پايان نامه بررسي تأثيرگذاري هاي موالي بر تفسير قرآن کريم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثيرگذاري هاي موالي بر تفسير قرآن کريم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 233 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثيرگذاري هاي موالي بر تفسير قرآن کريم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
پیشگفتار 2
موضوع تحقیق 2
زمینه ، سابقه و تاریخچه موضوع تحقیق 2
اهداف تحقیق 2
اهمیت و ارزش تحقیق با تاکید بر کاربرد نتایج آن 2
سؤال¬های تحقیق 3
روش تحقیق 3
فصل اول: بررسی چگونگی شکل¬گیری طبقه موالی 4
1-1- 1-1-آشنایی با شبه جزیره عربستان 5
1-2- 1-2-موقعیت جغرافیایی عربستان 5
1-3- وضع دینی عربها 6
1-4-حضرت محمد (ص) و توسعه جغرافیایی اسلام 7
1-5-فتوحات مسلمانان و توسعه ی متصرفات اسلامی پس از رسول خدا(ص) 8
1-5-1-فتوحات زمان ابوبکر:( 11تا 13 هجری) 9
1-5-2-فتوحات زمان عمر( 13-23هجرت) 11
1-5-3-فتوحات زمان عثمان:( 24 تا 36 هجری) 15
1-5-4-توقف فتوحات در زمان امیرالمؤمنین(ع )36-41هجرت 16
1-5-5-فتوحات زمان بنی امیه 17
1-6-جهان اسلام و پدیده مَوالی 18
درآمد 18
1-6-1-موالی در لغت 20
1-6-2-موالی در اصطلاح 23
1-6-3-انواع مولی 25
1-6-3-1- ولاء عتق 25
1-6-3-1-1-مولای مکاتبه 26
1-6-3-1-2- مولای تدبیر 27
1-6-3-2- ولاء اسلام 27
1-6-3-3- ولاء حلف 27
1-7-موالی و خلفای راشدین 28
1-8-موالی و بنی امیه 31
1-9-موالی و بنی¬عباس 34
فصل دوم: بررسی جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موالی 36
2-1- جایگاه اجتماعی موالی 37
مقدمه 37
2-2- نگرش قبیله¬ای عرب به موالی 37
2-3-پیوند های اجتماعی مولی 40
2-4- شمار موالی در شهرها 42
2-4-1-کوفه 43
2-4-2-بصره 45
2-4-3- شام و حجاز 46
2-5- موقعیت اجتماعی موالی 47
2-5-1- ویژگی¬های اجتماعی قبیله عرب 47
2-2- جایگاه اقتصادموالی 50
2-2-1- کارهای دستی و تجارت 50
2 -2-2- دبیری و کار در دیوان 53
2-2-3- حجابت و حراست( شرطه) 56
2-2-4- مالکیتِ اراضی و کارِ مِلک داری به وکالت از اربابان 57
2-2-5- موالی در دیوان لشکر 58
2-3- جایگاه سیاسی موالی 64
مقدمه 64
2-3-1- قیام مختار 67
2-3-2- موالی و خوارج 71
2-3-3- جنبش عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی 74
2-3-4- قیام زید بن علی(ع) 77
2-3-5- قیام یحیی بن زید 80
2-3-6- جنبش عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار 82
2-3-7- شورش حارث بن سریج 85
فصل سوم: جایگاه علمی موالی 88
3-1- نگاهی کلی به جایگاه علمی موالی 89
مقدمه 89
3-2-موالی و دانش¬های عصر خود 90
3-3-نقش موالی در تدوین زبان عربی 92
3-3-1-پیدایش علم نحو 92
3-3-2-سیبویه شیرازی 93
3-4-موالی و علوم اسلامی 94
3-5-نقش ایرانیان در توسعه علوم و فنون 95
3-6- علم حدیث و فقاهت 96
3-6-1- جدول شمار راویان موالی در کتاب الرجال شیخ طوسی 102
3-6-2-جدول شمار راویان موالی در کتاب تهذیب الکمال مزی 104
3-7-علم قرائت 105
3-7-1- برخی موالی پیشتاز در علم قرائت 106
3-8- موالی و شعر 107
3-8-1- برخی شاعران معروف دوره اموی از موالی 107
3-9-پیدایش علم کلام 108
3-9-1-سیر نظرات کلامی 109
3-9-2-سابقه علم کلام 109
3-9-3-علل پیدایش علم کلام 110
3-10-موالی و علم تفسیر 112
3-10-1-تفسیر در عهد تابعین 113
3-10-1-1-مکتب تفسیری مکه 114
1- سعید بن جبیر( م شعبان 95هق) 114
2- مجاهد بن جبر مکی 115
3- عکرمه، مولی ابن عباس( م104یا 105ه ق) 117
4- عطاء بن ابی رباح مکی( م114هق) 118
5- طاووس بن کیسان الیمانی 119
3-10-1-2-مکتب تفسیری مدینه 119
1- ابوالعالیه( م90یا 93 هجری) 120
2- زید بن اسلم( م 136هق) 120
3- محمد بن کعب القرظی( م 117 یا 118هق) 120
3-10-1-3- مکتب تفسیری عراق 121
3-10-1-3-1-مفسران معروف کوفه در عصر تابعین 122
1-مّره همدانی(م 76هق) 122
2- علقمه بن قیس( م 61هق) 135 122
3- مسروق( م63هق) 122
4- عامر شعبی( م 104یا 109هق) 123
5- اسود بن زید( م 74 یا 75هق) 123
6- جابر بن یزید جعفی( م 127 یا 128 یا 132هق) 123
3-10-1-3-2-مفسران معروف بصره در عصر تابعین 124
1-ابوسعید حسن بصری( م110هق) 124
2-قتاده( م117هق) 124
3-ابوصالح باذان( م پس از قرن اوّل هجری) 125
3-10-1-4-گروه دیگر از مفسران دوره تابعین قرن دوم 125
3-10-1-5-انواع روش¬های تفسیری 126
1-تفسیر مأثور( روایی) 126
2-تفسیر عقلی( اجتهادی) 127
3-10-1-6-مصادر تفسیر در عصر تابعین 129
3-10-1-7-بیان روش تفسیری برخی از موالی 129
1-روش تفسیری سعید بن جبیر 129
1-1-قراءات 130
1-2-اسباب النزول 130
1-3-بیان شأن نزول آیات 131
1-4-توجه به سیاق آیات 131
1-5-لغت 132
1-6-بیان مصداق 133
1-7-توجه به روایات ائمه اطهار 133
1-8-توجه به علوم قرآن چون ناسخ و منسوخ 134
1-9-بیان مفردات قرآن 134
2-روش¬¬های تفسیری مجاهد 135
2-1-گستردگی اجتهاد و استنباط 135
2-2-دقت در تفاوت بین واژه‏های متشابه 136
2-3-تفسیر بعضی از واژه‏ها بر خلاف معنای مشهور آن 137
2-4-اهتمام به مبهمات قرآن 137
2-5- پرداختن به لطایف و ظرائف قرآن كریم 138
2-6- توجه به قرائت آیات در تفسیر آنها 138
2-7- نقل از صحابه دیگر غیر از ابن عباس 139
2-8-آزاداندیشی در ارائه آرا و دیدگاه¬های عقلی 139
2-9-تفسیر عقلی 140
3-عطاء بن ابی رباح 140
4-ویژگی تفسیر عکرمه 141
4-1-مفهوم شناسی واژگان 141
4-2-بیان مصادیق 142
4-3-بیان ناسخ و منسوخ 142
4-4-تفسیر با شأن نزول 142
5- روش تفسیری قتاده 142
5-1-توضیح اصطلاح قرآنی 142
5-2-بیان قید آیات و توضیح احكام 143
5-3-بیان شأن نزول 143
6- روش تفسیری طاووس بن كیسان 143
6-1-تفسیر باطنی 145
6-2-تفسیر به معنای اخص 145
ویژگی تفسیر موالی( دوره تابعین) 145
1- پیدایش روحیه استقلال در بین مفسرین 145
2- كوتاهی و گویایی 146
3-رویگردانی از پرداختن جدی به تفسیر 147
4- روایات تفسیری 147
5-تکیه بر ظن 147
فصل چهارم: بررسی کارکردهای زیانمند و سودمند موالی در تفسیر قرآن کریم 148
4-1-کارکردهای زیانمند موالی در تفسیر قرآن کریم 149
4-1-1-نقش موالی در پیدایش لحن و گرفتار شدن به آن 149
مقدمه 149
4-1-1-1-معنی لحن 150
4-1-1-2-نمونه¬هایی از لحن 150
4-1-1-3-لحن در زبان عامه 150
4-1-1-4- لحن در قرائت قرآن 151
4-1-2-تفسیر به رأی 151
بررسی این تفسیرها 155
4-1-3-موالی و حدیث 159
4-1-3-1-شعوبیه 159
4-1-3-2-جعل حدیث 163
4-1-3-3-تدلیس در حدیث 167
4-1-3-3-1- تدلیس در اسناد 169
قتاده 169
حسن بصری 169
ضحاک بن مزاحم 170
مالک بن انس 170
مجاهد بن جبر مکی 170
4-1-3-3-2- تدلیس در شیوخ 170
4-1-4-پیدایش فرقه¬های مختلف مذهبی 171
4-1-5-اختلاف مذهبی و اختلاف در تفسیر 174
4-1-6- باز کردن پای اسرائیلیات به تفسیر 177
4-1-6-1-راویان عمروبن عاص بن وائل 178
4-1-6-2-راویان عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج 178
4-1-6-3-راویان محمد بن کعب قرظی 179
4-1-6-4- راویان کعب الاحبار 179
4-1-6-5- راویان عبدالله بن سلام 179
4-1-6-6- راویان تمیم بن اوس داری 179
پیامد¬های ناخوشایند اسرائیلیات 179
4-2-بررسی سودمندی¬های موالی در تفسیر قرآن 181
4-2-1-انبوهی موالی مفسر 181
4-2-2- موالی و تفسیر اجتهادی(عقلی) 190
4-2-2-1-نمونه تفسیر اجتهادی موالی 192
4-2-3-رواج فرهنگ کتابت 193
4-2-3-1-موالی در دیوان کتابت 195
4-2-3-2-آغاز تدوین تفسیر 196
نتیجه¬گیری 198
منابع و مآخذ 201

منابــع و مآخذ

منابع عربی

قرآن کریم

[1]. نهج البلاغه

[2]. ابن ابی الحدید، عزالدین أبو حامد هبه الله بن محمد، شرح نهج البلاغه، قاهره: بی­نا، چ دوم، بی­تا.

[3].  ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق عبدالحمید هنداوی، بیروت- لبنان: المکتبة العصریه، 2008م.

[4]. ابن اعثم کوفی، ابومحمد احمد بن علی، الفتوح، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ اول،1372هـ.ش.

[5].  ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، مقدمه فی اصول التفسیر، تحقیق دکتر عدنان ، الکویت: دارالقرآن الکریم، 1391هـ.ق- 1971م.

[6]. ابن حجر، ابوالفضل احمد بن علی الکنانی، طبقات المدلسین، به کوشش عاصم بن عبدالله القریونی، عمان: مکتبه المنار، بی­چا ،1403هـ.ق.

[7].  ابن جوزى، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: المکتب الاسلامیه، 1407هـ.ق.

[8].  ابن حنبل، احمد، العلل و معرفة الرجال، به کوشش وصی الله بن عباس، بیروت- ریاض: المکتب الاسلامی- دارالخانی، 1408هـ.ق.

[9]. ________________، المسند، بیروت: بی­نا، 1969بی­چا، م.

[10]. ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان،  وفیات الاعیان، بیروت- لبنان: داراحیاء التراث العربی، بی­چا، بی­تا.

[11]. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی،بی­چا، 1347، هـ.ش.

[12]. ابن سعد، محمد ، کتاب الطبقات الکبیر، لیدن: بی­نا، بی­چا، 1909م.

[13]. ابن عبدربه اندلسی، احمد بن محمد، العقد الفرید، تحقیق احمد امین و احمد الزین و ابراهیم ابیاری، قاهره: بی­نا، بی­چا، 1940م و بتحقیق محمد سعید عریان، 1372هـ.ش.

[14]. ابن عساکر، علی ، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق محمد احمد، دمشق: بی­نا، 1951-1954م.

[15]. ابن عماد، شهاب الدین عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، تحقیق الأرناووط، بیروت: دارابن کثیر، چ اول،1986م.

[16]. ابن قتیبه دینوری، ابو محمد عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، مصر: بی­نا، بی تا.

[17]. ابن کثیر، ابوالفداء، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر، 1986م.

[18]. ابن مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، حققه و قدم له  الدکتور ابوالقاسم امامی، تهران:سروش، چ اول، 1366هـ.ش.

[19].  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت: داراحیاءالتراث العربی، 1408هـ.ق-1988م.

[20]. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت: دارالمعرفه، چاپ اول، 1398هـ.ق. و ترجمه محمد رضا مجدد، تهران: بی­نا، چ دوم، 1366هـ.ش.

[21]. ابن­ابی حاتم، عبدالرحمن، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق اسعد محمد الطیب، عربستان: مکتبه نزار مصطفی الباز، چ سوم، 1419هـ.ق.

[22]. ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامیه، قاهره: دارالفکر العربی، بی­چا، بی­تا.

[23]. اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر،تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم، تحقیق نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، 1375هـ.ش.

[24]. اصبهانی،  ابونعیم، حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، مصر: مکتبة الخانجی، بی­چا، 1357-1351هـ.ق. و تحقیق سعید بن سعدالدین خلیل اسکندرانی، بیروت-لبنان: داراحیاء التراث العربی.

[25]. اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، کتاب الاغانی، قاهره: بی­نا، بی­چا، 1927م.

[26] . اندلسی، ابو حیان محمدبن یوسف، البحرالمحیط فی التفسیر، تحقیق: صدقی محمد جمیل ، دارالفکر، بیروت، 1420هـ.ق.

[27]. اوزجندی، حسن بن منصور، الفتاوی الهندیة المسمی بالفتاوی، قاهره،: بی­نا، بی­چا،1310هـ.ق.

[28]. ایازی، سید محمد علی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1414هـ.ق.

[29]. بخاری، محمد بن اسماعیل، کتاب التاریخ الکبیر، حیدرآباد، 1360هـ.ش.

[30]. بستی، ابن حبان تمیمی، کتاب الثقات، زیر نظر سید شرف الدین احمد، حیدرآباد، دایرة المعارف العثمانیه، بی­چا، بی­تا.

[31]. بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، الفرق بین الفرق ، تهران: امیرکبیر، به خامه و اهتمام محمد جواد مشکور، چ دوم،  1344هـ.ش.

[32]. بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، بیروت: دارالفکر،بی­چا، 1405هـ.ق-1985م.

[33]. بلاذری، احمد بن یحیی ، انساب الاشراف، بی­جا :نشر القدس، 1971م.

[34]. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل واسرار التاویل، تحقیق عبدالرحمن المرعشلی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چ اول، 1418هـ.ق.

[35]. ثعالبی، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل، لطائف المعارف، تحقیق ابراهیم ابیاری و حسن کامل، قاهره: بی­نا، بی­چا، 1960م.

[36]. ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق محمد، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چ اول، 1422هـ.ق.

[37]. جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، البیان و التبیین، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، قاهره، بی­جا: بی­نا، چ دوم و سوم، 1960م.

[38]. جرجانی، سید شریف، التعریفات، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ دوم، 1366هـ.ش.

[39]. جصاص، احمد بن علی،آیات الاحکام، کتاب ارث، تحقیق محمد صادق قمحاوی،  بیروت: داراحیاء التراث العربی،بی­چا، 1405هـ.ق.

[40]. جمعی از نویسندگان، دائرةالمعارف تشیع، تهران: نشر سعید محبی، چ اول، 1373هـ.ش.

[41]. جنایی، کاظم، تخطیط مدینة الکوفه عن المصادر التاریخیة و الاثریة، مقدمه احمد فکری، بغداد: مجمع العلمی العراقی، بی­چا، 1386هـ.ش.

[42]. جهشیاری،  محمد بن عبدوس، کتاب الوزراء و الکتاب، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شبلی، قاهره: بی­نا،بی­چا، 1938م.

[43]. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، کتاب میراث، تحقیق میرزا ولی الله اشراقی سرابی، تهران: انتشارات نوید، چ دوم، 1404هـ.ق.

[44]. حسینی واسطی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر، چ اول، 1414هـ.ق -1994م.

[45]. حموی، یاقوت، معجم الادباء، بیروت: دارالغرب الاسلامی، چ اول، 1414هـ.ق.

[46]. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، دراسة و تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت- لبنان: دارالکتب العلمیه، بی­چا، بی­تا.

[47]. خواند میر، غیاث الدین بن همام، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، تهران: انتشارات کتابفروشی خیام، چ دوم، بی­تا.

[48]. خویی، سید ابو القاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی، بی تا، بی نا. و قم: المطبعة العلمیة، دارالثقلین،الطبعة الثالثة، 1974م، 1418هـ.ق.

[49]. ___________، معجم رجال الحدیث، بیروت- لبنان، الطبعة الرابعة، 1409هـ.ق،1989م.

[50]. داودی، محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، بیروت : دارالکتب العلمیه، بی چا، بی تا.

[51]. دمشقی، جمال الدین، تاریخ الجهمیه والمعتزلیه، بیروت: مؤسسه الرساله، بی­چا، 1399هـ.ق- 1079م.

[52]. دوری، عبدالعزیز، الجذور التاریخیه للشعوبیه، بیروت: بی­نا، بی­چا، 1962م.

[53]. دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله بن مسلم ، الامامه و السیاسه المعروف بتاریخ الخلفاء، تحقیق استاد علی شیری، بیروت: دارالاضواء، بی­چا،1410هـ.ق- 1990م.

[54]. ___________________________،عیون الاخبار، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی، 1925- 1930م. و قاهره: بی­نا، 1925م.

[55]. ____________________________، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره: بی­نا، 1374هـ.ش.

[56]. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان، تاریخ الاسلام، تحقیق دکتر عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دارالکتب العربی، الطبعة الاولی، 1411هـ.ق- 1991م.

[57]. ___________________________، سیر اعلام النبلاء، بیروت، چ دوم، 1982م.

[58]. ___________________________، التفسیر و المفسرون، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1396هـ.ق- 1976م.

[59]. __________________________، میزان الاعتدال، تحقیق علی محمد البجاوی، دارالفکر، بی­تا، بی­چا، بی­تا.

[60]. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، بی­جا: نشر دارالکتب الحدیث، الطبعة الثانیة، 1976م.

[61]. راجحی، عبده، اللهجة العربیه فی القراءة، مصر: دارالمعارف، بی­چا، 1969م.

[62]. رازی، ابوالفتوح، تفسیر ابوالفتوح رازی، تصحیح مهدی الهی قمشه­ای، تهران: بی­نا، چ سوم، 1334هـ.ش.

[63]. رازی، احمد بن فارس بن زکریا، معجم المقاییس اللغة، بی­جا: دارالکتب العلمیه، 1420بی­چا، هـ.ق-1999م.

[64]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق- بیروت: دارالعلم الدار الشامیه، چ اول، 1412هـ.ق.

[65]. زبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس، مصر: مطبعة الخیریه، بی­چا، بی­تا.

[66]. زرکشی، محمّدبن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت: دارالمعرفة،1410هـ.ق.

[67]. زرکلی، خیرالدین، الاعلام قاموس تراجم، تحقیق مرعشلی و دیگران، بیروت: دارالعلم للملایین، چ هشتم،1989م.

[68]. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی، چ سوم، 1407هـ.ق.

[69]. سبحانی، جعفر، الالهیات، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چ چهارم، 1413هـ.ق.

[70]. ________، محاضرات فی الالهیات، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1420هـ.ق.

[71]. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دمشق- بیروت: طبع منشورات رضی، بیدار- عزیزی، 1407هـ.ق-1987م و دمشق-بیروت: دارابن کثیر، الطبعة الاولی، 1987م.

[72]. شعرانی، ابوالحسن، فهرست مشاهیر القراء ایران، بی­جا: بی­نا، 1374هـ.ق.

[73]. شیبانی، محمد بن حسن، کتاب الاصل، تحقیق ابوالوقاء افغانی، حیدرآباد: بی­نا، بی­چا، 1973م.

[74]. صدر، حسن، تأسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلام، نشر نجف، ص284.و بیروت: دارالکتاب الاسلامیه، 1382هـ.ش.

[75]. صنعانی، اسماعیل بن یحیی، المصنف، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، بیروت: بی­نا، بی­چا،1970 م.

[76]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم:دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1417هـ.ق.

[77]. طبرسی،  فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم ، 1350هـ.ش-1412هـ.ق.

[78]. _______________، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران: ناصر خسرو، چ سوم، 1372هـ.ش. و تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره:بی­نا،  1966-1970م و جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه، چ اول، 1412هـ.ق.

[79]. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران: المکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، الطبعة الاولی، 1386هـ.ش. و محقق، مصحح: سید احمد حسینی، تهران: کتابفروشی مرتضوی،بی­چا، 1416هـ.ق.

[80]. طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: دارالاضواء، بی­چا، بی­تا.

[81]. عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، النکت علی کتاب ابن الصلاح، تحقیق سبیع بن هادی عمیر، ریاض: بی­نا، چ دوم، 1408هـ.ق.

[82]. __________________، تهذیب التهذیب، بیروت: دارصادر، چ اول، 1325هـ.ق.

[83]. _________________، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تحقیق سلیمان عبدالغفار و محمد احمد عبدالعزیز، بیروت: دارالکتب العلمیه، چ دوم، 1407هـ.ق.

[84]. _________________، الاصابة فی تمییز الصحابه، قاهره، بی­نا، بی­چا، 1928م  و بیروت: دارالکتاب العربی.

[85]. _________________،لسان المیزان، بیروت- لبنان: دارالفکر، الطبعة الاولی، 1407هـ.ق.- 1987م.

[86]. عسکری، أبوهلال، کتاب الاوائل، تحقیق محمد مصری و ولی قصاب، دمشق: بی­نا ،بی­چا، 1975م.

[87]. عسکری، سید مرتضی، ائمه علیهم السلام و احیاء دین، مقدمه از محمد علی جاودان، بی­جا: بی­نا، بی­تا.

[88]. فراهیدی، خلیل‏بن احمد، العین، قم: منشورات دارالهجره، بی­چا، بی­تا.

[89]. فسوی، یعقوب بن سفیان، کتاب المعرفه و التاریخ، تحقیق اکرم ضیاء العمری، بغداد: بی­نا،  بی­چا، 1974-1976م.

[90]. فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دارالرضی، بی­چا، بی­تا.

[91]. قرطبی،ابوعبدالله محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت- لبنان: احیاء التراث العربی،بی­چا 1967م.

[92]. قفطی، جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف، انباه الرواة علی انباه النحاة، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: المکتبه العصریه، الطبعة الاولی، 1424هـ.ق- 2004م.

[93]. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا،کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: سازمان چاپ و انتشارات و وزارت ارشاد اسلامی، چ اول، 1368هـ.ش.

[94]. قمی، سعد بن عبدالله بن ابی خلف الاشعری، المقالات و الفرق، تصحیح و مقدمه و تعلیقات از دکتر محمد جواد مشکور، بی جا: انتشارات علمی و فرهنگی، بی­چا،1361هـ.ش.

[95]. قمی، عباس، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، چاپ ایران، 1355هـ.ق، بی­تا.

[96]. کاظمی، جواد بن سعید، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چ دوم، 1365هـ.ش.

[97]. کلینی رازی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الروضة من الکافی، با شرح و تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، ج اول، بی­تا.

[98].____________________________ ، اصول کافی، بی­جا: بی­نا، بی­تا.

[99]. گولدزیهر، مذاهب التفسیر الاسلامی، ترجمه عبدالحلیم نجار،تهران: پیام، 1374هـ.ش.

[100]. ماوردی، علی بن محمد بن حبیب، النکت و العیون( تفسیر ماوردی)، راجعه و علق علیه: سید عبدالمقصور بن عبدالرحیم، بیروت- لبنان: مؤسسه الکتب الثقافیه، الطبعة الثانیة، 1428هـ.ق، 2007م.

[101]. مبرد، محمد بن یزید، الکامل فی الادب،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم و سید شحاته، قاهره: بی­نا، بی­تا.

[102]. مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی­چا، بی­تا.

[103]. مروزی، عبدالکریم بن محمد بن منصور خراسانی، انساب الاشراف، قدم لها: محمد احمد طاق، بیروت- لبنان، داراحیاء التراث العربی، الطبعة الاولی، 1419هـ.ق.- 1999م.

[104]. مزی، ابوالحجاج، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسه الرساله، چ اول، 1408هـ.ق.

[105]. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، تنبیه الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، 1382هـ.ش. و تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349هـ.ش. و التفسیر والمفسرون، مشهد: الجامعة الرضویه للعلوم الاسلامیه ،چاپ اول، 1418هـ.ش و قم: انتشارات ذوی القربی، 1380هـ.ش.

[106]. معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبة القشیب، مشهد: الجامعة الرضویه للعلوم الاسلامیه، چ اول، 1418هـ.ق. و التفسیر و الممفسرون، قم: انتشارات ذوی­القربی، 1380هـ.ش.

[107]. معصوم شیرازی، محمد، طرائق الحقائق، مصحح محمد جعفر محبوب، بی­چا، بی­تا.

[108]. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، ترجمه محمد باقر ساعدی خراسانی ،1364هـ.ش.

[109]. مؤلفی ناشناخته، اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و ولده، تحقیق عبدالعزیز الدوری، بیروت: دارالطلیعه، 1391هـ. ش.

[110]. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، تحقیق محمد جواد النائینی، بیروت: دارالاضواء، الطبعة الاولی، 1408هـ.ق- 1988م.

[111]. نخجوانی، هندوشاه بن سنجر بن عبدالله، تجارب السلف، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهران: بی­نا، چ دوم، 1344هـ.ش.

[112]. وکیع، محمد بن خلف بن حیان، کتاب اخبار القضاة، تحقیق عبدالعزیز مصطفی المراغی، قاهره: بی­نا، 1974م.

[113]. هدی جاسم، محمد، المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم، بی­جا: مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی، 1372هـ.ش- 1994م.

منابع فارسی

[1]. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، چ دوم، 1386هـ.ش.

[2]. ____________،خاندان نوبختی، تهران: کتابخانه طهوری، چ سوم، 1357هـ.ش.

[3]. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات جاویدان، چ اول و هشتم،  1380و 1373هـ.ش.

[4]. ابن اثیر جزری، عزالدین ابو الحسن علی بن عبدالواحد ، الکامل فی التاریخ، ترجمه سید محمد حسین روحانی، تهران: انتشارات اساطیر، بی­چا، 1370هـ.ش.

[5]. ابن اسفندیارکاتب، بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب، تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، باهتمام محمد رمضانی مدیر کتابخانه­ی خاور، بی­چا،1320هـ.ش.

 [6]. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ اول، 1364هـ.ش. و تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ دوم، 1383هـ.ش. و تاریخ ابن خلدون ، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چ اول، 1366هـ.ش.

[7]. ابن سعد، محمد ،البقات الکبری، ترجمه محمد مهدوی دامغانی، تهران: فرهنگ و اندیشه، 1374هـ.ش.

[8]. ابن طقطقی، محمد بن علی، الفخری فی الآداب السلطانی، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ دوم، 1360هـ.ش.

[9]. ابن فقه، ابوبکر احمد بن اسحاق همدانی، مختصرالبلدان بخش مربوط به ایران، ترجمه مسعود، تهران: انتشارات فرهنگ بنیاد ایران، 1240هـ.ق.

[10]. ابن منظور، محمد بن مکرم، مختصر تاریخ دمشق، تحقیق مامون صاغرچی، بی­جا، دارالفکر، الطبعة الاولی، 1406هـ.ق-1986م.

[11]. اجتهادی، ابوالقاسم، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوران امویان، تهران: انتشارات سروش، چ اول، 1363هـ.ش.

[12]. اشعری قمی، سعد بن عبدالله، تاریخ عقاید و مذاهب شیعه، ترجمه یوسف قضایی، تصحیح محمد جواد مشکور، تهران: انتشارات عطایی، چ اول، 1371 هـ.ش.

[13]. اصفهانی، ابوالفرج، برگزیده الاغانی، ترجمه، تلخیص و شرح از محمد حسین مشایخ فریدنی، چ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1368 هـ.ش.

[14]. __________، مقاتل طالبیین، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، مقدمه و تصحیح از علی اکبر غفاری، چ دوم، تهران: نشر صدوق، بی تا. وترجمه علی اکبر غفاری، تهران: بی­نا.

[15]. امین، احمد ، پرتو اسلام ، ترجمه عباس خلیلی، تهران: انتشارات اقبال ، چ دوم ، 1366هـ.ش. و تهران: اقبال، چ سوم،135  8هـ.ش.

[16]. انصاف پور، غلامرضا، روند نهضت های ملی و اسلامی، تهران: سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چ اول، 1359هـ.ش.

[17].  بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیری، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، بی­چا، 1381هـ.ش.

[18]. باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ سیستان، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ دوم، 1377هـ.ش.

[19]. براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا صالح، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1356هـ.ش.

[20]. بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، ترجمه محمد جواد مشکور، تهران: انتشارات شرقی، چ سوم،  1385 هـ.ش.

[21]. بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر ، فتوح البلدان بخش مربوط به ایران، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تصحیح علامه محمد فروزان، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ دوم، 1364هـ.ش. و بیروت: دارالکتاب العلمیه ، بی­چا، 1923م.

[22]. پرایس، کریستین، تاریخ هنر اسلامی، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم، 1364هـ.ش.

[23]. پطروشفسکی، ایلیاپاولوویچ، اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن 9 هجری، ترجمه کریم کشاورز،تهران: پیام، بی­چا، 1350هـ.ش.

[24]. پیرنیا، حسن،تاریخ کامل ایران قبل از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، چ دوم، 1386هـ.ش.

[25]. پیشوایی، مهدی، سیره­ی پیشوایان ، قم: موسسه امام صادق(ع)، 1378هـ.ش.

[26]. تشید، علی اکبر، هدیه اسماعیل( قیام سادات علوی)، تهران: دارالکتب الاسلام، چ هشتم ، چ اول ، 1331 هـ.ش.

[27]. التون. ل، تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان، ترجمه مسعودرجب نیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، 1367هـ.ش.

[28]. جدیع، عبدالله بن یوسف، تحریر علوم حدیث، بیروت: مؤسسه الریان، بی­چا، 1425هـ.ق.

[29]. جعفری، سید حسین محمد، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه محمد تقی آیت اللهی، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، چ نهم، 1378هـ.ش.

[30]. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال 40 هجری، قم: موسسه در راه حق، چ اول، 1366 و تهران: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی،­بی­چا،1369هـ.ش.

[31]. جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیر قرآن کریم، تهران: اسوه، چ چهارم، 1378هـ.ش.

[32]. جوده، جمال، اوضاع اجتماعی- اقتصادی موالی در صدر اسلام، ترجمه مصطفی جباری و مسلم زمانی، تهران:نشر نی، چ دوم، 1383هـ.ش.

چکیده

با آغاز کشورگشایی­های مسلمانان و سقوط امپراطوری ساسانی در ایران و سست شدن نفوذ امپراطوری روم در مرزهای شمالی شبه جزیره­ عربستان و سقوط حکومت­های محلی در شمال آفریقا، کسان بسیاری در بند افتادند و به سرزمین­های مسلمان نشین کوچانده و سپس مسلمان شدند بدین ترتیب یک لایه اجتماعی بسیار مهم و تاثیر گذار در جهان اسلام -به ویژه در عراق و شهرهای کوفه و بصره- شکل گرفت که موالی نام گرفتند-موالی اندک اندک در همه دانش­های اسلامی میدان داری کردند و سرآمد شدند که یکی از آنها علم تفسیر است. با این همه پیامد دست داشتن موالی در تفسیر قران کریم، یکسره بی­نقص و عیب و برکنار از خرده گیری نیست، روش انجام این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوا پس از مراجعه به منابع و مصادر مناسب و فیش برداری از آنها و بهره­مندی از کتابخانه های متعدد است. نتایج پژوهش عبارتند از اولاً، نقش موالی در دگرگونی­های پیش آمده در تفسیر قرآن کریم، یکسره سودمند یا زیانمند نیست. ثانیاً، موالی از واسطه­های مهم و پادرمیان­های انکار ناپذیر در چرخش تفسیر از رویکرد اثری به رویکرد عقلی­اند. ثالثاً، ناآشنایی عمیق موالی با زبان عربی، دقت­ها و ظرافت­های آن، از نقاط ضعف تفسیر موالی است. بنابراین، انجام این پژوهش ضروری می­نماید.

کلمات کلیدی: موالی، عقل گرایی، ایرانیان، تفسیر اثری، تفسیر عقلی 

مقدمه

قرآن مجید دریای بیکرانه دانش و بینش است که هر کس به اندازه استعداد خود از آن سیراب می­شود. قرآن نوری است فرا راه انسان­ها تا ابدیت و راهنمای استوارترین راه به  سوی سعادت. بوستانی است که عطر شکوفه­هایش مشام جان­ها را می­نوازد و دلها را صفا می­بخشد.

قرآن شگفت­ترین کتاب و بزرگترین معجزه تاریخ است؛ که از آغاز جهان هستی تاکنون بی­نظیر مانده و خواهد ماند؛ به عنوان کتاب هدایت شایسته تأمّل، آگاهی و جست و جو است تا از رهنمودهایش استفاده کنیم. شناخت قرآن و بهره­گیری از معارف آن، از اولین و برترین اولویتهای فکری مسلمین است بویژه که خود قرآن و سیره نبوی و سنت دیگر معصومان(ع) آن­را مورد تاکید قرار داده­است.

این کتاب آسمانی، دارای معانی کنایی، استعارات و اشارات فراوانی است که فهم یا درک آنها نیازمند تدبّر و تفکر در آنها است. از این رو کوشش مفسران و عالمان قرآن دوست برای احیای معارف بلند قرآن و بازشناساندن مفاهیم ناب آن ضروی می­نماید. بنابراین تفسیر قرآن از همان آغاز نزول توسط خود پیامبر و سپس صحابه، تابعین و … صورت گرفت.

در این پژوهش تلاش شده است، در حد توان به نقش طبقه مهم موالی در تفسیر قرآن پرداخته شود. این پایان­نامه دارای چهار فصل است.

فصل اول: بررسی چگونگی شکل­گیری طبقه موالی

فصل دوم: جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موالی

فصل سوم: بررسی جایگاه علمی موالی؛ در این بخش سعی می­شود، به صورت گزینشی، برخی از علومی که موالی در آن دست داشتند، انتخاب وسپس کارکردهای موالی در حوزه تفسیر بررسی شود.

فصل چهارم که مهم­ترین و اساسی­ترین قسمت این پایان­نامه است، به تأثیرگذاری­های موالی بر تفسیر قرآن کریم پرداخته می­شود، که شامل بیان اثرات مثبت و منفی آنان در این حوزه و همچنین یافته­های تحقیق و تجزیه و تحلیل مطالب است.

پیشگفتار

موضوع تحقیق

به دنبال آغاز شدن کشورگشایی­ها از سوی مسلمانان و سقوط امپراطوری ساسانی در ایران و سست شدن نفوذ امپراطوری روم در مرزهای شمالی شبه جزیره­ی عربستان و سقوط حکومت­های محلی در شمال آفریقا، کسان بسیاری در بند افتادند و به سرزمین های مسلمان­نشین کوچانده و سپس مسلمان شدند. بدین ترتیب، یک لایة اجتماعی بسیار مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام -به ویژه در عراق و شهرهای کوفه و بصره- شکل گرفت، که “موالی”  نام گرفتند. موالی اندک اندک در همه دانش­های اسلامی میدان­داری کردند و سرآمد شدند که یکی از آنها، علم تفسیر است. با این همه پیامد دست داشتن موالی در تفسیر قرآن کریم، یکسره بی­نقص و عیب و برکنار از خرده گیری نیست و بررسی گوشه­های گوناگون این پدیده، محور و مرکز ثقل این پایان نامه است.

زمینه سابقه و تاریخچه موضوع تحقیق

درباره موالی و کارکردهای رنگارنگشان در زمینه­های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دانش اندوزی و دانش پراکنی موالی-به ویژه ایرانیان- کم و بیش سخنانی گفته شده و کتاب­هایی نوشته شده است؛ اما اثری که به گونه­ای ویژه کارکرد موالی را در حوزه تفسیر و با نگاهی نقادانه- و نه تنها گزارشی بازتاب دهد، تا آنجا که ما جستجو کرده­ایم به چشم نمی­خورد.

اهداف تحقیق

نشان دادن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرهنگ ملت­های گوناگون در یکدیگر.

پرتو افکنی به گوشه­ای از تاریخ تفسیر قرآن کریم.

نشان دادن چگونگی گذر تفسیر از قالب اثری به قالب عقلی.

4.گزارش تأثیرهای نمایان ایرانیان در روند رو به گسترش دانش های اسلامی.

اهمیت و ارزش تحقیق با تأکید بر کاربرد نتایج آن

اهمیت این پایان­نامه در نگاهی نزدیک به اهمیت تفسیر قرآن­کریم و در نگاهی دور به اهمیت بررسی چرایی­ها و چگونگی­های تحول­پذیری و دگرگون شدن دانش تفسیر و نیز اهمیت نگاه تاریخی به این دانش باز می­گردد. به زبان دیگر نقطه­ی برجسته­ی این پایان­نامه، نگرش آن به پروژه­ی تاریخ علم می باشد. نتایج این پایان نامه می­تواند برای قرآن پژوهان در دانشگاه­ها و حوزه­های علمیه و نیز مراکزی که وجهه­ی همّتشان پیگیری تاریخ علم دانش­های گوناگون است، مفید باشد.

 سؤال­های تحقیق

نقش موالی در دگرگونی­های پیش آمده در تفسیر قرآن کریم، یکسره سودمند یا زیانمند نیست.

موالی از واسطه­های مهم و پادرمیان­های انکارناپذیر در چرخش تفسیر از رویکرد اثری به رویکرد عقلی­اند.

ناآشنایی عمیق موالی با زبان عربی و دقت­ها و ظرافت­های آن، از نقاط ضعف تفسیر موالی است.

روش انجام تحقیق

روش انجام این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوا پس از مراجعه به منابع و مصادر مناسب و فیش برداری از آنها و بهره­مندی از کتابخانه­های متعدد است.

فصل اول

 بررسی چگونگی شکل­گیری طبقه موالی

  1-1-آشنایی با شبه جزیره عربستان

عربستان سرزمینی است که دین اسلام در آن جا ظهور کرده و پیامبر اسلام از آن جا برخاسته است، بدین جهت سزاوار است در آغاز بحث، موقعیت جغرافیایی و وضع دینی عرب را پیش از ظهور اسلام به اختصار شرح دهیم.

1-2-موقعیت جغرافیایی عربستان

عربستان شبه جزیره­ی بزرگی است به مساحت تقریباً سه میلیون کیلومتر مربع که در جنوب غربی آسیا واقع شده.[1]حدود این شبه جزیره از طرف شمال به بادیه الشام و از طرف مشرق به خلیج فارس و دریای عمان و از سمت جنوب به خلیج عدن و اقیانوس هند و از طرف مغرب به دریای سرخ محدود می­شود.[2] اگرچه از لحاظ جغرافیای سیاسی، عربستان را امروز جزء قطعه آسیا محسوب می­دارند؛ ولی از نظر ساختمان طبیعی و جنس سکنه ونوع معیشت این شبه جزیره دنباله صحرای کبیر آفریقا است.[3] برخی از جغرافیدانان به اختصار آن را “جزیره” نامیده اند.[4]

به نوشته یاقوت حموی، چون اطراف آن را دریاها و رودخانه­ها در برگرفته است به این دلیل جزیره می گویند.[5]عبدالله بن عباس این شبه جزیره را به حجاز، تهامه، یمن، عروض، نجد تقسیم می­کند.[6] از لحاظ ریشه، نژاد و قوم عرب، غالب مورخان آن را خاستگاه سامی­ها می­دانند که این اقوام بعدها به دلیل خشکی و کم آب و علف بودن عربستان، به اطراف مهاجرت کردند،[7] در مورد قدمت اعراب برخی علمای اخبار آن را به عرب بائده، عاربه و مستعربه و از لحاظ نسب به قحطانی و عدنانی تقسیم نموده­اند.[8] از قرن­های پیش از میلاد تا پس از میلاد مسیح، حکومت­های متعدد در عربستان جنوبی وجود داشته­اندکه دامنه نفوذ آنها به سراسر شبه جزیره و خارج کشیده شد. مشهورترین حکومت­های آن که در سیاست، فرهنگ و اقتصاد شبه جزیره مؤثر بودند عبارتند از: حکومت مَعین، حضرموت، سبَئیان و حِمیریان بودند.

دولت­های شمالی عربستان نیز به دو دسته تقسیم می­شوند:

اولی؛ شامل دولت­های قدیمی نبط و تدمر که زاییده تجارت بودند.

دومی؛ شامل دولت­های متاخرتری از جمله(حیره)، غسان و کنده بودند که با مصالح سیاسی قدرت­های آن ایام پیوند داشتند.[9]

1-3-وضع دینی عرب­ها

تاریخ از وضع دینی عرب­های جاهلیت اطلاعات کافی نمی­دهد همین قدر می­دانیم که در آن روزگار دین شایع و عمومی عرب­ها بت پرستی بوده است،[10]هر قبیله بت مخصوصی داشتند که از چوب یا فلز یا سنگ یا عاج می­ساختند وجمیع افراد آن قبیله به زیارت و پرستش آن می­رفتند.[11]دین مسیح نیز در بعضی نقاط عربستان پیروانی داشت از جمله در ناحیه شمال میان قبایل تغلب و غسان و قضاعه و در ناحیه جنوب در میان مردم یمن رواج داشت[12].

دین مسیح در آن زمان به چند فرقه تقسیم شده بود که دو فرقه از آن در جزیره العرب شایع بود، نسطوری در حیره، یعقوبی در شام و نجران بزرگترین مرکز مسیحیان به شمار می رفت. حنفیان نیز در میان عرب­ها وجود داشتند و مردم را به توحید دعوت می­کردند بعضی از عرب­ها افکار ثنوی را از مردم حیره که با ایرانیان تماس داشتند فراگرفته بودند و به یزدان و اهرمن قائل بودند. کیش صابئین یکی از ادیان بسیار قدیم در جنوب عربستان(یمن)بود، اساس دین آنها مبتنی بر پرستش اجرام سماوی و کواکب آسمانی و مخصوصا عبادت آفتاب است.[13]به عبارت دیگر آنها ستاره پرست و آتش پرست بودند.[14]شمار یهودیان در عربستان زیاد بود از معروفترین نقاط یهودی نشین یثرب بود که بعدها مدینه نامیده شد. همچنین در تیماء و فدک و خیبر نقاط یهودی­نشین پدید آمد.[15] اعراب به پرستیدن سنگ علاقه داشتند آنها سنگ ها را انصاب می نامیدند. همچنین تمثالهایی داشتنداز چوب و زر و سیم که اصنام یا اوثان گویند پرستش خدایان از حساب زندگانی دنیوی بوده است و در کارهای خود از جمله جنگ، سفر و … با آنها مشورت و استخاره می کردند. مذهب زرتشت و مانوی در عربستان در قبیله بنی تمیم نیز وجود داشت[16]. در چنین شرایطی بود که دین اسلام ظهور کرد و حضرت محمد(ص) به پیامبری برانگیخته شد.

1-4-حضرت محمد (ص) و توسعه جغرافیایی اسلام

آن حضرت در نهم ربیع الاول در سال معروف به عام الفیل( 20 اوریل 571م) به دنیا آمد.[17] و در سن چهل سالگی در شب دوشنبه هفدهم ماه رمضان وحی به او نازل شد.[18] پیامبر(ص) بعد از بعثت دائماً به نشر دعوت خود در مکه مشغول بود و پس از آن مردم مدینه را به اسلام می خواندند. زید بن حارثه از سوی پیامبر(ص) تعدادی از صنعتگران ایرانی را به مدینه دعوت کرد آنها در مدینه بودند و پیامبر(ص) هیچ گاه اسلام را بر آنها تحمیل نکرد آنان سرانجام داوطلبانه مسلمان شدند[19] و دین اسلام در مدینه انتشار یافت از آنجا که رسالت پیامبر یک رسالت جهانی و برای همه مردم دنیاست، و لذا بر پیامبر و یاران او بوده و هست که این وظیفه را تا به آخر و تا به هنگامی که قوت دارند ادامه دهند پیامبر(ص) از همان روزهای اول بعثت اعلام کرده بود که به­زودی رسالت او در همه­جا گسترده خواهد شد و گنج­های قیصری و کسرا به زیر سلطه اسلام در خواهد آمد. بعدها پیامبر دست به حرکت­های گسترده دیگری زد تا زمینه اولیه نفوذ اسلام را به خارج از جزیره العرب فراهم کند.

از جمله اقدامات پیامبر(ص) نامه های آن حضرت(ص) به ملوک پس از ماجرای حدیبیه بوده است. پیامبر برای نشر اسلام در خارج عربستان روش مسالمت را پیش گرفت و در سال 6 هجرت به پادشاهان و زمامداران عصر نامه نوشت آنها را به اسلام دعوت کرد و با هر یک از قاصدان خویش نامه­ای را به سوی هرقل امپراطور روم، کسرای ایران، نجاشی امیر حبشه، مقوقس فرماندار مصر، هوذه بن علی الحنفی امیر یمامه، حارث بن ابی شمر امیر غسانی[20]، منذر بن ساوی امیر بحرین[21] و نامه­ای برای اهل عمان و نامه دیگری برای پادشاهان حمیری حاکم در یمن فرستاد و آنها را به اسلام دعوت کرد.[22] اما هیچ یک از بزرگان و زمامداران بیرون عربستان به اسلام نگرویدند، فقط بعضی از آنها با فرستاده پیامبر رفتار نکو داشتند و جوابی مناسب به نامه او دادند. قیصر نامه رسول (ص) را جوابی نیکو باز داد ولی کسری نامه را پاره کرد و به فیروز دیلمی نامه نوشت و به او گفت که رسول را بگیرد و بکشد.[23]

پیامبر(ص) پیش از وفات سپاهی برای حمله به سرزمین شام فراهم آورده و اسامة بن زید را سالار آن کرده بود. اما هنگامی که سپاه اسامه بیرون مدینه مهیای حرکت بود پیامبر وفات یافت و حرکت سپاه به تأخیر افتاد[24].

1-5-فتوحات مسلمانان و توسعه­ی متصرفات اسلامی پس از رسول خدا(ص)

بعد از وفات پیامبر(ص) فتوحات اسلامی آغاز شد، و مسلمانان به تدریج، بر عراق و ایران و مصر تسلط یافتند و از طرف مغرب از برقه و تونس گرفته به سوی مراکش و جبل ُالطّارِق پیش رفتند. در زمان ولید بن عبدالملک بود که سند و بخارا و خوارزم و سمرقند تا کاشغر گشوده شد و ضمیمه متصرّفات اسلامی گردید[25]. مسلمانان در مدت کمی توانستند جامعه ای را تشکیل دهند که به طور پیوسته از غرب هند تا شمال آفریقا و جنوب اروپا را دربرگیرد.

بنابراین با فتوحات پی در پی اسلام که چند سال طول کشید پیوسته بردگانی فراوان از سرزمین­های مغلوب به اسارت گرفته، فاتحان نیز افراد سپاهیان مغلوب را به اسارت می­گرفتند و هم مردمانی را از شهرها و روستاها می­ربودند و آنها را جزو غنایم خود شمرده به بردگی می­بردند و همه را مانند کالا و مال میان خود تقسیم می کردند.[26]یکی از عوامل اصلی ایجاد مَوالی و شکل­گیری آنها به صورت یک طبقه خاص در دوره خلفای راشدین و بعدها دوره­ی امویان و عباسیان، گسترش فتوحات بود. که به خودی خود فتوحات باعث ازدیاد اسرا و بندگان در جنگها می­شد و در نهایت این اسرا و بندگان به شکل موالی تحت تابعیت اعراب در می­آمدند. در این پژوهش به صورت مختصر به بررسی جنگ­هایی که اعراب با ایرانیان و رومیان انجام دادند، پرداخته می­شود.

[1]. فياض، علي اکبر، تاريخ اسلام، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ سيزدهم، 1381،ص3.

[2]. ممتحن، حسينعلي، نهضت شعوبيه، تهران: انتشارات اميرکبير، 1370، ، چ دوم، ص 9و10، ؛ ابراهيم حسن،  حسن، تاريخ سياسي اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده، بي جا، سازمان انتشارات جاويدان، چ هشتم، 1373، ج1، ص27.

[3]. آشتياني، عباس اقبال، تاريخ ايران پس از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، 1386، ج2، ص305.

[4]. ممتحن، حسينعلي، پيشين، ص 9.

[5].  زرگري نژاد ، غلامحسين، تاريخ صدر اسلام ( عصر نبوت)، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها( سمت)، 1383، چ 2، ص5 ؛ به نقل از حموي، ياقوت ،معجم البلدان، بيروت، دارالکتاب العربيه، بي  تا، ج2،ص137.

[6]. ابراهيم حسن، حسن، تاريخ سياسي اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده، پيشين، 1373، ج1، صص 28و27؛ زرگري نژاد، غلامحسين، پيشين، ص9و10.

[7]. زرگري نژاد ، پيشين به نقل ازحتي، فيليپ، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تبريز: کتابفروشي کتابچي حقيقت، بي تا، ج1، ص16.

[8]. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به زرگري نژاد، غلامحسين، تاريخ صدر اسلام، ص13تا 23.

[9]. زرگري نژاد، غلامحسين، پيشين، ص 38- 29و 56.

[10]. ابراهيم حسن، حسن، پيشين، 1373، ج1، ص62؛ فياض، علي اکبر، تاريخ اسلام، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ13، 1381، ص43.

[11]. آشتياني، عباس اقبال، تاريخ ايران قبل از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، چ 2، 1386، ص316.

[12].  ابراهيم حسن، حسن، تاريخ سياسي اسلام، پيشين، ج1، 1373، ص64و 65.

[13].  ممتحن، حسينعلي، پيشين، ص34 و 32.

[14].  ابراهيم حسن، حسن، پيشين، ج1، 1373، ص 64 و 65و 66.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122