پايان نامه بررسي ايمني همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ايمني همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ايمني همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-2بروسلا وبروسلوزیس10
2-1-1تاریخچه13
2-1-2وضعیت بیماری در ایران14
2-1-3انتشار بروسلوز در جهان16
2-2اهمیت مراقبت بروسلوز ) بیماری تب مالت(17
2-3عامل بیماری20
2-3-1 بروسال ملی تنسیس Brucella Melitensis (دارای 3 سروتایپ)20
2-3-2 بروسالا آبورتوس Brucella Abortus (دارای 7 بیوتایپ)21
2-3-3 بروسالا سوئیس Brucella Suis (دارای 5 بیوتایپ)22
2-3-4 بروسالا کنیس Brucella Canis22
2-3-5 بروسالا اوویس Brucella Ovis22
2-3-6 بروسالا نئوتومه Brucella neotoma23
2-3-7 بروسالا ماریس Brucella Maris23
2-4 مورفولوژی24
2-4-1 شاخص های ویرولانس25
2-4-2 ژنتیک26
2-5 راه های سرایت بیماری27
2-5-2 دوره نهفتگی27
2-6 علائم بیماری28
2-7-1 تشخیص آزمایشگاهی بیماری29
-7-2 انواع تست هاى سرولوژيك بروسلوز33
2-7-2-1 تست آگلوتيناسيون داخل لوله اي استاندارد33
2-7-2-2 تست آگلوتيناسيون ME233
2-7-2-3 تست آنتی گلوبولین یا كمبس رايت34
2-7-2-4 تست فيكساسيون كمپلمان ( ثبوت مکمل )34
2-7-2-5و6 تست هاي راديوايمونواسي و ELISA34
2-7-2-7 تست رزبنگال34
2-7-3 تشخیص بروسلوزیس بر اساس روش هاي مولکولی34
2-8 آنتی ژن های سطحی35
2-8-1 لیپوپلی ساکارید(LPS )35
2-8-2 پروتئین غشاء خارجی(OMP)38
2-8-3 پورین های عمومی41
2-9 واکسن های بروسلوز42

2-9-1 واكسن هاي كونژوگه و طراحی آن ها49
2-9-1-2 انتخاب پروتئين حامل50
2-9-1-1 انتخاب پلی ساكاريد50
2-9-1-3 نسبت پلی ساکارید به پروتئین51
2-9-1-4 تهیه ی کونژوگه های ایمونوژن هاپتن–حامل51
2-9-1-5 پروتئین های حامل مناسب برای ایجاد کونژوگه های آنتی ژنیکی52
2-9-1-6 ادجوانت های مناسب در طراحی واکسن کونژوگه53
2-9-1-7 جفت شدگی شیمیایی ( اتصال) 53
2-9-1-8 EDC یا EDAC 54
2-9-1-9 آدپیک اسید دی هیدرازید 55
2-9-1-10 كونژوگاسيون به شيوه آميداسيون56
3-1 تهیه میکروارگانیسم مورد نظر58
3-2 باز کردن سوش لیوفریزه بروسلا آبورتوس58
3-3 کنترل سوش لیوفیلیزه از نظرRough و Smooth بودن59
3-4 تهیه بیوماس سلولی60
3-5 استخراج و تخلیص LPS بروسلا آبورتوس S9961
3-5-1 د تو کسیفیه کردن LPS با روش قلیایی63
3-5-2 آزمون Novotny63
3-6 استخراج و خالص سازی Omp بروسلا آبورتوس RB5164
3-6-2 اندازه‌گیری پروتئین با روش لوری65
3-7 کونژوگاسیون Omp و LPS بروسلا آبورتوس68
3-8 ستون کروماتوگرافی برای تخلیص کونژوگه69
3-8-1 مراحل پک کردن ستون کروماتوگرافی69
3-9 آزمون کنترل کیفی کونژوگه71
3-9-1 کنترل تب زایی در خرگوش(in vivo test)71
3-9-2 کنترل توکسیسیته غیر عادی(Abnormal Toxicity)72
3-10 واکسیناسیون و سنجش ایمنی زایی کونژوگه72
3-11 آزمون بررسی فعالیت باکتری کشی سرم حیوان(سرم باکتریسیدال اسیSBA)73
3-11-1 اصول آزمون SBA74
4-1 تعیین میزان LPS خام در نمونه استخراج شده با آزمون نووتنی77
4-2 تعیین غلظت پروتئین در نمونه Omp بروسلا آبورتوس RB51 به روش لوری80
4-3 نتایج کنترل کیفی کونژوگه81
4-6 نتایج بررسی کنترل توکسیسیته غیر عادی(Abnormal toxicity)82
4-5 نتایج کنترل تب زایی در خرگوش (in vivo test)82
4-7 ارزیابی فعالیت باکتری کشی سرم باکتریوسیدال اسی(SBA)83

منابع

 

مورای پاتریک و همکاران ، ترجمه رنجبر رضا و همکاران ،میکروب شناسی پزشکی–باکتری شناسی مورای ،انتشارات اندیشه رفیع ، چاپ اول 83 ، صفحه 171.

سهرابی مجید. ( 1390). تشخیص بروسلا ملی تنسیس به روش Real – Time PCR در نمونه های بالینی و دامی. پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس. صفحه38 -19.

سیادت سید داور. ( 1384).ارزیابی اثرات ایمونولوژیکی کونژوگه وزیکول غشا خارجی حاویPro A نایسریا مننژیتیدیس سروگروه B با کپسول پلی ساکارید نایسریا مننژیتیدیس سروگروه A در خرگوش . پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس. صفحه98-93.

شاپوری رضا.( 1386).بررسی پاسخ های ایمنی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده و پلی ساکارید – O (OSP)بروسلا آبورتوس با توکسوئید کزاز.پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس.صفحه 58- 48.

شاهچراغی فرشته. ( 1375). بررسی پروتئین های غشا خارجی بروسلا آبورتوس و تعیین شدت تحریک سیستم ایمنی سلولی آن ها در خوکچه هندی. پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس. صفحه 53 –

عبداالهی نرگس. (1386). بیان ژن cgt بروسلا در آزمایشگاه به منظور آماده سازی ژن برای استفاده از آن در کاهش بیماری زایی باکتری بروسلا .پایان نامه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات صفحه 35-30.

کاشف نسیم. ( 1385 ). ارزیابی ایمونولوژیک کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروجینوزا با توکسوئید کزاز در مدل موش آزمایشگاهی . پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس. صفحه44 -37.

مصطفایی علی.( 1387 ). خالص سازی و مقایسه آنتی ژن های عمده غشای خارجی بروسلا آبورتوس سویه ( S19 ) و بروسلا ملی تنسیس سویه ( 16M) و بررسی واکنش آن ها با سرم بیماران با وسترن بلات و الایزا. پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس. صفحه37 –

ابطحي حميد و همکاران.(1384). نقش ژنهاي 39P و 12L7/L بروسلا آبورتوس در القاي پاسخ ايمني سلولي. چهارمین همایش بیوتکنولوژی ایران- کرمان.

اميرمظفري نور و همکاران.(1387). بررسي خصوصيات پاسخ شوك حرارتي در بروسلاملي تنسيس و واكنش پروتئين شوك حرارتي با سرم افراد بيمار و كنترل . مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، دوره پانزده، شماره 58 صفحه 27- 23

زماني علي ،دکتر دانشجو خدیجه. (1384 ). بررسي سطح آنتي بادي ضد بروسلا تست رايت در كودكان سالم 7 تا 12سال شهر تهران .مجله بيماريهاي كودكان ايران، دوره 15 ، شماره 3 ، صفحه 45- 38

سایت بانک مقالات دامپزشکی. بیماری تب مالت (Brucellosis) با تاكید بر جنبه های پزشكی و بهداشتی بیوتروریسم دكتر حسین حاتمی ، دكتر هوشنگ ساغری

سودبخش عبدالرضا و همکاران.(1388). محاسبه point Cut-offمناسب براي آزمون ELISA جهت تشخيص بروسلوز انساني در ايران .مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دوره 67شماره 6: 420 –

شاپوری رضا و همکاران.( 1386) . تهیه کونژوگه های لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده و پلی ساکاریدO بروسلا آبورتوس با توکسوئید کزاز به منظور تهیه واکسن بروسلوز.فصل نامه تخصصی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، سال اول ،پیش شماره 2 ، صفحه 23 تا 34

سحرکرمی و همکاران،(1388).ستخراج و ارزيابي مولكولي پروتئين هاي عمده غشاي خارجي بروسلا آبورتوسS99،فصلنامه علمی_ پژوهشی فیض،دوره سیزدهم،شماره 3

مروری بر میکروبیولوژی جاوتز 2007:تحت نظارت دکتر کیومرث قاضی سعیدی

جزوات دانشگاهی

راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز،دکتر محمد گویا،1390

Brucellosis Laboratory Case Definition; Australian Government, Department of Health and Ageing 24 June 2002.

 

Disease Listing, Brucellosis, General Information / CDC Bacterial, my catic Disease 11 Aug 2005.

 

 

. HpA Brucellosis HpA. Org. uk/ infections Reviewed on 20 April 2005.

 

http: //www. CDC. Gov/ncidod/dbmd/diseasinfo/brucellosis ghtm February 4. 2005

Mad Kour’s Brucellosis /M. Monir Kour – 1999

 

Ej.2005. Brucella Spcies. In Mandell GL, Benett JE, Dolin R. Principles and Practice of infectious Diseases. 6 th ed. New Yourk Churchill Living Stome, P:2669-2674.

The Development of New/Improved Brucellosis Vaccines.1997. Report of WHO Meeting,p:4- 40.

Brucellosis in humans and animals.2006.(WHO) World Organisation for Animal Health Food.p: 10- 66

Hermanson G.T. 1996.(eBook)Bioconjugate Techniques.by Academic Press.Inc.P: 169 – 454

Sharifat Salmani Ali,et al.( 2009).Serological Evaluation of Brucella abortus S99 LipopolysaccharideExtracted by an Optimized Method.American Journal of Infectious Diseases 5 (1): 11-16

Sood R K,Fattom A. (1996). Capsular Polyccsharide Protein conjugate Vaccine.Research Foccus .v:1,p: 381 – 387

Sangari,E.,M.j.Grillo et al.(1998).The defect in the metabolism of eritritol of the Brucella abortus B19 Vaccine Strain is Unrelatedwith its attenuated virulence in mice.Vaccine ,16:1640-1645

Grovel yp.,Moreno E.(2002).Brucella intracellular life: From invasion to intracellular replication .Vet Microbial,90: 279-281

Gabriel Briones et al.(2001).Brucella abortus Cyclic β-1-2 –Glucan Mutants have Reduced Virulance in Mice and Are Defective in intracellular Replication in Hela cells. Infection and Immunity,v:69,no:7,P:4526-4535

OliveiraSérgio Costa et al. (2010).Recent Advances in Understanding Immunity Against Brucellosis: Application for Vaccine Development.The Open Veterinary Science Journal, 4, 102-108 .

stratton Charles.( 1988).Serum bactericidal test.Journal of clinical microbiology,vol;1, no;1, p: 19-26

FDA Briefing Document.(2011).Use of Serum Bactericidal Antibody as an Immunological Correlate for Demonstrating Effectiveness of Meningococcal Conjugate Vaccines (SerogroupsA, C, Y, W-135) Administered to Children Less Than 2 Years of Age.P:1-12

Moriyon Ignacio et al.(2004).Rough vaccines in animal brucellosis : Structural and genetic basis and present status .EDP Sciences , v:35,P:1 – 38

Doshi Gaurav .(2011). Carbohydrate Vaccines- A burgeoning field of Glycomics . Journal of Applied Pharmaceutical Science,v: 01 (02),P: 17-22

Relman D, lepp p.1992.Phylogenic relation ships among the bacillary angiomatosis, Bartonella

Commander N J, Spencer S A, Wren B W, MacMillan A P. (2007). The identification of two protective DNA vaccines from a panel of five plasmid constructs encoding Brucella melitensis 16M genes. Vaccine, 25(1): 43–54

 

Cassataro Juliana et al .2004. Antibody Reactivity to Omp31 from Brucella melitensis in Human and Animal Infections by Smooth and Rough Clinical And Diagnostic Laboratory Immunology ,vol.11,No.1,p.111- 114

Cui Changfa ,et al.2010. Physical and Chemical Characterization and Immunologic Properties of Salmonella enterica Serovar Typhi Capsular Polysaccharide-Diphtheria Toxoid Conjugate. Clinical and Vaccine Immunology, Vol. 17, No. 1,p. 73–79

Kossaczka Zuzana et al.(1997). Synthesis and Immunological Properties of Vi and Di-O-Acetyl Pectin Protein Conjugates with Adipic Acid Dihydrazide as the Linker.Infection and Immunity, Vol. 65, No. 6, p. 2088–2093.

Muniandyl N and  Mukkurl T .K.S.(1999). Protective Potential of Purified Lipopolysaccharide Versus Conjugated Oligosaccharide of Pasteurella multocida.Microbial and Immune.v:5,p: 357-367

Kumar Singh Mahender,et al.(2006). HaptenDB: a comprehensive database of haptens, carrier proteins and anti-hapten antibodies. Bioinformatics Applications Note, Vol. 22 no. 2, p: 253–255

Lee Che-Hung Robert ,et al.(2012). Polysccharide –Protein Conjugate Vaccins .journal of springer. Patent application number: 20120076817

swain et al. (2008).hapten carrier conjugates for use in druge –abuse Therapy and methods for preparation of same.Patent number: 5,876,727

lindberg alf.(1999). A. Glycoportein conjugate vaccines.elsevier.v:17,p;s28 – s36

Finn Adam .(2004). Bacterial polysaccharide–protein conjugate vaccines. British Medical Bulletin;v: 70,p: 1–14

Rukhshanda Munir, Outer Membrane Proteins of Brucella abortus Vaccinal and Field Strains and their Immune Response in Buffaloes,2010,0253-8318

Rouphael Nadine et al.( 2011).Evaluation of Serum Bactericidal Antibody Assays for Haemophilus influenzae Serotype a.Clinical and Vaccine Immunology,Vol. 18, No. 2, p. 243–247

چکیده

بروسلوز مهمترین بیماري عفونی مشترك بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با بروسلا به وجود می آید. به خاطر ماندگاری بروسلوز،در دنیا سالیانه500000 نفر به این بیماری مبتلا می شوند.واکسن های مورد استفاده در بروسلوز همچون S19 و RB51 که به صورت زنده هستند، در مواردی منجر به بیماری در دام و یا انسان می شوند. مصونیت علیه بروسلوز نیازمند القای هردو پاسخ ایمنی، به خصوص ایمنی سلولی است بسیاری از آنتی ژنهای پیکره بروسلا به تنهایی خصوصیات کافی برای القای این پاسخ ها را ندارند. بدین لحاظ به نظر می رسد واکسن زیرواحد مؤثر علیه بروسلوز احتمالا ترکیبی از چند جزء آنتی ژنی خواهد بود.سویهRB51یک سویه واکسنی پایدار، خشن غنی از پروتئین غشای خارجی می باشد و مهمترین مزیت واکسیناسیون با این سویه، عدم القای آنتی بادی بر علیه زنجیرهO،LPSمی باشد یعنی ایمنی ایجاد شده بر علیه آن فقط از نوع سلولار می باشد.آنتی ژنهای غشای خارجی از خارجی ترین اجزای پیکره بروسلا هستند که درتماس مستقیم با سیستم ایمنی میزبان قرار دارند. بدین لحاظ به عقیده بسیاری از محققین این آنتی ژنها از اجزای اصلی واکسن های زیر واحد احتمالی خواهند بود.تزریقLPS نیز به تنهایی باعث القای تولید آنتی بادیهای مصونیت زا می گردد ولی سیستم ایمنی سلولی را تحریک نمی کند. این موضوع به دلیل نقشLPSبه عنوان یک آنتی ژن غیر وابسته به تیموس است. بدین لحاظ مصونیت ناشی ازLPSدر مقابل بروسلا، کوتاه مدت و ناقص است.بنابراین در این پروژه هدف آن است که با چسباندنLPSبهOMPواکسن کاملی تهیه گردد که بتواند هم ایمنی هومورال وهم سلولار را تحریک نماید.به این منظور بروسلا آبورتوسS99وRB51در محیط کشت بروسلا آگار کشت می گردد. سپس، سلول های کشت شده باPBSشسته شده و توده سلولی هر کدام جمع آوری می گردد.OMPاز طریق روش سدیم لوریل سارکوزینات از سویهRB51تخلیص می گردد و نیزLPS ، سویهS99از طریق روش فنل داغ اصلاح شده تهیه می گردد. سپس با استفاده از EDAC وآدیپیک اسید دی هیدرازید، لیپوپلی ساکارید بهOMP کونژوگه می گردد و پس از انجام آزمایشات کنترل کیفی، کونژوگه حاصل جهت آزمایشات ایمنی زایی به خرگوش سفید نیوزیلندی تزریق می گردد و از سرم بدست آمده آزمایشاتSerum Bactericidal Assay به عمل می آید. نتایج حاصله یادداشت و برای تجزیه و تحلیل های آماری به کار گرفته می شوند.

فصل اوّل

  کلیات

مقدمه:

بروسلا ها کوکوباسیل های گرم منفی وغیر متحرک اند که انگل اختیاری دورن سلولی می باشند.این باکتری هاعفونت های سیستمیک و خونی در انسان وحیوان ایجاد می کنند(zoonosis).بروسلا بی هوازی اختیاری بوده که کپسول ندارد. این باکتری ها zoonosis بوده که در حیوانات اهلی به صورت منبع اصلی این باکتری ها هستند وانسان ها میزبان های اتفاقی  هستند. بروسلا ها در انسان باکتریمی داده ومی توانند برای مدت طولانی در خون انسان باقی بمانند. جنس بروسلا براساس تنوع آنتي ژني وميزبان اوليه شامل7گونه ي (بروسلامليتنسيس) درگوسفندوبز،)بروسلاسوئيس (درخوك)،بروسلاآبورتوس (درگاو،) بروسلااويس (درگوسفند) بروسلاكانيس (درسگ)،،بروسلانئوتومه (درموش جنگلي و) بروسلاماريس (درپستانداران دريايي مي باشد.بروسلا در میزبان حیوانی خود بیماری شدیدی ایجاد می کند اماعفونت آنها در انسان ملایم است معمولا.در بیماری بروسلوز انسانی(تب مواج یا تب مالت)دو مرحله وجود دارد یک مرحله حاد که بصورت باکتریمی حاد اتفاق افتاده وبه دنبال آن مرحله مزمن ایجاد می شود که ممکن است سال ها طول کشیده بافت های مختلفی را درگیر می کند. این باکتری ارگان هاي بسياري را مي تواند درگير كند. بروسلا آبورتوس از جمله مهم ترین عوامل سقط جنین به گاو است.دلیل ایجاد سقط جنین در گاو علاقه مندی این باکتری به الکل 3کربنه اریتریتول می باشد از آنجا که در منطقه جفت گاو است باکتری در این منطقه کلنیزه می شود.چون  انسان اریتریتول ندارد سبب سقط جنین نمی شود. 3 آنتی ژن سطحی در بروسلا شناسایی شده که 2 آنتی ژن توسط فرم S کلنی شده و یک آنتی ژن توسط فرم R کلنی تولید می شود.Ag A که به طور غالب در بروسلا آبورتوس دیده می شود.Ag M به طور غالب در ملی تنسیس دیده می شود. سالانه 500.000 مورد مبتلا به تب مالت به WHO(سازمان جهانی سلامت)گزارش مي شود .بيماري تب مالت در انسان به3 شكل حاد، موضعي و مزمن بروز مي‌كند.  بروسلا ملي تنسيس B. melitansis : منطقه مديترانه، امريكاي لاتين، كشورهاي حاشيه خليج فارس، هند یافت می شود. بروسلا آبورتوس B. abortus : در تمام دنيا وجود دارد. بروسلا سوئيس B. Suis : ايالات متحده، جنوب آمريكا، جنوب شرق آسيا ، در ژاپن ، مركز اروپا و بخصوص شمال و جنوب امريكا بسيار شايع است. امروزه كنترل بيماري بروسلوز به سه اصل كشتن دام‌هاي آلوده، پاستوريزه كردن محصولات لبني و واكسيناسيون استوار است.واكسيناسيون دام‌ها برپايه تلقيح سويه‌هاي زنده ضعيف شده بروسلا آبورتوس (S19 , 45/20) و بروسلا ملي‌تنسيس (Rev1) است.استفاده از اين واكسن‌ها در دام با محدوديت‌هايي همراه است؛ تحريك توليد آنتي‌بادي در دام‌هاي واكسينه شده كه مانع از تفكيك آنها از دام‌هاي مبتلا مي‌گردد، همچنين بروز سقط جنين و ابتلا به بروسلوز در اين حيوانات، باعث شده تا تلقيح اين واكسن‌ها در دام‌ها با احتياط انجام گيرد. همچنين واكسن هاي بروسلوز انساني بر پاية پيكرة كامل باكتري غير فعال شده و يا سويه‌هاي زنده تخفيف حدت يافته با دو مشكل اساسي مواجه‌اند: نخست آنكه گاهی ايجاد بيماري مي نمايند و دوم آنكه با واكنش‌هاي ازدياد حساسيت‌ ناخواسته همراهند.

یافتن واکسن موثر برای مصون سازی بی خطر برای انسان و دام مبنای تحقیقات گسترده ای شده است.در همین راستا، در سال های اخیر ایمنی زایی با آنتی ژن های مختلفی از گونه های بروسلا به شکل مونووالان،طبیعی،کونژوگه وبا نوترکیب مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است(6،7).استفاده از اجزای مختلف سلول بروسلا(LPS,Omp) که توانایی ایجاد پاسخ ایمنی(همورال وسلولار) را داشته باشد وساخت واکسن های کونژوگه  ی از نوع زیر واحدی(subunit) که این  مشکلات ذکر شده را نداشته باشد،گامی موثر در پیشبرد این اهداف دارد.(16)

فصل دوم

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه کم، می توان از ابتلاء به بیماری های عفونی جلوگیری کرد.به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های عفونی ومسری بین انسان و دام ریشه کنی،کنترل و مبارزه بابیماری ها از واکسن استفاده میشود.برای اولین بار ایران در سال 1932 وجود بروسلوز در انسان توسط کارشناسان انسیتوپاستور مشخص گردید.در سال 1962 وجود بروسلا ملی تنسیس در نیشابور به اثبات رسید و در سال 1971 بروسلا سوئیس در حومه حصارک از خوک جداگردید.در ایران اولین گزارش از جداسازی بروسلا آبورتوس از گوسفند به عنوان عامل سقط جنین در آن حیوان ،در س22ال 1982 توسط ذوقی وعبادی ارائه شد.

ایمن سازی بر ضد بروسلوز از حدود سال 1906 توسط واکسن های کشته شده آغاز گردیده ولی به علت اثرات مصونیت زای ناکافی آنها هیچ گونه استفاده گسترده ای از این واکسن ها صورت نگرفته است.از سال 1952 واکسن های زنده در ایاات متحده و شوروی سابق مورد استفاده قرار گرفتند گرچه تاثیر ناچیزی داشتند و واکنش های آلرژیک ایجاد میکردند. معیارهای عینی مفید جهت ارزیابی احتمال وجود بروسلوز، شامل علائم فیزیکی،کشت  وتست های سرولوژیک،می باشد و آزمایشات خون طبیعی ، معمولا کمکی به تشخیص نمیکند و حتی گاهی نیز گمراه کننده می باشد.باتوجه به اینکه بیماری بروسلوز یک بیماری خطرناک مشترک بین انسان ودام است اکثر کشور های جهان سعی در ریشه کنی کامل این بیماری دارند و برای رسیدن به این هدف از روش (تست و کشتار) برای دام های آلوده به بیماری و استفاده از واکسن  برای پیشگیری ازاین بیماری استفاده میکنند.مبارزه با این بیماری کنترل وریشه کنی آن بدلیل کثرت گونه ای عوامل بیماری زا و لزوم هزینه شدن سرمایه های سنگین اقتصادی همواره در بسیاری از کشور های جهان ، با دشواری ها و مشکلات عدیده مواجه بوده است.

از بین عوامل ویرولانس این میکروارگانیسم، لیپوپلی ساکارید به عنوان عامل ویرولانس اصلی شناخته شده است و سویه های جهش یافته و فاقد این جزء از دیواره سلولی،فاقد ویرولانس و توان بقای درون سلولی هستند.لیپوپلی ساکارید به لحاظ ایمونولوژیک ،آنتی ژن سطحی سلولی، بروسلا محسوب میشود و میتوان از شاخص های دیگر آنتی ژنی دیواره سلولی بروسلا ،برای مثال پروتئین های غشای خارجی (Omp)  و لیپوپلی ساکارید  به عنوان ایمونوژن در ساخت واکسن های زیر واحدی استفاده نمود.بدلیل اینکه بروسلا فاقد پیلی،فلاژن وکپسول می باشد، بیشترین میزان پاسخ های سیستم ایمنی را ایجاد میکند(19،1،3،12).در این راستا، تولید واکسن کونژوگه ی بروسلا، باتوجه به معایب واکسن های قبلی وفواید این تحقیق، ما را به تهیه واکسن کنژوگه ی زیر واحد ی مناسب و جدید، برای ریشه کنی و پیشگیری بروسلوز در دام و انسان سوق می دهد.

هدف از تحقیق:

اهداف جزئی این تحقیق شامل:

تهيه و تخلیص LPS بروسلا آبورتوس S99

تهيه و تخلیص OMP  بروسلا آبورتوس RB51

تهیه کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با OMP  بروسلا آبورتوس RB51 و

بررسی ایمنی زایی همورال آن در حیوانات آزمایشگاهی

هدف کلی این تحقیق:

بررسی ایمنی زایی همورال واکسن کونژوگه LPS+Omp بروسلا آبورتوس S99 و RB51 به روش سرم باکتریوسیدال اسی(Serum Bactericidal Assay) می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122