پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده صفحه 1
فصل اول:کليات 2
مقدمه 3
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت تحقيق 9
اهداف پژوهش 10
فرضيه ها 11
تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش 12
فصل دوم: پيشينه و ادبيات پژوهش 15
مقدمه 16
سير تحول علمي و تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان 17
نظريه هاي رفتار جنسي 19
ديدگاه فرويد 19
ديدگاه يونگ درباره رفتار جنسي 20
نظريه آدلر درباره ميل جنسي 21
ديدگاه اريک فروم درباره ميل جنسي 22
ديدگاه هورناي درباره ميل جنسي 22
نظريه مزلو درباره رفتار جنسي 23
نظريه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسي 24
نظريه گشتالتي پرز در مورد ميل جنسي 25
نظريه وجود نگري اگزيستانسياليسم 26
رويکرد شناختي 26
رشد و تحول ميل جنسي از نظر اسلام 27
آموزش جنسي 29
باز خورد ها 30
نگرش چيست؟ 30
تعاريف نگرش 31
نگرش و رفتار 34
دانش و نگرش جنسي 35
اعتماد به نفس جنسي 40
الگويي که نقش رويدادهاي شناختي را در تعيين نابهنجاري رواني- جنسي نشان مي دهد 41
واکنش ها و پاسخ هاي جنسي انسان 42
مرور تحقيقات و مطالعات انجام شده 44
تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور 44
تحقيقات انجام گرفته در داخل از کشور 49
بحث ونتيجه گيري از تحقيقات انجام گرفته 52
فصل سوم: روش اجراي پژوهش 53
مقدمه 54
جامعه آماري 54
حجم نمونه 55
روش نمونه گيري 55
نحوه اختصاص آزمودني ها به گروههاي آزمايش و کنترل 56
ابزار اندازه گيري 56
طرح پژوهش 58
روش اجراي پژوهش 58
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 59
طرح جلسات مشاوره گروهي59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري 62
مقدمه 63
مشخصات دموگرافيک 63
داده هاي مربوط به مداخله شناختي 67
فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري 72
خلاصه 73
يافته هاي پژوهش 74
در مورد محاسن آموزش شناختي 76
ارتباط بين متغيرهاي اصلي و فرعي پژوهش 77
محدوديت هاي پژوهش 81
پيشنهادات 81
منابع 83

منابع

منابع فارسي

آرمان، سرور. (1384). مقايسه اختلالات عملکرد جنسي زنان قبل و بعد از يائسگي. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک .سال هشتم، شماره 3، ص 7-2.

اتکينسون، ريتال؛ اتکينسون، ريچارد اس؛ هيلگارد، ارنست . ( 1983). زمينه روانشناسي. (ترجمه محمد تقي براهني و همکاران، 1373). تهران : رشد .

ازگلي، گيتي؛ زهرايي، شهناز؛ خوشابي، کتايون؛ والايي، ناصر. (1383) . بررسي رضايت و نگرش نسبت به رابطه جنسي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي . چکيده مقالات سمينار جايگاه بهداشت جنسي در باروري و ناباروري .تهران : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي.

اسپنس، سوزان اچ . (1991). درمان اختلالات جنسي، ديدگاه شناختي-رفتاري . (ترجمه حسن توزنده جاني و همکاران ، 1380). تهران : پيک فرهنگ.

اسلامي نسب، ع. ( 1376). رفتارهاي جنسي انسان. تهران: حيان.

اوحدي، بهنام. (1384). تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان . اصفهان: صادق هدايت.

بارکر،ف. خانواده درماني پايه. (ترجمه م، دهقاني و ز، دهقاني، 1375). تهران : انتشارات رشد.

بشارت، محمد علي.(1377). مشکلات جنسي، طبقه بندي، علت شناسي، سنجش و درمان. مجله تازه هاي روان درماني، 10- 9، ص 29- 2.

بلوريان، زهره؛ گنجلو، جواد.(1382). اختلال عملکرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.

پارساي، سوسن؛ زاهدي، ماندانا؛ مدرسي، ژابيز.(1383). بررسي ميزان آگاهي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج در مورد رابطه جنسي صحيح(سالم، مسئولانه و لذت بخش). چکيده مقالات سمينار جايگاه بهداشت جنسي در باروري و ناباروري. تهران : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.

جابري،پريوش؛ مهرابي، فريدون؛ براهني، محمد تقي. (1376). بررسي اثربخشي تکنيک هاي شناختي-رفتاري در درمان زنان مبتلا به فوبياي جنسي. پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه علوم پزشکي ايران.

جهانفر، ش؛ مولايي نژاد،م.( 1380). درسنامه اختلالات جنسي. تهران: دژ.

حيدري،معصومه.(1383). بررسي آگاهي و نگرش جنسي زوجين در مورد روابط دوران بارداري . چکيده مقالات سمينار جايگاه بهداشت جنسي در باروري و ناباروري .تهران : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.

خوزاني، سوده؛ شمشيري ميلاني، حوريه؛ کاتوزيان، بهروز.(1378). بررسي آگاهي، نگرش و رفتار دانشجويان پزشکي درباره مسائل باروري و جنسي. پايان نامه دکتري. دانشکده پزشکي شهيد بهشتي.

داوري، مريم.(1377). بررسي ميزان آگاهي و نگرش به مسائل جنسي در دو گروه زنان مجرد ومتاهل. پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه تهران.

دژکام، محمدرضا.(1381). روانشناسي اختلال هاي جنسي،روشهاي تشخيص و درمان اختلالهاي جنسي زنان و مردان. تهران : دژ.

دهقاني، اکرم؛ محمد خاني، پروانه؛ يونسي، جلال. (1383). بررسي تاثير آموزش مهارت هاي جنسي بر تغيير نگرش جنسي زوجين در شرف ازدواج. پايان نامه کارشناسي ارشد . دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

ذولفقاري، معصومه؛ کجباف، محمد باقر؛ مولوي، حسين. (1385). اثر بخشي درمان شناختي- رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان.

ساکي، کورش؛ بحرينيان، عبدالمجيد. (1378). نگرش گروهي از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد پيرامون ابعاد مختلف زندگي زناشويي بويژه مسائل جنسي. پايان نامه دکتري. دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.

سراجي، مهرزاد؛ دادفر، محبوبه.(1384).اثر بخشي روشهاي شناختي-رفتاري، فلوکستين و ترکيب آنهادر فوبياي جنسي زنان. فصلنامه انديشه و رفتار. 3، 282- 279.

شارف، ريچارد اس. نظريه هاي روان درماني و مشاوره. (ترجمه مهرداد فيروزبخت، 1381). تهران: خدمات فرهنگي رسا.

شجاع زاده، د.: قبه،ن.: منصوريان ، م.( 1383). بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي و نگرش جنسي زوجين درباره وسايل پيشگيري از حاملگي. چکيده مقالات سمينار جايگاه بهداشت جنسي در باروري و ناباروري . تهران: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي.

شفيع آبادي، عبداله؛ ناصري، غلامرضا. (1385). نظريه هاي مشاوره و روان درماني. تهران: مرکزنشر دانشگاهي.

شکرالهي، پيمانه. (1375). بررسي شيوع و برخي عوامل مستعد کننده فردي نارسايي هاي کنش جنسي در خانمهاي مزدوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمان منتخب دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران.

شيرکوند، شهرام.(1381). نگرش و تغيير نگرش. ماهنامه علمي –آموزشي تدبير در زمينه مديريت. شماره 125، سال سيزدهم،118- 115.

عسکري، فائزه؛ شفيع آبادي، عبداله؛ حسينيان، سيمين.(1386). بررسي ميزان اثر بخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش افسردگي مادران دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

عشقي، روناک؛ بهرامي، فاطمه؛ فاتحي زاده، مريم السادات. (1385). بررسي اثر بخشي مشاوره شناختي- رفتاري جنسي زوجين بر بهبود سرد مزاجي زنان آنان در شهر اصفهان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان.

کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنيامين. (1994). خلاصه روانپزشکي علوم رفتاري و روانپزشکي باليني. (ترجمه پورافکاري، 1382). تهران: شهر آب.

کجباف، محمد باقر.(1378). روانشناسي رفتار جنسي، نظريه ها و ديدگاهها. تهران : روان.

کرو، مايکل؛ ريدلي، جين.( 2000). زوج درماني کاربردي. ( ترجمه اشرف السادات موسوي،1384). تهران : مهر کاويان.

کريمي ، يوسف.( 1383). نگرش و تغيير نگرش. تهران : ويرايش.

کمالي، محمد.( 1386). تاملي در آموزش براي تغيير نگرش. مجله درمانگر. شماره 13.

گلدنبرگ، ايرنه؛ گلدنبرگ، هربرت.(2000 ). خانواده درماني.( ترجمه حسين شاهي و همکاران، 1385). تهران : روان.

مسترز، ويليام؛ جانسون، ويرجينيا. احساسات و پاسخ هاي جنسي انسان. ( ترجمه بهنام اوحدي، 1383). اصفهان: صادق هدايت.

مهرابي، فريدون؛ دادفر،محبوبه.(1382). نقش عوامل روانشناختي در اختلال هاي کنش جنسي. فصلنامه انديشه و رفتار.دوره 9، شماره 1، ص 11- 4.

نور کراس، جان ؛ پروچاسکا، جيمز.( 1999 ). نظريه هاي روان درماني. (ترجمه يحيي سيد محمدي، 1381). تهران : رشد.

نويد، ن. (1380). درمان سرد مزاجي و بي ميلي جنسي بانوان. مشهد: راهيان سبز.

نيکخو، محمد رضا؛ آوادايس يانس، هاماياک.(1380). زندگي جنسي زنان، آشنايي با رفتارهاي جنسي و روشهاي شناخت و درمان اختلالات جنسي زنان. تهران: سخن.

هاوتون، کيت؛ سالکووس کيس، پال ام؛ کرک، جوان؛ کلارک، ديويد م .( 1989). رفتاردرماني شناختي، راهنماي کاربردي درمان اختلالات رواني{جلد دوم}. ( ترجمه حبيب اله قاسم زاده، 1386). تهران : ارجمند.

هرمز، مهرداد.( 1383). مقدمه اي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي. تهران: فاران.

يوسفي، اسکندر؛ نوراني پور، رحمت اله؛ بشارت، محمد علي.( 1384). بررسي رابطه دانش و نگرش جنسي با رضايت زناشويي در زوجين ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد بهشتي. پايان نامه کار شناسي ارشد. دانشگاه شهيد بهشتي.

Refrence:

1- Axelson, S.& Khandelwal, P. (1963). The marital adjustment of marital role definitions of husbands of working and nonworking wives.Marriage and Family Living, 25, 94-108.

2- Bancroft, J.(1989). Human sexuality and its problems(2nd), Edinburgh : Churchill Livingstone.

3-Brauer,M.; Moniek,M. ;Kuile,T. Jansen, S.A.; Laan,E.(2007). The effect of pain-related fear on sexual arousal in women with superficial dyspareunia . European Journal of Pain, 11, 788-798.

4- Caballo, V.E.(1998). International handbook of cognitive and behavioral treatments for psychological disorders.Granada,spain.

5- Dianne, K.K.&Thomas, O.M.(1996). A marker method to test a phasing hypothesis in family problem-solving interaction. Journal of Marriage & family, 58.

6- Dove,N. L.;Wiederman, M. W. (2000). Cognutive distraction and women,s  Sexual functioning. Journal of sex and Marital Therapy, 26,67-78.

چکيده:

تمايلات جنسي پديده اي است كه اهميت به آن امري واقع بينانه و ناديده انگاشتن آن از محالات مي باشد،‌ چرا كه مانند ساير اميال غريزي انسان از آغاز  تولد كودك وجود داشته است و متناسب  با رشد او متحول و شكوفا مي شود(آرمان،‌ 1384). امروزه مشكلات جنسي بي نهايت شايع شده و به همين لحاظ براي كمك به تعداد زيادي از همسران يا افرادي كه اينگونه مشكلات را تجربه مي كنند نياز قابل توجهي به خدمات درماني وجود دارد. با توجه به اين که زنان برخوردار از سلامت كامل جسمي، رواني و عاطفي، پايه هاي مستحكم زندگي خانوادگي سالم و توأم با سعادت هستند،لذا هدف پژوهش حاضر  بررسي تاثير آموزش شناختي- رفتاري بر دانش ، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان مي باشد. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل کليه زنان متاهل40-20 ساله بودند که به روش نمونه گيري  در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. در مورد گروه آزمايش، 8 جلسه مشاوره شناختي –رفتاري اجرا شد و در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه دانش جنسي( آن هوپر، 1992)، پرسشنامه نگرش جنسي (خوشابي و والايي، 1379) و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي( آن هوپر، 1992). براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از شاخصهاي مركزي و پراكندگي و آزمونهاي پارامتريك و ناپارامتريك همچون آزمون T و کاي دو و  آزمون ويل گاکسون و من ويتني استفاده شد.  .نتايج پژوهش نشان داد که مشاوره شناختي – رفتاري جنسي بر بهبود دانش جنسي ( 0001/0> p) و نگرش جنسي( 0001/0> p) و اعتماد به نفس جنسي ( 0001/0> p) زنان موثر بوده است. همچنين بين دانش جنسي و نگرش جنسي زنان همبستگي معني دار و مثبت وجود داشت.

واژگان کليدي: دانش جنسي – نگرش جنسي- مشاوره شناختي – رفتاري جنسي زنان

 فصل اول:

كليات

1-1 -مقدمه:

ازدواج  اصلي ترين و مهم ترين زمينه اي است كه صميميت روابط اجتماعي رشد يافته در آن تجلي مي‌يابد. براي اكثر بزرگسالان شادماني در زندگي به ازدواجي موفق و روابط زناشويي توام با رضايت وابسته است،‌ جستجوي اين رضايت خاطر به نيازهاي شخصي،‌ خانوادگي و حتي اجتماعي فرد مرتبط است و به گونه هاي متفاوت وي را به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شريك زندگي خود سوق مي دهد (دهقاني،‌ 1383).

از طرفي در دنياي اطلاعات و جهان ارتباطات امروز،‌ كه پيشرفت تكنولوژي،‌ هر لحظه انسان هاي جوامع و فرهنگ هاي مختلف را به يكديگر نزديك و نزديك تر مي كند،‌ خواسته هاي بشر بيشتر و جديدتر شده و رفاه،‌ آزادي،‌ آرامش،‌ لذت و تنوع اهميت بيشتري پيدا نموده اند. از اين رو،‌ سکس[1] جايگاهي مهمتر يافته است و  نه تنها در رده نيازهاي فيزيولوژيك انسان ها مانند،‌ تشنگي،‌ گرسنگي و نياز به هوا و خواب، بلكه در حيطه نيازهاي معنوي و عرفاني چون نياز به زيبايي و كمال در نظر گرفته مي شود ( اوحدي،‌ 1384).

در اعصار گذشته،‌ بشر به جاي آنكه  اطلاعات دقيق،‌ مستند و موثقي درباره تمايلات،‌ رفتارها،‌ احساسات  و پاسخ هاي جنسي خود- بر پايه دانش و انديشه بدست آورد،‌ تنها از گذر تخيل،‌ جهل،‌ خرافه،‌ ادبيات و نصايح تحريف شده مذهبي،‌ جسته و گريخته باورهاي  ناقص و گاه كاملاً غلط و سراسر اشتباه در كنج ذهن خودآگاه و ضمير ناخودآگاه خويش قرار داده است. بدين سان،‌ جنسيت و تمايلات جنسي از معمولي ترين مجهولات عام و خاص بزرگترين عقده و تعارض بشر بوده است (مسترز و جانسون، ترجمه اوحدي،‌ 1383).

لازم به ذكر است كه رفتار ناشي از عوامل متعددي است كه نگرش ها[2] يكي از اين عوامل است. از دلايل عمده براي مطالعه نگرش ها اينست كه انتظار داريم  به كمك نگرش ها رفتار را پيش بيني كنيم. وقتي در بين افراد اعتقاد به درست بودن امري بيشتر باشد،‌ به طور كلي آن امر در نظرشان مطلوب تر است و چنانچه بر اساس آن رفتار كنند،‌ رفتارشان را مطلوب تر مي دانند (دهقاني،‌ 1383).

و همچنين اختلال در روابط جنسي به عنوان يكي از مهمترين روابط بين فردي زن و مرد مي تواند از عوامل مهم در به مخاطره انداختن كانون خانواده عمل نمايد كه لزوم اهميت دادن اطلاعات و آگاهي به زنان و مردان و تغيير نگرش آن ها در مورد مسائل جنسي را نشان مي دهد. (داوري،‌ 1377).

اين پژوهش در جهت كاربردي تر نمودن نتايج مطالعات روانشناختي و ارائه دستورالعملي براي ارتقاء سطح بهداشت رواني زنان و به دنبال آن رضايت مندي زناشويي و افزايش كيفيت ارتباطات زوجين مي‌باشد و مي تواند در صورت كارآمدي آموزش ها در برنامه ريزي بهداشتي آينده مد نظر قرار گيرد.

 1-2- بيان مسئله:

تمايلات جنسي پديده اي است كه اهميت به آن امري واقع بينانه و ناديده انگاشتن آن از محالات مي باشد،‌ چرا كه مانند ساير اميال غريزي انسان از آغاز  تولد كودك وجود داشته است و تناسب  با رشد او متحول و شكوفا مي شود. در همين رابطه سازمان بهداشت جهاني  تعريفي را تحت عنوان بهداشت  جنسي ارائه داده است و در اين تعريف اين بهداشت را نوعي هماهنگي ميان ذهن،‌ احساس و جسم  در نظر گرفته كه مي تواند جنبه هاي عقلاني و اجتماعي انسان را در مسير رشد شخصيت او سوق دهد (آرمان،‌ 1384).

زن و مردي كه با هم پيوند زناشويي مي بندند،‌ جزئي از فطرت  انساني يعني غريزه انساني را به تكامل مي‌رسانند و بدون رفتن به بيراهه در قالبي مطمئن و ايمن،‌ اين نياز برطرف مي شود تا مبناي آرامش  گردد  و راه انسان را در رسيدن به انسانيت خويش هموار سازند (جهانفر و مولايي نژاد،‌ 1380).

و ليكن هر از گاهي زوجين در اين راه با مشكلاتي مواجه مي شوند و از آنجا  كه  روابط زوج  بر چهار پايه  اصلي ارتباطات عاطفي،‌ شناختي،‌ اقتصادي و جنسي شكل مي گيرد،‌ هر گونه اختلال در فرآيند دو طرفه اين ارتباطات،‌ مي تواند زمينه اي جهت بروز مشكلات و تزلزل در تحكيم خانواده باشد. ارتباطات جنسي،‌ اساسي جهت سلامت روان و بقاي نسل سالم است. معمولاً اطلاعات جنسي به صورت پراكنده از دوران بلوغ و از طريق مطالعه، دوستان و محيط مدارس كسب مي شود و افراد در شروع بزرگسالي بدون كسب اطلاعات كامل،‌ منسجم و واقعي،‌ زندگي مشترك خود را آغاز مي كنند. بالطبع اطلاعات ناقص و غلط،‌ آميختگي با خرافات و راهنمايي توسط افراد ناآگاه،‌ پايه اي جهت به خطر افتادن روان افراد مي گردد. برخورداري از جسم سالم و روان آرام  باعث  سير طبيعي روابط جنسي در زندگي خواهد شد و مشكلات طبي و مشغوليت هاي ذهني و عاطفي عملكرد طبيعي جنسي را مختل مي سازد ( آرمان و حسن زهرايي،‌ 1382 به نقل از عشقي،‌1385).

امروزه مشكلات جنسي بي نهايت شايع شده و به همين لحاظ براي كمك به تعداد زيادي از همسران يا افرادي كه اينگونه مشكلات را تجربه مي كنند نياز قابل توجهي به خدمات درماني وجود دارد. هر چند برآورد دقيق ميزان بروز اختلالات جنسي دشوار است،‌ اما مطالعات انجام شده بيانگر آن است كه 30 تا 50 درصد مردان و زنان با اين مشكلات جنسي مواجهند (اسپنس[3]، 1991،ترجمه توزنده جاني و همكاران،  1382).

البته سکس در تمامي جوامع و مذاهب، يك تابو[4] است و پژوهش و تاليف در باب آن،‌ احتياط ها و ملاحظات خاصي را مي طلبد. اين ضرورت آشكار،‌ در مشرق زمين و به خصوص ميهن ما – كه شرم و حيا هنوز  جنبه معين و ملموسي دارد و دين مذهب،‌  حضوري چشمگير و غير قابل انكار را به رخ مي‌كشد- بيشتر احساس مي گردد (اوحدي،‌ 1384).

انگيزه و ميل جنسي همانند ساير انگيزه  هاي بنيادين  آدمي بخش جدائي ناپذير ماهيت زيستي- رواني-  اجتماعي او را تشكيل مي دهد و روشن است كه كيفيت ارضاي اين انگيزه  نقش بسيار مهمي را در سلامت  فرد و اجتماع و دستيابي به آرامش و آسايش ايفا مي كند. بسياري از مشكلات انسان امروزي حاصل عدم   ارضاي صحيح ميل جنسي و نا آگاهي به ابعاد پيچيده اين انگيزه بنيادين است. عدم شناخت صحيح انگيزه  جنسي و شيوه هاي درست و اخلاقي ارضاي آن مي تواند موجب بسياري از ناخرسنديها و كج رويهاي   فردي و متعاقب آن موجب نابساماني هاي اجتماعي شود. انگيزه جنسي به مثابه آتشي است كه مهار صحيح و هدايت درست آن مي تواند گرما بخش زندگي موجودات انساني باشد،‌ ولي ناآگاهي به ماهيت و هدف فعاليت آن نتيجه اي جز از هم پاشيدگي كانون هاي گرم خانوادگي و تباهي و انحطاط انساني نخواهد  داشت (نيكخو و آوادايس يانس،‌ 1380).

جهالت و ناآگاهي و افراط و تفريط،‌ دو خطر بالقوه بزرگ در تعامل انسان[5]  و جنسيت[6] است،‌ كه چنانچه با چشم فرو بستن بر حقايق و واقعيات و سركوب و رهبانيت هاي غير علمي توام گردد،‌ مي تواند نتايج بالقوه مخرب،‌ فاجعه آميز و ويرانگري را در پي داشته باشد ناآگاهي در مورد مسائل جنسي،‌ مي تواند  سرچشمه اضطراب،‌ تنش هاي رواني و افسردگي شود. بعضي از انسان ها براي غلبه بر چنين حالات  نامطلوب رواني، به سوء مصرف سيگار،‌ الكل،‌ مواد مخدر و داروهاي آرام بخش پناه مي برند. برخي از آن ها به دنبال تلاشي آگاهانه يا ناآگاهانه براي سركوب غريزه جنسي به عنوان منبع اضطراب و منشاء افسردگي   عملاً سال ها  و گاه تا پايان عمر در  دام اعتياد رواني و جسماني گرفتار مي گردند. (اوحدي،‌ 1384).

فقدان  دانش جنسي يا اطلاعات نادرست درباره مسائل  جنسي با افزايش آسيب پذيري فرد،‌ زمينه ساز پيدايش بد كاركردي هاي جنسي مي شود. براي مثال اگر زن جايگاه كليتوريس را نداند يا اساساً  از  وجود آن بي اطلاع باشد،‌ در قبال كاركرد ارگاسمي آسيب پذير خواهد بود.  دانش جنسي نسبت به جنس مخالف هم غالباً ضعيف و نادرست  است (بشارت،‌ 1377).

از طرفي رابطه جنسي يك رخداد روان شناختي در فرد است و نگرش هاي فرد،‌ تجربه قبلي او،‌ اضطراب،‌ خستگي و مشغله زياد همگي مي توانند اثر آسيب زاي زيادي بر رابطه جنسي بگذارد (كرو[7] و ريدلي[8]، 2000، ترجمه موسوي،‌ 1384).

آگاهي و نگرش و تاثير آن بر رفتار از ديرباز مورد توجه بوده است. نگرش ها عبارتند از پسندها و بيزاريها،  دوست داشتن يا دوست نداشتن موقعيت ها، اشياء،‌ گروه ها و اشخاص و هر جنبه مشخصي از محيط از  جمله انديشه هاي انتزاعي و خط مشي هاي اجتماعي. نگرش ها بيانگر احساسات هستند، با اين حال با شناخت ها و بويژه اعتقادات ما درباره اشياء پيوند نزديك دارند. روانشناسان اجتماعي معمولاً نگرش ها را  به عنوان يكي از اجزاء يك نظام سه جزئي مطالعه مي كنند كه اعتقادات جزء شناختي، نگرش جزء عاطفي و اعمال جزء رفتاري آن را تشكيل مي دهند ( اتكنيسون[9]،‌ هيلگارد[10]، 1983، ترجمه براهني، 1373).

هر چند مشكلات و نگراني هاي جنسي كوتاه مدت به النسبه بين زنان و مردان شايع مي باشند،‌ غالباً مشكلات مزمن جنسي كمتر به چشم مي خورند. تحقيقات قبلي عواملي را كه فرد را مستعد تجربه مشكل جنسي مي كند،‌ بررسي كرده اند.

يكي از فاكتورهايي كه ممكن است مهم باشد افكار فرد يا شناخت او در مورد عمل جنسي يا توانايي اش  در مورد عملكرد جنسي مي باشد. مدل بارلو[11] در سال 1986  نيز در مورد بدكاري جنسي مسلم مي داند  كه طرحواره شناختي خاص فرد در مورد يك موقعيت جنسي در افراد با يا بدون بدكاري جنسي متفاوت مي‌باشند. طرحواره هاي شناختي بدكاري جنسي بوسيله توقعات منفي يا انتظارات منفي از تجارب جنسي مشخص مي شوند (ساندرز[12] و همكاران،‌ 2008).

فرض بنيادي در نظريه هاي شناختي اينست كه همه مي كوشيم باور و نگرش هاي خود را به گونه اي  تغيير دهيم و باورها و نگرش ها و رفتارهايمان از همسازي برخوردار باشند و ناهمسازي آن ها عامل  محركي است كه ما را بر مي انگيزد باورها و نگرش هاي خود را به گونه اي تغيير دهيم كه به صورت يك مجموعه منطقي يا لااقل منسجم در آيند. در اين زمينه تحقيقات  به جستجوي ناهمسازي ميان باورها،‌ نگرش ها و رفتار بر آمده اند(كريمي، 1383).

مطالعات انجام گرفته در اين حوزه،‌ در داخل و خارج از كشور به بررسي نگرش،‌ دانش،‌ باورها و ارزش هاي فرهنگي و تفاوت ميان فرهنگ ها در مسائل جنسي پرداخته اند و مطالعات تجربي نيز اثر درمان هاي مختلف و گوناگون را بر اختلالات و كژكاريهاي جنسي آزموده اند. پژوهش هاي زيادي در زمينه رابطه بين رضايت جنسي و رضايت زناشويي انجام گرفته است و نتايج حاكي از آن است كه همبستگي بالايي  بين اين دو مقوله وجود دارد(دانش، 1383،‌ به نقل از يوسفي،‌ 1384).

تحقيقات در زمينه نگرش ها متوجه دو مساله  اصلي بوده است. مساله اول  به ميزان همسازي بين اعتقادات،‌ نگرش ها و رفتارهاي يك شخص بر مي گردد و مساله دوم با شيوه هاي تكوين و تغيير نگرش ها  سرو كار دارد (اتكينسون،‌ هليگارد،‌ 1983،‌ ترجمه براهني،‌ 1373).

امروزه توجه بسياري به نقش عوامل شناختي (نگرش ها،‌ تفكرات و انتظارات) بر رفتار معطوف شده است. جايگاه شناخت به عنوان متغير واسطه اي تعامل شخص با شخص بسيار حائز اهميت است. هدف درماني در گذشته تغيير شرايط محيطي بود كه تداوم بخش رفتار نامطلوب تلقي مي شوند. ولي اكنون  تاكيد بيشتري بر اهميت خودگرداني و خودفرماني در ايجاد رفتار مي شود. درمان شناختي- رفتاري به دنبال تغيير در تفكر و فعاليت ها بوسيله تاثيرگذاري بر الگوهاي هوشيار تفكر فرد است (گلدنبرگ[13]،‌ 1996،‌ به نقل از دهقاني،‌ 1382).

همچنين احساسي كه فرد نسبت به اندام ها و رفتارهاي جنسي و جنسيت خود را دارد و در كاركردهاي جنسي او تاثير مي گذارد به عبارت ديگر افكار و احساساتي كه  فرد درباره خويشتن دارد،‌ اعتماد به نفس وي را تشكيل مي دهد كه به اين اعتماد به نفس در حيطه جنسي،‌ اعتماد به نفس جنسي اطلاق مي شود.  كسي كه اعتماد به نفسي پاييني دارد،‌ بي شك دچار مشكلاتي در امور جنسي و بالطبع  در مسائل زناشويي مي شود (عشقي،‌ 1385).

كيرانوسكي[14] و آندرسون[15] (1998) به نقل از ميدلتون[16]، كافل[17]، هيمن[18] (2008) بيان مي كنند كه زناني كه داراي طرحواره هاي جنسي مثبت مي باشند در مقايسه با زناني كه داراي طرحواره هاي منفي در مورد سكس مي باشند، احساس بهتري در مورد تجربيات جنسي خود دارند و اين طرحواره هاي مثبت آنان را به سوي وارد شدن به يك رابطه جنسي رضايت بخش تري هدايت مي كنند.

از آنجا كه پاسخ هاي روانشناختي به كاركرد جنسي، باز خوردها و ساير استرس هايي كه باعث مقاوم شدن مسئله يا دخالت بيشتر در آن مي شوند مانند اضطراب در مورد عملكرد جنسي، ترس از موفق نبودن، انتظارهاي شريك جنسي، ارتباط ضعيف ميان دو طرف در رابطه با نيازها يا اضطراب هاي جنسي، احساس گناه درباره نزديكي، نبودن آموزش كافي در مورد فعاليت جنسي، پيش نوازش ناكافي و اسطوره هاي جنسي نادرست، از عوامل روانشناختي تأثير گذار در اختلال جنسي مي باشند، درمان اين مشكلات مي تواند همسران را به يك رابطه زناشويي مطلوب برساند (سراجي، دادفر، 1384).

مشكلات جنسي مي توانند استعاره اي براي پويه هاي روابط زوجين باشند و در هر مورد تاكيد درمانگر آن است كه به ترميم تعارضات بين فردي آنها كمك كند. از سوي ديگر اين مشكلات خودشان في نفسه مي‌توانند مايه دردسر باشند كه در اين صورت مستلزم آموزش جنسي، بازسازي شناختي يا فراگيري مهارت هاي رفتاري هستند (گلدنبرگ[19]،2000، ترجمه حسين شاهي و همكاران، 1385).

از آنجا كه يكي از مسائل مهم در روابط زوجين خصوصاً در سال هاي اوليه تشكيل زندگي مشترك مسائل جنسي است و بدليل اينكه در فرهنگ ما تاكيد خاصي روي اين مسئله وجود ندارد، بنظر مي رسد افزايش آگاهي و نگرش مثبت در اين زمينه باعث رضايت بيشتر زوجين مي شود. بالطبع رضايت بر سلامت خانواده تأثير مي گذارد و زماني كه خانواده به سطح مشخصي از سلامتي رسيده باشد، اولاً زوج از زندگي خود راضي هستند و يكديگر را بيشتر دوست خواهند داشت و ثانياً در نتيجه مورد اول، محيط خوبي براي پرورش نسل آينده بوجود خواهد آمد. پس بطور كلي اين سلامتي بر بهزيستي جامعه تأثير مي گذارد (دهقاني،1383).

از سوي ديگر، رابطه جنسي خوب مي تواند بر جنبه هاي ديگر رابطه زوج اثر گذارد. بسياري از مردان و زنان در چنين شرايطي، عصبي مي شوند و احساس ناكامي مي كنند. بيان جسماني محبت ممكن است به طور فزاينده اي بازداري شود و دليل آن شايد اين باشد كه هر يك از دو طرف احساس مي كند تماس جسمي، مشكلات جنسي را به همراه دارد و شايد يك چرخه فراينده آسيب رسان پديد آيد كه در آن هر تلاشي براي برقراري تماس جسمي به دليل مشكلات جنسي با مقاومت روبرو مي شود، كه به نوبه خود احساس ناكامي و نا خرسندي در روابط زناشويي را افزايش مي دهد (كرو[20] و ريدلي[21]،2000، ترجمه موسوي، 1384).

تكنيك هاي شناخت درماني كه در درمان اختلال هاي جنسي بكار مي روند شامل گسترده اي از روشها است كه بطور مستقيم تري بر افزايش مهارت هاي شناختي يا كاهش فعاليت هاي شناختي ناسازگارانه متمركز مي باشند. ممكن است تكاليف رفتاري نيز مورد استفاده قرار گيرند، اما از اين تكاليف براي فراهم آوردن شواهد تجربي به منظور ايجاد تغيير شناختي استفاده مي شود (هاوتون[22] و سالكووسكيس[23]، كلارك[24]، 1989، ترجمه قاسم زاده، 1386).

با توجه به مطالب گفته شده و اهميت روابط زوجين و حفظ و بقاي كانون خانواده و همچنين نبود مطالعات كافي در اين زمينه در ايران آموزش مسائل جنسي به زنان و كمك به رفع مشكل آنان امري بديهي به نظر مي رسد. مساله پژوهش اين است كه:

آيا آموزش شناختي- رفتاري تأثيري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان دارد؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

زنان برخوردار از سلامت كامل جسمي، رواني و عاطفي، پايه هاي مستحكم زندگي خانوادگي سالم و توأم با سعادت هستند. سركوب نيازهاي طبيعي و خدادادي زنان، آثار نامطلوبي بر صميميت و نشاط اعضاي خانواده بر جاي خواهد گذاشت. نيازهاي جنسي، نه تنها در رده نيازهاي فيزيولوژيك، بلكه در حيطه نيازهاي معنوي و عرفاني در نظر گرفته مي شود (بلوريان، گنجلو، 1382).

در مسائل جنسي، نگرش و دانش جنسي به عنوان مولفه هاي اساسي روان شناختي مشكلات جنسي شناسايي شده اند. (بشارت، 1377). نگرش و عقايد به شيوه هاي تفكر يا سوگيري در تفسير اطلاعات اطلاق مي شود كه بر محتواي فعاليت شناختي ما تأثير مي گذارند. در حيطه مسائل جنسي، مردم عقايد و نگرش راجع به طيف وسيعي از موضوعات مانند فعاليت هاي جنسي بهنجار يا نابهنجار، نقش هاي جنسيتي و… دارند. گزارش شده است كه همسراني كه براي درمان نابهنجاريهاي جنسي خود در پي دريافت كمك هستند، در مقايسه با آناني كه فاقد نا بهنجاري جنسي هستند، به طور معنا داري از معلومات جنسي كمتري برخوردار هستند (اسپنس، 1991، ترجمه توزنده جاني و همكاران، 1382).

مشكلات جنسي و روانشناختي زنان در مورد مسائل جنسي به اندازه اي زياد شده كه قابل تصور نيست و اين امر لطمه بزرگي به اجتماع و توليد نسل و امر زناشويي است و به موجب همين آمار عده زنان سرد مزاج در حدود50 تا 80 درصد مي باشد ( نويد، 1380).

ارائه اطلاعات جديد و دقيق علمي در زمينه تمايلات و رفتارهاي جنسي طبيعي و غير طبيعي انسان نه تنها مفيد، بلكه بسيار لازم و ضروري است و گامي بلند در جهت بهداشت تن و روان تلقي مي گردد. به گونه اي كه افراد جامعه، در عين حال كه از خطرات بالقوة سکس آگاه مي شوند، به نحوي صحيح، منطقي و بهداشتي بتوانند تمايلات و نيازهاي جنسي خود را ارضا نمايند (اوحدي، 1384).

بنابراين درمان و مشاهده جنسي و بالابردن دانش و آگاهي و نگرش افراد در زمينه مسائل جنسي بعنوان عامل درماني و پيشگيرانه در راستاي تحكيم و حفظ بنيان هاي خانواده امري ضروري به نظر مي رسد. با اين وجود، علي رغم تأثير بسزاي افزايش دانش و آگاهي بر ارتباط جنسي موفق و نهايتاً رضايت زناشويي، مطالعه اين سازه و پژوهش پيرامون شيوه هاي درمان آن در كشور ما مورد توجه چنداني قرار نگرفته است و پژوهش حاضر تلاشي در اين زمينه است.

1-4- اهداف پژوهش

با توجه به اهميت نقش دانش و نگرش جنسي فرد در تبيين و علت رفتار هاي جنسي او و همچنين تأثير آموزش شناختي- رفتاري در تغيير شناخت هاي ناسازگارانه، پژوهشگر به دنبال بررسي اهداف ذيل مي باشد:

هدف كلي: تعيين تأثير آموزش شناختي- رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان متأهل

اهداف ويژه:

تعيين و مقايسه دانش جنسي قبل و بعد از آموزش شناختي- رفتاري در گروه آزمون و کنترل

تعيين و مقايسه نگرش جنسي قبل و بعد از آموزش شناختي- رفتاري در گروه آزمون و کنترل

تعيين و مقايسه اعتماد به نفس جنسي قبل و بعد از آموزش شناختي- رفتاري در گروه آزمون و کنترل

هدف علمي: افزايش ادبيات تحقيق در زمينه مسائل جنسي. مسائل جنسي در ايران به دليل زمينه مذهبي و فرهنگي حاكم به صورت تابو مانده است. اين تحقيق تلاشي است جهت اطلاع رساني بيشتر به متخصصان اين امر .

هدف كاربردي: بالابردن آگاهي و دانش و نگرش و اعتماد به نفس زنان در زمينه مسائل جنسي كه بالطبع باعث افزايش رضايت زناشويي و تحكيم خانواده آنان مي شود. تشكيل دوره هاي آموزش مهارت هاي جنسي براي زوج ها كه اين امر باعث كاهش ميزان طلاق مي شود.

1-5- فرضيه ها

نمرات دانش جنسي زنان بعد از مداخله آموزشي شناختي- رفتاري در گروههاي آزمون و کنترل تفاوت دارد .

نمرات نگرش جنسي زنان بعد از مداخله آموزشي شناختي- رفتاري در گروه آزمون و کنترل تفاوت دارد.

نمرات اعتماد به نفس جنسي زنان بعد از مداخله آموزشي شناختي- رفتاري در گروه آزمون و کنترل تفاوت دارد.

بين متغير هاي دموگرافيک(سن، سن ازدواج،مدت ازدواج،تعداد فرزندان،شغل زنان و …) و نمرات دانش جنسي زنان رابطه وجود دارد.

بين متغير هاي دموگرافيک(سن، سن ازدواج،مدت ازدواج،تعداد فرزندان،شغل زنان و …) و نمرات نگرش جنسي زنان رابطه وجود دارد.

بين متغير هاي دموگرافيک(سن، سن ازدواج،مدت ازدواج،تعداد فرزندان،شغل زنان و …) و نمرات اعتماد به نفس جنسي زنان رابطه وجود دارد.

1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش

1-6-1- دانش جنسي[25]

الف) تعريف نظري: يكي از مولفه هاي مهم يك ارتباط جنسي موفق، دانش و آگاهي جنسي است.   حيطه هاي مهم دانش جنسي كه بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتنداز: آناتومي جنسي- چرخه پاسخ جنسي  و  انواع اختلالات جنسي شايع در زنان هستند  كه در جلسه مشاوره و درمان جنسي در اختيار مراجعين قرار مي گيرند.

منظور از آناتومي جنسي،‌ تشريح دستگاه تناسلي زنان است. دستگاه جنسي زن شامل بخش هايي زير است:

1- اندام جنسي بيروني كه بطور كلي آن را فرج[26] مي نامند و از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است كه عبارتند از برآمدگي شرمگاهي[27]،‌ لبهاي بزرگ[28]،‌ لبهاي كوچك[29]، خروسه يا كليتوريس[30]،‌ دهليز فرج[31]،‌ سوراخ  پيشابراه،‌ سوراخ مهبل،‌ پرده بكارت[32] غده هاي بارتولن يا غده هاي دهليزي[33] مياندوراه يا پرينه[34].

2- اندام هاي جنسي دروني كه نه تنها نقش عمده اي در رفتار جنسي ايفا مي كنند بلكه از ديدگاه تكاملي كاركرد اصلي آن ها توليد مثل و پرورش نوع است و شامل بخش هاي مهبل يا واژن[35]،‌ رحم يا زاهدان ،‌ لوله هاي رحمي يا زهداني[36] و تخمدان ها مي باشد.

3- اندام هاي جنسي فرعي كه شامل پستان ها و لب ها مي باشد (نيكخو و آوادايس يانس،‌ 1380).

در توضيح چرخه پاسخ جنسي مي توان گفت كه زن و مرد يك سلسله واكنش هاي فيزيولوژيك بصورتي طبيعي نسبت به تحريكات جنس از خود بروز مي دهند. اين واكنش ها به شكل طبيعي خود در چهار مرحله انگيزش[37]، پلاتو[38]، ارگاسم[39]و فرونشيني[40] روي ميدهد.

اختلالات جنسي شايع در زنان نيز شامل اختلال ميل جنسي پايين[41]– اختلال بيزاري جنسي[42] اختلال انگيختگي جنسي در زن[43]،‌ اختلال ارگاسمي[44]،‌ اختلال آميزش دردناك[45] و واژنيسيم[46] مي باشد (اوحدي،‌ 1384)

ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از دانش جنسي نمره اي است كه  فرد در پرسش نامه دانش  جنسي آن هوپر[47] (1992) كسب مي كند. در اين پرسشنامه حداكثر نمره 15 و حداقل نمره 0 مي باشد.

1-6-2-  نگرش جنسي[48]

الف) تعريف نظري: نگرش جنسي همان شناخت ها،‌ افكار يا خودگويي هاي است كه فرد در زمينه مسائل جنسي دارد. در حيطه جنسي،‌ فرد عقيده يا نگرش راجع به طيف وسيعي از موضوعات مانند فعاليت هاي  جنسي بهنجار يا نابهنجار و فعاليت هاي جنسي دارند.

ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از نگرش جنسي نمره اي است  كه در پرسش نامه نگرشي جنسي (خوشابي،‌ والايي،‌ 1379) كسب مي كند. در اين پرسشنامه حداكثر نمره 48 و  حداقل نمره  صفر مي باشد.

1-6-3-  اعتماد به نفس جنسي  [49]

الف) تعريف نظري: اعتماد به نفس،‌ افكار و احساساتي است كه فرد درباره خويشتن دارد. به عبارت ديگر كسي كه احساس مثبتي نسبت به خود دارد از اعتماد به نفس بالايي برخوردار است و بالعكس كه به اين اعتماد به نفس در حيطه جنسي،‌ اعتماد به نفس جنسي اطلاق مي شود. به عبارت ديگر،‌ به احساسي  كه  فرد نسبت به بدن،‌ اندام ها و رفتار و رفتارهاي جنسي و جنسيت خود را دارد،‌ اعتماد به نفس جنسي گفته مي شود (عشقي،‌ 1385)

ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از اعتماد به نفس جنسي،‌ نمره اي است كه فرد در پرسشنامه  اعتماد به نفس جنسي آن هوپر (1992) كسب مي كند. در اين پرسشنامه حداكثر نمره 45 و حداقل نمره  15 مي باشد.

1-6-4- درمان شناختي رفتاري جنسي

الف) تعريف نظري: رويكرد مورد نظر علاوه بر كاركرد تكنيك هاي رفتاري مسترز[50] و جانسون[51] همچون تمركز حسي،‌ درمان هاي شناختي را نيز درمان  اختلالات جنسي و افزايش آگاهي و تغيير نگرش  مورد استفاده قرار ميدهد. رويكرد شناختي- رفتاري به جاي تمركز صرف بر جنبه هاي آشكار کاركرد جنسي،‌ عوامل شناختي را نيز در جريان  ارزيابي ودرمان مورد توجه قرار مي دهد. در اين رويكرد،  برخورد با مولفه هاي آشكار و شناختي رفتار جنسي به طور همزمان، امري الزامي تلقي مي شود (اسنپس،‌ 1991،ترجمه توزنده جاني و همكاران،‌ 1382).

ب) تعريف عملياتي: متغير مستقل در اين پژوهش يعني مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زنان،‌ شامل  هشت جلسه مشاوره شناختي- رفتاري مي باشد كه مطابق با مدل از قبل تعيين شده است و به صورت  گام به گام طي هشت جلسه 90 دقيقه اي و هر هفته يك جلسه اجرا مي شود. توضيح کامل جلسات در بخش ضمائم آمده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122