پايان نامه بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده ه
فصل اول :كليّات 1
1-1-بیان مسأله 2
1-2- سؤال‏های پژوهش‏2
1-3-پیشینه‌ی پژوهش 2
1-4- فرضیه‌های پژوهش4
1- 5 – حدود پژوهش4
1-6- اهداف پژوهش 4
1-7- چارچوب مفهومي پژوهش 4
1-7-1- بديع لفظي5
1-7-2- بديع معنوي5
1-7-2-1- ایهام 5
1-7-2-2- ايهام آميغي8
1-7-2-3- ايهام تام 8
1-7-2-4- ايهام تبادر 9
1-7-2- 5 – ايهام ترجمه 9
1-7-2-6- ايهام تضاد9
1-7-2-7- ايهام تناسب9
1-7-2-8-ايهام تناسب تلميحي9
1-7-2-9- ايهام در ايهام ترجمه9
1-7-2-10- ايهام در ايهام تضاد 10
1-7-2-11- ايهام در ايهام تناسب10
1-7-2-12- ايهام سمعي 10
1-7-2-13- ايهام مجرّد 10
1-7-2-14- ايهام مرشّحه10
1-7-2-15- ايهام موشّح11
1-8- روش پژوهش11

فصل دوم : چهارچوب مفهومي پژوهش 13
2-1- مقدّمه 14
2-2-1-تعریف سبک14
2-2-2-انواع سبک16
2-2-3- عوامل سازنده‌ی یک سبک17
2-2-4- تأثیر صناعات بلاغی بر پدیدار شدن سبک18
2-2-4-1- صناعات بلاغی19
2-2-4-2- بلاغت 19
2-2-4-3- بیان 20
2-2-4-4- بدیع 20
2-2-4- 5- ایهام 21
2-2-4-6- مراعات نظير (تناسب)22
2-2-4-7- تلميح22
2-2-4-8- تضاد 22
2-2-3- سبک عراقي 23
2-2-3-1- ویژگی‌های سبک عراقي 23
فصل سوم : زندگي نامه وآثار حافظ 25
3-1- زندگی نامه حافظ 26
3-1-1- نسب، تولّد و کودکی 26
3-1-2- جوانی26
3-1-4-تأهّل، خانواده و معيشت 27
3-1- 5- درگذشت و محل آرامگاه27
3-1-6- عنوان و تخلّص 28
3-1- 7- آثارحافظ 28
3-2-1- ویژگی‌های عصرحافظ 28
3-2-2- ویژگی‌های شعر حافظ 29
3-2-2-1- سبک حافظ29
3-2-3- عرفان حافظ30
3-2-4- هنر شاعری حافظ31
3-2- 5- پستي و بلندي شعر حافظ32
3-2-6- تأثير پيشينيان بر حافظ 32
3-2-7- حافظ در نظر ديگران33
فصل چهارم : ايهام و انواع آن در شعر حافظ36
4- ايهام و انواع آن 37
4-1-دسته بندي انواع ايهام 37
4-1-1- ايهام هاي پركاربرد و معروف37
4-1- 1- ايهام 37
4-1- 2- ايهام تناسب 38
4-1- 3- ايهام تضاد 48
4-1-4- ايهام تَبادر 53
4-2-ايهام هاي مطرح شده دركتب بديعي 56
4-2-1- ايهام مُجرّده56
4-2-2- ايهام مُبيّنه 58
4-2-3- ايهام موشّح 61
4-2-4- ايهام مُرشّحه63
4-2-5- ايهام تام 66
4-2-6- ايهام ترجمه 73
4-2-7- ايهام توكيد79
4-2-8- ايهام مهيّا 80
4-2-9- شبه ايهام ياايهام گونه 80
4-2-10- ايهام تناسب تلميحي 84
4-3- ايهام هاي تازه و نو 88
4- 3- 1- ايهام در ايهام تناسب 88
4- 3- 2- ايهام درايهام تضاد93
4-3-3 – ايهام در ايهام ترجمه95
4-3-4- ايهام پارادوكس 96
4-3- 5- ايهام جناس تام 98
فصل پنجم: نتيجه گيري ومنابع 102
5-1- نتیجه‌گیری 103
5-2- نمودار فراواني انواع ايهام 104
5-3- منابع و مآخذ 105
5-4- چكيده ي انكليسي 109

فهرست منابع

آربري،ا.ج.، (1365)، شيراز مهد عرفان، ترجمة منوچهر كاشف،چ پنجم،تهران: علمي و فرهنگي

اته،كارل هرمان(1356)،تاريخ ادبيات فارسي، ترجمة صادق رضازادة شفق،تهران:علمي و فرهنگي

آزاد بلگرامي، مير غلام علي (1382)، غزالان الهند، تصحيح سيروس شميسا، تهران: صداي معاصر

استعلامي،محمّد(1387)،حافظ به گفتة حافظ، يك شناخت منطقي، تهران: فرنو

اق اولي، حسام العلماء (1340)، دُررالادب، تهران: شركت سهامي طبع كتاب.

امين، احمد(1369)،آيين بلاغت،شرح مختصرالمعاني،قم: پيروز

امين رياحي، محمّد(1374)، گلگشت در شعرو انديشة حافظ، تهران: انتشارات علمي

انوري، حسن(1368)، يك قصّه بيش نيست،تهران: علمي

انوشه، حسن(1375)، دانشنامه­ی ادب فارسی، ج اول، چاپ اول، تهران: دانشنامه

پورنامداریان، تقی؛ طاهری، قدرت الله(1384-1385)، «نگاهی انتقادی به جریان شناسی» شعر معاصر ایران»، فصلنامه­ی علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال پانزدهم و شانزدهم، شماره­ی 56-57، ص2

التفتازاني،سعدالدّين مسعود (1426ه.ق)،كتاب المطول،شرح تخليص المفتاح، دمشق: الازهريه للتراث

تقوي، نصرالله(1317)،هنجار گفتار(در فن معاني و بيان و بديع فارسي)، تهران: چاپخانة مجلس

حسینی، حسین آقا(1390)، مقاله­ی «تحلیل زیباشناختی ساختار سبک شعر احمد عزیزی بر اساس کفشهای مکاشفه»، فصلنامه­ی تخصصی سبک­شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)، سال چهارم، شماره­ی اول.

حق جو، سياوش(1390)،مقالة«سبك هندي و استعاره ايهامي كنايه»،فصل نامة تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)، سال چهارم، شمارة اول، بهار 90

حميدي،سيّدجعفر(1393)،حافظ نو پرداز،هفت گفتار دربارةحافظ،تهران: ليان

حيدري، علي و فروغي پويا، اعظم (1390)، مجلة بوستان ادب، مقالة «ايهام تناسب در قصايد خاقاني»، دانشگاه شيراز، سال سوّم، شمارة چهارم،پياپي 10.

خرقاني، حسن (1389)، آموزه‌هاي قرآني مقالة «جستاري در باب ايهام و آرايه‌هاي ايهام آميز در قرآن كريم»، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة 12، زمستان 89.

خرمشاهي، بهاءالدّين (1384)، كژتابي‌هاي ذهن و زبان، چ اوّل، تهران: ناهيد.

—————— (1373)، حافظ نامه،چ6، تهران: علمي و فرهنگي

خطيب رهبر، خليل (1378)، ديوان خواجه شمس الدّين محمّد حافظ شيرازي،چ بيست و سوم، تهران:مروي

داد، سیما(1383)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.

درگاهي،محمود(1373)، مزاج دهرتبه شد،شعر و انديشة حافظ، در نگاهي به حافظ شناسي معاصر ايران ، تهران: آرمان

دشتي ،علي(1380)، نقشي از حافظ،چ2،تهران: اساطير

———— (1383)،كاخ ابداع، انديشه هاي گوناگون حافظ، به كوشش دكتر مهدي ماحوزي، تهران: زوّار

ذوالرياستين،محمّد(1379)،فرهنگ واژه هاي ايهامي در شعر حافظ،تهران:شمشاد

راستگو، محمّد (1379)، ايهام در شعر فارسي. تهران: سروش

– – – – —– (1376)، هنر سخن آرايي؛ فنّ بديع، چ اوّل، كاشان: انتشارات مرسل.

رجايي، محمّد خليل (1362)، معالم البلاغه، شيراز: دانشگاه شيراز.

زرّين كوب، عبدالحسين (1372)، شعر بي دروغ، شعر بي نقاب، چ هفتم، تهران: مهارت.

—————— (1366)،از كوچة رندان، تهران: اميركبير

سجّادي،سيّدضياالدّين(1387)،مقدّمه اي برمباني عرفان و تصوّف،چ7،تهران: سمت

سرمد و دیگران، زهره(1385)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران: آگه

سكّاكي، ابويعقوب يوسف ابن ابي بكر (1937. م)، مفتاح العلوم، قاهره: بي نا.

شفيعي كدكني، محمّد رضا (1373)، موسيقي شعر. چ 4. تهران: آگاه

شميسا، سيروس(1387)، بيان، چاپ سوم، تهران: ميترا

————- (1386)، نگاهي تازه به بديع، تهران: ميترا

————- (1373)،كلّيات سبك شناسي،چ2،تهران: رامين

———— (1382)، سبک شناسی شعر، چاپ نهم، تهران: فردوس

———— (1386)، سير غزل در شعر فارسي، تهران: علم.

صفا،ذبيح الله(1363 )،تاريخ ادبيّات در ايران،چ 3،تهران:رودكي

ضيف، شوقي(1383)تاريخ و تطور علوم بلاغت، ترجمه­ي محمدرضا تركي، چاپ اول، تهران: سمت

عبادیان، محمود(1372)، درآمدی بر سبک شناسی در ادبیات، چاپ دوم، تهران: آوای نور

عمادي،اسدالله(1391) ،زندگي، جهان بيني و زيباشناسي حافظ، تهران:اشاره

عسگری، ابی هلال حسن بن عبدالله(1319)، الصناعتین، الاستانه علیه: مطبعه محمود.

غلامرضايي، محمّد (1381)، سبك شناسي شعر فارسي از رودكي تا شاملو،چ1، تهران: نادر

————– (1387)، سبك شناسي نظم، تهران: جام.

غني پور ملكشاه، احمد و رضازاده بايي،سيّده سودابه(1392)،مقالة« بررسي و مقايسة ايهام و گونه هاي آن در اشعار خاقاني و حافظ»، دورة2، شمارة1، تهران: دانشگاه تهران

غني پور ملكشاه، احمد و مهدي نيا چوبي، محسن (1390)، مقالة «سبك سعدي در ايهام سازي و گستردگي آن در غزليّات او»، فصل نامة تخصّصي نظم و نثرفارسي(بهار ادب)، نويسندة مسئول: احمدغني پور ملكشاه،، سال چهارم، شمارة دوّم،تابستان 90، شمارة پياپي 12.

غني پورملكشاه، احمد (1389)، نگارستان راهب (گزارش ده قصيده ازديوان خاقاني شرواني)، چ1، انتشارات راز دانش.

– – – – – – —(1384)، نامة پارسي، «ايهام و گونه‌هاي آن در قصايد خاقاني».، دورة 10، شمارة 1، صص 97- 111.

فتوحی رود معجنی، محمود(1387)، نظریه­ی تاریخ ادبیات: با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ایران، تهران: سخن.

فخرالزّماني،عبدالنّبي(1028)تذكرة ميخانه، به اهتمام احمد گلچين معاني، تهران: اقبال

فريد، طاهره (1376) ، ايهامات ديوان حافظ، تهران: قيام

فرشيدورد، خسرو (1375)، نقش آفريني هاي حافظ، تهران: صفي عليشاه

————–(1349)، نقد شعرفارسي، تهران: وحيد

قديري يگانه، شبنم (1389)، فصل نامة تخصّصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، مقالة «صنعت ايهام در آفرينش سبك هنري نفثه المصدور»، سال سوّم، شمارة دوّم، تابستان 89، شمارة پياپي 8.

قزويني، خطيب (1997. م)، التخليص في علوم البلاغه، بيروت: دارالكتب العلميه.

قزوینی، جلال­الدین محمد بن عبدالرحمن(2000 م)، ایضاح فی علوم البلاغه، بیروت: دار المکتبه الهلال.

قزوینی، جلال­الدین محمد بن عبدالرحمن(1302 ق)، تلخیص­المفتاح، بیروت: سلیم نصرالله داغر.

قيس رازي، شمس الدّين محمّدبن قيس (1373)، المعجم في معايير اشعار العجم، به كوشش سيروس شميسا، تهران: فردوس.

كادن، جي.اي(1380)، فرهنگ ادبيات ونقد، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: شادگان

واعظ كاشفي،ميرزا حسين(1369)، بدايع الافكار في صنايع الاشعار،ويراستة ميرجلال الدّين كزّازي ، چ1،تهران: مركز

كزّازي، مير جلال الدّين (1373)، بديع ،زيبا شناسي سخن پارسي، چ2. تهران: كتاب ماد

—————— (1381)، بیان، چاپ ششم، تهران: نشر مرکز.

گوته،يوهان ولفگانگ (1343)، ديوان شرقي، ترجمة شجاع الدّين شفا، تهران: ابن سينا

مازندراني، محمّد‌هادي بن محمّد صالح (1376)، انوار البلاغه، به كوشش محمّد غلامي نژاد،تهران: قبله.

ماهيار، عبّاس (1373)، گزيدة اشعار خاقاني،چ دوم، تهران: قطره.

محمدی، علی(1390)، مقاله­ی«بررسی تحول دید و سبک شعری سایه از رمانتیسم فردی به رمانتیسم اجتماعی»، فصلنامه­ی تخصصی سبک­شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)، سال چهارم، شماره­ی اول.

مرتضوي، منوچهر(1365)،مكتب حافظ مقدّمة اي بر حافظ شناسي، چ چهارم، تهران: گلشن

مطهّري، مرتضي(1360)، تماشاگه راز، قم: انتشارات جامعة مدرسين قم

معين،دكتر محمّد(1316)،حافظ شيرين سخن، به كوشش مهدخت معين،تهران: معين

نعماني هندي، شبلي(1363)، شعرالعجم، ترجمة محمّدتقي فخرداعي گيلاني،تهران: دنياي كتاب

واعظ كاشفي، كمال الدّين حسين(1369)، بدايع الافكار في صنايع الاشعار، ويراستة دكتر

ميرجلال الدّين كزازي، تهران: مركز.

وحيديان كاميار، تقي (1379)، بديع از ديدگاه زيبايي شناسي، تهران: دوستان.

وطواط، رشيدالدّين (1362)، حدائق السّحر و دقايق الشّعر، تصحيح عباس اقبال آشتياني

،تهران: طهوري و سنايي.

همايي، جلال الدّين (1388)، فنون بلاغت و صناعات ادبي، چ 27، تهران: نيما.

– – – – – – – ، به كوشش ماهدخت بانو هُمايي (1373)، معاني و بيان، چ 2، تهران، هما

الهاشمي، احمد(1381)، ترجمه­ و ­شرح جواهرالبلاغه جلد ­­دوم(بيان وبديع)، ترجمة حسن

عرفان، چاپ دوم، قم: نشربلاغت.

هدايت،رضا قلي خان(1284 ق )،مجمع الفصحا،به تصحيح مظاهرمصفّا،تهران :اميركبير

چکیده

صناعات بلاغی، از مهمترین عوامل سازنده­ی سبک یک اثر ادبی­اند؛ در واقع شیوه­ی به کارگیری یا فراوانی نوع یا انواعی از آنها در تکوین یا تبدیل سبک آثار ادبی بسیار مؤثر است. «ايهام و انواع آن» از جمله­ی این صناعاتِ سبک­ سازند كه به كارگيري آن در شعر به حافظ اختصاص ندارد جز اين كه ايهام در شعر ديگر شاعران با ايهام در شعر حافظ همان قدر فرق و فاصله دارد كه شعر او با شعر ديگران. ايهام در شعر ديگران صنعتي از صنايع شعري و حُسني از محاسن كلامي و حالت و كيفيتي عارض بر شعر محسوب      مي شود؛ در حالي كه در شعر حافظ، روح شعر و كيفيتي جوهري به شمار مي رود. در این جستار «ايهام و انواع آن »در غزلهای حافظ مورد بررسی قرارگرفته­است. اگرچه این صنعت در سبک خراسانی نمونه­هایی دارد فراوانی آن در سبک عراقي تا جايي است كه به كار بردن ايهام و اجتناب از صراحت بيان يكي از   ويژگي هاي مهم ادبي سبك عراقي به شمار مي رود. خواجه ي شيراز با آوردن كلمات و عباراتي گوناگون كه محتمل معاني و مفاهيم گوناگوني هستند، ذهن خواننده را به معني و مضموني بديع رهنمون مي شودو اين تنيدگي و مناسبات واژگان دراشعارش تا جايي پيش مي رود كه گاهي از درون يك ايهام ، ايهامي ديگر     مي زايد و چه بسا يك ايهام، ذهن خواننده را به ايهام ديگري سوق مي دهد كه در پي آن به معني و مفهوم تازه اي دست مي يابد بدون آن كه به اين معناي دوم در مفهوم كلي بيت اشاره اي شده باشد و اين اعجاز تا جايي پيش مي رودكه گاهي معاني و تفاسير بسياري از يك بيت به دست مي دهد و ممكن است شما، بارها و بارها بيتي را خوانده باشيد تا بتوانيد به ايهام آن پي ببريد. فراواني ايهام و انواع آن دربرخي از غزليّات حافظ گاهي زياد و بسيار پیچیده­ و رسيدن به آن دشوار است و اين شگرد وخیال­پردازی گاه، مرزهای افراط را درمی­نوردد و به‌حدّي مي رسد كه گاه در يك بيت از غزلي بيش از چند ايهام را می­توان مشاهده کرد.

واژگان کلیدی: ايهام، انواع ايهام، غزل، حافظ

فصل اول

بیان مسأله

يكي از موضوعات اساسي ادب فارسي، ويژگي زيباشناسي آن است كه توجّه به آن راز هنرمندي و تصوير آفريني‌هاي يك شاعر و يا نويسنده را در يك اثر ادبي بهتر به ديگران مي‌شناساند و التذاذ ادبي را در خواننده يا شنونده بر مي‌انگيزد و با توجّه به همين زيباآفريني‌هاي شاعرانه است كه شاعري در بين ديگران شاخص و ممتاز مي‌گردد. با توجّه به اهمّيّت اين مسأله، نگاه دقيق و موشكافانه به آرايش‌ها و صور خيال مي‌تواند لايه‌هاي دروني يك اثر را آن چنان كه شايسته و بايسته است، به مخاطبان بنماياند. لايه‌هايي كه كشف و شناسايي آن از نگاه خواننده‌ي سطحي‌نگر دور مي‌ماند. اگرچه سخن‌سنجان در طي سال‌ها متمادي كوشش‌هايي عميقي در زمينة علوم بلاغي صورت داده‌اند درياي بيكران ادب فارسي هم چنان جاي تأمّل و ژرف نگري بسيار دارد. بي گمان ارزنده ترين ويژگي يك اثر كه آن را وارد حوزه ي ادبيّات مي كند ، ادبيت آن است كه به باور بسياري از ادب شناسان،كاركرداصلي ادبيّات است. همان كه در خواننده لذّتي روحاني و معنوي ايجاد مي كند و بي ترديديكي از برجسته ترين ابزارهاي ادبيت بخشيدن به كلام ، علوم بلاغي اندكه به سه علم بديع،معاني و بيان تقسيم مي شوند. ايهام وانواع آن كه موضوع محوري اين پژوهش است، از موضوعات محوري بديع است و توجّة نگارنده در اين پژوهش به ايهام و انواع آن به دليل اهمّيّتي است كه اين آراية ادبي در درك و فهم بخش وسيعي از معاني و مفاهيم اشعار حافظ داردكه از ديد خوانندة عادي دور مي ماند.

1-2- سؤال‏های پژوهش‏:

1ـ گونه‌هاي ايهام در غزليّات حافظ كدام است؟

2ـ كدام قسم ايهام در شعر حافظ كاربرد بيشتري دارد؟

3ـ آيا ايهام تازه‌اي در غزل حافظ به چشم مي‌خورد؟

1-3- پیشینه‌ی پژوهش

يكي از ويژگي‌هاي مهم و برجستة ادبي در شعر هر شاعر جدا از مسألة مضامين شعري، صور خيال آن است؛ زيرا چنان كه مي‌دانيم تقريباً همة صاحب نظران متّفق القول هستند كه آن چه شعر را از هر كلامي متمايز مي‌كند، صور خيال است. نظر به اهمّيّت اين موضوع، نويسندگان و اهل فن در دوره‌هاي مختلف و به خصوص در دورة معاصر كتاب‌ها و مقالاتي ارجمند در اين زمينه نوشتندكه بعضاً در نوع خود كم نظير هستند. در اين ميان گروهي از پ‍ژوهشگران به بررسي جنبه‌ها و عناصر مادّي و معنوي غزليّات اين شاعر فرزانه پرداخته‌اند و هريك پرده از رازي گشوده‌اند كه براي بسياري از دوستداران اين شاعر سترگ تازگي داشته است؛ امّا در اين زمينة تحقيقي كارهايي صورت گرفته كه درخور توجه است؛ امّا به نظر مي‌رسد آن چنان كه بايسته و شايسته بوده به انواع آن توجّه نشده و حق مطلب به خوبي ادا نگرديده است. همين موضوع نگارندة اين سطور را بر آن داشته تا با تلاشي مضاعف به بررسي انواع ايهام در غزل حافظ بپردازد. ازميان كارهايي كه در اين زمينة خاص نگاشته شده است، پنج اثر بيشتر درخور توجّه است كه عبارتند از:

1) ايهامات ديوان حافظ، اثر طاهره فريد

2) ايهام در شعر فارسي، محمّد راستگو

3) مقالة «ايهام و تناسب در شعر خاقاني و حافظ»، اثر دكتر سيّد ضياء الدين سجّادي.

4) مقالة «سايه روشن ايهام در شعر خاقاني و حافظ»، اثر آقاي علي اصغرفيروزنيا.

5) مقالة «ايهام و گونه‌هاي آن در قصايد خاقاني»، اثر احمد غني‌پور ملكشاه.

لازم به يادآوري است كه در كتاب هايي كه درباره ي ايهام در شعر حافظ كار شده بيشتر به واژه هاي ايهامي توجّه شده است نه به انواع ايهام ،يعني؛ نويسندگان، واژه هايي را كه در شعر حافظ، داراي دو يا چند معني هستند ايهام در نظر گرفته اند. براي نمونه طاهره فريد دركتاب « ايهامات ديوان حافظ » ايهام را درشعر حافظ به سه دسته تقسيم مي كند كه عبارتند از : « دستة اوّل : ايهام  لفظي ، دستة دوّم : ايهام معنوي، دستة سوّم: ايهام لفظي و معنوي  . در ايهام لفظي ممكن است لفظ داراي دو معني باشد و يا ممكن است لفظ داراي معني لغوي و مجازي باشد و يا دربيتي، دولفظ به كار رفته كه با هم تجنيس ناقص اند و… و هم چنين انواع ايهام معنوي عبارتنداز : الف) ايهامي كه مربوط به نكات دستوري است . ب) ايهامي كه به معني لغوي استعمال شده ولي قراين طوري است كه استعاري بودن آن را از چيزي ممكن مي سازد و برعكس . ج) گاهي مناسبات طوري است كه استعاره بودن يك كلمه از دو چيز محتمل است و . . . » (فريد،1376 :22 – 17) .

راستگو در كتاب «ايهام در شعر فارسي» نيز بعد از تعريف ايهام، گونه هاي ايهام را چنين برمي شمارد : ايهام چندمعنايي(=توازي) ، ايهام و مجاز ، ايهام و جناس ، ايهام و ابهام ، ايهام و كژتابي، ايهام و نماد  و … و بعد به بررسي انواع اين ايهام ها مي پردازد و در معرفي گونه هاي ايهام توازي مي نويسد : «ايهام توازي برپاية خاستگاه ها و زمينه سازهاي گوناگوني كه مي تواند داشته باشد به اين گونه ها بخش پذير است: ايهام توازي واژگاني(= سازه اي) ، ايهام توازي ساختاري ، ايهام توازي سازه اي – ساختاري  و . . . »(راستگو ، 1379: 28) . اگر چه راستگو به پاره اي ازاقسام ايهام اشاره نموده است و نگاه او به اين زيور بديعي نسبت به نگاه ديگران  جامعيّت دارد كامل نيست او نيز به ايهام هايي چون ایهام ترجمه، ایهام تبادر، ایهام تام، ایهام توکید، ایهام عکس، ایهام مبیّنه(آشکار)، ایهام مجرّده(پیراسته)، ایهام مرشّحه(پرورده)، ایهام موشح، ایهام مهیّا ، ايهام در ايهام تناسب،ايهام درايهام تضاد، ايهام در ايهام ترجمه، شبه ايهام يا ايهام گونه، ايهام آميغي ، ايهام تناسب تلميحي و ايهام سمعي و… اشاره اي نكرده است . به همين دليل تمام سعي نگارنده ي اين پايان نامه براين است كه به بررسي انواع ايهام درشعر حافظ بپردازد كه جامع ترين و كامل ترين نگاه به اقسام ايهام (به خصوص ايهام هاي نويافته ) تا به امروز در شعر حافظ باشد .

1-4- فرضیه‌های پژوهش:                                                                                                           

سعي نويسنده در اين نوشته بر اين بوده است كه اقسام شناخته شده و ناشناخته ي ايهام در شعر حافظ را بهتر به مخاطبان بشناسد.

1-5- حدود پژوهش:

با توجّه به نام پايان نامه غزل‌هاي حافظ مورد بررسي قرار گرفته است.

1-6- اهداف پژوهش:

   دراين پايان نامه تلاش مي‌شود تاايهام و اقسام آن در شعر حافظ بهتر به مخاطبان شناسانده شود به خصوص ايهام‌هاي جديدي كه كمتر به آن‌ها توجّه شده است.

1-7- چارچوب مفهومي پژوهش: (در صورت لزوم)

«ادبيّات درهرشكل وقالبي كه باشد، نمايشگر زندگي و بيان كنندة ارزش‌ها ومعيارها و ويژگي‌هايي است كه زندگي فردي و جمعي بر محور آن‌ها مي‌چرخد، نقد و بررسي و ارزيابي آثار نيز چنين است و نمي توان به دور از آن ارزش‌ها و معيار‌ها باشد و بي توجّه از كنار آن‌ها بگذرد، به عبارت ديگر نقد و بررسيِ آثارِ ادبي را از ديدگاهي مي‌توان درس زندگي ناميد با همة گستردگي و تنوّع و خصوصيّات و مظاهر آن.» (ماهيار، 1373 :1) «تأثير در نفوس كه هدف نهايي شعر و هر كلام غير عادّي است گاه از طريق خيال انگيزي حاصل مي‌شود و گاه از تحريك عواطف. بعضي اوقات – البته به ندرت – شعر ممكن است از طريق تعليم و ارشاد نفوس را منقلب كند. در ايران نيز خيلي پيش از عهد سكّاكي به صنعت و بديع اهتمام شد. درست است كه تعدادي از كتب قديم فارسي كه راجع بوده است به عروض و قافيه و بديع از بين رفته است امّا ازآن چه باقي مانده است  مي توان به رواج بديع در بين قدما به خوبي پي برد.» (زرّين‌كوب، 1372: 85). «در عهد سامانيان شعر فارسي، سادگي طبيعي داشت و احياناً صنايع بديعي به ذوق و طبع در سخن مي‌آمد نه به تكلّف و تصنّع. چنان كه قرآن مجيد، تقيّد به صفت بديعي نداشت وخود به خودصنعت آفرين بود.به عقيده ي نگارنده، اوّلين شاعر استاد كه در آوردن صنايع بديعي تعمّد داشت «عنصري» است. در كتب بديع فارسي كه اقدم آن‌ها «ترجمان البلاغه» است اگر چه از شعراي قبل ازعنصري هم شواهدي براي صنايع بديعي آورده‌اند امّا اكثرش از عنصري است.» (هُمايي،1373 :22) «بديع چنان كه قدما گفته اند: علمي است كه از وجوه تحسين كلام  بحث مي‌كند و از نظر ما بديع مجموعة شگردهايي (يا بحث از فنوني) است كه كلام عادي را كم و بيش تبديل به كلام ادبي مي‌كند و يا كلام ادبي را به سطح بالاتري (از ادبي بودن يا سبك ادبي داشتن) تعالي مي‌بخشد.» (شميسا، 1386: 20)

صنايع بديعي به دو دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: بديع لفظي و بديع معنوي.

 1-7-1- بديع لفظي:

     «به ابزاري كه جنبة لفظي دارند وموسيقي كلام را ازنظر روابط آوايي به وجود مي‌آورند و يا افزون مي‌كنند .»  (شميسا، 1386: 23) بديع لفظي بحثي موسيقايي است وربطي به معنا ندارد، يعني«زينت و زيبايي كلام وابسته به الفاظ است. چنان كه اگر الفاظ را باحفظ معني تغييربدهيم آن حسن زايل مي‌شود. مانند جناس تام در شعر سعدي:

ندانم از سر و پايت كدام خوبتر است چه جاي فرق كه زيبا زفرق تا قدمي

(هُمايي، 1388 :38)

 1-7-2- بديع معنوي:

بديع معنوي بحث دربارة ترفندها و شگردهايي است كه موسيقي معنوي كلام را افزايش مي‌دهدو بر اثر ايجاد تناسبات و روابط معنايي خاصّي بين كلمات برجسته مي‌شود. به عبارت ديگر رشته يي كه كلمات را به طرزي هنري به هم پيوند مي‌دهد، تناسبات معنايي است. برخي از اين شگردها جزوذاتيات سبك ادبي است مانند تشبيه، مجاز، استعاره، كنايه، مبالغه، ايهام و… يعني هيچ اثر ادبي نيست كه كاملاً از آن‌ها عاري باشد. (شميسا، 1386: 25) و ايهام يكي از آرايه‌ها و صنايع ادبي مورد توجّة بسياري از شاعران و نويسندگان تواناي زبان فارسي است كه گاهي بسامد بالاي آن درشعرشاعري سبب اشتهار آن شاعربه اين آرايه شده است.

 1-7-3- ایهام: 

ايهام در لغت، مصدر باب «افعال» از اصل ثلاثي «وهم» است به معناي به گمان افكندن و رفتن دل به سوي چيزي بدون قصد. اين هنر ادبي يكي از جلوه‌هاي مهم و پركاربرد صُور خيال در ادب پارسي است و در ادب فارسي اكثر بديع نويسان، تعريفي را كه براي ايهام آورده اند، كمابيش مربوط به ايهام تناسب است؛ زيرا معتقدند ايهام كلمه‌اي است كه دو معناي دور و نزديك دارد و مراد گوينده، معني دور است. براي روشن شدن موضوع به بعضي از اين تعاريف اشاره مي‌كنيم. صاحب المطوّل مي‌نويسد: «التوريه ويسمي الايهام ايضاً و هي أن يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد و يراد به البعيداعتماداً علي قرينه خفيه.»(التفتازاني، 1426: 425) آن گونه كه از عبارت تفتازاني بر مي‌آيد، مراد از ايهام آن است كه لفظي دو معني قريب و بعيد داشته باشد و مراد گوينده با توجّه به قراين خفي، آگاهانه و عمداً، معني بعيد باشد. سكّاكي نيز همين عقيده را دارد: «هو أن يكون للفظ استعمالان؛ قريب و بعيد فيذكر لايهام القريب في الحال الي آن يظهر انَّ المراد به البعيد.» (سكّاكي، 1937: 201) به پيروي از كتب بديعي  ادبيّات عرب، بديع نويسان فارسي زبان نيز همان معني را در تعريف ايهام در كتب خود نقل كرده‌اند (آزاد بلگرامي، 1382: 30). در حدائق السّحر آمده است: «دبير يا شاعر… الفاظي به كار برد كه آن لفظ را دو معني باشد: يكي قريب و ديگر غريب و چون سامع، آن الفاظ را بشنود حالي خاطرش به معني قريب رود و مراد از آن لفظ خود معني غريب بود.» (وطواط، 1362: 39) در المُعجم چنين آمده است:« لفظي ذو معنين را به كار دارد، يكي قريب و يكي بعيد، خاطر سامع نخست به معني قريب رود و مراد قايل، معني قريب غريب باشد.» (قيس رازي، 1373 :311) در بدايع افكار در تعريف ايهام چنين آمده است: «شاعر لفظي به دو معني يا زيادت استعمال كند كه يكي از آن معني، ظاهر باشد و ديگر خفي و ذهن مستمع بعد از اصغاي كلام به معني ظاهر و قريب [متوجّه گردد ] و مراد متكلّم معني خفي و غريب باشد.» (واعظ كاشفي، 1369: 110). صاحب دُررالادب نيز مي‌گويد كه «آن است كه لفظي آورند و معني بعيد آن را اراده كنند، به علّت وجود قرينة خفيه.»‌ (اوق اولي،1340 :186). در كتاب معالم البلاغه نيز آمده است: «در كلام لفظي آورند كه دو معني داشته باشد؛ يكي قريب و ديگر بعيد و مراد معني بعيد باشد به معونة قرينة خفيه…» (رجايي، 1362: 349). در كتاب فنون بلاغت و صناعات ادبي، صنعت ايهام، تخييل و توهيم وتوريه ناميده شده و در تعريف آن چنين آمده است: «لفظي بياورند كه داراي دو معني نزديك و دور از ذهن باشد وآن را طوري به كار ببرند كه شنونده از معني نزديك، به معني دور منتقل شود.» (هُمايي،1388: 269). در كتاب زيبا شناسي سخن پارسي نيز چنين ذكر شده است: «سخنور واژه‌اي را آن چنان نغز در سرودة خود به كار ببرد كه بتوان از آن، دو معنا را دريافت: يكي معنايي را كه نخست و يك باره دريافته مي‌شود و آن را معني نزديك مي‌ناميم. دو ديگر، معنايي كه با درنگ و كاوشِ درست بدان راه مي‌برند و آن را معني دور مي‌خوانيم. آن چه در آراية ايهام فزون تر خواست سخنور است، معناي دور است.» (كزازي،1381 : 129-128)در كتاب بديع از ديدگاه زيبايي شناسي، چنين آمده است: «سخني است داراي دو معناي دور كه معناي اصلي است و ديگري معناي نزديك. بايد دانست كه در بعضي ايهام‌ها، معناي دور و نزديك وجود ندارد و هردو معني برابر دارند.» (وحيديان كاميار، 1379: 137)و آن به لفظی اطلاق می‌شود که دو معنی نزدیک و دور دارد و از میان آن دو معنی، معنی دور خواسته می‌شود«با قرینه­ی خفیه، خواه آن دو معنی، هردو معنی حقیقی باشند یا مجازی، یا یکی حقیقی باشد و دیگری مجازی» (مازندرانی،1376: 331-330)

ایهام، پندارخیزترین و هنری­ترین آرایه­ی درونی(کزازی، 1373: 128)، و یکی از انحای ادای معنای واحدبه طرق مختلف است، یعنی واژه یاکلامی رابیان کنیم که موهم دومعنا باشد (شمیسا ،1371 :259)و معنی دوّمی که دورتر است ودیرتر به خاطر می‌خلد،خواسته گوینده باشد. (راستگو، 1376 :243)

ایهام (Equivoque)یکی از انواع هنجارگریزی های معنایی است که در محورهمنشینی و بر اساس ترکیب شکل  می­گیرد و کلام را با ابهام که یکی از عناصر مهم زبان ادبی است، پیوند می­دهد(مهدی نیا،1390 :76) درواقع«هر ايهام داراي ابهام است…و ابهام يك عيب وايراد نحوي – معنايي است كه باعث اختلال درابلاغ پيام ومحتوا ي يك جمله مي گردد» (خرمشاهي،1384 :12). در ایهام هنرور برآن است که یک معنا را اراده کند ومعنایا معانی دیگر را در سایه روشنِ فضای سخن به صورتِ محو یا نیم رنگ بنمایدولی به طور کامل از دید ذهن خواننده ناپدید نگرداند(قدیری یگانه،1389 :153)کارکرد این صنعت: توجه به معانی دور و نزدیک لغت و ایجاد توهم در خواننده است (شمیسا،1386: 160). علی رغم آن که ایهام و کنایه از نظر قصد گوینده یعنی توجّه دادن به معنی دوم و دورتر، به هم شبیهند دو تفاوت اساسی دارند، یکی وجود تلازم بین دو معنا در کنایه، ودیگری جمله بودن کنایه در اغلب موارد است. ایهام غالباً کلمه است. ودرآن تلازمی در کار نیست. و می‌توان گفت: کلمه دو معنای متفاوت دارد. که مشهور بودن یکی شرط است (خرقانی،1389 :30). «لذّت ايهام از آن جا ناشي مي‌شود كه خواننده از معني نزديك به معني دور مي‌رسد در حقيقت بر سر يك دو راهي قرار مي‌گيرد و در يك لحظه نمي تواند يكي از آن دو را انتخاب كند» (شفيعي كدكني، 1373 :307). غني پور ملكشاه در مقاله‌اي تحت عنوان «ايهام و گونه‌هاي آن در قصايد خاقاني»، وجود معني بعيد و قريب را در ايهام تصديق مي‌كند و مي‌نويسد: «خواننده، نخست به سراغ معني نزديك مي‌رود؛ امّا خواست گوينده يا نويسنده، اغلب معني دور است»(غني پور ملكشاه، 1384: 100) و در ادامه مي‌نويسد: «دوري و نزديكي معني كلمات امري نسبي است. چه بسا ممكن است معنايي براي كسي، نزديك، و براي ديگري دور باشد.» (همان، 100) امّا در هر صورت، معتقد است: «معناي نزديك، نخست به ذهن مي‌آيد و اغلب مدّ نظر گوينده نيست.» (همان، 100)

«روش ايهام مهم ترين مبحث بديع است. تمام سخنوران برجسته از مسعود سعدسلمان، خاقاني ،سعدي،  حافظ و صائب گرفته تا شاعران امروز، سخنوراني هستند كه به انواع ايهام توجّه داشته اند، امّا استاد بي همتاي آن حافظ است. ژان پل سارتر در اشاره به ايهام مي‌نويسد كه پيكاسو آرزو مي‌كرد كه قوطي كبريتي بسازد[= نقاشي كند ] كه هم خفّاش باشد و هم در عين حال قوطي كبريت، چنين آرزويي براي نقّاشان مُحال مي‌نمايد امّا شاعر مي‌تواند با ايهام دو تصوير مختلف را هم زمان مجسّم كند.»(شميسا، 1386: 123)  دو شرط را بايد براي ايهام در نظر گرفت: نخست آن كه تنها با معناهاي لغوي و زباني واژه‌ها مي‌توان آراية ايهام را پديد آورد. آن معناهايي كه به وسيلة هنرهايي مانند مجاز،استعاره وكنايه به دست مي‌آيد، نمي تواند ايهام بسازد؛ دوم، دوگانگي معنايي در ايهام بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان عبارت يا بيت را بر پاية هر دو معنيِ واژه‌ها، معني كرد. (كزازي،1373: 103)

     در کتب بدیع انواع گوناگونی برای ایهام آورده‌اند که عبارتند از: ایهام تناسب، ایهام تضاد، ایهام ترجمه،ایهام تبادر، ايهام تناسب تلميحي و ايهام جناس.(شميسا،1386: 136-130) ایهام مجرّده ،ايهام  ایهام مرشّحه، ایهام تام، ایهام مبینه (واعظ كاشفي،1369: 11) ایهام موشّح، ايهام توكيد، ایهام مهیّا، ایهام عکس (انوشه، 1381: 183) ايهام در ايهام تناسب، ايهام درايهام تضاد، ايهام در ايهام ترجمه(غني پورملكشاه،1389: 97 )، شبه ايهام يا ايهام گونه، ايهام آميغي (كزازي، 1381: 135)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابيات دشوار 150 غزل از آغاز غزل هاي ديوان لطف الله نيشابوري
 • پايان نامه بررسي و مقايسة توکل و رضا در ديوان حافظ و مثنوي مولوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122