پايان نامه بررسي استراتژي بلوغ سازماني به منظور ارائه استراتژي مناسب براي اداره آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي استراتژي بلوغ سازماني به منظور ارائه استراتژي مناسب براي اداره آموزش و پرورش  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي استراتژي بلوغ سازماني به منظور ارائه استراتژي مناسب براي اداره آموزش و پرورش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه:    3
1-1-بیان مسأله    4
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1- 3 -اهداف تحقیق    6
1-4-سوالات تحقیق    6
1-5-قلمرو تحقیق    8
1-6-تعریف واژگان و اصطلاحات    8
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 -ماهيت برنامه ريزي استراتژیک    11
2-2 – لزوم برقراري برنامه ريزي استراتژیک در سازمانها    14
2-3 – الگوهای رایج برنامه ریزی استراتژیک    16
2-3-1-الگوي برنامه ريزي استراتژیک استونر و فريمن    16
۲-3-۲ -الگوي برايسون    18
۲-3-۳ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک سازمان جهاني بهداشت    20
۲-3-۴ -الگوي گوداشتاين و همكاران    21
۲-3-۵ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک دانكن و همكاران    24
۲-3-۶ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک وايتمن    26
۲-3-۷ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک پيگلز و روجر    27
۲-4 -تفکر استراتژیک    29
۲-5-تحول رويكردهاي راهبرد    29
۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن    33
۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی    38
۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی    40
۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس    40
۲-۱0 – بلوغ سازمانی    41
۲-۱1 -مفهوم بلوغ    42
۲-۱2 -دیدگاه چرخه حیات    43
2-۱3 – رویکردهای سنجش بلوغ    45
2-۱4 -رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف    46
2- ۱4-۱ -رویکرد فرآیندگرا    46
۲-۱4-۲- نگرش نظام مند    46
2-۱4-۳ -منابع انسانی    47
2-۱4-۴ -مسئولیت های اجتماعی سازمان    47
2-۱4-۵ – رضایت ذینفعان    47
2-۱4-۶ – قابلیت های رهبری و مدیریتی    48
2-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی    48
2-۱4-۸ – استفاده از سامانه های مدیریتی    48
2-۱4-۹  -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی    48
2-۱4-۱۰ – مدیریت کیفیت محصول    48
2-۱4-۱۱-  نتایج عملکرد پایدار    49
2-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی    49
۲-۱6 -پیشینه تحقیق    55
۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی    55
۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی    56
فصل سوم: روش اجراي تحقیق
3-1 -روش تحقیق    59
3-2 -جامعه آماری    60
3-3 -نمونه آماری    60
3-4-روش گردآوری داده ها    60
3-5 -روایی پرسشنامه    63
3-6 -پایایی پرسشنامه    63
3-7 – روش ها تجزیه و تحلیل داده ها    65
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 -يافته‌‌هاي توصيفي    67
4-2 -تحليل استنباطي يافته‌ها    74
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
5-1-مقدمه    83
5-2 -مروری مختصر بر بیان مسأله    84
۵-۳ -بحث و نتیجه گیری    85
5-4- محدوديت هاي تحقيق    86
5-5 -پیشنهادات کاربردی تحقیق    88
5-6 -پیشنهادات برای تحقیقات آتی    88
منابع و ماخذ
منابع فارسی    90
منابع غیر فارسی    93
پيوست    95
چكيده انگليسي    98

منابع

آذر، عادل .1392. آمار و كاربرد آن در مديريت. تهران : انتشارات سمت .

استونر جیمزفری من ادوارد (1375). مدیریت. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

استيمن رابينز.1943. تئوري سازمان.ترجمه مهدي الواني و حسن دانائي فرد، چاپ 35، تهران: انتشارات صفار.

اصولی، سید حسین. 1384. بررسی مدلهای ممیزی پروژه و ارائه مدلی جامع برای ممیزی پروژه‌های پتروشیمی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه ، تهران.

الواني، مهدي .1391. مديريت عمومي . تهران: نشر ني.

آلادپوش،حمید. 1382. مفاهیم وکلیات دانش مدیریت پروژه. انستیتو مدیریت پروژه. مرکز فرهنگی. چاپ سوم. تهران: انتشاراتی حامی.

امیدوار، مجید.1383. خلاصه­ای از برنامه­ریزی استراتژیک و مدل برایسون.

انسوف، ایگور اچ. و مک دانل، ادوارد جی. (1381). استقرار مدیریت راهبردی. ترجمه‌ی عبدالله زندیه. تهران: سمت.

ایزدی یزدان آبادی، احمد. 1385. بررسی رابطه بین ویژگی­های ساختار سازمانی و سطح بلوغ کارکنان صف و ستاد دانشگاه تربیت معلم و ارائه الگوی ساختاری مناسب، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

بخشی ج، نایبی م، محمدی الیاسی ق .1385. تعیین سطح بلوغ قابلیت­های منابع انسانی شرکت­های سازنده قطعات خودرو براساس الگوی P- CMM ، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت تهران.

برایسون، جان. ام. 1372، برنامه‌ریزی راهبردی رای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. ترجمه‌‌ی عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

بياني، احمد (1374). نگرش و روش در پژوهش .چاپ اول. تهران: دنياي پژوهش.

جوادي ، سيد رضا .1390. مباني سازمان مديريت. تهران: انتشارات نگاه دانش.

حاتم، پور فرزانه. 1389. شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی براساس مدل بالندگی توانمندی کارکنان در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های دولتی شهر اصفهان،ماهنامه تدبیر و مدیریت.

حافظ‌نيا، محمدرضا .1383. مقدمه‌‌اي بر روش پژوهش در علوم انساني .چاپ دهم، تهران: سمت.

حنفی زاده، پیام؛ اعرابی، سیدمحمد؛علی، هاشمی.1384. برنامه­ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه­ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی، فصلنامه مدرس علوم انسانی.

داوری، دردانه؛ شانه‌ساز، محمدحسن .1380. مدیریت راهبردی: از تئوری تا عمل. تهران: نشر آتنا.

دیوید، فرد آر .1380. مدیریت راهبردی. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

رازینی، صالح؛ مقدس تفرشی، سید مسعود؛ بطحایی و سیدمحمدتقی. 1390. تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر سناریو برای برنامه ریزی بلند مدت تولید برق در ایران. نشریه انرژی ایران، دوره 14، شماره ۱.

رضائیان، علی .1384. ایجاد و استقرار مدل چشم‌انداز سازمانی در پرتو چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران. کمال مدیریت، شماره‌های 8 و 9.

رنجبران، س ؛ صبحیه، م ح. 1383. مدل بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران.

سازمان جهانی بهداشت .1365. برنامه­ریزی کلی برای توسعه بهداشت کشور. ترجمه بیژن صدری زاده، تهران: گلکاری.

سلطانی ،ایرج.1390. تاثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه.ماهنامه تدبیر.

طبیبی، سید جمال الدین ؛ ملکی، محمدرضا .1382. برنامه­ریزی راهبردی، تهران: ترمه.

علی‌احمدی، علیرضا؛ فتح‌الله، مهدی و تاج‌الدین، ایرج .1382. نگرش جامع بر مدیریت راهبردی. تهران: تولید دانش.

غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا.1384. تفکر استراتژیک.انتشارات فرا.

فراهانی، مجید ؛ منتظری، ایمان. 1380. مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه.چاپاول. تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریا.

Baricelli p., Lucas., Messina E., Mitra G.1996. A model for strategic planning under uncertainty: Sociadad Estadistica e Investingacian Operative.

Beck p.w.1982.Corporate planning for an uncertain future: Long Range planning Vol,15.

Belt J.E., Bashor E.2000. Mnaged care strategic planning: the reality of uncertainty: Healthcare Financial Management.

Chadwick, P.1996. Strategic Management of Educational Development: QualityAssurance in Education, Vol. 4 No. 1, pp:5-21.

Chang CL. 2009. A modified VIKOR method for multiple criteria analysis. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661-009-1117-0.

Chang: 2010. 193–202.

Curtis B, Hefley WE, Miller S.2003. Experiences Applying the People Capability Maturity Model [Online]. Available from: URL: http:

چکیده:

به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازمانی یاد می‌کنند. بلوغ سازمانی بسان خط‌کشی است که اقدامات و فرآیند‌های سازمانی را سنجیده و در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند. مدل‌‌های مختلفی برای نمایش بلوغ سازمان‌ها ارائه شده‌اند. در حالی که در سازمان­های نابالغ دستیابی به نتایج حاصل تلاش­های قهرمانه افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم و بیش به طور خودانگیخته یا خودجوش آن ها را به وجود آورده اند، بلوغ سازمانی به اندازه‌ای که یک سازمان صراحتا و بدون تناقض،  اقدامات و فرآیندهای مستند شده، مدیریت شده، اندازه‌گیری شده و کنترل شده را در سطوح مختلفی طبقه‌بندی کرده و پیوسته بهبود می‌دهد، اشاره دارد. در این تحقیق به بررسی مدل های مختلف بلوغ سازمانی و شناسایی مدل مناسب جهت پیاده سازی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق ۱۱۰ نفر از پرسنل اداره مزبور می باشند. پرسش نامه تحقیق در بین 83 نفر از کارشناسان و مدیران اداره به عنوان نمونه آماری، توزیع و با روش های آماری تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن داده های تحقیق تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مدل های بلوغ سازمانی نگرش نظام مند، منابع انسانی، مسئولیت های اجتماعی، رضایت ذی نفعان، قابلیت های رهبری و مدیریت، بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی و مدیریت دانش در نهایت مدل بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی  بهترین مدل برای پیاده سازی و بکارگیری در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است.

واژه های کلیدی: بلوغ سازمانی، مدل بلوغ سازمانی نگرش نظام مند، مدل بلوغ منابع انسانی، مدل بلوغ مسئولیت های اجتماعی، مدل بلوغ رضایت ذی نفعان، مدل بلوغ قابليت های رهبری و مدیریت، مدل بلوغ بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی، مدل بلوغ مدیریت دانش

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه:

مدیران وصاحبان شرکت ها، در بسیاری مواقع، به خصوص درمقاطع حساس از عمر شرکت نیاز یا علاقه دارند که بدانند شرکتشان از یک دیدگاه خاص (مثلاً توجه به استراتژی، یا نوآوری، یا توجه به منابع انسانی یا سیاست های بازاریابی یا…) در چه سطحی است. برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های مرجع، مشاوران مدیریت و دانشگاه ها، هر یک به نوعی و براساس دیدگاهی، مبادرت به توسعه مدل هایی تحت عنوان مدل های بلوغ سازمان ها نموده انداگر جستجويي تحت عنوان بلوغ سازماني انجام دهيد، به دنیايی اطلاعات در این خصوص دست خواهید یافت.

مدل های بلوغ این امکان را به سازمان میدهند، تا خود را، فرایندها و ابزارها و روش‌هایش را با بهترین شیوه ها و فرایندها، مقایسه کند و ببیند در کجا ایستاده است؟ براساس اطلاعات و نشانه هایی ساده، سازمان درمی یابد که درچه سطحی ازبلوغ درحوزه مورد نظرش قرار دارد.

اینکه سازمان بالغ خوب و یا بد است و یا اینکه چه سازمانی باید بالغ باشد، سوالی اساسی است؛ چرا که اگر شرایط محیطی، قوانین، نحوه و باور مدیریت و مواردی از این دست با شرایط سازمان هماهنگ نباشد، قطعا یا موسسه به زوال می گراید و یا به شکلی خنثی، راکد و بی اثر به فعالیت خود ادامه می دهد که بیشتر بروز شرایط نوع دوم را می توان انتظار داشت.

اگر سازمان بالغ موفق نیست یا سودآوری آن کم است، به عواملی برمی گردد که مهمترین آن جهت دادن به این‌گونه موسسات بدون توجه به ماهیت آنهاست. بر عکس، به لحاظ روشن بودن ماموریت سازمانها و بنگاهها و نیز همراستا بودن چشم‌انداز و استراتژی آنها با ماموریت ترسیم شده، قطعا سازمان بالغ مناسب‌ترین بستر و جایگاه برای رسیدن به هدف مشروع و معقول است.کار در سازمان بلوغ یافته البته مفرح ولی مشکل است، باید آن را شناخت و متناسب با ابعاد سازمان، چگونگی اداره و هدایت آن را تعیین و ترسیم کرد.

موفقیت یک سازمان، میزان دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده و بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقتصاد کلان، صنعت و سازمان گسترده است.پارادایم بلوغ سازمان امروزه تا حد بسیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت سازمان ها مشاهده شده است. در واقع به نظر می رسد که موفقیت و پیشرفت یک سازمان بدون بلوغ یک موفقیت و پیشرفت موقتی خواهد بود. لذا یک سازمان بالغ سازمانی است که می تواند پیشرفت کند و این پیشرفت خود را تداوم بخشد. اما تا کنون مدل های مختلفی به منظور پیاده سازی، سنجش و ارزیابی سطح بلوغ سازمانی ارائه شده است که هر کدام از این مدل های چندگانه از یک دیدگاه خاص به بررسی مقوله بلوغ در سازمان پرداخته اند. در این میان یک سوال اساسی این است که کدام مدل بهتر می تواند در یک سازمان پیاده سازی شود؟ در این راستا هدف عمده پژوهش حاضر شناخت بهترین مدل بلوغ سازمانی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است. در ادامه و در این فصل به بیان کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. این فصل بنیانی است جهت فصول بعدی پژوهش.

1-1-  بیان مسأله

اندیشمندان حوزه توسعه سازمان، توانسته­اند از طریق بررسی و تحلیل وضعیت سازمان ها، ابزارها و نظام های مختلفی را ارائه نمایند تا مدیران بتوانند با به کارگیری آن­ها معضلات و مشکلات سازمان خود را شناسایی و رفع نمایند. یکی از این ابزارها الگوی چرخه حیات نامیده می باشد. در الگوی چرخه حیات، دانشمندان سعی نموده­اند، برای سازمان همانند یک موجود زنده یک دوره حیات با مراحل مختلف در نظر بگیرند( آديزس[1]، 1989).

سازمان این مراحل را بر اساس ترتیب زمانی طی می کند و هر یک از این مراحل نیز ویژگی و خصوصیات مخصوص به خود را دارد. به این معنی که حیات و هویت سازمان با مرحله­ای به نام آغاز شروع می شود و سپس با گذشت زمان، سازمان با گذر از مراحل متعددی مانند: بلوغ، رشد، تکامل و مرگ عمر خود را سپری می کند(كوين و كمتون[2]،1983).

در این میان برای این که سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را ارتقا دهد، نیاز است روی بلوغ در سطح فردی، فرایندی و سازمانی برنامه ریزی کرده و استراتژی های مناسبی اتخاذ نماید.موفقیت یک سازمان، میزان دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده و بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقتصاد کلان، صنعت و سازمان گسترده است.

پارادایم بلوغ سازمان امروزه تا حد بسیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت سازمان ها مشاهده شده است. اگر ادبیات موفق شدن سازمان به دنبال دو مفهوم هدف گذاری و عملکرد است و میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده را می سنجد، مفهوم بلوغ سازمانی سعی در یافتن پاسخ برای پرسش های زیر دارد:

– منطق و سازوکارهای هدف گذاری در سازمان چگونه است و تا چه حد از راهبردها و اهداف کلان سازمان اقتباس یافته است؟

– روند عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف طرح ریزی شده در طول زمان چگونه است؟ آیا این موفقیت در طول زمان ادامه دارد یا مقطعی است؟

– دلیل حصول نتایج موفقیت آمیز و عملکردهای مثبت سازمان چیست؟ آیا موفقیت ها به دلیل اتخاذ راهبردها و رویکردهای مناسب سازمان است یا تصادفی، مقطعی و تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند؟

– آیا نتایج موفقیت آمیز سازمان در برابر عملکرد سایر سازمان های رقیب و غیر رقیب قابل تقدیر است؟

– آیا نتایج به بخش خاصی از سازمان اشاره دارند یا دامنه نتایج در کل گستره سازمان قابل ارائه است؟

هدف عمده این پژوهش حاضر بررسی استراتژی­ های بلوغ سازمانی و تدوین استراتژی بلوغ مناسب در سازمان مورد مطالعه با توجه به ویژگی های سازمان است. به نظر می رسد اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی(ره) در حال حاضر استراتژی مشخصی در زمینه بلوغ سازمانی ندارد. این مسئله لزوم بررسی انواع مدل های بلوغ سازمانی و ارائه مدل مناسب جهت بلوغ در اداره مزبور را نشان می دهد.

1-2-  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه آموزش و پرورش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

نظر‌به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت­های جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می‌دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می‌گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می‌دهند.

امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفتهای صنعتی، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است. به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است (علاقه‌مند، 1381).

استقبال روز‌افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده که دولت­های مرکزی یا ایالتی یا محلی، سعی کنند با اتخاذ سیاست­های به خردانه، به آرمان مردم جامعه خویش که برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی است در قالب مصوبات قانونی پاسخ دهند و به این آرزوی ملی تحقق بخشند. لذا هر گونه پژوهش در زمینه بهسازی و ارتقا سطح عملکرد این سازمان ضرورتی انکارناپذیر دارد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش می کند در این مسیر گام بردارد. پژوهش می کوشد بهترین مدل به منظور پیاده سازی بلوغ سازمانی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی را شناسایی و به مدیران سازمان مزبور معرفی کند. مدل های چندی در این زمینه وجود دارد. بلوغ سازمان، توانايی حفظ يا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتيجه تداوم رضايت ذی‌نفعان سازمان در طول زمان است. اما با توجه به خصوصیات منحصر به فرد هر سازمان بایستی مشخص کرد که چگونه می توانیم به بهترین شکل سطح بلوغ سازمان را به دست آوریم. برای مثال یک سازمان دولتی ممکن است وقتی به سطح بلوغ رسیده باشد که بر مسئولیت های اجتماعی خودش آگاه بوده و به درستی در جهت پاسخ به این مسئولیت ها گام بردارد. در حالی که یک شرکت تولیدی خصوصی وقتی بالغ است که مشتریان راضی داشته باشد و یک سازمان فناوری محور با پیاده سازی درست سیستم مدریت دانش به بلوغ برسد. در این جا ضرورت دارد که اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی مدل مناسبی به فراخور ویژگی هایش جهت سنجش بلوغ به کار گیرد.

[1] – Adizes, 1989

[2] – Quinn and Cameton, 1983

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122