پايان نامه بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول : كليات مسأله
مقدمه
بيان مسأله
هدف پژوهش
اهميت و ضرورت پژوهش
تعاريف واژگان اختصاصي طرح
فصل دوم : ادبيات و پيشنيه پژوهش
مقدمه
تعريف اضطراب
مباني نظري اضطراب
نظريه هاي روانكاري
نظريه هاي رفتاري
نظريه هاي زيستي
نظريه انسان گرايان
نظريه هاي شناختي
علائم اضطراب
انواع اضطراب
نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب
تعريف دلبستگي
اهميت دلبستگي
ديدگاه دلبستگي
نظريه هاي دلبستگي
ساليوان و مدل بين فرد
نظريه كردار شناسي
نظريه هورناي

نظريه روانشانسي انفرادي آدلر
نظريه يادگيري اجتماعي
عزت نفس و دلبستگي
رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي
انواع الگوهاي ارتباطي
الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك
طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده
سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك
سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري
سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها
سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني
نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن
چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك
آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي
نقش تجربه اوليه و سازگاري
اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص
اختلال هاي اضطرابي
رفتارهاي ضد اجتماعي
افسردگي
مداخله
پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور
فصل سوم : روش شناسي و تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
روش نمونه گيري و حجم نمونه
ابزار اندازه گيري
مباني نظري مقياس
معرفي مقياس و كاربرد آن
روش نمره گذاري مقياس
اعتبار و روايي مقياس
روش اجراي تحقيق
چگونگي و زمان اجراي پيش آزمون و پس آزمون
توضيح مختصر جلسات آموزش مادران
فصل چهارم ( ارائه يافته هاي پژوهش )
مقدمه
بخش اول ، توصيف داده ها

بخش دوم : تجزيه و تحليل استنباطي داده ها
فصل پنجم : ( بحث و نتيجه گيري )
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات كاربردي در ارتباط با اجراي پژوهش
ضميمه
منابع فارسي
منابع انگليسي

منابع فارسي :

ابراهيم نژاد ، مريم . اثر بخشي آموزش مادر – نوجوان مبني بر سبك دلبستگي ايمن براي كاهش افسردگي دختران نوجوان دبيرستاني شهر تهران در سال 90- 89 ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

اكبري ، رهرا . شفيع آبادي ، عبدالله ، هنر پروران نازنين . ( 1390) مقايسه سبك هاي دلبستگي در مردان متأهل با روباط فرا زناشويي و فاقد روابط فرا زناشويي . مجله انديشه و رفتار دوره پنجم ، شماره 20 ، صفحات 30-25

اتيكسون و گلد برگ ، رويكرد دلبستگي در درمان اختلال رواني ، مفسري ، 1390 ) تهران

آزاد ، حسين ، ( 1382) . آسيب شناسي رواني ، موسسه انتشارات بعثت ،‌تهران چاپ هفتم ،كاپلان ،‌هارولد ؛ سادوك ، بنيامين . (1372) . خلاصه روان پزشكي ( جلد 2 و 3 ) ، ترجمه نصرت اله پور افكاري ، تبريزي ،‌موسسه كامپيوتري نعمتي

بالبي ، جان ، نشريه دلبستگي (1386) نوشته كتايون صفرزاده خوشابي ، الهام ابوحمزه ) تهران ن، نشر دانژه )

برگ ، لورا ( 82-1381 ) . روانشناسي رشد ، ( يحيح سيد محمدي ، مترجم ) ، تهران ، نشر ارسباران

براون تيموثي اي ، بارلو ديويد اج ،‌برنامه مصاحبه اختلال هاي اضطرابي براي DSM – IV ، نسخه بزرگسالان و راهنماي درمانگر (1392) ،‌( ترجمه ابوالفضل محمدي )

پورافكاري ، نصراله ( 1382) ، خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري – روان پزشكي

تبعه امامي ، شيرين . نوري ، ابوالقاسم ملك پور ، مختار ،‌عابدي ، احمد (1390). رابطه بين سبك دلبستگي ايمن كودك و عوامل رفتار مادرانه . خانواده پژوهي ، سال 7 ، شماره 27 .

جانسون ، سوزان ، ويفن ، والدي اي . فرآيندهاي دلبستگي در زوج درماني و خانواده درماني ترجمه : فاطمه بهرامي و همكاران (1388) . تهران نشر دانژه

جهان بخشي مرضيه . اميري ، شعله . موسوي ، حسين .بهادري ،‌محمد حسين ( 1389). رابطه مشكلات دلبستگي دختران با سبك دلبستگي مادران . مجله روان شناسي باليني ، سال دوم ، شماره 3 24-15

حاتمي ورزنه ، ابوالفضل (1389) . بررسي نقش واسطه اي سبك دلبستگي در رابطه بين سبك فرزند پروري و تعهد زناشويي در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي . پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

حسيني بيرجندي ، سيد مهدي ( 1384 ) اصول و روشهاي راهنماي مشاوره ، تهران ، انتشارات رشد

خانجاني زينب : (1381) . بررسي رابطه جدايي هاي موقت روزانه مادر – كودك با شكل كسري دلبستگي و مشكلات رفتاري نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني ، شماره 45،127-162

خورشيد زاده ، محسن (1390 ) . اثربخشي طرح واره درماني در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي . پايان نامه دكترا . دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي

دادستان ، پريرخ . ( 1370 ) . روانشانسي مرضي تحولي از كودكي تا نوجواني ، تهران ، نشر ژرف )

دادستان ، پريرخ ( 78-1376) روانشناسي مرضي تحولي « از كودكي تا بزرگسالي ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها ( سمت )

ديويدسون ، كيتام . ( 1383 ) . كاربرد شناخت درماني در اختلال هاي شخصيت ،‌( گيتي شمس ، مترجم )

رابطه مشكلات دلبستگي دختران با دلبستگي مادران . مجله روان شناسي باليني ،‌سال دوم ،‌شماره 3 ( پياپي 7 ) ، 24-15

رازقي . غباري بناب ، ب . مظاهري ، م . ع (1385) مهدكودك و سبك هاي دلبستگي كودكان : پژوهشي در خانواده هاي تهراني . تازه هاي علوم شناختي شماره 29،38-46

رشيدي پور ، فاطمه . (1391) . رابطه سبك دلبستگي و تصوير بدني با اضطراب اجتماعي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه منطقه 20 تران . پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

زاهديان ، سيد فتح الله محمدي . مسعود . ساماني ، سيامك . نقش سبك هاي دلبستگي پيوند والديني و خودپنداره در اعتياد جنسي . مجله روان شناسي باليني ، سال 3 ، شماره 3 (پياپي 11 )

زراب ، جانب ،‌رفتار درماني نوجوانان ، مترجمان محمد خداياري فرد ، ياسمين عابديني – تهران ، رشد . (1383) .

سادوك ،‌بنجامين ، (1382) . خلاصه روانپزشكي باليني . ( حسن رفيعي و خسرو سجانيان ، مترجم ) تهران ، انتشارات ارجمند

سادوك ،‌بنيامين و سادوك ، ويجينيا . ( 1382 ) خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري – روان پزشكي . ( نصراله ور افكاري مترجمي ) . تهران ، انتشارات شهر آب

سيف ، علي اكبر ( 11382 ) . روان شناسي پرورشي ( روان شناسي يادگيري و آموزش 9 . تهران : شر آگاه

سعادتمند ، نيره سادات ( 1376 ) . بررسي رابطه كارآيي خانوده در سلامت عمومي فرزندان . پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه آزاد تهران ، واحد رودهن

شاكر ، علي . جميلي ، نسرين . (1390) . مقايسه سبك هاي دلبستگي و پويند والدين در بيماران مبتلا به اختلال هاي وسواس فكري – عملي ، اضطراب فراگير و افسردگي . فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، دوره نهم ، شماره 3 ، صفحات 24-20

شاكر ، علي . فتحي آشتياني ، علي مهدويات ، عليرضا (1390) . دلبستگي و سلامت رواني با سازگاري زناشويي درزوجين . مجله علوم رفتاري ، دوره 5 ، شماره 2

صادقي ، منصوره ، مظاهري ، محمد علي . موتابي ، فرشته (1390) . دلبستگي بزرگسالان و كيفيت ارتباط زوجين بر اساس مشاهده تعاملات آنها ، فصلنامه روان شناسي ، شماره 57 ، صفحه 3

صيادي ، علي ( 1381 ) . بررسي و مقايسه اثرات متقابل كارايي خانواده در برخي از مشكلات رواني نوجوانان از نظر دختران و پسران پايه سوم متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي (81-80) كارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

طاهري فر ، زهرا ، فتي ، لادن ، عزايي ، بنفشه (1389 ) . الگوي پيش بيني حواس اجتماعي در دانشجويان بر پايه – مولفه هاي شناختي – رفتاري . مجله روانپزشكي و روان شناسي باليني ايران ، سال 6 شماره 1 ، صفحات 45-33

فرياديان ، خديجه ،‌بررسي تأثير شبيه سازي ذهني بر كاهش اضطراب امتان دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان شهر تهران ، كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي – استاد راهنما ، فريبرز در تاج ، استاد مشاور : علي دلاور ، علامه طباطبايي ، روانشانسي و علوم تربيتي ، 1390

كامكار ،‌منوچهر . ساخت و هنجاريابي تشخيص اسيب هاي رواني سازماني ( دكتري ) روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران – 1385

گل محمدي ، حاتم (1390) سبك هاي دلبستگي و شيوه هاي فرزند پروري ادراك شده با خودكار آمدي دانشجويان ، پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي .

مبيني ، مهدي ، ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان شركت با طرح سازي نيرو از ديدگاه اين كار و سرپرستان مستقيم آنها در سال 85-86 فوق ليسانس دانشگاه علامه طباطبايي ،‌دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،‌1387

محرابي ، شهربانو ( 1384 ) مقايسه ي ميزان اختلالات رواني دختران نوجوان با توجه به شيوه هاي فرزند پروري والدين در دبيرستانهاي شهر جيرفت . پايان نامه ي كارشناسي ارشد . دانشگاه علامه

مس ، اريك جي ، (1389) – روانشناسي مرضي كودك ،‌( محمد مظفري و همكاران ،مترجمان ) تهران ، انتشارات رشد .

مؤيد فر ، همام ،‌آقا محمديان ،‌محمد رضا (1386) . رابطه بين سبك هاي دلبستگي و عزت نفس اجتماعي ، مجله مطالعات روان شناختي دوره 3 ،‌شماره 1 ، 2

منابع انگليسي

Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1986). Manual for the teacher’s report form and teacher version of the child behavior profile. Burlington, VT: University of Vermont.

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C.,Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psy-chological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Allen, J. P.,Hauser, S. T., Bell, K. , &O’Connor,T.G.(1994). Longitudinal assessment of au-tonomy and relatedness in adolescent-family interactions as predictors of adolescent ego development and self-esteem.

Amber , burnertt ,(2009).Level of depression as a function of the human_animal born and attachment – related avoidance features . phd disseratation. Coplla university . UMI dissertation pu b lishing , proquest

چكيده

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي( دلبستگي پيوند عاطفي كه افراد با يك موضوع دلبستگي كه فراهم كننده امنيت است برقرار مي كنند و باعث سازگاري رواني در سر تا سر عمر مي باشد ) و اضطراب ( حالتي كه با احساس وحشت مشخص مي شود و با علائم جسمي و تحريفاهاي ادراكي و شناختي همراه است ) كودكان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسي شامل 24 دانش آموز دختر دبستاني منطقه 2 تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفر آزمايش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانك در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمايش با برنامه آموزش بر مبناي نظريه دلبستگي آموزش ديدند

يافته ها: يافته هاي اين پژوهش از روش تحليل كوواريانس بدست آمده . باميانگين نمره اضطراب (زانك) براي گروه كنترل «پيش آزمون» برابر 6/30 ، ميانگين گروه كنترل (پس آزمون) برابر 1/36 و ميانگين گروه آزمايش ( پيش آزمون ) برابر 2/31 و ميانگين گروه آزمايش ( پس آزمون ) برابر 6/27 بدست آمد و « P<0.01 , F=12.227» كه نشان داده بين آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي و كاهش اضطراب كودكان رابطه معنادار وجود دارد . همچنين تحليل آماري از طريق آزمون كوواريانس انجام گرفته است .

نتيجه : بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس مي توانند با بهره جويي از برناهاي كامل و  جامع بر مبناي نظريه دلبستگي در جهت كاهش اختلالات اضطرابي كودكان گام موثري بردارند .

 كليد واژه ها : اضطراب ،‌آموزش مادران ، دلبستگي

فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه: 

دلبستگی[1] مجموعه ای از رفتارهاست که باعث حفظ مجاورت مطلوب باچهره دلبستگی[2] می شود .

وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب زا قرار دارد ، زمانی است که بیشترین رفتار های دلبستگی از وی سرمی زند و زمانی که چهره دلبستگی حمایت کافی را داشته باشد این رفتار ها غیر فعال می شود (اردمن و کافری[3]،2003)

بالبی با تشریح فرایند دلبستگی نوزاد _ مادر مدعی شد رفتارهای دلبستگی تعامل هر انسانی و اختلالات روان شناختی آتی را در خود تحت تاثیر قرار می دهد فرض اساسی نظریه بالبی این است که تجربه اولیه با مراقبان روی عمل کرد فرد در روابط بعدی اثر گذار است .

یکی از مفاهیم بنیادی بالبی که رفتار فرد را در تعاملات بین فردی هدایت می کند مفهوم «الگو های فعال درونی »[4] است. این الگو ها مبتنی بر تجارب تکراری کودک با چهره دلبستگی است . کودک بر اساس باز نمایی های ذهنی خود از رفتار مراقب ( ویژگی های در دسترس بودن و پاسخ ده بودن )  الگوهای  فعالی  را از خود و دیگران در ذهن تشکیل می دهد . به وسیله این الگوها فرد رخداد های محیطی را تبیین می کند و انتظارات خود از ایمن بودن دنیا و پذیرفتنی بودن خود را شکل می دهد . (براون[5]،2011)

بالبی معتقد بود که  نا ایمنی دلبستگی به آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی منجر می گردد. افراد دلبسته نا ایمن خود را به عنوان افرادی بی ارزش ادراک کرده و روابط آنها با دیگران مبتنی بر طرد اجتماعی است ، بنابراین عدم حساسیت به نیاز های کودکان (خصوصا در نوزادی ) احتمال رخداد اضطراب را افزایش می دهد. (پروست[6]،2011، به نقل از رشيدي پور ،1391 )

اینکه فرد هیجان معینی را تجربه خواهد کرد یا نه به چگونگی ارزیابی وی از محیط بستگی دارد و اضطراب زمانی تجربه می شود که فرد رویداد های زندگی را به صورت تهدیدی نا معین ارزیابی کند.                            (پاور[7] و دالگیش[8]،به نقل از رشيدي پور ، 1391)

اضطراب زمانی تجربه می شود که نظام شناختی فرد خود را در موقعیتی که با آن رو برو است بدون کاربرد بیابد0

فرد معنای اتفاقی که افتاده است را در نمی یابد و وقتی فرد خود را در موقعیت های جدید می یابد دچار اضطراب می شود . اگر نظام شناختی پیچیده و مناسبی ایجاد کرده باشد در نهایت می تواند به موقعیت معنا دهد و برای واکنش نشان دادن پاسخ های موثری را انتخاب کند . اگر نظام شناختی فرد نتواند به او در انتخاب واکنش مناسب کمک کند اضطراب فرد زیاد و مزمن خواهد شد و فرد ممکن است راهبردی نا سالم انتخاب کند . (هینکل ، 2010)

بالبی معتقد است حالت های اضطرابی و افسردگی که در دوران بزرگسالی و نیز شرایط آسیب روانی رخ دهد ، به گونه ای معنی دار و سیستماتیک با حالت های اضطراب نا امیدی و گسلش (عدم دلبستگی) توصیف شده در دوران کودکی ارتباط دارد 0 کودکان رفتار های متفاوتی دارند ، این رفتار ها ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد ،با ثبات یابی ثبات ، محروم کننده باشد یا ارضا کننده ، محافظت کننده باشد یا بی تفاوت ، علاقه مند باشد یا بی علاقه ،  در هر صورت کودک با اولیای خود همانند سازی کرده و ارزشهای آنان را درون فکنی می کند . این رفتار ها و شیوه هایی که والدین برای تربیت کودکانشان به کار می گیرند نقش مهمی در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان بازی می کنند بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها ، رفتار ها و شیوه های فرزند پروری تقریبا غیر ممکن است (محرابی ، 1383)

بيان مسأله

فراوانی اختلال­های اضطرابی از کودکی تا نوجوانی چندان تغییر نمی­کند (زراب، خدایاری­فر و عابدینی، 1383) می­توان گفت اضطراب می­تواند عامل ایجاد حمله وحشتزدگی باشد و در واقع اختلالات اضطرابی را به وجود آورد. مارتین[9] (1999) در گزارشی اعلام داشت که اختلالات روان­پریشی و اضطراب اغلب در دوران کودکی و بلوغ بروز داده می­شود. (با علائمی از قبیل خجالت، افت تحصیلی و عدم موفقیت در مدرسه، اختلال در خواب، ناراحتی­های روانی و جسمی، کندی حرکتی، و خشونت قابل تشخیص می­باشد). مک دانیل به نقل از حسینی بیرجندی (1384) در مورد اهمیت موضوع اضطراب کودکان دوره ابتدایی چنین می­گوید: «دانش­آموزان ابتدایی در مرحله­ای از رشد و نمو هستند که رو به تکامل می­روند و اگر در مورد مشکلاتی که در این سن با آنها مواجه می­شوند مفری پیدا نکنند این مشکلات در دوره­های بعدی مزمن خواهد شد؛ در حالیکه اگر در دبستان درمان مشکلات صورت گیرد دانش­آموزان دبیرستانی مشکلات کمتری خواهند داشت. در این سن، بخصوص عواطف، رفتار و احساسات کودکان در مقایسه با سنین بعدی انعطاف­پذیرتر است و اقدامات راهنمایی، با هدف پروراندن یک شخصیت کامل، سالم و مطلوب انجام می­شود. در این سن به ویژه هر اقدامی که به منظور رفع مشکلات شخصیتی و عاطفی فرد به عمل آید در بهبود آینده او مؤثر خواهد بود.

این موضوع ما را متوجه لزوم تشخیص به موقع و مداخله درمانی در سنین پایین می­نماید.

بر اساس نظریه دلبستگی، موجودیت یا قابل دسترس بودن هیجانی مراقب، بویژه در شرایط استرس­زا، سازنده الگوهای عملی درونی[10] راجع به خود[11]، به عنوان فردی ارزشمند، دیگران به عنوان افراد قابل اعتماد و روابط[12] به عنوان اموری مهم و با ارزش است (بالبی[13]، به نقل از لیبل[14]، 2007). بر اساس این نظریه بچه­ها الگوهای عملی درونی درباره­ی خود و دیگران را بر اساس تجربیات و تعاملاتشان با آنها می­پرورانند. این الگوهای عملی درونی، بازنمایی­های ذهنی اولیه راجع به خود و دیگران را بنا می­نهند و زیربنای کیفیت روابط فرد را در آینده پی­ریزی می­کنند، در نتیجه ادراک افراد از دلبستگی­هایشان نقشی حیاتی در عملکرد روانشناختی و روانی­­- اجتماعی[15] بازی می­کند (بالبی به نقل از استنبرگ[16] و همکاران، 2005).

بنابر آنچه گفته شد لازم است مادران با برنامه اي مناسب در جهت بهبود الگوي دلبستگي كودكان آموزش يابند حال سئوال اساسي در اين پژوهش اين است كه آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي (با توجه به برنامه ارائه شده در اين پژوهش ) به چه ميزان در كاهش دلبستگي كودكان تأثير گذار است ؟

سئوال

آموزش والدين مبتني بر سبك دلبستگي تا چه حد بر كاهش اضطراب  كودكان تأثير دارد ؟

هدف پژوهش:

تعیین میزان اثربخشی آموزش مادران مبتنی بر سبک­های دلبستگی در کاهش میزان اضطراب کودکان دختر.

کمک به کودکان به منظور کاهش میزان اضطراب آنها و همچنین پیشگیری از پیامدهای ناشی از آن.

اهميت و ضرورت موضوع مورد پژوهش

بر طبق نظریه دلبستگی، کیفیت دلبستگی والد- فرزند، بشدت، تحول هیجانی و اجتماعی فرزند را تحت تأثیر قرار می­دهد. ارتباطات مثبت با یک مراقب حساس و پاسخگو نقش حیاتی در سازگاری سالم ایفا می­کند. در حقیقت سبک دلبستگی فرد محصول تجربه­های واقعی وی در مورد حساسیت، پاسخگو بودن و حضور فعال و منظم موضوع دلبستگی (معمولاً مادر)، در خلال سال­های نوزادی، کودکی و نوجوانی است (استنبرگ و همکاران، 2005).

اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع کودکان و بزرگسالان می­باشد که بر کیفیت زندگی، خصوصاً عملکردهای هیجانی تأثیر ناخوشایندی می­گذارد. ترس، اضطراب و نگرانی اصطلاحاتی هستند که اغلب به جای یکدیگر به کار برده می­شوند. اضطراب یک حالت عاطفی ناخوشایند مربوط به انتظار وقوع حادثه­ای ناگوار است که مشخص نیست که حتماً روی خواهد داد (پورافکاری، 1368). اضطراب حالتی است که بر اساس درجات مختلف ترس و نگرانی مشخص می­شود و به احساس رنج­آوری می انجامد که با یک موقعیت ضربه­آمیز کنونی یا با انتظار خطر وابسته به یک شیء نامعین همراه است (دادستان، 1378).

علاوه بر تأثیر زیان­آور روی عملکرد اجتماعی و تحصیلی کودک، اضطراب می­تواند پیامدهای بلندمدت جدی­تری نیز داشته باشد. بسیاری از کودکانی که به اختلالات اضطرابی دچار هستند، تا آخر عمر از این اختلال رنج می­برند. به علاوه، اختلالات جدی دیگر، مانند اختلال افسردگی اساسی و سوء مصرف مواد، ریشه در اضطراب اولیه دارند. یافته­های پژوهشی در بزرگسالان مبتلا به اختلالات اضطرابی نشان می­دهد که بیشتر این افراد معتقدند که اضطرابشان ریشه در کودکی دارد.

کاهش اضطراب به عوامل مختلفی مانند آمادگی­های زیست­شناختی، چارچوب خانوادگی، ضربه­های زودرس و فرآیند یادگیری شناختی و روابط با همسالان وابسته است. ضمن آن که هر یک از این عوامل می­توانند سهم مؤثری در تشدید اضطراب یا بروز اختلالات اضطرابی کودکان و بزرگسالان ایفا کنند (دادستان، 1378).

اولیای کودکان رفتارهای متفاوتی دارند این رفتارها ممکن است قابل پیش­بینی و یا غیرقابل پیش­بینی باشد، با ثبات­ یا بی­ثبات، محروم کننده باشد یا ارضاء کننده، محافظت کننده باشد یا بی­تفاوت، علاقه­مند باشد یا بی­علاقه، با محبت باشد یا خشن، در هر صورت کودک با اولیای خود همانندسازی کرده و ارزش­های آنان را درون­فکنی می­کند. این رفتارها و شیوه­هایی که والدین برای تربیت کودکان­شان به کار می­گیرند نقش مهمی در آسیب­شناسی روانی و رشد کودکان بازی می­کند. بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش­ها، رفتارها و شیوه­های فرزندپروری تفریباً غیرممکن است ( محرابی، 1383).

بالبی معتقد است حالت­های اضطراب و افسردگی که در طی دوران بزرگسالی و نیز شرایط آسیب روانی رخ می­دهد، به گونه­ای معنی­دار و سیستماتیک با حالت­های اضطراب ناامیدی و گسلش (عدم دلبستگی) توصیف شده در دوران کودکی ارتباط دارد (مظفری، 1388).

حال با توجه به توضیحات ارائه شده در زمینه مشکلات ناشی از اختلالات اضطرابی و ارتباط آن با سبک­های دلبستگی و طریقه رفتار والدین در کودکی بسیار ضروری و لازم به نظر می­رسد که مادران از آگاهی­ها و آموزش­های کافی در زمینه ارتباطات مؤثر با کودک برخوردار گردند تا بتوانند قادر به کنترل و پیشگیری از اختلالات اضطرابی و مشکلات ناشی از آن گردند.

 تعاریف مفهومی:

اضطراب: اضطراب حالتي است كه با احساس وحشت مشخص مي شود و با علائم جسمي و تحريفهاي ادراكي و شناختي همراه است و نيز  اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت استرس زا ، یعنی موقعیتی که بر اثر  بالا گرفتن تحریکات اعم از برونی و درونی ایجاد شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است 0(چاپلین، 1975؛ به نقل از دادستان، 1370).

دلبستگی: عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می­کنیم، طوری­که باعث می­شود وقتی با آنها تعامل می­کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم (برگ، ترجمه سیدمحمدی، 1381).

آموزش مادران مبتنی بر سبک­های دلبستگی: آموزش مبتنی بر دلبستگی ایمن است، شامل آموزش برنامه­ای 6 جلسه­ای برگرفته از پژوهش­های مختلف در روش­های درمانی با استفاده از نظریه دلبستگی می­باشد. بر اساس آن، افراد شرکت کننده (مادران )، تحت آموزش موردنظر قرار می­گیرند. این آموزش بر این فرض استوار است که کودکان مضطرب دارای تاریخچه­ای از نقص­های دلبستگی ادراک شده یا واقعی هستند که به اعتماد بین آنها و والدین­شان، لطمه وارد کرده است. هدف اساسی در این روش بازسازی و برقراری اعتماد و رعایت انصاف بین اعضای خانواده است. این امر با اصلاح تجربیات دلبستگی محقق می­گردد که باعث تغییر در تعاملات روزمره­ی اعضای خانواده و همچنین طرحواره­ی کودکان درباره خود و دیگران می­گردد (دایموند[17]، 2004).

تعاریف عملیاتی:

میزان اضطراب: نمره­ای که کودک در آزمون اضطراب زانک SAS (فرم کوتاه … سئوالی) کسب می­کند.

کودک: در این پژوهش به افرادی اطلاق می­شود که سنی بین 10-12سال دارند.

آموزش مادران مبتنی بر سبک­های دلبستگی: یک گروه متشکل از 10 مادر و کودک که مادران طی 6 جلسه آموزش هفتگی (تقریباً  90دقيقه )، بر اساس برنامه آموزشی تهیه شده در این پژوهش بر مبنای سبک­های دلبستگی تحت آموزش قرار می­گیرند.

[1] attachment

[2] .figure attachment

[3] erdman,p8 caffery,T

[4] internal working models

[5] illing,v

[6] proost,D

[7] Power

[8] Dagleish

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122