پايان نامه بررسي تأثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذيري صنعت توليد ماشين آلات راهسازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذيري صنعت توليد ماشين آلات راهسازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذيري صنعت توليد ماشين آلات راهسازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات طرح
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله تحقیق 3
1-4) اهداف تحقیق 5
1-5) چهارچوب نظری 6
نمودار1-1- مدل اندازه گیری رقابت پذیری 6
1-6) مدل تحقیق: 6
نمودار1-2- مدل مفهومی تحقیق 7
1-7) فرضیات یا سوالات تحقیق: 7
1-8) روش تحقیق 8
1-9) جامعه تحقیق 8
1-9-1) قلمرو مکانی 8
1-9-2) قلمرو زمانی 9
1-9-3) قلمرو موضوعی 9
1-10) جامعه آماری 9
1-11) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 9
1-12) روش تجزیه وتحلیل 9
1-13) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10
1-13-1)گات 10
1-13-2) سازمان تجارت جهانی 10
1-13-3) رقابت پذیری 10
1-13-4) منابع داخلی 11
1-13-5) موقعیت در بازار 11
1-13-6) توان خلاقیت 11
فصل دوم-مطالعات نظری
گفتار اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ
2-1-1) مقدمه 13
2-1-2) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ 15
2-1-2-1) ديدگاه مبتني بر منابع 17
2-1-2-1-1) سرمایه سازمانی 18
2-1-2-1-2) سرمایه انسانی 20
2-1-2-1-3) سرمایه مالی 20
2-1-2-2) ديدگاه موقعيت در بازار 21
2-1-2-2-1) سرمایه مشتری 22
2-1-2-2-2) هوشمندی رقابتی 22
2-1-2-3) ديدگاه مبتني بر توان خلاقيت و نوآوري 23
2-1-2-3-1) سرمایه نوآوری 23
2-1-2-3-2) توان فناوری اطلاعات 24
2-1-2-3-3) مدیریت دانش 24
2-1-3) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ 25
ﺟﺪﻭﻝ 2-1-1 ‐ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ 28
گفتار دوم- سازمان تجارت جهاني
2-2-1) مقدمه 31
2-2-2) مباني نظري 32
2-2-2-1) نظريه مركانتيليسم 32
2-2-2-2) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت 32
2-2-2-3) نظريه مزيت نسبي ريكاردو 33
2-2-2-4) نظريه هزينه فرصت 35
2-2-2-5) نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين 36
2-2-2-6) نظريه مزيت نسبي ليندر 38
2-2-2-7) آزمون تجربي لئونتيف 39
2-2-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت 40
2-2-3-1) اصل عدم تبعيض 41
2-2-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه 42
2-2-3-3) اصل مشورت 42
2-2-3-4) اصل حفاظتها 42
2-2-4) مذاكرات چند جانبه گات 43
2-2-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 44
2-2-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 45
2-2-7) ساختار سازمان جهاني تجارت 46
2-2-7-1) كنفرانس وزيران 46
2-2-7-2) شوراي عمومي 46
2-2-7-3) كميته ها 47
2-2-7-4) دبيرخانه 47
2-2-7-5) رويه تصميم گيري 48
2-2-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 48
2-2-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس 49
2-2-10 )عضويت در سازمان تجارت جهاني 53
2-2-10-1 ) مشكلات و پيچيدگيهاي الحاق 54
2-2-10-2 ) نقش و وظيفه آنكتاد 55
2-2-10-3) فرايند الحاق 55
2-2-10-4) اعضاي اصلي 56
2-2-10-5) اعضاي ناظر 56
2-2-10-6) اعضاي دوفاکتو 57
2-2-10-7) عضويت موقت 57
نمودار (2-2-2) تشريفات الحاق 58
2-2-11) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 58
2-2-12) ايران و سازمان تجارت جهاني 60
2-1-12-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 60
2-2-12-2) مراحل هفت گانه عضويت ايران 61
2-2-12-3) گاه شمار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت 63
2-2-13) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 69
2-2-14) چالشها و فرصتها در فرايند جهاني شدن اقتصاد 70
الف ) چالشها 70
ب ) فرصتها 71
گفتار سوم- تولید ماشین آلات راهسازی
2-3-1) مقدمه 75
2-3-2) سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی 75
جدول 2-3-1 ارزش واردات بر اساس دلار آمریکا 78
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق
2-4-1) مقدمه 79
جدول 2-4-1 مقایسه پژوهش های پیشین 86
فصل سوم-روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 88
نمودار 3-1 مراحل انجام تحقیق 89
3-2-1) طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 90
3-2-2) نوع پژوهش از نظر اجرا 91
3-3-1) قلمرو موضوعی 91
3-3-2) قلمرو زمانی 91
3-3-3) قلمرو مکانی 91
3-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات 92
جدول 3-2 ساختار کلی پرسشنامه ها 94
3-6) ابزار گردآوری داده ها 94
3-6-1) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق 95
3-7-1) روایی( اعتبار) ابزار پژوهش 97
3-7-1-1) روایی صوری 98
3-7-1-2) روایی محتوا 98
جدول 3-4 حداقل CVR مورد قبول 99
جدول 3-5 نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوا 99
3-7-2) پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش 100
جدول 3-6: ضريب آلفاي کرونباخ 101
3-7-3) روایی و اعتبار مرکب 102
جدول شماره 3-7: مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا 102
3-8-1) تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه 103
3-8-2) تعریف عملیاتی متغیرها 103
جدول 3-8 شاخص های متغیرهای تحقیق 104
3-9-1) معرفي روش PLS 105
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1) مقدمه 109
4-2) آمار توصیفی 109
4-2-1) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 109
جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت 110
نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت 110
جدول (4-2). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن 110
نمودار (4-2). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن 111
جدول (4-3). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب تحصیلات 111
نمودار (4-3). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیلات 112
جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه خدمت 112
نمودار (4-4). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه کار 113
4-2-2) جداول توافقی 113
4-2-2-1) جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری 113
جدول 4-5- جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری 113
4-2-2-2) جدول توافقی تحصیلات، سن و رقابت پذیری 114
جدول 4-6- جدول توافقی سن، تحصیلات و رقابت پذیری 114
4-2-2-3) جدول توافقی سابقه کاری، جنسیت و رقابت پذیری 115
جدول 4-7- جدول توافقی جنسیت، سابقه کاری و رقابت پذیری 115
4-2-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 116
جدول 4-8- شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها 116
4-3) آمار استنباطی 117
جدول 4-9- سطح معني‌داري آزمون كولموگروف – اسميرنف 118
4-3-2) آزمون فرضیات تحقیق 118
4-3- 2-1) مدل بيروني (مدل اندازه‌گیری) 119
جدول 4-10- کدگذاری متغیرها 120
نمودار 4-5- مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی 121
نمودار 4-6- آماره تی مدل کلی پژوهش 122
جدول 4-11- مدل بيروني حداقل مربعات جزئي 122
جدول 4-12- مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزئي 122
4-4) آزمون فرضیه‌های پژوهش 123
4-4-1) ارزیابی مدل ساختاری 123
4-4-2) معیار نیکویی برازش 124
جدول شماره 4-13: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری 125
4-4-3) آزمون فرضیات تحقیق 125
4-5) رتبه بندی ابعاد 127
جدول 4-14- رتبه بندی ابعاد متأثر از الحاق به WTO 127
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 129
5-2) نتایج تحقیق 129
5-2-1) منابع داخل صنعت 130
5-2-2) موقعیت در بازار 130
5-2-3) توان خلاقیت و نوآوری 131
جدول 5-1 مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین 131
5-3) پيشنهادات 133
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 135
5-5) مشکلات تحقیق 135
فهرست منابع و مآخذ 137
الف) منابع فارسی 137
ب) منابع لاتین 141
ج) وبسایت ها 143
پیوست 144

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1384)،آمارو کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات سمت

آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت کاربرد نرم افزار Smart-PLS . انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.

اديب، محمد حسين، سازمان تجارت جهاني نمايي خودماني، صنايع پلاستيك، شماره169، خرداد 1381.

امیدبخش اسفندیار، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، رفعتي، حكيميان و همكاران. بررسي آثار عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، دي 1375.

بهكيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381.

بيدآباد، بيژن. آثار كمّي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، 1382، تهران.

“تجارت خدمات در سازمان تجارت جهاني”، ترجمه مسعود كمالي اردكاني – ميترا نصيري، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني، 1383.

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: حسین شعفی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، 1384

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوشهگر: جعفر علیزاده، استاد راهنما دکتر فریده حق شناس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، 1384

بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: علیرضا عباس زاده مسیبی، استاد راهنما خسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، 1383

بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی (تریکوبافی): پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: مریم تبریزی، استاد راهنما اعظم رحیمی نیک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، 1381

بررسی پیوستن به ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنعت مخابرات کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشگر: احمد صادقی بیدمشکی، استاد راهنما منوچهر جفره، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، 1383

بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: حسن ابراهیم یزدی، استاد راهنما بهروز دری، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اداری، 1377

بررسی شرایط صنایع روغن نباتی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی با استفاده از مدل ماتریس SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشگر: رضا محمدی، استاد راهنما عباس منوریان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، 1383

پاكدامن، رضا، رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگر: نیما سعیدی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، 1388

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی: پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: محسن مازندرانی، استاد راهنما حسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، 1381

حافظ نیا،محمدرضا (1382).”مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی ” ،تهران،انتشارات سمت،چاپ هشتم

حافظ نیا،محمدرضا (1386).” روش تحقیق در علوم انسانی ” ،انتشارات سمت،چاپ دوازدهم

حقشناس كاشاني، فريده، سعيدي، نيما و حسنپور پازواري، محمود، 1389، “برنامه ريزي استراتژيك براي صنعت فرش كشور در آستانه عضويت در WTO با استفاده از ماتريس SWOT”، دو ماهنامه بررسيهاي بازرگاني، شماره 43، مهرو آبان 1389.

خاکی، غلامرضا 1378.،روش تحقیق با رویکرد پیان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور، چاپ اول.

داوری، علی، رضازاده، آرش، (1392)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

دبيرخانه آنكتاد، نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي‌ايران، چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني، مترجمان ابوالقاسم بنيات و ديگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگاني، 1381.

دنياي اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ،‌ص 5.

ديولد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.

رشيدي،ع، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تحليلي از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگاني، شماره11.

رضايي دولت آبادي، حسين، 1384، “طراحي مدل تاثيرگذاري بازارگرائي بر عملكرد كسب وكار با توجه به قابليتهاي بازاريابي”، خائف الهي، احمدعلي (استاد راهنما)، رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مديريت

رفعتي، محمد رضا و ديگران، جهاني شدن و اقتصاد ايران، بررسيهاي بازرگاني، شماره6، خرداد و تير 1383.

رقابت و همكاري در بازار آينده، فصلنامة آسيا، شماره هاي 32 و 33، پائيز و زمستان 1383.

رضا زاده، بهرام ، تنگناهاي رقابتي كشور در پيوستن به سازمان تجارت جهاني و استراتژيهاي مؤثر، فصلنامة مطالعات مديريت، شماره 30، بهار و تابستان 80.

رضويان، محمد تقي و بهاري جوان. معصومه و آذري محبي، رضا، تدوين سياستهاي بهينه تجارت خارجي ايران ( صادرات) براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پژوهشنامه اقتصادي ، ص40-13

سترگ، مجله تخصصی ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی، شماره های 3 و 4، تیر و مهر 139.

سر افراز، ليلا، بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي بازرگاني موجود در زمينه ماشينها و دستگاههاي برقي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 178-177، خرداد و تير 1381.

سرمد،زهره،بازرگان،عباس،حجازي،الهه،1376،روشهاي تحقیق در علوم رفتاري،چاپ سیزدهم،تهران،اتشارات آگه.

سعيدي، نيما، 1388، “بررسي تاثير عضويت ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابتپذيري صنعت فرش كشور”، عدالتيان شهرياري، جمشيد (استاد راهنما)، پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، دانشكده مديريت.

سکاران، اوما، 1381، روش تحقیق در مدیریت، ترجمۀ محمد صائبیو شیرازي، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

سواديان، بررسي تأثير يوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات محصولات صنايع نساجي ايران، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1379

صادقيان، علي، چشم انداز دور جديد مذاكرات تجاري چند جانبه، مجله اقتصادي، دور دوم، سال اول

عباس زاده، میرمحمد و همکاران، مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روشPLSو کاربرد آن در علوم رفتاری، 1391

كمالي اردكاني، مسعود، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات ( جزوه آموزشي)، دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، تابستان 1383.

كميجاني، اكبر، تحليلي پيرامون تجارت و تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1374

مركز تجارت بين‌الملل، آشنايي با قوانين سازمان تجارت جهاني (88 پرسش و پاسخ)، ترجمة گروه كارشناسان مذاكرات تجاري در نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني 1381.

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد یازدهم، انتشارات راهدان، تهران.

مؤمنی، منصور، فعال قیوم، علی ،تحلیلهای آماری با استفاده ار SPSS، 1391، چاپ چهارم.

مهرگان، محمدرضا، اصغريزاده، عـزتاالله و صـفري، حسـين، 1387، “بررسـي رقابـتپـذيري در سطح بنگاه بـا اسـتفاده از مدلسـازي معـادلا ت سـاختاريافته (مطالعـه مـوردي شـركت ملـي صـنايع پتروشيمي ايران) “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 46، بهار 1387

مهري، علي، 1383، “طراحي مدل مزيت رقابتي براي صنعت خودرو ايران”، خداداد حسيني، سيد حميد (استاد راهنما)، رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مديريت

نگاهي اجمالي به شكل گيري سازمان تجارت جهاني و تحليلي از جنبه هاي حقوقي و اقتصادي ناشي از الحاق ايران به WTO، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، زمستان 1375.

نوازني، بهرام، ايران و پيامدهاي جهاني شدن يا جهاني سازي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 189-188.

نوفرستي، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380.

هومن، حیدرعلی1384.،مدلیابی معادلات ساختاري با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، تحليلي پيرامون تجارت، تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به گات و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن»، تير 1374

ب) منابع لاتین

Akimova, Irina, 2000, ” Development of Market Orientation and Competitiveness on Ukrainian Firms”, European Journal of Marketing, Vol. 34 (9/10), pp: 1128-1148

Ambashta, Ajitabh., Momaya, K., 2002, “Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and models”, Singapore Management Review, Vol 26 (1), pp. 45-58

Barney, J., Wright, M., & Ketchen, D., J. 2001, ” The Resource-based View of the Firm: Ten Years after 1991″ , Journal of Management, 27, Pergamon, pp 625-641.

Bartlett, A., & Ghoshal, S., 1989, “Managinig across Borders”, Harvard Business School Press, Boston, MA. 1-402

Buckley, P., J et al, 1991, “Foreign Market Servicing Strategies and Competitiveness”, Journal of General Management, 17 (2), pp 34-46.

Celik, M., et-al, 2009, “Application Structuring Fuzzy Integrated Multi-stages Evaluation Model on Academic Personnel Recruitment in MET Institutions”, Expert Systems with Applications: An International Journal, 36(3): 6918-6927

Chen S.J. and Hwang C.L., 1992, “Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications”, Berlin; New York: Springer-Verlag.

CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china’s financial Services Sector,2002

DC, 2001, “Destination Competitiveness: Development of a Model with Application to Australia and the Republic of Korea”, An Australian Govt Report, October.

D’Cruz, J., and Rugman, A., 1992, “New Concepts for Canadian Competitiveness”, Kodak, Canada.

Dess, Gregory, G., & Lumpkin, Tom, G., 2003, “Strategic Management”, Mc GrawHill

Grant, R.M., 1991, “The Resource-Based View of Competitive Advantage: Implication for Strategy Formulation”, California Management Journal, Vol. 33, Spring, pp: 114-134

چکیده

پژوهش حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور می پردازد. فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، توسط آزمون PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این است که عضویت به سازمان تجارت جهانی بر منابع داخلی صنعت، موقعیت در بازارهای جهانی و توان خلاقیت و نوآوری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی اثر خواهد داشت و در نهایت به این نتیجه می رسیم که توان رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از عضویت کشور به سازمان تجارت جهانی اثر می پذیرد. مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت فعلی این صنعت در روند الحاق به WTO عبارتند از: افزایش تحقیقات بازاریابی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، تولید محصول مطابق با سلایق و نیازهای مشتریان جهانی، سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی، آشنا کردن تجار با فنون نوین بازاریابی بین المللی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ و گسترش سهم بازار.

فصل اول

 کلیات طرح

1-1) مقدمه

با گسترش روز افزون تجارت بین الملل، صنایع مختلف در جهان نیز در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روز به روز در بازارهای مختلف گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در این بازارها، يكي از جنبه هاي مهم در روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر، كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازارها و نظام مقرراتي آنها سوق مي‌دهد. اين امر توجه صنعت گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي مربوطه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش کمی و کیفی تولید ،كارايي، كيفيت خدمات پس از فروش، تنوع بخشي محصولات، بهبود در تکنولوژی تولید و ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و غیره معطوف مي‌سازد.

صنعت ماشین آلات راهسازی مي‌تواند از منابع كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز به شمار آید مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازارهای بين المللي و به خصوص بازارهای کشورهای منطقه بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازارها محصولات را تطبیق و قابل عرضه نماید، از طرفی عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تبدیل به يك فرآيند بلند مدت گشته است که پس از سالها و پس از 22 بار درخواست در سال 1384 ایران توانست با جلب نظر اعضا طی یک دوره 10 ساله به عنوان عضو ناظر پذیرفته شود که در دهه 80 شمسی و با تشدید تحریم ها و وضع تحریم های یکجانبه و چند جانبه این عضویت کمرنگ تر از گذشته شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و بحث توسعه روابط مبتنی بر احترام با سایر کشورها و در اولویت قرار گرفتن عضویت ایران در این سازمان در برنامه های اعلام شده از طرف وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مجددا بحث الحاق ایران به این سازمان مطرح گردیده است، بر همين اساس اين تحقیق ضمن بررسي و مروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني (WTO)، در پي بررسي اثرات الحاق ايران به این سازمان بر روي رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی خواهد بود.

1-2) بیان مساله تحقیق

تا کنون 160 کشور جهان رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند و 24 کشور جهان از جمله ایران جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول به مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، که در بین کشورهای غیر عضو ایران مهم ترین اقتصاد به شمار می آید و پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر برای کشورهای غیرعضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پرشتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصادی همراه است، به حساب می آید.

از دیگر روی چشم انداز آتی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی نمایانگر این واقعیت است که این صنعت در معرض تحولات اساسی در عرصه تکنولوژیک و سازمانی قرار دارد به طوری که پیش بینی می گردد که سالانه رشدی 6 درصدی داشته باشد و ارزش این صنعت در سال 2017 به 190 میلیارد دلار  در جهان خواهد رسید. در چهارچوب این تحولات از یکسو در زمینه مواد و قطعات مورد نیاز این ماشین آلات، نیروی محرکه آن و مجموعه های اصلی تشکیل دهنده آن دگرگونی های بنیادین در حال وقوع است و از سوی دیگر به اعتبار ملاحظات معطوف به روندهای جهانی سازی، دگرگونی های بنیادین در زمینه موازین رقابت در عرصه های ملی و بین المللی به وقوع خواهد پیوست. اولین و ساده ترین پیام این روند در صنعت ماشین آلات راهسازی در کشور ورورد ماشین آلات راهسازی با برندهای معتبر جهانی به کشور خواهد بود و از طرفی ورود قطعات اولیه با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر جهت تولید این ماشین آلات را درپی خواهد داشت.

صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی در طول تاریخ و در شرکت های بزرگ این صنعت از جمله کاترپیلار، لیبهر، کوماتسو، آلیسچالمرز  و اینترنشنال هیوج صاحب تکنولوژی و مرجع صدور استانداردهای ویژه خود بوده اند که به طراحی، مهندسی و تولید انواع لودر، بکهو لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، غلطک های راهسازی، گریدر، اسکریپر اقدام نموده اند، لذا این صنعت همواره به عنوان صنعتی مهم مطرح بوده و از لحاظ اشتغال زایی این نکته قابل تأمل است که به ازای هر دستگاه لودر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 12 نفر ایجاد خواهد شد و به واسطه ارتباطات بسیار گسترده و وسیع پیپشین و پسین که در طیف محصولات تولید شده بسیار وسیعی که دارند از جمله انواع لودرها، غلطک ها، بیل های مکانیکی، بولدوزرها و بسیاری دیگر  نیز  مورد توجه توسعه و نظام سیاستگزاری کشورهای جهان قرار داشته اند. (سترگ ، 1393، ش 3 و 4)

اهمیت این صنایع برای کشور و روند جهانی آن نشان می دهد که جهت گیری امروز صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی و نیز ماشین آلات عمرانی و معدنی ایران چاره ای جز جهانی شدن ندارد و بطور کلی استراتژی جهانی شدن کشور و ورود به عرصه رقابت جهانی، بزرگترین چالش کشور در راه توسعه صنعتی است.

فعالیت در تولید ماشین آلات راهسازی، که به دلیل تقاضا، نقدینگی و سودآوری بالا امکان پذیر شده است، اگر با اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی محصولات تولید شده و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی که به دلیل نیاز روز افزون در تولیدات زیرساخت های جدید در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، ترکمنستان استمرار پیدا کند، می تواند به صنعت رقابت مندی تبدیل شود.

با توجه به اینکه تا کنون هیچگونه تحقیقی درباره تأثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور انجام نپذیرفته است، لذا در این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات این الحاق سعی دارد تا به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت؟

1-3) اهمیت موضوع

با توجه به بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن ضرورت عدم اتکا صنایع کشور به درآمدهای نفتی و طرح موضوعاتی همچون صادرات و باز شدن مرزها به روی محصولات خارجی و وارد شدن صنعت کشور به دوره مشتری گرایی از دوره محصول گرایی و نیز امکان افزایش تولیدات ، گسترش شرکت ها و پیچیده شدن ارتباط بین شرکت های مختلف یک گروه اعم از تأمین کنندگان، بازار ، مشتریان و رقبا اهمیت وجود چنین تحقیقاتی درباره تأثیرات و تأثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بر روی حوزه های مختلف صنایع را روشن می سازد. این تحقیقات می توانند باعث شوند که کلیه زیرمجموعه های این حوزه ها در راستای اهداف و سیاستگزاریهای صحیح حرکت کرده و از ناهماهنگی و اتلاف زمان و انرژی جلوگیری شود، و تمامی نیروها در یک راستا قرار گیدند و برآیند بیشتری از آنها بدست آید. از طرف دیگر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در کشور با توجه به وجود امکان ارائه خدمت های قابل توجه در کسب بازارهای مختلف داخلی و خارجی می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.

با توجه به مطالب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی جهت صنایع مختلف کشور از جمله صنعت تولید ماشین آلات راهسازی که پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی قصد حضور و باقی ماندن در این عرصه رقابتی را دارند روشن تر می سازد. لذا این تحقیق با درک ضرورت فوق تأثیرات الحاق ایران به WTO بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی را موضوع کار خود قرار داده است.

1-4) اهداف تحقیق

هدف موضوع حاضر که بیشتر جنبه کاربردی در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی را داراست، پیش بینی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور از دیدگاه مدیران ارشد اجرایی این صنعت می باشد و تعیین میزان تأثیر پذیری این صنعت از تجارت جهانی است. سیاستهای اعمال شده از سوی مدیران و دست اندرکاران صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در شرایط ایجاد شده پس از الحاق، همگی باعث موقعیتهای رقابتی در این صنعت می گردند تا از این طریق آثار منفی را حداقل نموده و یا تا حد امکان از بین برده و از نتایج مثبت آن سود حاصل نمایند.

1-5) چهارچوب نظری

جهت این تحقیق از مدل ارائه شده توسط دکتر محمدرضا مهرگان، دکتر عزت الله اصغرزاده و دکتر حسين صفري، در کتاب اندازه گیری رقابتپذیری بنگاه، استفاده شده است.

1-6) مدل تحقیق:

مدل این تحقیق برگرفته شده از مدل ارائه شده توسط دکتر مهرگان و همکارانشان جهت بررسی رقابتپذیری شرکت ملی پتروشیمی ایران می باشد، که با توجه به مشورت خبرگان جهت بررسی رقابتپذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت مدل مفهومی تحقیق اصلاح گردید.

1-7) فرضیات یا سوالات تحقیق:

فرضیه اصلی این تحقیق این است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت.

سایر فرضیه ها به شرح زیر می باشند:

عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

1-8) روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و از تحقیقات میدانی است. در تحقیقات پیمایشی محقق در جهت توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع در جامعه مورد نظر است و بوسیله پرسشنامه، اسناد و مدارک و مصاحبه با متخصصان جمع آوری می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122