پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي، فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي،  فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي،  فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 7
1-4-1- هدف کلی 7
1-4-2- اهداف جزئی 7
1-5- فرضیه های پژوهش 7
1-5-1- فرضیه اصلی 7
1-5-2- فرضیه های فرعی 8
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8
1-6-1- تعاریف نظری 8
1-6-2- تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم: پیشینه تحقیق 10
مقدمه 11
الف- مبانی نظری 11
2-1- تعریف ارزشیابی11
2-2-تعریف اندازه گیری 11
2-3- تعریف آزمون 12
2-4-تعریف آزمودن 13
2-5- دسته بندی ارزشیابی آموزشی در قالب رویکردهای مختلف 14
2-6- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی 15
2-7- ارزشیابی از پرژه ها و برنامه های آموزشی 16
2-8- ارزشیابی از آموزشگاه 17
2-9- ارزشیابی از کارکنان آموزشگاه18
2-10- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به ملاک مورد استفاده18
2-11- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آن ها20
2-12- دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به ارزشیابان 27
2-13- مراحل ارزشیابی آموزشی 29
2-13-1- مرحله طراحی 29
2-13-2مرحله فرایندی یا اجرایی 34
2-13-3- مرحله فراورده ای 35
2-14- تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 36
2-15تعریف ارزشیابی توصیفی36
2-16 تاریخچه ارزشیابی توصیفی 37
2-16-1 ویژگی های ارزشیابی کیفی توصیفی 37
2-17- آزمون های عملکردی 48
2 -17-1 تعریف آزمون عملکردی 50
2-17- 2انواع آزمون های عملکردی 52
2-17-3 مراحل تهیه آزمون های عملکردی 56
2-18- پوشه کار 58
2-18-1نمره گذاری پوشه کار61
2-18-2اعتمادپذیری روش کارپوشه62
2-19روش های سنجش مشاهده ای 62
2-20روش فهرست وارسی 62
2-20-1استفاده از روش فهرست وارسی برای سنجش فرایند و فراورده عملکرد63
2-20-2چگونگی تهیه فهرست وارسی63
2-21انواع مقیاس های درجه بندی65
2-22روش واقعه نگاری66
2-22-1موارد استفاده روش واقعه نگاری66
2-22-2عوامل موثر بر روش واقعه نگاری68
2-23بازخورد 71
2-23-1انواع بازخوردها 72
2-24ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی78
ب- مبانی تجربی 81
2-15- مروری بر تحقیقات خارجی 81
2-16- مروری بر تحقیقات داخلی 83
فصل سوم: روش پژوهش 91
3-1- مقدمه 92
3-2- روش تحقیق 92
3-3- جامعه آماری 92
3-4- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 92
3-5- ابزار اندازه گیری 93
3-5-1- پرسشنامه محقق ساخته 93
3-5-2- ارزش گذاری پرسشنامه 94
3-6- روایی پرسشنامه 94
3-7- پایایی پرسشنامه 95
3-8- روش جمع آوری اطلاعات 96
3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری 96
3-9-2- آزمونt مستقل 96
فصل چهارم: یافته های تحقیق 97
4-1- مقدمه 98
4-2- آمار توصیفی 98
4-2-1- بررسی مشخصات عمومی پاسخگویان 98
4-2-1-1- وضعیت تحصیلی 99
4-2-1-3- سنی 100
4-3- یافته های استنباطی 102

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 105
5-1- نتیجه گیری 106
5-1-1- بررسی فرضیه کلی پژوهش 106
5-1-2- بررسی فرضیه اول پژوهش 107
5-1-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 107
5-1-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش 108
5-1-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 109
5-2- پیشنهادها 109
5-2-1- پیشنهادهای اجرایی 109
5-2-2- پیشنهاداهای پژوهشی 110
5-3- محدودیت های پژوهش 110
– منابع و ماخذ 111
– منابع فارسی 112
-منابع لاتین 115
– پیوست ها 116
-چکیده لاتین 119
– عنوان لاتین 120

منابع و ماخذ:

الف) منابع فارسی:

– احمد اللهی (1387)، ارزشیانی توصیفی پیامدها و چالش ها ، مدارس کارآمد ، شماره ششم

-بازرگان ،عباس (1391)، ارزشیابی آموزشی ،انتشارات سمت

– برزگر بفرویی، کاظم ؛ دانافر،عباسعلی (1391)،”مقایسه الگوهای سازگار در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی و نظام سنتی ،فصلنامه راهبردهای آموزش دوره 5 شماره 2 تابستان 91

-بیرمی پور،علی؛ شریف،مصطفی ؛جعفری ،سید ابراهیم؛مولوی، حسين(1390)،”شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور مجله علمی پژوهشی پژوهش های برنامه درسی دوره اول شماره دوم

-جویباری،علی اصغر،هوسپیان،الیس(1381)،مبانی فلسفی آموزش و پرورش فراگیر،تهران،

نشر مشاهیر

– حسنی،محمد،راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس(1388)،تهران ،انتشارات عابد

-حسنی،محمد؛احمدی ،غلامعلی(1386)،زمینه یابی اجرای ارزشیابی کیفی –توصیفی (در مدارس ابتدایی شهر تهران)،فصلنامه نوآوری های آموزشی ،شماره 18،سال پنجم

-خوش خلق،ایرج،اسلامیه،محمدمهدی(1385)،تدوین و طراحی الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی،فصلنامه نو آوری های آموزشی،شماره 18،سال پنجم

-خوش خلق،ایرج؛پاشا شریفی،حسن،(1383-1382)،اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور،پژوهشکده تعلیم و تربیت،فصلنامه تعلیم و تربیت شماره88

-داوودی،رسول؛شکرالهی،محبوبه(1390)،”مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران،مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی سال هشتم دوره دوم شماره 4 .

رضایی،اکبر،(1385)،تاثیر ارزشیابی توصیفی بر بر ویژگی های شناختی،عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان،فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره 18،سال پنجم

رستگار،طاهره(1388)،ارزشیابی در خدمت آموزش،تهران،انتشارات موسسه فرهنگی منادی تربیت

-روحانی،عباس؛ماهر،فرهاد(1386)،اثر نوع ارزشیابی(توصیفی-سنتی)بر جو کلاس،ویژگی های عاطفی و خلاقیت دانش آموزان،فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ،سال دوم

شماره چهارم

– زارعی، اقبال؛ (1388)، “تاثیر ارزشیابی توصیفی بر خلاقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در شهر بندرعباس،مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روانشناسی)دانشگاه شهید چمران اهواز دوره پنجم سال شانزدهم

شماره 2

– زاهدبابلان ،عادل؛ فرج اللهی،مهران؛ همرنگ ،محمد(1391)،”عوامل موثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی،نشریه علمی و پژوهشی فناوری آموزشی جلد 7 شماره 1 .

– زمانی فرد،فاطمه؛کشتی آرای،نرگس ؛میرشاه جعفری؛سید ابراهیم(1389)،”تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی،برنامه ریزی درسی دانش وپژوهش در علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)شماره 25

-سبحانی فرد،طاهره(1384)،بررسی تطبیقی کارنامه های توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی در چند کشور جهان،تهران،معاونت آموزش عمومی

سیف،علی اکبر،اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی(1384)،نشر دوران

کاردان،علی محمد،(1381)،نوسازی و نوآوری در نظام آموزش و پرورش،امکانات و شرایط آن،فصلنامه نوآوری های آموزشی،

– کرد،بهمن ،(1381)،بررسی تاثیر بازخورد در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پسر پایه پنجم شهرستان بوکان در سال تحصیلی 82-81،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران

-فتح آبادی،جلیل،رضایی،اکبر،(1388)،تاثیر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی کیفی در تحقق هدف های شناختی،عاطفی و روانی حرکتی دوره ابتدایی در استان مرکزی،دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دوره 2،شماره 3

-ماهر،فرهاد،آقایی،اصغر،برجعلی ،احمد،روحانی ،عباس،(1386)مقایسه ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی بر اساس جو کلاس،ویژگی های عاطفی،و میزان خلاقیت دانش آموزان ابتدایی،دانش و پژوهش در علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوارسگان(اصفهان)

شماره 14

-محمدی فر،محمد علی،نجفی،محمود،رزم آرا،صمد،محمدزاده،علی،(1391)تاثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران،نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،سال هفتم ،جلد7،شماره 1

– مرتضایی نژاد، عصمت(1384)،”بررسی نگرش معلمین و والدین در خصوص کاربست ارزشیابی توصیفی در پایه های اول و دوم

-ملایی دستجردی،سمیه(1389)بررسی مشکلات ارزشیابی کیفی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88،پایان نامه کارشناسی ارشداصفهان،دانشگاه اصفهان.

نادری،مهین(1388)بررسی چالش ها و چشم اندازهای طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه مدیران،معلمان و کارشناسان مجری در مدارس ابتدایی استان چهار محال بختیاری،پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان،دانشگاه اصفهان

-ناطقی،فائزه،سیفی،محمد،فیجانی ،نفیسه،(1391)،تاثیر ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی،فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،سال سوم شماره 4

-واحدی،محمد توفیق(1387)،میزان هماهنگی و انطباق طرح ارزشیابی توصیفی با برنامه درسی و مهارت های معلمان در ارزشیابی توصیفی(فرایند-فراورده)،انتشارات شاپور خواست

ب) منابع لاتین:

Boston, Carol (2002). The concept of formative assessment. PracticalAssessment, Research & Evaluation, 8(9). Retrieved June 24, 2004.

 

Frunchs,L.R and Others (1985). Effects of curriculum Based Measurmentand consultation on theacher planning and student Achievement in Mathematics operation. Educational Research Journal 28, 617-641.

 

Fuchs, L., Fuchs, D., Karnes, K., Hanlett, C., & Katzaroff, M. (1999). Mathematics performance assessment in the classroom: effects on teacher planning and student problem solving. American Educational Research Journal, 36, 609-

646.Kenneth, G. & Tobin, S. (2002). Use of classroom and school climate scales in evaluating high school. Teaching and Teacher Education, vol, 114, pp. 135-142.

 

Loukas, A . & Murphy, J. (2007). Middle school student perceptions of school climate. examining protective function on

subsequent adjustment problems. Journal of School Psychology. Vol. 44, Iss. 6.

Lubbers, M. (2006). The impact of peer relations on academic progress in junior high schools. Journal of School Psychology. Vol. 44, Iss. 6.

Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & William, D. (2005). Classroom assessment: minute by minute, day by day. Educational leadership. 63, PP: 19-24. Available from:

Nevo, David (1995). School-Based Evalouation: A Dialoge for School Improvement.

Van Evera, W.C. ( 2004). Achievement and motivation in the middle school science classroom: The effects of formative assessment feedback. Doctoral Dissertation, George Maason University.

چکیده:

امروزه در حوزه ی ارزشیابی تحصیلی در دوره ی ابتدایی مطابق با نظریه های جدید یادگیری تغییرات معناداری را شاهد هستیم.پیاده سازی صد در صدی نظام ارزشیابی کیفی –توصیفی ،به این معناست که نظام آموزشی موجود قصد دارد یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشد،نگرش مطلوب نسبت به مدرسه ایجاد نماید،بهداشت روانی کلاس درس را افزایش دهد،این دگرگونی گرچه جای خرسندی دارد، اما پیداست که تنها با گامی پس پیش نهادن ، همه ی آرمان های دوره ابتدایی محقق نخواهد شد.از آن جا که معلمان از پایه های اساسی هرگونه تغییر در نظام آموزشی  هستند این تحقیق نگرش معلمان در زمینه ی مهم ترین عوامل موثر بر ارزشیابی توصیفی را مورد بررسی قرار می دهد .هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی، آموزشی، فیزیکی و روانی بوده است و این که در اجرای ارزشیابی توصیفی در شهرستان میناب تا چه اندازه به این عوامل توجه شده است.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و روش آن از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی مدارس شهری شهرستان میناب است 162نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها،  پرسش نامه ی محقق ساخته ارزشیابی توصیفی براساس عوامل مدیریتی ،آموزشی، فیزیکی و روانی است که پایایی آن بااستفاده از آلفای کرانباخ (92درصد)محاسبه گردیده و برای تعیین روایی آنها از روایی محتوایی(استفاده از نظر اساتید و کارشناسان) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در اجرای ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی میناب به عوامل مدیریتی ،آموزشی و روانی توجه خوبی شده است و عوامل فیزیکی نیاز به توجه بیشتری دارد.

کلمات کلیدی:ارزشیابی توصیفی،عوامل مدیریتی ،عوامل آموزشی،،عوامل فیزیکی ،عوامل روانی

فصل اول طرح تحقیق

مقدمه:

ساز و کار ارزشیابی وسیله ای است که بدون استفاده از ان فعالیت های آموزشی صرفا رها کردن تیر در تاریکی خواهد بود. (بازرگان 1391) ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه های درسی و نظام های آموزش و پرورش جهان به شمار می رود. در بسیاری از دایره المعارف ها که به موضوع نظام های ملی آموزش و پرورش کشور ها می پردازند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از عناوین برجسته ای است که مورد توجه ویژه بیشتر صاحب نظران و سیاست گذاران آموزشی قرار گرفته است.(نوو[1]،1995)

سنجش و ارزشیابی دانش اموزان به عنوان یک عنصر کلیدی و مهم برای اصلاح مدارس،بهبود آموزش و یادگیری به شمار می رود .(استیگینز[2]،2004)

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات از دیرباز نقش مهمی در جامعه انسانی بازی کرده است و به علت نقش مهم و حساس آن ،مورد نقد،بررسی و مطالعه ی فراوانی قرار گرفته است.در اهمیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همین بس که با مراجعه به ادبیات و پیشینه موضوع با حجم انبوهی از متون و منابع در خصوص آزمون وارزیابی مواجه می شویم که به نقد ،بررسی و اصلاح روش های اندازه گیری تربیتی پرداخته است.زمانی نه چندان دور،دغدغه های سیاست گذاران نظام آموزشی کشورمان عمدتا گسترش کمی آموزش و پرورش بود و تلاش می شد،حتی المقدور،به تقاضاهای گسترده و رو به رشد خانواده ها برای آموزش و پرورش فرزندان پاسخ گفته شود و حداقل نیاز اموزش برای تمامی کودکان فراهم گردد.به سخن دیگر،دغدغه ی مسولین در این مرحله دو موضوع مهم و اساسی بود:نخست،افزایش دسترسی به آموزش در تمامی نقاط کشور و دیگر،دسترسی برابر به آموزش.(حسنی،1388)

در سال های اخیر،این دغدغه ها اندک اندک از رشد کمی دسترسی به اموزش به موضوع اساسی تر بهبود کیفیت رخ برگردانده است و توجه به کیفیت از مسائل مورد توجه سیاست گذاران شده است.فعالیت در جهت بهبود کیفیت آموزش بی تردید از فعالیت در جهت گسترش کمی آن پیچیده تر است.زیرا عوامل موثر در بهبود کیفیت بسیار متنوع اند،از بهبود و اصلاح آموزش های ضمن خدمت تا اصلاح برنامه های درسی را شامل می شود.تمامی این اصلاحات باید به بهبود کیفیت یادگیری در کلاس درس منجر گردد.یکی از عوامل مهم در بهبود یادگیری در کلاس درس و شاید یکی از عوامل نتیجه بخش تمامی اصلاحاتی که با هدف بهبود کیفیت صورت می گیرد،ارزشیابی تحصیلی کلاسی است.ارزشیابی توصیفی الگوی جدیدی است که تلاش می کند زمینه ای فراهم سازد تا دانش اموزان در کلاس درس بانشاط بهتر ،بیشتر وعمیق تر به یادگیری و یاددهی مطالب درسی در طول سال تحصیلی بپردازند.در راستای این توجه رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان نیز در نظر گرفته می شود.این طرح با هدف بهبود کیفیت یادگیری و یاددهی و افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی ،تغییرات اساسی در نظام ارزشیابی سنتی پیشنهاد کرده است.ازجمله تغییر مقیاس فاصله ای (20-0)به مقیاس ترتیبی ،تغییر ساختار کارنامه و تبدیل آن به کارنامه توصیفی تحت عنوان گزارش پیشرفت تحصیلی ،تغییر نوعی بخشی از ابزارها و روش جمع اوری اطلاعات از وضعیت تحصیلی دانش  آموزان  مانند پوشه کار است .در رویکرد کلی ارزشیابی از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی و فرایند تغییر در مرجع تصمیم گیرنده در ارتقای دانش اموزان در این طرح به جای امتحانات پایانی، معلم است (احمدالهی،1387)

1-2) بیان مساله:

در جهان امروز تحولات شگرف در علوم مختلف و ظهور دیدگاه های نوین پیرامون مسائل اجتماعی ،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی سبب شده است که راهبردها و روش های آموزشی و ارزشیابی دستخوش تغییر شوند. کیفیت مطلوب نظام های آموزشی نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و توسعه پایدار کشورها دارند و اقدام برای بهبود آن مستلزم ایجاد دگرگونی در برنامه های درسی،فرایندهای یاددهی و یادگیری و شیوه های ارزشیابی اموخته هاست .در این میان ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش اموزان یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه های درسی و نظام های اموزشی و پرورشی جهان به شمار می رود.(حسنی و کاظمی1382)بر اساس گفته تاشمن و وایلی(1387)،اشتباه بزرگ ان است که تنها بر محتوای تغییر تاکید شده و از روند اجرایی ان غفلت شود.به عبارت دیگر ،اشاعه و نهادینه کردن نو آوری ها و تغییرات در نظام اموزشی ،تامل و تدبیر ویژه را می طلبد.(حسنی و احمدی،1387).

سال ها و حتی دهه های اخیر در جهان ،سال هایی پرمخاطره،پرتغییر و تحول و انقلابی بوده و نظام اموزش و پرورش نیز تحت تاثیر این تغییرات و اصلاحات قرار گرفته است.از سال 1990 میلادی،یونسکو با شعار اموزش برای همه،تمامی کشورهای جهان را به اصلاحات آموزشی فرا خواند و هدف از اصلاحات اموزشی را بهبود کیفیت نظام اموزشی اعلام کرد.(رضایی،1385)

مطالعات بین المللی در زمینه ی ارزشیابی تحصیلی نشان می دهد که کشور های بسیار در نظام اموزشی و نظام ارزشیابی خود ،دست به اصلاحات زده اند.در کشورهای اروپای شرقی گرایش های جدید دیده می شوند که بر اساس تعریف استانداردهای ملی و گذر از از ارزشیابی دانش محور به ارزشیابی قابلیت محور (وست و کرای شن،1999)پایه گذاری شده اند.نظام اموزشی کشور ما نیز طی دهه های اخیر دگرگون شده و هر از گاهی تغییراتی در ساختار،محتوا و روش های اجرایی آن پدید امده است .گرچه این تغییرات هنوز نتوانسته است نظام اموزشی ما را به سطوح مطلوب برساند اما این اصلاحات را هرگز نباید متوقف کرد(احمدی،1382)

در پی تغییر نظام آموزش و پرورش ،روش های ارزشیابی نیز دچار دگرگونی شده است و از ارزشیابی کمی و نتیجه مدار در دیدگاه رفتارگرایی به ارزشیابی کیفی ،مستمر و توصیفی تغییر کرده است .سازایی گرایی یکی از دیدگاه های یادگیری است که به یادگیری همچون فرایندی پویا می نگرد. در این فرایند یادگیرندگان فعال اند و به سبب تعامل با محیط اطراف ،دانش مورد نیاز خود را می سازند.(استیس وساکو ،2001).ارزشیابی توصیفی به عنوان مصداقی از یک پروژه ی تغییر در دست اجرا می باشد. (بیرمی و همکاران ،1390).ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که تلاش می کند به به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش اموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری ان ها را ارائه کند که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها،دانش ها و نگرش های دانش اموزان می شود.(بنی اسد،1384به نقل از محمدی).

طرح ارزشیابی توصیفی ،صرفا به معنای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه ی ارزشیابی نیست بلکه ایجاد تغییر در شیوه ی کلاسداری ،روش های آموزش و مواردی از این دست نیز مد نظر طراحان بوده است(ماهر و همکاران،1386).در مورد اجرای برنامه درسی در کشور ،به خصوص در مورد به اجرا در اوردن تغییرات در برنامه های درسی،از منظر دقیق و علمی توجه کافی صورت نگرفته است به علاوه ،در گذشته سیاست گذاران نظام آموزشی ،همواره از یک الگوی ساده و تقریبا یکسان برای اشاعه و انتشار برنامه های جدید استفاده می کردند که در مواردی نیز ناموفق بوده است.مطالعه تغییر برنامه درسی ،شیوه ی اجرا و نهادینه شدن آن در نظام آموزشی ،یکی از برنامه های تحقیقاتی بسیار جدی در همه ی کشورهای دنیا می باشد که مقالات و کتاب های زیادی را در جهان به خود اختصاص داده است (کاردان،1381) .

با توجه  به اجرایی شدن ارزشیابی توصیفی در اموزش و پرورش کشور و تغییرات اساسی که در نظام ارزشیابی کشور رخ داده است و حضور معلمان به عنوان مجریان واقعی طرح این نیاز احساس می شود که جنبه های مختلف اجرای طرح همچنان مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا بتوان اصلاحات لازم در ادامه روند اجرای طرح صورت گیرد و نواقص ان رفع گردد .از ان جا که شرایط زمینه ای اجرا و عواملی که بر اجرای طرح موثر است می تواند نقش اساسی را در اجرای هرچه بهتر ان بگذارد نیاز است که دیدگاه های معلمان که در بطن کار قرار دارند مورد بررسی قرار گیرد .در بسیاری از پژوهش های پیشین عوامل مدیریتی، اموزشی ،فیزیکی و روانی از مهم ترین عوامل موثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی معرفی شده اند تحقیق حاضر سعی دارد که این عوامل را از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب بررسی کند وپاسخ این سوال را بدهد که در اجرای ارزشیابی توصیفی در شهرستان میناب به عوامل مدیریتی ،اموزشی،فیزیکی و روانی توجه شده است ؟

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

آموزش و پرورش رابطه ای تعاملی و متقابل بین دانش اموز و معلم در بستری از ساختار آموزشی ،برنامه و محتوای درسی است .در یک نظام آموزشی کارامد و سالم ،توازن بین این عوامل باید به گونه ای ایجاد شودتا برای جبران یک عامل نیاز به وارد آمدن فشار اضافی بر عوامل دیگر نباشد.علت ناکارامدی برخی نظام های آموزشی را می توان در به هم خوردن همین تعادل جستجو کرد به نحوی که با غفلت از سایر عوامل بیشترین فشار بر دانش آموز وارد می شود.در چنین نظامی دانش اموزان باید با معیارهای از پیش تعیین شده تطابق یافته و به پیشرفت یکسانی دست یابند.در بررسی علت عدم دستیابی دانش آموز به معیارهای از پیش تعیین شده تنها عاملی که مورد سوال قرار می گیرد،دانش آموز است و سایر عوامل مثل معلم،محیط و امکانات اموزشی،محتوا و برنامه درسی و ارزشیابی کمتر مورد سوال قرار می گیرند.در چنین نظامی بهای ناکارامد بودن نظام آموزشی را کودکان دارای ناتوانی می پردازند درحالی که اساسا آموزش و پرورش همگانی از ابتدا برای همین گروه افراد شکل گرفته بوده است.(جویباری و هوسپیان ،1381)

یکی از تحولات مهمی که در نظام آموزشی دوره ی ابتدایی به وقوع پیوسته است ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .موفقیت در اجرای این برنامه تحولی اثار ارزشمندی بر وضعیت تربیتی و اموزشی مدارس دارد .برنامه ارزشیابی توصیفی به فراهم سازی بسترهای لازم نیاز داردو بسیاری از تحولاتی که در نظام آموزشی ما رخ می دهد نیازمند بسترهایی است که در محیط های بیرونی نظام قرار دارند .یکی از عوامل مهم امادگی همراهی این بسترهای بیرونی است.یکی از تغییرات مهم و موثری که در سال های اخیر در نظام اموزشی دوره ی دبستانی وقوع یافته بسط و توسعه الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

این تحول به لحاظ اهمیت وتاثیرگذاری بر کیفیت فرایند ونتیجه یادگیری دوره دبستان بسیار مورد توجه کارگزاران نظام آموزشی ایران و حتی بسیاری از کشورهای دیگر است.موفقیت در توسعه و استقرار این برنامه تحولی ،اثار ارزشمندی را بر مولفه های آموزشی تربیتی مدرسه برجای می گذارد.این برنامه هم مانند هر برنامه تحولی دیگر برای افزایش میزان موفقیت خود ،به بسترهای بیرونی نیاز دارد ودر صورت بی توجهی به این بسترها ،چالش ها و موانعی جدی بر سر راه استقرار با کیفیت آن به وجود خواهد امد.(حسنی،1388)تجربه نشان داده که ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از شیوه های تغییر و تحول  در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثر بخش است اما باید به این مساله توجه شود که شرط ایجاد هر گونه تغییر و تحول نیازمند تمهید مقدمات وتامین زیرساخت های مناسب است مدرسه در حکم هسته نظام آموزشی مرکز فعالیت ها و برنامه ریزی هایی است که برآیند آن ها به کارایی و اثربخشی این نظام می انجامد.همچنین توسعه وتکامل مدرسه مستلزم اطلاع از میزان کارامدی و برنامه ریزی برای بهبود بخشیدن به فعالیت های آن است از ان جا که ارزشیابی نقش آینه را ایفا می کند مسئولان و اولیای مدرسه می توانند با بهره گیری از آن تصویری از چگونگی فعالیت ها و برنامه ها به دست آورند و تصمیمات لازم به منظور بهبود بخشیدن و پیشرفت فعالیت ها برای دستیابی به بازدهی مورد نظر اتخاذ کنند .عوامل بسیاری در اجرای ارزشیابی توصیفی در کشور نقش دارند .عوامل مدیریتی،آموزشی و فیزیکی و روانی از این عوامل موثر هستند.با توجه به اجرای ارزشیابی توصیفی به عنوان جایگزین ارزشیابی سنتی در مدارس کشور و فقر مطالعاتی در زمینه عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی این مطالعه قادرخواهد بود اطلاعات کافی را در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب در اجرای ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی به برنامه ریزان و مسئولان بدهد و از این طریق به معلمان و دست اندرکاران اجرای ارزشیابی توصیفی در بهبود شرایط اجرا کمک کند .تا کنون پژوهش های زیادی در زمینه ی مقایسه ی ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی صورت گرفته اما با اجرایی شدن ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش کشور در مورد روند اجرای کار و عواملی که در اجرای ان موثر است غفلت شده است و کمتر به این جنبه ی کار پرداخته شده است همچنین کمتر به دیدگاه معلمان که مجریان اصلی هستند و در بطن کار هستند پرداخته شده است با توجه به این مسائل در این تحقیق سعی شده تا شرایط اجرای ارزشیابی توصیفی در سیستم اموزشی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

1-4) اهداف پژوهش:

1-4-1) هدف کلی:

بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ،آموزشی،فیزیکی وروانی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب

1-4-2) هدف­هاي جزئی:

1- بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب.

2- بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل آموزشی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب.

3- بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل فیزیکی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب.

4- بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل روانی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب

1-5) فرضیه های پژوهش:

1-5-1) فرضيه اصلي:

از دیدگاه معلمان ابتدایی در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل مدیریتی،آموزشی،فیزیکی و روانی توجه شده است.

1-5-2) فرضيه­های فرعی:

1)از دیدگاه معلمان ابتدایی در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل مدیریتی توجه شده است.

2)از دیدگاه معلمان ابتدایی در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل آموزشی  توجه شده است .

3)از دیدگاه معلمان ابتدایی در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل فیزیکی  توجه شده است .

4) از دیدگاه معلمان ابتدایی در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل روانی  توجه شده است .

1-6) تعریف واژه ها و اصطلاحات:

1-6-1) تعاریف نظری:

ارزشیابی توصیفی:

“ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که تلاش می کند به جای کمی نگری به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند وتوصیفی از وضعیت یادگیری انان ارائه دهد که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها ،دانش ها و نگرش های دانش اموزان می شود(بنی اسد1384)

عوامل مدیریتی:

     عوامل مدیریتی شامل این مولفه هاست برگزاری دوره های ضمن خدمت،فراهم سازی زمینه های فرهنگی و اجتماعی مناسب،نگاه نظام مند به اجرای ارزشیابی توصیفی،منابع مالی لازم،نظارت و بازرسی کامل بر مدارس،رهبری و مدیریت اثربخش،تصریح دقیق انتظارات از مجریان،برقراری راهبردهای ارتباطی مناسب و فعال در اجرای ارزشیابی توصیفی

عوامل آموزشی:

عوامل آموزشی شامل این مولفه هاست به روز بودن مطالب درسی،تعامل گروهی میان معلمان،طراحی موضوعات درسی بر اساس روش های اکتشافی،کیفیت بهتر مطالب درسی،افزایش روحیه پرسشگری و خلاقیت میان دانش آموزان،استفاده معلمان از روش های ابتکاری،ارتباط مفاهیم درسی با زندگی روزمره دانش آموزان،کاهش رقابت کاذب بین دانش آموزان .

[1] .nevo

[2] .stiggins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ).
 • پايان نامه بررسي وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي نوين تامين منابع مالي آموزش و پرورش مبتني بر درآمدهاي مالياتي
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي
 • پايان نامه امکان سنجي تحقق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي رسمي در سند ملّي آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122