهند که هرچه شدت رقابت بازار تولید بیشتر باشد،  سودهای شخصی کنترل مدیریتی کمتر می شوند. پژوهش های اندکی در زمینه مدیریت سود در ایران انجام گرفته است. در بیشتر پژوهش های انجام شده بدون توجه به ارتباط اعداد حسابداری با مدیریت سود به جنبه های دیگر آن تاکید شده است.

در ایران تنها سه پژوهش در زمینه هموارسازی سود انجام شده است. دو پژوهش در زمینه مدیریتی می باشد که در یکی (حاجی وند،  1380) هموارسازی سود تنها در شرکتهای سیمان سازی و تنها برای بازده سه سال (1374-1372) مورد بررسی قرار گرفته است و در دومی (معتصمی،  1382) نیز اثرات هموارسازی سود بر بازار سهام در 39 شرکت و برای سالهای 1372-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش ها نشان می دهد که شرکتها به هموارسازی سود پرداخته اند. اعتبار این دو پژوهش بسیار پایین می باشد،  چرا که تنها در تعداد اندکی از شرکتها و آن هم برای زمان کوتاه بازدهی داشته است. به علاوه اینکه دو پژوهش یاد شده تنها از شاخص های مدیریتی استفاده کرده اند.

تنها پژوهش حسابداری انجام شده در این راستا،  پژوهشی در خصوص بررسی هموارسازی سود از طریق زمانبندی فروش دارایی ها (کوچکی،  1381) می باشد،  که در شرکتهای بورسی به عمل آمده است. این پژوهش نیز به غیر از استفاده از معیار سود حاصل از فروش دارایی ها به عنوان ابزار هموارسازی،  اندازه جامعی از معیارهای مورد استفاده در مدیریت سود را در اختیار محقق قرار نداده است. از این رو در پژوهش حاضر،  اکثر شاخص های درگیر مدیریت سود در کلیه صنایع سازمان بورس اوراق بهادار برای بازده ای 15 ساله مورد مطالعه قرار گرفته است.

3-1- مدیریت سود

فلسفه مدیریت سود،  بهره گیری از انعطاف پذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته نشده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد،  از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روشهای حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است،  یکپارچگی داده ها ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابر گفته گتشو (1986)،  شرکت کارباید،  سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقدی و تنها با استفاده از روشهای تعهدی حسابداری استهلاک،  معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره،  افزایش داد. مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورتهای مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورتهای مالی شرکت،  با سایر شرکتهای در صنعت مشابه،  صورت گرفته است. تحلیلگران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان ترفند حسابداری نام می برند. این در حالی است که تمامی اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکتها از روی قصد،  سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی،  دستکاری می کنند تا به هدفهای موردنظر خود برسند (میلر و جون،  402: 2001).

تحلیلگران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند،  این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاءتر هستند،  بیشتر صادق است. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (کولینگ وود،  2001).

[1] – benish

[2] – Akdogu and MacKay

[3] Grullon and Michaely

[4] Fama

[5] Healy and Wahlen

[6] Diamond and Verrecchia

[7] Hoberg and Phillips

[8] Perez Gonzalez and Guadalupe

[9] Muller

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122