پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1
1-1- داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی 3
2-1 ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم3
1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم 4
3-1- ساختمان DNA 12
1-3-1- DNA معمولاً به صورت مارپيچ مضاعف است 12
2-3-1- – توالي بازهاي دو زنجيره DNA مكمل يكديگر است 13
3-3-1- کار DNAدر سلول‌ها 14
4-3-1- حالتهاي DNA در شرايط متفاوت 20
4-1-همانندسازی DNA 26
5-1-متیلاسیون DNA 27
1-5-1-نقش متیلاسیون DNAدر وقوع بدخیمی‏های خونی 29
6-1-استخراج DNAاز باكتري هاي گرم منفي 30
7-1-تاثير حلالهاي مختلف بر روي برهمكنشهاي DNA 31
8-1-حلالپوشي نوكلئوزيدها در مخلوط حلالهاي آلي و ارتباط آن با جفت بازهاي DNA 34
9-1-برهمكنش تركيبات آلي قلع با DNA 36
10-1-برهمكنش يون هاي فلزي و اسيدهاي نوكلئيك 37
11-1-پيوند شدن ليگاند به ماكرومولكول 38
فصل دوم : مواد وروشها
1-2 -مواد شيميايي 41
2-2 -روش ها 41
3-2 -آزمايشات ويسكوزيته 43
فصل سوم : برهمكنش كمپلكس دي فنيل دي كلريد قلع با DNA
1-3 -سنجش پيوندي كمپلكس DNA-SnCl2(Ph)2 45
2-3 -آناليز جايگاه هاي پيوندي SnCl2(Ph)2 در بر هم كنش با DNA 53
3-3 -بررسي هاي ويسكوزيته 54
4-3 -تاثير نانو ذرات نقره بر پيوند ليگاند با DNA 56
فصل چهارم: برهمكنش كمپلكس دي متيل دي كلريد قلع با F.S DNA
1-4 -سنجش پيوندي كمپلكس F.S DNA -SnCl2(Me)2 58
2-4 -آناليز جايگاه هاي پيوندي SnCl2(Me)2 در بر هم كنش با DNA 64
3-4 -بررسي هاي ويسكوزيته 65
هدف از کار 67
پیشنهاد 68
فهرست منابع و مراجع 70

فهرست منابع و مراجع:

1-Dervensek.P,  Turel.I,  Natasa.P.U,  2003,  Studies of interaction of emodin and DNA in the presence of ethidium bromide by spectroscopic method,  Jour  .Irong .Biochem.96,  P.407.

2-Lyles.M.B,  Cameron.I.L,  2002,  Interaction among  Cadmium  Sulfide Nanoparticles,  Acridine  Orange,  and  Deoxyribonucleic  Acid  in  Fluorescence  Spectra  and  a  Method for  Deoxyribonucleic  Acid  Determination  Biophys  .CHEM.96,  P.53.

3-Broggini  .M,D Incalci  .M,  1994,  Modulation  of  transcription  factor  DNA interaction by anticancer drugs, Jour  .Anticancer Drug Des,  Vol.9,PP .373-387

4-Cozzi  .P,  2003,  The  discovery  of  a  new  potential  anticancer  drug:  a  case history, Jour.I  Farmaco  .Vol .58,PP.213-220.

5-Devlin.I,  Thomas.M, 2006,  Biochemistry,  5th Edition, chapter  .2,PP .23-67.

6-Lippard  .S.J,  1983,  Platinum,  gold and other chemotherapeutic agents  .Acs symposium series No .209 American chemical society  : Washington, D.C.

7-Kotowyycz  .G, Kuntz  .G.P.P,  1975,  A  nuclear magnrtic  resonance  relaxation time  study  of  the  manganese(II)  inosine-5-triphosphate  complex  in  solution,  Jour  .Biochem,  Vol.14,PP .4144-4150.

8-Rosett.M,  2002,  Bioinorganic  Chemistry,  chapter 7,  PP.279-290.

9-Daune .M,1975,  Interaction   of  metal  ions  with  nucleic acids.In:Metal ions in biological systems, H .sigel,  Vol.III .Dekker, N.Y.

 

 

19-philipsS.J,  1966,  Adenosine  and  the  adenine  nucleotides  .Ionization metal  complex  formation  and  conformation  in  solution,  Jour.Chem.Rev.,Vol.66,  PP .501-527.20

20- Br uce .A, Johnson ., Lewis .J, Raff .M, Roberts .K, and Walters .P, 2002,Molecular  Biology  of  the  cell: Forth Edition., New York and London :Garland  Science.

21-Butler  .J.M, 2001, Forensic DNA Typing, Jour .Elsevier, PP.14-15.

22-Dahm .R, 2005, Fredrich  Miescher  and  the discovery  DNA,Jour .Dev BIOL, Vol.88, PP .274-278.

23-Ponnuswamy P, Gromiha M (1994). «On the conformational stability of oligonucleotide duplexes and tRNA molecules». J Theor Biol Vol .4 ,PP .419-432 .

 

26-Boualem .H , David .W.(2006).The Denaturation Transition of DNA in Mixed Solvents, Jour  .Biophisical Journal, Vol.91 , pp .2237-2242.

27- Anas M. Ababneh, C. C. Large, and S. GeorghiouMolecular Biophysics Laboratory, Department of Physics, The University of Tennessee, Knoxville, Tennessee 37996 USA

چكيده :

در اين مطالعه برهمكنش تركيب دي فنيل دي كلريد قلع با Calf thymus DNA با استفاده از نانوذرات نقره و  تركيب دي متيل دي كلريد قلع با Fish sperm DNA در250C و 7= pH   با استفاده از روشهاي مختلف شامل طيف سنجي هاي ماوراءبنفش –مرئي UV-Vis) ) ، و اندازه گيري ويسكوزيته مطالعه شده است .

بررسي جايگاههاي پيوندي ليگاند SnCl2(Ph)2 با استفاده از نمودارهاي اسكاچارد و هيل نشان مي دهد كه دي فنيل دي كلريد قلع با برهمكنش با جايگاههاي بيروني همانند گروههاي فسفات بر هم كنش دارد. بدون حضور نانو ذرات نقره اتصال ليگاند به DNA  امكان پذير نمي باشد. در بررسي هاي انجام شده عليرغم نامحلول بودن ليگاند SnCl2(Ph)2 در حلال آب ، اتصال به DNA اتفاق مي افتد و در غلظتهاي بسيار پايين ليگاند تا حد بالايي اين برهمكنش راسبب مي شود.

همچنين براي ليگاند  SnCl2(CH3)2 بررسي جايگاههاي پيوندي نشان مي دهد كه ليگاند دي متيل دي كلريد قلع ابتدا با جايگاههاي بيروني DNA همانند گروههاي فسفات برهمكنش دارد و درنهايت شروع به متصل شدن به گروههاي بازي مي كند.

فصل اول مقدمه

مقدمه

تاریخچه

اصول علم شیمی درمانی، عمدتا در طول سالهای ۱۹۳۵ – ۱۹۱۹ برقرار گردید. ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور سولفونامیدها و آنتی بیوتیکها بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان پل ارلیش شناخته شده بود، از گنه گنه برای درمان مالاریا، اپیکا برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سیفلیس تجاوز نمی‌کرد. 30سال اول قرن بیستم، شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود که در بین آنها، ترکیبات آلی حاوی فلزات سنگین مانند آرسنیک، جیوه و آنتیموان، رنگها و تغییرات چندی در مولکول کینین Quinine) (بود. این مواد، پیشرفتهای فوق‌العاده مفیدی را نشان داد، ولی با این حال زیانهایی در برداشت. ۳۰ سال دیگر از قرن بیستم، شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است.

برای اولین بار شیمی درمانی بین‌المللی در سال ۱۳۳۴ (ه.ش.) صورت گرفت. در آن زمان، تنها یک داروی ضد سرطان وجود داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده‌است

جراحي، اشعه درماني و شيمي درماني سه روش اصلي معالجه سرطان هستند. روش ناخوشايند جراحي ، در جلوگيري از انتشار سرطان ناموفق است. اشعه درماني و شيمي درماني در معالجه سرطانهايي كه از يك ناحيه به نواحي ديگر بدن گسترش مي يابند مانند سرطان خون مؤثرتر عمل مي كنند اما داراي عوارض جانبي هستند مثل ريزش مو كم خوني و تهوع.

مطالعات برهمكنش دارو-DNA بسيار گسترده شده است[1-2]. به اين دليل كه بسياري از داروهاي ضد سرطان ، تاثير خود را با برهمكنش با DNA  سلول نشان مي دهند. اغلب اين داروها به عنوان عامل جلوگيري كننده از تهيه اسيد نوكلئيك ايفاي نقش كرده و در برهمكنش با DNA ، آن را از ساختار عادي خود خارج ساخته و باعث برهم خوردن فعاليت طبيعي DNA  مي شوند.

يك گروه از داروهاي ضد سرطان سيس پلاتين ها هستند كه جزو كمپلكسهاي كوئورديناسيون معدني مي باشند[3-4].

عملكرد سيس پلاتين جلوگيري از نسخه برداري DNA است. اين تركيب با حمله به نيتروژن هفتم و اكسيژن ششم گوانين برهمكنش خود را انجام مي دهد[5-6]. سيس پلاتين يونهاي كلريد خود را در جريان خون بدليل غلظت بالاي يون كلريد حفظ مي كند، اما در درون سلول ، با توجه به غلظت پايين يون كلريد با يك واكنش هيدروليز ، تعادل برقرار مي شود. [7]

.عوارض ناشی از شیمی درمانی

تهوع، استفراغ، سرکوب مغز استخوان، اختلالات خونی، پوستی و متابولیک، عصبی و گوارشی و عفونی، ریزش مو، زخم و عفونت زبان و دهان، تغییرات و قطع عادت ماهانه در زنان، اختلال و کاهش اسپرم در مردان.

1-1 -داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی

هدف درمان یک بیماری عفونی بدون صدمه زدن به میزبان، تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی به نام پنی‌سیلین به انجام رسیده‌است. به تدریج ترکیبات متعدد دیگری مانند سولفانامیدها و انواع آنتی بیوتیکها کشف شدند. مواد شیمی درمانی می‌توانند بر حسب بیماریها و عفونتهایی که در درمان آنها مصرف می‌شوند یا بر اساس فرمول شیمیایی و ترکیبات وابسته به هم رده‌بندی گردند.

2-1 –ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم

الف-آنزیم هدف در سرطان دخیل باشد.

ب-داروهای ضد سرطان برای سلولهای سرطانی حساس به دارو بکار روند.

ج-دارو باید به سلول بدخیم برسد.

د-باید تنها در مرحله سیکل سلولی تجویز شود برای آنکه دارو موثر باشد.

ه-پیش از ایجاد مقاومت دارویی، سلول‌های سرطانی از بین برود. [8]

 1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم

عمده داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی می‌تواند در دسته‌های زیر قرار بگیرد:

-آنتی‌متابولیت‌ها مانند آنتی فولاتها (نظیر متوتروکسات) و آنالوگهای پورین و پیریمیدین

-داروهای هورمونی ضد نئوپلاسم مانند تاموکسیفن و آنتی آندروژنها

-مهارکننده های رونویسی DNA مانند عوامل آلکیلان، نیتروژن موستارد و مهارکننده‌های توپوایزومراز (آنتراسیکلین ها)

-مهارکننده های میتوز مانند وینکریستین

-مهارکننده های آنژیوژنز

-مهارکننده های تیروزین کیناز مانند Gefitinib

-پادتن‌های مونوکلونال مانند Rituximab

-مهارکننده های پروتئازوم مانند Bortezomib

اغلب این داروها بر روی تقسیم سلولی اثر می‌گذارد و یا مانع سنتز شدن DNA می‌شوند. بعضی از داروهای جدید به DNA وارد نمی‌شوند این‌ها شامل پادتن‌های مونوکلونال و مهار کننده‌های جدید تیروزین کیناز می‌شوند که مخصوصا سلول‌های غیر طبیعی انواع خاصی از سرطان‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. علاوه بر این‌ها بعضی از داروها به منظور کنترل و تعدیل رفتار سلول‌های توموری بدون حمله مستقیم به این سلول‌ها به کار برده می‌شود. داروهای هورمونی از این نوع معالجه‌ها می باشد.

یک سیستم طبقه بندی و کدبندی برای مواد شیمی درمانی وجود دارد که این مواد را به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌کند که به اختصار به آن می‌پردازیم.

عامل‌های آلکالوئید: عامل‌های آلکالوئید (شبه قلیایی) به این خاطر اسم گذاری شده‌اند که توانایی این را دارند که گروه قلیایی این داروها با تعداد زیادی از گروههای الکترونگاتیو در محیط سلول جفت شوند و پیوند دهند.سیس پلاتین و کربو پلاتین واکسالی پلاتین همه از این نوعند. دیگر داروها مکلورتامین، سیکلوفسفامید و کلرامبوسیل هستند. این عامل‌ها به وسیله تغییر شیمیایی در DNA سلول عمل می‌کنند.

آنتی متابولیت‌ها  :این داروها از تقسیم سلول با مهارساخت DNA جلوگیری می کنند.

وینکا آلکالوئید: وینکا آلکالویید در محل‌های مخصوصی در توبولین‌ها محصور می‌شوند واز جمع شدن توبولین‌ها در میکرو تیوبها جلو گیری می‌کنند. (یعنی فاز M چرخه سلولی). این داروها از پری وینکیل ماداگاسکار و کاتاراتس روسیس مشتق می‌شوند. وینکا الکالویدها شامل وینکریستین و وین بلاستین و وینور لبین و ویندستاین هستند.

پودوفایلو توکسین: از ترکیبات مشتق شده گیاهی است که برای تولید دو داروی سایتوستاتیک که “اتوپوساید”و “تنی پوساید” هستند استفاده می‌شود. این‌ها از وارد شدن سلول به فاز۱ G (شروع ساخت مجدد DNA) و شبیه سازی DNA یعنی فاز S جلو گیری می‌کند. البته مکانیسم دقیق این عمل‌ها هنوز به طور کامل شناسایی نشده‌ است.[9]

يکي از اولين داروهاي شناخته شده شيمي درماني (مخصوصاً براي سرطان ريه، تخمدان و سينه)، سيس پلاتين است؛ يک ترکيب حاوي پلاتين که DNA سلولهاي سرطاني را از بين ميبرد. با وجودي که سيس پلاتين ميتواند سلولهاي سرطاني را به خوبي از بين ببرد، اما آسيب زيادي نيز به کليه ها وارد ميکند که به دليل فيلتر کردن خون، مقدار زيادي از اين دارو را دريافت ميکنند.

گروهي از محققان بخش علوم و فناوري زيستي  هاروارد-MIT روش جديدي براي بسته بندي سيس پلاتين در نانوذرات پيدا کردند که بزرگتر از آن هستند که بتوانند وارد کليه شوند. اين ترکيب جديد اثرات جانبي سيس پلاتين را حذف کرده و به پزشکان اين امکان را ميدهد که دُز بالاتري از دارو را تجويز کنند.اندازه تومور سرطاني در موش هايي که با اين ترکيب جديد تحت درمان قرار گرفتند، تا نصف اندازه تومور در موش هايي که با سيس پلاتين معمولي درمان شدند، کاهش يافته و اثرات جانبي اين درمان از بين رفت.تأثير بالاي سيس پلاتين از راحتي رهايش مولکولهاي پلاتين از آن نشأت ميگيرد. اين مولکول ها در عملکرد DNA اختلال ايجاد کرده و با جلوگيري از تقسيم سلولي، موجب خودکشي سلول ميشوند.محققين به جاي کاهش ميزان رهايش پلاتين از دارو (راهکاري که تاکنون براي کاهش اثرات جانبي سيس پلاتين مورد استفاده قرار ميگرفت)، از روش ديگري استفاده کردند. آنها مولکول هاي سيس پلاتين را به صورت دانه هاي يک تسبيح به هم وصل کرده و نانوذراتي توليد کردند که بزرگتر از آن هستند که وارد کليه ها شوند.
آنها پليمري طراحي کردند که به سيس پلاتين متصل شده و مولکول هاي آن را شبيه دانه هاي تسبيح به هم وصل ميکند. سپس اين تسبيح خودآرايي کرده و نانوذراتي به قطر 100 نانومتر ايجاد ميکند. اين ذرات به دليل اندازه بزرگشان نميتوانند وارد کليه ها شوند، با اين حال چون تومورهاي سرطاني داراي رگ هاي نشتي با حفرات 500 نانومتري هستند، قابليت ورود به اين تومورها را همچنان حفظ مي کنند.
اولين نانوذره اي که اين گروه توليد کردند، اثر درماني کمتري نسبت به سيس پلاتين داشت، بنابراين آنها مولکول پليمر را کشيدند تا پلاتين را با شدت کمتري در خود نگه دارد و نتيجه اين کار توليد مولکولي با اثر درماني مشابه سيس پلاتين بود؛ اما چون اين مولکول جديد اثرات جانبي ندارد، ميتوان از دُز بالاتري از آن بهره برد.[10]

در مقاله‌ای که در Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است، گروهی از محققان گزارش کرده‌اند که توانسته‌اند نانوذرات مهندسی شده‌ای را تولید کنند که می‌توانند جلوی اجرای یک فرایند پروتئینی را که داخل تومورها اتفاق می‌افتد، بگیرند. بدین ترتیب امکان از بین بردن تومورها با شیمی‌درمانی افزایش می‌یابد.این فرایند پروتئینی که از یک سری واکنش‌های شیمیایی زنجیره‌ای به نام MAPK تشکیل شده است، در بسیاری از عملکردهای سلولی از جمله رشد و توسعه سلولی، تقسیم سلولی، و مرگ سلولی نقش ایفا می‌کند. جلوگیری از انجام این واکنش‌های زنجیره‌ای درون سلول‌های سرطانی، موجب کند شدن رشد آنها شده و کشتن آنها با استفاده از شیمی‌درمانی را آسان‌تر می‌سازد.به دلیل نقش زنجیره MAPK در تبدیل سلول‌های سالم به سلول‌های سرطانی و تنظیم عملکردهای تومور، مطالعات زیادی روی آن صورت گرفته است. یکی از موانع شیمی‌درمانی این است که در طول این فرایند، علاوه بر سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم نیز از بین می‌روند. بنابراین اگر محققان بتوانند در فرایند زنجیره MAPK در سلول‌های سرطانی اختلال ایجاد کنند، قادر خواهند بود به صورتی هدفمندتر سلول‌های بدخیم را از بین برده و از ایجاد عوارض جانبی ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران جلوگیری نمایند.در این پژوهش،محققانی از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و آزمایشگاه‌های ملی شیمیایی هند با استفاده از یک ماده پلیمری زیست‌تخریب‌پذیر نانوذراتی را طراحی نموده‌اند که می‌توانند به مولکول بازدارنده MAPK متصل شوند.زمانی که سلول‌های سرطانی از طریق غشای خود نانوذرات را جذب می‌کنند، این ذرات ماده بازدارنده را درون سلول رها می‌کنند. استفاده از این روش برای درمان ملانوما (نوعی سرطان پوست) در موش‌ها نشان داد که سرعت رشد تومور کاهش یافته و تأثیر داروی ضدسرطان استفاده شده در شیمی‌درمانی (سیس پلاتین) افزایش می‌یابد. این دارو برای درمان بسیاری از انواع سرطان‌ها استفاده می‌شود. تحقیقات بیشتر می‌تواند منجر به موفقیت بیشتر روش‌های شیمی‌درمانی در انسان شود.این تحقیق اولین کاری است که در آن از روش بازدارندگی روی MAPK به همراه استفاده از نانوذرات برای رسانش هدفمند استفاده می‌شود. این تحقیق راه جدیدی به روی استفاده از نانوذرات یا سایر نانوساختارها به‌عنوان حامل‌هایی ممانعت کننده یا برهم زننده فرایندهای ایجاد کننده تومور سرطانی می‌گشاید.[11]

بررسی نانومواد معرفی شده برای درمان سرطان

یک تیم تحقیقاتی از موسسه ملی سرطان آمریکا، آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری نانو با همکاری اتحادیه فناوری نانو در سرطان در طول شش سال گذشته 250 نانوماده مختلف که توسط75 گروه تحقیقاتی در سراسر جهان ارائه شده را مورد مطالعه قرار دادند. با انجام این پروژه، محققان می‌توانند به چگونگی تولید نانومواد ایمن و انطباق پذیر برای سلامت انسان پی ببرند. نتایج این تحقیق در نشریه Integrative Biology به چاپ رسیده است.رسالت اصلی آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری نانو این است که نانومواد مناسب برای شناسایی و درمان سرطان را از میان یافته‌های آکادمیک، دولتی و صنعتی پیدا کند. این آزمایشگاه به‌عنوان منبع ملی و مرکز داده‌های تحقیقات سرطان شناخته می‌شود. یکی از اهداف این آزمایشگاه تسهیل توسعه نانومواد و ادوات مرتبط با فناوری نانو جهت استفاده در پزشکی است. اسکوت مک‌نیل مدیر آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری نانو به همراه هفت تن از همکارانش به شناسایی موانع موجود در سر راه محققان پرداخته‌اند آنها موانع را از تحقیقات پایه تا تولید محصول در حوزه‌های تصویربرداری و رهاسازی دارو به‌درون تومور سرطانی شناسایی کرده‌اند.یکی از موضوعاتی که پژوهشگران باید در مسیر تولید این مواد و تجهیزات به خاطر داشته باشند آن است که محصول نهایی آنها باید عاری از آلودگی باشد. نتایج حاصل از تحقیق روی 75 نمونه‌ای که در آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری نانو بررسی شده نشان می‌دهد که یک سوم آنها دارای آلودگی باکتریایی است.درس دیگری که پژوهشگران باید بیاموزند این است که موادی که آنها استفاده می‌کنند، خواه نانومواد خواه مواد شیمیایی مورد استفاده برای تهیه نانومواد، همیشه آن طور که درظاهر به نظر می‌رسند نیستند. در برخی موارد این مواد خام اولیه دارای آلودگی باکتریایی هستند و در برخی دیگر این مواد ویژگی‌های عنوان شده در تبلیغات کارخانه تولید کننده را دارا نیستند. مک‌نیل و همکارانش می‌گویند پژوهشگران باید قبل از استفاده از این مواد خام و تولید محصول ارزشمند خود حتما آنها را تست کنند.مک‌نیل معتقد است که دانشمندان باید پیش از استفاده از نانومواد اقدام به خالص‌سازی آنها کنند. در برخی موارد دیده شده که ماده به‌نظر سمی می‌رسد در حالی که کاملا زیست سازگار است اما همین ماده ناخالصی‌هایی به‌همراه دارد که منجر به سمی شدن نمونه می‌شود. نتایج پژوهش‌های محققان نشان می‌دهد که اگر ماده اولیه استفاده شده تغییر کند، سمیت‌ نانوماده می‌تواند از بین رود.[12]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي و تصوير ذهني از جسم خويش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشي درماني
 • پايان نامه اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
 • پايان نامه مقايسه طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و تحريف‌هاي شناختي در بيماران سرطاني با افراد عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122