پايان نامه بررسي تأثير تماشاي برنامه هاي ماهواره بر ارزش هاي فردي و انسجام خانواده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير تماشاي برنامه هاي ماهواره بر ارزش هاي فردي و انسجام خانواده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير تماشاي برنامه هاي ماهواره بر ارزش هاي فردي و انسجام خانواده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقيق 9
1-5 سئوالات تحقیق 10
1-6 تعاريف نظری متغيرها 10
1-7 تعریف نظری ماهواره 11
1-8 تعريف نظری ارزش های فردی 11
1-9 تعريف نظری انسجام خانواده 11
1-10 تعریف عملیاتی ارزشهای فردی 12
1-11 تعریف عملیاتی انسجام خانواده 12
فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 14
2-2 رسانه 15
2-3 ویژگی رسانه های جمعی 16
2-4 روند کلی ارتباطات در شش مرحله مشخص 16
2-5 دیدگاه های پیشگامان ارتباطات پیرامون تأثیرات رسانه های جمعی 17
2-6 نظریه هانمن 18
2-7 نظریه هایبرت 19
2-8 نظریه «دنیس مک کوئیل» 19
2-9 نظریه «هارولد لاسول» و «چارلز رایت میلز» 20
2-10 «نظریه دهکده جهانی» «مارشال مک لوهان» 21
2-11 دیدگاه «یان رابرتسون» و تایید نظریه دهکده جهانی 21
2-12 نظریه کاشت جرج گربنر 22
2-13 نظریه تزریقی 23
2-14 ارزش‌ها 25
2-15 تعریف مفهوم ارزش 25
2-16 نظریه ارزشی (تغییر ارزش های سنتی) «دیوید رایزمن» 25
2-17 نظریه ارزشی (نوسازی) «دانیل لرنر» 28
2-18 نظریه ارزشی (دگرگونی ارزشی) رونالد اینگلهارت 29
2-19 کارکرد رسانه ها و فرایند اجتماعی کردن در انتقال هنجارها و ارزش‌ها 30
2-20 رسانه‌ها و تغییر ارزش‌های سنتی و فردی 31
2-21 نهاد خانواده 32
2-22 تعریف خانواده 32
2-23 پارسونز ونظریه خانواده 33
2-24 فوکویاما و خانواده 34
2-25 زیمل و خانواده 35
2-26 ماهواره یک «رسانه مدرن» 36
2-27 ورود ماهواره به ایران و تاثیرات مخرب آن 36
2-28 قابلیت هاو جذابیت ها ، آسیب ها و معایب ماهواره 38
2-29 دیدگاه های دیگر دانشمندان در حوزه ماهواره و آسیب های اجتماعی 39
2-30 آسیب ارتباطی ناشی از رسانه های مدرن 41
2-31 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر فرد و خانواده 41
2-32 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر حوزه فرهنگ و خانواده 43
2-33 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر افکار،عقاید، روش هاو رفتارها 46
2-34 آسیب شناسی استفاده از ماهواره وتأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده 47
2-35 بحران گذار در خانواده ایرانی 50
2-36 دکتر باقر ساروخانی و خانواده 50
2-37 دکتر شهلا کاظمی پور و خانواده 51
2-38 ماهواره و تضعیف بنیان خانواده 52
2-39 رسانه(ماهواره)و ناهنجاریهای خانواده 54
2-40 رسانه(ماهواره) و«خشونت خانوادگی» 54
2-41 رسانه(ماهواره)، خانواده و جرائم اجتماعی 57
2-42 رسانه(ماهواره)، خانواده و تربیت فرزندان 60
2-43 رسانه(ماهواره)، خانواده و چالشهای پیش رو 63
2-44 پیشینه داخلی پژوهش 64
2-45 پیشینه خارجی پژوهش 68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1: مقدمه 75
3-2: روش تحقیق 75
3-3: جامعه آماری 75
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری 75
3-5: روش گرد آوری اطلاعات 76
3-6: ابزار گردآوری 76
3-7: چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق 77
3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 78
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 80
4-2 الف : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 81
4-3 ب: تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 86
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 94
5-2 بحث و نتیجه گیری 94
5-2-1 یافته های توصيفي تحقیق 94
5-2-2 تحلیل استنباطی داده ها 95
5-3 محدودیت های تحقیق 102
5-4 مشکلات پژوهش 102
5-5 پيشنهادهاي کاربردی 102
منابع فارسی 104

منابع فارسی :

امیرآبادیان، نزهت(1390). زندگی دوم یا سفارت مجازی، شماره 5 ، آبان 1390.

افهمی، بنفشه و حمید رضا آقا محمدیان شعرباف(1386). بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مهر86، شماره2.

الهامی، مهرک ،(1388). نقش تلویزیون در تحکیم ارتباطات میان فردی اعضای خانواده(خانواده های مناطق 4و5 تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات.

ارونسون، الیوت، (1369)، روان شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکر کن، تهران، انتشارات رشد.

ازکیا و غفاری. (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.

اسپاک، بنجامين (1364)، «پرورش فرزند در عصر دشوار ما»، ترجمه: هوشنگ ابرامي، تهران: نشر صفي عليشاه.

اسدی، علی (1383). افکار عمومی و ارتباطات، تهران: انتشارات آوای نور

اعتضادالسلطنه، محمد(1384). دغدغه های رسانه ای جهان عرب(ترجمه)، تهرانک دفتر پژوهش های رادیو

اعرابی، نادره (1372). انتقال ارزشی از طریق تلویزیون ایران ، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

اعزازی، شهلا (1370). خانواده و تلویزیون، چاپ اول، تهران، نشر مرندیز

اعزازي، شهلا (1380) تحلیل ساختاري جنسیت: نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

انعام، راحله. (1380). بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء.

اوپنهايم، ا. ان (1369)، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‌ها» ، ترجمه، مرضيه کريم‌نيا، تهران:

اینگلهارت، رونالد و پل.آر.آبرامسون (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه شهناز شفیع زاده، تهران ، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم شماره 14 و 15

اینگلهارت، رونالد. (1382). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. (مترجم، مریم وتر). تهران: نشر کویر.

اینگلهارت، رونالد، ولز، كريستين. (1389).نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي. (یعقوب احمدی، مترجم). تهران: کویر.

اينگلهارت، رونالد (1373)، «تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي»، ترجمه، مريم وتر، تهران: نشر کوير.

آذر دشتی، امیر هوشنگ (1384). نقش عکس ها و فیلم های مبتذل در انحراف کودکان و نوجوانان، مجله تربیت، سال نهم، شماره6

باستاني، سوسن (1388)، «جنسيت، فرهنگ، ارزش‌ها و نگرش‌ها» ، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

باصری، احمد و حاجیانی، ابراهیم (1389). کارکرد رسانه های ماهواره ای در تصویر سازی ذهنی مردم، فصلنامه روانشناسی نظامی ،1(4) صص 81-91.

برگر، پيتر و لاکمن، تامس (1387)، «ساخت اجتماعي واقعيت»، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

بهارلونژاد، عبدالاحد(1390). فقدان نظام هویت ملی، آثار و پیامدهای آن، تهران، موسسه مطالعات ملی.

بیات، بهرام (1382). تعارض ارزشهای نوجوانان با ارزشهای جامعه و والدین. تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.

بورديو، پيتر (1388)، «درسي درباره درس»، ترجمه، ترجمه ناصر فکوهي، تهران: نشر ني.

بهنام، جمشید(1384). تحولات خانواده، ترجمه ی. پوینده، تهران، نشر ماهی.

پاستر، مارک(1388). عصر دوم رسانه ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، انتشارات طرح نو

پناهی، محمد حسین(1383)، «شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن»،فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 17، پاییز 1383.

تافلر، الوین(1375). جا به جایی در قدرت، ترجمه ش. خوارزمی، تهران نشر علم.

تامپسون، جان(1380). رسانه ها و مدرنیته، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: انتشارات سروش

تجری غریب آبادی،ذبیح اله(1389).وسایل ارتباط جمعی ومشارکت اجتماعی. تهران،باشگاه اندیشه

تنهایی، ابوالحسن. (1383). درآمدی بر مکاتب و نطریه های جامعه شناسی. تهران: نشر مرندیز.

توانایی کزج ، رقیه (1389) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات . پایان نامه ارشد جامعه شناسی . علوم تحقیقات

توسلی، غلامعباس(1382). نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

توکل، محمد و قاضي‌نژاد، مريم (1385)، «شکاف نسلي در رويکردهاي کلان جامعه‌شناسي، بررسي و نقد رهيافت‌هاي نسل تاريخي و تضاد با تأکيد بر نظرات مانهايم و بورديو» ، نامه علوم اجتماعي، شماره 27.

توکلي، مهناز (1378)، «بررسي نظام ارزش‌هاي دو نسل دختران (نسل انقلاب) و مادران»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد  جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.

تيموري، کاوه (1377)، «بررسي و مقايسه نظام ارزش‌هاي پسران و پدران و عوامل موثر بر آن در شهر تهران»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

چلبی، مسعود(1375)، جامعه شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.

حافظ نيا، محمدرضا، (1386)، مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني، چاپ سوم، انتشارات سمت ، تهران

حسینی شیراز ، سید محمد (1379). با ماهواره چه باید کرد ، مترجم: حسین شاهرودی ، چاپ وحدت

خالصی ، پروین ، نقش تلویزیون در نهادینه سازی حجاب در مدارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

خالقي‌فر، مجيد (1381)، «بررسي ارزش‌هاي مادي/ فرامادي دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، عوامل موثر بر آن و روابط آن با برخي از نشانگان فرهنگي»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

دادگران، سیدمحمد، (1384). مبانی ارتباط جمعی، تهران، نشر مروارید و فیروزه ، چاپ هشتم

دانايي، نسرين (1384)، «تفاوت نسل ديروز و نسل امروز»، روزنامه همشهري، شماره‌ 3732.

دواس، دي. اي.، (1389)، پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، چاپ سوم، نشر ني

رابرتسون، رونالد (1385)، «جهاني‌شدن، نظريه‌هاي اجتماعي و فرهنگ جهاني»، ترجمه، کمال پولادي، تهران: نشر ثالث.

رابرتسون، یان(1374). درآمدی بر جامعه (با تاکید بر نظریه های کارکرد گرایی،ستیز و کنش متقابل نمادی)، ترجمه حسین بهروان، چاپ دوم، مشهد، نشر آستان قدس رضوی

رحمانیان، منصور، (1378)، تأثیر رسانه های گروهی بر پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

رحیمی، محمد. (1390). عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلی؛مطالعه موردی شهر خلخال. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

رفعت جاه، مریم، (1382)، زنان و باز تعریف هویت اجتماعی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2.

رفیعی فر، شهرام، (1386)، برنامه مداخلات چند بخشی برای پیشگیری و کنترل خشونت خانگی در کشور، انتشارات معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

روشه ، گی ( 1376 ) .جامعه شناسی پارسونز، مترجم عبدالحسین نیک گوهر،تهران ،تبیان

روشه، گی (1376). کنش اجتماعی ، ترجمه هما زنجانی زاده ، مشهد ، دانشگاه فردوسی

روشه، ‌گی(1366)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی.

ریتزر، جرج (1373). نظریه‌های جامعه‌شناسی. ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، تهران، نشر ماجد.

ریتزر، جرج. (1386). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

رئوف، عزت، (1377)، مشارکت سیاسی زن، ترجمه محسن آرمین، نشرقطره.

ساروخاني، باقر (1375)، «درآمدي بر دايره‌المعارف علوم اجتماعي»‌، تهران: انتشارات کيان.

ساروخاني، باقر(1385). روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، ج1، تهران : پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي.

ساعی، منصور، (1389)، نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها وپدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها، روزنامه همشهري.

سالاری فر، محمد رضا، (1385)، راه های تحکیم خانواده در فرآیند جهانی شدن، مجله خانواده و زنان، شماره 19

ستار، آزيتا (1388)، «بررسي گسست و پيوند نسلي از ديدگاه اجتماعي؛ کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي»، به اهتمام گروه پژوهشي مطالعات جوانان و مناسبات نسلي تهران: پژوهشکده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي.

سگالین، مارتین(1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران، نشرمرکز.

سلطانی فر، محمد، ملکیان ، نازنین (1389). تحلیل برنامه های شبکه ماهواره ای ام ، بی ، سی فارسی به منظور دستیابی به فرهنگ و تکنیک های ارتباطی به کار گرفته شده در انتقال پیام ، فصلنامه پژوهش اجتماعی ، 3(9) ، صص 87-69.

سلیمی، علی و داوری، محمد،(1385)، جامعه شناسی کجروی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

سورین، ورنرو جیمز تانکارد (1381)، نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.

سورین، ورنرو، تانکارد، جیمز، (1384)، نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، نشر دانشگاه تهران.

شارع پور، محمود (1378). جامعه پذیری سیاسی ، مجله فرهنگ عمومی ، فصلنامه شماره 18و19

شارع پور، محمود. (1380). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن. نامه انجمن جامعه شناسی. سال اول. شماره یک.

شیخی، محمد تقی،(1380)، جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار.

صابری، الهام (1384). نقش رسانه های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان(ماهواره)،گنجینه، شماره 54

صادقی لواسانی ، نادر ، نقش وسایل ارتباط جمعی در شکل گیری رفتار جوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

طباطبایی، صادق(1377). طلوع ماهواره و افول فرهنگ (چه باید کرد؟)، تهران، انتشارات اطلاعات.

طباطبایی، صادق(1384). طلوع ماهواره و افول فرهنگ، تهران: انتشارات اطلاعات

عاملی، سعید رضا(1382). دین و فضای مجازی(فرهنگ در عصر جهانی شدن)، تهران، انتشارات آفاق.

عریضی، فروغ السادات. وحیدا، فریدون. دانش، پروانه(1385). ماهواره و هویت جنسی دختران جوان، مجله جامعه شناسی ایران، جلد 7، شماره 10

علوی، پرویز (1375). ارتباطات سیاسی ، تهران: انتشارات علم نوین

فاضلی، رضا (1381). تأثیر برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی بر رفتار اجتماعی کودکان، تهران، پایان نامه دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

فاضلي، نعمت‌الله (1382)، «سبک زندگي»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

فرجیها، محمد، (1385)، بازتاب رسانه ای جرم، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 22.

فرقانی، محمد مهدی(1380)، ارتباطات و توسعه، چهاردهه نظریه پردازی …و امروز؟، رسانه، سال دوازدهم، شماره دوم. نشر مرکر مطالعات و توسعه رسان ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن. (مترجم، غلامعباس توسلی). تهران: جامعه ایرانیان.

قنادان، منصور و همکاران (1375) جامعه شناسی مفاهیم کلیدی، تهران، نشر آوای نور.

کارلسون و دیگران (1378)، خانواده درمانی، ترجمه عفت نوابی نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. کازنو، ژان، (1384)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ هشتم انتشارات اطلاعات.

کازنو، ژان (1372). جامعه شناسی رادیو و تلویزیون، مترجم ج. ارجمند، تهران، سهامی خاص.

کازنو، ژان(1364). قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات امیر کبیر

کازنو، ژان(1380). عصر اطلاعات،اقتصاد،جامعه و فرهنگ ، ویراستار ارشد: علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو

کامل بهاءالدین، حسین(1383). ملیت در جهانی بی هویت، مترجم: حجت رسولی ، تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی

کریمی فر، علیار(1385). تعامل یا رویارویی با ماهواره ، مجله اصلاح و تربیت ، مسلسل 141

کوزر، لوئيس (1387)، «زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي»، ترجمه، محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

کوئن، بروس (1381)، «مباني جامعه‌شناسي»، ترجمه غلامعباس توسلي و رضا فاضل، تهران، سمت.

گیدنز، آنتونی (1377). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی

گیدنز، آنتونی (1388). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران، نشر نی

گیدنز، آنتونی(1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، چاپ دوم، تهران: نشر نی

گیدنز، آنتونی. (1376). دورکیم. ترجمه، یوسف اباذری. تهران: انتشارات خوارزمی.

گیدنز، آنتونی. (1384). پیامدهای مدرنیت، مترجم محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.

گيدنز، آنتوني (1378)، «راه سوم و بازسازي سوسيال دموکراسي»، ترجمه، منوچهر محسني، تهران: نشر تيرازه.

گيدنز، آنتوني (1379)، «تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد»، ترجمه، ناصر موفقيان، تهران: نشر ني.

مشکانی، محمدرضا، (1381)، سنجش عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری، مجموعه مقالات پرخاشگری و جنایت، نشر آگه.

معتمد نژاد، کاظم ( 1384 ). جامعه اطلاعاتی، اندیشه هاي بنیادي دیدگاههاي انتقادي و چشم اندازهاي جهانی تهران: مرکز پژوهشهاي ارتباطات.

مک کوئیل، دنیس (1380). مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

مک کوئیل، دنیس(1382)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.

مک کوئیل، دنیس، (1387)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

مك كوايل، دنيس و ويندال، سون(1388). مدل هاي ارتباطات جمعي، ترجمه گودرز ميراني،تهران: انتشارات دفتر پژوهشهاي راديو.

ملکی تبار، مجید و علی لاریجانی (1386). بررسی راهبردی- امنیتی تأثیرات ماهواره بر باورهای جوانان. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. بهار1386،شماره29.

منصور نژاد، محمد(1382)، «شکاف و گفتگوی نسل ها با تاکید بر ایران». چاپ شده در کتاب «گسست نسل ها» با اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، نشر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

موسوي چلك، سيدحسن(1388)، «آسيب‌هاي اجتماعي، نظم و امنيت عمومي؛ کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي»، به اهتمام گروه پژوهشي مطالعات جوانان و مناسبات نسلي تهران: پژوهشکده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي.

مومني، منصور، فعال قيومي، علي، (1386)، تحليل داده‌هاي آماري با استفاده از SPSS، چاپ اول، كتاب نو

مهدی زاده، سیدمحمد (1380). نظریه های ارتباطات جمعی، تهران، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.

ميد، مارگارت (1385)، «فرهنگ و تعهد»، ترجمه، عبدالعلي دستغيب، تهران: انتشارات نويد شيراز.

نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم(1390). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی(با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران: نشر ارسباران

نریمانی ، یوسف (1382 ) تفاوت های ارزشی پدران با فرزندان و عوامل تآثیرگذار ، پایان نامه ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

وایت، رابرت و فیوناهینز (1383)، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.

وثوقي، منصور و نيک‌خلق، علي‌اکبر (1380)، مباني جامعه‌شناسي، تهران: بهينه.

ویندال، س. و همکاران(1376). کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، مرکز مطالعات تحقیقات و رسانه ها.

هفته نامه صبح صادق(1390). گسترش هدفمند شبکه های ماهواره ای، سری یازدهم، ش 462

هندری،جان­ودیگران(1381).انسان و بحران هویت،ترجمه ناصر محمدیان، تهران، انتشارات چایبخش

هنسون، ج، نارولا، ا.(1384). تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای توسعه، ترجمه داوود حیدری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

يعقوبي، اسفنديار (1386)، «مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تغيير نگرش دو نسل (مادران ـ دختران) نسبت به ارزش‌هاي اجتماعي (مطالعه‌اي در شهر مياندوآب)»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

يوسفي نريمان (1383)، «شکاف بين نسل‌ها، بررسي نظري و تجربي»، تهران: پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاه.

منابع خارجی:

Al-ofy A.(1999). “The Saudi TV and the Realization of Social Attitudes According to the Cultural Cultivation Theory” (Al-telefizyoon al-Saudi Wa-edrak al-ettijhat wefq nathareyat al-ghars al-thagafi) Bohooth Al-ettisul (1999) Vol. 3, no.8, PP 157-190.

Blumler، G. jay and Elihu katz. the uses of Mass communication Perspective on gratifizations Research، Beverly – Hills، clife 1974.

Castells, M. (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press

Castels, Manuel (1999). The Rise Of Network Society, Blakwell Publishers Ltd, Oxford.

Dassbach, charl, H. A. (1995) “long waves and Historical generation” A world system approach, Michigan Technological university, Dep.of. social sciences.
– Schwartz,shalom H.& Etta prince – Gibson (1998) “value priorities

Defiur,  Melvin L, Everett Denis, (1991) Underetanding Mass Communication by Niughton Miffin CO.

Defleur، Melvin. L. Theories of Mass communication، longman Publization، 1986. Rogers. Everett. M. communication technology، the New Madia in society، Macmillan Publishers، London، 1986.

Giddens ,Anthoney.(1994). Beyond Left and Right, Cambridge: Polity Press.

Giddens ,Anthoney.(1995). Modernity And Self-Identity: Self And Society In The Late Modern Age, Stanford University Press.

Horton Paul B.and chester L.Hunt (1984). Social Physychology clifornia : Helsinsky.

Inglehart , Ronald and Paul R.Abramson (1994). “ Economic security and value change “. American Political Science Review , vol 88,No.2.pp:336-354.

Lenger , Robert G. (1979). The Values Of Yought And The Anomic. Society For The Study Of Social Problems. SSSP.

Mcquail، Denis، Mass communication theory sage Publizations، 1984.

Melody , Willam H , (1995). Information in fras . True of the Future : AMCI: Conference. Malasia.

چکیده

ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ایران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده است و گاهی با گذشت چند هفته شاهد راه اندازی چندین شبکه جدید ماهواره ای هستیم ، بهره گیری از فناوری های پیشرفته در برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و افزایش روز به روز جذابیت های آنها باعث شده است افراد به نا هنجاریها و رفتارهای متضاد با ارزشهای جامعه خویش روی  آورند ، گسترش هدفمند شبکه های ماهواره ای یکی از مهمترین ابزارهای ناتوی فرهنگی برای بی ثبات سازی نظام امنیت اجتماعی و فروپاشی نظام خانواده است . هنگامیکه مارشال مک لوهان نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد کمتر کسی باور می کرد که امواج ماهواره به واسطه دستگاه تلویزیون در سراسر جهان همه مردم را به خود جلب کند و دهکده ای کوچکتر از آنچه که مک لوهان در آرزوی آن بود تشکیل دهد.

هدف از انجام تحقیق حاضر ” شناخت تاثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده است”  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است ، جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 25 تا 65 سال ساکن منطقه 3 شهر تهران می باشند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی ساده و خوشه ای انتخاب شد، با توجه به مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه های تحقیق در این زمینه ،پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 9 مولفه اصلی با 39 گویه تدوین وشیوه پاسخ دهی بر اساس طیف لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد تنظیم شد .

در ارتباط با سوالات مطرح شده در این تحقیق ، نتایج نشان داد که افراد و خانواده ها با توجه به شرایط اجتماعی که در آن قرار دارند به میزان متفاوتی از برنامه های ماهواره و تلویزیون استفاده می کنند.یافته های این تحقیق بیانگر آن است، امروزه ماهواره ها به عنوان یکی رسانه ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، در اندیشه جوانان و افراد خانواده ها و تغییر اجتماعی آنان دارای نقش مهم و تأثیرگذاری هستند، عامل اصلی کارکرد منفی برای ماهواره ، اهداف پلیدی است که غالب مدیران آن در پیش گرفته اندو مسیر را برای اهداف اصلی اسعمار نوین ،سلطه فرهنگی و تبلیغ ارزشهای غربی در جهان سوم و تمامی جوامع در حال توسعه هموار می کنند.

این تحقیق به منظور شناخت تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده منطقه 3 کلانشهر تهران صورت گرفته است به طور خلاصه نتایج بدست از تجزیه و تحلیل پاسخ های تحقیق حاضر نشان داد ،استفاده از برنامه های ماهواره و تأثیر آن بر افراد و خانواده هابه سرعت در حال گسترش است ،در واقع نتایج تحقیق بیانگر این امر است که با ورود ماهواره به جامعه ما تغییرات زیادی در حوزه  ارزش های فردی و انسجام خانواده بوجود آمده است.

واژه های کلیدی: برنامه های ماهواره ، ارزشها ، انسجام خانواده ، اجتماع ، رسانه های جمعی

فصل اول

کلیات پژوهش 

1-1 مقدمه:

جهان امروزعصر «انقلاب اطلاعات و ارتباطات»[1]است وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزاری هستند که برای القای اندیشه ها، در این برهه از زمان به وجود آمده اند، همه روزه بر کارآمدی و پیچیدگی این وسایل افزوده می شود، حدود 2 قرن از انقلاب صنعتی می گذرد و جهانیان شاهد پیشرفت روز افزون در فناوری ارتباطات و تکنولوژی در عرصه رسانه ها[2] و تأثیرآن بر زندگی خود هستند. با پیدایش پدیده  جهانی شدن و اشاعه آن به تمام جهان، رسانه های جمعی اهمیت بسیار زیادی پیدا کردند از دهه 1990 به این طرف علاوه بر تحولات عظیم وگسترده  سیاسی مانند فروپاشی شوروری و پایان نظام دو قطبی، تحول مهم وشگرف دیگری درعرصه فرهنگ صورت گرفت و آن ظهور پدیده ماهواره بود، پدیده نوی که مرزهای سیاسی را درنوردید و جهان را با فرهنگ های گوناگون بهم مرتبط ساخت.

در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی از جمله ماهواره[3] و تلویزیون[4] عامل بسیار مهمی در فرهنگ پذیری افراد هستند، دراغلب کشورها، بسیاری از مردم زمان زیادی را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند، ماهواره یکی از رسانه های بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر است که همانند سایر رسانه ها و وسایل ارتباطی اساساً محصول غرب بوده که در طول سال های اخیر وارد کشور شده است.

به جرأت می توان بیان داشت که ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم، عصری که در آن رسانه های گروهی جزو لاینفک زندگی ما هستند، ماهواره وتلویزیون قادرند با شیوه های پذیرفتنی عوام پسند هرنوع تغییری را در جامعه ایجاد کنند و نباید تردید داشت که این وسایل ارتباط جمعی در تغییر وضعیت زندگی افراد جامعه تأثیر غیر قابل انکاری داشته و بخش مهمی از فرهنگ آموزی هر روزه  افراد جامعه می باشند و با داشتن امکانات گسترده و وسیع در ارائه جذاب تر و بهتر هر ایده می توانند به عنوان یک کانال بی نظیر ارتباطی عمل کنند که هیچ ابزاری توانایی رقابت با آن را ندارد. بسیاری از شبکه های ماهواره ای با پخش برنامه های مختلف و بویژه تبلیغات کالاهای مختلف به دنبال جذب مصرف کننده در کشور ها بوده و تا حدود زیادی هم در این امر موفق بوده اند.

گرایش مردم به ماهواره بویژه در کشورهای اسلامی[5] از جمله کشور ایران، ارزشها[6]، باورها[7] و فرهنگ[8] اصیل جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، به عبارت دیگر ماهواره و تلویزیون نمادهای فرهنگی هستند که از آن طریق دین، ارزشها و باورهای دینی تحت تأثیر قرار می گیرند، در این تغییر و تحولات شگرف که ماهواره و تلویزیون به طور خاص و عموماً رسانه های گروهی به معنای عام محور اصلی آن هستند، جامعه ما نتوانسته فرهنگ سنتی گذشته را تثبیت یا فرهنگ نوین صنعتی را کاملاً جذب کند.

با توجه به موارد اشاره شده می توان گفت که برنامه های ماهواره  تأثیرات زیادی بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده دارد. بی شک این تأثیر ها هم می تواند مثبت و هم می تواند منفی باشد سازندگان برنامه های تلویزیونی علاوه بر سرگرم نمودن مخاطب قصد دارند که پیام های مد نظر خود را نیز به مخاطبان ارائه دهند. بدون شک محتوای پیچیده شده در برنامه های ماهواره به دلیل تولید آن در کشورهای دیگر سنخیت بالائی با اقتضائات جامعه ما ندارد، در حال حاضر هزاران کانال ماهواره با استفاده از تجهیزاتی به نسبت ارزان قیمت قابل دسترسی است و باید تأثیر این گونه برنامه ها بر مولفه های فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با همین هدف انجام شده  است با انجام این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های افراد و همچنین انسجام خانواده مورد بررسی قرار گیرد، این امر از طریق جمع آوری اطلاعات از مخاطبان این گونه برنامه ها صورت پذیرفته وتأثیرات شناسایی شده بر تک تک مولفه ها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 بیان مسئله:

جهانی شدن هر چند پدیده ای جدید محسوب نمی شود اما در مقايسه با تاريخ تمدن و شهرنشيني بشر عمر كوتاهي دارد. اين پديده تا حد زيادي وجود خود را مديون تکنولوژی‌های نو ظهور ارتباطات و اطلاعات است. در اين ميان رسانه‌هاي گروهي نقش بسيار زيادي دارند و هر روزه حجم بسيار زيادي از اطلاعات از طريق رسانه‌ها در اختيار مخاطبان جهانی آن قرار مي‌گيرد. روزنامه ها، نشریات ادواری، مجلات و تلویزیون از مهم ترين رسانه‌ها هستند و اكثر قريب به اتفاق اطلاعات از طريق آنها مبادله مي‌شود. در بين اين رسانه‌‌ها تلويزيون به دليل امتيازات منحصر به فردش نسبت به ساير رسانه‌ها از ابتدا تاكنون رتبه اول را به خود اختصاص داده است. با اختراع ماهواره‌ و پخش برنامه‌هاي تلويزيوني با استفاده از آن، تلويزيون به ارباب مطلق رسانه‌ها تبديل شد و حتا حضور اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي[9] هم نتوانسته چندان از محبوبيت آن بكاهد(سالاري فر، 1385).

انقلاب اجتماعی ارتباطات علاوه بر افزایش رسانه های ارتباط جمعی، تحول نمادها و باورها را نیز به ارمغان داشته است. در سایه این تحول رسانه های گروهی زمینه رشد آگاهی و شناخت اجتماعات بشری را مهیا ساخته اند و ظاهراً اجتناب ناپذیر می نماید که همزمان با تعداد رسانه های جمعی ، تاثیر آنها بر هویت و فرهنگ جوامع مختلف چشمگیر است. در واقع می توان گفت، تاثیری که رسانه های جمعی برفرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نظام بین المللی دارند، سبب شده به نوعی همه دنیا با چالشی به اسم بحران هویت روبرو شوند، در این میان، برنامه های ماهواره ای نقش پررنگ تری را در این تحول و دگرگونی فرهنگی، مخصوصاً در ایران دارا می باشند، رسانه های تصویری مثل ماهواره با برنامه های تفریحی و سرگرم کننده در دراز مدت، یکسان سازی سلیقه قشرهای عظیم جامعه را باعث خواهد شد و از سوی دیگراین ابررسانه شکاف های جدید طبقاتی و تعمق آنها را باعث می شود. شبکه های تلویزیونی نیز از طریق ماهواره با تمام نقاط دنیا ارتباط برقرار می کنند و فرهنگ قالب بندی شده فرستنده این نمادها و پیام ها، بدون هیچ گونه مقاومتی در اختیار گیرنده قرار می گیردو وارد کانون خانواده و سپس جوامع می شود(محمدیان، 1381،ص52).

جامعه ایرانی با دارا بودن هفتاد درصد جمعیت جوان و با توجه به شرایط متغیر جهانی، با چالش های مهمی درزمینه وسایل ارتباطی جدید ومخاطبان جوان آنها رو به رو است. جوانان دارای علایق، خواسته ها و نیازهایی هستند که در پی پاسخ به آنها در کند و کاو هستند، جوان امروز خواستار آزادی، نشاط و زیبایی است، عناصری که روح و جسم او را به سمت خود می کشاند و هر فرد، هر فکر، هر فرهنگ و حکومتی که این عناصر را به او ارائه دهد جوان را به سمت خود جذب می کند واو را در حیطه اقتدار خود در می آورد(طباطبایی، 1384).

امروزه در ايران هر فرد به طور متوسط 4.5 ساعت را به تماشاي تلويزيون اختصاص داده و اين زمان در بسياري از كشورها به 6 ساعت نيز مي‌رسد. اين زمان و حجم بالاي اطلاعاتي كه فرد در طول تماشاي تلويزيون در معرض آن قرار مي‌گيرد باعث شده است كه تلويزيون كاركردهاي بسياري داشته باشد. يكي از مهم‌ترين كاركردهاي هر رسانه‌اي كه متوليان آن نيز از آن انتظار دارند اجتماعي كردن افراد و نهادينه نمودن برخي ارزش‌ها و مشخصه‌ها در افراد است. تلويزيون به عنوان همگاني‌ترين رسانه یکی از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن به حساب مي‌آيد.  اين رسانه هر روز مورد استفاده وسیع گروه‌های مختلف اجتماعی و از جمله کودکان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد و نگرش و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات فراوانی تأثیر برنامه رسانه‌‌ها بر نگرش‌های کودکان و بزرگسالان را بررسي کرده‌اند. نتايج تمامي اين تحقيقات نشان داده است که رسانه‌های جمعی انواع گوناگونی از اطلاعات و محتوا (به ویژه هنجارها و ارزش‌ها) را انتقال می‌دهند(چاووشیان، 1388).

اين اطلاعات و محتواي ارائه شده در قالب پيام برنامه‌ها به دست مخاطبان مي‌رسد. نسل های کنونی در معرض انتشار و نمایش پیام های رسانه‌ای بسيار متنوعي قرار دارند و پیام‌های ارسال شده می‌تواند ارزش‌هاي جوامع (شامل سنت‌ها، الگوهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین روابط نسلی آنها) را دست‌خوش چالش و دگرگونی کند(سالاري فر، 1385).

حتی باوجود اين تفاسير نمي‌توان گفت كه تنها كاركرد رسانه‌ها، اجتماعي كردن افراد و انتقال مولفه‌ها و ارزش‌هاي فردي است. به دليل استفاده از تلويزيون و تماشاي برنامه‌ها در منزل، تاثيرات آن بر خانواده به عنوان يك جامعه كوچك نيز قابل توجه است. اگر انسجام و وحدت اعضای خانواده را مهمترین مؤلفه کارآمدی خانواده محسوب کنیم، مهمترین آسیب احتمالي استفاده از تلویزیون، خدشه دار شدن انسجام خانواده در اثر کاهش روابط و از بین رفتن فرصت گفتمان مناسب است . در دنیای پرشتاب فن‌آوری امروز، رسانه‌های جمعی افراد را به صورت انفرادی به خود مشغول کرده، آنها را از تعامل با دیگران باز می‌دارند. نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزارهای فنی موجب شده است که کارکرد آنها عمدتاً درجهت تقویت فردگرایی[10] سوق پیدا کند. به عبارت دیگر، این ابزارها، به تدریج فضای روانی و محیطی گفتگو را در یک ارتباط بین فردی، خدشه دار می‌کنند و اعضای گروه را به جای هم‌گرایی[11]، به واگرایی[12] سوق می‌دهند؛ تا جایی که هر عضو خانواده صرفاً در یک فضای فیزیکی مشترک زندگی کرده، اما هیچ تعاملی با هم نخواهند داشت. دراین مسیر، تعامل واقعی فرد به‌جای آنکه با دیگر افراد در محیط انسانی باشد، با رسانه‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد. نتیجه این می‌شود که افراد خانواده به جای گفتگوی صمیمی با یکدیگر که می‌تواند به تقویت پیوندهای عاطفی وانسجام اعضای خانواده منجر شود، با ابزارهای الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کنند؛ ارتباطی که فاقد بار عاطفی، احساسی و هیجانی است (ساعي، 1389).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه به دليل تأثير وسايل ارتباط اجتماعي نوين، جوانان تمايلات و داعيه هايي دارند كه نسلهاي گذشته نمي توانستند داشته باشند. حال آنكه جريان جامعه پذيري جوانان، براي بر آوردن تمايلات و داعيه هاي آنان كفايت نمي كند در اينجاست كه نوعي خصومت يا عناد نسبت به جامعه پيدا مي شود. كه بي شك در سالهاي آينده توسعه بيشتري خواهد يافت. وسايل ارتباط جمعي ارزشهاي تازه اي را مي آفرينند، ارزشهايي كه از چارچوب مسائل دوران كودكي و سنتها و آداب و عقايد و خانواده فراتر مي روند و به همان ميزان دنياي جوان را وسعت بخشيده، سطح خواسته هايش را از جامعه و خود و به طور كلي زندگي، بالاتر مي برند(ساعي، 1389).

بدون شک، امروزه رسانه ها، با توجه به قابلیت ها و کارکردهایی که دارند، می توانند در جهت حفظ سلامت و بهداشت روان و به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده هویت یابی برای جوانان کاربرد داشته باشند. همچنین میتوانند زمینه ساز بحران هویت و بیگانگی افراد از فرهنگ، ارزشها و باورهای خود گردند. بنابراین، وسیله و واسطه بودن رسانه ها آنها را در معرض کاربردهای دوگانه و گاه متضاد قرار داده است. گسترش فناوريهاي اطلاعاتي و جهاني شدن رسانه ها از يك طرف، نگاه خوشبينانه و انتظار مدينه  فاضله ديرينه و از طرف ديگر نگاه بدبينانه و فرسايش هويتهاي فردي و اجتماعي را نمودار مي سازد. بنابراين، بررسي نقش رسانه ها در هويت يابي يا بحران هويت، از موضوعاتي است كه بايد با دو رويكرد متمايز به آن پرداخته شود. تنها در صورت آگاهي از نقش و جايگاه رسانه هاست كه مي توان از تأثيرات منفي رسانه هاي مهاجم، جلوگيري نموده، از فناوريهاي جديد ارتباطي در جهت فرهنگ سازي مثبت و تسهيل فرايند هويت يابي بهره برداري كرد.درگذشته كه الگوها و نقشها اندك و محدود بودند، هويت يابي نسبتاً آسان بود؛ اما در جوامع صنعتي امروز و با توجه به تعدد منابع هويت يابي از جمله رسانه هاي متعدد كه الگوهاي متنوع و متضاد را فراروي نسل جوان و نوجوان قرار مي دهند، هويت يابي آنان را با دشواريهاي بسياري مواجه كرده است(منتظرقائم، 1380ص 65).

در دنیای حاضر رسانه های نوین از جمله ماهواره و اينترنت با ماهيت خاصي كه دارند باعث رشد فردگرايي شده، فرصتهاي لازم براي رشد هويتهاي مقوي و با ثبات را از بين مي برند. افراد، با اين رسانه ها ارتباط ايجاد مي نمايند و رسانه ها نيز آنها را به صورت افراد مستقل و اعضاي بي نام و نشان يك مخاطب انتزاعي و همگاني محسوب مي كنند. اين روند، باعث از هم گسستن پيوندهاي اصيل خانوادگي و اجتماعي شده و جاذبه هاي آن باعث مي شود تا افراد، بيشترين اوقات خود را با اين برنامه ها سپري كنند(صالحیار، 1378ص 52).

در دنياي امروز، كه به عصر جامعه اطلاعاتي مشهور شده است، نقش و كاركرد ماهواره ها به عنوان يك رسانة جهاني و پر قدرت در ميان وسايل ارتباط جمعي داراي اهميت فوق العاده اي است. ماهواره ها با بكار گيري ابزارهاي فني و فنون پيچيده فكري كاركردهاي مهمي را در جامعه امروزين ايفا مي كنند. نقش ماهواره ها در دنياي پيرامون در شكل دادن به رفتارهاي اجتماعي بشر بر كمتر كسي پوشيده است. با توجه به گسترش استفاده از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي و اطلاعات و به ويژه ماهواره در بين جوانان، ضرورت بررسي تاثير اين تكنولوژيها و خصوصاً ماهواره در تغییر هویت و رفتارهای اجتماعی جوانان احساس مي‌گردد. امروزه ماهواره ها به عنوان يكي از رسانه ها و ابزارهاي اصلي انتقال و گسترش ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، در انديشه جوانان و تغيير رفتار اجتماعي آنان داراي نقش مهمي هستند. و لازم است كه اين نقش مورد بررسي و كنكاش دقيقي قرار گيرد، به ويژه در جامعه جواني نظير كشور ايران كه بحث ماهواره و تأثير و تأثرات آن بر قشر جوان از مباحث عمده و مسائل حساسي است كه مي بايست توجه ويژه اي بدان داشت(ساعي، 1389).

گسترش روز افزون ماهواره‌ها، گسترش بی‌بندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روزافزون مشروبات الکلی، ایجاد گروه‌های غربی مانند: هوی‌متال[13]‌ها، رپ‌[14]ها و شیطان‌پرست‌[15]ها، تمایل به مدگرایی[16] و…. همه و همه نشان از هدفمند بودن این تهاجم از طرف دشمن داشت. این بار دشمن با استفاده از روش‌های نرم‌افزاری فکری و تبلیغی بر خلاف دوره قبل که مردان را مورد حمله قرار داده بود قلب جامعه، یعنی زنان و جوانان را هدف گرفت.

جامعه‌شناسان معتقدند که پایه‌های هر جامعه، ریشه در ارزش‌ها و نظام عقیدتی آن دارد. بنابراین برای تضعیف هر جامعه، کافی است تا فرهنگ آن را تضعیف کرد. با این کار افراد جامعه از خود بیگانه شده و بر خلاف آنچه که حقیقت فرهنگی آنها را تشکیل می‌دهد، رفتار می‌کنند. دشمن برای حملات فرهنگی، نیاز به ابزارها و وسایل کارآمد داشت. بنابراین همان طور که لازمه حملات نظامی ابزار و آلات جنگی است، لازمه “تهاجم فرهنگی”[17] نیز وسایلی است تا گلوله‌های زهرآگین فرهنگی دشمن از ماهواره‌ها گرفته تا اینترنت، رادیو و توزیع کتاب‌های ضد فرهنگی و دگراندیشی به براندازی نظام‌های مخالف و تضعیف آنها مبادرت ورزد. می‌توان گفت خانواده کانون توجه حملات ابزارهای مدرن تهاجم فرهنگی است و با تضعیف آن بسیاری از اهداف تهاجم فرهنگی محقق می‌شود. با نگاه به کارکردهای خانواده بیش‌تر می‌توان به اهمیت آن توجه نمود. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی پایه و اساسی در جامعه، معمولاً کارکردهای گوناگونی را بر عهده دارد که البته چگونگی این کارکردها و شدت عملکرد آنها در فرهنگ‌های گوناگون متفاوت است.

جوانان به واسطه زندگی در خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا تخریب و منحرف کردن یک جوان در یک خانواده، یعنی تخریب و کاهش قدرت آن خانواده. با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و ضرورت مطالعه و تحقيق در ارتباط با نيمي از پيكره اجتماع ، نتايج اين تحقيق مي تواند پاسخ لازم را براي يك مشكل فرهنگي و اجتماعي فراهم نمايد. در این پژوهش محقق می کوشد تا نقش برنامه‌هاي ماهواره بر ارزش هاي فردي و انسجام خانواده را مورد بررسی قرار دهد.

[1] The revolution in information and communication

[2] mass media

[3] Satellite

[4] Television

[5] Islamic Countries

[6] Values

[7] Beliefs

[8] Culture

[9] Social Networks

[10] Individualism

[11]  Convergence

[12]  Divergence

[13] Heavy Metal

[14] Rap

[15] Satanist

[16] Fashion

[17] Caltural Invasion

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش شبکه ماهواره‌اي فارسي زبان بي‌بي‌سي در مشارکت سياسي دانشجويان
 • پايان نامه هنجارها در جامعه ديني و تبليغ کالاهاي هنجارشکن در رسانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122