پايان نامه بررسي تأثير تاريخ هاي مختلف کاشت برخصوصيات فيزيولوژيکي رشد و نمو ارقام و لاين هاي گندم نان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير تاريخ هاي مختلف کاشت برخصوصيات فيزيولوژيکي رشد و نمو ارقام و لاين هاي گندم نان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تأثير تاريخ هاي مختلف کاشت برخصوصيات فيزيولوژيکي رشد و نمو ارقام و لاين هاي گندم نان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات    1
مقدمه    2
1-1 اهميت گندم    3
1-2 سطح زير كشت و مقدار توليد    3
1-2-1 سطح زير كشت و مقدار توليد در جهان    3
1-2-2 سطح زير كشت و مقدار توليد در ایران    5
فصل دوم: بررسي منابع     9
فصل سوم: مواد و روش‌ها    36
3-1 زمان و موقعيت و محل اجراي طرح    37
3-1-1 مشخصات اقليمي    37
3-2 عمليات زراعی    40
3-2-1 عمليات اولیه آماده سازی     40
3-2-2 ایجاد کرت های آزمایش    40
3-3 مشخصات ارقام مورد آزمایش    40
3-3-1 بهار    40
3-3-2 پیشتاز    41
3-3-3 لاین  M83-17    41
3-3-4 پارسی     42
3-3-5 سیوند     42
3-4 عملیات کاشت    43
3-5 تیمارهای آزمایشی     43
3-6 سطوح مورد آزمایش    43
3-7 عملیات داشت    43
3-8 اندازه گیری صفات و جمع آوری داده ها     44
3-8-1 زمان جوانه زنی      44
3-8-2 درصد سبز مزرعه     44
3-8-3 زمان پنجه دهی      45
3-8-4 ارتفاع بوته        45
3-8-5 تعداد بوته در واحد سطح    46
3-8-6 تعداد پنجه در بوته    46
3-8-7 تعداد سنبله در بوته    47
3-8-8 تعداد دانه در سنبله    47
3-8-9 تعداد گره در ساقه اصلی    48
3-8-10 عملکرد بیولوژیک    48
3-8-11 وزن هزار دانه    48
3-8-12 وزن محصول کرت    49
3-8-13 عملکرد دانه    49
3-8-14 شاخص برداشت    50
3-8-15 عملکرد کاه و کلش    50
3-8-16 درصد پروتئین دانه    50
3-8-17 شاخص سختی دانه    51
3-9 تجزيه و تحليل آماري نتايج     51
فصل چهارم: نتايج و بحث    52
4-1 درصد سبز مزرعه    54
4-2 تعداد بوته در واحد سطح    56
4-3 تعداد پنجه در بوته      59
4-4 تعداد سنبله در بوته      62
4-5 تعداد دانه در سنبله      64
4-6 تعداد گره در ساقه اصلی     67
4-7 ارتفاع بوته    69
4-8  عملكرد بيولوژيك (بیوماس)    72
4-9 عملکرد کاه و کلش    74
4-10  وزن هزار دانه    77
4-11 عملکرد دانه    79
4-12 شاخص برداشت    82
4-13 وزن محصول کرت      85
4-14 درصد پروتئین دانه      88
4-15 شاخص سختی دانه      90
4-16 همبستگی بین عملکرد دانه با برخی صفات آزمایش    92
4-16-1 همبستگی بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته    93
4-16-2 همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله    93
4-16-3 همبستگی بین عملکرد دانه و شاخص برداشت    94
4-16-4 همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد سنبله در بوته    94
4-16-5 همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش    94
4-16-6 همبستگی بین عملکرد دانه و وزن محصول کرت    95
4-17 همبستگی بین سایر صفات مورفولوژیکی    95
4-17-1 همبستگی بین ارتفاع بوته و صفات مورفولوژیکی    95
4-17-2 همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و صفات مورفولوژیکی    95
4-17-3 همبستگی بین شاخص برداشت و صفات مورفولوژیکی    95
4-17-4 همبستگی بین تعداد سنبله در بوته و صفات مورفولوژیکی    96
4-17-5 همبستگی بین تعداد دانه در سنبله و صفات مورفولوژیکی    96
4-17-6 همبستگی بین عملکرد کاه و کلش و صفات مورفولوژیکی    96
4-17-7 همبستگی بین درصد سبز مزرعه و صفات مورفولوژیکی    96
4-17-8 همبستگی بین تعداد گره در ساقه و صفات مورفولوژیکی    96
4-17-9 همبستگی بین درصد پروتئین دانه و صفات مورفولوژیکی    96
4-18 نتیجه گیری    98
4-19 پیشنهادات100
منابع و مأخذ102
منابع فارسي103
منابع غيرفارسي110
ضمائم122

منابع

افشار منش، غ. 1381. بررسي اثرات تاريخ كاشت بر روي ارقام كلزا در منطقه جيرفت. خلاصه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

افيوني، د و همكاران. 1381. بررسي اثرات تاريخ كاشت و ميزان بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه 3 رقم گندم در شرايط آب و هوايي اصفهان. خلاصه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

اكبري مقدم، ح و همكاران. 1381. بررسي اثرات تاريخ‌هاي كاشت زود، كشت نرمال و كشت تأخيري بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي صفات مرفولوژيك در ارقام پيشرفته گندم. خلاصه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

امام، ي. و ممتازي، ف. 1383. اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر ويژگي هاي رشد و نمو گندم رقم شيراز. خلاصه مقالات هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

اميني، ا. و خدا رحمي، م. 1381. بررسي تأثير تاريخ كاشت و تراكم بذر بر عملكرد دانه گندم در منطقه زنجان. خلاصه مقالات هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

اندرزيان، ب. 1386. بررسي نقش تاريخ كاشت مناسب در جلوگيري از كاهش عملكرد گندم در اثر تنش حرارتي و رطوبتي آخر فصل. گزارش ساليانه آزمايش‌هاي به زراعي – فيزيولوژي غلات، بخش تحقيقات غلات و موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر. كرج – ايران، 86-85.

باور، م. و همكاران. 1387. اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر رشد و عملكرد جو بدون پوشينه. خلاصه مقالات دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

بذرافشان، ف. و همكاران. 1381. تأثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم. خلاصه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

توحيدي‌نژاد، ع. و عسگري، ع. 1385 . بررسي پتانسيل عملكرد سه رقم گندم در چهار تاريخ كاشت در منطقه تبريز. خلاصه مقالات نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

ثابت‌مقدم، ح.و همكاران. 1385. اثر تاريخ كاشت و تراكم بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو لخت در منطقه اهواز. خلاصه مقالات دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

جعفرنژاد، ا. و همكاران. 1379. روند رشد سه رقم گندم در تاريخ‌هاي مختلف كاشت. خلاصه مقالات ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

جعفرنژاد، ا. شريفي‌الحسيني، م. 1384. تعيين مناسب ترين تاريخ كاشت گندم در شهرستان نيشابور. خلاصه مقالات نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

حاجي آخوندي، هـ . 1379. بررسي مناسب‌ترين تاريخ كاشت و ميزان بذر گندم كوير در اراضي مناسب استان يزد. خلاصه مقالات ششمين كنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ايران.

حيدري شريف‌آبادي، ح. 1382. روش‌هاي مقابله با خشكي و خشكسالي. جلد (1)، معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي.

خانجاني، ا. 1385. بررسي اثر تنش خشكي بر روي ژنوتيپ‌هاي سازگار گندم در همدان. پايان نامه كارشناسي‌ارشد.

خانزاده، ح. 1386. بررسي مناسب‌ترين تاريخ كاشت و تراكم بذر بر روي لاين‌هاي در دست معرفي گندم نان در منطقه مغان. گزارش ساليانه آزمايش‌هاي به‌زراعي – فيزيولوژي غلات. 86-85.

خانزاده، ح. و همكاران. 1387. بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بذر بر روي لاين‌هاي اميدبخش گندم در منطقه مغان. خلاصه مقالات دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

خدابنده، ن. 1382. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ نهم.

خدابنده، ن. 1371. زراعت خصوصی. مرکز نشر دانشگاهی

Abdullah, M. and Rehman, A. and Nadem A. 2007. Planting time Effect of grain and Quality chcaracteristies of wheat. J. Agri. Sci., Vol. 44(2).

Abdul Aziz Khakwani , Abdul Wahab Khan , Jahan Bakht , Muhammad Zubair , Tehseen Ullah and Wajid Ali Shah. 2006. Effect of Sowing Dates on the Yield and Yield Components of Different Wheat Varieties. Journal of Agronomy. Vol.5.

Abdul habip .ZEL, Tuncay DEMÜRBÜLEK, M. Atilla G.R, Osman. 2004. Effects of Different Sowing Date and Intrarow Spacing on Yield and

Some Agronomic Traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.)Under Harran PlainÕs Arid Conditions. OPURHarran University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, 63040, ÞanlÝurfa Ð TURKEY.

Aftab Wajid , Abid Hussain , Ashfaq Ahmad , A.R. Goheer , Muhammad Ibrahim and M. Mussaddique. 2004. Effect of sowing date and plant population on Biomass, grain yield and yield components of wheat. Department Of Agronomy , University Of Agriculture , Faisalabad-38040 , Pakistan.

Aggarwal, P.K. and Kalra, N., 1994. Analyzing the limitations set by climatic factors, genotype, water and nitrogen availability on productivity of wheat II. Climatically potential yields and management strategies. Field Crops Res., 38: 93-103.

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پنج تاریخ کاشت 10 آبان، 25 آبان ، 10 آذر، 25 آذر و10 دی بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو چهار رقم گندم بهار، پیشتاز، پارسی (M84-17) و سیوند (M84-18) و یک لاین امید بخشM83-17 به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی 88-87  انجام شد. صفات فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملكرد بیولوژیک (بیوماس)‌، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه معنی دار بود. همچنین بین ارقام برای صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اختلاف معنی دار بود. اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم  نیز بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه
معنی دار بود. اگر کشت با تأخیر بیشتری نسبت به تاریخ کاشت مطلوب انجام گیرد، میزان عملکرد کاهش
می یابد. بیشترین عملکرد دانه به میزان 7734 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاینM83-17 در تاریخ کاشت دوم
(25 آبان) و کمترین عملکرد دانه به میزان 3466 کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم پارسی در تاریخ کاشت 10 آذر بود.

واژه های کلیدی:تاریخ کاشت، رقم، گندم، عملکرد دانه، اجزای عملکرد.

فصل اول:کلیات

مقدمه

غلات و بویژه گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشند. تقریباً 55% از پروتئین ها،
15% چربی ها،70% گلوسید و به طور کلی 55-50% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد. غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری را در دنیا دارد و به همین دلیل از دیرباز حکومت های حاکم بر دنیا برخوردی فعال در جهت ازدیاد غلات بویژه گندم مورد نیاز کشور خود کرده اند. گندم در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت این گیاه از سازگارترین گونه های غلات است.

با تحقق پدیده ای به نام انقلاب سبز، بعضی از کشورها بویژه هندوستان و ترکیه در آسیا و مکزیک در قاره آمریکا توانستند با افزایش عملکرد گندم به مرحله خودکفایی راه یابند. به طوری که مصرف سرانه هندوستان از 4/23 کیلوگرم در سال 1967 به 50 کیلوگرم در سال 1981 رسیده است (نورمحمدی و همکاران، 1376). در ایران با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از خودکفایی گندم نمی گذرد، بنابراین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر و گسترده تری احساس می شود تا بتوان ضمن حفظ این خودکفایی به میزان عملکرد کشور بیافزاییم. توجه روز افزون جهانی به تولید هرچه بیشتر گندم از یک طرف به منظور تأمین بخشی از نیازهای بشری و از طرفی جهت خنثی کردن سیاست های استعمارگرانه ابرقدرت ها در زمینه این محصول استراتژیک، جهاد عظیمی را در سراسر عالم در زمینه های دایر کردن زمین های بایر و افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن میزان بهره دهی واحدهای کشاورزی، ضمن توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و حاصلخیزی خاک و اصلاح بذر و تهیه بذور مقاوم و تحول در سیستم آبیاری و مبارزه با آفات گیاهی و غیره برانگیخته است (خانجانی، 1385 ). مناطق معتدل که لرستان نیز جزء این مناطق می باشد، از شرایط مستعدی برای زراعت گندم برخوردار بوده و بالغ بر 28 درصد از سطح زیر کشت گندم آبی را به خود اختصاص داده اند و به دلیل برخوردار بودن از شرایط این اقلیم برای رشد گندم، بالاترین رکوردهای عملکرد از این استان گزارش شده و همین موضوع اهمیت تولید گندم در این استان را آشکار می سازد (نجفیان، 1385).

1-1 اهمیت گندم

گندم به دليل دارا بودن ويژگي هاي ژنتيكي متفاوت، انعطاف‌پذيري فنوتيپ ها و ژنوتيپ ها و داشتن ارقام مختلف، تقريبا در تمام دنيا كشت مي شود. گندم گرچه يك گياه منطقه معتدله است، اما در مناطق مختلف آب و هوايي كشت مي شود. گندم بين 30 درجه الي 60 درجه عرض شمالي و 27 درجه تا 40 درجه عرض جنوبي قابل كشت است. گندم همچنين تا ارتفاع 3500-3000 متري از سطح دريا و در تبت تا ارتفاع 4270-4570 متري كشت مي شود (نورمحمدي و همكاران، 1377).

تقريباً 350000 گونه گياهي شناخته شده است كه فقط 24 گونه آن (يعني 007/0 درصد) به صورت زراعي و در سطح وسيع كشت مي شوند. احتمالاً گندم (شكل ديپلوئيد آن) و جو، از اولين گياهاني بوده‌اند كه در آغاز كشاورزي مورد استقبال قرار گرفته‌اند. مطالعات باستان شناسي نشان دهنده استفاده از گندم در 15000 سال پيش از ميلاد مسيح مي باشد (رحيميان و همكاران، 1375).

1-2 سطح زیر کشت و مقدار تولید:

1-2-1 سطح زیر کشت و مقدار تولید در جهان:

ميزان توليد جهاني گندم در سال 2010- 2009 بالغ بر 674 ميليون تن برآورد گرديد كه در مقايسه با 682 ميليون تن توليدي سال 2009- 2008 رتبه دوم را طي 10 سال اخير دارد. فراواني توليد طي دو سال متوالي منجر به افزايش 30 درصدي ذخاير گندم جهان شد كه از سال 2002- 2001 در بالاترين ميزان خود قرار دارد. با در نظر گرفتن بيشترين ميزان عرضه جهاني گندم در طول تاريخ و كاهش 11 درصدي قيمت، احتمال زيادي وجود دارد كه توليد جهاني در سال 2010 با كاهش مواجه گردد.
پيش بيني هاي اوليه دال بر كاهش 3 درصدي سطح زير كشت گندم در كشور آمريكا مي باشد. اگر چه ميزان بارندگي و رطوبت خاك براي كشت گندم در آمريكا مناسب است، اما نگراني زياد در خصوص سرمازدگي گندم در زمستان وجود دارد. كشت گندم در كشور آرژانتين نيز متأثر از اثرات خشكسالي و ماليات محصولات صادراتي مي باشد، اخيراً دولت اين كشور در خصوص تخفيف هاي مالياتي براي توليد كنندگان گندم بحث و بررسي مي نمايد كه نتايج اين تبادل نظر بر وضعيت كشت اين كشور در تابستان جاري تأثير گذار خواهد بود. در زمستان 2009 اگر چه آرژانتين بيشترين گندم را توليد نمود، اما انتظار مي رود عملكرد گندم در سال 2010 تحت تأثير شرايط خشكي و سرما با كاهش مواجه شود (سایت Iran Wheat).

توليد گندم جهان در سال گذشته 597 ميليون تن بود و در سال جاري پيش بيني مي شود به 605 ميليون تن برسد. پيش بيني مي شود توليد در کشور کانادا با 16 درصد افزايش به 26 ميليون تن و در آمريکا با 17 درصد افزايش به 65 ميليون تن برسد. در کشورهاي اتحاديه اروپا توليد با 15 درصد افزايش به 138 ميليون تن و در کشورهاي CIS با بيش از 10 درصد افزايش به 70 ميليون تن خواهد رسيد.
در هندوستان با توجه به اقليم بسيار مناسب در سال جاري توليد به بيش از 76 ميليون تن خواهد رسيد ولي در چين تغيير زيادي پيدا نخواهد کرد و در حد 107 ميليون تن خواهد بود. ايران و قزاقستان با کاهش شديد توليد مواجه خواهند شد. آرژانتين و برزيل نسبت به سال گذشته کمي کاهش محصول خواهند داشت و جمعاً 19 ميليون تن توليد خواهند داشت. در آفريقا توليد کمي بهبود يافته و به نزديک 23 ميليون تن خواهد رسيد. البته پيش بيني توليد در استراليا در سال 2008 اين است که به دو برابر افزايش يافته و به 26 ميليون تن برسد. پيش بيني مي شود واردات ايران، افغانستان، اندونزي، عراق و عربستان به مقدار قابل توجهي افزايش پيدا کند و هندوستان به دليل بارش هاي بسيار خوب، کاهش واردات خواهد داشت. مجموع واردات آفريقا به 30 ميليون تن خواهد رسيد. اصلي ترين صادرکنندگان گندم کشورهاي آمريکا، کانادا، روسيه، اتحاديه اروپا و استراليا خواهند بود. بيش از 40 درصد گندم اروپا مصرف خوراک دام دارد و در آمريکا، استراليا و چين نيز مصرف دامي گندم رو به افزايش است
(سایت مرکز تحقیقات استراتژیک).

1-2-2  سطح زیر کشت و مقدار تولید در ایران:

دفتر آمار وزارت كشاورزي آمريكا با توجه به بروز خشكسالي پيش‌بيني كرده است توليد گندم ايران در طي سال 2009 – 2008 با كاهش سه ميليون تني به 12 ميليون تن برسد. در سال قبل بيش از 15 ميليون تن گندم از زمين‌هاي كشاورزي ايران برداشت شده بود. سطح زير كشت گندم در سال 2009- 2008 نسبت به سال قبل 700 هزار هكتار و سطح برداشت نيز 176 كيلوگرم در هر هكتار كاهش پيدا خواهد کرد. در سال قبل 9/6 ميليون هكتار زمین به زيركشت گندم رفته و از هر هكتار 17/2 تن گندم برداشت شده بود. اين رقم در سال 2009 – 2008 به ترتيب به 2/6 ميليون هكتار و 94/1 تن كاهش پيدا مي‌كند.
ميزان توليد جو طي سال‌ 2009 – 2008 نيز با يك ميليون تن كاهش نسبت به سال قبل به دو ميليون تن مي‌رسد. در سال قبل سه ميليون تن جو در ايران توليد شده بود. سطح زير كشت جو از 7/1 ميليون هكتار در سال قبل به 3/1 ميليون هكتار كاهش مي‌يابد و ميزان برداشت نيز از 76/1 تن در هر هكتار در سال قبل به 54/1 تن در هر هكتار طي سال 2009 – 2008 كاهش پيدا مي‌كند. حجم توليد جهاني گندم از 606 ميليون تن در سال قبل به 656 ميليون تن در سال 2009-2008 افزايش پيدا مي‌كند. ميزان جهاني توليد جو نيز از 134 ميليون تن در سال قبل به 141 ميليون تن افزايش پيدا مي‌كند. براساس اين گزارش به‌رغم كاهش توليد گندم و جو در ايران توليد برنج در اين كشور افزايش خواهد يافت و از 18/2 ميليون تن طي سال قبل به 25/2 ميليون تن در سال 2009-2008 افزايش مي‌يابد. سطح زير كشت اين محصول از 630 هزار هكتار در سال قبل به 640 هزار هكتار و ميزان برداشت شلتوك از 524 تن در هر هكتار به 533 تن در هر هكتار افزايش پيدا مي‌كند (سایت فارس نیوز).

اگر چه در برخي سال ها به علت وقوع خشكسالي كاهش زيادي در سطح زير كشت گندم مشاهده شد
(به طوري كه در سال 1378 اين سطح تا 4 ميليون و 739 هزار هكتار كاهش يافت)، اما طبق آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي از حدود 13 ميليون و 50 هزار هكتار اراضي زراعي حدود 9 ميليون و 510 هزار هكتار معادل 91/72 درصد در سال زراعي 84-83 به غلات اختصاص داشته است (كه از اين مقدار 57/43 درصد آن آبياري شده و 43/56 درصد بقيه به صورت ديم بوده است) و 06/73 درصد از كل، سهم گندم به شمار مي رود. بيشترين عملكرد آبي گندم با 5058 كيلوگرم در هكتار متعلق به استان كرمانشاه بوده و استان گلستان با متوسط توليد 2224 كيلوگرم در هكتار در بين استان هاي گندم ديم كار كشور در جايگاه نخست قرار گرفته است. سرانجام با اجراي سياست هاي حمايتي و خدمات پشتيباني دولت ميزان توليد گندم كشور در سال زراعي 84-83 به حدود 14 ميليون و 310 هزار تن رسيد كه 70/69 درصد آن از كشت آبي و مابقي از كشت ديم به دست آمده است و در سال زراعي جاري با حدود يك ميليون تن اضافه توليد، به باشگاه صادركنندگان گندم پيوسته ايم (ماهنامه دام، کشت و صنعت، شماره 94).

در شهرستان بروجرد و در سال زراعي 87-1386 سطح زيركشت گندم 23700  هكتار برآورد شده است كه سهم گندم آبي 9500  هكتار و سهم گندم ديم از اين ميزان 14200 هكتار مي‌باشد. متوسط عملكرد براي گندم آبي3800 کیلوگرم در هکتار و براي گندم ديم 1500 كيلوگرم در هكتار گزارش شده است. همچنين كل توليد گندم در اين سال حدود 626695 تن مي‌باشد (337940 تن گندم آبي و 288755 تن گندم ديم) (جهاد كشاورزي بروجرد، 1387).

فصل دوم:بررسی منابع

محاسبات آماری و نتایج حاصل در مورد ارتباط تاریخ های مختلف کاشت گندم پائیزه امید و تأثیر آن بر روی میزان درصد پروتئین موجود در دانه، چنین نشان داد که حداکثر میزان پروتئین دانه در تاریخ کاشت 30 مهر و 30 آبان حاصل شده در حالی که در تاریخ کاشت قبل از 30 مهر کمترین مقدار و در فاصله 30 مهر تا 30 آبان نیز کاهش محسوسی از نظر پروتئین مشاهده می شود (خدابنده، 1371).

رادمهر و همكاران (1378) اعلام كردند كه ژنوتيپ‌ها نسبت به تاريخ‌هاي كاشت عكس‌العمل‌هاي متفاوتي داشتند. ژنوتيپ ديررس استار (Star) در تاريخ كاشت اول، بالاترين عملكرد دانه را توليد نمود. عملكرد اين ژنوتيپ در تاريخ‌هاي كاشت بعدي به علت تأخير در ظهور سنبله و مواجه شدن دوره پرشدن دانه با دماي بالاي آخر فصل، به شدت كاهش يافت.

شرفي‌زاده (1379) اعلام كرد، تأثير تاريخ كاشت و همچنين اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم بر عملكرد دانه معني‌دار نبود. بالاترين عملكرد دانه در تاريخ كاشت اول به دست آمد. همچنين عملكرد دانه بر عملكرد ماده خشك كل، تراكم سنبله، طول سنبله و شاخص برداشت همبستگي مثبتي نشان داد.

جعفرنژاد (1379) اعلام كرد، با تأخير در كاشت عملكرد دانه كاهش يافت، اما اختلاف معني‌دار نبود ولي اختلاف عملكرد ارقام در سطح يك درصد معني‌دار بود. مهم‌ترين جزئي از عملكرد كه تحت تأثير تاريخ كاشت قرار گرفت و همچنين در بين ارقام در سطح يك درصد معني‌دار شده بود، تعداد پنجه بارور در هر بوته بود كه با تأخير در كاشت، تعداد آن كاهش يافت.

عبدي (1379) اعلام كرد، چنانچه به هر دليلي كشت گندم به تأخير بيفتد با توجه به پايداري و مقاومت به سرما و دوره رشد كوتاه‌تر بهتر است كه از لاين M75-5 استفاده كرد.

حاجي آخوندي (1379) اعلام كرد، بلندترين ارتفاع گياه مربوط به تاريخ كاشت اول (15 آبان) و با ميانگين 93 سانتي‌متر مي‌باشد. همچنين بيشترين متوسط توليد متعلق به تاريخ كاشت اول با 58/7 تن در هكتار مي‌باشد.

فصيحي و همكاران (1379) اعلام كردند، تأخير در كاشت (احتمالاً با خنك‌تر شدن هوا) باعث طولاني‌تر شدن مرحله سبز شدن نشاها شده، در حالي كه اين تغيير از دهم آبان ماه به دهم آذرماه زمان
پنجه دهي را كاهش داد. در عين حال بين ارقام مورد آزمايش از حيث تعداد روز از كاشت تا گلدهي اختلاف معني‌داري مشاهده نشد، اما بين ارقام از نظر تعداد روز تا گلدهي اختلاف معني‌دار بود. همچنين نتايج حاصله نشان داد كه تأخير در كاشت موجب افزايش در طول دوره پرشدن دانه مي‌شود.

بيرانوند (1380) اعلام كرد، تاريخ كاشت تأثير معني‌داري روي تمام صفحات مورد اندازه‌گيري به استثناي تعداد روز تا رسيدگي بوته، وزن تك دانه و شاخص برداشت باقي گذاشت. با حدود 30 روز تأخير در زمان كاشت، طول دورة موثر پرشدن دانه از 52/39 روز به 28/74 روز افزايش يافت و اين در حالي بود كه سرعت پر شدن دانه از 414/0 ميلي گرم در روز طي تاريخ كاشت اول با حدود 196/0 ميلي‌گرم در روز در تاريخ كاشت چهارم كاهش يافت. به طول انجاميدن طول دورة موثر پرشدن دانه همراه با تأخير در زمان كاشت در مناطقي كه طي انتهاي دورة رشد شرايط آب و هوايي نامساعدي دارند، مي‌تواند به عنوان يك عامل بحراني محسوب ‌شود.

صالحي (1380) اعلام كرد، با تأخير در كاشت عملكرد دانه كاهش يافت، زيرا تعداد خوشه در واحد سطح و وزن هزار دانه كاهش يافت. در حالي كه تعداد دانه در خوشه ثابت باقي ماند.

با توجه به اينكه كشت تأخيري از يافته‌هاي جديد علمي در بخش كشاورزي مي‌باشد، لذا با توجه به  اينكه در بيشتر موارد تأخير در كاشت خارج از كنترل زارع مي‌باشد، در اكثر موارد تأخير در كاشت چه در بهار و چه در پاييز موجب كاهش عملكرد مي‌شود. تعيين تاريخ كاشت يعني منطبق كردن شرايط محيطي متناسب با مراحل فنولوژيكي گياه و شرايط آب و هوايي كه مي‌تواند اثر بسيار مهم و تعيين‌كننده‌اي بر عملكرد و نمود ظاهري ارقام داشته باشد (هاشمي جزي، 1381).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران
 • پايان نامه بررسي امکان وجود مقاومت القايي در گندم نسبت به شته سبز گندم
 • پايان نامه بررسي اثر سويه هاي منتخب باکتري خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم زمستانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122