پايان نامه بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاکتورهاي انعقادي PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ايراني مبتلا به ميوم رحمي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاکتورهاي انعقادي PT(rs1799963)، FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ايراني مبتلا به ميوم رحمي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاکتورهاي انعقادي PT(rs1799963)، FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ايراني مبتلا به ميوم رحمي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده فارسی 1
فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات
1-1- مقدمه 3
1-2- نئوپلاسم 4
1-3- سارکوم رحمی 4
1-3-1- لیومیوسارکوم 4
1-4- ميوم ها 6
1-4-1- طبقه بندی میوم ها 7
1-4-2- شیوع میوم در ایران 8
1-4-3- عوامل خطرزا 8
1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها 11
1-4-5- ژنتیک میوم ها 12
1-5- هموستاز 13
1-6- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک 15
1-7- هموستاز و سرطان 18
1-8- ترومبوز و سرطان 20

1-9- ترومبین 21
1-9-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز 22
1-10- فیبرینوژن 23
1-10-1- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز 24
1-11- بازدارنده ي فعال كننده پلاسمينوژن1 (PAI-1) 25
1-11-1- ارتباط پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز 27
1-12- اهدف 28
فصل دوم: مواد و روش ها
2-1- مقدمه 30
2-2- مواد و وسايل لازم جهت انجام آزمايشهاي مولکولی 31
2-3- استخراج DNA از خون 33
2-4- بررسی کیفیت و کمیت ژنوم استخراج شده 34
2-4-1- تعیین کیفیت و کمیت ژنوم با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر نانودراپ 34
2-4-2- تعیین میزان کیفیت ژنوم با استفاده از الکتروفورز 36
2-5- واكنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR) 37
2-5-1- مراحل PCR 37
2-6- روش تکثیر متزلزل جهش ها(ARMS-PCR) 39

2-7- کنترل داخلی 41
2-8- تهیه مخلوط PCR 42
2-9- الكتروفورز 46
2-9-1- الكتروفورز بر روي ژل آگارز 46
2-9-2- مواد مورد نياز براي الكتروفورز با ژل آگارز 47
2-10- الكتروفورز ژل آگارز بر روي محصولات PCR مورد مطالعه 48
2-11- عكس برداري از ژل 49
2-12- آناليز آماري داده ها 49
فصل سوم: نتایج
3-1- مقدمه 51
3-2- اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم 52
3-3- بررسی یک عامل خطر در جمعیت مورد مطالعه 52
3-3-1- رابطه بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی 52
3-4- بررسي پلي مورفيسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به میوم رحمی 54
3-4-1- بررسي پلي مورفيسم G20210Aدر پروموتر ژن پروترومبین 54
3-4-1-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلي مورفيسم PT G20210A 55
3-4-2- بررسي پلي مورفيسم -455G/A FGB 58
3-4-2-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم -455G/A FGB 59
3-4-3- بررسي پلي مورفيسم PAI-1 (4G/5G) 62
3-4-3-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلي مورفيسم PAI-1 (4G/5G) 63
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
4-1- مقدمه 67
4-2- بحث 68
4-2-1- بررسی ارتباط بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی 68
4-2-2- ارتباط پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به سرطان 68
4-2-2-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان 68
4-2-2-2- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان 69
4-2-2-3- ارتباط پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان 70
4-2-3- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم های مورد مطالعه 71
4-2-3-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PT G20210A 71
4-2-3-2- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A 73
4-2-3-3- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) 74
4-3- نتیجه گیری 76
4-4- پیشنهادات 77
فهرست منابع و مأخذ 78
منابع فارسي 78

فهرست منابع و مأخذ:

منابع فارسي:

آبركانينز،ک. ، كهريزي،ک. ، هادوي،و. ، بزرگمهر،ب. ، نجم آبادي،ح. ، بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم Beta-Fibrinogen-455 G/A به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي-عروقي در جمعيت ايران، فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم،1389، شماره 28،  ص 1957 تا

 

ايمانيان،ه.، هادوي، و. ، كريمي نژاد، آ. ، آبركانينز، ک. ، نجم آبادي،ح. ، بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم PAI-1 4G/5G به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي-عروقي در جمعيت ايران، فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم،1389، شماره 1، ص1973 تا 1977.

 

نجم آبادي،ح. ، رستمي،م. ، هادوي،و. ، كريمي نژاد،آ. ، افروزان،ف. ، ايمانيان،ه.، كريستين، آ. ، بررسي ژنتيكي پلي مرفيسم پروترومبين G20210A به عنوان عامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي-عروقي در جمعيت ايران، فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم،1389، شماره 1، ص 1967 تا 1972.

 

هاشم نژاد،م. ، سريري، ا. ، وحدت،م. ،لاريجاني،ط. ، احمدزاد اصل،م . ، واسعی،م. ، بررسی پیامدهای ناشی از میوم در بارداری، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران،1387، شماره2، ص 123 تا

منابع غير فارسي:

 

Albert MA, Pare G, Morris A, Rose L, Buring J, Ridker PM, Zee RY.Candidate genetic variants in the fibrinogen, methylenetetrahydrofolate reductase, and intercellular adhesion molecule-1 genes and plasma levels of fibrinogen, homocysteine, and intercellular adhesion molecule-1 among various race/ethnic groups: data from the Women’s Genome Health Study. Am Heart J.(2009).157(4),777-83.

6.     Attia FM, Mikhailidis DP, Reffat SA .Prothrombin gene G20210A mutation in acute deep venous thrombosis patients with poor response to warfarin therapy. (2009).3,147-51.

 

Belting M, Ahamed J, Ruf W. Signaling of the tissue factor coagulation pathway in angiogenesis and cancer. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2005). 25,1545–50.

 

Berberoğlu M, Evliyaoğlu O, Adiyaman P, Ocal G, Ulukol B, Simşek F, Siklar Z, Törel A, Ozel D, Akar N. Genetic polymorphism of the plasminogen activator inhibitor-1 is associated with an increased risk of endometrial cancer. J Surg Oncol. (2011).104, 755–759.

 

Berek JS. Berek and Novak’s gyanecology. Lippincott Williams and Willkins.(2012), America.

 

Berek JS., Hacker N.F., FRAC F. Berek and Novak’s gyanecology. Lippincott Williams and Willkins.(2007), America.

 

Bhadauria R S, S. J Keyur, G. Jadon, Diwaker A K. Introduction to Neoplasm : a Review. Joshi, IJARPB.(2012).1(1),65-71.

 

Biggerstaff JP, Weidow B, Dexheimer J, Warnes G, Vidosh J, Patel S, Newman M, Patel P .Soluble fibrin inhibits lymphocyte adherence and cytotoxicity against tumor cells: implications for cancer metastasis and immunotherapy. Clin Appl Thromb Hemost.(2008).14, 193–202.

 

Biggerstaff JP, Weidow B, Vidosh J, Dexheimer J, Patel S, Patel P. Soluble fibrin inhibits monocyte adherence and cytotoxicity against tumor cells: implications for cancer metastasis. Thromb J.(2006).4, 12.

 

Blake RE.Leiomyomata uteri: hormonal and molecular determinants of growth. J Natl Med Assoc. (2007).99(10),1170-84.

15.                        Błasiak J, Smolarz B. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene 4G/5G promoter polymorphism is not associated with breast cancer. Acta Biochim Pol.(2000).47(1),191-9.

 

Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR . Old and new risk factors for upper extremity deep venous thrombosis. J Thromb Haemost.(2005).3,2471–8.

 

Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR. Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA . (2005). 293(6),715-22.

 

Blom JW, Vanderschoot JP, Oostindiër MJ, Osanto S, van der Meer FJ, Rosendaal FR. Incidence of venous thrombosis in a large cohort of 66,329 cancer patients: results of a record linkage study. J Thromb Haemost. (2006).4(3),529-35.

 

Bogenrieder T, Herlyn M. Axis of evil: molecular mechanisms of cancer metastasis. ( 2003). 22: 6524–36.

 

Borsig L.The role of platelet activation in tumor metastasis. Expert review of anticancer therapy.(2008). 8,1247-55.

 

Brooks SE, Zhan M, Cote T, Baquet CR. Surveillance, epidemiology, and end results analysis of 2677 cases of uterine sarcoma 1989-1999. Gynecol Oncol.(2004).93(1),204-8.

 

Brown T.A.genome 3.Garland Science. (2007).America.

 

Brown, T. A. Gene Cloning and DNA analysis. Wiley-Blackwell.(2001).America.

24.                        Buller HR, van Doormaal FF, van Sluis GL, Kamphuisen PW.Cancer and thrombosis: from molecular mechanisms to clinical presentations. J Thromb Haemost.(2007).1,246-54.

 

Camerer E, Qazi AA, Duong DN, Cornelissen I, Advincula R, Coughlin SR. Platelets, protease-activated receptors, and fibrinogen in hematogenous metastasis.(2004).104,397-401.

 

Camilleri RS, Cohen H. No association between pulmonary embolism or deep vein thrombosis and the -455G/A beta-fibrinogen gene polymorphism. Blood Coagul Fibrinolysis.(2005).16(3),193-8.

 

Ceelie H, Spaargaren-van Riel CC, Bertina RM, Vos HL. G20210A is a functional mutation in the prothrombin gene;effect on protein levels and 3′-end formation. J Thromb Haemost.(2004).2,119-127.

 

Chew HK, Wun T, Harvey D, Zhou H, White RH. Incidence of venous thromboembolism and its effect on survival among patients with common cancers. Arch Intern Med. (2006).27,166(4),458-64.

 

Chun-Chung Lee and Tze-Sing Huang. Plasminogen Activator Inhibitor-1: The Expression,Biological Functions, and Effects on Tumorigenesis and Tumor Cell Adhesion and Migration. Journal of Cancer Molecules. (2005). 1(1), 25-36.

 

Ciavattini A, Di Giuseppe J, Stortoni P, Montik N, Giannubilo SR, Litta P, Islam MS, Tranquilli AL, Reis FM, Ciarmela P. Uterine Fibroids: Pathogenesis and Interactions with Endometrium and Endomyometrial Junction. Obstet Gynecol Int.(2013).173-184.

 

Collen D, Tytgat GN, Claeys H et al. Metabolism and distribution of fibrinogen. I. Fibrinogen turnover in physiological conditions in humans. Br J Haematol.(1972).22,681–700.

 

Dawson SJ, Wiman B, Hamsten A, Green F, Humphries S, Henney AM. The two allele sequences of a common polymorphism in the promoter of the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene respond differently to interleukin-1 in HepG2 cells. J Biol Chem. (1993). 25,268(15),10739-45.

33.                        Deshmukh SP, Gonsalves CF, Guglielmo FF, Mitchell DG.Role of MR imaging of uterine leiomyomas before and after embolization. Radiographics.(2012).32(6),E251-81.

 

DUTA-CORNESCU G., SIMON-GRUITA A., CONSTANTIN N., STANCIU F., BANICA M., TUDUCE R., CRISTEA P., STOIAN V. A comparative study of ARMS – PCR and RFLP – PCR as methods for rapid SNP identification. (2009).14(6), 4845-4850.

 

Evans P, Brunsell S. Uterine fibroid tumors: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. (2007).15,75(10),1503-8.

 

Flake GP, Andersen J, Dixon D. Etiology and pathogenesis of uterine leiomyomas: a review. Environ Health Perspect.(2003).111(8),1037-54.

 

Flynn AN, Buret AG. Proteinase-activated receptor 1 (PAR-1) and cell apoptosis.(2004). V9, 729–37.

 

Gay LJ, Felding-Habermann B.Contribution of platelets to tumour metastasis. Nature Reviews Cancer. (2011).11,123-34.

39.                        Gilabert-Estellés J, Ramón LA, Braza-Boïls A, Gilabert J, Chirivella M, España F, Estellés A. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) 4 G/5 G polymorphism and endometrial cancer. Influence of PAI-1 polymorphism on tissue PAI-1 antigen and mRNA expression and tumor severity. Thromb Res.(2012).130(2),242-7.

 

Gohil R, Peck G, Sharma P. The genetics of venous thromboembolism. A meta-analysis involving approximately 120,000 cases and 180,000 controls. Thromb Haemost.(2009).102(2),360-70.

 

Grignani G, Maiolo A.Cytokines and hemostasis.(2000). 85, 967–72.

 

Guo Q, Zhang B, Dong X, Xie Q, Guo E, Huang H, Wu Y. Elevated levels of plasma fibrinogen in patients with pancreatic cancer: possible role of a distant metastasis predictor.Pancreas. (2009).38(3), 75-9.

 

Haddad TC, Greeno EW. Chemotherapy-induced thrombosis. Thromb Res.(2006).118(5),555-68.

 

Hartmann KE, Birnbaum H, Ben-Hamadi R, Wu EQ, Farrell MH, Spalding J, Stang P.Annual casts associated with diagnosis of uterine leimyomata. Obstet Gynecol .(2006).108,30– 937.

45.                        He L, Pappan LK, Grenache DG, Li Z, Tollefsen DM, Santoro SA, Zutter MM. The contributions of the alpha 2 beta 1 integrin to vascular thrombosis in vivo. Blood. (2003).15,102(10),3652-7.

 

Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, Petterson TM, O’Fallon WM, Melton LJ. Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: A population-based case-control study. Arch Intern Med.(2000). 160,809-815.

 

Heit JA.Cancer and venous thromboembolism: scope of the problem. Cancer Control.(2005).1(12),5-10.

 

http://ghr.nlm.nih.gov

 

http://www.ensembl.org

 

Hu L, Lee M, Campbell W, Perez-Soler R, Karpatkin S. Role of endogenous thrombin in tumor implantation, seeding, and spontaneous metastasis. (2004).104: 2746–51.

 

Huang T., Zhuge J., Zhang W. Sensitive detection of BRAF V600E mutation by Amplification Refractory Mutation System (ARMS)-PCR .Biomarker Research. (2013).1(3),1-6.

 

Im JH, Fu W, Wang H, Bhatia SK, Hammer DA, Kowalska MA, Muschel RJ.Coagulation facilitates tumor cell spreading in the pulmonary vasculature during early metastatic colony formation. Cancer Res.(2004).64,8613-9.

53.                        Jadaon MM. Epidemiology of Prothrombin G20210A Mutation in the Mediterranean Region. Mediterr J Hematol InfectDis .(2011).3(1),e2011054.

 

Jones JM, McGonigle NC, McAnespie M, Cran GW, Graham AN. Plasma fibrinogen and serum C-reactive protein are associated with non-small cell lung cancer. Lung Cancer. (2006).53, 97–101.

 

Klovaite J, Nordestgaard BG, Tybjærg-Hansen A, Benn M. Elevated fibrinogen levels are associated with risk of pulmonary embolism, but not with deep venous thrombosis. Am J Respir Crit Care Med. (2013).1,187(3),286-93.

 

Koenig W. Fibrin(ogen) in cardiovascular disease: An update. Thromb Haemost.(2003).89,601– 609.

 

Koolwijk P, Sidenius N, Peters E, Sier CFM, Hanemaaijer R, Blasi F, van Hinsbergh VWM. Proteolysis of the urokinase-type plasminogen activator receptor by metalloproteinase-12: implication for angiogenesis in fibrin matrices. (2001).97, 3123–31.

 

Kyriakou DS, Alexandrakis MG, Passam FH, Foundouli K, Matalliotakis E, Koutroubakis IE, Kourelis TV, Chalkiadakis G,Manoussos ON. Acquired inhibitors to coagulation factors in patients with gastrointestinal diseases. Eur J Gastroenterol Hepatol. (2002).14,1383-1387.

 

Lauren E, Mercado C, Axelrod D, Darvishian F, Levine P, Cangiarella J. Intraparenchymal Leiomyoma of the Breast:A Case Report and Review of the Literature. Annals of Clinical & Laboratory Science. (2007) .37(3),268-73.

 

Lee EJ, Kong G, Lee SH, Rho SB, Park CS, Kim BG, et al. Profiling of differentially expressed genes in human uterine leiomyomas. Int J Gynecol Cancer.(2005).15,146–54.

 

Lee JH, Ryu KW, Kim S, Bae JM. Preoperative plasma fibrinogen levels in gastric cancer patients correlate with extent of tumor. Hepatogastroenterology .(2004).51, 1860–186

 

Lesley L. Breech A. R. Leiomyomata Uteri And Myomectomy. Lippincott William & Willkins, Philadelphia. (2008). 687-726.

 

R. Models of presentation of  leyomyoma of Uterus. Journal of Surgery Pakistan.(2008). 13(3),117-120.

 

Ligon AH, Morton CC. Genetics of uterine leiomyomata. Genes Chromosomes Cancer.(2000).28,235–45.

 

Luo X, Chegini N.The expression and potential regulatory function of microRNAs in the pathogenesis of Semin Reprod Med.(2008).26 (6),500-14.

 

Magdeldin S. gel electrophoresis principles and basic. Wiley-Blackwell.(2012).

67.                        Malý J, Blazek M, Bláha M, Pecka M.Changes in hemostasis in malignant diseases.(2002).48(7),614-8.

 

Martiskainen M, Mikkelsson J, Goebeler S, Ilveskoski E, and Karhunen PJ. Bβ-Fibrinogen Gene Promoter –455 G/A Polymorphism Associates with Severity of Coronary Artery Stenosis in Male Victims of Sudden Pre- Hospital Death. J Clinic Experiment Cardiol .(2011). 2,9.1-5.

69.                        McLucas B. Diagnosis, imaging and anatomical classification of uterine fibroids. Best Pract Res. (2008) .Clin Obstet Gynaecol,22(4),627-42.

70.                        Medikare V, Kandukuri LR, Ananthapur V, Deenadayal M, Nallari P. The genetic bases of uterine fibroids; a review. J Reprod Infertil.(2011).12(3),181-91.

 

Medved L, Weisel JW.Recommendations for nomenclature on fibrinogen and fibrin. J Thromb Haemost.(2009).7:355-359.

 

Nash GF, Turner LF, Scully MF, Kakkar AK. Platelets and cancer. The lancet oncology.(2002).3,425-30.

 

Palumbo JS, Kombrinck KW, Drew AF, Grimes TS, Kiser JH, Degen JL,Bugge TH. Fibrinogen is an important determinant of the metastatic potential of circulating tumor cells.(2000).96,3302-9.

 

Palumbo JS, Potter JM, Kaplan LS, Talmage K, Jackson DG, Degen JL .Spontaneous hematogenous and lymphatic metastasis, but not primary tumor growth or angiogenesis, is diminished in fibrinogen-deficient mice. Cancer Res.(2002).62,6966-72.

 

Palumbo JS, Talmage KE, Liu H, La Jeunesse CM, Witte DP, Degen JL. Plasminogen supports tumor growth through a fibrinogen-dependent mechanism linked to vascular patency. Blood.(2003).102,2819-27.

 

Palumbo JS, Talmage KE, Massari JV, La Jeunesse CM, Flick MJ, Kombrinck KW, Jirouskova M, Degen JL. Platelets and fibrin(ogen) increase metastatic potential by impeding natural killer cell-mediated elimination of tumor cells.(2005).105,178-85.

 

Palumbo JS, Talmage KE, Massari JV, La Jeunesse CM, Flick MJ, Kombrinck KW, Hu Z, Barney KA, Degen JL. Tumor cell-associated tissue factor and circulating hemostatic factors cooperate to increase metastatic potential through natural killer cell-dependent and-independent mechanisms.(2007).110,133-41.

 

Parker WH.Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas. Fertil Steril.(2007).87(4), 725-36.

 

Pelt-Verkuil E.V., Belkum A.V. and Hays J.P. Principles and Technical Aspects of PCR Amplification. (2008).America

80.                        Pherson R.A., Pincus M.R. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods: Expert Consult – Online and Print.Saunders.(2011).America.

 

Pihusch R, Danzl G, Scholz M, Harich D, Pihusch M, Lohse P, Hiller E. Impact of thrombophilic gene mutations on thrombosis risk in patients with gastrointestinal carcinoma. (2002).94, 3120-3126.

 

Poort SR, Rosendaal FR, Reitsma PH, Bertina RM. A common genetic variation in the 3′-untranslated region of the prothrombin gene is associated with elevated plasma prothrombin levels and an increase in venous thrombosis. (1996).88,3698-3703.

 

Prandoni P, Falanga A, Piccioli A.Cancer and venous thromboembolism. Lancet Oncol.(2005).6(6),401-10.

 

Prandoni P, Lensing AW, Piccioli A, Bernardi E, Simioni P, Girolami B, Marchiori A, Sabbion P, Prins MH, Noventa F, Girolami A. Recurrent venous thromboembolism and bleeding complications during anticoagulant treatment in patients with cancer and venous thrombosis.(2002). 100,3484-3488.

 

Rak J, Yu JL, Luyendyk J, Mackman N.Oncogenes, trousseau syndrome, and cancer-related changes in the coagulome of mice and humans. Cancer Res.(2006).66, 10643–6.

 

Ramacciotti E, Wolosker N, Puech-Leao P, Zeratti EA, Gusson PR, del Giglio A, Franco RF. Prevalence of factor V Leiden, FII G20210A, FXIII Val34Leu and MTHFR C677T polymorphisms in cancer patients with and without venous thrombosis. Thromb Res. (2003).109, 171‑174.

 

Rao LVM, Pendurthi UR.Tissue factor-factor VIIa signaling. Arterioscler Thromb Vasc Biol.(2005). 25, 47–56.

 

Rein MS.Advances in uterine leiomyoma research: the progesterone hypothesis. Environ Health Perspect.(2000).5,791-3.

 

Renner W, Cichocki L, Forjanics A, Köppel H, Gasser R, Pilger E. G-455A polymorphism of the fibrinogen beta gene and deep vein thrombosis. Eur J Clin Invest.(2002).32(10),755-8.

90.                        Renner W, Weger M,  Steinbrugger I, Cichocki L, Temmel W, Stanger O, El-Shabrawi Y, Lechner H, Schmut O, Haas A. Role of thrombophilic gene polymorphisms in branch retinal vein occlusion. Ophthalmology. (2005).112(11),1910-5.

 

Rey E, et al. Thrombotic disorders and fetal loss: a metaanalysis. (2003).15(9361),901–8.

 

Rickles FR, Falanga A. Molecular basis for the relationship between thrombosis and cancer. Thromb Res.(2001). 102, V215–24.

 

Rickles FR, Patierno S, Fernandez PM. Tissue factor, thrombin, and cancer. (2003).124 (3),58S–68S.

 

Ruf W, Dorfleutner A, Riewald M. Specificity of coagulation factor signaling. J Thromb Haemost.(2003).1,1–495.

 

Rupert JL, Monsalve MV, Kidd KK, Tan C, Hochachka PW, Devine DV. Selective pressure has not acted against hypercoagulability alleles in high-altitude Amerindians. Ann Hum Genet.(2003).67(Pt 5),426-32.

 

Sartori MT,Danesin C, Saggiorato G, Tormene D, Simioni P, Spiezia L, PatrassiGM, GirolamiA. The PAI1 gene 4G/5G polymorphism and deep vein thrombosis in patients with inherited thrombophilia. Clin Appl Thromb Hemost.(2003).9(4):299-307.

97.                        Sartori MT, Wiman B, Vettore S, Dazzi F, Girolami A, Patrassi GM. 4G/5G polymorphism of PAI-1 gene promoter and fibrinolytic capacity in patients with deep vein thrombosis.Thromb Haemost. (1998). 80(6):956-60.

98.                        Shariat-Madar Z, Mahdi F, Warnock M, Homeister JW, Srikanth S, Krijanovski Y, Murphey LJ, Jaffa AA, Schmaier AH. Bradykinin B2 receptor knockout mice are protected from thrombosis by increased nitric oxide and prostacyclin. Blood.(2006).108(1):192-9.

99.                        Siddiqui N, Nikolaidis P, Hammond N, Miller FH. Uterine artery embolization: pre- and post-procedural evaluation using magnetic resonance imaging. Abdom Imaging.(2013). 38(5),1161-77.

 

Simpson-Haidaris PJ, Rybarczyk B.Tumors and fibrinogen. The role of fibrinogen as an extracellular matrix protein. Ann NY Acad Sci.(2001). 936: 406–425.

 

Soyer N, Küçükarslan A Ş, Şahin F, Çekdemir D, Kosova B, Eroğlu Z, Töbü M, Tombuloğlu M, Çağırgan S, Dönmez A, Vural, Güray Saydam F. Factor V G1691A (Leiden) and prothrombin G20210A gene mutation status, and thrombosis in patients with chronic myeloproliferative disorders. Turk J Hematol.(2011). 28, 306-11.

 

Staton CA, Brown NJ, Lewis CE. The role of fibrinogen and related fragments in tumour angiogenesis and metastasis. Expert Opin Biol Ther.(2003).3,1105-20.

 

Sternlicht MD,Dunning AM, Moore DH, Pharoah PD, Ginzinger DG, Chin K, Gray JW, Waldman FM, Ponder BA, Werb Z. Prognostic Value of PAI1 in Invasive Breast Cancer: Evidence That Tumor-Specific Factors Are More Important Than Genetic Variation in Regulating PAI1 Expression. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.(2006). 15,2107-2114.

104.                   Stofko DL.Undifferentiated uterine sarcoma metastatic to the brain. Surg Neurol Int.(2013).4,127-136.

105.                   Stumpf AN, van der Meijden ED, van Bergen CA, Willemze R, Falkenburg JH, Griffioen M. Identification of 4 new HLA-DR-restricted minor histocompatibility antigens as hematopoietic targets in antitumor immunity. Blood.(2009).22,114(17):3684-92.

 

Takeuchi H, Ikeuchi S, Kitagawa Y, Shimada A, Oishi T, Isobe Y, Kubochi K, Kitajima M, Matsumoto S. Pretreatment plasma fibrinogen level correlates with tumor progression and metastasis in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus. J Gastroenterol Hepatol .(2007). 22, 2222–2227.

 

Tennent GA, Brennan SO, Stangou AJ et al. Human plasma fibrinogen is synthesized in the liver. (2007).109,1971–1974.

108.                   Thomas E. Andreoli  , Ivor Benjamin  , Robert C. Griggs  , Edward J Wing, J. Gregory Fitz.  Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine. Paperback.(2010). American.

 

Vairaktaris E, Yapijakis C, Wiltfang J, Ries J, Vylliotis A, Derka S, Vasiliou S, Neukam FW. Are factorV and prothrombin  mutations associated with increased risk of oral cancer? Anticancer Res.(2005).25(3c),2561-5.

110.                   van der Meijden PE, Heemskerk JW.Polyphosphates: a link between platelet activation, intrinsic coagulation and inflammation. Expert Rev Hematol.(2010).3(3),269-72.

 

Von Tempelhoff GF, Nieman F, Heilmann L, Hommel G. Association between blood rheology, thrombosis and cancer survival in patients with gynecologic malignancy. Clin Hemorheol Microcirc. (2000) . 22,107–130.

 

Vossen CY, Hoffmeister M, Chang-Claude JC, Rosendaal FR, Brenner H. Clotting factor gene polymorphisms and colorectal cancer risk. J Clin Oncol. (2011).1,29(13),1722-7.

 

Vu D, Bolton-Maggs PH, Parr JR, Morris MA, de Moerloose P, Neerbaz-Arbez Congenital afibrinogenemia: identification and expression of a missense mutation in FGB impairing fibrinogen secretion.Blood. (2003). 15,102(13),4413-5.

 

Wang HY, Xiu DR, Li ZF, Wang G. Coagulation function in patients with pancreatic carcinoma. Chin Med J (Engl). (2009). 122(6),697-700.

 

Xu X, Xie Y, Lin Y, Xu X, Zhu Y, Mao Y, Hu Z, Wu J, Chen H, ZhengX, QinJ, XieL.PAI1 promoter 4G/5G polymorphism (rs1799889) contributes to tumor susceptibility: Evidencefrom meta-analysis. Exp Ther Med.(2012).4(6),1127-1133.

 

Yamashita H, Kitayama J, Kanno N, Yatomi Y, Nagawa H. Hyperfibrinogenemia is associated with lymphatic as well as hematogenous metastasis and worse clinical outcome in T2 gastric cancer.BMC Cancer.(2006). 6, 147.

 

Yamashita H, Kitayama J, Nagawa H.Hyperfibrinogenemia is auseful predictor for lymphatic metastasis in human gastric cancer. Jpn J Clin Oncol.(2005).35, 595–600.

118.                   Young A, Chapman O, Connor C, Poole C, Rose P, Kakkar AK. Thrombosis and cancer. (2012).9(8),437-49.

 

Yu J, May L, Klement P, Weitz J, Janusz MD. Oncogenes as regulators of tissue factor expression in cancer: implications for tumor angiogenesis and anti-cancer therapy. Semin Thromb Hemost.(2004).1: 21–30.

120.                   Zaffran Y, Meyer SC, Negrescu E, Reddy KB, Fox JE. Signaling across the platelet adhesion receptor glycoprotein Ib-IX induces alpha IIbbeta 3 activation both in platelets and a transfected Chinese hamster ovary cell system. J Biol Chem. (2000). 2,275(22),16779-87.

 

Zagouri F , Dimopoulos  M , Fotiou  S, Kouloulias  V, Papadimitriou C. A. Treatment of early uterine sarcomas: disentangling adjuvant modalities: a Review. World Journal of Surgical Oncology.(2009).7,38-47.

 

Zavadil J, Ye H, Liu Z, Wu J, Lee P, Hernando E, et al. Profiling and functional analyses of microRNAs and their target gene products in human uterine leiomyomas. PLoS One.(2010).5(8),e12362.

چكيده

 

مقدمه: میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در 40% -20% از زنان در سال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی (VTE) از عوارض شایع سرطان است. درحال حاضر چندین عامل خطر ژنتیکی برای ترومبوز مرتبط با سرطان شناخته شده است، با این حال، سهم عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتلا به سرطان نتایج متناقضی دارد. اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ رحمی گزارش شده است اما پیش از این، تأثیر پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی نامشخص بوده است.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، سه پلی مورفیسم ژن فاکتور انعقادی انتخاب شدند و با استفاده از روش ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین(PT) (rs1799963)، بتا فیبرینوژن (rs1800790) (FGB) و بازدارنده ي فعال كننده پلاسمينوژن1 (rs1799889) (PAI-1) در 70 زن با تشخیص کلینیکی میوم رحمی و 70 زن سالم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار (version 19)  SPSSو با کمک آنالیز آماری کای دو (2χ) تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم هایPT ، FGB وPAI-1 با افزایش خطر ابتلاء به میوم رحمی در جامعه مورد مطالعه ارتباطی ندارند (05/0p>). در این مطالعه نشان داده شد که شیوع میوم رحمی با افزایش سن افزایش می یابد؛ میوم رحمی تا بیش از 40% در بین زنان 50-41 سال رخ می دهد.      

کلید واژه: فاکتور انعقادی، میوم رحمی، ترومبوز، پلی مورفیسم ژنتیکی

فصل اول

کلیاتومروری بر پیشینه تحقیقات

 1-1- مقدمه :

مطالعات متعددی نشان داده است که ترومبوز وریدی یک عارضه شایع در بیماران مبتلا به سرطان است (118،84،46،18). Turosseau برای اولین بار در سال 1865، دریافت که تومورها باعث ایجاد تغییراتی در سیستم هموستاز می شوند (102،72،67،38،20). نقش قطعی اجزای انعقادی در رشد اولیه تومور مشخص نشده است؛ به عنوان مثال رشد تومور در حیوانات دارای کمبود فیبرینوژن و نوع وحشی مشابه می باشد (74،73). به هر حال در طی متاستاز، فاکتورهای انعقادی نقش مهمی را در پایدار نگه داشتن و بقای سلولهای توموری ایفا می کنند (77،76،73،75،52،25).

از آنجایی که ميوم ها نئوپلاسم[1] هاي خوش خیم عضلات صاف میومتریوم  می باشند (59)، در اين مطالعه براي اولين بار ارتباط پلي مورفيسم چندين ژن از پانل ترومبوز با خطر بروز ميوم رحمي (لیومیوم یا فیبروئید)، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از جمله اين ژن ها مي توان به فاكتور II (پروترومبين) ، β- فيبرينوژن و بازدارنده ي فعال كننده پلاسمينوژن1(PAI-1)[2] اشاره نمود.

1-2- نئوپلاسم :

اصطلاح نئوپلاسم از دو کلمه یونانی neos به معنای جدید و plassia به معنای قالب شدن مشتق شده است. نئوپلاسم از لحاظ بالینی به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقسیم می شود که هر دو نوع آن از رشد غیر طبیعی سلولها ایجاد می شوند (11). سارکوم[3]های رحمی یک گروه نادر از نئوپلاسم ها محسوب می شوند (104،121).

1-3- سارکوم رحمی :

سارکوم رحمی تومور نادر با منشأ مزودرمال است و 6-2% بدخیمی های رحمی را تشکیل می دهد (10). سارکوم های رحمی از لحاظ بافت شناسی به سه نوع سارکوم استرومایی اندومتری (ESS)[4]، کارسینوسارکوم (تومور مولرین مختلط بدخیمMMMT)[5] و لیومیوسارکوم (LMS)[6] طبقه بندی می شوند (21)؛ در این مطالعه پس از آشنایی با انواع لیومیوسارکوم به نوع لیومیوم خوش خیم رحمی آن پرداخته می شود.

1-3-1- لیومیوسارکوم :

لیومیوسارکوم بافت نرم تهاجمی به دست آمده از سلولهای صاف عضلانی می باشد و معمولاً منشاء آن بافت رحم و یا دستگاه گوارش است. سن متوسط درگیری در لیومیوسارکوم پائین تر از سایر سارکوم های رحمی است. شیوع بالاتر و پیش آگهی بدتر در زنان آفریقایی و آمریکایی دیده می شود. علائم بیماری کوتاه مدت است و برای بیماری اختصاصی نمی باشد این علائم شامل خونریزی واژینال، احساس درد در ناحیه لگن و احساس توده شکمی می شوند.

5 نوع بالینی لیومیوسارکوم وجود دارد که عبارتند از: (1) لیومیوسارکوم میکسوئیدی[7]؛ (2) لیومیوبلاستوم[8]؛ (3) لیومیوماتوز داخل وریدی[9]؛ (4) لیومیوماتوز منتشر صفاقی[10]؛ (5) لیومیوم خوش خیم رحمی[11] (9).

لیومیوسارکوم میکسوئیدی با ظاهر ژلاتینی و حاشیه مشخص، تومورهایی هستند که به بافت های مجاور و عروق خونی شدیداً تهاجم می کنند.

لیومیوبلاستوم، تومور عضله صاف است که به صورت اپی تلوئیدی با سلولهای روشن و پلکسی فرم بروز می کند.

لیومیوماتوز داخل وریدی با رشد خوش خیم عضله صاف به داخل کانال های وریدی لیگامان پهن و وریدهای رحمی و ایلیاک مشخص می شوند.

لیومیوماتوز منتشر صفاقی نادر است و با ندول های خوش خیم عضله صاف که در حفره صفاقی پراکنده اند، مشخص می شود.

لیومیوم خوش خیم رحمی، تومور عضله صاف رحم است که گاهی به صورت بدخیم رفتار می کند و متاستاز خوش خیم بوجود می آورد که به ریه ها یا غدد لنفی منتشر می شوند (9).

1-4- ميوم ها :

ميوم ها تومورهاي خوش خيم و تك كلوني سلولهاي عضله صاف ديواره رحم مي باشند. میوم علاوه بر عضله صاف، از اجزای ماتریکس خارج سلولی شامل کلاژن، پروتئوگلیکان و فیبرونکتین نیز تشکیل شده است. میوم شایع ترین تومور جامد لگن در زنان است که منجر به بروز علائم در 25% زنان در سنین باروری می شود. با توجه به اینکه میوم می تواند در بسیاری از زنان بدون علامت باشد، شیوع واقعی آن تا بیش از 70% تخمین زده می شود (70). میوم ها از رشد بیش از حد عضلات صاف و بافت  همبند در رحم بوجود می آیند (33).

دو مؤلفه در پیشرفت میوم وجود دارد؛ (1) تبدیل سلولهاي عضلانی طبیعی به سلولهاي عضلانی غیر طبیعی و (2) رشد آنها به تومورهای بالینی قابل تشخیص که مورفولوژیشان مشابه سلولهای عضله صاف میومتریوم طبیعی است. میوم ها ممکن است دارای یک یا چند جهش باشند و به صورت عقده های توموری با اندازه های مختلف (که به عضله صاف دیواره میومتریوم متصل شده اند) دیده شوند. میوم ها با مقادیر مختلفی از فیبروز های بافت همبند خارج سلولی احاطه شده اند. یافته های میکروسکوپی نشان می دهند که میوم ها از سلولهای ستاره ای شکل ماهیچه صاف تشکیل شده اند (14).

تشخیص فاکتورها و مکانیسم های مولکولی درگیر در تبدیل سلولهای میومتریوم طبیعی به سرطانی در سطح سلولی ناشناخته مانده است. چندین مطالعه در سطح ژنومیک نیز شواهدی را مبنی بر وجود محیط مولکولی تغییریافته میوم در مقایسه با میومتریوم طبیعی نشان می دهد؛ که می توان آنها را بعنوان بیومارکر های دخیل در روند رشد میوم مورد ارزیابی قرار داد (65). ررسی کلی الگوی بیان ژن مربوط به  میوم رحمی [12](ULMs) نشان می دهد که صدها ژن، از جمله ژن هایی که دارای نقش های کاربردی در تکثیر سلولی، تمایز و  تولید ماتریکس خارج سلولی هستند، دچار بی نظمی می باشند (122).

1-4-1- طبقه بندی میوم ها :

میوم ها براساس محل قرارگیریشان در رحم طبقه بندی می شوند. میوم های زیر سروزی[13]، دقیقاً در زیر ناحیه سروز رحم قرار گرفته اند و ممکن است دارای پایه و یا بدون پایه باشند. میوم های درون دیواره[14] ای عمدتاً در داخل ضخامت میومتریوم یافت می شود، اما ممکن است حفره رحم را از حالت طبیعی خارج کنند. میوم های زیر مخاطی[15] زیر مخاط رحم (اندومتریوم) قرار گرفته اند و مانند میوم زیرسروزی، ممکن است دارای پایه و یا بدون پایه باشند. 95% لیومیوم ها از نوع تومورهای زیرسروزی و درون دیواره ای می باشند و 5٪ باقیمانده به صورت زیر مخاطی ظاهر می شوند (شکل 1-1) (69).
عوارض بالینی میوم، که احتمالاً با محل قرارگیری آن در رحم مرتبط است، می تواند با طیفی از علائم، از جمله درد شکمی شدید، بی اختیاری ادرار و یبوست همراه باشد. میوم ممکن است منجر به ناباروری، سقط های خود به خودی، زایمان زودرس و یا سخت زایی شود (99).

1-4-2- شیوع میوم در ایران :

در مطالعه ای که از نظر محل قرارگيري ميوم در زنان مبتلا صورت گرفت، 5/42 درصد از زنان ميوم داخل دیواره ای، 7/36 درصد ميوم زیرسروزی، 4/3 درصد ميوم زیرمخاطی، 9/14 درصد هر دو نوع ميوم درون دیواره ای و زیرسروزی و نهايتاً 2/2 درصد از زنان، هر دو نوع ميوم زیرسروزی و زیر مخاطی را داشتند (4).

1-4-3- عوامل  خطرزا :

مطالعات گسترده ای در حال انجام هستند تا اثرات عواملی که بر رشد و پیشرفت میوم ها ی رحمی دخیلند را مشخص کند. عوامل خطر شامل افزایش سن، چاقی، رژیم غذایی، ورزش، ضد بارداریهای خوراکی، سن شروع اولین قاعدگی، سابقه خانوادگی، تفاوت های نژادی و غیره می باشند.

1-4-3-1- افزایش سن :

تحقیقات نشان می دهد که با افزایش سن به خصوص در 40 سالگی، شیوع میوم افزایش می یابد. عوامل هورمونی مرتبط با قبل از یائسگی ممکن است تنظیم کننده های مهم برای پیشرفت میوم در اواخر سال های باروری باشد (78).

 

1-4-3-2- وزن :

در مطالعه ای مشخص شد که با افزایش هر 10 کیلوگرم (اضافه وزن) تا 21% خطر ابتلاء به میوم افزایش می یابد. مطالعات مشابه نیز نشان داده اند که بالا بودن میزان چربی بدن تا 30% خطر ابتلاء به میوم را افزایش می دهد. افزایش وزن تبدیل هورمون آندروژن به استروژن را افزایش و هورمون های جنسی مرتبط با گلوبولین را کاهش می دهد. در نتیجه افزایش استروژن، شیوع و پیشرفت میوم افزایش می یابد.

1-4-3-3- رژیم غذایی :

در تعدادی از مطالعات ارتباط بین رژیم غذایی و میزان ابتلاء به میوم بررسی شده است. در یک مطالعه مشخص شد که گوشت قرمز وقوع ابتلاء به میوم را افزایش می دهد اما سبزیجات خطر ابتلاء به میوم را کاهش می دهند.

1-4-3-4- ورزش :

در بین زنان ورزشکار در مقایسه با زنانی که ورزش نمی کنند خطر ابتلاء به میوم تا 40% کاهش می یابد. هنوز اثر ورزش با کم شدن سرعت تبدیل آندروژن به استروژن مشخص نشده است.

1-4-3-5- ضد بارداریهای خوراکی :

ارتباط قطعی ضد بارداریهای خوراکی و رشد میوم مشخص نشده، اما در یک مطالعه مشخص شد که خطر ابتلاء به میوم را می تواند افزایش دهد (78).

 

1-4-3-6- سن شروع اولین قاعدگی :

افزایش خطر ابتلاء به میوم با سن شروع اولین قاعدگی در ارتباط است. شروع قاعدگی در سن زیر 10 سالگی خطر ابتلاء به میوم های رحمی را افزایش می دهد و شروع قاعدگی با تأخیر یعنی در سنین بیشتر از 16 سالگی با کاهش خطر ابتلاء به میوم رحمی در ارتباط است. در زنان یائسه که سطوح استروژن اندوژنی کاهش یافته است، میوم ها کوچکترند و تعدادشان نیز کمتر است.

[1] Neoplasm

[2] Plasminogen Activaitor Inhibitor 1 (PAI-1)

[3] Sarcoma

[4] Endometrial Stromal Sarcoma

[5] Malignant Mixed Mullerian Tumor

[6] Leiomyosarcoma

[7] Myxoid leiomyosarcoma

[8] Leiomyoblastoma

[9] Intravenous leiomyomatosis

[10]Disseminated peritoneal leiomyomatosis

[11]Benign metastasizing uterine leiomyoma

[12] Uterine leiomyomas

[13] Subserosal myoma

[14] Intramural myoma

[15] Submucosal myoma

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122