پايان نامه بررسي تأثير ترکيب اجزاي صورت گردش وجوه نقد بر پيش بيني درماندگي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه   بررسي تأثير ترکيب اجزاي صورت گردش وجوه نقد بر   پيش بيني درماندگي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه   بررسي تأثير ترکيب اجزاي صورت گردش وجوه نقد بر   پيش بيني درماندگي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تشريح و بيان مسأله 3
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش3
1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش 4
1-4-1- هدف اصلی پژوهش 4
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش 4
1-5- سؤالات تحقيق 6
1-5-1- سؤال اصلی تحقيق6
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق6
1-6- فرضيه های تحقيق 8
1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق 8
1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق 8
1-7- قلمرو تحقيق 9
1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق 9
1-9- ساختار تحقيق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق 11
2-1- مقدمه 12
بخش اول: مبانی نظری تحقيق 13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری 14
2-2-1- عوامل بيرونی 14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی 15
2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی 15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری 15
2-2-2- عوامل درونی 16
2-2-2-1- مديريت 16
2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود 17
2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته 17
2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد 17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت 18
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه 18
2-2-2-7- افزايش سرمايه 18
2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت 19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه 19
2-2-2-10- امتيازات ويژه 19
2-3- نسبت های مالی20
2-3-1- نسبت های سوددهی20
2-3-2- نسبت های نقدينگی21
2-3-3- نسبت های اهرمی21
2-3-4- نسبت های عملکرد21
2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي 22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی 23
2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای 23
2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی 23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد 24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات 24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار 24
2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي 25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی 25
2-6- تداوم فعاليت 26
2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت 27
2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان 28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت 29
2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي 30
2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری31
2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد33
2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت33
2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی 34
2-11-1- تکنيک‌های آماری 34
2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه 35
2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی) 35
2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی 36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی 36
2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک 37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی37
بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق 38
2-13- تحقيقات خارجی 39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی 39
2-13-2- بيور 39
2-13-3- آلتمن 40
2-13-4- اسپرينگيت 42
2-13-5- لارگی و استيکنی 43
2-13-6- زاوگين 43
2-13-7- زميجوسکی 44
2-13-8- كيزي و بارتزاك 44
2-13-9- وارد 44
2-13-10- جانتادج 45
2-13-11- گيولی و همکاران 45
2-13-12- لی و چانگ 45
2-13-13- لين و همکاران 45
2-14- تحقيقات داخلی 46
2-14-1- رسول زاده 46
2-14-2- نظری 46
2-14-3- سليمانی اميری 46
2-14-4- شاکری 47
2-14-5- فلاح پور 47
2-14- 6- مهرانی و همکاران 47
2-14-7- بهرامفر و ساعی 48
2-14-8- نيكومرام و پورزماني 48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی 48
2-14-10- پورزماني و همکاران 49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد49
2-14-12- نبوی و همکاران49
2-14-13- رستمی و همکاران50
2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی50
2-14-15- منصورفر و همکاران50
فصل سوم : روش شناسی تحقيق 55
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقيق 56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيری 57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقيق 60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات 60
3-6- فرضيه های تحقيق 61
3-6-1- فرضيه اصلی تحقيق61
3-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق61
3-7- متغيرهای تحقيق 62
3-7-1- متغيرهای مستقل 62
3-7-2- متغير وابسته 62
3-7-3- متغيرهای کنترل63
3-8- مدل تحقيق63
3-9- تعريف عملياتی متغيرها63
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات 65
3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک66
3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک67
3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی67
3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 68
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصيفی 69
4-3- آزمون هم خطی 71
4-4- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی 72
4-5- نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی 79
4-6- نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی 85
فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيری و پيشنهادهای تحقيق 95
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه موضوع تحقيق 96
5-3- خلاصه يافته های تحقيق و توصيف آن 98
5-3-1- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی 98
5-3-2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی 99
5-3-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی100
5-3-4- نتيجه کلی از آزمون فرضيه اصلی100
5-4- محدوديت‌های تحقيق 101
5-5- پيشنهاد های تحقيق 101
5-5-1- پيشنهادهای مبتنی بر نتايج تحقيق 102
5-5-2- پيشنهادها برای تحقيقات آتی 103
منابع و مآخذ 104
منابع فارسی 105
منابع لاتين 108
پيوست ها110
چکيده انگليسی116

منابع و مآخذ

منابع فارسی

اعتمادی، حسین و فرج زاده دهکردی، حسن، مروری بر مدل های پیش بینی ورشکستگی، حسابدار، 1387، شماره 200، ص 56- 39.

ايزدي نيا، ناصر، نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.

بهرامفر، نقی و ساعی، محمدجواد، ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 1385، شماره 43، ص 70- 45.

پورزماني، زهرا و جهان شاد، آزيتا و رحمتي، وجيهه، بررسي كارايي شاخص هاي کلان اقتصادي در الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران (الگوهاي مورد مطالعه: تافلرو ديکن)، پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي، 1388، شماره 2، ص 102- 87.

پورعلی لاکلایه، محمدرضا، بررسی کاربرد مدل زاوگین جهت ارزیابی تداوم فعالیت و رتبه بندی شرکت‌ها در شرایط محیطی ایران، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1390، شماره 11، ص 54- 33.

پی نوو، ریموند، ترجمه و اقتباس: جهانخانی، علی و پارسائیان، علی، مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات سمت، 1385، چاپ پنجم.

خدامي پور، احمد و پوراحمد، رضا، بررسي توانايي متغيرهاي مالي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص، پژوهش هاي حسابداري مالي، سال دوم، 1389، شماره 3، ص100- 87.

رستمي، محمدرضا و فلاح شمس ليالستاني، ميرفيض و اسكندري، فرزانه، ارزيابي درماندگي مالي شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقايسه ‌اي بين تحليل پوششي داده ‌ها و رگرسيون لجستيک، پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)، 1390، شماره 3، ص 147- 129.

رسول زاده، مهدی، مدل‌های پیش بینی ورشکستگی آلتمن، ماهنامه حسابدار، سال هفدهم، 1380، شماره 148، ص 54- 32.

ریاحی بلکویی، احمد، ترجمه: علی پارسائیان، تئوری حسابداری، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1381.

سرمد، زهره و بازرگان هرندي، عباس و حجازي، الهه، روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، 1384، چاپ یازدهم.

سعیدی، علی و آقایی، آرزو، پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 1388، دوره 16، شماره 56، ص 78- 59.

سعیدی، علی و آقایی، آرزو، مروری بر روش‌ها و مدل‌های پیش بینی ورشکستگی، دانش و پژوهش حسابداری، 1388، شماره 16، ص 35- 30 و 78- 74.

سلیمانی امیری، غلامرضا، بررسی شاخص‌های پیش بینی کنندگی ورشکستگی در شرایط محیطی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1381.

سلیمانی، اعظم، ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب ارزیابی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1385.

سه کاران، اوما، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه: صائبی، محمد و شیرازی، محمود، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، 1390، چاپ هشتم.

شاکری، عبدالرضا، بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، 1382.

شباهنگ، رضا، تئوری حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، جلد اول، چاپ نهم، 1389.

عبداللهیان بلوچی، علی، بررسی کاربرد مدل پیش بینی ورشکستگی اوهلسون و تعدیل آن بر اساس شرایط محیطی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 1391.

عرب مازار، محمد و اکبری شهمیرزادی، مهدیه، سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری: پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از شبکه عصبی، حسابدار، 1387، شماره 200، ص 38- 34.

فدایی نژاد، محمداسماعیل و اسکندری، رسول، طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، 1390، شماره 9، ص 55- 38.

فرقاندوست حقیقی، کامبیز و وفادار، عباس، صورت گردش وجوه نقد از دیدگاه تئوری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال پنجم، 1376، شماره 20 و 21، ص 62- 34.

فلاح پور، سعید، پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1383.

قدرتی، حسن و معنوی مقدم، امیرهادی، بررسی دقت مدل‌های پیش بینی ورشکستگی (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، 1389، شماره 7، ص 154- 128.

قدیری مقدم، ابوالفضل و غلامپور فرد، محمد مسعود و نصیرزاده، فرزانه، بررسی توانایی مدل‌های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اوهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، 1388، شماره 28، ص 220- 193.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابداری شماره 2: صورت جریان وجوه نقد، انتشارات سازمان حسابرسی، 1392، نشریه 160، چاپ 23.

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، استانداردهای حسابرسی بخش 57: تداوم فعالیت، انتشارات سازمان حسابرسی، 1383، نشریه 171، چاپ اول.

مجتهد زاده، ویدا و اسمعیلی، لیلا، بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال چهارم، 1387، شماره 12، ص 11- 6 و   65- 58.

مراد‌زاده فرد، مهدي و صيادي، محمد، ارزيابي توان پيش بيني تداوم فعاليت شركت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد، پژوهش هاي تجربي حسابداري، 1391، شماره 4، ص 103- 89.

منصور، جهانگیر، قانون تجارت، انتشارات دیدار، 1382، چاپ 23.

منصورفر، غلامرضا و غیور، فرزاد و لطفی، بهناز، ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادر تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1392، شماره ١۸، ص۸۷-۷۴.

مهرانی، ساسان و مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا، استفاده از اطلاعات تاريخي مالي و غيرمالي جهت تفكيك شركت هاي موفق از ناموفق، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، 1383، شماره 38، ص 92- 77.

نبوی چاشمی، سیدعلی و احمدي، موسي و مهدوي فرح آبادي، صادق، پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 1389، شماره 5، ص 81- 55.

نظري، جمال الدين، بررسي رابطه محتواي اطلاعاتي صورت جريان هاي نقدي و تداوم فعاليت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

نوروش، ایرج و مهرانی، ساسان و کرمی، غلامرضا و مرادی، محمد، مروری جامع بر حسابداری مالی، جلد اول، انتشارات نگاه دانش، 1388، چاپ ششم.

نیکومرام، هاشم و پورزمانی، زهرا، حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری، 1385.

هیأت تدوین استانداردهای حسابداری، مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، 1385، نشریه 113، چاپ سوم.

یاری، ثریا و فرقاندوست حقیقی، کامبیز، عوامل اساسی تعیین کننده قیمت سهام، بورس، 1385، شماره 33، ص 51- 45.

منابع لاتین

Altman, E.I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of finance, Vol.23, No.4, (September), 1968, pp: 589-609.

Altman, E.I. Corporate financial distress and bankruptcy, New york: NY, John Wiley & Sons Inc, 1993.

Beaver, W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, Vol. 4, No. 3 (Supplement), 1966, PP: 71-111.

Beaver, W.H. Alternative Accounting Measures As Predictors of Failure, Accounting Review, Vol. 43, No. 1, 1968, PP: 113-122.

Casy, C.; bartzak, N.B. using opearating Cash flow Data to predict financial Distress: Some Extentions, Journal of Accounting Research, 1985, pp: 384-401.

Givoly, D.; Hayn, C.; Natarajan, A. Measuring Reporting  Conservatism, The Accounting Review, vol.82, 2007, pp: 65-106.

Gordon, J. Towards a theory of Financial distress,  The Journal of Finance, vol.26, 1971, pp: 347-356.

Jantadej, P. Using the Combinations of Cash Flow Components to Predict Financial Distress, Degree of Doctor of Philosophy, University of Nebraska, 2006.

Largay III, A.; Stickney, C. P. Cash Flows, Ratio Analysis and the W. T. Grant Company Bankruptcy, Financial Analysts Journal, July/August, 1980, PP: 51-54.

Lee, C.Y.; Chang, C.H. Applying Financial Reference Database in an Enterprise Financial Distress Warning System, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 54, 2010, PP: 53-62.

Lin, S.-M.; Ansell, J.; Andreeva, G. Predicting default of a small business using different definitions of financial distress, Journal of the Operational Research Society 63, April, 2012, pp: 539-548.

Springate, Gord, L.V. Predicting the possibility of failure in a Canadian firm, Unpublished MBA Research Project, Simon Fraser university, January, 1978.

Tamari, M. Financial ratios: Analysis and prediction, London: Paul Elek Ltd, 1978.

Ward, T.J.; Foster, B.P. An Empirical Analysis of Thomas’s Financial Accounting Allocation Fallacy Theory in a Financial Distress Context, Accounting and Business Research, Vol. 26, No. 2, 1996, PP: 137-152.

Ward, T.J. The Incremental Predictive Ability of Net and Gross Cash Flows using Four-State Ordinal Models of Financial Distress, The Southern Business and Economic Journal, October, 1992, PP: 26-44.

Whitaker, R. The Early Stage of Financial Distress, Journal of Economics and Finance, Vol 23, No. 2, 1999, pp: 123-133.

White, G.I.; Sondhi, A.C.; Fried, D. The analysis and use of financial statement, New york: NY, John Wiley & Sons Inc, 1994.

Zmijewski, M.E. Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress prediction Models, Journal of Accounting Research, Vol. 24, supplement, 1984, pp: 59-82.

Zavgren, C. V. Assessing the vulnerability to failure of American industrial firms: A logistic analysis, Journal of Business Finance and Accounting, Vol.12, 1985, pp: 19-45.

Zavgren, C. V. The prediction of corporate failure: the state of the art, Journal of Accounting Literature, Vol. 2, 1983, pp: 1-37

چکیده

با توجه به نقش پررنگ و با اهميت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، اين تحقيق سعی دارد با استفاده از ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ايران به پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضيه ها، پلی ارتباطی بين جريانات نقدی و پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها ايجاد کند.

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرايی، توصيفی می باشد و اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوري گرديده است. همچنين، از معيار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکيک شرکت ها استفاده شده است. در تحقيق حاضر، پيش بينی درماندگی مالی از طريق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذيرد که علامت مثبت يا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعيت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدين منظور از رگرسيون لجستيک باينری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غير درمانده با داده های زمانی 1381 لغايت 1391 استفاده شده است. يافته های تحقيق نشان دهنده مفيد بودن برخی از ترکيبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ويژه ترکيب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکيب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزيابی عملکرد شرکت و پيش بينی درماندگی مالی است.

واژه های کلیدی: درماندگی مالی، جريان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعاليت.

فصل اول

 کليات تحقيق

1-1- مقدمه

قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های         سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.

در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که          سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی[1] (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

1-2- تشريح و بيان مسأله

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند.             بیور [2](١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش

هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش  دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی     شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم      می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش

 1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش

بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

1-5- سؤالات تحقيق

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

 1-6-1- فرضيه اصلی

ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC1).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC2).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC3).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC4).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC5).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC6).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC7).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد ( CFC8).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC9).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC10).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC11).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC12).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC13).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC14).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC15).

ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC16).

 

1-7- قلمرو تحقيق

الف) قلمرو زمانی پژوهش:  قلمرو زمانی این پژوهش، سال های ١۳۸١ لغایت ١۳٩١ می باشد.

ب) قلمرو مکانی پژوهش:  قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ج) قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

[1] .categorical

[2] .Beaver

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122