پايان نامه بررسي استفاده از عصاره و بيومس قارچ تريکودرما بعنوان نگه دارنده زيستي و مقايسه آن با نيترات بعنوان نگه دارنده مرسوم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي استفاده از عصاره و بيومس قارچ تريکودرما بعنوان نگه دارنده زيستي و مقايسه آن با نيترات بعنوان نگه دارنده مرسوم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 83 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي استفاده از عصاره و بيومس قارچ تريکودرما بعنوان نگه دارنده زيستي و مقايسه آن با نيترات بعنوان نگه دارنده مرسوم  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- اصول کلی نگهداری مواد غذایی
1-2- روش های نگه داری
1-3- مفاهیم کلی نگهداری مواد غذایی
1-4- نگهداری مواد غذایی به روش انجماد
1-5- روش خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد
1-5-1- انجماد و تاثیر آن بر نگهداري مواد غذایی
1-5-2- ویژگی هاي حسی
1-5-3- جنبه هاي فیزیکی انجماد
1-5-4- بافت مواد غذایی
1-5-5- جنبه هاي شیمیایی انجماد
1-5-6- جنبه هاي ایمنی و بهداشتی انجماد
1-5-7- کیفیت غذایی
1-5-8- جلوگیري از ایجاد طعم ترشیدگی
1-5-9- تغییرات در بافت محصول
1-5-10- از دست دادن رطوبت
1-5-11- فعالیت میکروارگانیسم ها در فریزر
1-5-12- لفاف هاي ضد آب و بخار
1-6- پرتو دهی مواد غذائی
1-6-1- نگهداری مواد غذائی به روش پرتو دهی
1-6-2- پرتو دهی مواد غذائی
1-6-3- منابع اشعه یا پرتو
1-6-4- مزایاي اشعه دهی مواد غذائی
1-6-5- معایب اشعه دهی مواد غذائی
1-6-6- اثرات اشعه دهی بر کیفیت مواد غذائی
1-6-7- چگونگی تاثیرات ضد میکروبی پرتو دهی
1-6-8- تغییرات میکروبی
1-6-9- مقاومت آنزیم ها
1-6-10- فرآوري مواد غذایی به منظور پرتودهی
1-6-11- قوانین
1-7- نگهداری مواد غذایی به روش کنسرو کردن
1-7-1- مراحل تولید کنسرو مواد غذایی
1-8- نگهداری مواد غذایی به کمك حذف آب
1-9- خشك کردن مواد غذایی
1-9-1- انواع خشک کردن
1-9-2- مکانیسم خشک کردن
1-9-3- کیفیت مواد غذایی در فرآیند خشک کردن
1-9-4- اثرات تغذیه اي خشک کردن
1-10- روش های غیر حرارتی نگهداری مواد غذایی
1-11- فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدرواستاتیك بالا
1-11-1- عوامل موثر بر غیر فعال شدن میکروارگانیسمها در فشار بالا
1-11-2- استفاده از فشار بالا در فرآوري مواد غذایی
1-11-3- اثر فرآیند HPP بر مواد غذایی مختلف
1-12- میدانهای الکتریکی پالسی قوی
1-12-1- سیستمهاي فرآوري در میدانهاي الکتریکی پالسی قوي
1-12-2- اثرات بیولوژیکی و کاربردهاي میدانهاي الکتریکی پالسی در نگهداري مواد غذایی
1-12-3- اثر میدانهاي الکتریکی پالسی بر آنزیمها
1-13- استفاده از ترکیبات شیمیایی و بیو شیمیایی در نگهداری مواد غذایی
1-13-1- ترکیبات شیمیایی با خواص ضد میکروبی
1-13-2- نگهدارنده های طبیعی غذا
1-14- فساد مواد غذایی
1-15- پیشرفت های فن آوری
1-16- کاربرد باکتریوسین ها
1-17- کاربرد LAB ها
1-18- ایمنی و کیفیت مواد غذایی
1-19- افق آینده
1-20- اهداف
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- تهیه ی بیومس و عصاره قارچ تریکودرما
3-2- تهیه ی گوشت پروسس شده تحت شرایط آزمایشگاهی
3-3- گروه های مواجه وتعیین بار میکروبی
3-4- روش تعیین بار میکروبی در گروه های مختلف
فصل چهارم: یافته ها
فصل پنجم: بحث
5-1- بحث
5-2- نتیجه گیری
5-3- پیشنهادات
منابع
چکیده انگلیسی

منابع:

 

Allard, P. B., Wilcox, M. E., Leclear, D. D., Vonderhaar, J. J., Querfurth, K. J. and Tenbarge, A. M. 2013. Vacuum food preservation system. Google Patents.

Ayers, S., Ehrmann, B. M., Adcock, A. F., Kroll, D. J., Carcache De Blanco, E. J., Shen, Q., Swanson, S. M., Falkinham, J. O., Wani, M. C. and Mitchell, S. M. (2012). Peptaibols from two unidentified fungi of the order Hypocreales with cytotoxic, antibiotic, and anthelmintic activities. Journal of Peptide Science, 18, 500-510.

Barbosa-Canovas, G. V., Pothakamury, U. R., Gongora-Nieto, M. M. and Swanson, B. G. 1999. Preservation of foods with pulsed electric fields, Academic Press.

Brennand, C. P. (2012). Food irradiation. Welcome to the Physics Department at ISU. Idaho State University. Web, 13.

Cleveland, J., Montville, T. J., Nes, I. F. and Chikindas, M. L. (2001). Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation. International journal of food microbiology, 71, 1-20.

Davidson, P. M., Taylor, T. M., Doyle, M. P. and Beuchat, L. R. (2007). Chemical peservatives and natural antimicrobial compounds. Food microbiology: Fundamentals and frontiers,  713-745.

Desrosier, N. W. and Desrosier, J. N. 1977. The technology of food preservation, AVI Publishing Company, Inc.

Doyle, M. P. and Buchanan, R. L. 2013. Food microbiology: fundamentals and frontiers, ASM Press.

Espina, L., Gelaw, T. K., De Lamo-Castellví, S., Pagán, R. and García-Gonzalo, D. (2013). Mechanism of bacterial inactivation by (+)-limonene and its potential use in food preservation combined processes. PloS one, 8, e56769.

Fan, X. and Sommers, C. H. 2012. Food irradiation research and technology, John Wiley & Sons.

Farkas, J., Doyle, M. P. and Beuchat, L. R. (2007). Physical methods of food preservation. Food microbiology: fundamentals and frontiers,  685-712.

Farkas, J. and Mohácsi-Farkas, C. (2011). History and future of food irradiation. Trends in Food Science & Technology, 22, 121-126.

Gaggia, F., Di Gioia, D., Baffoni, L. and Biavati, B. (2011). The role of protective and probiotic cultures in food and feed and their impact in food safety. Trends in Food Science & Technology, 22, S58-S66.

Gálvez, A., López, R. L., Pulido, R. P. and Burgos, M. J. G. 2014. Application of Lactic Acid Bacteria and Their Bacteriocins for Food Biopreservation. Food Biopreservation. Springer.

Heinz, V. and Buckow, R. (2010). Food preservation by high pressure. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 5, 73-81.

Karpiński, T. M. and Szkaradkiewicz, A. K. (2013). Characteristic of Bacteriocines and their Application. Polish Journal of Microbiology, 62, 223-235.

Messaoudi, S., Manai, M., Kergourlay, G., Prévost, H., Connil, N., Chobert, J. M. and Dousset, X. (2013). < i> Lactobacillus salivarius</i>: Bacteriocin and probiotic activity. Food microbiology, 36, 296-304.

Michailidis, P. A. and Krokida, M. K. (2015). Drying and Dehydration Processes in Food Preservation and Processing. Conventional and Advanced Food Processing Technologies,  1-32.

Mills, S., Stanton, C., Hill, C. and Ross, R. P. (2011). New developments and applications of bacteriocins and peptides in foods. Annual review of food science and technology, 2, 299-329.

Nakamura, K., Arakawa, K., Kawai, Y., Yasuta, N., Chujo, T., Watanabe, M., Iioka, H., Tanioka, M., Nishimura, J. and Kitazawa, H. (2013). Food preservative potential of gassericin A‐containing concentrate prepared from cheese whey culture supernatant of Lactobacillus gasseri LA39. Animal Science Journal, 84, 144-149.

Oms-Oliu, G., Martín-Belloso, O. and Soliva-Fortuny, R. (2010). Pulsed light treatments for food preservation. A review. Food and Bioprocess Technology, 3, 13-23.

Pardo, G. and Zufía, J. (2012). Life cycle assessment of food-preservation technologies. Journal of Cleaner Production, 28, 198-207.

Pawlowska, A. M., Zannini, E., Coffey, A. and Arendt, E. K. (2012). 5″ Green Preservatives”: Combating Fungi in the Food and Feed Industry by Applying Antifungal Lactic Acid Bacteria. Advances in food and nutrition research, 66, 217.

Pisano, R., Barresi, A. A. and Fissore, D. (2011). Innovation in monitoring food freeze drying. Drying Technology, 29, 1920-1931.

Salve, R. V. (2011). Review on the high pressure technology (HPT) for food preservation. Journal of Food Processing & Technology.

Smid, E. J. and Gorris, L. G. (1999). Natural antimicrobials for food preservation. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NEW YORK-MARCEL DEKKER-,  285-308.

Soomro, A. H., Masud, T. and Anwaar, K. (2002). Role of lactic acid bacteria (LAB) in food preservation and human health–a review. Pakistan Journal of Nutrition, 1, 20-24.

Valero, D. and Serrano, M. 2010. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality, CRC Press Inc.

Vega-Mercado, H., Martin-Belloso, O., Qin, B.-L., Chang, F. J., Marcela Góngora-Nieto, M., Barbosa-Cánovas, G. V. and Swanson, B. G. (1997). Non-thermal food preservation: pulsed electric fields. Trends in Food Science & Technology, 8, 151-157.

Ye, R. and Hayes, D. G. (2011). Optimization of the solvent-free lipase-catalyzed synthesis of fructose-oleic acid ester through programming of water removal. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 88, 1351-1359.

چکیده فارسی

نگه دارنده های شیمیایی اکثرا دارای عوارض بوده و می توانند بیماری های مهلکی نظیر سرطان را برای انسان بهمراه داشته باشند. هدف این مطالعه استفاده از بیومس و عصاره ی قارچ تریکودرما بعنوان یک نگه دارنده طبیعی و مقایسه آن با نیترات بعنوان یک نگه دارنده شیمیایی بود. در این تحقیق قارچ تریکودرما ویریده (Trichoderma viride) با شماره ی استاندارد PTCC 5157  از مرکز سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران تهیه گردید. سپس طبق پروتوکول استاندارد عصاره و بیومس از آن بدست آمد. در مرحله بعد گوشت پروسس شده تحت شرایط آزمایشگاهی تهیه و بطور جداگانه به آن نیترات، بیومس و عصاره اضافه شد و سپس در طی زمان های مختلف بارمیکروبی آنها در دماهای مختلف ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که در هفته ی اول تفاوتی در بار میکروبی بین سه حالت ( عصاره، بیومس و نیترات) وجود نداشت، اما در هفته ی دوم بیشترین و کمترین بار میکروبی بترتیب در گوشت حاوی عصاره (معادل  105×28) و گوشت حاوی نیترات  (معادل  105×20) بود. در هفته ی سوم روند تغییر کرد، بدین معنی که بیشترین بار میکروبی در گوشت حاوی نیترات  (معادل  105×24) و کمترین بار میکروبی در گوشت حاوی عصاره  (معادل  105×20) دیده شد. در هفته ی چهارم نیز کمترین بار میکروبی(معادل  105×15) باز برای عصاره دیده شد ، اما بیشترین بار میکروبی برای گوشت حاوی بیومس دیده شد (معادل  105×42). این مطالعه همچنین به ما نشان داد بار میکروبی در دمایCº  4 کمتر از دمایCº 25  می باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- اصول کلی نگهداری مواد غذایی

تاریخ نگهداري مواد غذایی با تاریخ پیدایش انسان و تغذیه وي همراه بوده، یکی از بزرگترین مشکلات

اکولوژیکی آن را تشکیل داده است زیرا بشر به منظور نگهداري مواد غذایی براي سایر فصول همواره با موجودات مزاحمی که خود را شریک غذاي او می دانستند مواجه بوده. حیوانات مختلف مانند سگ، گربه،جوندگان و حشرات و سرانجام باکتري ها، قارچهاو کپکها همیشه در کمین خوردن و از بین بردن یا آلودگی غذاي انسانها بوده اند. تعداد بسیاري از این موجودات هنوز هم مغلوب بشر نگردیده اند و از این رو به نظرمی رسد که جدال انسان با آنها ابدي خواهد بود.

طبقه بندي مواد غذایی براساس نحوه فساد پذیري بر اساس مقاومت در مقابل فساد، غذاها را به سه گروه

تقسیم می کنند :

مقاوم یا فسادناپذیر : این غذاها فسادناپذیرهستند مگر اینکه در هنگام تهیه و جابجایی آنها توجه لازم به عمل نیاید که شامل : شکر، آرد و حبوبات خشک می باشد.

نیمه مقاوم : چنانچه این غذاها به طور مناسب تهیه، جابجا و نگهداري شوند، براي مدت زمان

نسبتاًطولانی فساد ناپذیر باقی می مانند. مثل: سیب زمینی، انواع بخصوص از سیب درختی، نوعی کلم مومی شده و مغز آجیلها

فسادپذیر : این گروه شامل اکثر غذاهاي روزانه هستند که به آسانی فاسد می شوند. مگر اینکه روشهاي بخصوص براي نگهداري آنها به کاربرده شود. مثل : گوشت، ماهی، طیور،اکثر میوه ها و سبزیها، تخم مرغ وشیر.

بیشتر غذاها در این سه گروه قرار می گیرند، اما برخی به اندازهاي به یکی از سه گروه نزدیکند که به سختی می توان آنها را در گروه بخصوصی قرارداد. مواد غذایی پس از تولید باید به طریق مناسب براي زمان کمبود نگهداري شود در غیر این صورت دچار فساد و ضایعات خواهند شد. طبق آمار دردنیا همه ساله حدود% 9 از مواد غذایی به علت عدم استفاده از روشهاي مناسب فرایند و نگهداري دستخوش آلودگی و فسادمی شوند و خسارات مالی و جانی و بهداشتی فراوانی از این عمل به وجود می آید. بطور کلی عوامل مؤثر در فساد مواد غذایی شامل: سرما، گرما، رطوبت، خشکی، نور، هوا)اکسیژن(، موجودات ذره بینی )باکتري ها، قارچها، کپکها، (، حشرات و آفات، جوندگان می باشند. بیشتر آلودگی موادغذایی در اثر بی احتیاطی در مراحل مختلف تهیه تا هنگام مصرف غذا به وجود می آید(Desrosier et al., 1977).

1-2- روش های نگه داری

نگهداری به وسیله حرارت دادن: حرارت دادن به علت قدرت تخریب خوب بر روي میکروارگانیسم ها در نگهداري برخی موادغذایی کاربرد بیشتري دارد. مثل: پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون

نگهداري بااستفاده از سرما: در این روش، سرما واکنشهاي شیمیایی و فعالیت آنزیمی موادغذایی را به تأخیر انداخته و همچنین سبب توقف یا کاهش رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم ها می گردد.

نگهداري بااستفاده از خشک کردن: نگهداري موادغذایی به طریقه خشک کردن، یکی از قدیمی ترین روشهاي نگهداري می باشد. در این روش آب موادغذایی به وسیله حرارت از طریق تبخیر و یا تصعید، گرفته می شوند.

نگهداري بااستفاده از روش تغلیظ: براي نگهداري معدودي از مواد غذایی می توان از غلیظ کردن استفاده کرد. با افزایش غلظت از وزن و حجم محصول کاسته می شود و در فضاي مناسب نگهداري می شوند.

نگهداري مواد غذایی بااستفاده از نمک: امروزه به منظور بهبود طعم غذا و خاصیت ذخیره کردن، نمک موارد استفاده زیادي دارد.

نگهداري بااستفاده از مواد افزودنی: بعضی از مواد افزودنی شیمیایی به تنهایی و یا با سایر روشها میتوان مدت زمان نگهداري موادغذایی را بیشتر کرد. مثل: دوددادن، اسید بنزوئیک و ترکیبات آن، اسید سوربیک، دي اکسید گوگرد، پروپیوناتها و آنتی بیوتیکها.

نگهداری به وسیله تشعشع : نگهداري موادغذایی با استفاده از فرایند پرتو دادن روش کاملاً متفاوت در مقایسه با سایر روشها می باشد.

مواد غذایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی دارد. براي مثال در حال حاضر در کشور ما تولید داخلی بعضی از محصولات غذایی نزدیک به  % 10 نیاز کنونی کشور را تأمین میکندو بقیه نیز طی سال از خارج و از طریق مرزهاي آبی، زمینی و هوایی به کشور وارد میشود. با توجه به فسادپذیر بودن محصولات غذایی؛ به طور معمول آنها را در سردخانه هاي موجود در مبادي ورودي و سایر مراکز، ذخیره میکنند و به تدریج برحسب نیاز در شبکه توزیع قرار میدهند. به علاوه، قسمتی از تولیدات داخل کشور نیز در فصل فراوانی و عرضۀ زیاد محصول، در سردخانه ذخیره میشود؛ ولی متأسفانه طبق برآوردهاي انجام شده، هر سال حدود ازمحصولات کشاورزي و دامی به سبب مشکلات حمل و نقل و دور بودن مراکز تولید از مراکز مصرف، نبودن انبار و سردخانه و رعایت نکردن اصول فنی و بهداشتی در نگهداري آنها، در نقاط گوناگون کشور، فاسد میشود و از بین میرود. هر علمی که نگهداري غذا را طولانی میکند، کنسرواسیون یا نگهداري غذا نامیده میشود. که امکان دارد روشهاي گوناگون نگهداري نظیر یکفرآیند ساده حرارتی باشد مانند پاستوریزه کردن شیر یا یک رشته عملیات پیچیده و کنترل شده باشد مانند تبدیل گندم به نام یا خشک کردن در سرما (Farkas et al., 2007).

در تمام روشهاي مورد اشاره، نگهداري غذا بر 3 اصل کلی استوار است:

از بین بردن میکروبها و جلوگیري از فعالیت آنها:

از بین بردن عوامل مؤثر در فعل و انفعالات شیمیایی مانند، آنزیمها و اکسیژن یا جلوگیري از ایجاد ترکیبات شیمیایی؛

بسته بندي براي جلوگیري از آلودگی مجدد غذا با میکروبها و عوامل مؤثر در فعل و انفعالات شیمیایی.

1-3- مفاهیم کلی نگهداری مواد غذایی

به منظور نگهداري مواد غذایی به روشهاي گوناگون، اصولی را باید در نظر گرفت که عبارتند از:

جلوگیري یا به تأخیر انداختن تجزیه و فساد میکروبی از طریق:

الف( دور نگهداشتن مواد غذایی از میکرو ارگانیسمها )آسپسی(؛

ب( جدا ساختن موجودات ریزبینی مثلاً با صاف کردن؛

پ( به تأخیر انداختن رشد و فعالیت میکرو ارگانیسمها مانند استفاده از حرارتهاي پایین، خشک کردن،

ایجاد شرایط بیهوازي یا به کمک مواد شیمیایی؛

ت( کشتن و از بین بردن موجودات ذره بینی با استفاده از حرارت یا اشعه.

جلوگیري یا به تأخیر انداختن تجربۀ خود به خودي مواد غذایی از راه:

الف( تخریب یا غیر فعال کردن آنزیمهایی غذایی مانند بلانچینگ؛

ب( جلوگیري یا به تأخیر انداختن واکنشهاي شیمیایی مانند جلوگیري از اکسیداسیون مواد غذایی با

استفاده از مواد آنتی اکسیدان.

جلوگیري از خسارات وارده از حشره ها، حیوانات، دلایل مکانیکی و . . .

روشهایی که براي کنترل فعالیت میکرو ارگانیسمها به کار میرود، معمولاً روي فعالیت آنزیمی مواد غذایی یا واکنشهاي شیمیایی نیز مؤثر است. به هر حال در روشهایی مثل خشک کردن یا استفاده از حرارت پایین، چنانچه احتیاط و اقدام خاصی صورت نگیرد، تجزیه خودبه خودي مواد غذایی ادامه خواهد داشت. براي مثال بیشتر سبزیها را قبل از انجماد به منظور غیر فعال کردن آنزیمها، حرارت میدهند. اکثر روشهاي متداول نگهداري مواد غذایی براساساز بین بردن و تخریب یا جدا ساختن میکرو ارگانیسمها نیست؛ بلکه شروع رشد آنها را به تأخیر میاندازد و مانع از تکثیر میکروبهایی میشود که در آنها رشد آغاز شده است. منحنی رشد میکروبها در محیط مغذي هنگامی که میکروارگانسیمها وارد مواد غذایی شوند، اگر شرایط براي رشد آنها مطلوب باشد، تکثیر خواهند یافت و مراحلی را خواهند گذراند. چنانچه تعداد میکروبها را در زمانهاي مشخص بشماریم، لگاریتم تعداد آنها را در یکسانتیمتر مکعب در محور طولی و واحد زمان را به شکل محور عرضی نمایش بدهیم، منحنی رشد میکروب به دست خواهد آمد این منحنی معمولاً به مراحلی تقسیم میشود.

مرحله سکون: در این مرحله، رشدي صورت نمیگیرد و حتی ممکن است در تعداد میکروبها کاهش مشاهده شود.

مرحله سرعت مثبت : میزان رشد میکروبها به طور مداوم در حال افزایش است.

مرحله رشد لگاریتمی : در این مرحله میزان تکثیر میکروبها بسیار سریع و ثابت است

مرحله سرعت منفی : در این مرحله میزان تکثیر میکروبها روبه کاهش است.

مرحله ثابت : در این مرحله تعداد میکروبها ثابت باقی میماند.

مرحله سرعت مرگ : در این مرحله کم کم مرگ میکروبها آغاز و از تراکم آنها کم میشود.

مرحله مرگ یا مرحله کاهش : طی این مرحله تعداد میکروبها به تدریج کاهش مییابد.

در مورد بسیاري از باکتریها یا میکرو ارگانیسمها تعداد میکروبها، همانطور که با خط پیوسته در شکل نمایش داده شده است، به طور ثابت تا صفر کاهش نمی یابد؛ ولی تدریجاً به تعداد کمی میرسند و متوقف میشوند که به صورت خط منقطع نشان داده شده است و در نتیجه تعداد سلول زنده براي مدتی باقی میماند.

مهمترین مسئله در نگهداري مواد غذایی، تا آنجا که امکان دارد، طولانی کردن مراحل سکون و سرعت

مثبت است که اغلب توأم است و مرحله سکون نامیده میشود. ممکن است این کار به روشهاي متفاوتی انجام گیرد:

کاهش میکرو ارگانیسمهاي عامل فساد تا حدي که امکان دارد. مثلاً کاهش مقدار آلودگی؛ یعنی هرچه تعداد میکروبهاي موجود کمتر باشد، مرحلۀ سکون طولانی تر میشود.

اجتناب از اضافه شدن میکرو ارگانیسمهاي فعال و در حال رشد )میکروبهایی که در مرحلۀ رشد لگاریتمی هستند(. چنین موجوداتی ممکن استروي ظروف کثیف و وسایل یا لوازمی که در تماس با غذا هستند، در حال رشد باشند.

ایجاد شرایط محیطی نامناسب براي رشد، مانند رطوبت، دماي نامناسب، قدرت اکسید و احیا یا وجود عوامل بازدارنده که هرچه محیط نامساعدتر باشد، تأخیر در شروع رشد میکروبی طولانی تر میشود.

ایجاد صدمه حقیقی در میکرو ارگانیسمها از طریق روشهایی مثل حرارت یا اشعه . بنابراین باکتریهاي یا هاگ آنها که تحت حرارت کمتر از مرحله مرگ قرار گرفته اند، براي رشد احتیاج به محیط کشت بهتري دارند. اغلب آمیزهاي از روشها براي تأخیر در شروع رشد کافی است و عمر نگهداري مطلوب را افزایش میدهد.

در صنعت تولید غذا، نگهداري طولانی مدت از مواد غذایی به فرایندهایی اطلاق می شود که طی آنها، مواد غذایی را طعم دار کرده و به علاوه با استفاده از این روشها می توان مواد غذایی را براي مدت طولانی نگهداري کرد . این روشها مخصوصاً براي نگهداري گوشت و ماهی و با اضافه نمودن نمک، شکر و انواع نیتراتها و یا نیتریتها صورت می گیرد. بسیاري از روشهاي نگهداري طولانی مدت از غذاها شامل دودي کردن هم می شود .

نگهداري مواد غذایی با استفاده از نمک را نمک سود کردن می نامند .خیساندن ماده غذایی در سرکه را هم ترشی گذاشتن می گویند . نمک و شکر با تخلیه آب موجود در مواد غذایی طبق پدیده اسمز، از رشد موجودات ریز زنده داخل غذا جلوگیري نموده و بنابراین مانع فساد آنها می شوند. محلولی که غلظت نمک موجود در آن بیش از  % 90 باشد، قادر است تا هر نوع باکتري را نابود کند . روش دودي کردن، مواد شیمیایی خاصی را به ماده غذایی اضافه می کند که در آن صورت،می توان از محلول آب نمک با غلظت پایین تر هم استفاده نمود . گوشت و ماهی نمک سود شده از غذاهاي رایج در رژیم غذایی مردمان آفریقاي شمالی، قسمت جنوبی چین و مناطق اطراف اقیانوس منجمد شمالی می باشد. در این مناطق، سرطان هاي مربوط به حلق و بینی »« Epstein-Barr که آنرا با سرایت ویروس به بدن مرتبط می دانند دیده شده است.

تحقیقات نشان می دهد که عامل اصلی ابتلا به این سرطان ها، نوعی باکتري است که در ماهی نمک سود

شده یافت می شود .نیتراتها و نیتریتها نه تنها به نابودي باکتري هاي موجود در ماده غذایی کمک می کنند، بلکه عطر و طعم و همچنین رنگ قرمز یا صورتی خوشرنگی را به گوشت می دهند. استفاده از این مواد در صنعت غذاسازي بسیار جنجال برانگیز می باشد . در روشهاي نگهداري طولانی مدت از غذا، عملیاتی انجام می دهند که ضمن آن، از فساد غذا جلوگیري نموده و یا فرایند فساد را بسیار کند می نمایند و از ابتلا به بیماري هاي ناشی از غذا جلوگیري می کنند؛ در عین حال که سعی شده غذا طعم، بافتو مواد مغذي خود را حفظ نماید.

نگهداري طولانی مدت از غذا به منظور جلوگیري رشد باکتري، قارچ، و دیگر موجودات ریز زنده انجام می گیرد و همچنین این فرایند، اکسید شدن چربی ها که باعث ترشیده شدن غذا می شود را بسیار کند می

کند . برخی از این روشهاي نگهداري، خشک کردن، فریز نمودن، بسته بندي در خلا، کنسرو کردن و یا

اضافه نمودن مواد نگهدارنده به ماده غذایی می باشد . دودي کردن، ترشی گذاشتن و نمک سود کردن، علاوه بر نگهداري طولانی مدت از ماده غذایی طعم و مزه غذا را هم بهبود می بخشند . یکی از قدیمی ترین این روش ها، خشک کردن مواد غذایی می باشد که با گرفتن آب موجود در غذا، از رشد و فعالیت باکتري ها جلوگیري می نمایند .

گاهی همراه با خشک کردن ماده غذایی، آنرا دودي هم می کنند. اگرچه دودي کردن به تنهایی براي نگهداري طولانی مدت از ماده غذایی کافی نیست، این روش، مواد شیمیایی خاصی به ماده غذایی اضافه می کند که از رشد موجودات ریز زنده جلوگیري به عمل می آورد (Doyle et al., 2013, Valero et al., 2010).

1-4- نگهداری مواد غذایی به روش انجماد

انجماد یکی از روش هاي نگهداري مواد غذایی براي مدت طولانی است . در این روش ماده غذایی دچار فعل و انفعالاتی می شود که در صورت رعایت اصول انجماد این تغییرات را می توان به حداقل رساند .

تغییرات مواد غذایی در طول انجماد :

اگر مواد غذایی به مدت طولانی در درجات حرارت بالاتر ازCº 90 در فریزر حفظ و نگهداري شوند و بخصوص چنانچه شرایط نگهداري مناسب نباشد و فرضاً در طی نگهداري مواد غذایی در فریزر قطع و وصل جریان برق اتفاق افتاده باشد یا درب فریزر زیاد باز و بسته باشد یا مواد غذایی به نحوي مطلوب در آن چیده نشده باشند که سرما نتواند به تمام قسمتها بطور یکنواختی برسد به تدریج تغییرات نامطلوبی در آنها رخ می دهد که مهمترین آنها عبارتند از : تغییرات رنگ، طعم، بو، مزه ازدست رفتن تردي و آب داري و کاهش ارزش غذایی ، از جمله کاهش مقدار بعضی از مواد محلول در آب نظیر ویتامینها، مواد معدنی و اسیدهاي آمینه.

این مواد بخصوص هنگام خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد همراه خون آبه یا عصاره هایی که از ماده غذایی هنگام خارج کردن از حالت انجماد دفع می شود خارج می شوند.در اثر طولانی شدن زمان نگهداري به حالت انجماد هم کم و بیش مقداري از ویتامینها به خصوص مقدار ویتامینهاي گروه B و ویتامین C در مواد غذایی کاهش می یابد و بنابراین هر قدر زمان نگهداري طولانی تر باشد احتمال کاهش ارزش غذایی محصول بیشتر است و طبعاً از ارزش ظاهري طعم و رنگ و بطور کلی خصوصیات کیفی کاسته می شود. براي جلوگیري از این تغییرات نامطلوب می توان:

مواد غذایی را قبل از نگهداري در فریزر حرارت داد. حرارت، آنزیمها و میکروبها را از بین می برد و اینها بعداً در طی زمان نگهداري محصول در یخچال، نمی توانند آنرا فاسد نمایند. این امر بخصوص در مورد سبزیها، ماهی و میوه ها هم که داراي تعدادي از انواع میکروبها هستند و هم محتوي مقداري آنزیمهاي متفاوتند حائز اهمیت بیشتري است.

در مواردي که هنگام خارج کردن از حالت انجماد مقداري عصاره یا خون آبه از مواد غذایی خارج می شود، بهتر است خون آبه یا عصاره خارج شده را مجدداً به مواد غذایی اضافه کرده و از دور ریختن آنها خودداري نمود زیرا مواد دفع شده از با ارزشترین قسمتهاي محصول بوده و حاوي مقداري ویتامینهاي محلول در آب، مقداري مواد معدنی و مقداري اسیدهاي آمینه است.

مواد غذایی که از حالت انجماد خارج شده اند در طی عمل پختن مقداري بیشتر از رطوبت خود را همراه با مواد محلول در آب مثل ویتامینها، مواد معدنی و اسیدهاي آمینه از دست می دهند. بنابراین باید سعی کردد این مواد غذایی در حداقل زمان، حداقل درجه حرارت و بخصوص با اضافه کردن حداقل مقدار آب پخته شوند. بعلاوه از دور ریختن آب پخت این مواد جداً خودداري شود.

هر قدر سرعت انجماد مواد غذایی بیشتر باشد تغییرات نامطلوب در اثر انجماد کمتر اتفاق می

افتد (Pisano et al., 2011).

 

1-5- روش خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد

عمل انجماد اگر به نحو مطلوبی انجام پذیرد چندان اثر نامطلوبی بر روي محصول ندارد، اما عواملی از

قبیل سرعت انجماد ، شرایط نگهداري بعدي و شرایط خارج کردن از حالت انجماد ممکن است هریک داراي اثرات نامطلوبی باشند. به طور کلی هر قدر عمل خارج کردن از حالت انجماد سریع تر باشد از اثرات نامطلوب آن کاسته می شود اما در حالت عادي زمان خارج کردن از حالت انجماد بسیار طولانی است، از طرفی خارج کردن از حالت انجماد به کمک آب داغ و یا قرار دادن در زیر آب هم مناسب نیست زیرا خون آبه و عصاره محصول خارج می شود، بنابراین چنانچه مواد غذایی براي پخت آماده باشند بهتر است آنها را مستقیماً به ظرف پخت غذا اضافه کرده و عمل حرارت دادن را ادامه داد که در اینصورت اولاً تغییرات نامطلوب به حداقل می رسد و ثانیاً خون آبه و عصاره در صورت خارج شدن از محصول وارد ظرف غذا شده و در هر حال به مصرف می رسند (Pisano et al., 2011).

 

1-5-1- انجماد و تاثیر آن بر نگهداري مواد غذایی

کیفیت محصولات منجمد و مشتري پسندي آنها بوسیله بهینه کردن روش ها و جریان فرآیند شامل سرعت

انجماد ،کیفیت مواد اولیه و شرایط انبارش و ذخیره سازي افزایش می یابد. به هرحال، فاکتورهاي مهمی که در کیفیت محصول دخیل می باشند در گروهی جمع بندي می گردند که شامل ویژگی هاي حسی ) شامل ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی(، ویژگی هاي میکروبی و ویژگی هاي تغدیه اي محصولات منجمد می باشند.

1-5-2- ویژگی هاي حسی 

مولفه هاي اصلی این گروه همان مزه و بو و طعم محصول می باشند. تجزیه و تحلیل ها و آزمایشاتی جهت تعیین تاثیر فرآیند انجماد ، انبارش و سردخانه گذاري محصول و نیز از حالت انجماد در آمدن ) ذوب شدن محصول منجمد( با توجه به تغییراتی که در ترکیبات شیمیایی محصول رخ می دهد، انجام گردیده است. اصولاً ویژگی هاي حسی با توجه به شکل ظاهري و مزه محصول مشخص می گردد.

1-5-3- جنبه هاي فیزیکی انجماد

مهمترین تغییر فیزیکی که در غذاهاي منجمد اتفاق می افتد مهاجرت رطوبت می باشد که خصوصیات

بیوشیمی، فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی و در نهایت بافت ماده غذایی و طعم و دلچسبی آنرا تحت تاثیر

قرار می دهد.

1-5-4- بافت مواد غذایی

بیش از 21 % بافت اغلب سبزي و میوه جات را آب تشکیل می دهد. در طی فرآیند انجماد ، بدلیل ایجاد

حالت انبساط دیواره سلولی می ترکد.

یکی از متداولترین موارد در کاهش کیفیت محصولات انجماد است که به سبب مهاجرت رطوبت در مواد غذایی اتفاق می افتد. حالتی که کریستال هاي یخ در سطح ماده غذایی تشکیل می گردد. نقاطی که به صورت دانه دانه و قهوه اي رنگ در سطح محصول مشاهده می شود سبب خشک و سفت شدن و نیز از بین رفتن عطر و طعم محصول می گردد. از این نقص می توان بوسیله استفاده از بسته بندي هاي ضخیم و ضد آب ) جلوگیري کننده از خروج رطوبت ( در فرآیند انجماد جلوگیري نمود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122