پايان نامه بررسي تأثير انگيزه هاي مديريت سود بر چسبندگي هزينه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير انگيزه هاي مديريت سود بر چسبندگي هزينه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تأثير انگيزه هاي مديريت سود بر چسبندگي هزينه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    12
مقدمه    2
1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش    2
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق    3
1-3. اهداف تحقیق    4
1-4. سؤالات پژوهش    4
1-5. فرضیههای تحقیق    5
1-6. روش تحقیق    5
1-6-1. متغیرهای تحقیق    5
1-7. قلمرو تحقیق    7
1-8. جامعه و نمونه آماری    7
1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات    8
1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها    8
1-11. تعریف واژهها واصطلاحات    9
1-12. ساختار کلی تحقیق    10
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق    11
مقدمه    12
2-1. مبانی نظری    13
2-1-1. تحلیل رفتار هزینه ها    13
2-1-2. چسبندگی هزینه ها    15
2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینه ها    16
2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینه ها    17
2-1-3. مدیریت سود    18
2-1-3-1. تئوری نمایندگی    18
2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود    22
2-1-3-3. روشهای مدیریت سود    26
2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری    26
2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی    26
2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی:    27
2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود    29
2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود    32
2-2. پیشینه پژوهش    34
2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی    34
2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی    39
2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده    41
فصل سوم: روش تحقیق    47
مقدمه    48
3-1. روش تحقیق    48
3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها    48
3-3. قلمرو پژوهش    48
3-4. جامعه و نمونهی آماری    49
3-5. طرح مسأله تحقیق    49
3-6. فرضیههای پژوهش    50
3-7. مدل آماری پژوهش    51
3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق    52
3-8-1. متغیر وابسته    52
3-8-2. متغیرهای مستقل    52
3-8-3. متغیرهای کنترلی    52
3-9. روش تخمین مدل    54
3-9-1. دادههای تابلویی    54
3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی    55
3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls):    55
3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV):    55
3-9-2-3. مدل اثر تصادفی    56
3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی    56
3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی:    57
3-9-3-1. آزمون چاو    57
3-9-3-2. آزمون هاسمن    57
3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی    58
3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی    58
3-9-6. آزمون استقلال خطاها    59
3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب    59
3-10. خلاصه فصل سوم    59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬ها    60
مقدمه    61
4-1. آمار توصیفی    61
4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها    62
4-2-1. آزمون مانایی    62
4-2-2. آزمون همجمعی    63
4-2-3. آزمون چاو    64
4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج    65
4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن    65
4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن    66
4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن    67
4-4. خلاصه فصل    69
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات    70
مقدمه    71
5-1. بحث و نتیجهگیری    71
5-2. محدودیتهای تحقیق    72
5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش    73
5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی    73
فهرست منابع و مأخذ    74
پیوست    81

فهرست منابع و مأخذ

الف) منابع داخلی:

ابراهیمی، شهلا و ابراهیمی مهرداد (1391). مدیریت سود، انگیزه­ها و راهکارها، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره1، 149- 124.

ابراهیمی کردلر، علی و ذاکری، حامد (1388)، بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی­ها. نشریه­ی تحقیقات حسابداری، شماره­ی سوم، ص­ص 135-123.

ایزدی­نیا، ناصر، ربیعی، حامد و حمیدیان، نرگس (1392). بررسی رابطه­ی بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز. صص 33- 54.

بهارمقدم، مهدی و حسنی­فرد، حبیبه (1389). بررسی رابطه­ی بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 6 : 43-12.

پرتوی، ناصر و آبشیرینی، الهام (1392). بررسی رابطه­ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره 17، 144- 158.

پورحیدري، امید و همتی، داود. (1383). بررسی اثر قراردادهاي بدهی، هزینه هاي سیاسی، طرح هاي پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36 ، صص 47-63.

پوررضا، محمدرضا (1380). بررسی مدل چند متغیره جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق.

ثقفی، علی و پوریانسب، امیر (1389). نظریه­ی مدیریت سود. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 6، ص 162.

خالقی مقدم، حمید و کرمی، فاروق (1387). پیش­بینی سود با استفاده ار مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه. مطالعات حسابداری، ش23، صص19- 41.

دستگیر، محسن (1381). حسابداري ساختگی و رسوایی­هاي مالی شرکت­هاي آمریکایی. حسابدار، شماره 150، صفحات 16-20.

رخشانی، محمدحسین (1384). ابزارهای مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. ماهنامه بورس، شماره 48، صص 56-51.

ریاحی بلکویی، احمد( 1381 ). تئوری های حسابداری،(ترجمه علی پارسائیان)، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

زنجیردار، مجید، غفاری آشتیانی، پیمان و مداحی، زهرا (1392). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 20، صص 79- 91.

سپاسی، سحر، فتحی، زهرا و شیبه، سکینه (1392). آزمون تجربی چسبندگی هزینه­ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 12، صص 163-177.

سجادی، سید حسین، حاجی­زاده، سعید و نیک­کار، جواد (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه­کاری شرطی. مجله دانش حسابداری، شماره 16، ص81 – 99.

قائمی، محمدحسین و نعمت­الهی، معصومه (1385). بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل­نامه­ی مطالعات حسابداری، 16: 89-71.

ب) منابع خارجی:

Anderson, M. C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003). Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”? Journal of Accounting Research, 41(1): 47- 63.

Anderson M, Banker R, & Huang R, Janakiraman S. (2007). Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1): 1- 28.

Anderson, S.W., & Lanen, W.N. (2007). Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs? University of Melbourne.

Balakrishnan, R., & Gruca, T. (2008). Cost Stickiness and Core Competency: A Note. Contemporary Accounting Research, Available at SSRN: .

Balakrishnan, R., T. Gruca & Nath, D. (1996). The Effect of Service Capability on Operating Costs: an empirical study of antaria hospitals. Contemporary Accounting Research, 13(1):177-208.

Balakrishnan, R., Labro, E. & Soderstrom, N. (2010). Cost Structure and Sticky Costs. Available at SSRN:

چکیده

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­شود، باید با توجه به انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.

 واژگان کلیدی: چسبندگی هزینه، انگیزه­های مدیریت سود، تصمیمات سنجیده، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول کلیات تحقیق

 مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده است که “چسبندگی هزینه” نامیده می­شود. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فصل کلیاتی درباره­ی موضوع پژوهش مطرح می­شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ی پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­شود.

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

مطالعه­ی رفتار هزینه­ها، نه تنها برای پژوهشگران دانشگاهی، بلکه برای آن­هایی که فعالیت­های حرفه­ای­شان به طور مستقیم با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم­گیری مدیران در خصوص برنامه­ریزی و بودجه­بندی، قیمت­گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه­سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه­ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) در حجم فعالیت، تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه­ها ندارد. اما نتایج پژوهش­های برخی از پژوهشگران در سال­های اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه­ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه­ها هنگام کاهش در حجم فعالیت، به همان میزان، است. این رفتار هزینه­ها را “چسبندگی هزینه ­ها” می­نامیم. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1385).

یکی از عواملی که بر چسبندگی هزینه­ها تأثیر دارد، تصمیمات سنجیده­ی مدیران است. طبق تئوری تصمیمات سنجیده زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می­شوند، ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو، برخی مدیران در دوره­هایی که فروش، روند نزولی دارد، منابع لازم برای انجام فعالیت­های عملیاتی را کاهش نمی­دهند. این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع، موجب کاهش هزینه­ها در بلندمدت می­شود. زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش هزینه­هایی بابت تعدیل منابع تحمل می­شود، و اگر فروش در دوره­های آتی افزایش یابد، هزینه­هایی نیز بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می­شود. از این رو، مدیران برای کاهش هزینه­ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت، اقدام به حفظ منابع می­کنند (کردستانی و مرتضوی 1391). از سوی دیگر، هنگامی که شرکت­ها در وضعیت کاهش سطح فروش و به طور کلی در شرایط نامطلوب اقتصادی قرار می­گیرند، مدیران آن­ها تحت فشار مضاعف خواهند بود، زیرا باید تلاش کنند که از زیان و یا کاهش سود جلوگیری کنند. بنابراین به مدیریت سود روی می­آورند تا به هدف سود موردنظر دست یابند.

یکی از انواع مدیریت سود، مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت­های واقعی است (ایزدی­نیا و همکاران 1392). در این روش مدیر شرکت از سه طریق می­تواند سود را مدیریت کند که عبارتند از: دستکاری فروش، تولید و هزینه­های اختیاری. در روش سوم که دستکاری هزینه­های اختیاری است، مدیران هزینه­های گزارش شده را با کاهش مخارج اختیاری، کاهش داده، به این ترتیب سود را افزایش می­دهند. این کار به ویژه زمانی رخ می­دهد که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فوری نشود. با کاهش سطح فروش، منابع و هزینه­هایی در شرکت پدیدار می­شود که عملاً سود و منافع فوری برای شرکت ایجاد نمی­کند (یاسری 1386). همین شرایط، ممکن است انگیزه را در مدیر ایجاد کند که جهت رسیدن به اهداف سود، حذف و یا تعدیل این منابع را تسریع کند. در این صورت هزینه­ها با کاهش سطح فروش سریعتر تعدیل می­شوند و نتیجتاً چسبندگی هزینه کاهش می­یابد.

تمام مطالعات گذشته مبین این نکته هستند که تصمیمات مدیران جهت افزایش ارزش شرکت، باعث ایجاد چسبندگی هزینه­ها می­شود (آندرسون و همکاران 2003، بالاکریشنان و همکاران 2004، بالاکریشنان و جروکا 2008 و بنکر و همکاران[1] 2011). حتی چن و همکاران[2](2012) نشان دادند که تصمیمات سنجیده­ی ناشی از نمایندگی، رفتار هزینه­ها را نامتقارن و چسبنده می­کند. در پژوهش حاضر، این مسأله که برخی از تصمیمات سنجیده­ی مدیران، چسبندگی هزینه­ها را کاهش می­دهد، بررسی خواهد شد. در واقع در پژوهش حاضر، با تمرکز بر تعدیل منابع در صدد بررسی این مطلب هستیم که آیا انگیزه­ی دستیابی به اهداف سود باعث می­شود که مدیران، در هنگام کاهش سطح فروش، حذف منابع را برای صرفه­جویی در هزینه، سرعت بخشند و منجر به کاهش چسبندگی هزینه­ها شوند؟ لذا هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزه­ی مدیران برای اجتناب از زیان یا کاهش سود، بر چسبندگی هزینه­ها است.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

تولید محصولات و ارائه خدمات به مشتریان در زمان معین و کسب درآمد و تحمل هزینه­ای که در بلندمدت سود معقولی را برای شرکت داشته باشد، هدف اصلی واحد تجاری است. برای رسیدن به این هدف و استفاده بهینه از منابع جهت کسب بیشترین درآمد نیاز به برنامه ریزی صحیح و مناسب است. مدیران برای برنامه­ریزی، به اطلاعات مربوط به هزینه­ها جهت پیش­بینی هزینه­های آتی نیاز دارند. برای این منظور می­توانند رفتار هزینه ها را در ارتباط با نوسان درآمد فروش و سطح فعالیت مشخص کنند. در واقع می­توانند تغییرات هزینه ها را به وسیله تغییرات درآمد فروش تجزیه و تحلیل کرده و از این طریق هزینه­های آتی را برآورد کنند. علاوه بر مدیران که استفاده­کنندگان داخلی اطلاعات مالی هستند، سایر افراد مانند تحلیلگران مالی، نیز جهت بررسی عملکرد شرکت نیازمند به اطلاعات شرکت از جمله اطلاعات مربوط به هزینه­ها هستند. حسابرسان نیز با توجه به وجود این ارتباط می­توانند میزان صحیح هزینه­ها و تغییرات آن­ها را با توجه به میزان و تغییرات درآمد فروش معین کنند و تحریف­های احتمالی را که در مورد میزان هزینه­ها در صورت­های مالی مورد حسابرسی وجود دارد، کشف کنند. بنابراین رفتار هزینه­ها چه از جهت تصمیمات درون­سازمانی و چه از جهت تصمیمات برون­سازمانی حائز اهمیت است و بنابراین، تجزیه و تحلیل ارتباط بین درآمد فروش با هزینه­های یک شرکت ضروری به نظر می­رسد.

مبحث چسبندگی هزینه­ ها به تازگی در مورد رفتار و ساختار هزینه مورد نظر قرار گرفته است و توجه به آن هنگام برآورد هزینه­ها می تواند در دقت برآورد بسیار مؤثر باشد. همچنین تصمیم­گیری و قضاوت در مورد شرکت با توجه به رفتار هزینه­ها در ارتباط با سطح فعالیت بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه­ها گمراه­کننده خواهد بود.

1-3. اهداف تحقیق

این تحقیق رابطه­ی بین انگیزه­ی مدیران برای دستیابی به اهداف سود (اجتناب از زیان یا کاهش سود) و میزان چسبندگی هزینه­ ها را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­دهد. همان­طور که قبلاً ذکر شد، تمام مطالعات گذشته مبین این نکته هستند که تصمیمات سنجیده­ی ناشی از نمایندگی، رفتار هزینه­ها را نامتقارن و چسبنده می­کند. اما هدف این تحقیق، بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر میزان چسبندگی هزینه (کاهش چسبندگی هزینه) است و به دنبال بررسی این مسأله است که: آیا با توجه به انگیزه­ی این تصمیمات، این امکان وجود دارد که برخی باعث ایجاد و برخی باعث کاهش چسبندگی هزینه­ها شوند؟ در این تحقیق جهت بررسی دو هدف ذیل کوشش خواهد شد:

1- بررسی اینکه آیا انگیزه­های مدیریت سود، منجر به کاهش چسبندگی هزینه­ها می­شود.

2- بررسی اینکه آیا با کاهش سطح فروش، مدیران در صورت تمایل به مدیریت سود، هزینه­ها را سریع­تر از زمانی که انگیزه­ای برای مدیریت سود ندارند، حذف می­کنند.

1-4. سؤالات پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش بررسی می­کنیم که آیا انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است؟ در واقع سؤالات زیر در پژوهش حاضر پاسخ داده خواهد شد:

آیا انگیزه­های مدیریت سود، منجر به کاهش چسبندگی هزینه­ها ­می­شود؟

آیا با کاهش سطح فروش، مدیران در صورت تمایل به  مدیریت سود، هزینه­ها را سریع­تر از زمانی که انگیزه­ای برای مدیریت سود ندارند، حذف می­کنند؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش بررسی می­کنیم که آیا انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است؟

با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه­های زیر ارائه می­شوند:

فرضیه1: انگیزه­های مدیریت سود، منجر به کاهش چسبندگی هزینه­ها ­می­شود.

فرضیه2: با کاهش سطح فروش، مدیران در صورت تمایل به  مدیریت سود، هزینه­ها را سریع­تر از زمانی که انگیزه­ای برای مدیریت سود ندارند، حذف می­کنند.

1-6. روش تحقیق

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، از لحاظ هدف، از نوع پژوهش­های کاربردی مبتنی بر تحقیقات میدانی است؛ زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته­ها برای حل مسائل موجود در سازمان­ها صورت گرفته است. به عبارتی، بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات تحقیق، آزمون و نتایج حاصله به کل جامعه موردنظر تعمیم داده شده و مورد استفاده­ی مدیران، تحلیلگران، سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، حسابرسان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی می­باشد؛ زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می­کند و از طرف دیگر، رابطه­ی بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می­کند.

[1] Banker, et al.

[2] Chen, et al.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122