پايان نامه بررسي برخي عوامل فيزيولوژيکي و مولکولي موثر در بردباري به آلومينيم خاکهاي اسيدي درارقام مختلف گياه لوبيا قرمز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي برخي عوامل فيزيولوژيکي و مولکولي موثر در بردباري به آلومينيم خاکهاي اسيدي درارقام مختلف گياه لوبيا قرمز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 236 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي برخي عوامل فيزيولوژيکي و مولکولي موثر در بردباري به آلومينيم خاکهاي اسيدي درارقام مختلف گياه لوبيا قرمز  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2
1-2- اهداف پژوهش حاضر 4
1-3- فلزات سنگین 5
1-4- جذب فلزات سنگین توسط گیاهان 5
1-5- سمیت فلزات سنگین 6
1-6- مکانیسم های تحمل فلزات سنگین 7
1-6-1- مکانیسم های سلولی برای سم زدایی فلز سنگین 8
1-7- معرفی گیاه انتخاب شده 9
1-8- مشخصات کلی تیره‌ی بقولات(Fabaceae) 10
1-9- مشخصات گیاه‌شناسی جنس لوبیا(Phaseolus) 10
1-10- خصوصیات کلی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.) ( 12
1-10-1- ریشه 13
1-10-2- ساقه 13
1-10-3- برگ 14
1-10-4- گل و گل آذین 14
1-11- تثبیت نیتروژن 15
1-12-اهمیت اقتصادی 17
1-13- رقم 18
1-14 – تاریخچه و منشاء گیاهی 18
1-15- سطح زیر کشت و تولید جهانی 19
1-16- بیولوژی بذر 19
1-17- بیماریهای مهم لوبیا 20
1-18- آفات گیاه لوبیا 22

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

2 -1- ویژگی های عنصر آلومینیوم 26
2-2-اثرات الومینیم در خاک 27
2-3- خاستگاه آلومینیم 27
2-4- فراوانی الومینیم 28
2-5- مکانیسم های سمیت آلومینیم 28
2-6- نشانه های سمیت آلومینیم 29
2-6-1- آلومینیم و اثر بر ریشه 29
2-6-2-آلومینیوم و اثر بر ساقه 31
2-6-3-تاثیر آلومینیوم در تنش اکسیداتیو 31
2-6-4- آلومینیوم و دیواره سلولی 34
2-6-5- آلومینیوم و غشای سلولی 36
2-6-6- آلومینیوم و عدم توازن مواد غذایی 37
2-6-7- سمیت آلومینیوم و کلسیم سیتوپلاسمی 38
2-6-8- اثرات آلومینیم بر شکل گیری کالوز 39
2-6-9- آلومینیوم و اسکلت سلولی ریشه 40
2-6-10- تاثیر آلومینیم بر DNA هسته 41
2-6-11- اثرات آلومینیم بر روی مسیرهای انتقال سیگنال 42
2-6-12- آندوسیتوزو چرخه وزیکول آندوسیتوزی به عنوان هدف اولیه سمیت آلومینیم 42
2-7-مکانیسم های مقاومت به آلومینیم 43
2-7-1- مکانیسم های خارجی 44
2-7-1-1- دفع آلومینیوم 44
2-7-1-2-دفع آلومینیوم از طریق ترشح کربوکسیلات ریشه 45
2-7-1-3-ترکیبات فنولی 48
2-7-1-4-رسوب ریشه ای 48
2-7-2- سمیت زدایی آلومینیوم داخلی 49
2-7-3- سایر مکانیسم های تحمل آلومینیوم 51
فصل سوم – مواد و روشها

3- مواد و روش¬ها 53
3-1- مشخصات بذور گیاهان و تهیه بذرها 53
3-2- آزمایش های مربوط به جوانه زنی بذرها 53
3-2-1- سترون کردن سطحی بذرها به منظور انجام تیمارهای مختلف 53
3-2-2- تهیه محلولهای مختلف با غلظتهای مختلف آلومینیم 53
3-2-3- بررسی جوانه زنی دانه ها 56
3-2-3-1- نحوه اعمال تیمارهای مختلف جوانه زنی 56
3-2-3-2- شرایط و دوره بررسی جوانه زنی (Yang et al., 1996) 56
3-3- کشت گیاه لوبیا 56
3-4-تهیه محلول غذایی هوگلند( Hogland and Arnon,1957 ) 61
3-5- تجزیه و تحلیل رشد 62
3-6- اندازه گیری مقدار رنگیزه های گیاه 64
3-7- سنجش کربوهیدراتها((Kochert, 1978 66
3-7-1- اندازه‌گيري قندهاي محلول 66
3-7-2- اندازه‌گيري قندهاي نامحلول (نشاسته) 68
3-8- سنجش پرولین (Bates et al., 1973) 68
3-9- سنجش های آنزیمی 70
3-9-1- سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) 70
3-9-2- سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز(GPX) 70
3-9-3- سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) 70
3-9-4- سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز (PPO) 71
3-9-5- سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) 72
3-10- سنجش پروتئین ها (Lowry et al., 1951) 72
3-11- سنجش عناصر 74
3-12- مطالعه پروتئین ها به روش الکتروفورز 77
3-12-1- استخراج پروتئین ها از نمونه ها 78
3-12-2- روش تهیه بافر فسفات سدیم (7= pH) 79
3-12-3- الکتروفورز به روش SDS-PAGE در سیستم ناپیوسته 79
3-12-4- روش تهیه محلول ها و بافرهای لازم در الکتروفورز 80
3-12-5- مراحل تهیه ژل SDS-PAGE 83
3-12-6- آماده سازی عصاره پروتئین و تزریق آن در ژل 84
3-12-7- رنگ آمیزی پروتئین ها و رنگبری ژل 85
3-12-8- تعیین وزن مولکولی پروتئین های ژل 85
3-13- تجزیه و تحلیل آماری 86

فصل چهارم – نتایج

4- نتایج و تجزیه تحلیل داده ها 88
4-1- نتایج تغییرات درصد جوانه زنی 88
4-2- نتایج مربوط به اثرات غلظت های مختلف نیترات آلومینیم لوبیا بر رشد اولیه و برخی فرآیندهای متابولیسمی و فیزیولوژیکی رقم های گیاه لوبیا 90
4-2-1- تغییرات شاخص های رشد 90
4-2-1-1- وزن تر و وزن خشک ریشه و اندام های هوایی 90
4-2-1-2- طول ریشه و اندام هوایی و سطح برگی 95
4-2-1-3- نرخ رشد نسبی (RGR)، میزان همگون سازی خالص (NAR) و میزان سطح ویژگی برگی (SLA) 99
4-2-1-4- محتوی آب در سطح برگ (LWCA) و شاخص بردباری (TI) 103
4-2-2-تغییرات ترکیب رنگیزه ای برگ ها 106
4-2-2-1- کلروفیل ها و کاروتنوئیدها 106
4-2-2-2- فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها 111
4-2-3- تغییرات مقدار قندها 114
4-2-3-1- تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول برگ 114
4-2-3-1- تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول ریشه 117
4-2-4-تغییرات محتوی پرولین 120
4-2-4-1- تغییرات محتوی پرولین در برگها 120
4-2-4-2- تغییرات محتوی پرولین در ریشه ها 122
4-2-5- تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدان 124
4-2-5-1- فعالیت آنزیم کاتالاز در برگ 124
4-2-5-2- فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در برگ 126
4-2-5-3- فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز برگ 128
4-2-5-4- فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در برگ 130
4-2-5-5- فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز برگ 132
4-2-6- تغییرات محتوی پروتئین 134
4-2-6-1- محتوی پروتئین برگ 134
4-2-6-2- محتوی پروتئین ریشه 136
4-2-7- تغییرات محتوی عناصر فلزی 138
4-2-7-1- محتوی آهن ریشه و اندام هوایی 138
4-2-7-2- محتوی کلسیم ریشه و اندام هوایی 141
4-2-7-3- محتوی منیزیم ریشه و اندام هوایی 144
4-2-7-4- محتوی پتاسیم ریشه و اندام هوایی 147
4-2-7-5- محتوی فسفر ریشه و اندام هوایی 150
4-2-7-6- محتوی ریشه نیتروژن ریشه و اندام هوایی 153
4-2-8- مطالعه پروتئین ها به روش الکتروفورز 156
فصل پنجم- بحث وتفسیر

5-1-جوانه زنی 158
5-2- تفسیر نتایج مربوط به اثرات غلظتهای مختلف آلومینیم بر رشد اولیه و برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیسمی در رقم های گیاه لوبیا قرمز 160
5-2-1- تغییرات شاخص های رشد 160
5-2-2- تغییرات ترکیب رنگیزه ای برگ 165
5-2-3- تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول 168
5-2-4- تغییرات محتوای پرولین 170
5-2-5-تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدان 171
5-2-6-تغییرات محتوی و الگوی الکتروفورزی پروتئین ها 177
5-2-7-تغییرات در عناصر غذایی 179
منابع و مأخذ 184

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی

باقری، ع و م. پارسا. 1387.حبوبات ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

باقری، ع.،ا. نظامی،و م. پارسا.1385. تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران:رهیافت­هایی از اولین همایش ملی حبوبات. مجله پژوهش­های زراعی ایران،جلد4 صفحات 1-13.

بنائی، ت.، داودی کیا، م. ع.، راد، ح.، نوری، پ.، 1374، زراعت حبوبات، وزارت کشاورزی معاونت امور زراعت(دفتر غلات و حبوبات).

جدیدی، ح. ر.، 1388، بررسی اثر سرب و سالیسیلیک اسید بر مراحل تکوین تخمک و دانه های گرده لوبیا (Phaseolus vulgaris) رقم اختر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.

جعفری، ر، 1382، تاثیر برهم کنش کادمیوم و اسید سالیسیلیک بر روی رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا .Phaseolus vulgaris ، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم.

حكمت شعار، ح.، 1379، فيزيولوژي گياهان در شرايط دشوار، انتشارات حريت، دانشگاه تبريز.

خاوري نژاد، ر. ع.، نجفي، ف.، صالحي، م.، 1389، اثر غلظت هاي مختلف كلرور آلومينيم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris L.)، فصل نامه علوم زيستي، دانشگاه آزاد واحد زنجان، شماره پياپي 9، جلد3، شماره2، ص : 17-9.

صباغ پور، س.، ح.، 1381، چالش ها و راهکارهای افزایش تولید حبوبات دیم در ایران، مجله ی علوم زراعی ایران، جلد 8، شماره 2.

قربانلي، م. ل.، بخشي خانيكي، م.، افتخار، ه.، (1386)، اثر تنش آلومينيم و تعامل آن با اسيد ساليسيليك روي توليد پرولين و فعاليت پراكسيداز و كاتالاز در ريشه و اندام هوايي گياه كلزا (Brassica napus L.)، رقم هايولا 401، مجله زيست شناسي.

قناتي، ف. و نعمتي، ف.، 1389، تأثير مثبت آلومينيم در فعال كردن سيستم آنتي اكسيدان ريشه هاي گياه ليسيانتوس (Eustoma grandiflova L.)، زيست شناسي گياهي ايران، سال دوم، شماره دوم، (پياپي 4)، ص : 53-41.

قهرمان، ا. 1372. کروموفیت­های ایران(سیستماتیک گیاهی)، جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران

قهرمان، ا. 1373.گیاه شناسی پایه، جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران

کانونی، ه.، خالد احمدی، م.، 1379، بررسی اثرات تراکم بوته و زمان کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود، ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه مازندران(بابلسر).

مجنون حسینی، ن.، 1387، زراعت و تولید حبوبات، انتشارات جهاد داشگاهی تهران.

محمودی، ح.، مهدوی دامغانی، ع.، لیاقتی، ه.، 1387، در آمدی بر کشاورزی ارگانیک، انتشارات جهاد دانشگاهی.

هال، ر.، 1388، بیماری های لوبیا، مترجم رجبی، آ.، مرکز نشر دانشگاهی

یادگاری، م.، برزگر، ر.، 1386، زراعت ارگانیک لوبیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

ب) منابع لاتین

Abdalla, M. M. Physiological aspects of aluminium toxicity on some metabolic and hormonal contents of Hordeum vulgare seedlings. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2 (3): 549-560.

Aebi, H., 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105: 121-126.

Akbaş,H., Dane, F., Merić, C., 2009 . Effect of nickel on root growth and the kinetics of metal ions transport in onion (Allium cepa) root. Ind. J. Biochem. Biophys.46(4):332-336.

Akeson ,M.A., Munns, D.N., Burau ,R.G., 1989. Adsorption of Al3+ to phosphatidylcholine vesicles. Biochim. Biophys. Acta. 986. 33–40.

Akeson, M.A., Munns, D.N.,1990. Uptake of aluminum into root cytoplasm; predicted rates for important solution complexes. J. Plant Nutr. 13: 467–484.

Alamgir, A. N. M., Akhter,S.,2010. Effects of aluminium on some biochemical characteristics of wheat (Triticum aestivum). Bangladesh Journal of Botany . 39(1): 9-14.

Alamgir, A. N. M., & Mohamad Yousef ,A. , 2009. Effects of Nacl Salinity on leaf charactes and physiology growth attributes of different geotypes of rice (Orgza sativa) Bangladesh J. Bot. 35 (2): 99-107.

Alamgir, A.N.M., Akhter, S., 2009. Effects of aluminium (Al3+) on seed germination and Seedling growth of wheat (Triticum aestivum). Bangl. J. Bot.38(1) 1-6.

Aldoobie,N.F.,Beltagi,M.S.,2013. Physiological, biochemical and molecular responses of common bean (Phaseolus vulgaris) plants to heavy metals stress.African J.Biotech.12(29):4614-4622.

Ali, G., Srivastava, P. S., Iqbal, M.,1998. Morphogenic response and proline content in Bacopa monniera cultures grown under copper stress. Plant Sci. 138-191-195.

Ali,G.,Srivastava,P.S.,Iqbal,M.,2000.Influence of cadmium and zinc on growth and photosynthesis of Bacopa monniera cultivated in vitro.Biol.Plant.43:599-601.

Amenós, M., Corrales, I., Poschenrieder, C., Illéš, P., Baluška, F., Barceló, J.,2009. Different effects of aluminium on the actin cytoskeleton and brefeldin A-sensitive vesicle recycling in root apex cells of two maize varieties differing in root elongation rate and Al tolerance. Plant Cell Physiol.50:528–540.

Arenhart, R. , Lima, J. C., Pedron, M., Carvalho, F. E. et al.,2013.Involvement of ASR genes in aluminium tolerance mechanisms in rice. Plant Cell Environ. 36, 52–67.

Arora A, Nair MG, Strasburg GM .,1998. Structure-activity relationships for antioxidant activities of a series of flavonoids in a liposomal system. Free Radic. Biol. Med. 24:1355-1363.

Atici,O.,Agar,G.,Battal,P.,2005.Changes in phytohormone contents in chickpea seeds germinating under lead or zink stress.Biol.Plant.49:215-222.

Atta-Aly, M. A., 1999. Effect of nickel addition on the yield and quality of pasrsley leaves. Sci. ort. 82: 9-24.

Azmat,R., Hasan,S.,2008. Photochemistry of light harvesting pigments and some biochemical changes under aluminium stress.Pakistan Journal of Botany. 40( 2): 779–784.

Baccouch, S., Chaoui, A., El Ferjani, E., 2001. Nickel toxicity induces oxidative damage in Zea mays roots. J. Plant Nutr. 24: 1085-1097.

Baccouch, S., Chaoui, A., El Ferjani, E., 2001. Nickel toxicity induces oxidative damage in Zea mays roots. J. Plant Nutr. 24: 1085-1097.

Badr-Alaoui, Patricia Genet, Florence Vinit Dunand, Marie-Laure Toussaint, Daniel Epron and Pierre-Marie Badot, 2003.Effect of copper on growth in cucumber plants (cucumis sativus) and its relationships with carbohydrate accumulation and change in ion contents, Plant Science. 166:1213-1218.

Baligar, V. C., Fageria ,N. K.. 2005. Aluminum influence on growth and uptake of micronutrients by cacao. Food. Agric.Environ. 3: 173–177.

Baligar, V. C., Fageria, N. K., 1997. Nutrient use efficiency in acid soils: Nutrient management and plant use efficiency.Braz.Soil.Soi.Sci. 75–95.

Baligar, V.C., 1995. Aluminum effects on plant and nutrient uptake parameters of soil and solution grown sorghum genotypes usda-ars-appalachian soil & water conservation research laboratory. Beckley. J. Plant Nutr. 11. 2325-2338.

Baluška, F., Hlavacka, A., Šamaj, J., Palme, K, Robinson, DG., Matoh, T., 2002.F-actindependent endocytosis of cell wall pectins in meristematic root cells: insights from brefeldin A-induced compartments. Plant Physiol.130:422–431.

Baluška, F., Schlicht,M., Wan, Y-L., Burbach, C., Volkmann, D.,2009. Intracellular domains and polarity in root apices: from synaptic domains to plant neurobiology. Nova Acta Leopold. 96 In press.

Baluška, F., Volkmann, D., Menzel, D.,2005. Plant synapses: actin-based adhesion domains for cell-to-cell communication. Trends Plant Sci.10:106–111.

Bandopadhyay,P.K.,Gupta,S.N.,Karmakar,N.,Charkravorty,A.,2012.Effect of aluminium toxicity on protein content of rice plant.48(4):360-365.

Bandopadhyay,P.K.,Karmkar,N.,Chakravorty,A.,2012.Effect of aluminium toxicity on protein content of rice plant.Indian Journals.ORYZA.48(4):360-365.

Barcelo, J., Poschenrieder, C. H., 1990. Plant water relations as affected by heavy metal stress: a review. J. Plant Nutr. 13:1-37.

Barcelo´ , J., Poschenrieder, C.,2002. Fast root growth responses,root exudates, and internal detoxification as clues to the mechanisms of aluminium toxicity and resistance: a review.Environ. Exp. Bot. 48, 75–92.

Bates, L. S., Waldern, R. P., Teare, D., 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies, plant and soil, 39: 205-207.

Beebe ,SE., 2012. Common bean breeding in the tropics. Plant Breeding Reviews 36: 357–426.

Bennet, RJ., Breen, CM., Fey, MV.,1985. Aluminum-induced changes in the morphology of the quiescent centre, proximal meristem and growth region of the root of Zea mays. S. Afr. Planik. 51: 355-362.

Bennet,R.J., Breen,C.M.,1991. The aluminium signal: new dimensions to mechanisms of aluminium tolerance. Plant and Soil. 134( 1) : 153–166.

Bhattachary, M., Choudhuri, M. A., 1994. Effect of lead and cadmium on the biochemical changes in the leaves of terrestrial (Vigna) and aquatic (Hydrilla) plants under solution culture. Indian J. plasnt Physiol. 37: 99-103.

Bhuja,p., McLachlan,k., Stephens,j., Taylor,G.,2004. Accumulation of 1,3-β-D-glucans, in response to aluminum and cytosolic calcium in Triticum aestivum. Plant andCell Physiology. 45( 5): 543–549.

Bigalive, A. B., Boguspaev, K. K., Znanburshin, E. T, 2003.Phytoremediation potential of Amaranthus Sp  . for heavy metals contaminated soil of oil producing territory. Kazakh National university Almaty, Kazakstan , Annual international Petroleum Environmental Conference. 123( 2) : 543–552..

Blamey, FPC., Asher, CJ., Kerven, GL., Edwards, DG.,1993.Factors affecting aluminum sorption by calcium pectate. Plant and Soil. 149: 87-94.

Blamey, FPC.,2001. The role of the root cell wall in aluminum toxicity. In: Plant Nutrient Acquisition, New Perspectives. Ae N, Arihara J, Okada K and Srinivasan A (Eds), Springer Verlag, New York.201-226.

Blancaflor, E. B., Jones, D. L., Gilroy, S., 1998.Alterations in the cytoskeleton accompany aluminum-induced growth inhibition and morphological changes in primary roots of maize.Plant Physiol. 118, 159– 172.

Boscolo,P.R.S., Menossi,M., Jorge,R.A.,2003. Aluminuminduced oxidative stress in maize.Phytochemistry. 62( 2): 181–189.

Bray, EA., 2004. Genes commonly regulated by water-deficit stress in Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany. 55:2331–2341.

Brown, P. H., Welch, R. M., Carry, E. E., 1987. Nickel: a micronutrient essential for higher plants. Plant Physiol. 85: 801-803.

Brunner, I ., Sperisen, C., 2013. Aluminum exclusion and aluminum tolerance in woody plants. Front.PlantSci. 4:172.

Budikova,s., Durcekova,k.,2004. Aluminium accumulation in roots of Al-sensitive barley cultivar changes root cell structure and induces callose synthesis. Biologia. 59:215–220.

Bulanova,N.V., Synzynys,B.I., Koz’min,G.V.,2001. Aluminum induces chromosome aberrations in cells of wheat root meristem.Russian Journal of Genetics. 37( 12): 1455–1458.

Cˇ iamporova´,M.,2002. Morphological and structural responses of plant roots to aluminium at organ, tissue, and cellular levels. Biologia Plantarum. 45( 2) : 161–171.

Cakmak, I., Horst, H.J., 2001. Effect of aluminium on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase, and peroxidase activities in root tips of soybean (Glycine max). Physiologia Plantarum. 83. 463–468.

Cakmak, I., Horst, WJ.,1991. Effect of aluminum on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase, and peroxidase activities in root tips of soybean (Glycine max). Physiol Plant. 83: 463–468.

Canc¸ado,G.M.A., De Rosa,V.E., Fernandez,J.H., Maron, L.G., Jorge,R.A., Menossi, M.,2005. Glutathione S-transferase and aluminum toxicity in maize. Functional Plant Bology.32(11):1045-1055.

Cannino, G., Ferruggia, E., Luparello, C., Rinaldi, AM., 2009. Cadmium and mitochondria. Mitochondrion 9(6):377-384.

Capuana, M., 2011. Heavy metals and woody plants-biotechnologies for phytoremediation. J. BiogeoSci. For. 4:7-15.

Casierra – posada, F., Cardenas Hernandez, J. F., Roa, H. A., 2009. The effect of aluminum on wheat (Triticum aestivum) and Corn (Zea mays L.) seed germinoation. Revista orinoquia. 12 (1): 45-56.

Castro, R., Caetano, L., Ferreira, G., Padilha, P., Saeki, M., Zara, L., Martines, M., Castro, G., 2011. Banana peel applied to the solid phase extraction of copper and lead from river water. Chem. Res. 50(6):3446-3451.

Chandran,D., Sharopova,N., Ivashuta,S., Gantt,J.S., VandenBosch,K.A., Samac,D.A.,2008. Transcriptome profiling identified novel genes associated with aluminum toxicity,resistance and tolerance in Medicago truncatula. Planta. 228( 1): 151–166.

Chang,Y.C., Yamamoto,Y., Matsumoto,H.,1999. Accumulation of aluminium in the cell wall pectin in cultured tobacco (Nicotiana tabacum ) cells treated with a combination of aluminium and iron.Plant,Cell and Environment.22(8):1009-1017.

Chaoui, A., El-Ferjani, E., 2005. Effects of cadmium and copper on antioxidant capacities, lignification and auxin degradation in leaves of pea (Pisum sativum) seedkings. Comptes Rendus Biologies. 328: 21-23.

Chaoui, A., Mazhoudi, S., Ghorbal, M. H., El-Ferjani, E., 1997. Cadmium and zinc induction of lipid peroxidation and effects of antioxidant enzyme avtivities in bean (Phaseolus vulgasris). Plant Sci. 127: 139-147.

Chen, C. T., Chen, L. M., Lin, C. C., Kao, C. H., 2001. Regulation of proline accumulation in detached rice leaves exposed to excess copper. Plant Sci. 160: 283-290.

Chen, R., Shen, R., 2008.Root phosphate exudation and pH shift in the rhizosphere are not responsible for aluminum resistance in rice. Acta Physiol. Plant. 30, 817–824.

Chen,L.S., Qi,Y.P., Smith,B.R., Liu,X.H.,2005. Aluminuminduced decrease in CO2 assimilation in citrus seedlings is unaccompanied by decreased activities of key enzymes involved in CO2 assimilation. Tree Physiology. 25( 3): 317–324.

Chiban ,M., Soudani, A., Sinan ,F., Tahrouch, S., Persin, M., 2011. Characterization and Application of Dried Plants to Remove Heavy Metals, Nitrate, and Phosphate Ions from Industrial Wastewaters .CLEAN – Soil, Air, Water. 39(4):376-383.

Costa, G., Morel, J. L., 1994. Water relations, gas exchange and amino acid content in Cd-treated lettuce. Plant Physiol. Biochem. 32: 561-570.

Davis, P, J, 2005. Plant hormones biosynthesis, signal transduction, action. Springer. Chapter F 2.

De Hoff, P.L., Brill, L.M., Hirsch, A.M.,2009. Plant lectins: the ties that bind in root symbiosis and plant defense. Mol. Genet.Genomics . 282: 1-15.

Deleers, M., Servais, J.P., Wulfert, E., 1986. Neurotoxic cations induce membrane rigidification and membrane fusion atmicromolar concentrations. Biochim. Biophys. Acta 855. 271–276.

Delhaize, E., Craig, S., Beaton, C.D., Bennet, R.J., Jagadish, V.C., Randall, P.J.,1993a. Aluminum tolerance in wheat (Triticum aestivum ): I. Uptake and distribution of aluminum in root apices. Plant Physiol. 103:685–693.

Delhaize, E., Craig, S., Beaton, C.D., Bennet, R.J., Jagadish, V.C., Randall, P.J.,1993a. Aluminum tolerance in wheat (Triticum aestivum ): I. Uptake and distribution of aluminum in root apices. Plant Physiol. 103:685–693.

Delhaize, E., Ma, J. F., Ryan, P. R.,2012. Transcriptional regulation of aluminium tolerance genes. Trends Plant Sci. 17,341–348.

Delhaize, E., Ryan, P.R., Hebb, D.M., Yamamoto, Y., Sasaki T and Matsumoto H.,2004. Engineering high-level aluminum tolerance in barley with the ALMT1 gene.Proc Natl Acad Sci. USA. 101: 15249-54.

Delhaize, E., Ryan, P.R., Randall, P.J.,1993b. Aluminum tolerance in wheat (Triticum aestivum ): II.Aluminum stimulated excretion of malic acid from root apices. Plant Physiol. 103: 695–702.

Delisle, G., Champoux, M., Houde, M.,2001.Characterization of oxalate oxidase and cell death in Al-sensitive and tolerant wheat roots. Plant Cell Physiol. 42: 324-333.

Demirevska-Kepova, K., Simova-Stoilova, L., Stoyanova, Z., Holzer, R., Feller, U., 2004. Biochemical changes in barley plants after excessive supply of copper and manganese. Environ. Exp. Bot. 52: 253-266.

Dengenhardt,J., Larsen,P.B., Howell,S.H., Kochian,L.V.,1998. Aluminum Resistance in the Arabidopsis Mu- tantalr-104 Is Caused by an Aluminum-Induced Increase in Rhizosphere Ph. Plant Physiology.117( 1) : 19-27.

Devi, S. R., Prasad, M. N. V., 2005. Antioxidant capacity of Brassica juncea plants exposed to elevated levels of copper. Russ. J. Plant Physiol. 52: 233-237.

Devi,S.R., Yamamoto,Y., Matsumoto,H.,2003. An intracellular mechanism of aluminum tolerance associated with high antioxidant status in cultured tobacco cells. Journal of Inorganic Biochemistry.97(1):59-68.

Dietz, K. J., Baier, M., Kramer, U., 1999. Free radicals and reactive oxygen species as mediators of heavy metal toxicity in plants. In: Prasad, M. N. V., Hagemeyer, J. eds. Heavy Metal Stress in Plants: from Mulecukes to Ecosystems. Pp: 73-79, Berlin: Springer- Verlag.

Dipierro, N., Mondelli,D., Paciolla,C., Brunetti,G., Dipierro.S., 2005. Changes in the ascorbate system in the response of pumpkin (Cucurbita pepo ) roots to aluminium stress. Journal of Plant Physiology. 162: 529–536.

Dixit, V., Pandey, V., Shyam, R., 2001. Differential antioxidative responses to cadmium in roots and leaves of pea (Pisum sativum). J. Exp. Bot. 52: 1101-1109.

Doncheva, S., Amenos, M., Poschenrieder, C., Barcelo, J.,2005. Root cell patterning—a primary target for aluminum toxicity in maize. J Exp Bot.  56:1213–1220.

Dong, X., Li, C., Li, J., Wang, J., Liu, S, Ye, B., 2010. A novel approach for soil contamination assessment from heavy metal pollution: A linkage between discharge and adsorption. J. Hazard. Mater. 175(1-3):1022-1030.

Drazik,G.,Mihailovic,N.,Stojanovic,Z.,2004.Cadmium toxicity:the effect on macro and micro nutrient contents in soybean seedlings.Biol.Plant.48:605-607.

Drazliewicz, M., Baszynski, T., 2005. Growth parameters and photosynthetic pigments in leaf segments of Zea mays exposed to cadmium, as related to protection mechanisms. J. Plant Physiol. 162: 1013-1021.

Driscoll, CT., Schecher, WD.,1988. Aluminum in the environment. In: Metal Ions in Biological Systems,Vol. 24, Aluminum and its role in biology. Sigel H (Ed), Marcel Dekker, New York. 59-122.

C.Macedo,C.,V.S.Jan,V., 2008 . Effect of aluminum  stress  on mineral  nutrition Earnshaw, A., 1991, Chemistry of the elements , oxford : Better worth Heine mann, Amazon-us, Pp. 218-220.

Eisenmenger,W.S.,1935. Toxicity of aluminum on seedlings and action of certain ions in the elimination of the toxic effects. Plant Physiology. 10( 1): 1–25.

Eswaran, H., Reich, P., Beinroth, F.,1997. Global distribution of soils with acidity. In: Plant-Soil Interactions at low pH. Moniz AC et al. (Eds), Brazilian Soil Science Society. 159-164.

Eticha,D., Th´e,C., Welcker,C., Narro,L., Staß,A., Horst,W.J.,2005. “Aluminium-induced callose formation in root apices:inheritance and selection trait for adaptation of tropical maize to acid soils,Field Crops Research.93(2-3):252-263.

Ewais, E. A., 1997. Effects of cadmium, nickel and lead on growth, chlorophyll content and proteins of Weeds. Biol. Plant. 39: 403-410.

Ezaki,B., Gardner,R.C., Ezaki,Y., Matsumoto,H.,2000. Expression of aluminum-induced genes in transgenic Arabidopsis plants can ameliorate aluminum stress and/or oxidative stress. Plant Physiology. 122( 3): 657–665.

Ezaki,B., Gardner,R.C., Matsumoto,H., 2000.Expression of Aluminum-Induced Genes in Transgenic Arabidopsis Plants Can Ameliorate Aluminum Stress and/or Oxidative Stress.Plant Physiology. 122( 3): 657-666.

Fanimokun, V. D., Adedeji, F. O., 1984. Copper deficiency and toxicity in two tropical leaf vegetables (Cleosia argenta) and (Amaranthus dubis martex thell). Enviroment and experiment Botany. 24: 105-110.

Ferreira, R. R., Fornazier, R. F., Vitoria, A. P., Lea, P. J., 2002. Changes in antioxidant enzyme activities in soybean under cadmium stress. J. Plant Nutr. 25: 327-342.

Foyer, CH., Descourvieres, P., Kunert, KJ.,1994. Protection against oxygen radicals: An important defense mechanism studied in transgenic plants. Plant Cell Environ. 17: 507-523.

Frantzios, G., Galatis, B., Apostolakos, P.,2000. Aluminum effects on microtubule organization in dividing root tip cells of Triticum turgidum. I. Mitotic cells. New Phytol. 145: 211-224.

Frantzios, G., Galatis, B., Apostolakos, P.,2001. Aluminum effects on microtubule organization in dividing root tip cells of Triticum turgidum. II. Cytokinetic cells. JPlant Res. 114: 157–170.

Frantzios,G., Galatis,B., Apostolakos,P.,2005. Aluminium causes variable responses in actin filament cytoskeleton of the root tip cells of Triticum turgidum. Protoplasma. 225(3-4): 129–140.

Gagoonani, S., Enteshari, S., Delavar, K., Behyar, M.,2011. Interactive effects of silicon and aluminum on the malondialdehyde (MDA), proline, protein and phenolic compounds in Borago officinalisJ.Med.Plants Res.5(24):5818-5827.

Gagoonani,S.,Enteshari,S.,Delavar,K.,Behyar,M.,2011.Interactive effects silicon and aluminium on the malondialdehyde (MDA),prolin,protein and phenolic compounds in Borago officinalis L.J.Medicinal plants Research.5(24):5818-5827.

Gajewska, E., Sklodowska, M., 2007. Effect of vickel on ROS content and antioxidative enzyme activities in wheat leaves. BioMetals. 20: 27-36.

Garay, I., Nunez, MN., Maiti, RK., Hernanez, JL., 2000. Phaseolus vulgaris L .var pinto Americano indicator of site contaminated with lead and cadmium. In: Environmental engineering and health science (Eds: J.A. Raynal, R., Nuckols and M. Ward).Water resource publication, LLC: 425-435.

Ghanati,F., Morita,A Yokota,H.,2005. Effects of aluminum on the growth of tea plant and activation of antioxidant system. Plant and Soil. 276( 1-2): 133–141.

Ghnava, T., Nouairi, N., Slama, I., Messedi, D., Grignon, C., Abbelly, C., Ghorbel, M. H., 2005. Cadmium effects on growth and mineral nutrition of two halophytes: Sesuvium portulacas and Messembry anthemum crystallinum. J. Plant Physiol. 162: 1133-1140.

Ghnava, T., Nouairi,N.,Slama ,I.,Messedi, D.,Grignon,C.,Abbelly, C.,Ghorbel,M.H., 2005.Cadmium effects on growth and mineral nutrition of two halophytes:Sesuvium portulacas and Messembryanthemum crystallinum.J.Plant Phsiol.162:1133-1140.

Giannakoula, A., Moustakas, M. , Mylona, P., Papadakis, I., Yupsanis, T. ,2008. Aluminum tolerance in maize is correlated with increased levels of mineral nutrients,    carbohydrates and proline, and decreased levels of lipid peroxidation and Al  J. Plant  Physiol. 165: 385–396.

Giannopolitis, C. N., Ries, S. K., 1977. Superoxide dismutase. I. Occurrence in higher pkants. Plant Physiol. 59: 309-314.

Gisbert, C., Ros, R., Deharo, A., Walker, DJ., Pilarbernal, M., Serrano, R., Navarro-Avino ,J., 2003.A plant genetically modified that accumulates Pb is especially promising for phytoremediation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 303:440-445.

Grabski, S., Schindler, M.,1995. Aluminum induces rigor within the actin network of soybean cells. Plant Physiol. 108: 897–901.

Graham, PH., 1978. Some problems and potentials of field beans (Phaseolus vulgaris) in Latin America. Field Crops Research 1: 295–317.

Grant, JJ ., Loake, GJ ., 2000. Role of active oxygen intermediates and cognate redox signaling in disease resistance. Plant Physiol. 124:21-29.

Guo, B., Liang, Y., Zhu, Y. G., Zhao, F. J., 2007. Role of salicylic acid in alleviating oxidative damage in rice roots (Oryza sativa) subjected to cadmium stress. Environ Pollut. 147: 743-749.

Guo,T., Zhang,G., Zhou,M., Wu,F., Chen,J.,2004. Effects of aluminum and cadmium toxicity on growth and antioxidant enzyme activities of two barley genotypes with different Al

Gupta, UC., Kalra ,YP., 2006. Residual effect of copper and zinc from fertilizers on plant concentration, phytotoxicity and crop yield response. Soil Sci. Plant Anal. 37(15-20):2505-2511.

Gupta,N., Singh Gaurav,S., Kumar,A.,2013. Molecular Basis of Aluminium Toxicity in Plants: A Review.American Journal of Plant Sciences. 4, 21-37.

Gupta,O.P.,Sharma,P.,Gupta,R.K.,2014.MicroRNA mediated regulation of metal toxicity in plants:present status and future perspectives.Plant Mol Biol.84:1-18.

Hag-Kerwer, A., Schafer, H. J., Heiss, S., Walter, C., Rausch, T., 1999. Cadmium exposure in Brassica juncea causes a decline in transpiration rate and leaf expansion without effect on photosynthesis. J. Exp. Bot. 50: 1827-1835.

Haider, I., Shamsi, Wei. K., Jilani, G., Zhang, G., 2007. Interactions of cadmium and aluminum toxicity in their effect on growth and physiological parameters in soybean. J. Zhejiang Uni.Sci. B 8 .181–188.

Hajiboland, R., Rad, S. B.,Barceló, J., Poschenrieder, C.,2013. Mechanisms of aluminum-induced growth stimulation in tea (Camellia sinensis). Journal of Plant Nutrition and Soil Science.176. ( 4): 616-625.

Hall, J.L., 2002. Cellular mechanisms for heavy metal detoxification and tolerance. J. Exp. Bot. 53:1-11.

Hamel, F., Breton, C., Houde, M., 1998. Isolation and characterization of wheat aluminum – regulated genes: possible involvement of aluminum as a pathogenesis response elicitor.planta. 205: 531-538.

Hamid,N.,Bukhari,N.,Jawaidi,F.,2010.Physiological responses of Phaseolus vulgaris to different lead concentration. J. Bot., 42(1): 239-246.

Hare, P. D., Cress, W. A., 1997. Metabolic implications of stress-induced proline accumulation in plants. Plant Growth Regul. 21: 79-102.

Haug, A., Vitarello, V., 1996. Aluminium coordination to calmodulin: Thermodynamic and kinetic Coordination Chemistry Reviews. 149: 113–124.

Hegedus, A., Erdei, S., Horvath, G., 2001. Comparative studies of H2O2 detoxifying enzymes in green and greening basrley seedlings under cadmium stress. Plant Sci. 160: 1085-1093.

Hemalatha, S., Anburaj, A., Francis, K ., 1997. Effect of heavy metals on certain biochemical constituents and nitrate reductase activity in Orzya sativa seedlings. J. Environ. Biol. 18:313-319.

Hemalatha,S.,2010. Effect of aluminium and cadmium on seed germination rate,plant growth and chlorophyll content in finger millet(Eleusine coracana).An international quarterly journal of life sciences.2:501-507.

Hirano,Y., Pannatier,E.G., Zimmermann,S., Brunner,I.,2004. Induction of callose in roots of Norway spruce seedlings after short-termexposure to aluminum. Tree Physiology.24(11):1279-1283.

Hoekenga,O.A., Vision,T.J., Shaff,J.E., Monforte,A.J., Lee,G.P., Howell,S.H., Kochian, L.V.,2003. Identifica- tion and Characterization of Aluminum Tolerance Loci in Arabidopsis (Landsberg erecta × Columbia) by Quantita- tive Trait Locus Mapping. A Physiologically Simple But Genetically Complex Trait. Plant Physiology. 132( 2) : 936-948.

Hogland, D. R., Arnon, D. I., 1975. The water culture method for growing plant without soil, californiana gricultural experimcntal, station circular 347.Berkeley, California.

Horst, WJ, Wagner, A Marschner, H.,1982. Mucilage protects root meristems from aluminum injury. Z Pflanzenphysiol. 105: 435-444.

Horst,W.J., ¨uschel,A.K.P., Schmohl,N.,1997. Induction of callose formation is a sensitive marker for genotypic aluminium sensitivity inmaize. Plant and Soil. 192( 1): 23–30.

Horst,W.J., Schmohl,N., Kollmeier,M., Baluˇska,F., Sivaguru,M.,1999. Does aluminium affect root growth of maize through interaction with the cell wall—plasma membrane—cytoskeleton continuum?Plant and Soil.215(2):163-174.

Hossain,M.A., Hossain,A.K.M.Z., Kihara,T., Koyama,H., Hara,T.,2005. Aluminum-induced lipid peroxidation and lignin deposition are associated with an increase in H2O2 generation in wheat seedlings.Soil Science and Plant Nutrition.51(2):223-230.

Huang,C.H., Crain,R.C.,2009. Phosphoinositide-specific phospholipase C in oat roots: association with the actin cytoskeleton. Planta. 230( 5): 925–933.

Illéš, P., Schlicht, M., Pavlovkin, J., Lichtscheidl, I., Baluška, F., Ovecka, M.,2006. Aluminium toxicity in plants: internalisation of aluminium into cells of the transition zone inARABIDOPSISroot apices relates to changes in plasma membrane potential, endosomal behaviour and nitric oxide production. J Exp Bot.57:4201–4213.

Inostroza-Blancheteau,C.,Rengel,Z.,Alberdi,M.,de la luz Mora,M.,Aquea,F.,Arce-Johnson,P.,Reyes-Diaz,M., 2012 .Molecular and physiological strategies to increase aluminium resistance in plants.39(3):2069-79.

Ishikawa, S., Wagatsuma, T., Sasaki, R., Ofei-Manu, P.,2000.Comparison of the amount of citric and malic acids in Al media of seven plant species and two cultivars each in five plant species. Soil Sci Plant Nutr. 46: 751–758.

Ishitani ,M., Rao, I., Wenzl, P., Beebe, S., Tohme, J., 2004. Integration of genomics approach with traditional breeding towards improving abiotic stress adaptation: drought and aluminum toxicity as case studies. Field Crops Research 90: 35–45.

Itoh, K., Nakahara, K., Ishikawa, H., Ohta, E., Sakata, M., 1987.Osmotic adjustment and osmotic constituents in roots of mung bean seedlings. Plant and Cell Physiology. 28: 397–403.

Jan,F.,1991. Aluminium effects on growth, nutrient net uptake and transport in 3 rice (Oryza sativa) cultivars with different sensitivity to aluminium,” Physiologia Plantarum. 83( 3) : 441–448.

Jemo, M., Abaidoo, R. C. Nolte, C., Horst, W. J., 2007. Aluminum resistance of cowpea as affected by phosphorus-deficiency stress. Plant Physiol. 164: 442–451.

Jiang,H.X., Chen,L.S., Zheng,J.G., Han,S., Tang,N., Smith,B.R.,2008. Aluminum-induced effects on Photosystem II photochemistry in Citrus leaves assessed by the chlorophyll a fluorescence transient. Tree Physiology. 28( 12):1863–1871.

Johnson, J.M., Pritchard, J., Gorham ,J., Tomos, A.D., 1996. Growth,water relations and solute accumulation in osmotically stressed seedlings of the tropical tree Colophospermum mopane. Tree Physiology. 16: 713–718.

Jolanta, M.olas, 2002. Changes of chloroplast ultra structure and total chlorophyll concentration in cabbage leaves caused by excess of organic Nickel Complexes, Environmental and experimental Botany., 47:115-126.

Jones, D. L., Blancaflor, E. B., Kochian, L. V.,  Gilroy, S.,2006. Spatial coordination of aluminium uptake, production ofreactive oxygen species, callose production and wall rigidification in maize roots. Plant. Cell . Environ. 29( 7): 1309–1318.

Jones, DL., Kochian, LV.,1997. Aluminum interaction with plasma membrane lipids and enzyme metal binding sites and its potential role in Al cytotoxicity.FEBS Lett. 400: 51–57.

Jones,D.L., Blancaflor,E.B., Kochian,L.V., 2006.Spatial coordination of aluminium uptake, production of reactive oxygen species, callose production and wall rigidification in maize roots. Plant, Cell and Environment. 29( 7): 1309–1318.

Jones,D.L., Gilroy,S., Larsen,P.B., Howell,S.H., Kochian,L.V.,1998. Effect of aluminum on cytoplasmic Ca2+homeostasis in root hairs of Arabidopsis thaliana (L.).Planta, 206( 3): 378–387.

Jones,D.L., Kochian,L.V.,1997. Aluminum interaction with plasma membrane lipids and enzymemetal binding sites and its potential role in Al cytotoxicity. FEBS Letters. 400(1) : 51–57.

Jorns,A.C., Hechtbuchholz,C., Wissemeier,A.H.,1991. Aluminum-induced callose formation in root-tips of Norway spruce (Picea-Abies (L) Karst). Zeitschrift Fur Pflanzenernahrung Journal of Plant Nutrition. 18( 7): 1495–1507.

Justino, G.C., Cambraia, J., Oliva, M.A., Oliveira, J.A., 2006. Uptake and reduction of nitrate in two rice cultivars in the presence of aluminum. Pesq Agrop Bras 41: 1285-1290.

Kariuki, SK., Zhang, H., Schroder, JL., Edwards, J., Payton, M.,Carver, BF., Raun, WR., Krenzer, EG., 2007. Hard red winter wheat cultivar responses to a pH and aluminum concentrations gradient. Agron J 99: 88–98.

Kaushik, P., Garg, VK., Singh, B., 2005. Effect of textile effluents on growth cultivar. Bioresour. Technol. 96(10):1189-1193.

Keser, M., Benedict, F., Neabauer, F., Hutchinson, E., 1974. Influence of Aluminum ions on developmental morphology of suger beet Roots, contribution by the Departments of botany and plant pathology and plant and soil sciences, university of Maineorono. 12 (14): 1009-1020.

Keversan, S., Petrovic, N., Popovic, M., Kandrac, J., 1998. Effect of heavy metals on nitrate and protein metabolism in sugar beet. Biol. Plant. 41: 235-240.

Khudsar, T., Mahmooduzzafar, M., Iqbal, M., Sairam, R. K., 2004. Zinc-induced changes in morpho-physiological and biochemical in Artemisia annua. Biol. Plant. 48: 255-260.

Khudsar, T., Mahmooduzzafar, M., Iqbal, M., Sairam, R. K., 2004. Zinc-induced changes in morpho-physiological and biochemical in Artemisia annua. Biol. Plant. 48: 255-260.

Kidd, P., Llugany, M., Poschenrieder, C., Gunse, B., Barcelَ, J.,2001. The role of root exudates in aluminum resistance and silicon-induced amelioration of aluminum toxicity in three varieties of maize (Zea mays ). J Exp Bot. 52: 1339–1352.

Kinraide, TB., Yermiyahu, U., Rytwo, G.,1998. Computation of surface electrical potentials of plant cell membranes. Correspondence to published zeta potentials from diverse plant sources. Plant Physiol. 118: 505-512.

Kinraide, TB.,1995. Identity of the rhizotoxic aluminium species. Plant Soil;134:167–178.

Kitson, R. E., Mellon, M. G., 1944. Colorimetric determination of P as molybdovanadato phosphoric acid. Ind. Eng. Chem. Anal. Ed., 16: 379-383.

Kochert, G., 1978. Carbohydrate determination by the phenol sulfuric acid method, In Helebust, J. A., Craig, J. S(ed): Hand book of phycological Methods., Pp. 96-97 carbridge unir. Press, Cambridge.

Kochian ,LV., Piٌeros, MA., Hoekenga, OA.,2005. The physiology, genetics and molecular biology of plant aluminum resistance and toxicity. Plant and Soil. 274: 175-195.

Kochian, LV.,1995. Cellular mechanisms of aluminum toxicity and resistance in plants. Ann Rev Plant Physiol.Plant Mol Biol. 46: 237-260.

Kollmeier, M., Dietrich, P., Bauer, C., Horst, W., Hedrich, R.,2001. Aluminum activates a citrate-permeable anion channel in the aluminum-sensitive zone of the maize root apex. A comparison between an aluminum-sensitive and an aluminum-resistantcultivar. Plant 126: 397–410.

Konarska,A.,2010. Effects of aluminum on growth and structure of red pepper (Capsicum annuum ) leaves. Acta Physiologiae Plantarum. 32( 1) : 145–151.

Kopyra,M.,Gwozdz,A.,2003.Nitric oxide stimulates seed germination and counteracts the inhibitoryeffect of heavy metals and salinity on root growth of Lupinus luteus.Plant Physiol Biochem.41:1011-1017.

Kovacik, J., Klejdus, B., Kadukova, J., Backor, M., 2009. Physiology of Matricaria chamomilla exposed to nickel excess. Ecotox. Environ. Safety. 72: 603-609.

Krantev, A., Yordanova, R., Janda, T., Szalai, G., Popova, L., 2008. Treatment with salicylic acid decreases the effect of cadmium on photosynthesis in maize plants. J. Plant Physiol. 165: 920-931.

Krishnan,K., Moens,P.D.J., 2009.Structure and functions of profilins. Biophysical Reviews. 1: 71–81.

Kuo,M.C., Kao,C.H.,2003. Aluminum effects on lipid peroxidation and antioxidative enzyme activities in rice leaves.Biologia Plantarum. 46( 1): 149–152.

Laemmli,U.K.,1970.Cleavage of Structural Proteins during the assembly of the head of bacteriophage TJ.Nature.227:680-685.

Lanaras, M., Ssymeonidi,´SL., Diomantoglou, S., Karatagli´,SS ., 1993. Plant metal content, growth responses and some photosynthetic measurements of field-cultivated wheat growing on ore bodies enriched in Cu. Physiologia Plantarum 88:307-314.

Larsen, P. B., Tai, C. Y., kochian , L. V., Howell, S. H., 1996. Arabidopsis mutants with increased sensitivity to aluminum. plant physiol. 110: 743-751.

Larsen, P.B., Degenhardt, J., Tai, C.Y., Stenzler, L.M., Howell, S.H., Kochian, L.V.,1998. Aluminum-resistant Arabidopsis mutants that exhibit altered patterns of aluminum accumulation and organic acid release from roots. Plant Physiol. 117: 9-18, 1998.

Laspina, N. V., Groppa, M. D., Tomaro, M. L., Benavides, M. P., 2005. Nitric oxide protects sunflower leaves against Cd-induced oxidative stress. Plant Sci. 169: 323-330.

Lequeux,H.,Hermans,C.,Lutts,S.,Verbruggen,N.,2010.Response to copper excess in Arabidopsis thaliana:impact on the root system architecture,hormone distribution,lignin accumulation and mineral profile,Plant Physiol Biochem 48:673-682.

Li, K., Ramakrishna, W., 2011. Effect of multiple metal resistant bacteria from contaminated lake sediments on metal accumulation and plant growth. J. Hazard. Mater. 15:189(1-2):531-539.

Li, Q., Cai ,S., Mo, C., Chu ,B., Peng, L., Yang, F., 2010. Toxic effects of heavy metals and their accumulation in vegetables grown in a saline soil. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73(1):84-88.

Li, X., Ma, J., Matsumoto, H.,2000. Pattern of aluminum induced secretion of organic acids differs between rye and wheat. Plant Physiol. 123: 1537–1544.

Li,M.,Chang,Y.S.,2011. Effect of Al on physiological characters of Kandelia obovata Acta Hydrobiologica Sinica, 35 (1): 145-152.

Li,Y., Yang,G.X., Luo ,L.T.,2008. Aluminium sensitivity and tolerance in model and elite wheat varieties Cereal Research Communications. 36( 2) : 257–267.

Lichtenthaler, H. K., 1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods Enzymol. 148: 350-382.

Lidon,F.C., Azinheira,H.G.,Barreiro,M.G.,2000. Aluminum toxicity in maize: biomass production and nutrient uptake and translocation. Journal of Plant Nutrition. 23( 2):151–160.

Lidon,F.C., Barreiro,M.G., Ramalho,J.C., Lauriano,J.A., Effects of aluminum toxicity on nutrient accumulation in maize shoots: implications on photosynthesis. Journal of Plant Nutrition. 22( 2): 397–416.

Lima, M. L., Copeland, L., 1990. The effect of aluminum on the germination of wheat seeds. J. plant Nutr. 13 (12): 1489-1491.

Lioi, L., Nuzzi, A., Campion, B., Piergiovanni, A.,2012. Assessment of genetic variation in common bean (Phaseolus vulgaris) from Nebrodi mountains (Sicily, Italy). Genetic Resources Crop Evolution . 59: 455-64.

Liu, Q., Yang, J. L.  , He, L. S .,Li, Y. Y. , Zheng, S. J.,2008.  Effect of aluminum on cell wall, plasma membrane, antioxidants and root elongation in triticale. Biol. Plantarum. 52(1): 87–92.

Liu,Q., Zhu,L., Yin,L., Hu,C., Chen, L.,2006. Cell wall pectin and its binding capacity contribute to aluminium resistance in buckwheat. in Proceedings of the 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE ’08), pp. 4508–4511, Shanghai, China.

Llugany,M., Poschenrieder,C., Barcelo,J.,1995. Monitoring of aluminium-induced inhibition of root elongation in four maize cultivars differing in tolerance to aluminium and proton toxicity. Physiologia Plantarum. 93( 2): pp.265–271.

Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., Randall, R. J, 1951, Protrin measurement with the folin phenol reagent, Chem, 193:256-275.

Ma, J., Hiradate, S., Matsumoto, H.,1998. High aluminum resistance in buckwheat: II. Oxalic acid detoxifies aluminum internally. Plant Physiol. 117: 753–759.

Ma, J., Zheng, S., Matsumoto, H. ,Hiradate, S.,1997b.Detoxifying aluminum with buckwheat. Nature.390: 569–570.

Ma, J.F., Hiradate, S., Nomoto, K.,1997a. Iwashita T and Matsumoto H. Internal detoxification mechanism of Al in Hydrangea: Identification of Al form in the leaves. Plant Physiol. 113: 1033–1039.

Ma, JF., Rengel, Z., Kuo, J.,2002. Aluminum toxicity in rye (Secale cereale). Root growth and dynamics of cytoplasmic Ca2+ in intact root tips. Annals Bot. 89:241-244.

Ma, JF., Ryan, PR., Delhaize, E.,2001. Aluminum tolerance in plants and the complexing role of organic acids.Trends Plant Sci. 6: 273-278.

MacDiarmid,C.W., Gardner,R.C.,1998. Overexpression of the Saccharomyces cerevisiae Magnesium Transport System Confers Resistance to Aluminum Ion. The Jour- nal of Biological Chemistry. 273( 3) : 1727-1732.

Macfarlane, G. R. & Burchett, M. D., 2000. cellular distribution of copper, Lead and Zinc the grey mangrove, Aquatic botany, 68: 5-59.

Madhava, Rao, K. V., Sresty, T. V. S., 2000. Antioxidative parameters in the seedling of pigeonpea (Cajanus cajan L. Millspaugh) in response to Zn ans Ni stresses. Plant Sci. 157: 113-128.

Magda, P., Gabriella, S., Eszter, H., 2002, Effect of Salicylic acid during heavy metal stress, Research. Acta Biological szogeiensy, Vol. (3-4): 199-120.

Maheshwari, R., Dubey, R. S., 2007. Nickel toxicity inhibits ribonuclease and protease activities in rice seedlings: protective effects of praline. Plant Growth Regul. 51: 231-243.

Manankina, E. E., Melnikov, S. S., Budakova, E. A., Shalygo, N. V., 2005. Effect of Ni2+ on early stages of chlorophyll biosynthesis and pheophytinization in Euglena gracilis. Russ. J. Plant Physiol. 50: 437-441.

Mancuso, S., Marras, AM., Mugnai, S., Schlicht, M., Zarsky, V., Li, G., 2007. Phospholipase Dζ2 drives vesicular secretion of auxin for its polar cell-cell transport in the transition zone of the root apex. Plant Signal Behav. 2:240–244.

Mariano,E.D., Keltjens,W.G., 2005.Long-term effects of aluminum exposure on nutrient uptake by maize genotypes differing in aluminum resistance. Journal of Plant Nutrition.28(2):323-333.

Mariano,E.D., Keltjens,W.G., 2005.Long-term effects of aluminum exposure on nutrient uptake by maize genotypes differing in aluminum resistance. Journal of Plant Nutrition.28( 2): 323–333.

Marienfeld,S., Schmohl,N., Klein,M., Schr¨oder,W.H., Kuhn,A.J., Horst, W.J.,2000. Localisation of aluminium in root tips of Zea mays and Vicia faba Journal of Plant Physiology. 156( 5-6) : 666–671.

Maron,L.G., Kirst,M., Mao,C., Milner,M.J., Menossi,M., Kochian,L.V.,2008. Transcriptional profiling of aluminum toxicity and tolerance responses in maize roots. New Phytologist.179(1):116-128.

Marschner, H.,1995. Mineral nutrition of Higher Plants (Second Ed). Academic Press, London.

Martin,F., Rubini, P., Cote,R ., Kottke, I., 1994. Aluminum polyphosphate complexes in the mycorrhizal basidio mycete Lac-cariabicolor: a 27Al-nuclear magnetic resonance study. Planta 194: 241–246.

Massot, N., Llungany, M., Poschenrieder, C., Barcelَ, J.,1999. Callose production as indicator o aluminum toxicity in bean cultivars. J Plant Nutr. 22: 1-10.

Matsumoto, H., 1988. Inhibition of proton transport activity of microsomal membrane vesicles of barley roots by aluminum. Soil Science and Plant Nutrition. 34: 499–506.

Matsumoto, H., 1991.Biochemical mechanism of the toxity of aluminium and the sequestration of aluminium in plant cells.Plant Cell Physiol. 45: 825-838.

Matsumoto, H., Hirasawa, E., Torikai, H., Takahashi, E.,1976.Localization of pea roots treated by aluminum.Plant Cell Physiol. 17: 127-137.

Matsumoto, H.,2000. Cell biology of aluminum toxicity and tolerance in higher plants. International Review of Cytology. 200: 1-47.

Matsumoto, H.,2000. Cell biology of aluminum toxicity and tolerance in higher plants. International Review of Cytology. 200: 1-47.

Matysik, J., Alia, Bhalu, B., Mohanty, P., 2002. Molecular mechanisms of quenching of reactive oxygen species by proline under stress in plants. Curr. Sci. 82: 525-532.

Mazhoudi, S., Chaoui, A., Ghorbal, M. H., El-Ferjani, E., 1997. Response of antioxidant enzymes to excess copper in tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) Plant Sci. 127: 129-137.

Mehta, S. K., Gaur, J. P., 1999. Heavy metal-insuced proline accumulation and its role in ameliorating metal toxicity in Chlorella vulgaris. New Phytol. 143: 253-259.

Mihailovic, N., Drazic, G., Vucinic, Z.,  Effects of aluminium on photosynthetic performance in Al-sensitive and Al-tolerant maize inbred lines. Photosynthetica. 46: 476–480.

Mihoub,A.,Chaoui,A.,El-Ferjani,E.,2005.Biochemical chenges associated with cadmium and copper stress in germinating pea seeds(Pisum sativum)Comptes Rendus Biologies.328:33-44.

Milone, M. T., Sgherri, C., Clijsters, H., Navari-Izzo, F., 2003. Antioxidative responses of wheat treated with realistic concentration of cadmium. Environ. Exp. Bot. 50: 265-276.

Milone, M. T., Sgherri, C., Clijsters, H., Navari-Izzo, F., 2003. Antioxidative responses of wheat treated with realistic concentration of cadmium. Environ. Exp. Bot. 50: 265-276.

Mishra, A., Choudhuri, M. A., 1997. Differential effects of pb and Hg on inhibition of germination of send to, two cultivars, Indian J. plant physiol. 2 (1): 205-211.

Mishra, S., Srivastava, S., Tripathi, R.D., Kumar, R., Seth, C.S., Gupta, D.K., 2006. Lead detoxification by coontail(Ceratophyllum demersum L.) involves induction of phytochelatins and antioxidant system in response to its accumulation. Chemosphere 65:1027-1039.

Mittler, R., 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Sci. 7: 405-410.

Mittler, R., 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Sci. 7: 405-410.

Miyasaka, S. C., and Hawes, C.,2001. Possible role of root border cells in detection and avoidance of aluminum toxicity. Plant Physiol. 125: 1978-1987.

Miyasaka, S., Bute, J., Howell, R., Foy, C.,1991. Mechanisms of aluminum tolerance in snapbeans. Root exudation of citric acid. Plant Physiol. 96: 737–743.

Mohanty,S., Das,A.B., Das, P., Mohanty,P.,2004. Effect of a low dose of aluminum on mitotic and meiotic activity, 4C DNA content, and pollen sterility in rice, Oryza sativa L. cv.Lalat. Ecotoxicology and Environmental Safety. 59( 1): 70–75.

Molassiotis, A., Sotiropoulos, T., Tanou, G., Diamantidis, G., Therios, I., 2006. Boron- Induced Oxidative Damage and Antioxidant and Nucleolytic Responses in Shoot Tips Culture of the Apple Rootstock EM9(Malus domestica Borkh). Environ. Exp. Bot. 56: 54-62.

Montoya, C.A, Leterme, P., Victoria, N.F., Toro, O., Souffrant, W.B.,Beebe, S., 2008. Susceptibility of phaseolin to in vitro proteolysis is highly variable across common bean varieties(Phaseolus vulgaris). J. Agric. Food. Chem . 56: 2183-91.

Moore, JP., Vicré-Gibouin, M., Farrant, JM., Driouich, A.,2008.Adaptations of higher plant cell walls to water loss: drought vs desiccation. Physiologia Plantarum. 134: 237–245.

Mossor – piteras zewska, T., 2001. Effect of aluminum on plnat growth and metabolism. Acta Biochimical polonica. 48 (3): 673-689.

Moustakas, M., Ouzounidou,G., Eleftheriou,E.P., Lannoye.R., 1996. Indirect effects of aluminium stress on the photosynthetic apparatus. Plant Physiology and Biochemistry. 34: 553–560.

Moustakas, M., Ouzounidou,G., Lannoye.R., 1995. Aluminum effects on photosynthesis and elemental uptake in an aluminum-tolerant and non-tolerant wheat cultivariety. Journal of Plant Nutrition. 18:669–683.

Moustakas,M., Ouzounidou,G., Eleftheriou,E.P., Lannoye,R.,1996. Indirect effects of aluminium stress on the function of the photosynthetic apparatus. Plant Physiology and Biochemistry. 34( 4) : 553–560.

Nagy,N.E., Dalen,L.S., Jones,D.L., Swensen,B., Fossdal,C.G., Eldhuset,T.D.,2004. Cytological and enzymatic responses to aluminium stress in root tips of Norway spruce seedlings.New Phytologist. 163( 3): 595–607.

Nakano, Y., Asada, K., 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant. Cell Physiol. 22: 867-880.

Nalimova, A. A., Popova, V. V., Tsoglin, L. N., Pronina, N. A., 2005. The effects of copper and zinc on Spirulina platensis growth and heavy metal accumulation in its cells. Russ. J. Plant Physiol. 52: 259-265.

Naragana, L., Sayamala, H., 1989. Response of Pigeon pea (Cajanes cajan) genotypes to aluminum toxicity, Indian. J. plant physiol. 32: 17-24.

Nasr, N., Carapetian, J., Heidari, . R.,  Asri Rezaei, S.,  Abbaspour, N., Darvishzadeh, R. , Ghezelbash, F.,2011. The effect of aluminium on enzyme activities in two wheat cultivars.African J.Biotec.10(17):3354-3364.

Natarajan,S.S., Pastor-Corrales, M.A., Khana,F., Garrett,W.M.,2013. Proteomic Analysis of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) by Two-Dimensional Gel Electrophoresis and Mass Spectrometry.J.Basic&Appl.Sci.9:424-437.

Nedelkoska, TV., Doran, PM., 2000. Characteristics of heavy metal uptake by plants species with potential for phytoremediation and phytomining. Minerals Engineering 13:549-561.

Nichol, B., Oliveria, LA., Glass, ADM., Siddiqi, MY.,1993.The effects of aluminum on the influx of calcium,potassium, ammonium, nitrate and phosphate in an aluminum-sensitive cultivar of barley (Hordeum vulgare ). Plant Physiol. 101: 1263-1266.

Noa lavid, Amon Schwartz, oded yarden, 2001. English let-or the involvement of polypenols and peroxidase activities in heavy-metal accumulation by epidermal glands of waterlily, (Nym phoeceae) planta, 212:323-331.

Nosko, P. P., Brassard, J. R. Kramer, K., Kershaw, A., (1988), germination and early seedling establishment, growth nd respiration of white spruce (Picea glavca). Can. J. Bot. 6: 2305-2310.

Ofei-Manu, P., Wagatsuma, T., Ishikawa, S., Tawaraya, K.,2001. The plasma membrane strength of the root tip cells and root phenolic compounds are correlated with Al tolerance in several common woody plants.Soil Sci Plant Nutr. 47: 359-375.

Olivares,E., Pe˜na,E., Marcano,E., 2009. Aluminum accumulation and its relationship with mineral plant nutrients in 12 pteridophytes from Venezuela. Environmental and Experimental 65( 1): 132–141.

Osawa, H., Matsumoto, H.,2001. Possible involvement of protein phosphorylation in aluminum-responsive malate efflux from wheat root apex. Plant Physiol.126: 411–420.

Ouzounidou, G., Ikais, I., 2005. Hormone-induced protection of sunflower photosynthetic apparatus against copper toxicity. Biol. Plant. 49: 223-228.

Ovecka, M., Lang, I., Baluška, F., Ismail, A., Illeš ,P., Lichtscheidl, IK.,2005. Endocytosis and vesicle trafficking during tip growth of root hairs. Protoplasma.  226:39–54.

Palmer, CE., Warwick, S., Keller ,W., 2001. Brassicaceae (Cruciferae) family: Plant biotechnology and phytoremediation. Int. J. Phytoremed. 3:245-287.

Panda ,S. K., Matsumoto, H. , 2007. Molecular physiology of aluminum  toxicity and tolerance in plants. Botanical Review, 73(4): 326–347.

Panda, S. K., Chaudhury, I., Khan, M. H., 2003. Heavy metal induced lipid peroxidation and affects antioxidants in wheat leaves. Biol. Plant. 46: 289-294.

Panda,S.K., Baluska,F.,  Matsumoto,H.,2009. Aluminum stress signaling in plants.Plant SignalBehav.4(7):592-597.

Panda,S.K., Singha,L.B., Khan,M.H.,2003. Does aluminium phytotoxicity induce oxidative stress in greengram (Vigna radiata)?. Bulgarian Journal of Plant Physiology. 29:77–86.

Pandey, N., Sharma, C. P., 2002. Effect of heavy metaks Co2+, Ni2+ and Cd2+ on growth and metabolism of cabbage. PlantSci. 163: 753-758.

Parida, B. K., Chhibba, I. M., Nayyar, V. K., 2003. Influence of nickel-contaminated soils on fenugreek (Trigonella corniculata L.) growth and mineral composition. Sci. Hort. 98:113-119.

 

چکیده:

آلومینیم یکی ازاصلی ترین عناصر موجود در خاک است و به عنوان یک کمپلکس پایدار همراه با اکسیژن و سیلیکات وجود دارد. زمانیکه pH خاک به زیر 5 می رسد، حلالیت آلومینیم افزایش می یابد و توسط ریشه گیاهان جذب می شود. سمیت آلومینیم یک محدودیت بسیار مهم برای تولید جهانی محصولات کشاورزی می باشد، زیرا %50 از زمین های بالقوه جهان، اسیدی می باشند. در این پژوهش اثر سمی آلومینیم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در پنج رقم درخشان، گلی، اختر، صیاد و ناز مورد بررسی قرار گرفت. دانه رست های لوبیا در محیط کشت هیدروپونیک کشت داده شدند و تحت تیمارهای مختلف آلومینیم (30، 40 و 50 میلی مولار) قرار گرفتند. آزمایشات براساس سه تکرار در هرتیمار انجام گرفت و دوره رشد گیاهان 20 روزه، در نظر گرفته شد. در همه رقم ها، فاکتورهای ذیل تحت تیمارهای آلومینیم کاهش نشان دادند؛ فاکتورهای رشد: وزن تر ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، تغییرات سطح برگی و نسبتهای LAR، RGR، NAR، LWCA و TI؛ سایر کمیت ها: درصد جوانه زنی، رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل ها و کاروتنوئیدها) و رنگیزه های غیر فتوسنتزی (فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها)، قند نامحلول، آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالاز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و پلی فنل اکسیداز)، و پروتئین برگ و عناصر فلزی (Mg, Fe, Ca, N, P, K).

در همه رقم ها افزایش معنی دار فاکتورهای ذیل ملاحظه شد: شاخص های رشد: سطح ویژه برگی (SLA) و همچنین قند محلول، پرولین و پروتئین ریشه همچنین الگوهای نواری متفاوتی بر روی ژل SDS-PAGE در ارقام مختلف لوبیا تحت تنش آلومینیم مشاهده شد. می­توان دریافت که نیترات آلومینیم، اثر مهار کننده روی رشد و برخی فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه دارد. که در مجموع از کلیه آزمایشات چنین نتیجه گیری می شود که تحت تنش آلومینیم، در مورد بیشتر پارامترهای مورد بحث رقم درخشان نسبت به بقیه «مقاومتر» بود.

واژه های کلیدی: آلومینیم، تنش، لوبیا قرمز، فعالیت های فیزیولوژی                                                                         

  فصل اول:  کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

گر چه آلومینیم به عنوان یک ماده غذایی ضروری در نظر گرفته نمی­شود، اما یکی از فراوان ترین مواد معدنی موجود در خاک است (Vardar and Unal, 2007).در دسترس بودن زیستی آلومینیم، و در نتیجه سمیت آن بیشترمنحصر به محیط­های اسیدی است.خاک­های اسیدی با 5pH  از مهمترین محدودیت­ها در کشاورزی می­باشند. تولید گیاهان غذایی، مخصوصاً غلات، تحت تأثیر منفی خاک اسیدی قرار می­گیرد (Kochian et al., 2005). برخی شیوه­های کشاورزی، مانند زدودن محصولات از مزرعه، نشت نیتروژن به زیر ناحیه ریشه گیاه، استفاده نادرست از کودهای نیتروژنی، و تجمع مواد آلی، سبب اسیدی تر شدن خاک­های کشاورزی می­شود (Silva, 2012) .

لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) از بقولات مهم برای تغذیه انسان­ها در سراسر دنیاست و یک منبع اصلی کالری و پروتئین به خصوص برای کشورهای کم درآمد مناطق استوایی و معتدل که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند محسوب می­شود (Graham, 1978; Rao, 2001; Beebe, 2012).

در شرایط مزرعه، لوبیای معمولی اغلب تنش­های غیر زیستی مختلفی راتجربه می­کند ازآن جمله خشکی، سمیت آلومینیم و منگنز، حاصلخیزی پایین خاک و دمای بالا را می توان نام برد (Thung and Rao, 1999; Kshitani et al., 2004; Beebe, 2012). اگر چه باروری کم خاک های اسیدی به دلیل ترکیبی از سمیت مواد معدنی آلومینیم و منگنز و کمبود مواد معدنی فسفر، کلسیم، منیزیم و مولیبدیوم، است سمیت آلومینیم مهمترین فاکتوری است که سبب محدودیت تولید گیاهان بر روی %67 از نواحی دارای خاک های اسیدی می باشد (Vardar and Unal, 2007).

زمانی که pH به زیر 5/5 افت می کند، بلورهای آمینوسیلیکات ها و مواد معدنی هیدروکسید آلومینیم شروع به حل شدن می کنند و کاتیون های هیدروکسی- آلومینیم و  را آزاد می کنند که خود آنهابا سایر کاتیونها رقابت انجام می­دهند. در این شرایط، یون  همچنین انواع مولکول­های ،  ،  و  راتولیدمی کند (Panda and Matsumoto, 2007) گونه­های تک هسته­ای  و Al 13 به عنوان سمی­ترین انواع محسوب می­شوند(Silva,2012 )

در غلظتهای میکرومولار آلومینیم، طول اولیه ریشه و توسعه ریشه­های جانبی که سریع هستند (در عرض چند دقیقه) توسط آلومینیم مهار می­شوند، جذب آب و مواد غذایی نیز کم می شود (Barcelo & Poschenrieder, 2002; Blancaflor et al., 1998) قرارگیری بیشتر در معرض آلومینیم، مورفولوژی ریشه ها را تغییر داده و منجر به مرگ ریشه ها خواهد شد (Ciamporova, 2002). به طور کلی بخش دورتر از منطقه تقسیم سلولی در نوک ریشه به استرس آلومینیم حساس می باشد (Panda et al., 2009). آلومینیم بر جوانه زنی دانه رقم های مختلف گندم (Triticum aestivum L.) تأثیر دارد و این اثر بازدارنده با افزایش غلظت آلومینیم بیشتر می شود (Aligmar & Akhter, 2009; Shen et al., 1993) آلومینیم طول ریشه و اندام هوایی Vigna radiate land در ژنوتیپ های سویا (Haider et al., 2007)، سورگوم (Baligar, 1995) و گندم (Naser et al., 2011)را کاهش می دهد. آلومینیم اثرات خود را بر محتوای پروتئین، محتوای پرولین آزاد، نشت الکترولیت و یکپارچگی غشاء نشان می دهد (Yang & Chen, 2001). یون آلومینیم با اجزاء لیپیدی غشاء پلاسمایی برهمکنش می کند (Akeson et al., 1989).

اتصال آلومینیم به لیپیدهای غشاء باعث سخت شدن غشاء پلاسمایی می شود (Deleers et al., 1986). یک شرایط محیطی متفاوت باعث القاء تشکیل انواع اکسیژن واکنش پذیر (ROS) در سلول های گیاهی می شود (Vierstra and Ubiquitin, 1987). آلومینیم بر پراکسیداسیون چربی و فعالیت های آنزیم های مربوط به تولید انواع اکسیژن فعال تأثیر گذاشت (Cakmak & Horst, 2006; Qin et al., 2010). آلومینیم تأثیر خود بر آنزیم پکتین متیل استراز (Yang et al., 2008) و نیز بر محتوای نسبی آب (Silver et al., 2012) نشان داد.

در طول دهه گذشته، مطالعات فیزیولوژیکی گسترده­ای پیشنهاد کرد که گیاهان دو استراتژی اصلی خارجی و داخلی برای سم زدایی و در نهایت تحمل آلومینیم دارند (Zheng et al., 2014).

مکانیسم خارجی توسط راه های فیزیکی یا بیوشیمیایی از جذب آلومینیم جلوگیری می­کند برای مثال تحت استرس آلومینیم، دیواره سلولی ضخیم­تر می­شود که می­تواند اثر مؤثری بر جلوگیری از جذب آلومینیم داشته باشد (Gupta et al., 2014). ترشح اسید آلی از ریشه­ها و کلات آلومینیم به صورت خارجی جذب آلومینیم را محدود می­کنند (Brunner & Sperisen, 2013).

به هر حال گونه­های مترشحه اسید آلی، الگوهای ترشحی، به گونه­های گیاهی وابسته اند (Inostroza-Blancheteau et al., 2012) مکانیسم داخلی به این معنی است که گیاهان توانایی سم زدایی آلومینیم را با تشکیل کمپلکس های بی ضرر با لیگاندهای آلی نظیر اسید آلی داشته باشد سپس آنها را به اندامکهای ویژه ای مانند واکوئول ترشح کنند یا بتوانند هر خرابی را به سرعت تعمیر کنند (Sharma & Chakraverty, 2013; Delhaize et al., 2012). ترشح اسیدهای آلی که توانایی کلاته کردن آلومینیم را داشته باشند نقش مهمی در سم زدایی خارجی و داخلی آلومینیم ایفا می کند (Brunner & Sperisen, 2013). برای استفاده مؤثر از مواد مغذی به خصوص فسفر و کلسیم، تحمل سمیت آلومینیم ویژگی اصلی است که اجازه می دهد گیاهان با خاکهای اسیدی سازگار گردند (Ribeiro et al., 2013).

 

1-2- اهداف پژوهش حاضر:

اگر چه برخی از گیاهان (مانند آناناس و چای) نسبت به سطوح بالای آلومینیم قابل تبادل، مقاوم شناخته می­شوند، اما میزان آلومینیم برای بیشتر گیاهان یک عامل محدود کننده است. گونه ها و ژنوتیپ های موجود درون گونه ها از نظر مقاومت در برابر آلومینیم با هم تفاوت دارند. برای بیشتر گیاهان، کوددهی و تلاش برای اصلاح خاک (مانند استفاده از آهک) ممکن است برای کاهش سمیت آلومینیم کافی نباشد (برای مثال خاک باز هم بسیار اسیدی باقی می ماند)، و در بیشتر کشورها ، این استراتژی ها ممکن است با محدودیت های اقتصادی مواجه باشند. (Silna, 2012). حبوبات به دلیل دارا بودن 18 تا 50 درصد پروتئین، گیاهان پروتئینی نامیده می‌شوند و از این نظر حائز اهمیت‌اند و مقدار پروتئین آن دو برابر پروتئین غلات است(محمودی و همکاران.، 1387).

بنابراین هدف از این پژوهش دو جنبه داشته است:

الف) جنبه علمی: از یک طرف تعیین اختلاف در پاسخ این گیاه به افزایش آلومینیم در مرحله جوانه زنی و رشد و از طرف دیگر، بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دخیل در مقاومت به تنش این گیاه در سطوح مختلف افزایش غلظت آلومینیم می باشد؛ یافتن پاسخ این سؤال که کدام ژنوتیپ های این گیاه برای رشد در خاک های اسیدی بهتر می باشند، نیز از این رهگذر میسر می شود.

ب) جنبه کاربردی: در نهایت استفاده از این ویژگی ها و مکانیسم های مقاومتی در اصلاح و به نژادی که نیاز مبرم کشاورزی پیشرفته است به پژوهش ما جنبه کاربردی داده و از طرفی معرفی ارقام مقاومتر لوبیا قرمز نسبت به تنش آلومینیم، اهمیت اقتصادی فراوانی خواهد داشت.

1-3- فلزات سنگین:

فلزات سنگین برای رشد برخی گیاهان ضروری و دارای اهمیت هستند و اجزای سازنده مهم بسیاری از ترکیبات حیاتی محسوب می شوند. هر چند زمانی که غلظت آن ها افزایش می یابد، علائمی مثل تأخیر در رشد، و ممانعت از واکنش های بیوشیمیایی نشان می دهند (Aldoobie and Beltagi, 2013).

این فلزات برخلاف سایر آلاینده های آلی از طریق فرآیندهای زیستی تجزیه و تبدیل به اجزای بی ضرر نمی شوند. فلزات سنگین برای مدتی طولانی در محیط زیست باقی می مانند. به علاوه، فلزات سنگین می توانند وارد زنجیره غذایی هم شوند. یک ویژگی مشترک تنش زیست محیطی توانایی آنها در تولید مشتقات اکسیژن سمی است (Arora et al., 1998; Chiban et al., 2011).

فلزات سنگین کسر قابل توجهی از آلودگی زیست محیطی را در نتیجه فعالیت­های انسانی تشکیل می­دهند مثل معدن کاری، ذوب فلزات، گالوانیزه کردن، تولید انرژی و سوخت، انتقال برق، کشاورزی گسترده، دفع لجن، و عملیات نظامی (Nedelkoska and Doran, 2000).

به علت اهمیت فلزات سمی و سنگین برای بسیاری از گیاهان، فیزیولوژیست­های گیاهی از قدیم روی بسیاری از این فلزات بررسیهایی را انجام داده اند. فلزات سنگین منیزیم، آهن، مس و منگنز و غیره به طور قراردادی به عناصری اطلاق می شوند که ویژگی های چکش خواری و پایداری را به صورت یون داشته باشند و رسانای جریان الکتریسیته هستند، عدد اتمی آن ها بالاتر از 20 و جرم حجمی آنها بالاتر از  است (Macfarlane and Burchett, 2000).

 

1-4- جذب فلزات سنگین توسط گیاهان:

موجودات زنده نیاز به فلزات خاصی برای رشد و متابولیسم خود دارند و بنابراین دارای مکانیسم­های جذب مناسبی برای فلزات می باشند (Aldoobie and Beltagi, 2013).

برخی گونه­های گیاهی ظرفیت رشد در خاک های آلوده با فلزات را داشته و مقدار زیادی فلزات سنگین در خود انباشته می سازند که نوعی سازگاری اکوفیزیولوژیک در خاک (metaliferous) محسوب می­شود. گزارش شده است که Phaseolus vulgaris انباشته کننده خوب سرب و کادمیوم است

(Garay et al., 2000; Cannino et al., 2009; Zhang et al., 2010).

محل تجمع و انباشت فلز در سطح بافت گیاه انباشت کننده متفاوت است. در گیاه Hybanthus floribundus که انباشت کننده نیکل است، مقادیر بالایی از این فلز در سلول­های اپیدرمی برگ موجود می­باشد. در پاره­ای دیگر از گیاهان، سطوح بالایی از این فلز در لایه های بیرون تر برگ ها و ریشه ها وجود دارد.در گیاه انباشت کننده روی، Thlaspi caerulescens، بیشترین مقدار روی در سلولهای پارانشیمی، اپیدرمی و زیر اپیدرمی در ریشه ها و برگ ها گزارش شده است. همچنین مقدار فلزات در بافت ها یا اندام های مختلف گیاهان انباشت کننده نیز متفاوت است. به عنوان مثال، مقدار نیکل در بافت­های گیاه Psychotria douarrei از مقدار Mg/g2000 در چوب تنه تا مقدار Mg/g92500 در برگ­ها متغیر است (Zhin- Tring et al and Rugang et al., 2003).

 

1-5- سمیت فلزات سنگین:

تنش فلزات سنگین یکی از تنش­های غیر زیستی اصلی است که باعث آلودگی زیست محیطی در دهه­های اخیر شده است (Gisbert et al., 2003; Castro et al ., 2011).

افزایش غلظت هر دو فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری در خاک می­تواند منجر به علائم سمیت و ممانعت از رشد اکثر گیاهان شود (Hall, 2002; Li et al., 2010).

سمیت می­تواند ناشی از اتصال فلزات به گروههای سولفیدریل در پروتئین ها بوده و منجر به ممانعت از فعالیت یا شکست ساختار یا ممانعت از جا به جایی یک عنصر ضروری و در نتیجه کمبود آن عنصر شود (Van Assche and Clijsters, 1990; Capuana 2011).

به علاوه، غلظت بیش از اندازه فلزات سنگین می­تواند منجر به تحریک تشکیل رادیکال های آزاد و انواع اکسیژن واکنش پذیر و شاید منجر به تنش اکسیداتیو شود (Dietz et al., 1999; Li et al., 2011 ).

مطالعات دقیق نشان می­دهند که فلزات سنگین بر محتوای کلروفیل گیاهان تأثیر دارند. فلزات سنگین در سنتز کلروفیل یا از طریق ممانعت مستقیم یک مرحله آنزیمی یا با القاء کمبود یک عنصر ضروری دخالت می­کنند (Van Assche and Clijsterrs, 1990).

میزان کلروفیل در Triticum aestivum cv. Vergina کشت شده در خاک غنی از Cu (Lanaras et al., 1993) و در Brassica oleracea Var. Botrytis cv. درخاک فقیراز Cu کاهش یافته بود. فلزات سنگین مثل Cu و Zn برای رشد و نمو نرمال گیاه ضروری هستند زیرا اجزاء سازنده بسیاری از آنزیم ها و سایر پروتئین ها هستند. هرچند افزایش غلظت های هم فلزات سنگین ضروری  و هم غیر ضروری در خاک می تواند منجر به علائم سمی و ممانعت از رشد در اکثر گیاهان شود (Hall, 2002; Dong et al., 2010).

برخی فلزات سنگین که سمیت بالایی دارند، به راحتی جذب گیاهان شده و سپس وارد زنجیره غذایی شده و به یک مسأله سلامتی جدی برای جانواران و انسان ها تبدیل می شوند. بنابراین توجه به اثرات فلزات سنگین بر گیاهان عالی و پاسخ آن ها به غلظت بیش از حد فلزات به عنوان عوامل تنش و استرس رو به افزایش است (Grant and Loake, 2000; Zhang et al., 2010).

 

1-6- مکانیسم های تحمل فلزات سنگین:

مکانیسم های تحمل فلزات سنگین متغیر هستند از جمله دفع، جذب و تجمع فلزات سنگین بسته به گونه گیاه (Kaushik et al., 2005).

غلظت های مشخص فلزات باعث القاء پاسخ های بیوشیمیایی مختلف در گیاهان می شوند. در گیاهان حساس، غلظت بالای این فلزات مانع فعالیت آنزیم ها در واکنش های فتوسنتزی می شود (Smirnoval et al., 2006). Brassicajuncea (خردل هندی)، یک گیاه تولید کننده بیومس بالاست که می تواند سرب، کروم، کادمیوم، مس، نیکل، روی، بور و سلنیوم را در خود انباشته سازد (Palmer et al., 2001; Akbas et al., 2001) فلزات سنگین اثر سمی بر اندام های های مختلف گیاه از جمله برگ، ساقه، ریشه، گل و غیره را نشان می دهند(Sivakumar et al., 2001) مس با تشکیل رادیکال های آزاد در سطح سلولی باعث آسیب دیدگی می شود. آسیب سلولی از این دست برای مس و سایر فلزات به ثبت رسیده اند (Gupta and Kalra, 2006).

هنگامیکه دانه رست ها با نیکل و کلسیم تیمار شدند، میزان تشکیل کریستال های محتوی نیکل و کلسیم افزایش می یابد. گیاهان مکانیسم های متنوعی را برای تحمل عناصر سنگین دارا می باشند (Nova lavid et al., 2001). یکی از بزرگترین مکانیسم های دفاعی، غیر فعال کردن یون های فلزی با تشکیل کمپلکس با ترکیبات کمپلکس فلزات سنگین مانند متالوتیونین و فیتوکلاتین می باشد (Jolanta, 2002).

فیتوکلاتین ها پروتئین های غنی از سیستئین هستند که با فلزات سنگین کلاته می شود. فیتوکلاتین نقش ضروری و لازم در سم زدایی فلزایی سنگین دارد (Magda et al., 2002).

1-6-1- مکانیسم های سلولی برای سم زدایی فلز سنگین:

علائم سمیت حضور فلزات سنگین ممکن است ناشی از محدوده ای از واکنش ها در سطح سلولی و مولکولی باشد (Hall, 2002). گیاهان دارای محدوده ای از مکانیسم های سلولی بالقوه هستند که می تواند در سم زدایی فلزات سنگین درگیر باشند و بنابراین تحمل در برابر استرس فلز سنگین را داشته باشند (Aldoobie and Beltagi, 2013).

واضح ترین مثال در ارتباط با اسیدهای آلی و سم زدایی فلز آلومینیم نقش تراوشات ریشه در تحمل فلزات سنگین است. برای مثال Buck wheat اسید اکسالیک را از ریشه در پاسخ به استرس آلومینیم ترشح می کند و در برگ ها اکسالات آلومینیم که غیر سمی است را انباشت می کند؛ بنابراین سم زدایی به هر دو شکل داخلی و خارجی رخ می دهد (Vardar and Unal, 2007).

یک استراتژی گزینشی برای کنترل کردن سطوح فلزی داخلی سلولی در غشای پلاسما برون ریزی فعال یونهای فلزی می باشد (Hall, 2002).

از دیگر مکانیسم ها همان طور که در شکل 1-1- ملاحظه می فرمائید به تشکیل فیتوکلاتین ها، متالوتیونین ها، HSPs ها و کده بندی واکوئولی نیز می توان اشاره کرد (Hall, 2002).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122