پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 274 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: 1.طرح تحقیق
1-1 مقدمه 1
2-1 طرح مساله 4
3-1 اهداف تحقیق 7
1-3-1 هدف اصلی 7
2-3-1 هدف های فرعی 7
4-1 ضرورت و اهمیت تحقیق 8
فصل دوم: 2. مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه 10
1-1-2 رشد و تکامل کودک ” هوشی، اجتماعی و اخلاقی ” 12
الف. رشد هوشی کودک 12
ب. رشد اجتماعی کودک 14
ج. رشد اخلاقی کودک 14
2-1-2 معنا شناسی و ارتباط در محصولات فرهنگی کودکان 15
3-1-2 تاریخچه اسطوره 19
الف. تعریف اسطوره 19
ب. اسطوره شناختی 22
2-2 چهارچوب نظری تحقیق 26
1-2-2 نشانه شناسی در نزد برخی نشانه شناسان و بارت 26
2-2-2 اسطوره ی بارت 27
3-2 پیشینه تحقیق 36
– پایان نامه ها 36
– مقاله ها 37
– پژوهش 38
– کتاب ها 38
4-2 سوال های تحقیق 38
1-4-2 سوال اصلی 38
2-4-2 سوال های فرعی 38
فصل سوم: 3.روش تحقیق
1-3 مقدمه 39
2-3 پژوهش کیفی 40
3-3 تاریخی مختصر از تحقیق کیفی 40
4-3 ویژگی های اساسی تحقیق کیفی 41
1-4-3 انتخاب صحیح نظریه ها و روش های مناسب 42
2-4-3 به رسمیت شناختن و تحلیل دیدگاه های مختلف 42
3-4-3 تاثیر محققان بر تحقیق شان به منزله ی بخشی از فرایند تولید دانش 42
4-4-3 تنوع رویکردها و روش ها 42
5-3 ضرورت آیین نامه های اخلاقی در تحقیق کیفی 42
6-3 مصاحبه 43
7-3 رویکرد مصاحبه در گردآوری داده ها 44
8 -3 شرایط برگزاری یک مصاحبه مطلوب 46
9-3 انواع مصاحبه بر اساس ترتیب پرسش ها 46
1-9-3 مصاحبه ساخت یافته 47
2-9-3 مصاحبه غیر ساخت یافته 47
الف. مصاحبه متمرکز 48
ب. مصاحبه بالینی 50
ج. مصاحبه هدایت نشده 50
د. مصاحبه روایی 50
ه. مصاحبه فرافکنی 51
و. مصاحبه عمیق 52
3-9-3 مصاحبه نیمه ساخت یافته 53
الف. مصاحبه متمرکز 53
ب. مصاحبه نیمه استاندارد 54
ج. مصاحبه مساله محور 54
د. مصاحبه با متخصصان 54
ه. مصاحبه قوم نگارانه 54
10-3 مصاحبه عمیق روشی برتر در مطالعات ارتباطی 54
1-10-3 هدف های مصاحبه ی کیفی 55
2-10-3 مزایای مصاحبه ی عمیق 56
3-10-3 محدویت های مصاحبه عمیق 56
4-10-3 اجرای مصاحبه عمیق 56
5-10-3 روش ثبت داده ها 57
6-10-3 مراحل مصاحبه ی عمیق 57
12-3 انواع مصاحبه از نگاه لیندلف 60
13-3 راه کارهایی برای گرفتن اطلاعات 61
14-3 مقابله با پارازیت در جریان ارتباط دو سویه مصاحبه 61
1-14-3 پارازیت های مربوط به مصاحبه شونده 62
2-14-3 پارازیت های مربوط به مصاحبه کننده 63
15-3 دستورالعمل هایی برای برگزاری مصاحبه 64
16-3 نکات مهم در طرح پرسش ها 64
17-3 محاسن روش مصاحبه 65
18-3 معایب روش مصاحبه 65
19-3 مصاحبه از نظر دفعات اجرا 66
الف. مصاحبه یکباره 66
ب.مصاحبه چند باره 66
20-3 تحلیل اطلاعات به دست آمده 67
21-3 جامعه ی تحقیق 67
22-3 حجم نمونه تحقیق 67
23-3 تعریف عملیاتی متغیرها 68
فصل چهارم: مرور یافته های تحقیق
1-4 مقدمه 70
1-1-4 گزاره 74
2-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده 76
3-4 اهداف تحقیق 138
1-3-4 سوال اصلی 138
2-3-4 سوال های فرعی 139
فصل پنجم: 5.جمه بندی و نتیجه گیری تحقیق
1-5 مقدمه 144
2-5 محدویت های تحقیق 146
3-5 جمع بندی و نتیجه گیری 147
4-5 پیشنهادها 155
پیوست ها
« رزومه ای کوتاه از هنرمندان مصاحبه شونده » 157
« سه نمونه از مصاحبه های گرفته شده از هنرمندان » 167
« گزاره های استخراج شده از پاسخ های مصاحبه شوندگان » 220
منابع 252

     منابع

آشوری . داریوش ( 1386 ) – تعریف ها و مفهوم فرهنگ. نشر آگه. چاپ سوم. تهران. ایران.

آلن سگال . رابرت ( 1389 ) – اسطوره. مترجم: فریده فرنودفر. انتشارات بصیرت. چاپ اول. تهران. ایران.

استرنیاتی . دومینیک ( 1380 ) – مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه. مترجم: ثریا پاک نظر. انتشارات گام نو. چاپ اول. تهران. ایران.

بارت . رولان ( 1389 ) – اسطوره، امروز. مترجم: شیرین دخت دقیقیان. نشر مرکز. چاپ نهم. تهران. ایران.

بارت . رولان ( 1383 ) – امپراتوری نشانه ها. مترجم: ناصر فکوهی. نشر نی. چاپ اول. تهران. ایران.

بارون . رابرت، دان بیرن و نایلا برنسکامب ( 1390 ) – روان شناسی اجتماعی. مترجم: یوسف کریمی. نشر روان. چاپ چهارم. تهران. ایران.

باهنر . ناصر ( 1390 ) – دین، رسانه و کودک. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی. چاپ اول. تهران. ایران.

باهنر . ناصر ( 1385 ) [ فناوری های رسانه ای و ایفای نقش های فرهنگی] – رسانه، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل جمعی. سال هفدهم. تهران. ایران.

بلوکباشی . علی ( 1388 ) – در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ های دیگر نگریستن. نشر گل آذین. چاپ اول. تهران. ایران.

پهلوان . چنگیز ( 1378 )- فرهنگ شناسی، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن. انتشارات پیام امروز. چاپ اول. تهران. ایران.

تقریرات کارگاه ” نشانه شناسی ” مسعود کوثری. پاییز 91 . تهران. ایران.

تقریرات کارگاه ” نقد اسطوره شناختی ” بهمن نامورمطلق. زمستان 90 . تهران. ایران.

تقریرات کارگاه ” نشانه – معناشناختی ادبیات ” حمیدرضا شعیری. زمستان 91 . تهران. ایران.

تقریرات کلاسی مهدی محسنیان راد. نیمسال اول 88-87 . تهران. ایران.

جزوه کارگاه ” ادبیات تطبیقی ” بهمن نامورمطلق. پاییز 90 . تهران. ایران.

حیدرعلی . هومن ( 1385 ) – راهنمای عملی پژوهش کیفی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ). چاپ اول. تهران. ایران.

دانسی . مارسل ( 1388 ) – نشانه شناسی رسانه ها. مترجم: گودرز میرانی و بهزاد دوران. نشر آنیسه نما و نشر چاپار. چاپ دوم. تهران. ایران.

رحیمی . علیرضا ( 1385 ) – تربیت دینی کودک. نشر نهج. چاپ اول. تهران. ایران.

روتون . کنت نولز ( 1387 ) – اسطوره. مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور. نشر مرکز. چاپ چهارم. تهران. ایران.

روح الامینی . محمود ( 1388 ) – زمینه ی فرهنگ شناسی. انتشارات عطار. چاپ نهم. تهران. ایران.

سپنجی . امیرعبدالرضا ( 1389 ) – رساله دکتری ” مخاطب پنداری برای رسانه ها از نگاه سرآمدان جمهوری اسلامی ایران ” . دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات. تهران. ایران.

ستاری . جلال ( 1387 ) – اسطوره در جهان امروز. نشر مرکز. چاپ سوم. تهران. ایران.

ستاری . جلال ( 1385 ) – اسطوره و فرهنگ. نشر مرکز. چاپ اول. تهران. ایران.

سجودی . فرزان ( 1390 ) – نشانه شناسی کاربردی [ مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی 1 ]. نشر علم. چاپ دوم. تهران. ایران.

سفیری . خدیجه ( 1387 ) – روش تحقیق کیفی. انتشارات پیام پویا. چاپ اول. تهران. ایران.

شعیری . حمیدرضا ( 1388 ) – مبانی معنا شناسی نوین. انتشارات سمت. چاپ دوم. تهران. ایران.

شکرخواه . یونس ( 1386 ) – واژنامه ارتباطات. انتشارات سروش. چاپ سوم. تهران. ایران.

صفوی . کورش ( 1382 ) – معنی شناسی کاربردی. انتشارات همشهری. چاپ اول. تهران. ایران.

صالحی امیری . سیدرضا و سعید محمدی ( 1389 ) – دیپلماسی فرهنگی. انتشارات ققنوس. چاپ اول. تهران. ایران.

طلوعی . علی ( 1391 )- سواد رسانه ای، در آمدی بر شیوه ی یادگیری و سنجش. انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها. چاپ اول. تهران. ایران.

فلیک . اووه ( 1390 ) – درآمدی بر تحقیق کیفی. مترجم: هادی جلیلی. نشر نی. چاپ سوم. تهران. ایران.

کالر . جاناتان ( 1389 ) – درآمدی بسیــار کوتاه ( بارت ). مترجم: تینا امرالهی. نشــر علــم. چاپ اول. تهران. ایران.

کرین . ویلیام سی ( 1387 ) – پیشگامان روان شناسی رشد. مترجم: فربد فدایی. انتشارات جیحون. چاپ چهاردهم. تهران. ایران.

گیلهام . بیل ( 1389 ) – مصاحبه پژوهشی. مترجم: محمود عبدا… زاده. انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ دوم. تهران. ایران.

لیندلف . تامس و برایان تیلور ( 1388 ) – روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. مترجم: عبدا… گیویان. انتشارات همشهری. چاپ اول. تهران. ایران.

محسنیان راد . مهدی ( 1389 ) – روش های مصاحبه خبری. انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها. چاپ نهم. تهران. ایران.

محمدی . محمدهادی و علی عباسی ( 1380 ) – صمد: ساختار یک اسطوره. نشر چیستا. چاپ اول. تهران. ایران.

مختاریان . بهار ( 1389 ) – درآمدی بر ساختار اسطوره ای شاهنامه. انتشارات آگه. چاپ اول. تهران. ایران.

مختاریان . بهار ( 1389 ) [ ژرژ دومزیل و اسطوره شناسی تطبیقی هند و اروپایی ] – دانش تطبیقی، مجموعه مقالات فلسفه، اسطوره شناسی، هنر و ادبیات. ویراستار: بهمن نامورمطلق و منیژه کنگرانی. انتشارات سخن. چاپ اول. تهران. ایران.

مولانا . حمید ( 1390 ) – دانش ارتباطات. موسسه انتشارات کتاب نشر. چاپ اول. تهران. ایران.

مهاجری . علیرضا ( 1386 ) – مبانی روش تحقیق تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی. نشر چاپار. چاپ اول. تهران. ایران.

مهدی زاده . سید محمد مهدی ( 1391 ) – نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. انتشارات همشهری. چاپ دوم. تهران. ایران.

نامورمطلق . بهمن ( 1390 ) – نظریه ها و نقدهای ادبی- هنری، درآمدی بر بینامتنیت نظریه ها و کاربردها. نشر سخن. تهران. ایران.

نرسیسیانس . امیلیا ( 1391 ) – انسان، نشانه، فرهنگ. نشر افکار. چاپ دوم. تهران. ایران.

…. – پژوهشنامه فرهنگستان هنر. شماره 14 ” نقد اسطوره ای هنر ” . پاییز 1388 . تهران. ایران.

چکیده

این تحقیق به دنبال جای خالی شخصیت ها و اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی بود. یا در صورت بودن اثری در این زمینه، چرا دچار مرگ زود هنگام شده و حتا به اندازه ی یک نسل تداوم نمی یابند.

برای به دست آوردن پاسخ، از نظریه اسطوره ی رولان بارت استفاده شده است. برای شناخت اسطوره وی باید از نشانه شناسی او شروع کرد. زیرا اسطوره مورد نظر وی سطح دوم دلالتگری نشانه ی ضمنی است. نشانه ضمنی خود از دال و مدلولی ساده به دست می آید. یک دال ( شکل ) و مدلول ( محتوا ) نشانه ای را شکل می‌دهند که این نشانه دارای یک معنای صریح است و این معنای صریح همان دلالت آن محسوب می شود. و همین دلالت در نشانه ضمنی به مثابه دالی خواهد بود که با مرتبط شدن به مدلول های دیگر سطح دلالتگری بعدی را شکل می دهد و زمانی که آن با تم‌های وسیع تری به وسیله خواننده ربط داده شود، به یک پیام یا معنای دومی منجر می‌گردد که دارای قاب بازتر ایدئولوژیکی است. بارت این دومین سطح از دلالت‌گری را سطح “اسطوره” می‌نامد.

روش مورد استفاده در این پژوهش، روش کیفی است و محقق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از ابزار مصاحبه ی عمیق بهره جسته است. در این کار از 27 هنرمند و کارشناس در حوزه کودک اعم از کارگردانان فیلم انیمیشن، رئال، نویسنده و فیلمنامه نویس، نگارگر کتاب کودک، تهیه کننده و کارشناس برنامه و کتاب کودک مصاحبه گرفته شده است و دیدگاه های آنان با سیزده سوالی که از قبل طراحی شده بود، به دست آمد. البته از بین پنج کارشناس کودک، دیدگاه های سه تن از آن ها پس از استخراج داده ها گرفته و به عنوان اطلاعات تکمیلی آورده شده است. برای خوانش اطلاعات و داده ها، پاسخ ها به شکل گزاره در آمده و در 40 جدول مربوط به هر سوال قرار داده شد. با توجه به داده های استخراجی، مشخص شد هنرمندان دیدگاه های پراکنده ای از اسطوره در حوزه کودک دارند.

از دیگر علل نبود شخصیت های درون فرهنگی – تاریخی، به بخش مدیریت در این حوزه بر می گردد. در مدیریت کلان و فرهنگی، سیاستگذاری های نادرست و عدم سرمایه گذاری، چه مالی و چه زمانی، پویایی لازم را از حوزه کودک گرفته است. این که کودک در هر شرایط سنی، دارای چه ویژگی های شخصیتی است و خواسته ها و آمال کودک در آن گروه سنی خاص چیست؟ از دغدغه های اصلی در این حوزه است. این است که نوشته ها و ساخته ها در این زمینه ( اسطوره ) از نظر کمی بسیار کم و از نظر کیفی در سطح قابل قبولی از نگاه کودک نیستند. اگر نمونه هایی استثنایی نیز وجود داشته باشد به خاطر مدیریت فصلی و عدم سرمایه گذاری و حمایت، معمولا ادامه نخواهند داشت.

واژگان کلیدی: رسانه، فرهنگ، هویت، کودک، نماد، اسطوره

 1-1 مقدمه

     قرن بیست و یکم دوره ی جهانی شدن فرهنگی در عرصه های بین المللی است. اگر اواخر قرن گذشته، اروپا در مسیر یکی شدن اقتصادی و مرزهای سیاسی به موفقیت دست یافت، این عصر، سخن از یکی شدن فرهنگی است. تمامی این تغییرات رویکردی، از کشورهای صنعتی آغاز و به کشورهای جهان سومی ختم می گردد و نیز در این عرصه ها معمولا کشورهای جهان سوم، نقطه آسیب محسوب می شوند.

     اصطلاح ” کشور در حال گذر ” برای توصیف کشورهای جهان سوم، سخن از آدمی آشفته و بی نظم است که با شتاب بسیار می دود و در رسیدن او نیز، تضمینی وجود ندارد ( محسنیان راد،15:1389 ).

به نظر می رسد نسخه های پیچیده شده ی غیربومی، برای کشورهای دیگر کارگر نیفتد و برای هر کشوری باید از درون فرهنگ و بستر تجربیات او نسخه نوشت و امید به ترقی داشت.

در بازار امروز پیام ارتباطی، ” چه می گوید ” بسیار مهم تر از ” چه کسی می گوید ” است ( همان:28 ). اما به نظر می رسد در حوزه ” بازار پیام فرهنگی ” این هر دو مهم است؛ این که چه کسی، چه می گوید.

مردم شناسان بر این باورند معنی در ذهن به ظهور می رسد و از رفتار فرد سر برمی آورد. در تعریف معنی ر.لینتون بیان می کند، « معنی مجموعه ای از خصایص فرهنگی مرکب از پیوندهایی است که هر جامعه ای به آن نسبت می دهد. این گونه پیوندها ذهنی اند و غالبا جنبه ناهشیارانه دارند و فقط به طــور غیر مستقیم در رفتــار آنان متجلی می شــونـد » ( همان:66 ).

در همین رابطه می توان به همان داستان معروف اختلاف معنی سگ در ذهن یک زوج اشـاره کرد. زبان این زن و شوهر یکی است، هر دو برای واژه سگ در دفتر لغت معنی خود، یک معادل را دارند ولی معنی سگ برای این هر دو متفـاوت است یعنی در حافظـه درازمدت آن ها، معنـی متفاوت نسبت به یکـدیگــر نگه داری می شود.

ویلیام بی من به نقل از تـرنـر می نـویســـد: « نمــاد[1] چه عینی و چه انتــزاعی، از نظـــر کارکــردی، ســازوکـاری است که در چـارچـوب یک نظام فـرهنگی، پـدیـده هـایی ملموس و عینی را به ” معـانی ” مربوط می ســـازد » ( همان ). اصطلاح نماد و نشانه در حوزه فلسفه زبان، زبان‌شناسی، ارتباط‌شناسی و هنر بیش تر کاربرد دارد ( همدانی، منبع اینترنتی ) که به اعتقاد محسنیان راد، نماد خود عامل زایش فرهنگ است آن جایی که پدیده های ملموس و عینی را در چارچوب یک نظام فرهنگی به معانی مرتبط می سازد. همان طور که اشنایدر فرهنگ را، نظامی از ” نمادها و معانی ” تعریف کرده است ( محسنیان راد،68:1389 ).

در همین رابطه می بینیم که در ساخت کارتون ها و نوشتن شخصیت های قهرمانی، برای انتقال پیام و معنی مورد نظر برای مخاطب کودک بیش تر از نمادها و اشکال ملموسی استفاده می شود که برای کودک قابل هضم باشد. زیرا هنوز ذهن انتزاعی کودک شکل نگرفته است و معنی واژگان به درستی برای او قابل فهم نیست. و هر فرهنگی برای انتقال پیام خود از نمادهای فرهنگی – بومی خود کمک می گیرد. گروهی از ارتباط شناسان که اکثریت را هم در برمی گیرند معتقدند؛ « معنی از طریق پیام منتقل می شود – پس مـعـنی سوار بـر پیام قابل جا به جایی است – مـاننــد لیـنــدگرن، رایـت، لارسـن، مـــوریس و ولـــوند بــرگ » ( همان:69 ).

در بحث اسطــوره سازی بــرای کودک، مساله همذات پنـــداری او در مقابل اسطوره ها، بسیار حائز اهمیت است. همذات پنداری کودک نشان از پذیرش الگو از طرف او دارد. معمولا در همذات پنداری، فرد با اسطوره و قهرمان داستان یکی می شود و کاملا در آن شخصیت غرق می گردد. حال با این توضیحات، آیا همذات پنداری کودک ایرانی با اسطـــوره های کارتونی غیـربـومـی به معنای انتقال ” معنی ” به ذهن او نیست؟ در حالی که فرستنده و گیرنده از دو فرهنگ مجزا هستند. یا می توان این طور نتیجه گرفت که همذات پنداری یعنی همان تشکیل محتوای حافظه درازمدت موجود در هیپوکامپ مغز؟ دیوید برلو توضیح می دهد ” معنی ها در ما هستند نه در پیام “. ولی آیا برای کودک هم همین طور است؟ آیا نمی توان گفت معنی در کودک، در حال ساخت است و پیام هایی که به او می رسد در حال شکل دادن به معناها در ذهن او هستند؟

ناصر باهنر یکی از محققان در حوزه برنامه سازی برای کودکان، در پاسخ به همین پرسش که تفاوت مخاطب کودک با بزرگسال با توجه به رویکرد نظریه دیوید برلو، در چیست؟ پاسخ داد؛ این که گفته می شود معنا در ذهن مخاطب وجود دارد یک چیز عام است که هم برای مخاطب بزرگسال و هم مخاطب کودک صادق است. اما نوع معانی و حجم معنی در این دو نوع مخاطب تفاوت می کند . ممکن است یک کودک، معانی که دارد به لحاظ کمی مثلا 30 درصد یک بزرگسال باشد. ولی به هر حال کودک هم یک معانی همراه خود دارد. جریان شناخت گرایی در روان شناسی بر همین امر استوار است. معتقدند؛ برای شناخت انسان ها ( مخاطبان ) در حوزه  دانش روانشناسی باید به سراغ چیز هایی رفت که آن ها درک می کنند یا درک کردند. یعنی شناختی که آن ها از پدیده ها و مفاهیم اطراف خود دارند. بنابراین ” معنا در ذهن وجود دارد ” در هر دو مخاطب صادق است. این در واقع یک مکتب است. مثلا در مورد مفهوم خدا؛ مفهوم خدا برای خردسال که فقط با خانواده و اطرافیان خود سر و کار دارد و حداکثر با مهدکودک، همان مفهوم پدر است. همان انسانی است که جنسش جنس مذکر است. می خورد، می آشامد و می خوابد. پس کودک هم یک مفهومی از خدا در ذهن خود دارد. اما بر اساس آن چیزی که در پیرامونش اتفاق می افتد. وقتی جلوتر بیاییم در دوره ابتدایی، مفهوم خدا تغییر پیدا می کند. بعضی بچه ها در این مقطع سنی می گویند خدا مثل نور است، مثل روح است. چون با مفهوم روح آشنا شدند یا حداقل چیزهایی در مورد آن شنیده اند. با نور و ویژگی ها و مختصاتش که فوق العاده است، آشنا شده اند. پس خدا را با معانی ذهنی خودشان که فرا انسانی است مقایسه می کنند. در این جا مفهوم خدا که کاملا انسانی و محدود است تبدیل می شود به مفهومی فرا انسانی. ولی هم چنان غیرمجرد است. در دوره ی نوجوانی و مقطع دبیرستان، دیگر فرد با توجه به قوتی که به لحاظ عقلانی پیدا کرده است، مفاهیم مجرد یا معانی مجرد را برای خدا به کار می گیرد. پس نوع معانی در مورد یک موضوع ( خدا ) متفاوت می شود. به همین ترتیب در مورد سایر موضوعات نیز این اتفاق می افتد.

در بحث انتقال پیام و معنا، و تفاوت آن بین کودکان و بزرگسالان، احتیاج به یک پژوهش جداگـانه ای ست که از حوصله ی این تحقیق خارج است. ذکــــر این نکته از قول محسنیان راد نیز لازم است که در مورد این مـوضـوع ( مخاطب کودک )، دانشگاه بیرمنگام سال هاست که به امر تحقیق و پژوهش مشغول است. و از این نظر دانش مخاطب شناسی ما، عقب افتاده است. این در حالی است که شناخت مخاطب یکی از عوامل موفقیت در ارتباط برقرار کردن با مخاطب هدف است. در واقع مخاطب شناسی یکی از ابعاد مهم در علوم ارتباطات محسوب می شود که در کشور ما به آن اهمیت لازم داده نمی شود. حتا در ساخت برنامه های کودک و نوجوان، به شرایط سنی مخاطب توجه نمی شود و در پخش برنامه ها نیز زمان بندی درستی برای گروه های مختلف سنی دیده نمی شود.

در تحقیق حاضر با توجه به داده ها و اطلاعات به دست آمده، جای خالی اسطوره ها در محصولات فرهنگی مهر تایید خورده است. و مشکل اصلی به دو بخش مدیریت و هنرمند در حوزه کودک برمی گردد. به علت عدم تامین مالی و زمانی برای هنرمند و عدم برنامه ریزی مهندسی شده، باعث شده است که در بخش اسطوره های نوشتاری و به خصوص اسطوره های تصویری ما دچار ضعف بسیاری باشیم. هم چنین عدم خلاقیت و ابداع در هنرمند، پویایی در این حوزه را از بین برده است.

در فصل دوم این پژوهش ( مبانی نظری تحقیق ) در خصوص معنا و اسطوره ی مورد نظر توضیحات بیش تری ارائه گردیده است که به روشن شدن مساله کمک بیش تری خواهد نمود.

2-1 طرح مساله

با توجه به اهمیت الگوها در شکل گیری شخصیت و حیات فردی و اجتماعی کودک، می توان الگوها را به شکل مستقیم و غیر مستقیم، مربی کودکان دانست .فقدان الگوهای برخاسته از هویت ملی و مذهبی جامعه، منجر به بیگانه شدن کودکان شده، کودکانی که نسل جوان و آینده را ساخته و میراث دار فرهنگ آن جامعه محسوب می شوند. صالحی امیری در کتاب دیپلماسی فرهنگی می نویسد؛ هویت اصلی هر جامعه، فرهنگ آن جامعه است و بدون شناخت فرهنگ، ماهیت جوامع مختلف قابل دسترسی نخواهد بود ( صالحی امیری،15:1389 ). فرهنگ هویت دهنده است و در واقع رکن اساسی شخصیت و هویت انسانی ملت ها در فرهنگ و میراث تاریخی آن ها نهفته است ( همان:19 ). ناصر باهنر معتقد است، مفهوم هویت فرهنگی تا حد زیادی با میراث فرهنگی، آن چه که از گذشتگان به ارث رسیده است، ارتباط دارد ( باهنر،16:85 ). روح الامینی در کتاب خود زمینه فرهنگ شناسی می نویسد؛ افسانه ها، داستان ها، قصه ها، قهرمانان و اسطوره های هر قوم و ملتی، در ساخت و شناخت فرهنگ جامعه، از اهمیت بسیاری برخوردار هستند ( روح الامینی، 76:1388 ).

می دانیم فرهنگ ساخته اندیشه بشر، نسل به نسل منتقل می شود و هویت فرهنگی افراد جامعه را می سازد. این سینه به سینه شدن از راه زبان، خط، نقش و نگار، اسباب و ابزار و به ویژه در عصر جدید از طریق رسانه های جمعی صورت می گیرد. از دریچه ی نگاه جلال ستاری « فرهنگ به مثابه میراث، رودخــانه طویلی است که به دریاچه ی نسلی معین از افراد انسان می ریزد و به آنان، ارزش های اخلاقی و زیباشناختی و مرام ها و مسلک ها و تاریخ و نشانه ها و رمزها را منتقل می کند » ( ستاری،97:1385 ). ادوارد تیلر نخستین مردم شناسی که تعریف دقیقی از فرهنگ ارائه می دهد و در واقع مبدع مفهوم علمی فرهنگ است، می نویسد: ” فرهنگ یا تمدن مجموعه ای پیچیده از معرفت، عقاید، هنر، اخلاقیات، قوانین، آداب و همه ی قابلیت ها و عادات دیگری است که انسان چون عضوی از جامعه آن ها را می آموزد ” ( بلوکباشی،31:1388 ). فرانتس بواس از دیگر انسان شناسان معتقد است؛ هر فرهنگ معرف کلیتی خاص و منحصر به فرد است ( پهلوان،55:1378 ). وی در یکی از تحقیقات میدانی خود دریافت سازمان اجتماعی بیش تر از فرهنگ تاثیر می پذیرد تا از محیط طبیعی ( همان:52 ).

فرهنگ به عنوان وجدان و خودآگاهی جوامع انسانی است که اگر در انتقال آن خللی ایجاد شود باید در انتظار مرگ فرهنگی بوده که دستاورد آن از خود بیگانگی است. ستاری، ارتباط فرهنگ و هنر را در جوامع انسانی به مثابه روح ملت می داند که در ادامه توضیح می دهد مراد وی از روح، فکر موجود در تن جوامع انسانی است (ستاری،103:1385 ). به همین دلیل اشاره می کند به این سخن رنه ماهو دبیـر فقید و اسبق یونسکو، که او فرهنگ را ” بهبود کیفیت زندگی ” افراد جامعه تعریف می کند ( همان ). در حقیقت فرهنگ دارای سه کارکرد عمده است؛ به صورت یک اسم مستقل و انتزاعی، فراگرد عام رشد فکری، معنوی و زیبایی شناسانه را می نمایاند. در کاربرد عام و خاص، معرف روش زندگی معینی است. و در کارکرد سوم توصیف آثار و تجربیات فکری است. و  به خصوص فعالیت های هنری را هدف می گیرد ( پهلوان،6:1378 ).

یکی از راه های انتقال فرهنگ، نمادسازی، اسطوره سازی و قهرمان پروری است. این الگوبرداری از بدو تولد انسان آغاز و تا آخرین ساعات عمر وی ادامه خواهد داشت و چون دوران کودکی، دوران حساس شکل گیری اصول بنیادی شخصیت اجتماعی است، گرایش به این الگوها و اسطوره ها بیش تر به چشم می خورد. شاید در این جا با مثالی ملموس موضوع روشن تر شود.  مثلا رنگ لباسی که سوپرمن  یکی از شخصیت های اسطوره ای برای کودکان، بر تن دارد شنل قرمزی است که نشان از ” خون اصیل ” و لباس بدن چسب آبی نشان از ” امیدی ” دارد که او برای انسانیت به ارمغان می آورد و ترکیب این دو رنگ که رنگ های پرچم کشور امریکاست نشان دهنده ی وطن پرستی آن ها می باشد ( دانسی،77:1388 ) . گفته می شود رابطه ی بین اسطوره، هنر و ادبیات بسیار پیچیده و درهم تنیده شده است. به طوری که هر یک در سرشت همدیگر تاثیر بسیاری داشته اند. بسیاری از اسطوره های مدرن چون فاست، دون ژوان و دون کیشوت در بستر ادبیات و هنر آفریده شده اند. و در واقع فضای تکاملی اسطوره، هنر و ادبیات است. از طرفی روایت های اسطوره ای مهم ترین و تاثیرگذارترین آثار در فرهنگ و تمدن است. شاهنامه، گرشاسپ نامه، خمسه، منطق الطیر، مهابهاراتا، رامایانا، ایلیاد و اودیسه و … خاستگاه های شاهکارهای کلامی، نمایشی، تجسمی و موسیقایی در فرهنگ های مختلف هستند ( پژوهشنامه فرهنگستان هنر،41:1388 ) و نیز ارتباط دهنده ی نسل امروز با نیاکان خود است. در واقع می توان گفت اسطوره ها نقطه ی اتصال ما با گذشتگان هستند و با کدگذاری ویژه ی خود به انتقال معنا، از انسان دیروز به مخاطب امروز می پردازد.

هر جا که در این تحقیق بحث از محصولات غیربومی می شود، بحث بر سر ارزش گذاری خوب و بد نیست. موضوع این است که آن ها بر اساس نمادهای فرهنگی خود می سازند و انتظاری که هر جامعه ای از سازندگان خود دارد. ولی ما هنوز نتوانسته ایم به این مرحله برسیم که در ساختن از نمادهای فرهنگی خود بهره ببریم که علاوه بر پذیرش کودکان ایرانی، کودکان سراسر جهان آن را بپذیرند و از آن لذت ببرند.

البته باید خاطر نشان ساخت، کارکرد فرهنگ و اسطوره متفاوت است. فرهنگ، عرصه گفت و گو است در حالی که اسطـوره حکم می کند ( ستاری،7:1389 ). به همین جهت ایدئولوژی و اسطوره به هم شباهت دارند. و نیز رولان بارت این دو را یکی می گیــرد. وی مدعی بود، نشانه توارود ذهنی یا ضمنی[2]، باید با عملکرد ایدئولوژی ( همان اسطوره ) هم ردیف قرار داده شود ( نرسیسیانس،1391 : 78-77 ).

به دلیل پایداری و اثر بخشی بلند مدت برنامه های فرهنگی، می توان گفت امروزه پیــروزی با فرهنگی است که بـــرای ترویج الگوهای کهن و غنی خود، سرمایه گذاری بیش تـــری کند تا بدان جا که حتا اسطوره ها و الگوهای خود را جهانی سازد. اگر سرمایه گذاری فرهنگی صورت نگیرد یا در حد معقول و مورد نیاز نباشد نباید از جوان –  کودک دیروز –  توقع رفتاری مطابق با ارزش ها و هنجارهای فرهنگ خودی داشت؛ زیرا ” سبک زندگی ” خود را به طور ناخودآگاه از فرهنگی دیگر الگوبرداری کرده است.

در این پژوهش قصد بر آن بود که ضرورت های مطرح کردن و ترویج رسانه ای الگوهای بومی برای کودکان ایرانی، همچنین راه های انجام دادن این کار از نگاه صاحب نظران و ارتباط گران حوزه رسانه ها، به ویژه افرادی که در حوزه کودک فعالیت دارند، مورد بررسی قرار گیرد. زیرا هنرمند، هم چون دانشمند و روشنفکر از عناصر تاثیرگذار در جامعه است و خاستگاه اجتماعی خاص خود را دارد ( ستاری،104:1385 ) . به عبارتی اسطوره نقطه ی مرکزی مثلثی است که یک ضلع آن ارتباط است. ادبیات و هنر البته ضلع های دیگر آن محسوب می شوند که بیش تر مورد توجه قرار دارند. ولی گردآورنده معتقد است؛ اسطوره ها در عصر ارتباطات نوعی حلقه ی پیوند دهنده از گذشته به امروز هستند که بدون این حلقه، شناخت از خود حاصل نخواهد شد. اسطوره ها به نوعی کانال ارتباطی ( رسانه ای ) سنتی برای انتقال پیام و معنای بشر دیروز به انسان امروز است.

هم چنین هنر در فضای دموکراسی فرهنگی بارور شـده و به شکوفه می نشیند. این فضــا، برای هــر کس امکان ” بخت آزمایی ” است تا هر چه در چنته دارد عرضه کند و زمانه بهترین داور است که پا بر کرسی قضاوت می گذارد. هر آن چه که در اذهان نشسته است مهر ماندگاری می خورد و هر آن چه که لیاقت مصرف روزانه یافته، از یادها پاک می شود ( همان: 113-112 ). این امر زمانی اهمیت بیش تری می یابد که دقت داشته باشیم با گسترش نظام آموزشی و رسانه های جمعی و به خصوص پدیده ی جدید قرن، رسانه های فرامدرن و فرا ارتباطی، دگرگونی هایی در این عرصه به وجود آورده اند که رویکردی نو را می طلبد.

اسطــوره های ایرانی، گنجینه ی ارزشمندی برای شناخت زندگی اجتماعی و فـرهنگی ما محسوب می شوند. آن ها شامل افسانه های شفاهی که سینه به سینه در قصــه ها، مـانـدگـار شــدنــد یا داستان های مکتوب باقی مانده از دوران قبـل از ورود اسـلام هـسـتـنـد؛ کتـاب هایی چـــون بنــدهشن، زنــد، هــومن ســن، درخـت آسـوریک و … ( روح الامینی،1388 :80-79 ). در واقع مجموع آن ها، فرهنگ یک اجتماع انسانی است که فرهنگ نیز خود شناسنامه ی آن جامعه محسوب می گردد.

در این پژوهش، منظور از کودک ایرانی، کودکـــی است که مشخصه های یک ایرانـــی را دارد و ایرانــی شامل ویژگی هایی است که از گذشته ی تاریخی کشور ایران، به فرد ارث داده شده است. تاریخی که با فراز و نشیب های بسیار، سرانجام یک سری ویژگی های خاص را در خــود پرورانیده و کودک ایرانی معاصر را وام دار آن ها ساخته است.

[1] . Sing در لغت به معنی نشان، علامت و نماد است و ریشه در ادبیات نشانه شناختی یونان باستان دارد.

[2] . در فصل دوم توضیحات کاملی در این باره ارائه شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • پايان نامه مصرف رسانه اي و اعتماد اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122