پايان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت در جريان جا به‌ جائي طبيعي نانوسيال آب- اکسيد آلومنيوم، تحت يک ميدان مغناطيسي ثابت در محيطي متخلخل در مجاورت ديوار عمودي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت در جريان جا به‌ جائي طبيعي نانوسيال آب- اکسيد آلومنيوم، تحت يک ميدان مغناطيسي ثابت در محيطي متخلخل در مجاورت ديوار عمودي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت در جريان جا به‌ جائي طبيعي نانوسيال آب- اکسيد آلومنيوم، تحت يک ميدان مغناطيسي ثابت در محيطي متخلخل در مجاورت ديوار عمودي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 مروری بر کارهای گذشته 3
1-3 هدف و موضوع تحقیق 9
1-4 روش تحقیق 10
1-5 مروری بر فصل‌ها 11

فصل دوم: نانوسیالات
2-1 مقدمه 13
2-2 مواد مورد استفاده در نانوسیالات 14
2-3 ویژگی¬های نانوسیالات 15
2-4 روابط حاکم بر خواص نانوسیال 17
2-4-1 ضریب هدایت حرارتی 17
2-4-2 ویسکوزیته نانوسیالات 22
2-4-3 سایر خواص نانوسیالات 23

فصل سوم: محیط متخلخل
3-1 مقدمه 25
3-2 توصیف محیط‌های متخلخل 26
3-3 روش‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی 28
3-4 معادلات حاکم در محیط متخلخل 33
3-5 جمع‌بندی 38

فصل چهارم: هیدرو دینامیک مغناطیسی
4-1 مقدمه 40
4-2 هیدرودینامیک مغناطیسی چیست؟ 40
4-3 تاریخچهای از هیدرودینامیک مغناطیسی 43
4-4 معادلات حاکم بر الکترودینامیک 46
4-4-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز 46
4-4-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی 48
4-4-3 قانون آمپر 50
4-4-4 قانون فارادی 51
4-4-5 شکل کاهش یافته‌ی معادله‌ی ماکسول در هیدرودینامیک مغناطیسی 52

فصل پنجم: معادلات حاکم و شرایط مرزی
5-1 مقدمه 55
5-2 معادلات حاکم و شرایط مرزی 55

فصل ششم: حل معادلات حاکم
6-1 روش حل تشابهی 59
6-2 بی‌بعدسازی معادلات 61
6-3 حل معادلات 63

فصل هفتم: ارائه نتایج
7-1 مقدمه 67
7-2 صحتسنجی برنامهی کامپیوتری 67
7-3 بررسی میدان سرعت، دما و غلظت 70
7-4 بررسی انتقال حرارت 83
7-5 بررسی انتقال جرم 88

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
8-1 نتیجهگیری 93
8-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده 95

فهرست منابع 96
پيوستها 100

فهرست منابع

M. F. El-Amin, Double dispersion effects on natural convection heat and mass transfer in non-Darcy porous medium, Applied Mathematics and Computation, 156, 1-17, 2004. [4]
D. PAL, Mixed Convection Heat Transfer from a Vertical Heated Plate Embedded in a Sparsely Packed Porous Medium, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 11 ,929-939 ,2006. [5]
A. Mahdy, R. A. Mohamed, Non-Darcy Natural Convection Flow over a Vertical Wavy Surface in Porous Media Including the Magnetic Field Effect, hammasat Int. J. Sc. Tech, 14, 1336-1342, 2009. [6]
M. M. Rashidi, The modified differential transform method for solving MHD boundary-layer equations, Computer Physics Communications, 180, 2210-2217, 2009. [7]
D. Pal, Magnetohydrodynamic non-Darcy mixed convection heat transfer from a vertical heated plate embedded in a porous medium with variable porosity,  Commun Nonlinear Sci Numer Simula, 15 , 3974-3987, 2010. [8]
Md. Jashim Uddin, W. A. Khan, A. I. Md. Ismail, Free Convection Boundary Layer Flow from a Heated Upward Facing Horizontal Flat Plate Embedded in a Porous Medium Filled by a Nanofluid with Convective Boundary Condition, Transp Porous Med , 92, 867–881, 2012. [16]
A. V. Rosca, N. C. Rosca, T. Grosan, I. Pop, Non-Darcy mixed convection from a horizontal plate embedded in a nanofluid saturated porous media, International Communications in Heat and Mass Transfer, 39 , 1080-1085. [17]
B. Vasu, V. R. Prasad, O. Anwar B´eg, Thermo-Diffusion and Diffusion-Thermo Effects on MHD Free Convective Heat and Mass Transfer from a Sphere Embedded in a Non-Darcian Porous Medium” Journal of Thermodynamics, 10, ,1155-1172, 2012. [18]
[28] متقی‌پور، مهدی- حل عددی انتقال حرارت و جرم به صورت جابه‌جایی آزاد در محیط‌های متخلخل- پروژه کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف- سال 1383
 [30] مزروعی سبدانی، سعید- مطالعه عددی میدان جریان و انتقال جرم یک سیال غیرنیوتنی حاوی گونه‌های ردوکس (Redox)  درون یک میکروکانال تحت میدان مغناطیسی-پروژه کارشناسی ارشد- دانشگاه کاشان- سال 1390

چکیده

در پایان‌نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومنیوم در محیطی متخلخل دو بعدی و تحت میدان مغناطیسی و در مجاورت دیوار عمودی پرداخته شده است. دیوار مرزی می‌تواند نفوذپذیر و یا نفوذناپذیر باشد. غلظت و دمای سطح دیوار ثابت است و در مجاورت محیطی با دما و غلظت  قرار دارد. میدان مغناطیسی مفروض ثابت و در جهت عمود بر دیواره و به سمت داخل می‌باشد. به منظور تاثیر حضور نانوذرات در هدایت گرمایی سیال پایه از الگوی کوو و کلینستروئر[1] استفاده شده است که در آن ضریب هدایت گرمایی نانوسیال به صورت تابعی از دمای نانوسیال، قطر نانوذرات و سیال‌پایه،کسر حجمی و اثرات حرکت براونی نانوذرات می‌باشد. با حضور نانوذرات، لزجت دینامیکی نانوسیال نیز طبق رابطه‌ی برینکمن با کسر حجمی متغیر است. انتخاب کسر حجمی نانوذرات در محدوده‌ی  تا  سبب غلظت پایین نانوسیال و حفظ رفتار نیوتنی آن شده است. جریان آرام، تراکم ناپذیر، غیردارسی و آب و نانوذرات در تعادل گرمایی و غلظتی فرض شده‌اند و شرط عدم لغزش بین آن‌ها حاکم است. هنگام اعمال معادلات حاکم بر مسئله از انواع اتلافات حرارتی نظیر اتلافات ویسکوزیته و. . . صرفنظر شده است. پس از تبدیل معادلات PDE منتج از اعمال بقای مومنتوم، انرژی و جرم به کمک حل‌های تشابهی به دستگاه معادلات ODE، به حل دستگاه حاصل به روش رانگ‌گوتای مرتبه چهارم با استفاده از نرم افزار مناسب پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند ضریب انتقال حرارت با افزایش کسر حجمی نانوذرات اکسیدآلومنیوم، افزایش عدد بویانسی و عدد سورت افزایش می‌یابد و با افزایش عدد گراشف، عدد هارتمن، عدد لوئیس و دوفورکاهش می‌یابد. از طرفی با افزایش کسر حجمی، عدد هارتمن و عدد سورت ضریب انتقال جرم کاهش و با افزایش عدد بویانسی، عدد لوئیس و عدد دوفور  ضریب انتقال جرم افزایش می‌‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند انتقال جرم و حرارت در محیط متخلخل، در حالت مکش ، بیشتر از حالت دمش   یا حالت غیر‌قابل نفوذ   است.

کلمات کلیدی: نانوسیال، انتقال حرارت، جابجایی آزاد، انتقال جرم، مگنتوهیدرودینامیک، محیط متخلخل

[1] Koo & Kleinstreuer

مقدمه

محیط متخلخل و پدیده انتقال حرارت و جرم در آن، موضوعی است که توجه بسیاری از محققین شاخه‌های مختلف علوم را به خود معطوف نموده است. روش‌های تجربی، بررسی‌های تئوری و شبیه‌سازی‌های عددی  بسیاری که در این زمینه در مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، زمین شناسی و. . . صورت گرفته است مهر تصدیقی بر ادعای فوق می‌باشد.

به علت کاربرد وسیع و روزافزون محیط متخلخل در زمینه‌های مختلف مهندسی همواره نیاز به مطالعات اساسی درباره‌ی چگونگی انتقال جرم و حرارت در محیط متخلخل وجود داشته است، چرا که بررسی‌های دقیق، ابزاری برای بهبود بخشیدن به سیستم‌های مهندسی حاوی مواد متخلخل و بالا بردن کیفیت و کارایی آنها می‌باشد. از موارد کاربرد فوق می‌توان به عایق‌سازی حرارتی ساختمان‌ها، عملیات حرارتی در زمین، راکتور‌های کاتالیزوری شیمیایی، آلودگی آب‌های زیرزمینی، صنعت سرامیک، تکنولوژی زیست‌شناختی، واحدهای ذخیره انرژی، مبدل‌های حرارتی، خنک‌سازی، وسایل الکترونیکی، مخازن نفتی و نمونه‌های دیگر از این دست اشاره نمود. از طرفی در بسیاری از موارد، کوچک‌سازی سیستم‌های انتقال حرارت از یک‌سو و افزایش شار حرارتی از سوی دیگر، نیاز به انتقال حرارت در زمان کوتاه و شدت بالا را ضروری می‌سازد. در مواردی که نیاز به انتقال شار حرارتی زیاد از محیط جامد به سیال است، روش‌‌های موجود نظیر تغییر در دینامیک سیال، هندسه جریان، شرایط مرزی و. . . به تنهایی نمی‌توانند از عهده‌ی تقاضای روز افزون کنترل انتقال حرارت در فرآیندهای موجود برآیند. لذا نیاز فوری به مفاهیم جدید و بدیع جهت کنترل انتقال حرارت احساس می‌شود. تکنولوژی نانوسیال پتانسیل بالایی را برای کنترل سیستم‌های مشمول انتقال حرارت در حجم کوچک ارائه می‌دهد. به این معنا که با اضافه نمودن مواد افزودنی به سیال پایه می‌توان در جهت بهبود خواص ترموفیزیکی آن عمل نمود. در این میان میدان‌های مغناطیسی خارجی در بسیاری از جریان‌های طبیعی و صنایع تاثیرگذار هستند. به شاخه‌ای از مطالعات که به اثر متقابل بین میدان مغناطیسی و سیال هادی در حال حرکت می‌پردازد، هیدرودینامیک مغناطیسی[1] MHD می‌گویند. بررسی این شاخه منوط به دانستن معادلات حاکم بر مغناطیس و سیالات و تاثیر هر کدام از پارامترهای این دو دانش بر یکدیگر می‌باشد. در مطالعه حاضر اثر پدیده MHD بر میدان‌های سرعت، دما و غلظت و هم‌چنین انتقال جرم و حرارت نیز منظور گردیده است.

1-2  مروری بر کارهای گذشته

در سال 1988 ناکایاما[2] و همکاران حل انتگرالی را برای جریان جابه‌جایی آزاد غیردارسی روی صفحه مسطح عمودی و یک مخروط عمودی در محیطی متخلخل اشباع ارائه دادند[1]. آنها نشان دادند که با افزایش عدد گراشف نرخ انتقال حرارت کاهش می‌یابد. این در حالی اتفاق می‌افتد که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با عدد گراشف رابطه مستقیم دارد و با افزایش آن افزایش می‌یابد.

در سال 1999 مورثی[3] و سنق[4] انتقال جرم و حرارت را روی یک صفحه مسطح عمودی واقع در محیطی متخلخل و تحت جابه‌جایی طبیعی بررسی کردند[2]. آنها مشاهده کردند که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد شده با کاهش پارامتر شار جرمی یعنی با تغییر حالت مکش به حالت دمش افزایش می‌یابد. با افزایش عدد گراشف ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد و غلظت بی‌بعد افزایش می‌یابد. همچنین آنها نتیجه گرفتند که با افزایش شار جرمی سطح، کاهش عدد گراشف و همچنین با افزایش پارامتر نرخ شناوری، نرخ انتقال حرارت و انتقال جرم بی‌بعد نیز افزایش خواهد یافت.

در سال 2003 وانگ[5] و همکاران با روش تحلیلی هموتوپی[6] انتقال جرم و حرارت را در مجاورت دیوار عمودی واقع در محیطی متخلخل و تحت جابه‌جایی طبیعی و با فرض جریان غیر‌دارسی مطالعه کردند[3]. آنها نشان دادند که پروفیل دمای بی‌بعد، سرعت بی‌بعد و غلظت بی‌‌بعد با ثابت در نظر گرفتن اعداد گراشف، عدد لوئیس و نسبت شناوری با کاهش شار جرمی یعنی انتقال از حالت مکش به حالت تزریق افزایش می‌یابد. آنها همچنین نشان دادند که انتقال حرارت بی‌بعد در حالت دمش بیشتر از موارد دیگر است.

در سال 2004 ال-امین[7] اثر پراکندگی را بر انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی طبیعی در محیطی متخلخل و برای جریان دارسی و غیر‌دارسی بررسی کرد[4]. وی نتیجه گرفت که انتقال حرارت بی‌بعد در جریان دارسی بیشتر از جریان غیر‌دارسی است و با افزایش پارامتر جریان غیر‌دارسی انتقال حرارت بی‌بعد کاهش می‌یابد و پروفیل سرعت بی‌بعد در نزدیکی دیوار کاهش می‌یابد و هرچه از ابتدای دیوار دورتر می‌شویم با افزایش پارامتر جریان غیر‌دارسی افزایش می‌یابد. او همچنین نتیجه گرفت که با افزایش ضریب پراکندگی، ضخامت لایه مرزی سرعت کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد.

در سال 2006 پال اثر میدان مغناطیسی را بر انتقال حرارت جابه‌جایی ترکیبی روی یک صفحه عمودی گرم شده در محیطی متخلخل و با ضریب تخلخل متغییر بررسی کرد[5]. با فرض دمای دیوار ثابت و بالاتر از دمای محیط، وی گزارش داد که ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر میدان مغناطیسی و افزایش اینرسی محلی افزایش خواهد یافت. در حالی که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر میدان مغناطیسی و کاهش اینرسی محلی افزایش می‌یابد.

در سال 2009 مهدی[8] و محمد[9] اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جریان جابه‌جایی طبیعی روی صفحه عمودی موج‌دار در محیطی متخلخل و تحت جریان غیر‌دارسی بررسی کردند[6]. آنها با ثابت فرض کردن دامنه موج نشان دادند که با افزایش عدد گراشف و پارامتر مگنتوهیدرودینامیک ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد. همچنین آنها نشان دادند که با کاهش دامنه موج، کاهش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک و کاهش عدد گراشف عدد ناسلت افزایش می‌یابد.

در سال 2009 رشیدی[10] از روش تبدیل دیفرانسیلی برای حل معادلات لایه مرزی تحت مگنتوهیدرودینامیک استفاده کرد[7]. او نشان داد که سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک کاهش می‌یابد. او همچنین گزارش داد که روش تبدیل دیفرانسیلی برای معادلات لایه مرزی و شرط بی‌نهایت از تقریب خوبی برخوردار نیست و برای ترفیع ناکارامدی این روش از روش دی-تی-ام پده[11] استفاده کرد و نشان داد که نتایج بدست آمده از این روش با نتایج عددی کاملا مطابقت دارد.

در سال 2010 پال[12] به مطالعه انتقال حرارت جابه‌جایی در جریان جا‌به‌جایی ترکیبی روی یک صفحه عمودی گرم شده در محیط متخلخل پرداخت. وی برای حل معادلات از روش رانگ کوتا[13] استفاده نمود[8]. وی با بررسی تاثیر عدد پرانتل و پارامتر اینرسی محلی روی پروفیل دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد نشان داد که با افزایش عدد پرانتل و افزایش پارامتر اینرسی محلی پروفیل‌های دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابند.

در سال 2010 رشیدی و همکاران از روش دی-تی-ام پده برای حل معادلات جابه‌جایی ترکیبی حاکم بر صفحه مسطح مورب و در محیطی متخلخل بهره گرفتند[9]. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش شار جرمی ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. همچنین نشان دادند که برای حل معادلات لایه مرزی به روش دی-تی-ام پده، انتخاب یک مرتبه مناسب برای این روش بسیار مهم و تاثیرگذار است.

در سال 2011 گیانگ سان[14] و پاپ[15] جابه‌جایی آزاد در یک کانال مثلثی، در محیطی متخلخل و پر شده از نانوسیال که روی دیوار آن یک فلشر گرما ساز نصب شده است را مطالعه نمودند[10]. آنها از قانون جریان دارسی در محیط متخلخل و از مدل ماکسول برای ضریب هدایت گرمایی نانوسیال‌های مس، اکسید‌آلومینیم و اکسید‌تیتانیوم استفاده کردند و گزارش دادند که برای عدد رایلی پایین با افزایش کسر حجمی نانوذرات، عدد ناسلت کاهش می‌یابد. از میان نانوذرات مختلف، نانوذره مس نسبت به اکسید‌تیتانیوم و اکسید‌آلومینیم به دلیل داشتن ضریب هدایت گرمایی بالاتر، عدد ناسلت بالاتری هم داراست. اکسید تیتانیوم نیز به دلیل داشتن ضریب هدایت گرمایی کمتر، عدد ناسلت کمتری دارد.

در سال 2011 کیشن[16] و همکاران انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی طبیعی روی یک سطح عمودی که از هر دو طرف در محیطی متخلخل قرار گرفته است را تحت تاثیر میدان مغناطیسی بررسی کردند. آنها نشان دادند که با افزایش شدت میدان مغناطیسی پروفیل سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد در حالیکه پروفیل دمای بی‌بعد در نزدیکی‌های دیوار افزایش می‌یابد ولی در نقاط دورتر از دیوار کاهش می‌یابد[11].

در سال 2011 حمد[17] به مطالعه‌ی اثر نانوذرات بر جابه‌جایی طبیعی اطراف یک صفحه افقی مسطح و تحت تاثیر میدان مغناطیس پرداخت. وی از نانوذراتی مانند مس، جیوه، اکسید‌تیتانیوم و اکسید‌آلومینیم استفاده کرد[12]. برای نانوسیال آب- مس، با استفاده از مدل ماکسول[18] نشان داد که با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک، ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش و ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. او همچنین نشان داد که انتقال حرارت بی‌بعد با کسر حجمی نانوذرات و پارامتر مگنتوهیدرودینامیک رابطه عکس دارد و با افزایش این پارامترها کاهش می‌یابد.

در سال 2012 محمودی[19] و همکاران اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جابه‌جایی طبیعی نانوسیال آب- مس در یک کانال مثلثی مطالعه کردند. آنها برای تاثیر ذرات نانو در هدایت حرارتی سیال پایه از مدل پتل استفاده نمودند[13]. آنها نتیجه گرفتند که عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی و کاهش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک کاهش می‌یابد. آنها همچنین نشان دادند که پروفیل سرعت بی‌بعد با افزایش کسر حجمی در نزدیکی دیوار افزایش می‌یابد ولی در فواصل دورتر از ابتدای دیوار کاهش می‌یابد. در سال 2012 جشیم یودین[20] و همکاران انتقال جرم و حرارت را بر جریان لغزشی لایه مرزی تحت مگنتوهیدرودینامیک، روی هندسه‌ی صفحه افقی و تحت تولید حرارت مطالعه نمودند[14]. آنها نشان دادند در حالت مکش با افزایش پارامتر شار جرمی ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد کاهش می‌یابد. اما در حالت دمش رفتار متفاوتی مشاهده می‌شود بطوری که با کاهش پارامتر شار جرمی ضخامت لایه مرزی سرعت و دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد.

در سال 2012 نعمتی[21] و همکاران اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جریان جابه‌جایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مستطیلی با استفاده از مدل شبکه بولتزمن [22] مطالعه کردند[15]. آنها برای نانوسیال آب- اکسید‌مس نشان دادند که عدد ناسلت متوسط با کاهش عدد هارتمن[23] و افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد و همچنین گزارش دادند با افزایش عدد رایلی، عدد ناسلت افزایش خواهد یافت. در نهایت هم با افزودن نانوذرات و هم با افزایش کسر حجمی عدد ناسلت متوسط افزایش می‌یابد.

در سال 2012 جشیم اودین و همکاران جریان لایه مرزی جابه‌جایی آزاد بر صفحه تخت افقی گرم شده در محیطی متخلخل و احاطه شده با نانوسیال را بررسی کردند. مدل استفاده شده برای نانوسیال شامل حرکت براونی است[16]. آنها نشان دادند با افزایش نرخ اینرسی، افزایش پارامتر شار جرمی و افزایش پارامتر حرکت براونی ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد افزایش می‌یابد ولی ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر حرکت براونی، افزایش شار جرمی و کاهش عدد لوئیس افزایش می‌یابد. نرخ انتقال حرارت بی‌بعد نیز با افزایش پارامتر شارجرمی و کاهش عدد لوئیس افزایش می‌یابد.

در سال 2012 رسکا[24] و همکاران جابه‌جایی ترکیبی غیر‌دارسی را بر صفحه افقی در محیطی متخلخل اشباع شده مطالعه کردند. آنها دمای صفحه را در راستای افقی متغیر در نظر گرفتند و از نانوذرات مس، اکسید‌آلومینیم و اکسید‌تیتانیوم با استفاده از مدل ماکسول برای مسئله خود بهره گرفتند[17]. آن‌ها نشان دادند که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر جابه‌جایی مرکب، افزایش پارامتر اینرسی و همچنین افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد و ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر جابه‌جایی مرکب نه تنها افزایش می‌یابد بلکه مقدار سرعت در نواحی مجاورت دیواره نیز افزایش می‌یابد. آنها همچنان نتیجه گرفتند که پروفیل سرعت بی‌بعد در نزدیکی دیوار با افزایش کسر حجمی کاهش می‌یابد ولی در انتهای دیوار تاثیرپذیری کمتر دارد و انتقال حرارت بی‌بعد با افزایش کسر حجمی، کاهش پارامتر اینرسی و افزایش پارامتر جابه‌جایی مرکب افزایش می‌یابد.

در سال 2012 واسو[25] و همکاران اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی آزاد اطراف کره‌ای واقع شده در محیطی متخلخل و تحت جریان غیر‌دارسی مطالعه کردند[18]. آنها نشان دادند که با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک از عدد صفر تا ده ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش جزئی می‌یابد ولی ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با نسبت بیشتری کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش عدد پرانتل هم پروفیل دمای بی‌بعد و هم سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. برای نرخ شار جرمی نیز نشان دادند که با افزایش آن ضخامت لایه‌های مرزی مشابه عدد پرانتل کاهش می‌یابند.

1-3  هدف و موضوع تحقیق

شرح مسئله: شماتیک مسئله مورد بررسی در شکل(1-1) نمایش داده شده است. محورهای x و y به ترتیب در جهت موازی و عمود به دیواره می‌باشند.  سرعت سیال در جهت x و  سرعت در جهت y می‌باشد. دیواره در دما و غلظت ثابت  و در مجاورت محیطی متخلخل، محتوی نانوسیال آب-  و با دما و غلظت  قرار گرفته شده است. دیواره می‌تواند نفوذپذیر  یا نفوذناپذیر  باشد. حالت مکش زمانی رخ می‌دهد که مقداری از سیال از لایه‌ مرزی به داخل دیواره کشیده شود و در حالت دمش سیال از دیواره به لایه مرزی تزریق می‌شود. نیروهای حجمی موثر بر مسئله نیروهای گرانش و مغناطیس می‌باشند. اندازه میدان مغناطیسی موثر، ثابت و جهت آن عمود بر دیواره و به سمت آن است. نیروی گرانش نیز به صورت حجمی و در راستای عمودی بر جریان سیال به سمت پایین موثر است. ،  نیز به ترتیب ضخامت لایه‌های مرزی سرعت، دما و غلظت می‌باشند. پس از بیان معادلات حاکم بر مسئله، به کمک پروفیل‌های سرعت، دما و غلظت بی‌بعد، به بررسی تغییرات عدد ناسلت و شروود پرداخته می‌شود.

فرضیات حاکم بر مسئله:  جریان آرام، تراکم ناپذیر، غیردارسی و آب و نانوذرات در تعادل گرمایی و غلظتی فرض شده‌اند و شرط عدم لغزش بین آن‌ها حاکم است. کسر حجمی نانوذرات جهت حفظ رفتار نیوتنی در محدوده‌ی  تا  انتخاب شده است.

می‌دانیم حضور نانوذرات سبب تغییر در خواص ترموفیزیکی سیال پایه بخصوص هدایت گرمایی و ویسکوزیته آن می‌شود. لذا به منظور تاثیر حضور نانوذرات در هدایت گرمایی سیال پایه از الگوی کوو و کلینستروئر استفاده شده است که در آن ضریب هدایت گرمایی نانوسیال به صورت تابعی از دمای نانوسیال، قطر نانوذرات و سیال‌پایه، کسر حجمی و اثرات حرکت براونی نانوذرات می‌باشد[19].

از طرفی با حضور نانوذرات، لزجت دینامیکی نانوسیال نیز طبق رابطه‌ی برینکمن با کسر حجمی متغیر است[20]. دسترسی به سایر خواص ترموفیزیکی نظیر چگالی، ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت، ضریب انبساط گرمایی و. . . . نیز با اعمال کسر حجمی مقدور است[21].

1-4 روش تحقیق

پس از یافتن معادلات حاکم بر مسئله به کمک منابع و مقالات مرتبط، بیان شرایط مرزی و اعمال فرضیات، به حل معادلات حاکم بر مسئله به روش تشابهی[26] پرداخته می‌شود. در واقع، به کمک متغیرهای تشابهی معادلات دیفرانسیل جزئی[27] بدست آمده به معادلات دیفرانسیل معمولی[28] تبدیل می‌گردند. سپس دستگاه معادلات حاصل به روش رانگ‌گوتای[29] مرتبه‌ی چهارم و به کمک نرم‌افزار مناسب حل ‌می‌گردند. جهت اطمینان از صحت‌ عملکرد برنامه‌ی کامپیوتری نوشته شده، نتایج حاضر با کار مورثی و همکاران]2[ مقایسه می‌شود. پس از حصول اطمینان از عملکرد برنامه، به ارائه نتایج و بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته می‌شود. بخش اولیه نتایج، اختصاص به تغییرات پروفیل‌های سرعت، دما و غلظت تحت تغییرات کسر حجمی ، پارامتر شار جرمی ، عدد گراشف ، عدد هارتمن  و. . . دارد. در بخش‌های بعدی اثرپذیری انتقال جرم و حرارت، تحت تغییر اعداد بی‌بعد و تغییرات شرایط مرزی مورد توجه قرار می‌گیرد.

1-5 مروری بر فصل‌ها

پس از شرح مسئله به همراه بیان شرایط مرزی، اهداف کلی پروژه و مروری بر کارهای انجام شده در این فصل، در فصل دوم به معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها پرداخته می‌شود. از آنجایی که محیط مسئله مورد بررسی، محیطی متخلخل است، لازم است فیزیک انتقال حرارت و جریان عبوری در چنین محیط‌هایی به خوبی درک شود. فعالیت‌های مهمی که در این راستا صورت گرفته است، در فصل سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم تحت عنوان “هیدرودینامیک مغناطیسی MHD” به توصیف مختصری از این مبحث و بیان پارامترهای مهم در این حوزه پرداخته می‌شود. سپس قوانین اصلی الکترودینامیک به طور خلاصه گفته شده و در پایان کاربردهایی از هیدرودینامیک مغناطیسی بیان می‌شود.

در فصل پنجم، معادلات حاکم بر مسئله به همراه شرایط مرزی و فرضیات در نظر گرفته شده، بیان می‌شوند. سپس در فصل ششم، این معادلات، به کمک حل‌های تشابهی و با استفاده از نرم‌افزار مناسب حل ‌می‌گردند. بعد از اطمینان از صحت عملکرد برنامه‌ی کامپیوتری، در فصل هفتم به ارائه نتایج و بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته می‌شود.

در نهايت در فصل هشتم، دست‌آوردهای اين پژوهش ذکر شده و پيشنهادهايی برای پژوهش­های آينده ارائه می‌گردد.

[1]  Magnetohydrodynamics

[2]  A. Nakayama

[3]  P. V. S. N. Murthy

[4]  P. Singh

[5]  Chun Vang

[6]  Homotopy Analysis Method

[7]  M. F. El-Amin

[8]  A. Mahdy

[9]  R. A. Mohamed

[10]  M. M. Rashidi

[11]  DTM-Pade’

[12]  D. Pal

[13]  Runge-Kutta

[14]  Qiang Sun

[15]  Pop

[16]  N. Kishan

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالي در جريان جابجايي طبيعي سيال با پرانتل خيلي کوچک در مجاورت سطح موجي شکل مايل و نفوذپذير و تحت ميدان مغناطيسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122