پايان نامه بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي با رويكرد مديريت زمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي  با رويكرد مديريت زمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي  با رويكرد مديريت زمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده ‌أ
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهميت وضرورت مسأله 7
1-4- اهداف تحقيق: (به تفكيك هدف كلي و هدف هاي جزئي) 10
1-5- سوالات تحقيق 12
1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغیرها 14
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه 18
2-1- بخش اول: ادبيات تحقيق 18
2-1-1- مديريت 18
2-1-1-1- نظري اجمالي بر مديريت و تاريخچه آن در ايران و جهان 18
2-1-1-2- نظري اجمالي به مديريت آموزشي 20
2-1-1-3- مديريت آموزشي در ايران 22
2-1-1-4- وظايف مديران از ديدگاه‌هاي مختلف 22
2-1-2- ارزيابي عملكرد 35
2-1-2-1- عملكرد مطلوب چيست؟ 35
2-1-2-2- دلايل ارزيابي عملكرد 36
2-1-2-3- چه كسي بايد به ارزشيابي بپردازد؟ 37
2-1-2-4- شيوه‌هاي ارزيابي عملكرد 39
2-1-2-5- مسائل متداول ارزيابي 44
2-1-2-6- بازخورد نمودن نتيجه عملكرد 47
2-1-2-7- سنجش ارزش اجتماعي عملكرد در سازمان‌ها و افراد 48
2-1-3- مديريت زمان 49
2-1-3-1- تعريف مديريت زمان 49
2-1-3-2- اهميت مديريت زمان 51
2-1-3-3- مراحل مديريت زمان 53
2-1-3-4- مهمترين عوامل اتلاف وقت 55
2-1-3-5- از نظر مديريت زمان كارها به چند دسته تقسيم مي‌شوند 57
2-1-3-6- راه‌هاي ايجاد وقت 58
2-2- بخش دوم: پيشينه تحقيق 59
2-2-1- الف: تحقيقات داخلي 59
2-2-2- ب : تحقيقات خارجي 67
جمع‌بندي 72

فصل سوم: روش تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات
مقدمه 75
3-1- روش تحقيق 76
3-2- جامعه آماري و روش انتخاب نمونه آماري: 77
3-3- ابزار جمع‌آوري اطلاعات: 77
3-4- اعتبار ابزار سنجش: 80
3-5- روايي ابزار سنجش: 80
3-6- شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها: 80
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه 82
4-1- توصیف داده ها 82
4-2- تحلیل داده ها 87
فصل پنجم: نتيجه‌گيري
مقدمه 112
5-1- گزارش نتايج 113
5-2- بحث و نتيجه‌گيري 121
5-3- پيشنهادها 123
5-4- محدوديت‌ها 123
منابع 126

منابع

منابع فارسي

– اسلامي، سعيد. (1373). مديريت كاربردي وقت. تبريز: انتشارات فرهنگي تبريز

– اقتداري، محمدعلي. (1372). سازمان و مديريت. تهران: انتشارات مولوي

– الكوك، دبرا. (1380). مديريت كار و زمان. مترجمان (بهروزي و همكاران). تهران: انتشارات قدياني

– الواني، مهدي. (1368). مديريت علمي. تهران: نشر: ني

– بهرنگي، محمدرضا. (1374). مديريت آموزشي و آموزشگاهي. تهران: انتشارات كمال تربيت

– پرهيزگار، كمال. (1382). تئوريهاي مديريت. تهران؛ نشر ديدار

– پورظهير، تقي. (1375). مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي. تهران: نشر آگاه

– تقوي دامغاني، سيدرضا. (1382). نگرش به مديريت اسلامي. تهران: انتشارات اميركبير

– جسمي، يوسف. (1379، خرداد، تير). مديريت يعني مديريت زمان. تهران: انتشارات فرهنگ و تعاون

– خاكي، غلامرضا. (1380). مديريت كار و زمان. مترجمان (بهروزي و همكاران). تهران: انتشارات قدياني

– خاكي، غلامرضا. (1380). مديريت زمان. تهران: انتشارات كوهسار

– خسروي، حسن. قرباني، حسن. (1383). مديريت زمان. تدبير 1540

– دسلر، گري. (1386). مديريت منابع انساني. مترجم (علي پارسيان، محمد اعرابي). تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي

– دلاور، علي. (1377). روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر ويرايش

– رضائيان، علي. (1373). اصول مديريت بازرگاني. تهران: سمت

– زيدآبادي، عباس. (1380). بررسي رابطه بين مديريت زمان و عملكرد مديران آموزشي. پايان نامه كارشناسي ارشد

– سعادت، اسفنديار. (1375). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات سمت

– سروش، عبدالحميد. (1384). مديريت زمان. تهران: ناشر مولف

– عارفي فرد، مريم. مصلحي‌راد، علي. (1385). بررسي عوامل موثر بر تحقق عدالت آموزش پايان‌نامه. كارشناسي ارشد

– عسگريان، علي. (1371). سازمان مديريت آموزش و پرورش. تهران: اميركبير

– عسگريان، مصطفي. (1385). مديريت نيروي انساني. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي

– علاقه‌بند، علي. (1374). مقدمات مديريت آموزشي. تهران: نشر پيام‌نور

– علاقه‌بند، علي. (1382). مديريت عمومي. تهران: نشر روان

– علاقه‌بند، علي. (1384). مباني نظري و اصول مديريت آموزشي. تهران: نشر روان

– غلام‌نيا، نادر. (1385، مرداد). رابطه بين انگيزش و يادگيري در دانش‌آموزان. تهران: اطلاعات

– فيوضات، يحيي. (1381). مباني برنامه‌ريزي آموزشي. تهران: نشر ويرايش

– لوئيس، ديويد. (1381). مديريت زمان. مترجم (كامران روح‌شهباز). تهران: نشر ققنوس

مناتي، مهرداد. (1379، اسفند). مديريت و فرماندهي از منظر امام علي. تهران: همشهري. 22/12/79

– مورگن استرن، جولي. (1380). مديريت جامع زمان. مترجم (مهدي قراچه‌داغي). تهران: انتشارات پيك بهار

– ميركمالي، سيد محمد. (1373). رهبري و مديريت آموزشي. تهران: نشر رامين

منابع خارجي

Martin, J. (2004). Organization and time management, New York: McGraw-Hill.

Rabenson, G. (2002). Time management and management school. Journal of organizational behavior and Human performance.

 چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي در مدارس ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد: مديريت زمان است. روش اين پژوهش، توصيفي پيمايشي مي‌باشد و جامعه آماري آن كليه مديران دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت مي‌باشد كه شامل 107 مدير است. براي برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است كه از جامعه آماري 107 نفري 76 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار اندازه‌گيري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته، با ضريب پايايي 72/0 و 75/0 آلفاي كرانباخ است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، ميانه، ميانگين، مد، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون t تك گروهي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام) استفاده شده است.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه:

طبق نظرات معلمان، مديران وظايف خود را طبق شرح وظايف انجام مي‌دهند و در انجام اين وظايف زمان مناسب را براي آنها اختصاص مي‌دهند.

واژه‌هاي كليدي: عملكرد مديران، شرح وظايف، مديريت زمان

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گیتی شگفتی آفرین و خلاق بوده است و با قدرت تفکر و اندیشه­ای که خداوند به او ارزانی داشته و با کسب علم و معرفت می­تواند در طول حیاتش منشأ اثرات مفید برای جامعه و مردم در سازمانها باشد.

لازم به ذکر است که جامعه امروز، جامعه سازمانی است. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می­آیند، بیشتر سالها رشد و پرورش خود را درسازمانهایی به نام مدرسه می­گذرانند، و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان به نحوی در سازمانهای دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغل کار می­شوند. امروزه، بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری می­شود. در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهره مند می­شویم بعضی از آنها بزرگ و پیچیده­اند نظیر سازمانهای دولتی و صنعتی، دانشگاه­ها و بعضی دیگر کوچک و ساده­اند نظیر شرکتهای خصوصی و مدارس (علاقه­‌بند 1382، ص 3)

همچنین مدیران، به عنوان گردانندگان اصلی سازمانها، نقش مهمی در بهسازی فعالیتهای سازمانی ایفا می­کنند. به دلیل اهمیت این نقش، امروزه، مدیریت به عنوان کار و حرفه­ای تلقی می­شود که اشتغال به آن مستلزم پیش آمادگی و آموزش است (علاقه بند 1382، ص 1)

بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است، مدیریت آموزشي در مقایسه با سایر مدیريتها از لحاظ تأثیری که در جریان و گردش فعالیتهای آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی که وارد دوره­های آموزشی مدیریت می­شوند از اهمیت بیشتری برخوردار است و توجه به مدیریت آموزشی در بردارنده نتیجه آنی و آتی است. نتیجه آنی حاصل از مدیریت کسانی که شرایط و صلاحیت کار در سازمان آموزشی را کسب کرده باشند، بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی خاطر کارکنان از مدیر و کار و هماهنگ ساختن تلاشها در شکل دهی به امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتیجه تقویت روحیه کارکنان آمادگی بار شکوفایی و خلاقیت، نوآوری و تحرک کارکنان است. نتایج آتی توجه به مدیریت آموزشی تاثير بسزايي است كه مديران آموزشي مي‌توانند در رشد ذهني، شناخت، درك و فهم مديران ديگر داشته باشند بنابراين با تربيت مديران شايسته براي سازمان‌هاي آموزشي می­توان کیفیت تمام حرف موجود در جامعه را رشد داد و در صورت انتخاب مدیران ناشایست در مراکز آموزشی باید سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه همه رشته­های آموزشی عالی و بالاخره جامعه و تمامی حرف موجود در آن را پیش­بینی نمود (بهرنگی، 1374، ص 11).

مدیران باید سازمان خود را به سوی آینده­ای ناشناخته هدایت کنند که کامیابی در آن را پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای پیچیده و انباشته از ظرافت­ها، ناپایداری­ها، و موانع و واقعیت­های انکارناپذیر بستگی دارد (اسفندیاری – 1383)

امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می­آید در مدیریت زمان از فنونی استفاده می­شود که افراد می­توانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را بدست آورند . مدیران بايد از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم می­گردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را می­دهد و بدین ترتیب می­توانند بهره­وری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، 1380)

هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت است زیرکی به این معنی است که بتوانیم کارها را اولویت بندي کرده و از مهمترین كارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهره­وری سازمان (جسمی 1379). مدیریت زمان یعنی چه طور از زمان استفاده کنیم نه این که چه طور در وقت صرفه­جویی کنیم.

1-2- بیان مسأله:

از ویژگی­های دنیای ما افزایش روز افزون نیازهای انسان است. نیاز به کشف علل پدیده­ها، نیاز به فتح دریچه­های پنهان علم، نیاز به رشته­های گوناگون علمی، نیاز به تشکیلات و سازمانهای منظم…

در میان همه این نیازها و  نیازمندیها و برای بیشتر استفاده کردن از امکانات و استعدادها و بهتر رسیدن به مطلوب نیاز به مدیریت از اولویت خاصی برخوردار است زیرا با نقشی که مدیریت در بازدهی امکانات، سرعت عمل و هرز نرفتن استعدادها دارد این ضرورت هرچه بیشتر قابل درک است (دامغانی، 1383،
ص 17)

الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن پرورش همه جانبه فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر را بر عهده دارند اصطلاحاً نظام آموزش و پرورش نامیده می­شوند، امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده عام اجتماعی جزء لاینفک زندگی اجتماعی به شمار می­رود پیدایی و گسترش این نظامها حاکی از اهمیت روز افزون امر آموزش و پرورش در جهان کنونی است (علاقه بند، 1384، ص 7)

مدیران آموزشی کسانی هستند که در تصمیم گیری­های آموزشی و پرورشی نقش دارند رفتار و عملکرد آنان جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می­دهد علاوه بر داشتن معلومات در زمینه آموزش و پرورش تسلط بر روشها و مهارتهای عملی، باید به اندازه کافی سابقه آموزشی داشته باشند تا بتوانند ماموریت اصلی و مسائل و مشکلات کار خود را به درستی درک کنند. (علاقه بند 1384، ص 14)

عملکرد مدیر عبارت است از میزان کارایی و اثربخشی مدیر در تعیین هدفهای مناسب عملكرد و ميزان اثربخشي و كارايي سازمان در تحقق اهداف تعيين شده مي‌باشد.

مسئولیتهای مدیران سازمانها ایجاب می­کند که عملکرد انان در آن واحد هم کارآمد و هم اثربخش باشد. زمان از جمله نعمتهای گرانبهایی است که در اختیار انسان قرار گرفته عاملی است با قابلیت انعطاف نامحدود برای دسته­بندی فعالیتهایی که منجر به عملکرد  می­شود و در خدمت افزایش توانمندی افراد قرار می­گیرد. (حجات، 1388)

همچنین مقوله مدیریت زمان سالهاست که ذهن افراد و صاحب نظران را به خود مشغول کرده حقیقت آن است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را، چرا که زمان اساساً اداره شدنی نیست و خواه یا ناخواه زمان می­گذرد و این ما هستیم که بایستی از آن به خوبی استفاده کنیم. (خسروی و قربانی، 1383)

بطور کلی مدیریت زمان ایجاد زمینه مشارکت است برای هر فرد سازمانی در جهت اخذ نتیجه از وظایفی که برنامه تعیین می­کند و در عین حال با حداکثر توان سعی در محترم شمردن سازمان دارد (اسفندیاری، 1383)

مدیران همواره بخش قابل ملاحظه­ای از وقت خود را صرف اموری می­کنند که سودی برای سازمان آنها ندارد در صورتی که جوهره مدیریت زمان این است که مدیران بهترین و پرانرژی ترین اوقات خود را صرف مهمترین کارها کنند تا به بیشترین نتایج برسند (جسمی، 1379)

لذا این پژوهش در صدد بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران با شرح وظایف مدیران آموزشی با رویکرد مدیریت زمان بوده است این پژوهش در راستای پاسخ به این سئوال است که آیا عملکرد مدیران با وظایف مدیران آموزشی و زمانی که برای انجام این وظایف صرف می­کنند انطباق دارد یا نه که در صورت عدم انطباق عملکرد مدیران با وظایف آنان پیشرد هدفهای آموزش میسر نشده است و در نتیجه منابع سازمان آموزش و پرورش به هدر خواهد رفت.

1-3- اهميت وضرورت مسأله:

آموزش و پرورش از دیرباز، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم، اعتقادات، ارزشها، نگرشها، رفتارها و دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فراگردهای پرورش و آموزش قابل انتقال بوده. ایفای این وظیفه را رسماً آموزش و پرورش بر عهده می گیرد و یادگیری عمدتاً در شرایط و وضعیتهای سازمان یافته، طبق برنامه­ها و اهداف مشخص صورت می­گیرد (علاقه‌بند، 1384)

نظامهای آموزش و پرورش به مرور پی می­برند که در شرایط پیچیده امروز بدون مدیریت و رهبری موثر، قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیتهای فزاینده خویش باشند. از یک سو با آشکار شدن اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل آموزش و پرورش حساسیت بیشتری پیدا می­کنند از این رو نوع آموزش و پرورش و شیوه عملکرد مدیران در معرض پرسش قرار می­گیرد (علاقه بند، 1384 ص 15)

در بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمانهای آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش راهبردی دارد زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها انسانی است و نقش و رسالت آنها، از یک سو و تبدیل انسانهای خام به انسانهای صنعتگر، خلاق، خودآگاه و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای انسانی جامعه خواهد شد.

اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه آن مستقیماً عايد گروه یا سازمانی است که با آن سروکار دارند  اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند یا در فرایند یادگیری و یاددهی وقفه­ای به وجود آورند حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت (نیکبختان 1379، ص 6)

بنابراین عملکرد مدیران در سطح آموزش و پرورش از مدرسه تا وزارتخانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی­تواند بدون داشتن مدیران شایسته، دلسوز، متعادل و متقی و اندیشمند به اهداف خود برسند.

با توجه به جمعيت منطقه پاكدشت و مهاجرخيز بودن اين منطقه باعث كمبود فضاي آموزشي براي دانش‌آموزان مي‌شود و همچنين كمبود نيروي انساني متخصص مديريت مدارس اين منطقه را حساس‌تر مي‌كند علاوه بر اين با در نظر گرفتن اين مسئله كه مدارس ابتدايي و مديريت آن از اهميت بسزايي در بين مديريت مقاطع ديگر برخوردار است زيرا سر و كار با كودكاني است كه آسيب‌پذيرترين مقطع آموزشي را آغاز مي‌كنند تا استعدادها و شخصيت كودكان در اين دوره شكل مي‌گيرد بنابراين ضرورت و اهميت پژوهش در اين منطقه و مقطع مد نظر قرار مي‌گيرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122