پايان نامه بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 139 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
1-1- بیان مسئله 2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- سؤال¬های تحقیق 4
1-5- چارچوب تحقیق 5
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
2-1- مقدمه 7
2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی 7
2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی 17
2- 4- جمع¬بندی27
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1- مقدمه 31
3-2- مبانی نظری 32
3-2-1- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت از آن 32
3-2-2- معيارهاي اندازه‌گيري ميزان حفاظت از حقوق مالكيت 33
3-2-2-1- شاخص¬های کیفی 33
3-2-2-2- شاخص¬های کمی 39
3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه¬گذاری خصوصی 42
3-2-3-1- عوامل اقتصادی43
3-2-3-2- عوامل نهادی46
3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه¬گذاری خصوصی48
3-2-5- ساختار الگو57
3-3- روش تحقیق60
3-3-1- آزمون¬های لازم برای تحلیل¬های سری زمانی61
3-3-1-1- آزمون ریشه¬¬ی واحد زیوت- اندریوز61
3-3-1-2- آزمون ریشه¬¬ی واحد لامسداین و پاپل64
3-3-1-3- آزمون کرانه¬ی پسران، شین و اسمیت برای هم¬جمعی66
3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه¬های گسترده67
3-3-1-5- الگوی تصحیح خطا69
فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه72
4-2- داده¬هاي مورد استفاده 72
4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری75
4-4- آزمون کرانه¬ی پسران، شین و اسمیت برای هم¬جمعی 78
4-5- برآورد ضرایب درازمدت الگوها82
4-6- آزمون¬های تشخیصی و ثبات ساختاری96
فصل پنجم: جمع¬بندی، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 103
5-2- خلاصه¬ی تحقیق103
5-3- نتیجه¬گیری104
5-4- پیشنهادهای سیاستی107
5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده 110
5-6- محدودیت¬ها 110
فهرست منابع117

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

آهنگری، عبدالمجید و مسعود سعادت­مهر (1387). “رابطه­ی ریسک و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران“، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 3، صص32- 13.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سالانه سال­های مختلف.

باقری، محمود و جواد شیخ­سیاه (1389). “در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه­ی کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد”، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 101، صص 38-19.

برانسون، ویلیام. اچ، “نظریه­ها و سیاست­های اقتصادکلان”، ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی، 1386.

برجیسیان، افسانه (1377). “عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران (1374- 1338)”،
پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز.

تشکینی، احمد (1384). “اقتصادسنجی کاربردی به کمک microfit”، مؤسسه فرهنگی دیباگران، چاپ اول، تهران.

تحویلی، علی (1388). “بررسی تأثیر نوسانات مالی بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران،
پایان­نامه­کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز.

تفضلی، فریدون (1385). “راز سرمایه (چرا سرمایه­داری در غرب موفق می­شود و در جاهای دیگر            شکست می­خورد؟)”، تألیف هرناندو دوسوتو، نشر نی، تهران.

جعفری صمیمی، احمد و حمید آذرمند (1384). “بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان”، مجله دانش و توسعه، شماره 11، 36- 11.

حاجی آقانژاد، حسین (1390). حساب سرمایه در نظام حساب­های ملی، مجموعه پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران ، شماره­ی یک.

دمستز ، هرولد (1967). “به سوي يك تئوري در حقوق مالكيت”، ترجمه محسن رناني، فصل­نامه تأمين اجتماعي ، شماره 10 ، سال 1380.

رزمی، علی اکبر، محمد جواد رزمی و سارا شهرکی (1388). “تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی”، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 28، 157- 127.

رناني ، محسن (1384و1376). “بازار يا نابازار؟ بررسي موانع نهادي كارائي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران”، چاپ دوم، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهران.

رناني‏‏‏‏ ، محسن (1382). “نقش دولت در اصلاحات نهادي از طريق قانونگذاري”، مجلس و پژوهش ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شماره 39.

رحمانی، تیمور (1385). اقتصادکلان. تهران: انتشارات برادران.

سامتی، مرتضی، مرضیه گوگردچیان و احمد گوگردچیان (1389). “تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه­­ی مبادله : مطالعه­ی موردی کشورهای OECD”، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره دوم، صص 113- 95.

سعادت­مهر، مسعود (1390). “بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران“، فصل­نامه علمی پژوهشی­ رشد و توسعه­ اقتصادی، سال اول، شماره دوم، صص 186- 163.

سلیمی­فر، مصطفی و مسعود قوی (1381). “تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران”، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 13، صص 1370- 135.

سوری، علی (1384). “سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 69، صص 108- 88.

شریف­زاده، محمد و الیاس نادران (1389). “تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام ( با تأکید بر مفهوم هزینه­های مبادله)”، فصل­نامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره36، صص 30-5.

صمدپور، نرگس (1376). “تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مورد ایران)”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.

صمدی، علی­حسین (1388). روابط کاذب در اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.

صمدی، علی­حسین (1387). “حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درون­زا”، رساله­ی دکتری اقتصاد، دانشکده­ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

صمدي، علي حسين و مصیب پهلواني (1388). همجمعي و شكست ساختاري در اقتصاد. انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان.

صمدی، علی­حسین (1389). “جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی ( با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)“،  فصل­نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره3، صص 246-229.

صمدی، علی­حسین، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (1389). “مفهوم و آثاراقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی”، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره101، صص201-183.

صمدی، علی­حسین، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (1390). ” تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در ایران”، سیاست­گذاری اقتصادی، سال سوم، شماره 6، زمستان 1390.

عسلی، مهدی (1375). “برآوردی از سرمایه­گذاری خصوصی در ایران در سال­های 1371- 1338″، مجله­ی برنامه و بودجه، شماره 10.

عباسی­نژاد، حسین و پویا جبل عاملی (1385). ” اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه­گذاری در فضای نااطمینانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 73، صص 67- 37.

عیسی­زاده، سعید و اکبر احمدزاده (1388). ” بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه­ مورد بین کشوری برای دوره 2005- 1996)”،  فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال سیزدهم،  شماره 40، صص 28-1.

فریادرس، محمد(1378). ” تأثیر سرمایه­گذاری بخش دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده­ی اقتصاد.

قربانی، محمد، الهام شکری و مرضیه مطلبی (1386).  “کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران”، مجله دانش و توسعه، شماره 20، صص 124-111.

قلی­پور، آرین (1384). نهادها و سازمان­ها (اکولوژی نهادی سازمان­ها)، سمت، تهران.

کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی (1386). “اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ایران”،  فصل­نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، صص 306-283.

گجراتی، دامودار (1389). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

مطالعات محیط کسب و کار (1390). معرفی و نقد شاخص راهنمای بین­المللی ریسک کشوری، مرکز
پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
، شماره مسلسل 12182.

مهرآرا، محسن، میثم موسایی و امیرحسیم محمدیان (1390).” بررسی رابطه­ی غیرخطی میان نرخ بهره­ی حقیقی و سرمایه­گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه­ای (مورد کشورهای در حال توسعه)”، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58، صص 65- 33.

مؤیدفر، رزیتا و امین زمردی (1390). ” تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی: مورد ایران (1385- 1352)”، کنفرانس بین­المللی جهاد اقتصادی، کرمان، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.

نوفرستی، محمد (1378). ریشه­ی واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. انتشارات خدمات فرهنگی رسا.

نورث، داگلاس (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصاد. ترجمه­ی محمدرضا معینی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

ویلیامسون، الیور. ای (1381). ” اقتصادنهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو”، ترجمه محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73.

هادیان، ابراهیم و رضا وهام (1389). “تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران”،  فصل­نامه اقتصاد مقداری، دوره­ی 7، شماره­4، صص 79- 55.

هژبرکیانی، کامبیز و اشکان رحیم­زاده (1388). “رابطه سرمایه­گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر مدل رشد اقتصادی درون­زا)”، مجله­ی دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 30، صص 97- 69 .

یوسفی، محمد­قلی و صمد عزیزنژاد (1388). “بررسی عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری”،  فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص 100-79.

یوسفی، محمدقلی (1384). “موانع اداری توسعه­ی اقتصادی در ایران”، فصل­نامه مؤسسه­ مطالعات دین و اقتصاد، جامعه و اقتصاد، شماره ششم، سال دوازدهم.

ب) منابع انگلیسی

Acosta, P. and A. Loza (2005).”Short and Long-Run Determinants of Private  Investment in Argentina.” Journal of Applied Economics, Vol. 8, No. 2, pp. 389-406.

Aschauer, D.A. (1989).”Does Public Capital Crowd- Out Private Capital.” Journal of Monetary Economics. Vol. 24, pp. 171-188.

Asante,Y.(2000).”Determinant of Private Investment Behavior Heterogenity.”

Department of Economics, University of Ghana, AERC Research Paper   100, pp. 1- 47.

 

Aysan, A., G. Pang, and M.A. Veganzones-Varoudakis (2006). “How to Boost Private Investment in the MENA Countries: The Role of Economic Reforms. Topics in Middle Eastern and North Africa Economies.” Meea Online Journal, Vol. 7, pp. 1-16.

Barro, R.J. (1999). “Determinants of Democracy.” Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 6, pp. 10-23.

Barro, R. J. (1996). “Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study.” NBER, Working Paper, No. 5698.

Basely, T. (1995). “Property Rights and Investment Incentives: Theory and Evidence from Ghana.” The Journal of Political Economy, Vol.103, No.5, pp. 903- 937.

Balassa, B. (1988). “Public Finance and Economic Development.” World Bank Working Paper, Washington, D.C, No. 31.

Bahmanni-Oskooee, M. (1999). “Do Federal Budget Deficit Crowd-In or Crowd-Out Private Investment?.” Journal of Policy Modeling, Vol. 21, No. 5, pp. 633-640.

Bennedsen, M., M.A. Malchow and F.vinten (2005). “Institutions and Growth- a Literature Survey.” Report 2005-1, Center for Economic and Business Research (CEBR).

Blejer,M. and M.S. Khan (1984). “Government Policy and Private Investment in Developing Countries.” IMF Staff Papers, Vol. 31, pp. 379-403.

Brunetti, A. and B.Weder (1998). “Investment and Institutional Uncertainty: A Comparative Study of Different Uncertainly Measures.” The Journal of Political Economy, Vol. 134, No. 4, pp. 513- 533.

Clague, C., P. Keefer. , S. Knack and M . Olson (1999) .”Contract-Intensive Money:Contract Enforcement Property Rights, and Economic Performance.” Journal of Economic Growth, Vol.  4, pp. 185-211.

Dehn, J. (2000). “Private Investment in Developing Countries: The Effects of  Commodity Shocks and  Uncertainly.”,Working Paper, WPS/2000.

Dincer, O.C. and  C.J.  Ellis (2005). “Predation, Protection and Accumulation: Endogenous Property Rights in an Overlapping Generations (OLG) Growth Model.” International Tax and Public Finance, Vol. 12, pp. 435-455.

 چکیده

 هدف اصلی پایان­ نامه­ ی حاضر بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالكيت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ايران طی دوره­ی زمانی 1388- 1350 است. برای رسیدن به این هدف رابطه­ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج تخمين الگو با استفاده از روش ARDL نشان می­دهد كه حفاظت از حقوق مالكيت در درازمدت تأثير مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ايران دارد و در کوتاه­مدت این تأثیر معنادار تضعیف می­شود. هم­چنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، ولی سرمایه­گذاری بخش دولتی و نرخ ارز مؤثر واقعی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران دارند. نتایج تخمین نشان می­دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای­ حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. پیشنهاد این پایان­نامه این است که، دولت بتواند با توجه بیشتر به وظایف خود و هم­چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش دهد.

مقدمه

1-1- بیان مسئله

یکی از مهم­ترین اهداف کلان ­اقتصادی، رشد و توسعه­ی اقتصادی مستمر و باثبات است. عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در راستای تحقق هدف رشد اقتصادی توسط صاحبنظران عنوان شده است که در بین این عوامل، تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایه­گذاری را به عنوان موتور­ محرکه و تعیین­کننده­ی رشد و توسعه­ی اقتصادی معرفی کرده­اند.

از طرفی، دولت به دلیل وظایف گسترده­ای مانند حفاظت از حقوق مالکیت[1]، اجرای قراردادها، توزیع درآمد، اصلاح عوارض جانبی و تولید کالاهای عمومی که بر عهده دارد از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده می­کند (پارک[2]، 2006). اعمال این سیاست­ها بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه­گذاری خصوصی اثرگذار هستند. بنابراین دولت با انجام وظایف خود، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری خصوصی در سطح جامعه تأثیرگذار باشد.

با وجود این شرایط، در دهه­ی 1970 اقتصاددانانی مانند نورث[3]، دمستز[4]، کوز[5] به بررسی نقش نهادها در فرآیند رشد و توسعه­ی اقتصادی پرداختند و اقتصاد نهادگرایی جدید[6] را
پایه­گذاری کردند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت به عنوان حق افراد در استفاده از منابع و حفاظت از آن، نقش بسیار اساسی در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد به­طوری­که، حقوق مالکیت تضمین شده را عامل اصلی تعیین کننده­ی نرخ
پس­انداز، تشکیل سرمایه، سرمایه­گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و استفاده­ی کارآ از منابع می­دانند.
هم­چنین، نورث »حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف کرده­اند« تعریف می­کند (صمدی، 1389). در نتیجه، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در جهت انجام فعالیت­های اقتصادی می­شود به­گونه­ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت­های اقتصادی را کاهش می­دهد و با کاهش هزینه­های مبادله[7] و نااطمینانی، سبب تسهیل و رونق فعالیت­های اقتصادی خواهد شد.

بنابراین دولت در راستای انجام وظایف خود و صیانت از حقوق مالکیت، مخارجی را در جهت حفاظت از حقوق مالکیت اختصاص می­دهد، و از این طریق بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از دغدغه­های موجود در رویکرد اقتصادی قرن حاضر، مسئله­ی مالکیت و تضمین آن در جامعه است. اهمیت موضوع باعث شد که بسیاری از اقتصاددانان به نقش نهادها در اقتصاد و شکل­گیری اقتصاد نهادگرایی توجه خاص کنند. چارچوب نهادی که اعتماد سپرده­گذاران و سرمایه­گذاران را جلب می­کند و امنیت فیزیکی و حقوقی افراد و سرمایه­ها را تضمین می­نماید، تأثیر بسزایی در سرمایه­گذاری و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت (ساچز و همکاران[8] ، 1996). بنابراین فضای امن اقتصادی، یک عامل کلیدی برای سرمایه­گذاری خصوصی است و بهبود امنیت اقتصادی از طریق کاهش نااطمینانی­ها موجب افزایش بازده سرمایه­گذاری
می­شود.

از طرفی، موانع اصلی سرمایه­گذاری خصوصی و انجام کسب­ وکار در ایران ناشی ازعوامل نهادی مانند عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود امنیت سرمایه­گذاری و حقوق مالکیت، فساد، رانت و بی­ثباتی سیاسی است (یوسفی و عزیزنژاد، 1388). بنابراین به دلیل بی­توجهی به مسائل نهادی در تحقیقات مربوط به عوامل تعیین کننده­ی سرمایه­گذاری در ایران­، به­ویژه حفاظت از حقوق مالکیت، در این پایان­نامه به بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر
سرمایه­گذاری خصوصی خواهیم پرداخت.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی پایان نامه­ی حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران می­باشد. بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کنار عوامل غیراقتصادی، تأثیر شکست­های ساختاری مانند تکانه­های نفتی، وقوع انقلاب و جنگ، بررسی وضعیت مخارج دولت در حمایت از حقوق مالکیت و میزان سرمایه­گذاری خصوصی نیز از اهداف دیگر تحقیق حاضر می­باشند.

1-4- سؤال­های تحقیق

سؤال­های زیر در این پایان­نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:

– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟

– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ی سرمایه­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟

1-5- چارچوب تحقیق

این پایان­نامه در پنج فصل تنظیم شده است. بعد از بیان کلیات تحقیق در فصل حاضر، در فصل دوم به بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی خواهیم پرداخت. در این فصل، مطالعات مربوط به سرمایه­گذاری خصوصی به دو دسته­ی کلی تقسیم­بندی می­شود. در گروه اول، صرفاً مطالعاتی که عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی را مورد توجه قرار داده­اند، بیان می­شود. در گروه دوم مطالعات، در کنار عوامل اقتصادی، عوامل نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سپس در فصل سوم، مبانی نظری و ساختار الگو مورد بررسی قرار می­گیرد. در این فصل ابتدا تعریف حقوق مالکیت، حفاظت از آن و سرمایه­گذاری خصوصی مورد بررسی قرار می­گیرد سپس با معرفی شاخص­های موجود برای اندازه­گیری حفاظت از حقوق مالکیت، به تشریح نحوه­ی اثرگذاری آن­ها بر یکدیگر پرداخته می­شود. فصل چهارم نیز به برآورد الگوها می­پردازد. در این فصل به منظور بررسی سوال­های تحقیق، با استفاده از داده­های سری زمانی و در نظر گرفتن شکست­های ساختاری، و با به­کارگیری روش­های مناسب اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد الگوها خواهیم پرداخت. نهایتاً در فصل پنجم خلاصه و نتیجه­گیری ارائه می­گردد

 مروری بر مطالعات پیشین

2-1- مقدمه

سرمایه­گذاری به­عنوان یکی از مهم­ترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیین­کننده­ای در رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشوری ایفاء می­کند. این مسأله به­خوبی روشن می­سازد که برای جذب سرمایه­گذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایه­گذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت اما از اواسط دهه­ی 1960، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بی­ثباتی سیاسی را به عنوان شاخص­های اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایه­گذاری دارد (برونتی و ودر[9]، 1998). به­همین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایه­گذاری خصوصی پرداخته­اند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایه­گذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار داده­اند. بنابراین با تقسیم­بندی مطالعات به دو دسته­ی کلی، به­طور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت.

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی

تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می­شد.

تان وی و ونگ (1982)، در مطالعه­ای با عنوان »عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« به بررسی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه پرداخته­اند. جهت استخراج تابع سرمایه­گذاری بخش­خصوصی، از شکل تعدیل­شده­ی نظریه­ی شتاب انعطاف­پذیر سرمایه­گذاری بخش خصوصی استفاده شده­است. آن ها سرمایه­گذاری بخش خصوصی را متأثر از سه عامل سرمایه­گذاری دولتی، خالص اعتبارات بانک­ها به بخش خصوصی و جریان سرمایه­ی خارجی به بخش خصوصی معرفی می­کنند. براساس این تحقیق، هر سه این عوامل در تعیین سرمایه­گذاری خصوصی نقش مهمی دارند. آن ها برای کشورهای یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند نشان می­دهند که اثر مکملی[19] سرمایه­گذاری دولتی در مورد کشورهای مورد مطالعه تأیید شده و اثر جایگزینی[20] نیز تنها از نوع مالی آن برای پنج کشور وجود داشته است.

بلجر و خان (1984) به بررسی » سیاست دولت و سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« برای 24 کشور در حال توسعه طی دوره­ی زمانی 1979- 1971می­پردازند. در این مطالعه سرمایه­گذاری­خصوصی تحت تأثیر سه عامل نوسانات تجاری و اقتصادی،
سرمایه­گذاری دولتی و تأمین منابع مالی به صورت تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی به اضافه خالص جریان ورود سرمایه واقعی، قرار دارد. آن­ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مقید[21] نشان می­دهند که ضریب مربوط به عامل نوسانات تجاری و اقتصادی منفی است. هم­چنین ارتباط مستقیمی بین تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی بانکی به بخش خصوصی به اضافه­ی خالص جریان ورود سرمایه­ی واقعی و سرمایه­گذاری خصوصی وجود دارد. آن ها هم­چنین نشان می­دهند که سرمایه­گذاری زیربنایی دولت اثر مثبت و سرمایه­گذاری غیرزیربنایی دولت اثر منفی بر سرمایه­گذاری خصوصی کشورهای در حال توسعه دارند.

آسانتی (2000) در تحقیقی که با هدف تعیین عوامل موثر بر سرمایه­گذاری خصوصی برای کشور غنا انجام داد، تأثیر چند متغیر کنترلی مانند نرخ ارز واقعی، سرمایه­گذاری عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی، مالیات بر شرکت­ها، نرخ بهره­ی واقعی و رشد اعتبارات حقیقی را بر سرمایه­گذاری خصوصی بین سال­های 1992- 1970 بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان­   می­دهد که سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند و بنابراین نیاز است که دولت به توسعه­ی زیرساخت­های اقتصادی ادامه دهد تا بخش خصوصی رونق یابد. هم­چنین، رشد اعتبارات حقیقی در بخش خصوصی یک عامل معنی­دار بر سرمایه­گذاری است.

واس (2002) با استفاده از الگوی نئوکلاسیک سرمایه­گذاری جورگنسون[22]­ (1963)، به بررسی سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی برای کشور آمریکا و کانادا می­پردازد. وی سرمایه­گذاری را تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای سرمایه­ای بخش خصوصی و بخش دولتی، سهم کالاهای سرمایه­ای بخش خصوصی و دولتی و نرخ بهره واقعی می­داند. وی براساس الگوی خود توضیح­ برداری[23] نشان می­دهد که اثر جایگزینی برای سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی در این دو کشور برقرار است و شواهدی دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد.
هم­چنین نرخ بهره­ی حقیقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه­گذاری معنادار شده است ولی، برای کشور کانادا با یک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهمیت بیشتری نسبت به کشور آمریکا برخوردار است.

سرون (2003) به بررسی تجربی رابطه­ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری خصوصی در61 کشور در حال توسعه طی دوره­ی 1995- 1970 پرداخته است. وی جهت تخمین معادله­ی سرمایه­گذاری خصوصی، از روش تخمین­زننده­ گشتاورهای تعمیم یافته[24] و متغیرهای توضیحی وقفه­دار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتایج برآورد حاکی از اثر منفی شدید نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه­گذاری خصوصی می­باشد. وی بیان می­کند اقتصادهایی که سیستم مالی کمتر توسعه یافته­ای دارند، این رابطه­ی منفی بین نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری خصوصی بیشتر معنادار است.

[1].Security of  Property Rights

[2].Park

 North.[3]

[4].Demsetz

 Coase.[5]

6.New Institutional Economics

[7] . هزينه­ی مبادله، آن دسته از هزينه‌هايي است که افراد در فرآيند مبادله اقتصادي متحمل مي‌شوند تا حقوق مالکيت خود را مشخص، تعريف و تضمين کنند. پس هزينه­ی مبادله در برگيرنده­ی هزينه‌هاي کسب اطلاعات درباره فروشنده، خريدار و کيفيت کالا يا خدمتي که مبادله مي‌شود، هزينه‌هاي عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل مي‌باشد (رناني، 1376: 327). در واقع، نورث سنگینی هزینه کسب اطلاعات را کلید فهم هزینه­های معاملاتی معرفی کرده و معتقد است که هزینه حمایت از حقوق و اجرای قراردادها عامل ایجاد هزینه مبادله است. وی با تفکیک هزینه مبادله به دو بخش 1. هزینه­هایی که در بازار صرف می­شود و قابل اندازه­گیری است؛ و 2.هزینه­هایی چون رانت و رشوه که اندازه­گیری آن دشوار بوده و کسب اطلاعات راجع به آن زمان­بر است، این هزینه­ها را منشأ ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسی در جامعه می­داند ( سامتی و همکاران، 1389).

2.Sachs, Andrew  and  Warner

Brunetti and Weder.[9]

[10].Tan  Wai and Wong

[11]. Beljer and Khan

[12].Asante

[13].Voss

[14].Serven

[15].Acosta  and  Loza

[16].Lesotlho

[17].Tariq  Majeed  and  Khan

[18].Karagoz

[19].Crowding – In

[20].Crowding – Out

[21].Restricted Ordinary Least Squares

[22].Jorgenson

Vector Autoregressive Model (VAR).[23]

Generalized Method of  Moments (GMM).[24]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122