پايان نامه بررسي تأثير انگيزه در ارتکاب جرم و ميزان مجازات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير انگيزه در ارتکاب جرم و ميزان مجازات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير انگيزه در ارتکاب جرم و ميزان مجازات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
الف ـ بیان مسأله3
ب ـ سابقه تحقیق4
ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق5
د ـ سؤالات تحقیق5
ه ـ فرضیه¬های تحقیق6
و ـ روش تحقیق6
ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق6
فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم¬شناختی و روان¬شناختی انگیزه
مبحث اول ـ مفاهیم9
گفتار اول ـ واژه-شناسی10
الف ـ انگیزه10
ب ـ اراده12
ج ـ قصد مجرمانه13
گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه14
الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام)14
ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص)14
ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک17
مبحث دوم ـ آموزه¬های کیفری انگیزه18
گفتار اول ـ انگیزه و آموزه¬های مکتب کلاسیک19
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه¬های مکتب تحققی21
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین24
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه¬های مکتب کیفری اسلام26
مبحث سوم ـ تحلیل جرم¬شناختی و روان¬شناختی انگیزه28
گفتار اول ـ تحلیل جرم¬شناختی انگیزه29
الف ـ طبقه¬بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم-شناسی31
1ـ جرم ابتدایی32
2ـ جرم سود-بخش32
3ـ جرم عدالت¬خواهی کاذب33
4ـ جرم سازمان-یافته34
ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم-شناسی34
1ـ علت35
2ـ شرط36
3ـ عامل37
گفتار دوم ـ تحلیل روان¬شناختی انگیزه39
الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان-شناختی40
ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان-شناختی41
فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا
مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم45
گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل¬دهنده جرم46
الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن47
ب ـ آدم-ربایی49
ج ـ نشر-اکاذیب51
د ـ افترای عملی52
و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری52
گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل-موجهه53
الف ـ به عنوان دفاع مشروع54
ب ـ به عنوان ضرورت55
ج ـ به عنوان رضایت بزه-دیده57
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی59
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات60
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات67
الف ـ انگیزه خدمت به مردم67
ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین67
ج ـ علم به بی¬گناهی متهم68
د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم69
گفتار دوم ـ در تشدید مجازات69
الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت70
ب ـ انگیزه فساد در زمین72
ج ـ انگیزه براندازی حکومت72
د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت73
گفتار سوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط73
الف ـ در اعمال تخفیف76
ب ـ در اعمال تعلیق77
ج ـ در اعمال آزادی مشروط79
نتیجه-گیری80
پیشنهادات81
فهرست منابع83

« منابع و مأخذ »

الف ـ کتب

1ـ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد حسین نجفی و محمد آشوری، چ 3، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

2ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 22، تهران، نشر میزان، 1388.

3ـ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 2، تهران، انتشارات فرودسی، 1376.

4ـ الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، چ 3، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، 1372.

5ـ بنتهام، سوزان، روان­شناسی تربیتی، ترجمه بیابانگرد و نعمتی، تهران، انتشارات رشد، 1384.

6ـ بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان، 1366.

7ـ پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

8ـ پیکا، ژرژ، جرم­شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

9ـ جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ 1، تهران، انتشارات گنج دانش، 1363.

10ـ دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، چ 3، تهران، انتشارات کیهان، 1376.

11ـ رائوس، اسپنسر، روان­شناسی عمومی، ترجمه حمزه گنجی، ج 1، تهران، نشر ویرایش، 1375.

12ـ رمضانی، خسرو، روان­شناسی تربیتی، یاسوج، انتشارات فاطمیه، 1379.

13ـ سانتراک، جان، روان­شناسی تربیتی، ترجمه مرتضی امیدیان، چ 1، یزد، دانشگاه یزد، 1385.

14ـ سجادی، سید­جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی، تهران، انتشارات امیر­کبیر، 1375.

15ـ سیف، علی اکبر، روان­شناسی پرورشی، چ 14، تهران، انتشارات آگاه، 1385.

16ـ صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، ج 3، چ 2، تهران، نشر داد، 1373.

17ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 2، چ 2، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372.

18ـ عظیمی، سیروس، اصول روان­شناسی عمومی، تهران، انتشارات دهخدا، 1348.

19ـ علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات فردوسی، 1367.

20ـ عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج 1، چ22، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362.

21ـ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ترجمه نعمت­اله الفت و سید­مهدی منصوری و ناصر قربانی نیا،ج2­، تهران، نشر میزان، 1373.

22ـ عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه عباس شیری، تهران، نشر میزان، 1373.

23ـ گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، چ 1، تهران، انتشارات مجد، 1374.

24ـ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372.

25ـ گیج، نیت؛ برلانیر، دیوید، روان­شناسی تربیتی، ترجمه غلامرضا خوی­نژاد و همکاران، مشهد، انتشارات پاژه، 1374.

26ـ کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، ج 1، چ3، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

27ـ کی­نیا، مهدی، روان­شناسی جنایی، ج 1، تهران، انتشارات رشد، 1374.

28ـ لاژرژ، کرستین، سیاست جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرند آبادی، چ 1، تهران، انتشارات یلدا، 1375.

29ـ محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375.

30ـ محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چ 3، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375.

31ـ مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، چ 1، تهران، نشر میزان، 1373.

32ـ مظلومان، رضا، جرم­شناسی، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353.

33ـ مظلومان، رضا، کلیات جرم­شناسی، چ 2، تهران، دانشگاه تهران، 1356.

34ـ میرمحمد­صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج 3، چ 11، تهران، نشر میزان، 1387.

35ـ نجفی­ابرند­آبادی، علی­حسین و هاشم­بیگی، حمید، دانش­نامه جرم­شناسی، چ 2، تهران، شهید­بهشتی، 1377.

36ـ نجفی­توانا، علی، جرم­شناسی، چ 1، تهران، انتشارات خیام، 1377.

37ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ 2، تهران، انتشارات کانون وکلای دادگستری، 1375.

ب ـ مقالات

38ـ زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قسمت اول»، مجله دادرسی، ش 46، 1383.

39ـ زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قست دوم»، مجله دادرسی، ش 47، 1383.

40ـ زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، مجله حقوق، دادرسی، ش 48، 1383.

41ـ نوری، رضا، «انگیزه ارتکاب جرم و اراده مجرمانه»،  مهنامه قضایی، ش 144، 1356.

42ـ نوری، رضا، «انگیزه ارتکاب جرم»، مهنامه قضایی، ش 93، 1352.

43ـ ولیدی، محمد صالح، «تأثیر قصد مجرمانه و انگیزه ارتکاب در مسائل کیفری»، مجله میان­رشته­ای،  ش 43، 1363.

ج ـ پایان نامه­ها

44ـ راهنمازاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1369.

45ـ زینلی، محمدرضا، جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

46ـ سلامتی، بهروز، پرونده شخصیت، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

47ـ صحابی، منصور، تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و     جرم­شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1378.

د ـ قوانین

48ـ آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 7 بهمن 1372.

49ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

50ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر 1370.

51ـ قانون تعزیرات مصوب 6 اردیبهشت 1375.

52ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

53ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

54ـ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع­کنندگان و مصرف­کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

55ـ قانون مجازات اخلال­کنندگان در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369.

56ـ قانون مجازات اخلال­کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 12 دی ماه 1351.

57ـ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.

58ـ قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 16 مهر 1353.

59ـ قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب 25 مرداد 1346.

و ـ سایت ها

www.noormags.com 60_

www.irandoc.ir 61_

www.ensani.ir 62_

چکیده

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می­شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقو­دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت­های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسند­گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می­شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر­مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی­کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی ایفاء می­کند.

واژه­های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

مقدمه

مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­شناسی است. از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­شود. بنابراین جستجوی انگیزه­ های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می­تواند شاخصی بین­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

 الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممكن است نفع شخصي و جمع­آوري مال و گاه ممكن است ارضاي حس انتقام و خودخواهي و غرور باشد.گاهي نيز ممكن است كه اين انگيزه­ها ناشي از احساسات انساني و بشردوستانه باشد. كسي كه مال و ثروت شخص متمولی را مي­ربايد تا بين مستمندان تقسيم كند، مادري كه براي سير كردن شكم گرسنه فرزندان خود مرتكب سرقت مي­شود و يا پزشکي كه براي پايان دادن به دردهاي بي­درمان و لاعلاج بيمار غيرقابل معالجه، او را از قيد حيات مي­رهاند، مسلماً نفع شخصي نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر­دوستانه انجام مي­دهد. قانونگذار جزائي در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علي­الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بي­تأثير دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تأثيري در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام می­­دهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف ­­نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوءنيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با اين همه عده­اي از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها مي­گويند موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­کند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ب ـ سابقه تحقیق

عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.

از پایان نامه­هایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است می­توان به پایان­نامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافته­های این پایان­نامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

2ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

3ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات.

4ـ قضات بتوانند با استمداد از یافته­های تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

د ـ سوالات تحقیق

1ـ آیا انگیزه همان قصد و سوءنیت است و به عنوان یکی از عناصر سه­گانه در تحقق جرم محسوب     می­شود یا هر یک موضوعات مستقل از یکدیگرند؟

2ـ آیا داشتن انگیزه شرافتمندانه یا پست در ارتکاب جرم، در میزان مجازات مجرم مؤثر می­باشد یا خیر؟

ه ـ فرضیه­های تحقیق

1ـ انگیزه با قصد و سوءنیت تفاوت دارد و دو موضوع مستقل از یکدیگرند، قصد و سوءنیت رکنی از ارکان سه­گانه جرم است در حالی که انگیزه خارج از ارکان جرم می­باشد.

2ـ انگیزه در میزان مجازات مجرم تأثیر دارد و ممکن است مجازات مجرم بر حسب انگیزه شرافتمندانه یا پست، تضعیف یا تشدید شود.

و ـ روش تحقیق

در این پایان­نامه جمع آوری مطالب به روش کتابخانه­ای انجام گرفته است. هر پژوهشگری قبل از شروع به تحقیق، ناگذیر از مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود در آن می­باشد. این روش مرسوم­ترین و متداول­ترین روش و یکی از مهم­ترین مراحل مربوط به جمع آوری اطلاعات برای انجام دادن هرگونه تحقیق علمی می­باشد. نگارش این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی است که شامل توصیف و تحلیل دقیق مسأله، بیان سیر تاریخی و اهمیت آن، نقد پژوهش­های پیشین در باره آن، نکته­های مثبت و منفی این پژوهش و تشریح روش­ها و ملاک و مأخذهای پژوهش می­باشد.

ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق

تحقیق حاظر در دو فصل به شرح ذیل تدوین ونگارش یافته است:

1ـ فصل اول برگرفته از چند مبحث و گفتار می­باشد که در ابتدا به تعریف و توصیف انگیزه و تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه و سپس دیدگاههای مکاتب کیفری مختلف درباره این مهم مورد بررسی قرار گرفته و در آخر به تحلیل روان­شناختی و جرم­شناختی انگیزه پرداخته شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122