پايان نامه بررسي برخي خواص ترموديناميکي سيستم هاي دوتايي شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نيتروبنزن دردماهاي مختلف

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

ايان نامه بررسي برخي خواص ترموديناميکي سيستم  هاي دوتايي شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نيتروبنزن دردماهاي مختلف یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي برخي خواص ترموديناميکي سيستم  هاي دوتايي شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نيتروبنزن دردماهاي مختلف بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه. 1
مخلوط­های دوتایی          1
فصل دوم: مبانی تئوری.5
2-1- گرانروی.. 5
2-1-1- واحدهای گرانروی 8
2-1-2-روش­های اندازه­گیری گرانروی 9
2-1-2-1- گرانرومتر استوالد 9
2-1-2-2- روش استوک 10
2-1-2-3-گرانرومتر شات گراته 11
2-2- چگالی 12
2-2-1-  استفاده از پیکنومتر13
2-2-2- چگالی­سنج دیجیتالی آنتون پار 14
2-3- ترمودینامیک محلول­ها 17
2-4- توابع اضافی 18
2-5- نحوه محاسبه و اندازه گیری توابع ترمودینامیکی 21
2-5-1- حجم مولار اضافی 21
2-5-1-1-مدل­های حجم مولار اضافی و پارامتر­های برهمکنش22
2-5-1-2- مدل پریگوگن-فلوری-پترسون 23
2-5-2- ضریب انبساط دمایی و دمایی اضافی هم­فشار 26
2-5-3- انحراف گرانروی 28
2-5-4- انرژی آزاد گیبس اضافی 28
2-5-5- معادله چند جمله ای ردلیچ-کیستر 30
2-5-6- حجم مولی جزئی و مولی جزئی اضافی. 31
فصل سوم: بخش تجربی 34
3-1- مواد مصرفی 34
3-2- وسایل و تجهیزات 34
3-3- اندازه گیری چگالی مایعات 35
3-4- تعیین حجم مولار اضافی  41
3-5-  معادله بررسی شده برای حجم مولار اضافی (پریگوگن-فلوری –پترسون ).. 45
3-6- تعیین ضریب انبساط دمایی اضافی46
3-7- اندازه گیری گرانروی 49
3-8- انحراف گرانروی 51
3-9- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی  55
3-10- محاسبه حجم­های مولی جزیی و  حجم­های مولی جزیی اضافی 59
فصل چهارم : بحث و نتیجه­گیری 67
4-1-  تغییرات حجم اضافی مخلوط­ها 67
4-2- بررسی تغییرات انحراف گرانروی (Δη) مخلوط­ها 71
4-3- بررسی تغییرات انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی  76
-3- بررسی تغییرات ضریب انبساط پذیری دمایی هم­فشار 78
4-4- حجم­های مولی جزئی و  حجم­های مولی جزئی اضافی مخلوط­های دو جزئی 81
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی 86
نتيجه‌گيري 86
پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي 88
مراجع   89

مراجع و منابع

[1]. Saravanakumar, K., Kubendran, T. R. (2012). Density and Viscosities for the Binary Mixtures of 1,4-Dioxane and Benzene or Chlorobenzene at (T=298.15 K to 313.15 K) and a Pressure of 0.1 MPa. Journal of Chemical Sciences. 2(4), 50-56.

[2]. Bhatia, S. C., Rani, R. & Bhatia, R. (2011).Viscosities, Densities, Speeds of sound and Refractive indices of Binary mixtures of o-xylene, m-xylene, p-xylene, ethylbenzene and esitylene with 1-decanol at 298.15 and 308.15 K. Journal of Molecular Liquids. 159 , 132–141

[3]. Singh, S., Vibhu, I., Gupta. M. & Land, M. K. (2006). Excess Acoustical and Volumetric Properties and the Theoretical Estimationof the Exces Thermodynamic Functions of Binary Liquid Mixtures. Chines Journal of Physics. 45,4

[4]. Tian. Q., Liu. H. ( 2007). Densities and Viscosities of Binary mixture of tributyl phosphate with hexane and dodecane from (298.15-328.15) K. Journal of Chemical Engineering Data. 52. 892-897.

[5]. Sujata, S. P., Sunil, R. M. (2013). Thermodynamics of binary liquid mixtures of acrylates with dodecane-1-ol. Pelagia Research Library. 4(4), 242-25.

[6]. Murali, K. R. P., Ranjith Kumar, B., Sathyanarayana, B ., Amara, K., yathi, J. & Satyanarayana, N. (2009). Densities and Viscosities of Binary liquid mixtures of sulpholane with aliphatic amines at T=308/15 K. Journal of Pure & Applied Physics. 47, 576-581

چکیده

چگالی و گرانروی مخلوط های دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن در محدوده کسر مولی (0-1) در دماهای 15/298، 15/303و 15/308 کلوین و در فشار جو اندازه گیری شد

از روی اطلاعات تجربی چگالی و گرانروی حجم مولار اضافی، ضریب انبساط دمایی اضافی، انحراف گرانروی و مقادیر انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی و همچنین مقادیر حجم های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

کمیت های ترمودینامیکی اضافی نام برده شده در بالا در معادله ردلیچ-کیستر قرار داده شد تا پارامترهای برهمکنش­های دوتایی تخمین زده شود. از نتایج تجربی حجم مولار اضافی توسط نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون مقادیر حجم مولار اضافی پیش بینی و بهم ارتباط داده شدند.

نتایج نشان داد که مقادیر حجم مولار اضافی برای همه محلول­های دوتایی منفی می باشد همچنین مقادیر گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی منفی بدست آمد . میزان و نوع برهمکنش­های بین حلال و حل شونده های مخلوط­های دوتایی نیز تفسیر گردید.

واژه های کلیدی : مخلوط­های دوتایی، معادله ردلیچ -کیستر، خواص اضافی، نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون، ضریب انبساط دمایی اضافی

فصل اول: مقدمه

مخلوط­های دوتایی

محلول به ترکیب همگن دو یا چند ماده گفته می­‌شود منظور از ترکیب همگن این است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط در یک فاز باشند و اجزاء آن قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.. به­طور معمول ماده­ای که به مقدار بیشتری در مخلوط موجود باشد، حلال نامیده می­شود. حلال می­تواند گاز، مایع و یا جامد باشد. به مواد دیگری که در محلول موجود هستند (به غیر از حلال) حل شونده می­گویند. حلال در هر فاز فیزیکی باشد، محلول هم در همان فاز خواهد بود. محلول­ها نقش بسیار مهمی در مطالعات علمی و تحقیقاتی دارند زیرا اکثر پدیده­های شیمیایی و بیوشیمیایی در فاز محلول انجام می­گیرد. سیستم های دوتایی از نقطه نظرهای متعددی حائز اهمیت می­باشند خواص شیمی فیزیکی مخلوط دوتایی از دو نقطه نظر نظری و عملی برای درک نظریه مایع اهمیت دارد ]1[. خواص ترمودینامیکی محلول­های مایع دوتایی اغلب براساس توابع اضافی هما­نند حجم مولار اضافی، آنتالپی اضافی و انرژی گیبس اضافی، مطرح می­شوند،­ مطالعه این خواص ترمودینامیکی و درجه انحراف آن از حالت ایده آل در درک طبیعت بر همکنش­های بین مولکولی میان دو محلول و همچنین به عنوان یک روش کمی و کیفی برای استنباط اطلاعات مربوط به ساختار مولکولی و نیروهای بین مولکولی بسیار مفید است [3,2].

از میان این خواص ترمودینامیکی، خواصی مانند چگالی، گرانروی، ضریب شکست، وخواص حجمی مرتبط با آن بیشتر مورد بررسی قرار می­گیرند زیرا این اطلاعات منعکس کننده رفتار واقعی حل شونده و میزان برهمکنش آن با حلال می­باشد که از این دانش می­توان در عملیات­های مهندسی مانند طراحی، کنترل و بهینه­سازی فرایندهای شیمیایی استفاده نمود [4].

اطلاعات چگالی، گرانروی مایعات خالص و مخلوط­ها به منظور اهداف نظری و عملی حائز اهمیت می‌باشند و از نظر کمی و کیفی در مطالعه جنبه­های ترمودینامیک – انتقال مرتبط با جریان مایع و گرما مفید می­باشد [5].

سولفولان یک حلال آب­گریز دو قطبی، با فرمول مولکولی C4H8SO2 دارای جرم مولکولی 17/120 گرم بر مول می­باشد که به شکل مایع خالص بی­رنگ است اما در صنعت اغلب در رنگ زرد روشن به علت برهمکنش با هوا می باشد که که بطور وسیع در صنعت نفت برای بازیافت ترکیبات آروماتیک و دیگر ترکیبات آلی با روش استخراج مایع[1] بکار می­رود و همچنین در استخراج گاز  برای خالص­سازی و تصفیه بخار گاز طبیعی استفاده می­شود و برای جزء جزء کردن اسید چرب به اجزای اشباع و غیر اشباع، به عنوان حلال واکنش برای تهیه  پیریدین، ایزوسیانات، تهیه دارو و همچنین فرآیند پلیمریزاسیون کاربرد و اهمیت ویژه­ای دارد [7,6].

کلروبنزن، یک مولکول قطبی است و به عنوان یک ترکیب مهم در سینتیک شیمیایی، در فرایند دارویی و بیولوژیکی”ضد قارچ”، به عنوان ضدعفونی کننده و به طور گسترده­ای در تهیه حلال­های صنعتی به­کار می­رود [9,8].

برومو بنزن مایعی زرد رنگ با بویی معطر که یک هالو بنزن است و به عنوان یک ماده اولیه در ساخت فن سیکلیدین استفاده می­شود و همچنین به عنوان حلال صنعتی و یک افزود­نی در روغن­های موتور به­کار می­رود و همچنین در تولید دارو کاربرد دارد [10].

نیترو بنزن، یک حلال دو قطبی چند منظوره است که برای تحقیقات سینیتیکی و الکتروشیمیایی به­کار می­رود که 95% آن در تهیه آنیلین مصرف می­شود و همچنین در تهیه لاستیک ، آفت­کشها، مواد منفجره، دارو و همچنین به عنوان یک عطر ارزان قیمت در تهیه صابون و موارد بسیار دیگر کاربرد دارد ]13,11[

مروری بر پژوهش­های انجام شده

کریشنا و همکارانش[2] در سال 2009 چگالی، گرانروی، مخلوط­ های دوتایی از سولفولان با آمین آلیفاتیک را در دمای15/308 درجه کلوین و در فشار اتمسفر اندازه­گیری کردند و توابع اضافی مربوطه را محاسبه و علامت و بزرگی این کمیت­ها را در عبارتی از پیوند هیدروژنی و برهمکنش­های دو قطبی دو قطبی بین ترکیبات به بحث گذاشته و مشاهده کردند که حجم مولار اضافی، محلول دو تایی منفی می­باشد که ناشی از برهمکنش­های دوقطبی دوقطبی قوی بین ترکیبات می­باشد [6].

مطالعات انجام شده توسط پات واری[3] و همکارانش بر روی خواص ترمودینامیکی مخلوط­های دوتایی شامل اندازه گیری چگالی، گرانروی و سرعت صوت مخلوط­های دوتایی سولفولان با ایزومرهای استات (اتیل استات، n پروپیل استات و n بوتیل استات) در دماهای مختلف است در این تحقیق توابع اضافی مربوطه محاسبه و داده­های تجربی با معادله ردلیچ کیستر ارتباط داده شده و اثرات ساختاری از جمله تغییرات طول زنجیر در میزان برهمکنش بین مولکولی به بحث گذاشته شد ]14[.

بعلاوه مطالعات صورت گرفته شده توسط شوکلا[4] و همکارانش بر روی خواص ترمودینامیکی مخلوط­های دوتایی شامل اندازه گیری چگالی، گرانروی مخلوط­های دوتایی از متانول باکلروبنزن، برومو بنزن در دما­های مختلف که در آن توابع اضافی مربوطه محاسبه و برهمکنش­های بین مولکولی و اثرات ساختاری تشریح گردیدکه بر اساس آن این نتیجه حاصل شد مقادیر منفی حجم مولار اضافی مشاهده شده نشان دهنده برهمکنش دوقطبی دوقطبی قوی بین ترکیبات می­باشد [15].

در پژوهشی دیگر چگالی، گرانروی مخلوط­های دوتایی 2- اکتانول با برومو بنزن و کلرو بنزن در دما­های مختلف توسط باهاتیا[5] و همکارانش اندازه گیری شده است و توابع اضافی مربوطه تعیین و این نتیجه حاصل شد که مقادیر مثبت حجم مولار اضافی نا­شی از برهمکنش بین مولکولی ضعیف بین 2 -اکتانول و ترکیبات آروماتیک می­باشد [16].

سه عامل اصلی برای بررسی برهمکنش­های بین مولکولی توسط خواص ترمودینامیکی اضافی مخلوط­ها به شرح زیر است:

برهمکنش فیزیکی: شامل نیروهای پراکندگی و برهمکنش ضعیف واندروالسی و نامساعد بین مولکول­های غیر مشابه

برهمکنش شیمیایی: شامل پیوندهای شیمیایی مثل انتقال الکترون و تشکیل پیوندهای هیدروژنی و برهمکنش خاص دو قطبی-دوقطبی

ساختاری: ناشی از اتصالات هندسی یک جزء به جزء دیگر که به علت تغییرات درون شبکه­ای ایجاد می­شود

در تحقیق انجام شده، ابتدا مقادیر چگالی و گرانروی مخلوط­های دوتایی سولفولان با کلروبنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن در دماهای 15/298، 15/303و 15/308 کلوین اندازه­گیری شد سپس با استفاده از مقادیر تجربی چگالی و گرانروی هر یک از ترکیبات خالص و مخلوط­هایشان در کسرهای مولی مختلف از سولفولان مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی، حجم­های مولی جزئی، ضریب انبساط پذیری هم فشار و همچنین انرژی آزاد گیبس فعال­سازی محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی توسط معادله ردلیچ-کیستر تصحیح و به هم مرتبط گردیدند. همچنین با استفاده از مقادیر تجربی حجم مولار اضافی توسط نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون حجم مولار اضافی پیش بینی شد. سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های مربوط به آنها بر حسب کسر مولی سولفولان، به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد. همچنین اثرات دما، ترکیب درصد مواد بر روی خواص ترمودینامیکی مخلوط­های دوتایی سولفولان با حل شونده­ها بررسی شد.

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- گرانروی [6]

گرانروی عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه‌­های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابه­جا می­‌شوند. به ‌مقدار مقاومت لایه­های سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال می‌گویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. گرانروی تابعی از دما و فشار می­باشد.

سیال[7] ماده­ای می­باشد که تحت اثر یک تنش برشی[8]، هرچند هم که کوچک باشد، بی­وقفه تغییر شکل دهد. ویژگی­های سیالات اساساً وابسته به گرانروی می­باشند و به سه دسته کلی طبقه بندی می­شوند.

1) سیالات نیوتنی که گرانروی آن­ها در حین جاری شدن ثابت باقی می­ماند و مستقل از نیروی برشی اعمالی می­باشد و یا به عبارت دیگر رابطه بین تنش برشی و نرخ تغییر شکل خطی می­باشد.

2) سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان که گرانروی آن­ها وابسته به نیروی برشی اعمالی و مستقل از زمان می­باشد.

3) سیالات غیر نیوتنی وابسته به زمان که گرانروی آن­ها وابسته به نیروی برشی اعمالی و زمان می­باشد.

گازها و مایعات رقیق عموما سیالاتی نیوتنی و هیدروکربن­های غلیظ با زنجیره­ی بلند عموما سیالاتی غیرنیوتنی می­باشند.

گرانروی مایعات و گازها هردو با دما و فشار تغییر می­کند اما رفتار این متغیرها بر گرانروی متفاوت می­باشد. با افزایش دما، گرانروی گازها افزایش می­یابد اما گرانروی مایعات کاهش می­یابد. این تفاوت را می­توان با بررسی عوامل موثر بر گرانروی سیال توضیح داد. گرانرو بودن سیالات ناشی از دو عامل است؛ نیروی جاذبه مولکولی و تبادل اندازه حرکت مولکولی[9]. در مایعات فاصله­ی مولکول­ها بسیار نزدیک­تر از گازها است بنابراین نیروی جاذبه مولکولی در مایعات بیشتر از گازها می­باشد. به نظر می­رسد که عامل اصلی گرانرو بودن مایعات، نیروی جاذبه مولکولی باشد. حال از آن­جا که با افزایش دما نیروی جاذبه مولکولی کاهش می­یابد، گرانروی مایعات نیز کاهش می­یابد. اما در گازها جاذبه مولکولی بسیار کم است و مقاومت گازها به تنش برشی عمدتا ناشی از تبادل اندازه حرکت مولکولی است.

گرانروی به دو صورت متمایز بیان می­گردد:

الف) گرانروی دینامیکی[10]

ب) گرانروی ایستایی یا سینماتیکی[11]

گرانروی دینامیکی یا برشی یک سیال مقاومت آن در برابر جریان برشی تعریف می­شود جایی که لایه­های مجاور موازی با یکدیگر با سرعت­های مختلف حرکت می­کنند و می­توان آن را از طریق وضعیت ایده آل شده به عنوان یک جریان طبیعی شناخت که در آن یک لایه مایع بین دو صفحه افقی یکی ثابت و یکی افقی در حال حرکت با سرعت ثابت u به دام افتاده است. اگر سرعت صفحه بالا به اندازه کافی کوچک باشد ذرات سیال موازی با آن حرکت نموده و سرعت آن بطور خطی از صفر در پایین تا u در بالای صفحه متغییر خواهد بود. هر یک از لایه­های مایع سریع تر از لایه زیرین آن حرکت می­کند و اصطکاک بین آن­ها باعث افزایش نیروی مقاومت در برابر حرکت نسبی­شان می­شود. به طور خاص، مایع در صفحه بالا نیرویی در جهت مخالف حرکت خود و برابر ولی مخالف به صفحه پایین اعمال می­کند. بنابراین یک نیروی خارجی برای نگه داشتن صفحه بالا در حال حرکت در سرعت ثابت مورد نیاز است.

1-Liquid extraction method

2-Krishna

1-Patwari

2-Shukla

3-Bhatia

[6]– Viscosity

[7]– Fluid

[8]– Shear stress

[9]– Momentum

[10]– Absolute viscosity

[11]– Cinematic viscosity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122