پايان نامه بررسي ازدواجهاي تحميلي و آثار آن در فقه اماميه و حقوق ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ازدواجهاي تحميلي  و آثار  آن  در فقه اماميه  و حقوق ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ازدواجهاي تحميلي  و آثار  آن  در فقه اماميه  و حقوق ايرانا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
بيان مسأله     3
–  سؤالات تحقیق    4
–  فرضيه‏هاي تحقیق    4
فصل اول: کلیات
1-1- تعاریف:    7
1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل    7
1-1-2- تعریف ازدواج    7
1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌    8
1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌    9
1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌    12
1-2- دلايل ازدواج در اسلام    14
1-3- قربانیان ازدواج اجباری    15
1-4- شرایط اساسی عقد نكاح :    16
1-4-1- قصد    16
1-4-2-  رضایت باطنی    18
1-4-3-  اعلام اراده    19
1-4-4-  مشروع بودن جهت عقد    20
1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج    22
1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج    23
1-5- انواع ازدواج های اجباری    23
1-5-1- ازدواج رُبایشی    24
1-5-2- ازدواج یغمائی    25
1-5-3- ازدواج ورّاثی    25
1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر    25
1-5-5- ازدواج سیاسی    26
1-5-6- ازدواج مبادله ای    27
1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی    29
1-6-1- افغانستان    29
1-6-2- مغرب    30
1-6-3- مصر    31
1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر    31
1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16    32
1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی)    32
1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان    32
1-8-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته    33
1-8-1- علل فردی    34
1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده    34
1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار    34
1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج    34
1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب    35
1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی    35
1-8-1-6- اصرار خواستگار    35
1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان    36
1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد    36
1-8-1-9- فرار از تحصیل    36
1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار    37
1-8-2- علل خانوادگی    37
1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری    37
1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال    37
1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب    38
1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده    38
1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین    38
1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی    39
1-8-3- علل اجتماعی    39
1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی    39
1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام    39
1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی    39
1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان    40
1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی    40
فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران
2-1- معنی و مفهوم رضايت    42
2-2- اهميت رضايت در عقود    42
2-3- رضايت و تشكيل ايده‌آل خانواده    43
2-4- نقش زن در عقد ازدواج    43
2-5- ديدگاههای علما در مورد رضايت زن در عقد نكاح و رأی و نظر راجح    45
2-6- رضایت زن در نكاح در تورات    49
2-7- رضایت زن در نكاح در قرآن كریم    50
2-8- سکوت    53
2-9-سکوت در نکاح:    54
2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌:    55
2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی    55
2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح    56
فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین
3-1-عوامل ازدواج اجباری    63
3-1-1- آداب و رسوم    64
3-1-2- عوامل اقتصادی    65
3-1-3- عوامل روانشناختی    65
3-1-4- عوامل اجتماعی    66
3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه    66
3-1-4-2- منزلت اجتماعی    67
3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی    67
3-2-1- آسیب های فردی    68
3-2-1-1- آسیب های جسمی    68
3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی    68
3-2-1-3- آسیب های خانوادگی    70
3-2-1-4- فرار از خانه    71
3-2-1-5- همسرکشی    71
3-2-1-6- انحطاط اخلاقی    72
3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان    72
3-2-1-8- طلاق    73
3-2-2-آسیب های اجتماعی    73
3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی    73
3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم    74
3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی    74
3-3-1- قرآن و روایات اسلام    75
3-3-1-1- در قرآن    75
3-3-1-2- در روایات اسلام    75
3-3-2- قانون اساسی    78
3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی    80
3-4- قوانین عادی    81
3-4-1- قانون مدنی    81
3-4-2- قانون مسئولیت مدنی    84
3-5-پیشنهادات    86
3-6-نتیجه گیری    89
منابع    92

منابع

پارسا،محمد زمینه ی روانشناسی،موسسه ی انتشارات بعثت، 1370.

توسلی، غلامعباس، نظریه جامعه شناسی،انتشارات سمت،1373.

حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 14 و 15، دارالحیا التراث العربی،بیروت 1319 ق.

زراعت، عباس، قواعد فقه مدنی،چاپ اول،انتشارات جنگل،1388.

قاسم زاده، سید مرتضی،مبانی مسئولیت مدنی،چاپ اول،انتشارات میزان،1378.

عراقی، عزت الله، حقوق زن در ازدوا چیست، نشر راهنما،1369.

قاسم زاده، سید مرتضی،الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ ششم،انتشارات میزان، 1387.

کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی انتشارا،1380.

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم،انتشارات دادگستر،1379.

کاتوزیان،ناصر، اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی،چاپ سوم،انتشارات مدرسه عالی بیمه ایران،1354.

کلینی،محمدبن یعقوب،اصول کافی،جلد پنجم،مکتب نینوی الحدیثه،تهران 1365 ش.

کوئن،بروس، درآمدی بر جامعه شناسی،ترجمه محسن ثلاثی،نشر فرهنگ معاصر، 1371.

مظاهری، حسین، خانواده در اسلام، انتشارات شفق،1362.

افشار سیستانی، ایرج: «خوزستان و تمدن دیرینه آن»، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.

انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، انتشارات سخن، 1381.

بیرامی، منصور: «خانواده و آسیب شناسی آن»، انتشارات آیدین، 1373.

پارسا، محمد: «زمینه روانشناسی»، مؤسسه انتشارات بعثت، 1370.

تامین، ملوین: «جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی»، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، 1373.

توسلی، غلامعباس: «نظریه های جامعه شناسی»، انتشارات سمت، 1373.

دورانت، ویل: «تاریخ تمدن یونان باستان»، ترجمه امیر حسین آریانپور، انتشارات اقبال، 1349.

ساروخانی، باقر: «مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده»، انتشارات سروش، 1379.

شیخی، محمدتقی: «جامعه شناسی زنان و خانواده»، شرکت سهامی انتشار، 1380.

صادقی اردستانی، احمد: «نیازهای جوانان»، نشر خرم، 1379.

عراقی، عزت الله: «حقوق زن در ازدواج چیست؟»، نشر راهنما، 1369.

کلینی، محمد بن یعقوب: «کافی»، دارالکتب الاسلامیة، 1375.

کوئن، بروس: «درآمدی به جامعه شناسی»، ترجمه محسن ثلاثی، نشر فرهنگ معاصر، 1371.

گیدنز، آنتونی: «جامعه شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، 1373.

مصلحتی، حسین: «ازدواج و ازدواج درمانی»، نشر البرز، 1379.

معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، ج 1، انتشارات امیرکبیر، 1378.

: «حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران»، دفتر پژوهش های فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی، سینمایی، 1369.

افشار سیستانی، ایرج: «خوزستان و تمدن دیرینه آن»، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.

انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، انتشارات سخن، 1381.

بیرامی، منصور: «خانواده و آسیب شناسی آن»، انتشارات آیدین، 1373.

پارسا، محمد: «زمینه روانشناسی»، مؤسسه انتشارات بعثت، 1370.

تامین، ملوین: «جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی»، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، 1373.

توسلی، غلامعباس: «نظریه های جامعه شناسی»، انتشارات سمت، 1373.

دورانت، ویل: «تاریخ تمدن یونان باستان»، ترجمه امیر حسین آریانپور، انتشارات اقبال، 1349.

ساروخانی، باقر: «مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده»، انتشارات سروش، 1379.

شیخی، محمدتقی: «جامعه شناسی زنان و خانواده»، شرکت سهامی انتشار، 1380.

صادقی اردستانی، احمد: «نیازهای جوانان»، نشر خرم، 1379.

عراقی، عزت الله: «حقوق زن در ازدواج چیست؟»، نشر راهنما، 1369.

قانون مدنی افغانستان

قانون مدنی ایران

قانون مدنی مصر

قانون آیین دادرسی مدن

کلینی، محمد بن یعقوب: «کافی»، دارالکتب الاسلامیة، 1375.

مصلحتی، حسین: «ازدواج و ازدواج درمانی»، نشر البرز، 1379.

معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، ج 1، انتشارات امیرکبیر، 1378.

: «حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران»، دفتر پژوهش های فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی، سینمایی، 1369

چکیده

مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

واژگان کلیدی:ازدواج تحمیلی، فروپاشی خانواده، فساد جامعه، آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی

مقدمه:

در طول حیات  انسانی،همواره عوامل بی شماری جان،مال و بعضای حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته بعضا غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در  آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعدها جبران زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که ازدواجهای تحمیلی مورد بررسی قرار گیرد.علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است و از آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و پایه حفظ عواطف انسانی است ما باید به دنبال راه حلی برای استحکام بنیان خانواده و امنیت خانواده باشیم زیرا فراموشی خانواده منجر به فساد یک جامعه است.

ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار آوردن فردی را برای ازدواج می‌گویند. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود. این پدیده در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دهستان‌ها که حاکمیت دولتی است. قربانیان این پدیده دختران خردسال از سن ۸ به بعد می‌باشد.

بيان مسأله :

ازدواج يکي از حساس ترين وقايع زندگي انسان و از مهم ‌ترين نهاد هاي حقوقي جوامع بشري است . لزوم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد قواي عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترک و اقدام به ازدواج تا حدي است که بسياري از نظام هاي حقوقي جهان ، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي ، ضروري دانسته اند . نظام حقوقي ايران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج ، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را تجربه نموده است . در اين نوشتار بعد از تبيين سن نکاح و رشد ، به بررسي تحولات نظام قانونگذاري ايران ، آثار و تبعات آن پرداخته شده ، در نتيجه معلوم مي گردد فاصله ايجاد شده در قانون بين سن نکاح و رشد باعث مشکلاتي براي زوجين مي شود ؛ لذا پيشنهاد اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م. داده شده است.

ازدواج نهادي متناسب با سرشت انساني و پاسخي به نياز هاي عاطفي و جسمي انسان مي باشد . قدمت اين نهاد و همزماني آن با آغاز پيدايش بشر ، مؤيد فطري بودن آن است ؛ با اين وجود اين نهاد همواره در طول تاريخ با تحولات شرايط فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، حقوقي و تغيير در هنجـار ها و ارزش هاي هر جامعه ، دستخوش تغيير شده و نوع ، کارکرد ، زمان شکل ‌گيري و آثار حقوقي آن متفاوت بـوده ؛ آن چنان که در خانواده هاي گسترده ، ازدواج مبتني بر تصميم اعضاي خانواده بوده که با تضعيف اين الگو ، انتخاب آزاد همسر در بسياري جوامع بـروز يافته است (شيخي ، ۱۳۸۰: ۵۴ ). در جوامع سنتي ، نسبت به جوامع صنعتي ، ازدواج عموميت بيشتري داشته ، استقلال مالي و اقتصادي زن ، روند ازدواج و تشکيل زندگي مشترک را به تأخير انداخته ، همچنين الزامات قانوني ادوار مختلـف بر سن ازدواج تأثير گذاشته اسـت( همان:۱۰۵).

از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر نهاد ازدواج ، وضعيت نظام هاي حقوقـي جوامع مختلف است ؛ در بيشتر نظام هاي حقوقي ، براي آغاز زندگي مشترک ، داشتن حداقلي از سن پيش‌بيني شده و ازدواج در سنين کمتر از آن يا به نحو اطلاق منع شده يا مشروط به تحقق شرايطي شده است. لذا در این پایان نامه به بررسی ازدوجهای تحمیلی  و آثار  آن  در فقه امامیه  پرداخته  می شود و اثراث ازدواج تحمیلی  در میان فقها و  حقوق دانان که  ضرورتی  بسیار مهم  برای  جامعه بشری می باشد را می توان شمرد.

–  سؤالات تحقیق:

1-وجود موانع قانوني موجود براي مسوليت مدني والدين را در ازدواجهای  تحمیلی چگونه می توان توجیه کرد؟

2- حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي چگونه می باشد؟

3- شخص زيان ديده  چگونه مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد؟

–  فرضيه‏هاي تحقیق:

1-موانع قانونی برای مسئولیت مدنی والدین د ازدواج های تحمیلی مبتنی بر قبح عقلی و شرعی است.

2-پیش بینی مسئولیت مدنی برای والدین یکی از طرق حمایت از آنان می باشد.

3- به استناد همه مقررات و قوانین مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر، خسارت وارد به قربانیان قابل جبران نیست.

روش شناسي تحقيق

با توجه به ويژگي هاي مطالعات توصيفي دراين مطالعه از روش تحقيق كتابخانه اي و اسنادي استفاده خواهد شد در اين روش منابع اصلي مورد  استفاده كتب مرجع و تخصصي در زمينه موضوع مورد مطالعه و مجموعه هاي حقوقي، مجموعه قوانين و مقررات و مقالات علمي – تخصصي منتشر شده در نشريات تخصصي است.

گردآوري داده ها

در اين مطالعه از روش تحقيق كتابخانه اي و اسنادي استفاده خواهدشد و روش گردآوري اطلاعات با توجه به نوع تحقيق روش كتابخانه اي خواهد بود و براساس آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمي شامل كتاب، مجله ها و نشريات ادواري موجود در كتابخانه ها، اسناد و نشريات حقوقي و … همچنين پايگاه هاي اينترنتي حاوي تحقيقات و مقالات علمي معتبر اطلاعات مورد نياز تحقيق گردآوري خواهد شد. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار فيش استفاده خواهد شد. در مرحله فيش برداري از تكنيك ماخذگذاري به روش علمي و مستندسازي استفاده خواهد شد.

روش ها و  ابزار تجزيه  و تحليل داده ها

بعد از جمع آوري اطلاعات از طريق فيش برداري، فيش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئي و فصل بندي تحقيق طبقه بندي شده و اطلاعات و مطالب در بخش هاي مختلف آورده خواهد شد. تجزيه و تحليل اطلاعات بصورت توصيفي و استدلالي انجام خواهد گرفت.

1-1- تعاریف:

1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل

در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار چنین بیان شده است: اجبار٬ از ریشه لاتینی consrigere به معنای فشار دادن است و از نظر مفهومی، به معنای تحمل آزار جسمانی یا روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که از انجام آنچه می خواسته بازداشته شده است. فعل اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد (معین، 1378: ج1، ص146) و منظور از تحمیل، واداشتن کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی برخلاف میل او است.

1-1-2- تعریف ازدواج

مقصود از ازدواج، پیوند زناشوئی رسمی میان دو جنس مخالف است؛ در صورتی که آنها شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشند.ازدواج های اجباری، یکی از پر مخاطر ترین مشکلات اجتماعی است.بی تردید چنین ازدواج هایی از مهمترین عوامل انحطاط خانوادگی است.

اینکه والدین علاقه زیادی به سر و سامان گرفتن فرزندان خود دارند، قابل انکار نیست. بالطبع اصرارشان برای ازدواج هم کاملاً طبیعی است. اما گاهی ممکن است اصرار والدین از حد طبیعی خود خارج شده و حالت اجبار و زور بگیرد. یا حتی فرزندان برای خاتمه دادن به این اصرارها و رهایی از برزخی که در خانواده دارند، تن به ازدواج با فرد مورد نظر والدینشان بدهند؛ به این امید که شاید عاقبت این ازدواج خوب باشد و محبتی که در دلشان ندارند، در طول زندگی به وجود بیاید.

اما واقعیت این است که ازدواج های این چنینی به دلیل عدم عشق و علاقه طرفین به یکدیگر و حتی تنفر از هم در بیشتر مواقع به سردی و جدایی می انجامد. به همین دلیل توجه دختر و پسر و والدینشان برای جلوگیری از وقوع چنین ازدواج هایی لازم و ضروری می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل
 • پايان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ايران و مصر
 • پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
 • پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122