پايان نامه بررسي امکان وجود مقاومت القايي در گندم نسبت به شته سبز گندم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي امکان وجود مقاومت القايي در گندم نسبت به شته سبز گندم  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي امکان وجود مقاومت القايي در گندم نسبت به شته سبز گندم  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و مروری برتحقيقات گذشته
مقدمه    2
1-1-1- جایگاه شته¬ی سبز گندم در رده بندی حشرات    5
1-1-2- شکل شناسی شته¬ی سبز گندم    5
1-1-3- زیست¬شناسی شته¬ی سبز گندم     6
1-1-4- مناطق انتشار و دامنه¬ی میزبانی شته¬ی سبز گندم     7
1-2- تعاريف:    8
1-2-1- مقاومت     8
1-2-2- مقاومت القایی    9
1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد    12
1-2-4- بررسی¬های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد    13
پارامترهای رشد جمعیت    24
فصل دوم : مواد و روشها
2-1- شناسایی گونه¬های مختلف شته و تعیین گونه¬ی غالب.    26
2-2- انجام آزمایش¬ها    26
2-2-1- محل و شرایط آزمایشات    26
2-2-2- پرورش گياهان ميزبان    27
2-2-3- تشکيل کلني شته¬ی سبز گندم    27
2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی    28
2-2-5- تهیه جدول زندگی    30
2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد    32
تجزيه و تحليل داده¬ها    34
فصل سوم : نتــايج و بحث
3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته¬ی سبز گندم    35
3-2- میانگین طول دوره¬ی نشو و نما و میزان بقای پوره¬ها    42
3-3- طول عمر حشرات بالغ شته¬ی سبزگندم    45
3-4- قدرت باروری شته¬ی سبز گندم    46
3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه    47
3-6- میانگین نرخ نسبی رشد    50
نتیجه¬گیری کلی    52
پیشنهادها    53
منابع    54
پیوست و ضمائم    67

منابع

 1-بهداد، ابراهیم، 1371، آفات مهم گیاهان زراعی ایران، چاپ نشاط، چاپ سوم، اصفهان، 618 صفحه.

2-بی نام، 1391، آمارنامه­ی کشاورزی ایران، نشریه اداره­ی کل آمار و اطلاعلات وزارت کشاورزی، 5 صفحه.

3-پورصالح، مسعود، 1374، گیاهان اقتصادی جهان: نحوه­ی کاشت، داشت، برداشت و کاربرد مهمترین گیاهان بهره بردار جهان (ترجمه)، انتشارات سپهر، صفحات 608.

4-حجت، سید، حسن؛ آزمایش فرد، پروانه، 1365، شته­های گندم و سایر گرامینه­های ایران. آفات و بیماری­های گیاهی، ج 54، ش 1و2، صفحات 83 تا 107.

5-خانجانی، محمد، 1383، آفات گیاهان زراعی ایران (حشرات و کنه­ها)، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 719 صفحه.

6-خدابنده، ناصر، 1387، غلات، انتشارات دانشگاه تهران، 367 صفحه.

7-درویش مجنی، تقی؛ بیات اسدی، هوشنگ، 1376، شناسایی و معرفی دشمنان طبیعی شته­ی سبز گندم Sitobion avenae در منطقه گرگان و دشت، خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره­ی گیاهپزشکی ایران، شهریور ماه، رشت، ص 433.

8-راشد محصل، محمد، حسن، 1376، زراعت غلات (ترجمه)، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد، واحد مشهد، 406 صفحه.

9-سرافرازی، علی، 1371، شته­ی روسی گندم Diuraphis noxia (Hom: Aphididae)، میزبان­ها و دشمنان طبیعی آن در استان فارس، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی شیراز، 92 صفحه.

10-طالبی چایچی، پرویز؛ خرمشاهی، احمد، 1373، شناختی بر مدیریت تلفیقی آفات (ترجمه)، انتشارات عمیدی، چاپ اول، 300 صفحه.

11-علاسوند زراسوند، آزیتا؛ اللهیاری، حسین؛ حق­شناس، علیرضا؛ افیونی مبارکه، داوود؛ صبوری، علیرضا؛ ضرغامی، سارا؛ خاقانی، شهره، 1388، اثرکود نیتروژن بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ی سبز گندم Schizaphis graminum R. (Hom: Aphididae)، مجله علمی کشاورزی ایران، جلد 32، شماره 2. صفحات 67 تا 74.

12-فتحی، سید، علی اصغر؛ فخرطه، سادات، ضحی، 1390، مقایسه برخی از پارامترهای زیستی Leptinotarsa decemlineata (Say) روی نه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی، دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

13-فرحبخش، قدرت الله، 1340، فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده­های کشاورزی ایران، جهاد کشاورزی، نشریه­ی سازمان حفظ نباتات، ج، 1، 153 صفحه.

14-فلاح نژاد مجرد، ناصر؛ فتحی پور، یعقوب؛ کمالی، کمال؛ ناصری، بهرام، 1389، شاخص تغذیه­ای لاروهای کرم غوزه­ی پنبه، Helicoverpa armigera Hubner، روی ارقام مختلف نخود و لوبیای چشم بلبلی، نوزدهمین کنگره­ی گیاهپزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، ص 421

15-نعمت­اللهی، محمد رضا؛ احمدی، علی اصغر، 1377، شناسایی منابع مقاومت به شته­ی روسی گندم در ژنوتیپ­های گندم، پایان­نامه­ی کارشناسی­ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه شیراز. 105 صفحه.

16-نوری قنبلانی، قدیر؛ حسینی، محمد؛ یغمایی، فرنوش، 1374، مقاومت گیاهان به حشرات (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 262 صفحه.

17-نوری، پرویز؛ رضوانی، علی، 1373، شته­های غلات و تغییرات جمعیت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران، نامه­ی انجمن حشره شناسان ایران، جلد چهاردهم، صفحات 35 تا 44.

18-Agrawal. A.A., 1998. Induced responses to herbivory and increased plant performance. Sci. 279: 1201- 1202.

19-Agrawal, A.A., Tuzun, S., Bent, E., 1999. Induced plant defenses against pathogenes and herbivores. Biochem. Ecol. Agricul. APS Press, St. Paul, 390pp.

20-Agrawal, A.A., Sherriffs, M.F., 2001. Induced plant resistance and susceptibility to late-season herbivores of wild radish. Ann. Entomol. Soc. Am. 94: 71-75.

21-Ahmadi A, Sarafrazi A., 1993. Distribution and natural enemies of Diuraphis noxia in Fars province. 11th Plant Protection Congress. Rasht, Iran.

22-Akhtar, I.U., Javad, H., Shakoor, A., 2004. Microclimatic morphs and plant distribution analysis of cereal aphids on wheat. Asian J. Plant Sci. 5: 539- 543.

چکیده

   شته­ ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ويروس کوتولگي زرد جو مي­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله 3 برگه شدن برای مدت­های 0، 2، 4، 6، 8 روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ2±25، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ی نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار 20 تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5% وجود دارد، به­طوری­که rm  روی رقم شیرودی 198/0 ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز 075/0 ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm  بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (092/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (216/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (157/0 ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین 6 روز آلودگی قبلی و 8 روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ی نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و 5 تیمار زمانی در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/0±15/10 و 1/0±98/7 روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/10 و 8/8 روز مربوط به تیمار 6 روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب 1/19 و 4/6 پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ی تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (6/1 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (2/1 عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (04/2 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (6/1 عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­شود می­توان با 6 روز آلودگی قبلی گندم به شته­ی سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می­تواند مفید واقع شود.

فصل اول:مقدمه و مروری بر منابع

 مقدمه:

گیاهان تیره­ی غلات (Graminae) بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اهمیت را در تغذیه انسان داشته و در بین غلات، گندم، Triticum aestivum L.، مهمترین نقش را در دنیا دارد. گندم گیاهی است تک لپه­ای، علفی و یکساله که دارای گونه­های بسیار زیادی می­باشد (خدابنده، 1387). گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که توسط انسان کاشته شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار می­آید، زیرا کاشت آن از گیاهان دیگر ساده­تر بوده و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی است، بیشتر می­باشد. حدود 60 درصد مزارع دنیا زیر کشت غلات می­باشد که بیشترین مقدار آن زیر کشت گندم است. براساس گزارش اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال 92-1391 سطح زیرکشت گندم در کشور 22/3 میلیون هکتار آبی و 88/13 میلیون هکتار دیم می­باشد و سالیانه در حدود 12 تا 13 میلیون تن گندم در کشور تولید می­شود. گندم در بیشتر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، آسیا، روسیه، اروپا، آمریکا، کانادا و ایران مهمترین محصول زراعی است و در طی دوران­ مختلف، کمبود آن مشکلات زیادی را در جامعه به ­وجود آورده است (سرافرازی، 1371؛ راشد محصل، 1376). در میان کشورهای جهان، چین، آمریکا و هندوستان از نظر سطح زیر کشت گندم جایگاه­های اول تا سوم را دارند (پورصالح، 1374). کشور ایران با دارا بودن مناطق مستعد کاشت گندم تقریبا در بیشتر استان­ها توان تولیدی زیادی دارد. گندم نیز مانند سایر گیاهان زراعی در دوره­ی رشد خود مورد حمله­ی آفات مختلفی قرار می­گیرد که در این میان شته­ها علاوه بر تغذیه مستقیم با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی (ویروس­ها) خسارت مضاعفی را به گیاهان مورد تغذیه تحمیل می­کنند. شته­ها خرطوم خود را به آوندهای گیاه میزبان وارد نموده و از شیره­ی پرورده­ی آن تغذیه می­کنند (نوری و رضوانی، 1373؛ اختر و همکاران[1]، 2004). در ایران 10 گونه­ شته به­ عنوان آفات اصلی و خسارت­زای غلات شناسایی شده­اند، که شته­ ی سبز گندم یکی از این شته­ها است. شته­ی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانواده­ی  Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو[2]  بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب می­شود. این شته بیشترین تراکم را در استان­های تهران و گلستان طی سال­های 73-1372 داشته است، به طوری­که در استان تهران حدود 7/31- 5/94 درصد (نوری و رضوانی، 1373) و در استان گلستان 97 درصد فراونی جمعیت شته­ها، مربوط به این شته بوده است (درویش مجنی و رضوانی، 1374). شته­ی سبز گندم علاوه بر برگ و ساقه به خوشه­های سبز غلات نیز حمله می­کند (فرحبخش، 1340). گیاهان میزبان شته­ها (از جمله گندم) از نظر تناسب میزبانی از جمله ارزش غذایی، مواد شیمیایی ثانویه و مورفولوژی می­توانند روی باروری، رشد و بقای شته­ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر در نرخ مرگ و میر و تولید مثل آنها شوند (اسکوتزکو و بوسک پرز[3]، 2000). جمعیت شته­ها در گیاهان میزبان مناسب افزایش پیدا کرده و رشد و ترجیح تولید مثلی آنها در پاسخ به تغییرات کیفیت میزبان تغییر می­کند (هونک، 1987؛ هونک و مارتین کوا[4]، 1999؛ سکورا و دیکسون[5]، 1996). ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان در مقابل گیاهخواران باعث کاهش زادآوری شته­ها و یا افزایش طول دوره­ی نشو و نمای قبل از بلوغ آنها می­شوند (میچائود[6]، 1999؛ لگراند و باربوسا[7]، 2000). مطالعات اخیر نشان داده­اند که آلودگی­های قبلی گیاهان به حشرات باعث القای مقاومت شیمیایی در گیاهان نسبت به حشرات می­شود. یعنی هنگامی که گیاه مورد حمله­ و تغذیه یک حشره­ی آفت قرار می­گیرد، در واکنش به خسارت حشره در گیاه ترکیبات دفاع شیمیایی تولید شده و یا بر غلظت آنها افزوده می­شود و بدین ترتیب نوعی مقاومت القایی در گیاه ایجاد می­شود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از مقاومت القایی در گندم نسبت به شته­ی سبز گندم برای استفاده در مدیریت تلفیقی این آفت بوده است.

شته­ی سبز گندم[1]

جایگاه شته­ی Sitobion avenae در رده بندی حشرات به شرح زیر می­باشد (بلک­من و استوپ[2]، 2006)

1-1-2- شکل ­شناسی

اندازه بدن شته سبز گندم 2/1 تا 3/1 میلی­متر است. رنگ بدن شته­ی موسس ماده سبز روشن و گاهی سبز تیره بوده و در سطح پشتی شکم دارای نوار سبز تیره است (شکل 1-1). سر و بند اول قفسه سینه افراد بی بال زرد کاهی می­باشد. سر و پشت قفسه سینه افراد بالدار قهوه­ای متمایل به زرد بوده اما شکم آنها سبز است. شاخک­ها و کورنیکول­ها سیاه­ رنگ می­باشد. طول شاخک­ها 3/2 میلی متر بوده و بند سوم آنها بلندتر از بند چهارم می­باشد. کورنیکول­ها استوانه­ای، به طول 45/0 میلی­متر و بلندتر از دم (4/0 میلی­­متر) می­باشد. شته­ی ماده بالدار از نظر اندازه و رنگ شبیه شته­ی بی­بال است. لکه­های کیتینی یکنواختی در سطح پشتی بدن وجود دارد که به سختی قابل مشاهده هستند (بلک­من و استوپ، 2000).

زیست شناسی

این حشره تمام زندگی خود را روی گرامینه­ها سپری می­کند و تاکنون فرم جنسی آن از ایران جمع­آوری نشده است (حجت و آزمایش­ فرد، 1365). این شته در فصل رویشی به روش بکرزایی تولید مثل نموده و از میزبانی به میزبان دیگر انتقال می­یابد. در ایتالیا مشاهده شده است که هر شته ماده ظرف 15 روز، 20 پوره سن یک تولید می­کند و بدین ترتیب تمام طول فصل زراعی را به طریق زنده­زایی زاد و ولد می­کند و ماده­های جنسی در اواخر تابستان ظاهر شده و هر یک تعداد معدودی (حدود 8 عدد) تخم روی غلات زراعی و گیاهان هرز می­گذراند، این تخم­ها به همین ترتیب زمستان­گذرانی کرده و در بهار تولید شته­های موسس یا ماده­هایی می­کنند که مجددا به صورت بکرزایی تولیدمثل می­نمایند (بهداد، 1371؛ به نقل از ریونی[1]، 1962). شته­ی سبز گندم، زمانی­که بوته­های گیاه میزبان سبز و شاداب هستند از برگ­ها تغذیه می­کنند و هنگامی که خوشه­ها تشکیل می­شوند، برگ­ها را ترک کرده و لابلای سنبلچه­ها مستقر شده و شروع به تغذیه می­نمایند. این نوع تغذیه موجب کاهش وزن هزار دانه و چروکیدگی دانه­ها می­شود. این حشره ناقل ویروس­های گیاهی زیادی از جمله ویروس کوتولگی زرد جو (Luteovirus)، ویروس موزاییک جو و زردی، ویروس موزاییک زرد باقلا، موزاییک نخود و ویروس زرد جنوبی چغندر می­باشد (بلک­من و استوپ، 2006). شته­ی سبز گندم گونه­های مهم گیاهان تیره­ی گرامینه از جمله همه غلات و همچنین گراس­های چمنزارهای مناطق معتدل را مورد حمله قرار می­دهد (بلک­من و استوپ، 2006).

مناطق انتشار و دامنه میزبانی

این شته در تمام کشورهای اروپایی، حوزه­ی مدیترانه، خاورمیانه، مرکز آسیا، هند، نپال، پاکستان، آفریقا (اتیوپی، لیبی، زیمبوه، آفریقای جنوبی)، منطقه­ی پالئاکتیک و نئوآرکتیک، یافت می­شود (بلک­من و استوپ، 2006). در ایران از نواحی همدان، کرمانشاه، تهران (بهداد، 1371)، اهواز (از روی گندم)، نوشهر و خلخال (از سایر گرامینه­ها)، شیراز (از روی گندم) و مغان و اردبیل (از روی غلات) جمع­آوری شده است (نقل از خانجانی، 1383). این حشره علاوه بر گندم و جو به غلات دیگری مثل یولاف، چاودار و تریتیکاله نیز حمله می­کند. طبق گزارشات نوری و رضوانی (1373)، وزن هزار دانه، وزن خوشه­ها، وزن اندام­های هوایی گیاه، وزن ریشه­ها، ارتفاع گیاه و قدرت زنده ماندن گیاهان میزبان در اثر آلودگی به این شته و سایر شته­های غلات کاهش نشان می­دهند.

1-Rivnay

1-English grian aphid

2-Blackman & Eastop

1-Akhtar et al

2-barley yellow dwarf virus

3-Schotzko & Bosque-Perez

4-Honek & Martinkova

5-Sequerira & Dixon

6-Michaud

7-Legrand & Barbosa

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران
 • پايان نامه بررسي تأثير تاريخ هاي مختلف کاشت برخصوصيات فيزيولوژيکي رشد و نمو ارقام و لاين هاي گندم نان
 • پايان نامه بررسي اثر سويه هاي منتخب باکتري خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم زمستانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122