پايان نامه بررسي اعداد مقدس در آثار عرفاني سبك عراقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اعداد مقدس در آثار عرفاني سبك عراقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اعداد مقدس در آثار عرفاني سبك عراقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه 2
فصل اول
كليات
1-1- اهداف تحقيق: 6
1-2- سوالات 6
1-3- فرضيه‌ها 7
1-4- پيشينه‌ 7
1-5- روش تحقيق 7
فصل دوم
بررسي عدد هفت درآثار عرفاني سبك عراقي

2-1- راز و رمز عدد هفت: 9
2-2- هفت در میان مردمان باستان 9
2-3- آتشكده‌هاي ايران باستان 10
2-4- فلسفه عدد مقدس هفت نزدایرانیان 10
2-5- عدد هفت در کتب مذهبی 11
2-6- عدد هفت در سایر ادیان: 11
2-7- نمود هفت در دين اسلام: 12
2-7-1- در قرآن احاديث و روايات: 12
2-7-2- سبع و سبعه در قرآن: ‌ 12
2-7-3- عدد هفت در روايات: 15
2-7-4- هفت در عرفان اسلامی: 17
2-7-5- مجالس سبعه: 17
2-7-6- هفت در ضرب المثل‌ها: 17
2-8- هفت در باور و فرهنگ عامه ایرانیان : 18
2-9- نفوذ هفت مقدس ایرانی در نزد ملتهای دیگر: 18
2-10- برخی از موارد نفوذ عدد مقدس هفت ایرانی در دین اسلام: 19
2-11- هفت در فرهنگ عامه: 19
2-12- نمودهای آیینی عدد هفت در هفت سین: 21
2-13- هنر را به هفت دسته تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از: 22
2-14- هفت در داستان¬ها: 22
2-15- هفت خوان: 23
2-16- هفت اجرام یا هفت سیاره: 23
2-17- هفت در ادب فارسی: 24

فصل سوم
بررسي عدد چهل (چهل، چل و اربعين)
درآثار عرفاني سبك عراقي
3-1- راز و رمز عدد چهل: 61
3-1-1- در ايران باستان: 61
3-2- چهل در اسلام: 62
3-2-1- در قرآن احاديث و روايات: 62
3-2-2- چهل در عرفان و ادب فارسي: 68
3-2-3- چهل در ضرب المثل: 68
3-2-4- چهل در باورها و اعتقادات مردم: 68
3-2-5- چهل ازديدگاه ساير اديان: 70
3-2-6- نمود چهل در اشعار شاعران و عرفاي سبك عراقي: 70
3-2-7- چل: 74
3-2-8- اربعين: 80

فصل چهارم
بررسي عدد يك (يكتا، واحد و احد)
درآثار عرفاني سبك عراقي

4-1- عدد يك به صورت‌هاي (يكتا، واحد و احد): 83
4-1-1- عدد يك: (يكتا) 84
4-1-2- واحد: 87
4-1-3- احد: 89
فصل پنجم
بررسي عدد سه و پنج درآثار عرفاني سبك عراقي
نتيجه گيري

5-1- عدد سه با صورت‌هاي (سه، سوّم، سيوم، سه‌ام، سيم) 98
5-2- عدد سه در اسلام (در قرآن، احاديث و روايات): 98
5-3- عدد سه در ساير آئين‌ها و اديان: 98
5-4- سه در ادبيات فارسي: 99
5-5- سه در ضرب‌المثل‌ها: 99
5-6- سه در اشعار شاعران و عرفاي سبك عراقي: 100
7-5- بررسي عدد پنج: 109
8-5- پنج در اسلام (در قرآن احاديث و روايات): 109
9-5- كاربرد پنج در ادبيات فارسي: 111
نتيجه گيري: 126
فهرست منابع و مآخذ: 128

فهرست منابع و مآخذ:

* قرآن كريم

آقاشريف‌، احمد. (1383)، اسرار و رموز اعداد و حروف، تهران، شهيد سعيد محبي، ج اول.

آشتياني، محسن. (1383)، رموز اسرارآميز عدد چهل، قم چاف.

انوري، اميرالعجل العميد اوحدالدين محمدبن‌محمد. (1376)، ديوان انوري، با مقدمه سعيدنفيسي، تهران، نگاه، چ اول.

انوري، حسن، احمدي گيوي، حسن. (1375)، دستور زبان فارسي، 2 ج، تهران، فاطمي، چ چهاردهم.

___________. (1382)، فرهنگ فشرده سخن، تهران، سخن، چ اول.

اوحدي، ركن الدين. (1375)، كليات اوحدي اصفهاني (اوحدي مراغه‌اي) به كوشش سعيد نفيسي تهران، سپهر، چ اول.

اميني، پرفسورسيدحسن. (1381). چهل گفتار از چهل استاد در ايران شناسي، تهران، انتشارات دستان و انتشارات دايره‌المعارف ايران شناسي.

بقايي، اسدالله. (1385) راز هفت، نمادشناسي و اسطوره شناسي عدد هفت، فرزانه، اصفهان.

بهار، مهرداد. (1380). بند هش (فرنبع دادگي)، تهران، توس، چ دوم.

بناب، حفصه. (1391)، كاركرد ادبي اعداد در متون فارسي، نفيس.

پنج استاد. (1370)، دستور زبان فارسي، به كوشش اميراشرف الكتابي، تهران، واژه، چ نهم.

پير بايار، ژان. (1376)، رمزپردازي آتش، ترجمه جلال ستاري، تهران، نشرمركز.

جامي، نورالدين عبدالرحمان بن احمد. (1378). مثنوي هفت اورنگ، جلد اول تحقيق و تصحيح، جابلقاداد عليشاه، اصغر جانفدا، ظاهر احراري و حسين احمدتربيت، تهران، مركز مطالعات ايراني، چ اول.

حافظ شيرازي، شمس‌الدين محمد. (1372)، تصحيح علامه قزويني و قاسم غني، تهران، نگاه، چ اول.

____________________. (1375). ديوان غزليات حافظ شيرازي، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، تهران مروي، چ هيجدهم.

____________________. (1388)، ديوان غزليات حافظ، به كوشش دكتر خطيب رهبر، تهران، صفي عليشاه، چ چهل و ششم.

____________________. (1372)، ديوان حافظ، تصحيح محمدقزويني و قاسم غني، تهران، نگاه، چ اول.

خاقاني، افضل‌الدين بديل ابراهيم‌بن‌علي. (1379)، ديوان خاقاني شرواني، با مقدمه بديع‌الزمان فروزانفر، تهران، گل‌آرم، چ اول.

(1388)، ديوان اشعار خاقاني، به كوشش ضيا‌ء الدين سجادي، تهران زوار، چ هفتم.

خواجوي كرماني.(1374)، غزليات خواجوي كرماني به كوشش حميد مظهري كرمان، تكثي، چ سوم.

ساوجي، سلمان، سلمان بن محمد (1389). كليات سلمان ساوجي، مقدمه، تصحيح عباسعلي وفائي، تهران، مهارت، چ اول.

سجادي، سيدضياء‌الدين. (1382)، فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني شرواني، 2ج تهران، زوار، چ دوم.

سعدي شيرازي، مصلح‌بن‌عبدالله. (1372) ديوان غزاليات، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، تهران، مهارت، چ ششم.

(1373)، گلستان سعدي، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، تهران، مروي، چ نهم.

(1375)، گزيده بوستان (آرزوي خوبي و زيبايي)، تصحيح و توضيح از دكتر غلامحسين يوسفي، تهران، حيدري، چ پنجم.

(1389)، بوستان سعدي، مقدمه و تصحيح محمدعلي فروغي، تهران، هم‌مهين، چ اول.

(1374) كليات سعدي، محمدعلي فروغي تهران تك، چ اول.

(1378)، گلستان به كوشش خليل خطيب رهبر، تهران، مروي، چ نهم.

سنايي غزنوي، ابوالحمد مجدود بن آدم. (1388)، ديوان سنايي به اهتمام مدرس رضوي، تهران، احمدي، چ هفتم.

(1374). حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه، مدرس رضوي، تهران، دانشگاه چ چهارم.

(1381) طريق التحقيق، (بواتاس) مترجم: غلامرضا دهبد- تهران، سروش، چ اول.

شبستري، محمود. (1390)، گلشن راز، به كوشش ابراهيم خراساني سبزه‌واري، مشهد، پاپلي، چ اول.

(1382)، متن و شرح گلشن راز، به اهتمام دكتر كاظم دزفوليان. تهران، خوشه، چ اول.

(1387)، شرحي بر گلشن راز شيخ محمود شبستري، تقرير بيانات شفاهي علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، تهران، چ چهارم.

شريف محلاتي، مويد. (1337)، هفت در قلمرو فرهنگ جهان، اصفهان، چاپ نقش جهان.

شفيعي كدكني، محمدرضا. (1385)، شاعر آينه‌ها (بررسي سبك هندي و شعر بيدل)، تهران، آگاه، چ هفتم.

شمسيا، سيروس. (1374) سبك شناسي شعر، تهران، فردوس، چ اول.

_________. (1378)، نگاهي تازه به بديع، تهران، فردوسي، چ دهم.

_________. (1373)، معاني، تهران، متيرا.

شهيدي؛ سيدجعفر. (1378)، شرح لغات و مشكلات ديوان انوري، تهران، علمي فرهنگي، چ چهارم.

صفا، ذبيح‌الله. (1374) تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ پنجم.

(1372)، تاريخ ادبيات ايران (خلاصه جلد اول و دوم)، دكتر ذبيح‌الله صفا، تهران، ديبا، چ دهم.

طباطبايي، سيدمحمدحسين. (بي‌تا) تفسيرالميزان، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا.

طرازي، عبدالرضا. (1386)، چهل عدد مقدس، بيرجند، رزقي.

عراقي، شيخ فخرالدين ابراهيم همداني.(1376)، ديوان عراقي، تنظيم و نمونه خواني جهانگير منصور تهران، الغدير، چ سوم.

عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين محمد. (1374)، منطق الطير، به اهتمام و تصحيح سيدصادق گوهرين تهران- علمي، چ يازدهم.

________________________. (1384) ديوان عطار، به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي، تهران، علمي، چ يازدهم.

________________________. (1387). الهي‌نامه، مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، مهارت، چ اول.

________________________. (1376). مظهرالعجائب، با تصحيح و مقدمه احمد خوشنويس تهران، احمدي، چ چهارم.

كربن، هانري. (1385)، آيين جوانمردي، ترجمه احسان نراقي، تهران، سخن، چ دوم.

فاريابي، ظهيرالدين. (1361)، ديوان اشعار، تهران فروغي، چ دوم.

فروزانفر، بديع‌الزمان. (1361). شرح مثنوي شريف (دفتر 1.2) تهران، اميركبير، چ دوم.

مجلسي، محمدباقر. (1403 ق) بحارالانوار، بيروت، وفا.

مشكور، محمدجواد. (1346) دستورنامه در صرف و نحو زبان پارسي، تهران. موسسه مطبوعاتي شرق، چ پنجم.

معين، محمد. (1338)، تحليل هفت پيكر نظامي، تهران، انتشارات دانشگاه.

_______. (1384)، تحليل هفت پيكر نظامي، تهران، نشر معين.

(1371)، فرهنگ فارسي، تهران، اميركبير، چ هشتم.

مقدسي، مطهرين طاهر.(1374)، آفرينش و تاريخ، ترجمه و تعليق دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، انتشارات آگه.

مولانا، جلال الدين محمدبلخي. (1373)، مثنوي، مطابق نسخه رينولد نيلكوسون، حيدري، چ اول.

(1385)، شرح جامع مثنوي معنوي، به كوشش كريم زماني، دفتر اول، دوم، چهارم، تهران، اطلاعات، چ بيستم.

(1385)، شرح جامع مثنوي معنوي، به كوشش كريم زماني، دفتر اول، دوم و چهارم، تهران، اطلاعات، چ بيستم.

(1381)، كليات شمس تبريز، مطابق نسخه استاد بديع الزمان، فروزان‌فر، تهران مهارت، چ چهارم.

نصيري، دهقان، مهدي. (1389)، راز عدد هفت كرج، شاني.

نظامي، الياس بن يوسف. (1370)، مخزن‌الاسرار، بكوشش برات زنجاني، تهران، دانشگاه تهران، چ اول.

(1372)، شرح مخزن‌الاسرار، به كوشش برات زنجاني، تهران چ سوم.

(1380)، شرف‌نامه، به كوشش برات زنجاني، تهران، چ اول.

(1383)، كليات نظامي، تصحيح و شرح وحيد دستگردي، خوشه، چ اول.

(1378)، خسروشيرين، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي (به كوشش سعيدحميديان)، تهران، نيكا، چ دوازدهم.

نورآقايي، آرش. (1388)، عدد، نماد، اسطوره، تهران، نقد افكار.

نشاط، سيدمحمود. (1368). شمار و مقدار عدد در زبان فارسي، تهران، اميركبير، چ اول.

والي، زهره. (1379)، هفت در قلمرو تمدن و فرهنگ بشري، تهران، انتشارات اساطير.

وحيديان، كاميار، تقي. (1382)، دستورزبان فارسي(1)، تهران، سمت، چ چهارم.

هيلنز، جان راسل. (1383)، شناخت اساطير ايران، ترجمه و تاليف باجلان فرخي، تهران، اساطير.

يوسفي، غلامحسين. (1373). ديداري با اهل قلم، تهران، علمي، چ پنجم.

چكيده:

برخي از اعداد از ديرباز مورد توجه اقوام مختلف بوده به نحوي كه بعضي از آن‌ها جامع جميع اصناف شمارگان شده علت اين امر علاوه بر كمال تركيب، كشش و نيرويي در اين اعداد است كه بدان‌ها جنبه‌ي ماوراء الطبيعي بخشيده و موجبات رجحان آن‌ها گرديده كه ضمن تمايز، آنان را زنده و كامل ساخته است صفت پيشين موصوف‌هاي مختلفي چون هفت ايزد، هفت فلك، هفت امشاسپندان، هفت فرشته‌ي مقدس، هفت وادي سلوك، هفت شهر عشق، هفت طبقه‌ي بهشت و دوزخ، هفت دريا، هفت مردان در تصوف، هفت اقليم، چهل روز آفرينش حضرت آدم، چله نشيني شده‌اند ضمناً  در قرآن و فرهنگ اسلامي به برخي از عددها، عنايت و توجه خاص شده است كه از آن جمله مي‌توان به عددهاي «سه»، «هفت»، «چهل» و … اشاره كرد. كاربرد هر يك از اين اعداد حكمتي دارد كه برخي را قرآن و روايات يادآور شده برخي را نيز علوم جديد كشف كرده است. اين پژوهش برآن است پنج عدد مقدس: يك، سه، پنج، هفت و چهل را با صورت‌هاي ديگر آنان از زواياي مختلف در سروده‌هاي شاعران سبك عراقي داراي مشرب عرفاني به ويژه آثار برجسته‌اي چون سروده‌هاي عطار، مولوي، حافظ و … را بررسي نمايد.

واژگان كليدي: اعداد مقدس، اشعار سبك عراقي، ادب فارسي.

مقدمه

حمد و سپاس خدايي كه اعداد حقيقي در بيان حقيقت او گنگ است و كثرت اعداد طبيعي و صحيح  خود قرينه‌ايي براي ذات، حتي صفات او نيافته. نامتناهي بودن اعداد راهي به سوي لايتناهي او نگشوده به ناچار اعدادي براي بيان برخي حقايق او نيروي ماورايي و بار معنايي فراتر از حساب رياضي يافته بلكه قرينه‌ايي براي آن مبدا و مقصد مطلق فراروي بشر قدر مطلق سازد.

در ميان كثرت اعداد عددهاي معدودي وجود دارد كه نماد كثرت‌اند، كامل وزنده‌اند، برخلاف اعداد معمولي رياضي اين اعداد زنده، فكر آن‌ها را تا بي‌نهايت پيش مي‌برد و واقعيت را آنچنان كه هست در نظرها تجسم مي‌بخشد چنين اعدادي روح دارند و رياضيدان و بي‌سواد هر دو عظمت آن را درك مي‌كنند.

عددي ‌مانند (1) را تصور كنيد كه صفرهاي بي‌شماري پيش آن قرار گيرد اين عدد عظمت دارد اما تنها رياضي‌دان عظمت آن را مي‌شناسد ولي اعداد كامل و زنده را همه مي‌شناسند و به عظمت و گستردگي‌شان اذعان مي‌كنند.

كمال تركيب در ژرف ساخت برخي از اين اعداد برخاسته از عوامل مختلفي مانند: تيمن، شمارگان، خدايگان (رب‌النوع‌ها)، مقدسات و برخي مفاهيم انتزاعي يا حكمتي است كه براي آن در كتب ديني برشمرده‌اند. بنابراين در تاريخ تفكر بشر عددشناسي و ستايش اعداد رواج داشته و برخي اعداد در نزد ملل مختلف حتي ارزش اعتقادي يافته‌اند. لذا پاره‌اي از اعداد صرفاً يك عدد رياضي محسوب نمي‌شوند بلكه عددي براي نشان دادن كمال يك مطلوب است.

در ميان اعداد شمارگان: يك، سه، پنج، هفت، چهل و … داراي چنين ارزش‌هايي است. ظرفيت اين اعداد متفاوت است براي نمونه در انديشه‌ي اسلامي، كامل‌ترين عدد هفت است اين عدد مفاهيمي چون آفرينش جهان كه در هفت روز انجام گرفت هفت روز هفته، هفت حسن خداداد، هفت مرحله در زندگي انسان، هفت طبقه بهشت و جهنم، هفت طبقه‌ي زمين، آسمان، هفت فرشته‌ي مقدس، هفت بار طواف كعبه، هفت اقليم، هفت شهر عشق (طلب، عشق، معرفت، استنغا، توحيد، حيرت، فقروفنا)، هفت مقام عرفان (توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل، رضا)، هفت سياره (ماه، خورشيد، تير، ناهيد، بهرام، برجيس، كيوان)، هفت دريا، هفت ايزد، در مذهب مانوي، هفت روز عزا براي درگذشتگان در ايران‌، و موارد بسيار ديگر را بيان مي‌دارد.

هفت نماد پيچيدگي و تودرتويي است، بيانگر بطن در بطن بودن خلقت زمين، آسمان و هر آن چه كه عميق و ژرف و داراي وسعت است اين عدد سمبل مراتب كمال و تعالي است.

برخي اعداد در بين‌ ملل مختلف از اهميت خاصي برخوردارند و هر ملتي نگرش خاصي به عدد هفت دارد. عدد هفت را مي‌توان در اديان و مذاهب مختلف جهان تاريخ، هنر، طبيعت، به خصوص در ادب فارسي، تصوف و عرفان جستجو و بررسي نمود.

پاره‌اي اعداد از زمان‌هاي بسيار قديم محبوب بسياري از قوم‌ها، به ويژه اقوام‌ شرقي بوده است. براي مثال عدد هفت نشانه‌اي از يك دوره كامل است. براي آن كمال روح و ماده قائل بوده‌اند و لذا هر جا كه لازم بوده مجموعه‌اي را بدون نقص ذكر كنند، از اين عدد «سحرآميز» استفاده مي‌كرده‌اند.

پس از عدد هفت به عدد چهل در قرآن و فرهنگ اسلامي توجه خاصي صورت گرفته است چهل در تاريخ و فرهنگ اسلامي از جايگاه والايي برخوردار است در بيش‌تر موارد بيانگر كثرت، جامعيت و كمال است. چهل، عدد انتظار، آمادگي، آزمايش و تنبيه است. شكل‌گيري شخصيت انسان در چهل‌سالگي، چهل سال ممنوعيت ورود بني اسرائيل به سرزمين مقدس و چهل سال سرگرداني آن‌ها، ميقات چهل شب حضرت موسي، و بعثت پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص) در چهل‌سالگي، چهل روز بر طور سينا ماندن حضرت موسي، در باورهاي ديني و مذهبي نمود پيدا كرده است.

چهل در آئين‌هاي ايرانيان نيز داراي اهميت بسياري است. جشن چله (يلدا) يا جشن سده (يكي از جشن هاي ايرانيان) محاسبه ادوار نجوم برحسب دوره چهل ساله و بسياري باورهاي ديگر بيانگر اهميت اين عدد است.

«عدد سه در اساطير به همراه مضربش «نه» در اساطير مختلف، نماد صلاح و كمال و اتمام است. به همين دليل است كه مرحله نخستين خدايان به صورت تثليث ظهور كرده است (هيلنز، 1383: 497 و نشاط، 1368: 261). در آفرينش انسان نيز آئين تثليث پيداست: «مشي» و «مشيانه» و «فره ايزدي» هر سه با هم از «ريواس» مي‌رويند به طوري كه از هم قابل شناسايي نيستند (بهار، 1380: 81).

زرتشتيان اهميت ويژه‌اي براي عدد «سه» قائلند. در اين آيين آتش بر سه گونه «آذربهرام، آذرآذران و آذردادگاه» بوده، هر آتشي را سه بار تطهير مي‌كنند (بهار، 1375: 138). اصول دين زرتشت نيز بر سه اصل «پندارنيك، گفتار نيك و كردار نيك» بنيان نهاده شده است آن چنانكه در زمان حسابرسي آخر زمان هم فاصله گامهاي مومن تا بهشت بر «پل چينوت»، «سه گام» ذكر شده است (دانته، 1380: 1045)

گذشته از جايگاه خاص اعداد در فرهنگ بشري و توجه فلاسفه و انديشمنداني نظير ارسطو و فيثاغورث  كه عدد را منشاء و جوهر همه چيز مي‌دانستند، يا جهان را نمود نظم اعداد مي‌پنداشتند اعداد در فرهنگ ايران پيش از اسلام و بعد از آن، به صورت سعد و نحس، در زندگي فرهنگي و اجتماعي مردم، نقش بسزايي ايفا مي‌كرد. اين نقش معنوي و فرهنگي اعداد كه حاصل انديشه‌هاي انساني در دانش رياضي بود، در فرهنگ و ادب ايران نيز بازتاب يافت.

از كاربرد وسيع اعداد در علوم مختلف و كاركردهاي گوناگون ادبي، اينگونه دريافت مي‌شود كه نظم موجود در عالم خلقت بر مقياس اعداد تنظيم گرديده است.

در متون مربوط به عرفان و تصوف نيز به تقسيم‌بندي اعداد براي اشاره به باغ آفرينش و خلقت عالم اشاره شده است. مثلاً آيين فتوت و جوانمردي براساس عدد سه شكل مي‌گيرد. فتيان براي پيامبري سه مرحله‌ي مهم قائل‌اند: حضرت آدم (ع) را نقطه آغاز، حضرت ابراهيم (ع) را قطب و سرانجام حضرت محمد (ص) را خاتم مي‌دانند و نيز براي بنيان فتوت سه پايه قائل‌اند؛ پايه‌گذاري آن را به حضرت ابراهيم (ع)، مرحله دوم را به حضرت علي (ع) و مرحله نهايي را به امام زمان (عج) منسوب مي‌دارند (كربن، 1385: 20).

اين پژوهش برآن است اعداد مقدس كه بسامد بالايي در ادب فارسي دارند، مشخص سازد لذا عددهاي: يك، سه، پنج، هفت و چهل محور اين تحقيق خواهد بود مصاديق اين پنج عدد را در آثار منظوم سبك عراقي بركاويده حسب اهميت و بسامد آن‌ها در سبك عراقي اعداد را تنظيم نموده لذا در فصل دوم به تحليل عدد هفت كامل‌ترين عدد مقدس پرداخته شده، در فصل سوم عدد چهل، كه از لحاظ اهميت، بسامد و دايره شمول، پس از عدد هفت قرار دارد، مورد بررسي واقع شده آن گاه ديگر اعداد يك، سه وپنج در فصل‌هاي چهارم و پنجم آمده است.

شيوه تحقيق مبتني بر شيوه كتابخانه‌اي است و دايره تحقيق ديوان شاعران سبك عراقي خواهد بود اگر چه در تكميل مطالب اين پژوهش بسيار كوشيده هر جا نكته‌اي در خور يافته آن را با تلفيق مطالب ديگر در جاي مناسب بنشانده هنوز انديشه جابجايي و توسعه مطالب، وسوسه‌اي است كه خاطرم را‌ آشفته و ذهنم را مشغول ساخته براي تشفي خويش به سخن غلامحسين يوسفي در كتاب «ديداري با اهل اقلم» تمسك جسته كه از قول عماد كاتب اصفهاني (597 ه.ق) مي‌گويد: «هيچ كس نديده‌ام كه امروز چيزي بنويسد و روز بعد نگويد اگر اين تغيير صورت مي‌‌گرفت نيكوتر بود و اگر آن موضوع اضافه مي‌شد خوش‌تر مي‌نمود و اگر اين مطلب جلوتر قرار مي‌گرفت خوب‌تر مي‌شد و چنان كه اين موضوع كنار نهاده شده مي‌شد زيباتر بود. اين از بزرگترين عبرت‌هاست و دليلي است بر غلبه‌ي نقص بر همه بشر (يوسفي، 1373: 14)

فصل اول كليات

1-1- اهداف تحقيق:

در ادبیات هر کشوری مفاهیم اعلایی وجود دارد که شاعران و نویسندگان گاهی با علم به آنها سعی  می کنند از آن مفاهیم استفاده کنند گاهی استعمال آن­ها نیز بنا به کاربرد آن واژگان در آثار بزرگان، مورد تبعییت واقع می­شود این پژوهش بر آن است تا معاني عرفاني  و غيره‌اي که در ورای برخي از این اعداد مستور است، بازگو کند تا آبشخوری مشترک از آثار منظوم عرفانی سبک عراقی به پژوهشگران و دوستداران ادب پارسی بنمایاند.

هدف اين پژوهش بررسي اعداد مقدس از ديدگاه عرفاني است و معنايي كه از اين اعداد در آن حوزه استنباط مي‌شود را استحصال نموده سپس صورت آن مصاديق را از ميان سروده‌هاي شاعران فارسي زبان سبك عراقي استخراج نمايد.

هدف ديگر آنست صورت‌هاي مختلفي كه براي اين اعداد وجود دارد و مايه روايي آنها شده است بررسي شود و در ژرف ساخت و روساخت اعداد مقدس كاوشي انجام گيرد.

1-2- سوالات:

الف- اعداد مقدس داراي بسامد بالا چه اعدادي هستند؟

ب- دايره شمول اعداد مقدس در ادب منظوم سبك عراقي به چه ميزاني است؟

ج- اين اعداد در انديشه شاعران بيانگر چه مفاهيمي است؟

 1-3- فرضيه‌ها:

الف- به نظر مي‌رسد استفاده از برخي از اعداد در ادبيات فارسي داراي بن مايه‌هاي عرفاني است.

ب- گويا معاني غامظي در ژرف‌هاي برخي اعداد نهفته است.

ج- گويي در ادبيات فارسي اعداد معدودي داراي نيروي ماورايي است.

1-4-پيشينه‌:

در حوزه‌ي ادبيات فارسي كم‌وبيش تحقيقات كوتاهي درباره جايگاه و اهميت اعداد صورت گرفته است مقالاتي مانند عدد (سه) در ديوان خاقاني شرواني و در خصوص عدد (هفت) در ادبيات عامه ايراني مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. كتابهايي مانند: رموز اسرارآميز اعداد نوشته فرشته‌ مهري انتشارات ارمغان يوسف و رموز اسرارآميز عدد چهل نوشته محسن آشتياني انتشارات زهير و اسرار و رموز اعداد و حروف اثر استاد آقاشريف و همچنين اساتيدي چون خسرو فروشيدورد، اسماعيل حاكمي، طلعت بصاري، محمدجواد مشكور در جايگاه و اهميت اعداد در دستور زبان فارسي و كتاب‌هاي ارزشمندي نوشته‌اند.

با عنايت به بررسي‌هاي به عمل آمده تاكنون در مورد اعداد مقدس در آثار عرفاني سبك عراقي تحقيقي صورت نگرفته لذا تصميم گرفته‌ايم كاري بديع و تازه در اين خصوص(تحت عنوان پايان نامه) انجام دهيم.

1-5- روش:

روشي كه براي اين پايان‌نامه به كار گرفته شده كتابخانه‌اي و به شيوه فيش‌برداري است.

فصل دوم

بررسي عدد هفت

درآثار عرفاني سبك عراقي

2-1- راز و رمز عدد هفت:

در ايران باستان: هفت، در لغت به معني گولي بسيار و زمين هموار، نشيب و باران زود بارنده و نيز به معني از سبكي پريدن و سخن بسيار و بي انديشه گفت است (والي، 1379: 10) از ميان اعداد، شماره هفت از ديرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان و از جمله ايران زمين بوده است.

 2-2- هفت در میان مردمان باستان

«قدیمی‌ترین قومی که به عدد هفت توجه کرده، قوم سومر است». سومری‌ها متوجه هفت تایی بودن بعضی عوامل طبیعی مانند هفت ستاره معروف جهان باستان و هفت رنگ اصلی شدند لذا آن‌ها ستارگان را به صورت نمادی ازخدایان در آوردند(ر. ک. هفت اجرام يا هفت سيّاره). در بابل و آشور هر معبدی هفت طبقه داشت و هر طبقه به نام یکی ازسیارات و هفت رنگ بود (سرخ، سیمین، سفید، سیاه، ارغوانی، آبی و سبز).

در بناهایی که در دوره­ی باستان ساخته می‌شد نقش عدد هفت درخور تأمل است؛ باغ‌های معلق بابل منسوب به بخت­النصرـ که یکی از عجایب هفت‌گانه جهان است در هفت طبقه ساخته شده بود، حصار شهر باستانی اکباتان در همدان هفت دیوار داشت که به هفت ستاره نسبت داده شده است.

آرامگاه کورش هفت پله دارد. عدد هفت در احکام نجومی دوره­ی باستان چشم­گیر است به طوری که برای جهان هفت دوره قائل شدند که هر دوره­ی هزار ساله به یکی از آن هفت سیاره تعلق داشت. کیمیاگران هم هر یک از هفت فلز اصلی را که می‌شناختند به یکی از آن سیاره‌های هفت‌گانه نسبت می‌دادند.

در یونان باستان این عدد مخصوص آپولون، خداوند طبابت، شعر وصنعت است. در آیین زردشتی نیز عدد هفت مقدس بوده است، پیروان این آیین بایستی راستی و درستی، پاک‌منشی، پندارنیک، گفتارنیک و کردارنیک، عشق و محبت و خدمت­گزاری بهانسان و جامعه را رهنما قرار می‌دادند.

در تاریخ ایران و بناهای بازمانده از دوره‌های تاریخی گوناگون،توجه به عدد هفت دیده می‌شود. دور تا دور قلعه همدان (هگمتانه)، پایتخت مادها، دارای هفت دیوار بوده،داریوش با شش تن دیگر از نجیبان ایران هفت تنی را تشکیل دادندکه دست به دست هم دادند تا گئومات مغ را سرنگون کردند همین هفت یار در بین راه هفت جفت کرکس دیدند وآن‌ها را به فال نیک گرفتند. قبر کوروش در دشت مرغاب روی یک سکو قرار گرفته که دارای هفت پله است. در نقوش نقش رستم بالای گور داریوش در دو طرف، شش نفر وجود دارند که با خود مجسمه داریوش، هفت نقش را تشکیل داده‌اند.

عدد هفت آن قدر با داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی آمیخته که کمترافسانه‌ای وجود دارد در جایی از آن به عدد هفت بر نخوریم و یا حداقل در داستان جمله هفت شبانه روز را می‌شنویم که به جشن یا اتفاقی اشاره می‌کند. معمولاً قهرمان داستان هفت خواهر یا برادر دارد یا مثل سند باد هفت سفر برای او پیش می‌آید. یا اینکه قهرمان داستان باید هفت بار کاری را انجام دهد. داستان‌های شاهنامه هم خالی از عدد هفت نیستند، فردوسی برای آن که قدرت وحقانیت قهرمانش را ثابت کند هفت خان یا هفت منزلگاه برای او ترسیم می‌کند، پادشاهان بزرگ داستان‌هایش را پادشاه هفت کشور می‌خواند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122