پايان نامه بررسي ارزش غذايي برگ، ريشه و بوته کامل چغندر علوفه‌اي وسيلاژ آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارزش غذايي برگ، ريشه و بوته کامل چغندر علوفه‌اي وسيلاژ آن  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ارزش غذايي برگ، ريشه و بوته کامل چغندر علوفه‌اي وسيلاژ آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 مقدمه وکلیات
1-مقدمه2
1-1- اهمیت سیلو کردن علوفه    4
1-2- اهداف تحقیق    5
فصل دوم :مروری بر مطالعات انجام شده
2-1- تحقیقات انجام شده برروی چغندر علوفه ای    7
2-2- مقایسه چغندر علوفه ای نسبت به چغندر قند    9
2-3- خصوصیات زراعی چغندر علوفه ای    10
2-4- عوامل ضد تغذیه ای چغندرعلوفه ای    10
2-5- اساس تهیه سیلاژ از علوفه    12
2-6- تأثیر فرآیندسیلو بر شاخص‌های کیفی علوفه    13
2-6-1- تغییرات عصاره عاری از نیتروژن (NFE)    13
2-6-2- تغییرات فیبر یا سلولز    14
2-6-3- تغییرات پروتئین خام    14
2-6-4- تغییرات مواد معدنی    15
2-6-5- تغییرات ویتامینها    15
2-7- تعیین میزان تجزیه پذیری و قابلیت هضم نمونه‌های خوراکی    16
2-7-1- روش کیسه‌های نایلونی    16
2-7-2- آماده کردن نمونه    18
2-7-3 تعداد اندازه‌گیری    18
2-7-4- انکوباسیون و بیرون آوردن کیسه‌ها از شکمبه    19
2-7-5- شستن کیسه‌ها    19
2-8- روش توليد گاز (GAS PRODUCTION)    20
2-9- تعیین میزان خوش خوراکی22
فصل سوم: مواد و روش ها
3-مواد و روش ها   25
3-1- موقعیت و مشخصات آب و هوایی گیاه مورد مطالعه و محل اجرای آزمایش    25
3-2- دام‌های مورد مطالعه    25
3-3- روش نمونه‌برداری و آماده سازی نمونه‌های چغندر علوفه ای    25
3-4- روش‌های ارزشیابی مواد خوراکی    27
3-4-1- تعیین ترکیبات شیمیایی    27
3-4-1-1- اندازه گیری PH سیلو    27
3-4-1-2- تعیین درصد ماده خشک    27
3-4-1-3- تعیین درصد خاکسترخام و ماده آلی    29
3-4-1-4- اجزای دیواره سلولی    29
3-4-1-4-1- دیواره سلولی(NDF)    29
3-4-1-4-2- دیواره سلولی بدون همی سلولز(ADF)    31
3-4-1-6- تعیین چربی خام    32
3-4-1-7-1- اندازه¬گيري ازت به روش تيتراسيون بعداز تقطير    33
3-4-1-7-2- آماده‌سازي نمونه    33
3-4-1-7-3- هضم نمونه    34
3-4-1-7-4- تقطير و تيتراسيون    34
3-4-1-7-5- اندازه گيري پروتئين خام    35
3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی    35
3-4-3- آزمون تولید گاز    36
3-4-3-1- آمادهسازی نمونه و سرنگ‌ها    36
3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز    37
3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال)    37
3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال)    37
3-4-3-5- محلول بافر    37
3-4-3-6- محلول رزازورین    38
3-4-2-3- محلول احیا کننده    38
3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت    38
3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت    39
3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت    39
3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD)    40
3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک    40
3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم    41
3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری    42
نتایج وبحث
4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی    44
4-1-1- ماده خشک (DM)    455
4-1-2- ماده آلی(OM)    455
4-1-3- خاکستر (ASH)    46
4-1-4- پروتئین خام(CP)    46
4-1-5- چربی خام (EE)    47
4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF)    48
4-1-6- دیواره سلولی (NDF)    48
4-1-7- اسیدیته(PH)    49
4-2- آزمون تولید گاز    50
4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز    54
4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف    55
4-4-1- تجزيه¬پذيري ماده خشك گياهان در زمان‌هاي مختلف انكوباسيون    55
4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه    57
4-5-آزمون خوش خوراکی    62
4-6- نتیجه گیری و بحث کلی    64
پیشنهادت    65

منابع

بشارتی، م.، تقی زاده، ا.، جانمحمدی، ح. و مقدم، غ. 1387. تعیین تجزیه پذیری محصولات فرعی انگور با استفاده از روش تولید گاز و کیسه های نایلونی. مجله دانش کشاورزی، 18(3): 185-173.

جامعی، پ. 1372. تغذیه تجربی دام وطیور، انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 54-65.

دانش مسگران، م. طهماسبی، ع. وکیلی، س. 1387. هضم و سوخت- ساز در نشخوار کنندگان، مشهد، دانشگاه فردوسی.

ديانتي تيلكي، ق. ع.، و ميرجليلي، ع. ١٣٨٦. بررسي و مقايسه خوش‌خوراكي پنج گونه گياهان مرتعي براي انواع دام‌ها در منطقه يزد. مجله پژوهش و سازندگي. 20(76) : 69-73.

رئیسیان زاده، م. 1379. بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ برگ و طوقه چغندر­قند و ارزش غذایی آن در گوسفند. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

زادهوش، ع. و فرداد، ح. 1380. بررسی آبیاری با پساب فاضلاب بر عملکرد کمی و کیفی گندم. مجله علوم کشاورزی ایران، 23(3): 34.

زارع پور، غ. 1377. اصول تهیه سیلوی علوفه. مجله دامدار. 94: 14.

سمیعی زفرقندی، م.، قورچی، ت. و آهنی آذری، م . 1389. تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، نشاسته و بخش­های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS). مجله علوم دامی ایران، دوره 41(1): 21-32.

سیادت، ع. 1381. سیلو کردن گیاهان علوفه ای. انتشارات دانشگاه شهید چمران. ص 123.

صوفی سیاوش، ر.، و جان‌محمدی، ح. 1388. تغذیه دام. ترجمه انتشارات عمیدی، ویرایش ششم، چاپ اول، ص 729-732.

طهمورث پور، م .و طهماسبی، ع. 1386. ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص 181- 202.

قدسی رائي، ه . و ارزاني ،ح.(۱۳۷۶).بررسي عوامل مؤثر بر خوش­خوراكي گونه هاي مهم مرتعي منطقه چهار باغ گرگان، نشریه پژوهش و سازندگي.3 : 50-53.

قنبری گردونگ، ا. 1379. خصوصیات شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری سیلو علوفه کامل جو. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

ماتور، آ. 1386. روش­های آزمایشگاهی در دام و طیور(ترجمه) . ، انتشارات آییژ.ص68-71.

مقدم ،م. ر 1377 . مرتع و مرتع­داری انتشارات دانشگاه تهران، ص 227.

مقدم، م.، تقی زاده، ا.، نوبخت، ع. و احمدی، ا. 1390. ارزش غذایی تفاله انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش­های کیسه های نایلونی و تولید گاز. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 3(4): 435-443.

منصوری، ه.، نیکخواه، ع.، رضائیان، م و میرهادی، س.ا. 1382. تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی. مجله علوم کشاورزی ایران، 34(2): 507-495.

نیکخواه، ع. و محرری، ع. 1375. تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان. انتشارات و چاپ تهران. ص 230.

ولی زاده، ر.، ناصریان، ع.ع. و اژدری فرد، آ. 1383. بیوشیمی سیلاژ. انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد،413 ص.

Abd El Naby.Zeinab,M. Wafaa,W.M.,Shafie,M.,Amang, M.Sallam,Shereen M., El Nahrawy and Adel Ghawad, M.F. 2014. Evaluation of seven fodder beet genotypes under different egyptionecological condition, using regression,culter models and variance measuresof stability. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences,3:1086-1102

Ahmadian, A. A., Ghanbari, B. Mir. and Arazmjoo, E. 2009. Intraction effect of drought stress and animal manure on yield componets, essential oil and its compositions on Cumin. Iranian Journal Plant, Tehran University., 40: 173-180. (in Persian).

Allan Degen, A., El-Meccawi, S. and Kam, M. 2010. Cafeteria trials to determine relative preference of six desert trees and shrubs by sheep and goats. Livestock Science.Journal, 132:19 – 25.

Al-Rwidah, M.N. 1989. The consequences of ensiling grass with absorbent materials. Disseration Abstracts International. B, Scinces and Engineering. 49(10): 4079B.

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15th edn. Association of Official Analytical Chemists Arlington, U.S.A.

Arbabi, S. T., ghoorchi and Taghoorchi and Naserian. 2008.the effect of dried citrus pulp, dried beet,suger pulp and wheat strawas silage additives on by production of orange silage Intraction manure on yield compone. Iranian Journal plant, Tehran university., 40: 173-180. (in Persian).

چكيده

در حال حاضر در کشور ما به دلیل عدم آشنایی کامل با ارزش غذایی و نحوه استفاده بهینه ازچغندر­علوفه‌ای، بیشتر به صورت تازه به مصرف دام می­رسد که در اغلب موارد مشکلات گوارشی را به همراه دارد. این پژوهش به منظور بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه­ای وهمچنین سیلاژ آن انجام شد. بدین منظور چغندر علوفه­ای از مزارع سطح شهرستان تربت حیدریه در آبان­ماه برداشت و  جهت بررسی ارزش غذایی برگ و طوقه گیاه از ریشه غده­ای، به قطعات 1 الی 2 سانتیمتری خرد گردید. پس از تعیین میزان رطوبت، نمونه­ها را خشک کرده، در مرحله بعد جهت سیلو نمودن تیمارهای خرد شده جهت سیلاژ وبا توجه به اینکه درصد رطوبت مناسب سیلاژ (65درصد) باشد با کاه گندم مخلوط گردید. سپس در سطل­های پلاستیکی سیلو شدند و بعد از 45 روز باز شدند. ترکیبات شیمیایی شامل DM، OM، ASH، CP، EE، NDF و DAF طبق روش­های استاندارد اندازه­گیری شد. گوارش پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی با روش تولید گاز و تجزیه­پذیری ماده خشک با روش کیسه نایلونی و خوش­خوراکی با استفاده از روش کافه تریا  بر آورد شد.داده­ها در یک طرح کاملاً تصادفی(6 تیمار و 3 تکرار) با نرم افزار SAS آنالیز شد. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین خام در تیمار برگ و مقدار ADF  و NDF در تیمار سیلو شده  بیشتربود. حجم گاز تولیدی، گوارش پذیری ماده آلی، میزان تجزیه­پذیری شکمبه و انرژی متابولیسمی در تیمار ریشه بیشتر بود. همچنین ریشه چغندر­علوفه­ای میزان تجزیه­پذیری ماده خشک، خوش­خوراکی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها داشت(05/0>P).

کلمات کلیدی: چغندر­علوفه‌ای، تجزیه­پذیری ماده خشک، تولید گاز، گوارش­پذیری، خوش‌­خوراکی

فصل اول کلیات

1- مقدمه

71 میلیون راس دام معادل 120 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد، که برای تغذیه آن­‌ها سالانه حدود 75 میلیون تن علوفه خشک مورد نیاز است و لازم به ذکر است که در حال حاضر 106 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد (FAO, 1966). قرار گرفتن ایران در کمربند مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود مراتع، پایین بودن سطح تولید علوفه درکشور، نیاز به واردات و لزوم تولید محصولی با کیفیت و کمیت بالا همگی بیانگر اهمیت ویژه گیاهان علوفه­‌ای می‌باشد. منگل و چغندر­علوفه‌اي و چغندر‌قند هر سه از اعضاي گونه Beta vulgaris هستند و جهت سهولت از روي ميزان ماده خشك طبقه­‌بندي مي‌شوند(صوفی سیاوش، 1388). كمترين ميزان ماده خشك و بيشترين مقدار پروتئين­خام[1] در منگل يافت مي‌شود همچنين، منگل از نظر قند فقير­ترين اين سه نوع به­شمار مي‌رود. از لحاظ مقدار ماده خشك و قند، چغندر­علوفه‌اي بين منگل و چغندر قند قرار مي‌گيرد در حالي كه چغندرقند از نظر ميزان ماده­خشك و قند غني­‌ترين و از لحاظ پروتئين­خام فقير­ترين اين سه نوع است. ميزان ماده­خشك چغندر­علوفه‌اي بطور متوسط 18 درصد مي‌رسد كه بسته به نوع واريته گياه، مرحله رشد و شرايط محيطي زمان برداشت اين مقدار متغير است. در هلند و دانمارك استفاده از چغندر­علوفه‌اي جهت تغذيه گاوهاي شيري مرسوم است (صوفی سیاوش و جان‌­محمدی، 1388). تفاوت بين غده‌ها و ريشه‌ها در شكل كربوهيدرات ذخيره‌‌اي[2] آنها است. در غده‌ها نشاسته[3] يا فروكتان‌ها و در ريشه‌ها ساكروز و يا گلوكز عمده كربوهيدرات ذخيره‌اي را تشکیل می‌دهد. ماده خشك غده‌ها بيشتر و فيبرخام آنها كمتر از ريشه‌ها است. چغندر علوفه‌اي جزء بوته‌هاي ريشه‌اي است كه احتياجات و شرايط توليد آن مثل چغندرقند است. كيفيت علوفه و عملكرد اين گياه بيش از چغندرقند است. ماده خشک توليدي در هر هكتار حدود 13 تا 15 تن است. توليد علوفه تازه (طی چند چین برداشت) 80 تا 90 تن در هکتار با ماده خشک 12 تا 19 درصد است(صوفی سیاوش، 1388). میزان پروتئین خام 12 تا 13 درصد، گوارش پذیری 87 درصد و انرژی قابل متابولیسم[4] برگ چغندر علوفه‌ای 5/12 تا 5/13 مگاژول در کيلوگرم ماده خشک گزارش شده است، همچنین، در ریشه ميزان پروتئين‌خام 2/6 درصد و فيبرخام 3/5 درصد و انرژي قابل متابوليسم را 8/11 مگاژول در کيلو گرم ماده خشک گزارش شده است (صوفی سیاوش، 1388). خصوصیات اصلی محصولات ریشه‌ای، رطوبت زیاد (750 تا 940 گرم در کیلوگرم ) و فیبر نسبتاً کم (40 تا 130 گرم در کیلو گرم ماده خشک) آنها است. ماده آلی ریشه‌ها از قابلیت هضم زیادی برخوردارند (80 تا 87 درصد) و عمده آن را قند تشکیل می‌دهند (50 تا 75 درصد). تجزیه­پذیری پروتئین ریشه‌ها در شکمبه بالا و در حدود 80 تا 85 درصد می‌باشد. چغندر­علوفه‌ای در مقایسه با چغندرقند دارای پروتئین خام بیشتر و قابلیت تجزیه‌­پذیری بیشتر است(صوفی سیاوش، 1388). خوش‌­خوراکی علوفه‌ها عامل مهمی است که میزان مصرف آن در دام را مشخص می‌کند و با ترکیبات شیمیایی علوفه رابطه مستقیم دارد از جمله خصوصیات کیفی علوفه می توان به خوش‌­خوراكي و ارزش رجحاني، ارزش غذايي گياهان و گوارش‌پذیری اشاره کرد. خوش‌خوراكي[5] بدين صورت تعريف مي شود كه مجموع عواملي است كه سبب مي‌گردد يك گياه در مقابل گياه ديگر برای دام مورد قبول‌تر باشد (دیانتی تیلکی و میرجلیلی، 1386). با توجه به اینکه ترکیبات چغندر­علوفه‌ای در برگ، ریشه و بوته کامل متفاوت است لذا تعیین میزان خوشخوراکی آن ها در گوسفند که دام اصلی مصرف کننده این محصولات می‌باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.رابطه کم توقع بودن این علوفه به لحاظ شرایط کشت و قدرت عملکرد مناسب در خاک‌­های شور می‌تواند اهمیت استفاده از این علوفه را بیان نماید. نظر به اینکه چغندر­علوفه‌ای گیاهی پر محصول بوده و دارای کربوهیدرات محلول به مقدار مناسبی است می‌توان به وسیله سیلوکردن ارزش غذایی آن را حفظ کرد و در فصل زمستان که علوفه تازه در دسترس نیست از آن استفاده کرد. لذا تعیین ارزش­ غذایی و خوش‌‌خوراکی بخش‌های مختلف آن و مقایسه آن با نمونه­های سیلوشده می تواند ارزش غذایی این گیاه را برای استفاده در تغذیه دام ها مشخص نماید. چغندر­علوفه‌ای به دلیل قابلیت هضم بالای مواد مغذی موجود در آن نسبت به سایر محصولات علوفه‌ای از ارزش غذایی بیشتری برخوردار است. بهترین نوع محصول ممکن است در هر هکتار 18 تن ماده خشک تولید نماید. .تعداد دوایر متحدالمرکز در چغندر علوفه ای 5-3 عدد و در چغندر قند 12-8 عدد می باشد.نظر به­اینکه تاکنون تحقیقات کاملی در مورد ارزش غذایی چغندر­علوفه­ای در کشور انجام نشده است، ضروری است که این گیاه مورد بررسی قرار گیرد. لذا این تحقیق برای تعیین ارزش غذایی بخش­های مختلف گیاه چغندر­علوفه­ ای سیلو شده و سیلو نشده و تعیین میزان خوش خوراکی انجام گرفت.

1-1- اهمیت سیلو کردن علوفه

هدف اصلی از حفظ هر محصول زراعی، نگهداری آن در شرایط مطلوب برای استفاده در فصولی است که این محصول وجود ندارد. شرایط نامطلوب جوی ممکن است باعث از دست رفتن مواد مغذی و در مجموع کاهش ارزش­غذایی علوفه شود یکی از روش­هایی که تا حدودی وابستگی کمتری به شرایط جوی، مرحله برداشت و بلوغ گیاهان دارد و توسط دامداران برای نگهداری گیاهان به کار می­رود، استفاده از فرآیند تخمیر طبیعی (تهیه سیلاژ) است. با اینکه امروزه تهیه علوفه خشک با ورود فناوری­های جدید خشک کردن به طور قابل ملاحظه­ای بهبود یافته است، اما از آنجایی که این روش­ها به شدت تخصصی و زمان بر هستند بسیاری از دامداران ترجیح می­دهند که علوفه را به صورت سیلو شده نگهداری نمایند. همچنین سیلو کردن باعث از بین رفتن بسیاری از مواد ضد مغذی­های موجود در گیاه می­شود (ولی زاده و ناصریان، 1386). نخستین مورد ضروری برای حفظ محصولات زراعی بوسیله تخمیر طبیعی، دستیابی به یک شرایط بی­هوازی است. در عمل روش­های بی­هوازی را می­توان به روش­های گوناگون بدست آورد. هدف اصلی از پوشاندن و غیر قابل نفوذ نمودن سیلو، پیشگیری از ورود مجدد و گردش هوا در مواد سیلو شده است. در هر قسمتی که اکسیژن برای مدتی با علوفه در تماس باشد، فعالیت­های میکروبی بصورت هوازی رخ داده و در اثر فساد، مواد به فرآورده­های غیر قابل استفاده، غیر خوراکی و اغلب سمی تبدیل می­شوند. دومین هدف مهم جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم­های نامطلوب مانند کلستریدیوم­ها[6] و انتروباکتری­ها[7] است( ولی زاده و همکاران، 1386).

1-2- اهداف تحقیق

الف-تعیین ارزش‌­غذایی و خوش‌­خوراکی سربرگ، ریشه و بوته کامل چغندر­علوفه‌ای

ب – مقایسه بین ارزش‌­غذایی و خوش‌­خوراکی بخش‌های مختلف چغندر­علوفه‌ای سیلو شده و سیلو نشده

2-1- مقایسه چغندر­علوفه‌­ای نسبت به چغندر­قند:

هرچه غده سفید­تر و کشیده­تر باشد میزان قند بیشتر است.

قند در برگها ساخته می­شود و در غده تجمع می­یابد، بنابراین تعداد برگ چغندر­قند بیشترمی باشد که میزان قندش بالا­تر است.

چغندر­علوفه­‌ای نسبت به چغندر­قند اغلب از زمین بیرون می­آید.

سلولهای پارانشیمی ذخیره­‌ای در اطراف این دستجات متحد­المرکز وجود دارند. هرچه تعداد دستجات بیشتر باشد قند نیز بیشتر است.

چغندر­قند 3 برابر چغندر­علوفه ای برگ دارد.

راندمان جذب در چغندر­قند بیشتر است زیرا عمیق­تر بوده و برگهای بیشتری دارد.

بریدگی محل ظهور ریشه در بغل غده هر چه عمیق­تر باشد درصد قند بیشتر است.

در زمستان مقدار کل ماده خشک تولیدی از چغندر­علوفه­ای از بقیه گیاهان علوفه­ای بیشتر است.

برگ­خوارها به چغندر­علوفه­ ای بیشتر آسیب می رسانند زیرا تعداد برگش کمتر است. ولی چغندر­قند برگ­سازی لوکس داشته و برگهای از دست رفته در اثر آفات را جبران می کند(رئیسیان زاده، 1379).

ريشه به­عنوان يك خوراك پر­انرژي محسوب شده و از نظر ميزان پروتئين فقير است . آزمايشات نشان داد كه ميزان قابليت هضم ماده آلي در ماده خشك آن 85 درصد مي­باشد  (Givens, 1990). چغندرقند معمولاً بعد از برداشت در يك جا ذخيره شده و تدريجاً شسته يا بصورت خشك تميز مي شود و بصورت خرد شده و یا برش زده شده  در تغذیه دام به مصرف دام مي رسد. برگ و طوقه چغندرقند داراي مقدار قابل توجهي پروتئين( 3/15 درصد) است (Given, 1990). اگر برگ بصورت تازه به مصرف برسد به لحاظ جلوگيري از عوارض وجود تركيبات ضد تغذيه‌اي مانند ساپونين[1] و اسید اگزاليك[2] بايد قبل از مصرف پلاسانده شود  (Clark et al., 1975). برگ چغندر توليد شده ممكن است. در مزرعه توسط دام چرا شده ، برداشت شده و در محل دامداري بصورت تازه مصرف شود ، به­ عنوان كود سبز به زمين باز گردانده شود يا اينكه برداشت شده و براي مصرف تدريجي سيلو شود. چغندر خرد شده و برگ و طوقه آن به خوبي قابليت سيلو شدن دارند و در گاوهاي شيري كه روزانه 6 كيلوگرم از سیلاژ برگ چغندر استفاده كرده بودند هيچ گونه عوارضي مشاهده نشد. به نظر مي رسد كه سیلاژ كردن عوارض ناشي از تركيبات سمي موجود در برگ چغندر را كاهش مي دهد(Englig et al., 1988).همچنین در مطالعه­ای که در ایرلند، به منظور بررسی تاثیر استفاده از چغندر­علوفه­‌ای بر روی شیر تولیدی و انرژی قابل متابولیسم انجام شد .نشان داده که استفاده از چغندر­علوفه‌­ای همراه سیلاژ گراس­ها باعث افزایش انرژی قابل متابولیسمی مصرفی(MEI) [3] شده، وتأثیر کمی روی افزایش تولید شیر داشته(Mcilmoyle et al., 2010)  . تهیه سیلاژ بوته كامل چغندر­قند يك موقعيت مناسبي براي ذخيره­سازي همزمان ريشه و برگ و طوقه است كه توليد خوراكي می كند كه براي گاوهاي پرواري بدون هيچ گونه عمل­آوري يا افزودني دیگرمناسب است.

[1]  – Saponin

[2]  -Ogzalic acid

[3]  -Metabolicebel intake

[1]  – crude protein

[2]  – Carbohydrate

[3]  – Starch

[4]  -Metabolicable Energi

[5] -Plateability

[6]  -Closterodiom

[7]  -Enterobacteris

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122