پايان نامه بررسي تأثير اليسيتورها بر توليد آرتميزنين در گياه درمنه خزري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير اليسيتورها بر توليد آرتميزنين در گياه درمنه خزري  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تأثير اليسيتورها بر توليد آرتميزنين در گياه درمنه خزري   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه    2
1-2-اهداف پژوهش:    3
2-1-ویژگی های گیاه شناسیArtemisia annua    16
2-1-1-گیاهشناسی تیره آستراسه (کاسنی)    16
2-1-2-پراکنش جغرافیایی تیره آستراسه (کاسنی)    18
2-1-3-گیاهشناسی جنس آرتمیزیا (درمنه)    18
2-1-4-پراکنش جغرافیایی جنس درمنه    19
2-1-5-گیاه شناسی گونه درمنه خزری (Artemisia annua    19
2-1-6-تاریخچه نامگذاری    20
2-1-7- ترکیبات شیمیایی سرده درمنه    21
2-1-8- خواص دارویی سرده درمنه:    22
2-2-متابولیت های ثانویه    26
2-2-1- ترپن ها    28
2-2-2- ترکیبات ازت دار    28
2-2-3- ترکیبات فنلی    28
2-2-3-1- فلاونوئیدها    29
2-2-4- نقش متابولیت های ثانویه در گیاهان مولد    30
2-2-5- بازار جهانی گیاهان دارویی و معطر    31
2-3-معرفی ساختار آرتمیزینین به عنوان یک ترپن مهم    31
2-4- کشت بافت گیاهی    33
2-4-1- طرز تهیه ریزنمونه گیاهی    33
2-4-1-1- انتخاب ریزنمونه    33
2-4-1-2- تأثیر مواد گیاهی و عوامل فیزیکی در رشد ریزنمونه    33
2-4-2- روشهای مختلف کشت بافت گیاهی    35
2-4-3- کشت کالوس    36
2-4-3-1 کالوس    36
2-4-4- هورمونهای گیاهی    38
2-4-4-1- اکسین ها    38
2-4-4-2- سیتوکنین ها    39
2-4-4-3- جیبرلین ها    39
2-4-4-5- اسید آبسیزیک    40
2-4-4-6- اتیلن    40
2-4-5- اسیدهای آمینه، آگار، pHو منبع انرژی    40
2-4-6- تمایز سلولی(Cytodifferentation)    41
2-4-7- تمایز اندام    41
2-4-7-1- اندام زایی    42
2-4-7-2- اندام زایی از بافت کالوس    43
2-4-8- کشت سوسپانسیون سلول های گیاهی    48
2-4-9- تولید متابولیت های ثانویه در محیط درون شیشیه ای    49
2-5- تحریک    52
2-5-1- محرک ها و فرایند تحریک    52
2-5-2- دسته بندی محرک ها    52
2-5-2-1- محرک های خارجی    52
2-5-2-2- عوامل داخلی    52
2-5-2-4- محرک های زنده    53
2-5-3- محرک و انتقال سیگنال    53
2-5-3-1- انفجار اکسیداتیو 1 و اکسیژن فعال 2 ((ROS    54
فصل سوم: بررسی منابع
3-1- مروری بر مطالعات کشت بافت در گیاهان دارویی    59
3-2- مروری بر مطالعات کاربرد محرک ها در تولید متابولیت های ثانویه    62
3-3- مطالعات انجام شده در مورد تأثیر محرک بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز    64
فصل چهارم: مواد و روش ها
4-1- مواد گیاهی مورد استفاده    68
4-1-1- کشت ساقه    68
4-1-2- کشت برگ    68
4-1-3- تهیه محیط MS به منظور کشت ریشه های مویین    69
4-1-3-1 طرز تهیه استوک ها    69
4-2- محرک های مورد استفاده    72
4-2-1- تهیه استوک محرک ها    73
4-2-1-1- استوک متیل جاسمونات    73
4-2-1-2- استوک سالسیلیک اسید    73
4-3- اندازه گیری میزان پروتئین کل از کالوس    74
4-4-آسکوربات پراکسیداز    75
4-4-1- محاسبه فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز    77
4-5- استخراج آرتمیزنین    78
4-5-1- آماده سازی    78
4-6- طرح و آنالیز های آماری    79
فصل پنجم: نتایج
5-1- نتایج حاصل از کشت بافت A.annua    81
5-2- نتایج حاصل از باززایی غیر مستقیم گیاه A. annua    84
5-3- میزان آرتمیزنین در کالوس    88
5-4- میزان پروتئین در کالوس گیاه درمنه خزری شاهد و تیمار شده با MJA   و SA در زمان های مختلف    90
5-5- فعالیت آنزیم ASC  در کالوس گیاه درمنه خزری شاهد و تیمار شده با MJA   وSA  در زمان های مختلف     91
فصل ششم: منابع
6- منابع    94
چکیده انگلیسی

 منابع

اصغری غ ر . 1385 .بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.صفحات 5-12.

ربیعی، م. 1380. بررسی خصوصیات اکولوژیک چند گونه جنس درمنه در استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. ص 6-10.

فارسی، م. ج،. ذولعلی. 1384. بیوتکنولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه مشهد. ص 55-68.

کافی م زند ا کامکار ب شریفی ح و گلدانی م  فیزیولوژی گیاهی (ترجمه)جلد اول انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .1382. صفحه 379.

کافی م زند ا کامکار به شریفی ح و گلدانی م  فیزیولوژی گیاهی (ترجمه)جلد دوم انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .1382. صفحه45 تا 86.

مظفریان، ولی ا…، 68-1367. بررسی و شناخت درمنه های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تهران، صفحات 41، 49، 63، 70، 101.

نوروزیان ا و بشیری صدر ز 1379.بررسی وضعیت کشت و صنعت گیاهان دارویی در ایران و جهان .سازمان علمی پژوهش های علمی و صنعتی ایران .صفحه 15.

یاری خسرو شاهی ا .1383. برسی کشت بافت در سرخدار و میزان تاکسول تولیدی در شرایط In vitro.پایان نامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی .دانشگاه تبریز .صفحات 87 و 91.

Abdih, MZ. Israr, M.Rehman , R.U. and  S. K. Jain(2003) Artemisinin  a  novel  antimalarial  drug : biochemical  and  molecular  approaches   for  enhanced  production  . plant  a  Med .69:289-299.

Ali  M. B. Hahn E. G., Peak K. E. Effect of temperature on oxidative stress defense system , Lipid proxidation and Lipoxygenase activity in Phalaenopsis.Plant Physiology and Biochemistry.2005; 43:213-223.

Alscher R. G. Donahue J. L. and Cramer L L. Reactive oxygen species and anti oxidants: relationship in green cells.Physiols. plant.1997; 100: 223-224

Archana, G. Sarish, T. Dhingra, V. and  M. L. Narasu (2002). Inflvence of different strains of  Agrobacterivm  rhizogenes  on  indoction  of  hairy  roots and  arhemisinin  prodoction  in  Artemisia  anna. Cvrrent  Scienece vol :81

Beyer, E. M. J. (1976) A plant inhibitor of ethylene action in plant. Plant Physiol. 58:268-271.

Bohlmannm, J. Meyer, G. and R. Croteau. (1998) Plant terpenoid synthases: molecular and phytogenic analysos. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 95:4126-4133.

چکیده:

آرتمیزنین ترکیبی از گروه متابولیت های ثانویه موسوم به لاکتون سزکویی ترپن اندوپراکسیدها می باشد که در اندام های هوایی گیاه درمنه خزری Artemisia annua (خانواده آستراسه) فعالیت مؤثری را برعلیه نژادهای انگل پلاسمودیوم عامل بیماری مالاریا از خود نشان می دهد. کشت ریزنمونه در حضور عوامل محرک، راه مناسبی جهت افزایش تولید متابولیت ها و شناخت بهتر از مسیر سیگنالینگ سلولی، باززایی غیر مستقیم و تولید گیاهانی با میزان آرتمیزنین بالا می باشد. به این منظور در این پژوهش از غلظت های مختلف هورمون در محیط کشت MS جهت کالوس زایی، شامل (0/5, 1, 2 mg/l) BAP و(0/5, 1, 1/5 mg/l) 2,4-D استفاده شد. سپس شاداب ترین کالوس ها ی حاصل از ریزنمونه برگ و ساقه جهت القای باززایی به محیط MS حاوی هورمونهای (0/5, 1 mg/l) BAP , (0/5, 1 mg/l) Kin انتقال داده شد. در این پژوهش به منظور افزایش تولید متابولیت ها از غلظت های مختلف محرک های زنده سالسیلیک اسید (با غلظت های mg/50 ml culture 2و 6) و متیل جاسمونات (با غلظت های  µM50 و 150) استفاده شد و اندازه گیری میزان آرتمیزنین بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری انجام شد. کالوس های تیمار شده با محرک ها 48 و 120 ساعت پس از اعمال تیمار از محیط سوسپانسیون برداشته شدند. به منظور بررسی مسیر سیگنالینگ منجر به تولید آرتمیزنین روند تغییرات فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و تجمع میزان پروتئین بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مختلف هورمونی در ریزنمونه ساقه اختلاف معنی داری را نشان نداده و بیشترین وزن تر کالوس مربوط به تیمار  1/5 mg/l 2,4-D , 1mg/l BAP در ریزنمونه برگی مشاهده شد. بیشترین درصد باززایی غیر مستقیم، در محیط 1 mg/l Kin ودر ریزنمونه برگ بود. نتایج بررسی کالوس های تیمار شده و شاهد نشان داد که محرک باعث افزایش تولید آرتمیزنین شد. نتایج نشان داد که تیمار با محرک سبب فعال شدن سیستم دفاعی ضداکسنده در گیاه و افزایش تجمع پروتئین و افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در کالوس های تیمار شده می شود.

کلمات کلیدی: درمنه خزری، کالوس، باززایی، آرتمیزنین

فصل اول

1-1- مقدمه

امروزه متابولیت های ثانویه[1] به عنوان منبعی برای تولید دارو، افزودنی های غذایی، طعم دهنده ها و درمان بیماری ها به کار می روند (Sairam, R. et al. 2002). قدیمی ترین اطلاعات استفاده از گیاهان به عنوان دارو از سومریان و مصریان مربوط به حدود 1550 سال تا 3 هزار سال پیش از میلاد مسیح می باشد (اصغری، غ ر. 1385). ترکیبات طبیعی را می توان به عنوان ترکیبات راهنما برای طراحی منطقی داروهای جدید، توسعه الگو برداری از سنتز آنها و کشف اثرات درمانی جدید مورد استفاده قرار داد (اصغری، غ ر. 1385). گیاه A.annua منبع یک داروی مهم گیاهی سنتی در چین به نام Qing Hao است که در حدود بیش از 2000 سال به عنوان داروی کاهنده تب استعمال می شده است. ترپنوئیدها و فلاونوئیدهای متعدد استخراج شده از A.annua فعالیت ضد سلولی[2]  مهمی را در هنگام آزمایش روی تومور در انسان نشان داده است. در بین این مواد، آرتمیزین  و کورستاژتین[3]  به عنوان ماده موثر در این فعالیت ضدسلولی مهم اثبات شده اند. همچنین عصاره های استخراج شده از قسمت های هوایی گیاه A.annua که در مجاورت هوا خشک شده اند، دارای فعالیت تعدیل مصونیت از طریق تکثیر لنفوسیت نوع T بوده اند. بر اساس مطالعات انجام شده 24 ترکیب در اسانس گونه A.annua مشاهده شده است. ترکیبات اصلی این اسانس، آرتمیزیا کتون، 1و8- سینئول، پینوکاروون، بتا–سلینن، کامفور و گاما- مورولن می باشند) مینا ربیعی، 1382). یکی از مهمترین ترکیبات دارویی این گیاه، آرتمیزینین[4] از گروه متابولیت های ثانویه موسوم به لاکتون سزکویی ترپن اندوپراکسیدها می باشد که فعالیت مؤثری را برعلیه نژادهای انگل پلاسمودیوم[5] عامل بیماری مالاریا از خود نشان می دهند. از آنجا که در گزارشات سازمان بهداشت جهانی موارد مقاوم این انگل به داروهای فعلی نظیر کلروکوئین، سولفادوکسین و پرپمتامین یافت شده، به همین دلیل تولید تجاری و انبوه آن مورد توجه خاصی قرار گرفته استKalyman , D. L. 1985)). عملکرد نسبتاٌ کم [08/1 – 01/0 درصد] این ماده در گیاه محدودیت عمده ای در تولید تجاری آن است. تغییرات در شرایط کشت و محیط رشد در کشت های سلولی و تغییر سطوح هورمون های رشد در کشت بافت به منظور بالا بردن مقدار آرتمیزنین چندان موفق نبوده است و از طرف دیگر به دلیل منابع محدود و مشکلات ساخت مصنوعی – شیمیایی این ماده مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش های زیادی برای افزایش آرتمیزنین از گیاه فوق به کمک الیسیتورها صورت گرفته است(Archana, G. et al. 2002). کاربرد محرک های زنده[6] (مانند: متیل جاسمونات[7] و عصاره مخمر[8]) یک استراتژی مهم در تغییر میزان فعالیت آنزیم های دخیل در مسیر بیوسنتز متابولیت های ثانویه و در نتیجه افزایش تولید آنها می باشد (Zaho, J. et al. 2001).

بنابر این در این تحقیق اثرات محرک های[9] مختلف (متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید[10]) بر تولید آرتمیزنین، تجمع پروتئین و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز[11] مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2-اهداف پژوهش:

معرفی بهترین هورمون جهت کالوس زایی در گیاه درمنه خزری.

معرفی بهترین غلظت هورمون جهت کالوس زایی.

معرفی بهترین هورمون جهت باززایی.

معرفی بهترین غلظت هورمون جهت کالوس زایی.

معرفی بهترین محرک به منظور حداکثر تولید آرتمیزنین.

معرفی بهترین غلظت محرک به منظور حداکثر تولید آرتمیزنین.

بررسی تغییرات میزان پروتئین و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برابر محرک.

1-2-ویژگی های گیاه شناسیArtemisia annua

درمنه (A.annua)از دولپه ای ها، راسته Asterales، خانواده Asteraceae و قبیله Anthemedeae  است. گیاهی است یکساله، راست (برافراشته)، بدون کرک یا دارای کرک های پراکنده، ساقه منفرد به ارتفاع 100-30 سانتی متر، برگها 5-3 ×4-2 سانتی متر، دارای دمبرگی بلند، دو بار شانه ای منقسم، پانیکول بسیار بزرگ با شاخه های به طور تقریبی 25 سانتی متر، کلاپرکها متعدد، دمگل دار، واژگون، کروی، نهنج بدون کرک، جام گل لوله ای باز، پنج دندانه ای، زردرنگ می باشد که در گرگان، مازندران و گیلان از پراکنش نسبتا وسیعی برخوردار است.)مظفریان، ولی ا…، 68-1367(

2-1-1- گیاهشناسی تیره آستراسه (کاسنی)[12]

نام لاتین کاسنی از Aster، که یک واژه یونانی به معنای ستاره می باشد مشتق شده است و کمپوزیته، یک نام قدیمی اما هنوز معتبر برای این تیره است که اشاره به نوعی گل آذین مشخص دارد که از ویژگی های تیره آستراسه به حساب می آید (Cronquist 2001).

بزرگترین جنس های این تیره Senecio (1000 گونه)، Vernonia (1000گونه)، Centaurea (700 گونه)، Cousinia (600 گونه)، Helichrysum (550 گونه) و Artemesia (550 گونه) هستند (Wagenitz 1976).

اکثر اعضای تیره کاسنی ساختار علفی دارند، اما تعداد قابل توجهی نیز به شکل درختچه، تاک و درخت دیده می شوند (Judd, Campbell et al. 1999).

فرم رویشی گیاهان این تیره به صورت علفی یا خشبی، یکساله تا چند ساله است.

سیستم ریشه ای آنها راست ریشه[13] با ساقه  مستقیم و دارای برگ های متناوب، غالباٌ با بریدگی های گوناگون است. گل ها به صورت گلهای کناری در کپه های ناجور جنس ماده یا ماده عقیم، گلهای طبقی (لوله ای) نر ماده یا به ندرت ماده یا نر عقیم، عموماٌ ماده یا به تخمدان تقلیل یافته و از نظر عمل نر با لوله ای یا به ندرت لوله ای – نخی شکل، غالباٌ زرد یا به ندرت سبز مایل به قرمز (مظفریان 1387).

جام گل در این تیره سفید، قرمز یا زرد، زبانه ای یا پهن شده نامنظم و 2 تا 3 لوبه یا لوله ای باریک و با شکافهای نامنظم و دندانه دار یا به ندرت کاملاٌ لوله ای است.

میوه ها به صورت فندقه هم شکل یا به ندرت ناجور شکل، 2 تا 10 رگه ای یا 1 تا 3 باله، استوانه ای یا با سطح پشتی- شکمی فشرده هستند. کلاله در گل های این تیره وجود ندارد یا وجود دارد، کاهکی، تاج مانند یا گوشک دار مورب، به ندرت متشکل از فلس های بسیار باریک متعدد است. کیسه های بساک با قاعده دم دار یا به ندرت بدون دم، با رأس زایده دار است. خامه گل سربریده، با رأس قلم موئی، با کلاله خطی کناری است.

2-1-2-پراکنش جغرافیایی تیره آستراسه (کاسنی)

این تیره در سراسر جهان به استثنای قطب جنوب و قطب شمال توزیع شده، ودر مناطق  خشک [1] و نیمه خشک [2] ، عرض های جغرافیایی معتدل ، نیمه گرمسیری و پایین شایعترین پوشش گیاهی است (Valles and McArthur 2000).

2-1-3-گیاهشناسی جنس آرتمیزیا (درمنه)

تا کنون بیش از 500 گونه برای این سرده شناسایی شده است (LI,Jiang et al.2012). فرم رویشی درمنه، علفی یا خشبی و بوته مانند ،یکساله دوساله تا چند ساله هستند. دارای سیستم ریشه ای، راست ریشه با ساقه برافراشته یا ایستاده، گاهی افتان و گسترده روی زمین، ساقه ها متعدد، در برخی گونه ها بدون انشعاب است. برگ هامتناوب، بدون کرک یا به اشکال گوناگون کرک دار، کرک ها 2 شاخه، به ندرت ستاره ای یا ساده، در بالا اغلب حاوی کرک های غده ای منقوط بدون پایک، پهنک شانه ای بخش یا شانه ای بریده یا 2 تا 4 بار شانه ای بخش، به ندرت ساده، دندانه دار، قاعده ای ها دمبرگ دار، برگ های ساقه ای اغلب بدون دمبرگ یا دمبرگ کوتاه دارند. گل آذین در گل های جنس آرتمیزیا با شمای عمومی گل آذین پانیکول یا سنبله ای- خوشه ای است.

گل های جنس آرتمیزیا همگی لوله ای، در کپه های جور جنس نر ماده، 5 دندانه ای، تعدادی از گلها عملاٌ عقیم یا در کپه های ناجور جنس کپه ها با گلهای کناری ماده لوله ای نخی شکل، در بالا 2 دندانه ای و گل های مرکزی نر ماده و بارور با رأس 5 دندانه ای یا در کپه های با گل های کناری ماده و گلهای مرکزی عملاٌ نر در بالا 5 دندانه ای. میوه به شکل فندقه، بدون کرک، بدون کاکل، مستعطیلی باریک، کوچک، با جای زخم ناشی از اتصال لوله گل جانبی و ناف قاعده ای جانبی است. (مظفریان. 1387).

2-1-4-پراکنش جغرافیایی جنس درمنه

گونه های این جنس در اکوسیستم های بسیاری شامل صحرا (A.santolina)، محیط های مرطوب در نزدیکی سطح دریا تا ارتفاعات بالا در حدود 4000 متر (A.melanolepis) رشد می کنند. برخی گونه ها نظیر A.vulgaris در مناطق پوشیده شده از مواد پوسیده و فاسد رشد می کنند .(Cox and Moore 2010)

گونه های درمنه به طور گسترده ای در نیمکره شمالی، (معمولاٌ در زیستگاههای خشک و نیمه خشک) پراکنده شده اند، اما در نیمکره جنوبی تنها در حدود 10 گونه از این جنس یافت شده است (Hayat, Ashraf et al. 2009).

2-1-5-گیاه شناسی گونه درمنه خزری (Artemisia annua)

گیاه درمنه خزری دارای ساقه منفرد به ارتفاع تا 120 سانتیمتر با برگ های بدون کرک یا با کرک های پراکنده، برگ های ساقه ای 2 بار شانه ای بخش، دمبرگ دار با قطعات اصلی جدا از یکدیگر، قطعات شانه ای بخش یا شانه ای منقسم با لوب های سر نیزه ای دندانه دار یا کامل، محور برگ عریان یا با دندانک های کم، برگ های بالای ساقه و لابه لای ساقه ها به تدریج کوچک شده، برگ های روی شخه های گل آذین بسیار کوچک و با تقسیمات خطی تا نخی است. گل آذینها پانیکول گسترده با شاخه های بلند، مورب تا تقریباٌ افقی گسترده دارند.

گل های کناری ماده و زمان گلدهی و میوه دهی در اواخر تابستان تا اواسط پائیز است. رویشگاه گیاه در ایران: شمال، غرب، مرکز و شمال شرق است.

[1] Tropical region

[2] Subtropical region

[1] Secondary metabolite

[2]Cytotoxic

[3] Quercetagetin

[4]Artemisinin

[5]Plasmodium

[6] Biotic elicitors

[7] Methyl jasmonate (MJA)

[8] East extract (YE)

 [9] Elicitors

[10] Salicylic acid (SA)

 [11] Ascorbate peroxide

[12]. Asteraceae

[13]. Tap root

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122