پايان نامه بررسي تأثير ارائه تکليف به روش حل تمرين بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير ارائه تکليف به روش حل تمرين بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير ارائه تکليف به روش حل تمرين بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4 اهداف پژوهش 9
1-5 فرضیه های تحقیق 9
1-6 تعاریف نظری 10
1-7 تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2- 1 مقدمه 12
2- 2 مبانی نظری 13
2-2-1 تاریخچه تکلیف شب 14
2-3 انواع ارائه تکلیف شب 15
2-3-1 تکلیف تمرینی 15
2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی 15
2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی 15
2-3-4 تکلیف خلاقیتی 16
2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب 16
2-4-1 برونر 16
2-4-2 اسکینر 16
2-4-3 ثورندایک 17
2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی 19
2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان 20
2-7 تکلیف شب و اولیا 21
2-8 تکلیف شب و مدرسه 23
2-9 شناخت روش یادگیری کودک 24
2-10 شرایط وشتن تکلیف شب 25
2-10-1 هدف انجام تکلیف شب 25
الف
2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب 26
2-10-3 آثار منفی تکلیف شب 26
2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟ 27
2-11-1 وقت انجام تکلیف شب 27
2-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب 28
2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب 29
2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب 31
2-14 عوامل موثر در یادگیری 34
2-14-1 آمادگی 34
2-14-2 انگیزه و هدف 34
2-14-3 تجارب گذشته 34
2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری 34
2-14-5 روش تدریس معلم 35
2-14-6 تمرین و تکرار 35
2-15 تمرین وتکلیف شب 35
2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف 36
2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب 37
2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی 37
2-18-1 خصوصیات بدنی37
2-18-2 خصوصیات اجتماعی 38
2-18-3 خصوصیات عاطفی 39
2-18-4 خصوصیات ذهنی 39
2-19 عملکرد تحصیلی 40
2-19-1 پیشرفت 40
2-19-2 عملکرد تحصیلی40
2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست 40
2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی 41
2-20-1 محیط خانواده 41
2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین 42
2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه 42
2-20-4 فقراقتصادی43
2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه 43
2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری 43
2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی 44
2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی44
2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان 46
2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی 46
2-25 پیشینه عملی تحقیق 47
2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 47
2-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 49
2-26 نتیجه گیری کلی51
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه53
3-2 روش تحقیق 53
3-3 جامعه آماری54
3-4 نمونه آماری55
3-5 روش گردآوری اطلاعات 55
3-5-1 مطالعه کتابخانه ای56
3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی56
3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها 58
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه60
4-2 آمار توصیفی60
4-3 آمار استنباطی61
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری 74
5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق78
5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79
5-4 محدودیت های تحقیق79
5-4-1 محدودیت های علمی تحقیق79
5-4-2 محدودیت های عملی تحقیق80
پیوست ها 81
منابع فارسی 84

ج
منابع انگلیسی 87
چکیده انگلیسی 88

منابع

منابع فارسي :

1- افروز ، غلامعلي ، 1378 ، نگرش دوباره به مشق شب ، تهران : انتشارات اوليا و  مربيان ،ص40.

2- احدي ، حسن ومحسني ، نيك چهره ،1380،روانشناسي رشد ، تهران ، انتشارات بنياد ،ص58.

3-استوپارد ، ميريام،1370 ،  كودك خود را بيازماييد ، ترجمه پروين بلورچي،تهران، انتشارات انجمن اوليا و مربيان،ص120 .

4- بازرگان ، زهرا ، 1376 ، مدرسه اي ديگر ، تهراان . انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران ، صفحات 31- 39 .

5- بازرگان ، زهرا ،1370، مدرسه اي ديگر ، تهراان . انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران ، صفحات 40- 45 .

6- برنارد اسپادك ،1933 ، آموزش در دوران كودكي ؛ ترجمه محمد حسين نظري نژاد ( 1374 )؛ مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوي،ص83 .

7- بي ار هرنگهان ، ميتواج و السون ، 1998، مقدمه اي بر نظريه يادگيري ، ترجمه علي اكبرسيف،1376، نشر روان،ص49 .

8-  بيلر ، رابرت ،1927 ، كاربرد روانشناسي در آموزش ؛ ترجمه؛ پروين كديور ، 1367،تهران ، مركز نشر دانشگاهي،ص36 .

9- بيابانگرد ، اسماعيل ، 1378 ،. روش هاي پيشگيري از افت تحصيلي  ، تهران ، انتشارات انجمن اوليا و مربيان ،ص52.

10-  بهرام زاده ،هيبت، 1372، بررسي تأثير رابطه خانوادگي و افت تحصيلي در شهر كازرون . پايان نامه كارشناسي ارشدگروه علوم انسانی، دانشگاه تهران .

11- بازرگان ، زهرا ،1377، بحث تكليف شب ،مجله پیوند،جلد125 ، شماره 28، صفحه 24 .

12- رحمانی ، رحمان ،1371، تكليف شب و دانش آموزان ،مجله پیوند، شماره 71 ،صفحه 39 .

13- رحماني رامين ، 1381 ،نقش تكليف شب در يادگيري دانش آموزان ، مجله پیوند، شماره 71 ،صفحه 38 .

14- جهانگرد ، يدالله،1387،كودك و دبستان ، ماهنامه تعليم و تربيت ، شماره 100 ، صفحه 12  .

15- خير، محمد،1382،الگوي خانواده موفق ،پژوهشكده خانواده . انتشارات خانواده ،چاپ اول صفحه 31 .

16- خلخالي، مرتضي ،1381 ، آسيب شناسي  نظام برنامه ريزي درسي ايران ، تهران ، انتشارات سوگند،ص57 .

17- دو ويل ، ماري آن ، باربر ،1990 ، تكليف شب به عنوان يك تجربه يادگيري . ترجمه فاطمه فقيهي قزويني ،1370،تهران ، مركز تحقيقات آموزشِ ، وزارت آموزش و پرورش،ص124 .

18- ريو ، جان مارشال،2005 ، انگيزش و هيجان ؛  ترجمه يحيي سيد محمدي، 1385، تهران ، نشر ويرايش،ص69 .

19- رستم خاني ، سيما ،1378، روزنامه  كيهان  تاريخ 21/ 3 / ،1387،ص32 .

20- مجتبي صدقي ،1370،مبحث تكليف شب به عنوان يك ضرورت تربيتي ، مجله رشد معلم ، شماره  دوازدهم ، صفحه 48 – 51 .

21- فرزانه نجاريان، 1370 ، فرزانه نجاريان – تكليف شب از ديدگاه متخصصان ، صفحه 16 .

22- شعباني ، حسن ،1380 ، مهارت هار آموزشي و پرورشي . تهران ، انتشارات سمت .

23- شايان ، سياوش ،1377،تكليف شب در درس جغرافيا ، رشد آموزش ابتدايي ، سال دوم ، صفحه 31 .

24- شفيع آبادي ،  عبدالله، 1385،مباني روانشناسي رشد ، تهران . انتشارات اطلاعات،ص89 .

25- شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1387،روانشناسي رشد ، تهران ، انتشارات سمت،ص63 .

26- سباستين،لاتيز،2000،اين گونه بايد آموخت .،ترجمه كيوان عمويي ، 1380 ،تهران ، انتشارات لاييه،ص54.

27- سعادت آبادي ، محمد جعفر و وحيد مختاري،1383 ، ايجاد انگيزه كتاب خواني و مطالعه در كودكان و نوجوانان ، فصل نامه پژوهش  نامه ،سال چهارم، صفحه 85 .

28- عباس زاده ،مير محمد ،1380،آشنايي با تعليم و تربيت كودكان تيز هوش، تهران ،جهاد دانشگاهي،ص89 .

29- فرجادي ، غلامعلي،1381،علل موفقيت و عدم موفقيت دانش آموزان دوره ابتدايي در پاسخگويي به سوالات،تهران، دانشكده مديريت و برنامه ريز‍ي،ص34  .

30-  قورچيان ، نادر، 1371 ،سيماي پژوهش در خصوص تكليف شب در جهان امروز . فصل نامه تعليم و تربيت ،جلد5، شماره 2 ،صفحه 11 .

31- قاسمي ، راضيه ، 1383 ،بررسي رابطه انگيزه و پيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان مقطع سوم متوسطه . پايان نامه كارشناسي ارشد گروه علوم انسانی ،دانشگاه شيراز .

32-  كردي ، عبدالرضا ، 1377 ، لباس ابتكار را بر قامت تكليف نيز بپوشانيم ،مجلهرشد ، آموزش ابتدايي،جلد دوم،شماره 10، صفحه 42 .

33- مرتضوي زاده، حشمت الله ، 1385، خانواده و افت تحصيلي .مجله پيوند ،جلد6، شماره 299 ،صفحه 42 .

34- منظري توكليان ، علي رضا ، 1375،بررسي رابطه انگيزه و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع راهنمايي.پايان نامه كارشناسي ارشد گروه علوم انسانی، دانشگاه شيراز .

35- منادي مرتضي ، 1382 ،تفسير شكست هاي تحصيلي از ديدگاه جامعه شناسي ، فصل نامه تعليم و تربيت ، سال هشتم ، شماره 3،ص25 .

36- نورمحمديان ،مژده،1385،بررسي رابطه بين عملكرد تحصيلي و بهداشت رواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كرمان گروه علوم انسانی، دانشگاه كرمان 0

منابع انگليسي

1 –   Anderson ,  M.,  and  neuolH .,  2000 , The  end  of  home  work,New-   York: us department of Education ., p. 5 .

2-  Burenham ., D , 1905 , The hygiene of home  study  pedagogical semi- nar;  pp. 12-213- 229.

3- cooper , F., 1989 ,  synthesis of research on home work , French,Educa-

tional Leadership,pp.47- 89- 91 .

4 –  Epstein , R., 1922 , home work in instrauctional in the effective revere

Education, :new york ,pp.125-128.

5 –  Stit , B., 1916 ,  home  work  for  elementary  pupils ,  English ,Educati- on Reviwe, pp .360 – 386 .

6- strother , R., 1984, practical applictions of research, phidelta ,p    p52-53.

چكيده

پژوهش حاضرباهدف بررسي تأثيرارائه تكليف به روش حل تمرين برعملكردتحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش وپرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 – 88  موردبررسي قرارگرفته است.

باتوجه به ماهيت واهداف تحقيق اين تحقيق از نوع شبه تجربي(آزمايشي)بوده است.به اين صورت كه دو گروه آزمودني انتخاب شدند.گروهي كه تكاليف تمريني به آن هاارائه شده،به عنوان گروه آزمايش؛وگروه ديگر که تكاليف تمريني به آن ها ارائه نشده است،عنوان گروه كنترل بوده اند.در اين پژوهش از طرح  پيش آزمون –  پس آزمون استفاده شده است.

جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 – 88 است ،كه با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري كليه دانش آموزان اين  پايه كه در حال تحصيل بوده اند،131نفر مي باشد . بادرنظر گرفتن تعداد كل جامعه آماري،تعدادافراد نمونه 30 نفر انتخاب شده اند ،  كه از اين تعداد 15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه كنترل را شامل شده است.محقق اطلاعات رااز چند طرق مختلف از جمله : مراجعه كتابخانه اي،پرسشنامه عملكرد تحصيلي EPT جمع آوري كرده و سپس به تجزيه و تحليل آن ها پرداخته است .و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار داده و بر اساس نتايج آزمون،فرضيه هارا نتيجه گيري كرده و پاسخ مسأله خود را يافته است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي فراواني،ميانه و درصد استفاده شده است .

براي آزمون فرضيات تحقيق از روش آماري كو واريانس استفاده شده است.لازم به ذكر است جهت تسهيل و دقت در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است .

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري تأ ثير دارد .

كليد واژه:ارائه تكليف،حل تمرين،عملكرد تحصيلي  .

فصل اول

1-1 مقدمه

انسان عصر حاضر بخش عمده اي از زندگي خويش را به عنوان يادگيرنده در مراكزآموزشي و تحصيلي سپري مي كند و اين موجب صرف مبالغ عظيمي در زمينه هاي آموزش و پرورش مي شود.بديهي است كه شناسايي عوامل مؤثردريادگيري و راه هاي بهبود آن همواره از دغدغه هاي متخصصين تعليم و تربيت بوده است.علاوه بر اين متخصصين در جستجوي راه هايي هستندكه به كمک آن نه تنها دانش آموزان مطالب ارائه شده رادرآموزشگاه بفهمند،بلكه در امور تحصيلي خودانگيخته، فعال و علاقمند باشند و پيشرفت تحصيلي قابل توجهي كسب نمايند(قاسمي،1380).

براي برآورده ساختن نياز هاي آموزشي يك جامعه پويا ودرحال تحول،بايددر برنامه ريزي ها به طور مداوم تلاش هايي براي تحقق و تدوين يك سيستم آموزشي مؤثر در نظام آموزش و پرورش منظور شود.براي گسترش تاثير تكليف شب[1] و تدوين مطالب ومواد سودمند براي آموزش بايد در زمينه هايي كه بحران به حساب مي آيند،به تحقيق و مطالعه پرداخته شود(سيف،1386).

امروزه درآموزش و پرورش كشورما و بسياري ازكشورهاي ديگر موضوع تكليف شب يكي از موضوعات بحث برانگيز تعليم و تربيت به شمار مي آيد.

تكليف تمريني ابزاري است كه فرصت ها و فعاليت هاي خارج از مدرسه را براي رسيدن به اهداف برنامه درسي به طور مؤثر و آگاهانه به خدمت مي گيرد.

انجام تكاليف به روش حل تمرين،موجب تثبيت و تعميق آنها مي شود،حس استقلال تقويت شده و موجب علاقمندي به علم مطالعه در فراگير مي شود.فراگيرهنگام انجام تمرين به اين باور مي رسد كه يادگيري درخارج از كلاس و مدرسه نيزامكان پذيرخواهد بود. همچنين دانش آموزان ضعيف بااستفاده از اين فرصت مي توانند خودرابا سايرين هم سطح كنند(قورچيان ،1371).

مسئله تكليف شب همواره براي دانش آموزان،معلمان و اولياي مدرسه مطرح بوده و به عنوان يك حلقه ارتباطي  بين خانه و مدرسه نقش خاصي ايفامي كند و مي تواند به عنوان وسيله اي جهت ارتباط بين والدين،دانش آموزان و معلم به كار گرفته شود.

خانواده،مدرسه و جامعه سه ركن اصلي و مهم در آموزش  و يادگيري افراد به ويژه دانش آموزان را شامل مي شوند. امروزه به مقوله خانواده و جامعه در يادگيري توجه مي شود. در اين راستا تكاليف دانش آموزان ضمن دارا بودن ساير نقش ها،نقش ارتباطي بين مدرسه،جامعه و خانواده را نيز ايفا و مطالب آموخته شده درمدرسه را به كار بست هاي عملي در بيرون از مدرسه تبديل مي كند(قزويني،1370).

در چند دهه اخير در دنيا هيچ موضوعي به اندازه تكليف شب مورد توجه محققان قرار نگرفته و هدف نهايي آن ها بهبودوضعيت ارائه تكليف در فرايند تعليم و تربيت است. چرا كودكان هم چنان از انجام دادن تكاليف گريزان اند؟چه راهبرد هايي براي بهبود و شرايط انجام دادن تكاليف درسي مؤثر واقع مي شود ؟ چه ويژگي هايي بايددردانش آموزان باشد تا آن ها بدون هيچ مشكلي تكليف را انجام بدهند و تمرين كنند(بازرگان،1379).

تحقيق حاضر سعي دارد برپايه مبناي نظري و عملي،ارائه تكليف به روش حل تمرين كه يكي از روش هاي رايج در آموزش و پرورش كشورمان است ،رابيازمايد،وتاثيرآن رابر عملكرد تحصيلي دانش آموزان بسنجد ، و در حد امكان نقش ارائه تكليف به روش حل تمرين را در بهبود امر آموزش روشن تر سازد .

1-2 بيان مساله

مشكلي كه دربيشترمدارس كشور ما وجوددارد،اين است كه دانش آموزان به مطالعه اطلاعات محتواي  كتاب ها اكتفا مي كنند،اين در حالي كه دانش آموزان بايد فرصتي براي رشد خلاقيت و دست يابي به همان امكاناتي كه هستي به او عطا كرده است را داشته باشد.بدون شك تكليف شب فرصتي براي تمرين و ايجاد ياد گيري است و به منزلهً پنجره اي  است  كه از طريق آن والدين زندگي روزمره تحصيلي و علمي فرزندان شان را در مدارس تماشا بكنند(گروه آموزشي مديران،1386).

انجام تكليف به روش حل تمرين باعث مي شود مطالبي كه ازقبل ياد گرفته شده ، تقويت شده و در زندگي واقعي فرد در بيرون از مدرسه تأثيرات فراوان داشته باشد،تكاليفي كه به دانش آموزان ارائه مي شود بايد متنوع،معنادار و هدف دار باشد و به گونه اي ارائه شود تا ذهن دانش آموزان رادرابعادگوناگون به فعاليت واداركند و همين باعث مي شودكه دانش آموز احساس نكند كه كاري عبث و بيهوده انجام مي دهد (شعباني،1380).

تكاليف شب كه با كيفيت خوب به دانش اموزان ارائه مي شود،باعث افزايش انگيزه تحصيلي دانش آموزان شده و آن ها مي توانند در تكاليف بعدي كه به آن ها ارائه مي شود،موفق بشوند و ويژگي هاي ورودي عاطفي ورفتار هاي ورودي شناختي را براي تكليف بعدي تغييردهد،كه دراين صورت دانش آموزان احساس اطمينان به توانايي خود به منظورازعهده برآمدن مقتضيات تحصيلي و فعاليت هاي آموزشي دست پيدامي كنند(سيف،1386).

يكي از عواملي كه باعث رضايت خاطر دانش آموزان در انجام تكليف تمريني مِي شود،انجام فعاليت يادگيري آن ها و استفاده مناسب از زمان براي انجام تكليف آموزشي و كسب موفقيت است.وقتي كه دانش آموز نقش انجام تكليف شب را بر عهده ميگيرد و آن را با موفقيت انجام مي دهد،رضايت و امنيت لازم رابه دست مي آورد و مي تواند فعاليت هاي آموزشي را سازماندهي كند( ملكي،1384).

انجام تكليف به روش حل تمرين فرصتي براي انجام دادن مهارتهاي كسب شده و بكار گيري آموخته هاي جديد توسط دانش آموزان مي باشد،اين روش در تثبيت يادگيري،رفع نقاط ضعف درسي دانش آموزان،افزايش سرعت عمل در يادآوري مطالب ، تقويت حضور ذهن و ايجاد شرايط  مناسب بين پيش دانسته ها و آموخته هاي جديد موثر است (نجاريان،1370).

مدرسه بايدكودكان را ياري رساند تا هم به رشداجتماعي برسند و در آينده بتوانند زندگي سعادتمندانه اي داشته باشند و هم شايستگي هايي به دست آورند كه آن هارابه زندگي رضايتبخشي هدايت كند و به استقلال و رشد شخصيت برساند،تا بتوانند فعالانه در ساختن زندگي خاص خويش نقش خودرا ايفا نمايد(نظري نژاد،1385).

آن نوع تكليفي كارآمد است كه براساس علاقه،توانمندي و شرايط فردي و هوشي دانش آموز باشد ، .همچنين بايدابعادگفتاري،احساسي،ادراكي،انگيزشي،تحصيلي،تجسمي وحسي – حركتي را مورد تأكيد قرار دهد.

براي علاقمند كردن دانش آموزان به درس و ايجاد آمادگي ذهني و به ويژه به منظور تعميق يادگيري،بهتراست درخارج ازساعات مدرسه،فعاليت هايي براي دانش آموزان درنظرگرفته شود(سعادت آبادي،1383).

پس ازاجراي ارائه تكليف به روش حل تمرين به دانش آموزاني كه از اين روش استفاده كرده اند،انتظار مي رود بتوانند درانجام فعاليت يادگيري بعداز مدرسه به طور مستقل عمل كنند،تنهابه مطالعه محتواي كتاب اكتفانكنند،يادسپاري، يادآوري براي آنان تسهيل بشود واز تداخل اطلاعات پيش گستر و پس گستر جلوگيري كنند،حتي دانش آموز مي تواند در آينده به عنوان يك منبع اطلاعاتي  براي ديگر دانش آموزان باشد .

ازآنجاكه عملكرد تحصيلي موفقيت آميزانسان را در مسيركارآمدي قرار مي دهد و باتوجه به اين ، هدف هر نظام آموزشي افزايش سطح توانايي دانش آموزان است ،كه شاخص تحقق يا عدم تحقق آن عملكرد تحصيلي يادگيرندگان است.اين تحقيق به دنبال اين مهم بوده است  كه  مقوله  ارائه  تكليف به روش حل  تمرين  را  برعملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي بسنجد و درواقع مشخص سازد آيا روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان تأثير دارد يا خير ؟

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

يكي ازمسائل مهم برنامه هاي آموزشي كشورهاي مختلف به خصوص كشور ما ، بررسي  تاثير  تكليف  شب بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مي باشد ، كه در طول سال تحصيلي به صور مختلف به دا نش آموزان ارائه مي شود. شناخت اهداف و انواع تكليف شب يكي از مهمترين وظايف برنامه هاي آموزش و پرورش مي باشد. جريان تعليم و تربيت  در كشور ما به نوبه خود از اين مهم مستثني نيست ، لذا با توجه به اهميت و ضرورت اين امراقدام به انجام پژوهش هاي علمي دراين زمينه بيش از پيش ضروري مي باشد ( بازرگان ،1377) .

در كشور هايي مانند كشور ما كه به علت رشد سريع جمعيت در نتيجه كلاس هاي پر تراكم ، كمبود معلمان، محدود بودن ساعات آموزشي و …  باعث  شده كه  يادگيري  دروس در كلاس به طور شايسته انجام نپذيرد و لذا شرايط آموزش و پرورش مورد انتظار به دليل مشكلات فوق نمي تواند فراهم باشد ، لازم است دانش آموزان آنچه راكه درمدرسه آموخته اند در خانه تمرين وتكرار كنند ( افروز ،1378) .

هدف اصلي برنامه هاي بعد از مدرسه كه به صورت حل تمرين به دانش آموزان ارائه مي شود، حفظ امنيت كودك در ساعات بعد از تعطيلي مدارس به منظورجلوگيري ازبروزاحساس ترس و نگراني در اثر تنهايي و حفظ سلامت جسماني و رواني آنان است . اين برنامه ها فرصتي براي  آن هاست  تا  تكاليف درسي را تمرين و تكرار كنند ، همچنين در اين برنامه ها كمك و نظارت برنحوه انجام تكاليف شب، رفعمشكلات درسي و همچنين برنامه هاي غير درسي از اهميت بسياري برخوردار است (شوارتز ،1375).

بخش عمده يادگيري بايد در مدرسه انجام گيرد و فعاليت هاي خارج از مدرسه (حل تمرين) بايد مكمل يادگيري و فعاليت هاي مدرسه باشد.درشرايطي،توضيحاتي كه دركلاس داده  مي شود براي يادگيري بعضي از دانش آموزان كفايت مي كند ، امابراي بعضي ديگر ممكن است چنين نباشد ، لذا به تمرين بيشتري نياز پيدا مي كنند.در اين صورت مي توان با تعيين تكاليفي مناسب با نياز هر دانش آموز او را در اين امر ياري كرد ( سيف ، 1386).

جان ديويي[2] (1365) مي گويد :« آموزش و پرورش البته امر مهمي است ولي مهمترازآن زندگي كردن است » . بنابراين هدف آموزش و پرورش در مرحلهً اول بايد بهبود وضع زندگي باشد و مشق شب هم  بايد با زندگي كودك متناسب باشد ( شعاري ن‍‍ژاد ، 1387) .

ژان پياژه[3] (1365)مي گويد:« تصورات واعمال منطقي ذهن و به طور كلي هوش آدمي زاييده اعمالي است كه شخصاُ انجام مي دهد . هرچه ميزان فعاليت هاي بعد از كلاس دانش آموزان بهتر باشد ،تصور حاصل درذهن دقيقتر و صريحتر خواهد بود ( شكوهي ، 1381 ) .

دكتر هوشيار (1331) مي گويد :« دانستن تنها در زندگي كافي نيست و توانستن و به كار بستن نيز لازم است ، حتي دانستن تنها ضامن توانستن نيز نيست . ميل و رغبت به خود كاري در اطفال بسيار مهم و با ارزش است و همچنين نوع رغبت ها و علاقه به تمرينات شخصي است  كه  در مواقع غير عادي و غير مترقب زندگي شخصي به كار مي آيد ( شكوهي ، 1381 ) .

يادگيري فرايندي است که براي آن که اتفاق بيفتد نيازبه زمان و تکرار و تمرين دارد و تکليف شب اين امر را ميسرساخته ومارا به اهداف برنامه درسي مي رساند همچنين تکليف شب مهارت هايي راايجاد مي کندکه بچه ها براي مبارزه با مشکلات زندگي به آنها نياز دارند. تکليف شب از جمله مسائل آموزشي است که به علت درگيري والدين ، دانش آموزان ومعلمان با آن داراي اهميت و حساسيت ويژه اي است به طوري که عدم انجام آن توسط بعضي از دانش آموزان مشکلات عمده اي را براي  والدين و آموزگاران دوره ابتدايي فراهم ساخته و باعث ايجاداختلال در امر آموزش و فرايند يادگيري اين دسته از دانش آموزان گشته است . يادگيري مطالب درسي تنها دريافت اطلاعات در مدرسه و تمرين و تكرار آن ها در خانه نيست ، بلكه  شامل يك  سلسله فعاليت هاي مختلفي است كه كودك بايد در مورد آن اطلاعات انجام دهد ، تا بتواند آن ها را در ذهن خود جايگزين نمايد (رشد،1371) .

دانش آموزان باانجام تكليف به روش حل تمرين به اين نكته پي مي برند ، كه يادگيري تنها به مدرسه ختم نمي شود و آن ها مي توانند، به طور مستقل در خانه به تمرين دروس بپردازند . دانش آموزان در موقع حل تمرين ،نسبت به يادگيري آموزشگاهي نگرش مثبتي پيدا مي كنند ، و هم چنين رضايت خاطر نسبت  به زندگي و انگيزه تحصيلي كسب مي كنند .

چنين پژوهش هايي ضمن آگاه ساختن معلمان از احتياجات و نياز هاي كلاس خود او را از نظرات و پيشنهاد ها و انتقاد   هاي دانش آموزان در ارتباط باتكليف شب آگاه ساخته، آن گاه با شناختي كه از تكليف شب كسب مي كند ، تكاليفي متفاوت و با توجه به توانايي ها و تفاوت هاي فردي دانش آموزان  ارائه مي دهدوبدين وسيله ضمن ايجادانگيزه در كاربرد روش حل تمرين توسط دانش آموزان ، اهميت ويژه اي برخوردار است .

1-4 اهداف تحقيق

1-4 -1 هدف كلي

بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايهً پنجم دوره ابتدايي .

1 4 2 اهداف ويژه

–   تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين برتاثيرات هيجاني دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين دربرنامه ريزي فعاليت هاي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فقدان كنترل پيامد دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

– تعين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر انگيزش دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي.

1-Home work

 1-Dewei

2-Piaget

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي تاثير فعاليت هاي فوق برنامه بر خودکارامدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122