پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين  (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد)  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارا 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين  (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    1
1-    1
1-1- بیان مسئله    3
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق    6
1-3- سؤالات تحقیق    7
1-4- هدف کلی تحقیق    8
1-5- اهداف جزئی    8
فصل دوم    11
2-    11
2-1- مقدمه    11
2-2- پیشینهی تحقیق    12
2-2-1- تحقیقات داخلی    12
2-2-2- تحقیقات خارجی    16
2-3- مبانی نظری    21
2-3-1- مقدمه    21
2-3-2- سلامت اجتماعی    21
2-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید    23
2-3-4- محیط اجتماعی    27
2-3-4-1- دلبستگی مکانی    27
2-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی    28
2-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی    29
2-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی    33
2-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی    34
2-3-4-4-1- عوامل کالبدی    34
2-3-4-4-2- عوامل اجتماعی    35
2-3-5- امنیت اجتماعی    37
2-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی    38
2-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی    38
2-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی    39
2-3-6- محیط فیزیکی    48
2-3-6-1- قابلیت پیادهمداری    48
2-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها    49
2-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده    50
2-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها    54
2-3-6-5- امنیت پیادهراهها    56
2-3-7- امکانات ارتباطی    58
2-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا    59
2-3-7-2- روابط مردم در مکان    59
2-3-8- چارچوب نظری    67
2-3-9- مدل نظری تحقیق    71
2-4- فرضیات تحقیق    72
فصل سوم    11
3-    11
3-1- مقدمه    75
3-2- نوع روش پژوهش    75
3-3- جامعه آماري    76
3-4- حجم نمونه    76
3-5- روش نمونه‌گیری    76
3-6- ابزار پژوهش    77
3-7- واحد تحليل    77
3-8- سطح تحليل    77
3-9- تعريف مفهومي و عملياتي متغیرهای مورد بررسی    78
3-9-1- سلامت اجتماعی    78
3-9-2- امنیت اجتماعی    83
3-9-3- دلبستگی مکانی    83
3-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی    84
3-9-3-1-1- وابستگی مکانی    84
3-9-3-1-2- هویت مکانی    85
3-9-4- قابلیت پیادهمداری    86
3-9-5- امکانات ارتباطی    88
3-10- پایایی (قابلیت اعتماد)    89
3-11- روایی (اعتبار)    89
فصل چهارم    99
4-    99
4-1- مقدمه    93
4-2- یافتههای توصیفی    94
4-2-1- جنسیت    94
4-2-2- سن پاسخگویان    94
4-2-3- متغیر سلامت اجتماعی    95
4-2-4- متغیر امنیت اجتماعی    95
4-2-5- متغیر دلبستگی مکانی    96
4-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری    97
4-2-7- متغیر امکانات ارتباطی    97
4-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره    99
4-3-1-1- فرضیه اول    99
4-3-1-2- فرضیه دوم    100
4-3-1-3- فرضیه سوم    103
4-3-1-4- فرضیه چهارم    105
4-3-1-5- فرضیه پنجم    106
4-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق    108
4-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق    110
4-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران    111
4-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران    113
4-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی    114
4-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی    116
فصل پنجم    1
5-    1
5-1- مقدمه    121
5-2- نتایج حاصل از توصیف دادهها    123
5-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها    124
5-4- پیشنهاد‌ها    127
منابع    139
ضمائم    150

منابع

اپلیارد، دونالد 1382، خیابان­ها می­توانند باعث مرگ شهر­ها شوند (رهنمود­هایی برای طراحی خیابان در شهرهای جهان سوم)، ترجمه نوین تولایی، فصلنامه آبادی، شماره 39، صص 80-69.

اردشیری، مهیار. حاجی پور، خلیل. حکیمی، سمیه 1392، بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله­های شهری بر شکل­گیری سرمایه اجتماعی، مجله پژوهش و برنامه­ريزي شهري، سال چهارم، شماره سيزدهم، تابستان، صص 35-5.

آدام، فیلیپ و کلودین، هرتسلیک 1385، جامعه­شناسی بیماری و پزشکی، مترجم: دکتر لورانس، تهران، انتشارات دنیا.

بیکن، ادموند 1376، طراحی شهرها، ترجمه فرزانه طاهری، انتشارات مركز تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، چاپ اول، تهران.

پاکزاد، جهانشاه 1386، سیر اندیشه­ها در شهرسازی (2)؛ از کمیت تا کیفیت، شركت عمران شهرهاي جديد، چاپ اول، تهران.

پاکزاد، جهانشاه 1386، مقالاتی در باب طراحی شهری، گردآورنده: الهام سوری، نشر شهیدی.

توسلی، غلام عباس 1382، مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

توسلی، غلام عباس 1386، امنیت اجتماعی با نگرش محله‌ای، نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، شماره نهم، صص 40-23.

توسلی، غلامعباس 1385، جامعه‌شناسی شهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

تیبالدز، فرانسیس 1385، شهرسازی شهروندگرا: ارتقای عرصه‌های همگانی و محیط­های شهری، مترجم: محمد احمدی‌نژاد، اصفهان، نشرخاک.

جعفری، روح‌الله 1386، سرمایه اجتماعی رهیافتی بی‌بدیل برای تبیین امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره 33، صص45-13.

چلبی، مسعود 1375، جامعه­شناسی نظم، چاپ اول، نشر نی.

حبیب­پور، کرم. صفری، رضا 1391، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، چاپ پنجم، انتشارات متفکران.

خواجه شاهکویی، علیرضا. حسن حسینی، سید محمد. طوسی، رمضان 1392، ارزيابي و سنجش كيفيت زندگي و تأثير آن بر مشاركت شهروندان در امور شهري مورد شناسي: شهر مينودشت، مجله­ی جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای، شماره­ی 10، بهار، صص 86-73.

خیراله­پور، اکبر 1383، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سلامت سرمایه اجتماعی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

راست­بین و همکاران 1391، رابطه همبستگی بین کیفیت­های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه­های عمومی، فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره 21، سال نهم، تابستان، صص 35-46.

رحیم­رهنما، محمد. رضوی، محمد محسن 1391، بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد، نشریه هنرهای زیبایی-معماری و شهرسازی، دوره­ی 17، شماره 2، تابستان، صص 36-29.

رفیعی، حسن 1390، رابطه سرمایه اجتماعي با سلامت اجتماعي در ايران، فصلنامه علمي-پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 42، صص 203-228.

رفیعی، حسن. امینی رارانی، مصطفی 1390، رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران، فصلنامه‌ی علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 42، صص 228-203.

سام­آرام، عزت‌الله 1388، بررسي رابطه سلامت اجتماعي و امنيت اجتماعي با تأکید بر رهيافت پليس جامعه‌محور. فصلنامه علمي- پژوهشي انتظام اجتماعي، سال اول، شماره اول، دوره بهار. صص 29-9.

چکیده

ایده­ی شهر سالم بدون تصور سلامت اجتماعی ساکنان ممکن نیست. به همین دلیل بُعد اجتماعی سلامت در محیط زندگی دارای اهمیت ویژه­ای است و کم‌رنگ شدن آن موجب عدم توانايي افراد در تعامل مؤثر با ديگران است. تحقیق حاضر با هدف سنجش تأثیر محیط اجتماعی و فیزیکی محلات قدیم و جدید شهر یزد بر سلامت اجتماعی ساکنین آن­ها تهیه شده و رابطه­ی سلامت اجتماعی را با امنیت اجتماعی محله، دلبستگی مکانی، امکانات ارتباطی و قابلیت پیاده‌مداری سنجیده است. در این پژوهش درزمینه‌ی سلامت اجتماعی از نظریه­های لارسون، کییز و شاپیرو، در زمینه‌ی امنیت اجتماعی از گهل و بوزان، در زمینه‌ی دلبستگی مکانی از نظریه­های هاشاس، مانزو و پرکینز و در زمینه‌ی قابلیت پیاده­مداری و امکانات ارتباطی از نظریه­های جیکوبز، سِنت، لو و آلتمن استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده؛ ابزار تحقیق پرسشنامه می­باشد و از روش نمونه­گیری خوشه­ای استفاده شده است. جامعه آماري 28071 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر به تفکیک 110 نفر از محله­ی لب­خندق، 270 نفر از محله­ی مهرآوران، انتخاب شد. نتایج تحلیل آماری بر روی داده­ها در دو بخش توصیفی و تبیینی بررسی گردید و طی آن معلوم گردید که میزان سلامت اجتماعی در شهر یزد در حد متوسط رو به پایین است. همچنین نتایج نشانگر وجود تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی در هر دو محله با سطح معناداری کمتر از 05/0 بر روی سلامت اجتماعی بدست آمد.

واژه­هاي کليدي: سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، دلبستگی مکانی، قابلیت پیاده­مداری، امکانات ارتباطی، محله، مهرآوران، لب‌خندق، یزد.

کلیات

شهر محل تجمع انسان­ها کنار هم است؛ همراه با امکاناتی که ساخته­ی دست خودشان می­باشد. انسان­ها در کنار یکدیگر جمع شده­اند تا نیاز­ها و مشکلات خود را سریع­تر و بهتر رفع کنند. یکی از نیاز­های انسان، نیاز برقراری ارتباط با دیگران است. انسان موجودي اجتماعي است و امکان زندگي منفرد برايش دشوار است. شهر­های امروزی که مملو از ساختمان­های کوچک و بزرگ و سر به فلک کشیده است، از وسایل موتوری پُرشده و مکان مناسبی برای انسان و تأمین نیازهای اجتماعی­اش نیست. امروزه انسان­مدار بودن شهر­ها جای خود را به ماشین­ مدار بودن داده است و این خود باعث مشکلاتی در سلامت روانی و اجتماعی انسان­ها شده است. طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت[1] (1948) ارائه داده است، سلامت انسان­ها تنها مربوط به جسم آن­­ها نمی­شود، بلکه دارای پیچیدگی­های بیشتری است. طبق تعریف این سازمان، سلامتی انسان­ها علاوه بر وجوه جسمی و فیزیکی آن­ها، بر وجوه یا ابعاد روانی و اجتماعی آن­ها هم مربوط می­شود. این ابعاد اجتماعی و روانی در محیط زندگی انسان­ها (شهر) مورد تهدید واقع‌شده است و کمتر موردتوجه می­باشد.

وجوهی که یک شهر می­تواند بر روی شهروندان خود تأثیر بگذارد، ابعاد فیزیکی و اجتماعی آن شهر است. انسان در شهر هم در یک فضای فیزیکی قرار دارد و هم در یک فضای اجتماعی که این دو عوامل تأثیرگذار بر انسان­ها می­باشند. انسان­ها روزانه با سپری کردن عمر خود، از آن­ها تأثیر­های مثبت و یا منفی دریافت می­کنند. این محیط­های فیزیکی و اجتماعی جزو عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی شهروندان می­باشد و با تغییر در شرایط این دو محیط می­توان به تغییر در شرایط شهروندان به سمت بهبود آن کمک کرد. درواقع، شهر پدیده‌ای اجتماعی- مکانی است، با بُعدی زمانی که مدنی است. هر مکان، محل زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکیل، توسعه و استمرار آنان است. این تحرک‌ها در تمامی مکان‌های شهر اثر ملموس می‌گذارد و سازنده­ی شکلی جدید از معادله‌ای می‌شود که هیچ‌گاه پایدار نمی‌ماند؛ همچنین در این صورت، کیفیت ساختار شهر بیش از هر چیز به میزان انطباق سازمان کالبدی آن با سازمان اجتماعی شهر مربوط می‌شود.

شالوده­ی سازمان­دهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محله­بندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط اداری، ارتباطی و خدماتی شهر، سازمان می‌داده است؛ بنابراین، محله بخشی از تقسیم‌بندی کالبدی-فرهنگی شهر با حوزه یا فضای جغرافیایی مشخص، وابستگی‌ها، علاقه‌ها، احساسات، تعلقات اجتماعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی است که در استیلای سلسله‌مراتب فضای شهر قرار دارد. از گذشته­هاي دور، محلات به‌عنوان سلول­هاي حيات شهري داراي نقش اساسي در زندگي ساكنان آن‌ها داشته‌اند. با توجه به اين­كه درگذشته محلات شهري، مكاني براي گردآمدن افراد با ويژگي­هاي قومي، نژادي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي مشترك بوده است؛ به دنبال تجمع بيشتر افراد با ويژگي­هاي مشترك در يك محدوده، آن بخش از شهر داراي هويت خاص و شناخته‌شده‌ای بوده كه سبب تمايز آن از ديگر بافت­هاي اطراف مي­گرديد (وحیدا، 1391: 36).

نقش محلات شهری در پاسخ به نیاز ارتباط رودرروی انسان­ها با یکدیگر بسیار بااهمیت است. ارتباط چهره به چهره از نیازهای مهم انسان اجتماعی است و فقدان چنین ارتباطات بی­واسطه­ای می­تواند تبعات منفی زیادی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. به‌طور سنتی، فضاهای باز شهری محل چنین ارتباطاتی بوده­اند. با پیشرفت سریع ارتباطات در چند دهه گذشته نیاز به رابطه رودررو به‌عنوان عاملی کاربردی تقلیل یافته است، ولی نیاز اجتماعی-فرهنگی و روانی به این نوع ارتباط هنوز جایگاه رفیع خود را حفظ کرده است (و خواهد کرد). مفهوم «محل» از همه بهتر با تصور جایگاه مشخص می­شود که اطلاق می­شود به محیط مادی فعالیت اجتماعی که به‌گونه‌ای جغرافیایی مشخص شده باشد. در جوامع پیش از مدرن، مکان و محل غالباً بر هم منطبق بودند، زیرا ابعاد مکانی زندگی اجتماعی برای بیشتر آدم­ها و از بیشتر جهات، تحت چیرگی حضور یا تحت تسلط فعالیت­های محلی بود. پیدایش مدرنیت با تقویت روابط میان دیگرانِ غایب، بیش‌ازپیش مکان را از محل جدا ساخت؛ این دیگران از جهت محلی از هرگونه موقعیت همکنش رودررو به دورند (گیدنز، 1387: 23). شهر در هرلحظه و زمان كيفيت زندگي خود را وامدار تعامل ميان محيط انساني با ويژگي­هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي خاص خود از یک‌سو و محيط كالبدي به مفهوم فضاي ساخته‌شده از سوي ديگر است و اين در حالي است كه هردوی اين عرصه‌ها با ارتباطي متقابل، فضاي طبيعي شهر را از طريق تصميمات و دخالت‌هایی كه در آن به اقتضاي نيازهايشان داشته، دگرگون ساخته­اند (فلامکی، 1367: 57).

تردیدي نیست كه كمرنگ شدن ارتباطات دوستانه ­ی همسایگی به‌عنوان تضعیف سنتی مطلوب و تخریب یك نهاد اجتماعی با كاركردهاي مثبت و مفید متعدد، براي جامعه­ی بشري عموماً و در كشور ما بخصوص، امری اجتناب‌ناپذیر است.

این پایان‌نامه به پنج فصل تقسیم شده است. فصل اول به بیان مسئله مورد تحقیق و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم به بیان پیشینه­ی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و آوردن نظریات مرتبط و بدست آوردن مدل نظری که از چارچوب نظری گرفته شده است، پرداخته شده است. در فصل سوم تحقیق به بیان روش و ابزار تحقیق، نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی، پرداخته شده است. فصل چهارم شامل یافته­های تحقیق است و در فصل پنجم به نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات تحقیق پرداخته شده است.

فصل اول :کلیات

1-1- بیان مسئله

هر­گاه از مفهوم سلامت[2] سخن به میان می­آید بیشتر به بعد جسمانی آن توجّه می­شود. درحالی‌که رشد و تعالی جامعه در گروی تندرستی آن جامعه از ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است. گلداسمیت[3] سلامت اجتماعی را «ارزیابی رفتارهای معنی­دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران» تعریف می‌نماید و آن را یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های سلامت هر کشوری معرفی می­کند که منجر به کارا بودن فرد در جامعه می­گردد (لارسون، 1993: 285). داشتن تعاملات اجتماعی مثبت و برخورداری فرد از اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و شبکه روابط بالا برای داشتن زندگی اجتماعی بهتر، اولین و مهم‌ترین مرحله از سلامت اجتماعی می‌باشد که متأسفانه توجّه کافی به آن در محیط شهری نشده است. ازآنجایی‌که سلامت اجتماعي مفهومی است كه در بستر اجتماع و روابط بين افراد در شبکه‌های اجتماعي نمود و ظهور پيدا می‌کند، می‌توان گفت كه محیط اجتماعی و فیزیکی سالم و استاندارد محلات در شکل‌گیری آن می‌توانند نقش اساسي ايفا كنند.

در فضاهای شهری با ساختمان­های چندطبقه، فاصله­های زیاد بین ساختمان­ها و فعالیت­ها و افرادی که اغلب با یکدیگر به‌عنوان یک غریبه رفتار می­کنند؛ این شرایط، آن­ها را بیشتر به اعمال جرم هدایت می­کند؛ زیرا احتمال کنترل کمتری از سوی ساکنان بر رفتار­های افراد وجود دارد. همه­ی این موارد باعث بروز شرایط استرس­زا در افراد می­شود که آن‌هم به‌نوبه­ی خود سلامت روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در چنین فضاهای شهری فقط ساختمان­ها و ماشین­ها دیده می­شوند، مردم اگر هم باشند بسیار انگشت‌شمارند، زیرا حرکت پیاده تقریباً غیر­ممکن بوده و شرایط برای حضور در فضاهای عمومی مجاور ساختمان­ها بسیار نامطلوب است. فضاهای خارجی، بزرگ و غیرانسانی‌اند. باوجود فاصله‌های زیاد در طرح این فضاها، چیزی برای تجربه­ی خارجی وجود ندارد و فعالیت­های محدودی هم که به چشم می­خورند در فضا و زمان پراکنده گشته­اند. در چنین شرایطی بیش­تر شهروندان ترجیح می­دهند در داخل خانه و جلوی تلویزیون یا در بالکن و یا در هر فضای خصوصی خارجی این­چنینی، باقی بمانند؛ ولی در فضاهای شهری با ساختمان­های کوتاه و به هم چسبیده، با چیدمانی برای عبور و مرور پیاده و فضاهایی خوب برای حضور فرد در خارج از خانه؛ در خیابان­ها و در کنار سکونتگاه­ها، ساختمان­های عمومی، محل­های کار و غیره. در اینجا می­توان ساختمان­ها، مردم در حال رفت‌وآمد و مردمی که در فضاهای خارجی در نزدیک ساختمان­ها می­ایستند را دید، زیرا در اینجا فضاهای خارجی احساس راحتی به مردم داده و آن­ها را دعوت به استفاده می­کنند. چنین شهری، شهری سرزنده است. شهری که فضاهای داخلی ساختمان­هایش با فضاهای خارجی قابل‌استفاده تکمیل‌شده‌اند و شهری که فضاهای عمومی­اش به مردم اجازه می­دهند تا از آن­ها استفاده کنند.

در شهرهاي سنتي ايران مانند شهر یزد نيز به اعتبار وجود ويژگي­هاي كالبدي خاص زمانه­شان، وجود همبستگي اجتماعي ميان ساكنان، نوعي حس تعلق‌خاطر و امنیت را براي اهالي هر محله به همراه داشته كه خود سرچشمه­ی ايجاد سرمايه اجتماعي موجود در اين محله­ها بوده است. وجود اعتماد، همبستگي و روح تعاون و همكاري در اداره­ی امور محله ازجمله نشانگر­هاي وجود اين ويژگي هستند. در حقيقت، رشد بطئي كالبد محله­ها درگذشته، ضمن حفظ ارزش‌هاي محيط اجتماعي خود، پاسخگوي نيازهاي ساكنان خود نيز بودند. مثل نیاز ارتباط برقرار کردن که آن توسط وجود امکانات ارتباطی، اعم از مسجد، حسینیه، سالن­های ورزشی و غیره می­باشد. با گذر زمان، ايجاد گسست در سازمان فضايي محله­ها و به‌تبع آن از ميان رفتن اعتبار و هويت كالبدي، درنهایت از بين رفتن سازمان اجتماعي موجود در محله­هاي شهري را به دنبال داشته است. به دنبال اين مسئله، كاهش كمي و كيفي تعاملات اجتماعي اتفاق افتاد و اين در حالي است كه در مباحث نظري، ميزان و نحوه تعاملات اجتماعي ميان ساكنان، وجود يا عدم وجود سرمايه اجتماعي را رقم می‌زند. نبود فضاهاي جمعي متناسب با نياز امروز ساكنان، كاهش تعاملات اجتماعي و ارتباطات چهره به چهره را در ميان آن­ها به دنبال داشت تا آنجا كه ساكنان را نسبت به يكديگر بيگانه ساخت. اين در شرايطي است كه تجربه نشان مي­دهد كه بهبود كيفيت محيط فیزیکی و اجتماعی و فضاي پیاده‌راه‌های محله، به‌گونه‌ای كه شرايط را براي افزايش تعاملات اجتماعي در آن فراهم آورد، مي­تواند رنگ تعلق، حس هويت، حس اعتماد و درنتیجه­ی آن همبستگي اجتماعي را در ميان ساكنان تقويت كنند كه همگي از مؤلفه ­هاي مؤثر در شکل‌گیری سلامت اجتماعي به شمار می‌روند.

در این تحقیق، پژوهنده برآن است تا به بررسی و مقایسه دو محله با بافت متفاوت از یکدیگر یعنی محله­ی لب­خندق با بافت سنتی و محله­ی مهرآوران با بافت جدید در شهر یزد بپردازد و میزان سلامت اجتماعی ساکنین این دو بافت را مقایسه نماید. بنابراین به بررسی ساختار محیط اجتماعی و فیزیکی امروز شهر یزد و رابطه­­­ی میان این دو محیط و اینکه آیا این عوامل می­توانند بر روی سلامت اجتماعی افراد در دو محیط فیزیکی متفاوت تأثیر بگذارند، پرداخته می­شود. ارائه راهکار برای تقویت نقاط مثبت و رفع موانع موجود و بالا بردن سطح سلامت اجتماعی محلات ازجمله نیاز­های زندگی در شهر است.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

زمانی یک شهر را شهر سالم می­نامند که دارای شهروندانی سالم باشد. سلامت شهروندان فقط به بُعد جسمانی و روانی آن­ها خلاصه نمی­شود، بلکه طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 میلادی سلامت، حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفاً فقدان بیماری؛ بنابراین بُعد اجتماعی سلامت دارای اهمیتی خاص می­باشد که باید موردتوجه سیاست­گذاران حوزه شهری قرار بگیرد. طبق گفته­ی اندیشمندان حوزه‌ی روان‌شناسی و جامعه­شناسی مانند کییز، لارسون، جیکوب و غیره، سلامت اجتماعی به روابط بین فرد با دیگران و جامعه ارتباط دارد و کسی که دارای کیفیت بالایی از روابط با دیگران شامل دوستان، همسایگان، آشنایان و … باشد، فردی سالم ازنظر اجتماعی است.

اگر محیط شهری را به دو بُعد فیزیکی و اجتماعی تقسیم کنیم، هر دو دارای اهمیتی خاص برای سلامت اجتماعی شهروندان هستند. ناسالم بودن هر دو محیط منجر به پایین آمدن کیفیت سلامت اجتماعی شهروندان خواهد شد. ازیک‌طرف وجود خیابان­ها و کوچه­هایی که صرفاً برای عبور و مرور خودروها طراحی‌شده است و اگر هم پیاده­رویی وجود داشته باشد، جایگاهی برای گذار موتورسیکلت­ها و سد معبرهای مغازه­ها می­باشد و پیاده­روها دیگر جایگاهی برای مردمی که خواستار پیاده­روی در شهر هستند، نیست. از طرف دیگر از بعد اجتماعی آن نگاه کنیم، کم شدن رفت­و­آمد مردم در کوچه و خیابان و پایین آمدن حضور فیزیکی آن­ها در فضای شهری باعث مشکلاتی جبران­ناپذیر در شهر می­شود؛ که یکی از آن­ها فرصت دادن به کسانی که درصدد به وجود آوردن ناامنی در شهر هستند، می­شود و خود باعث احساس ناامنی در مردم می­شود و سلسه‌وار تلفاتی دیگر ازجمله کم شدن علاقه یا دلبستگی آن­ها به محیطی که زندگی می­کنند یا محیط شهری می­شود.

طبيعي است که سلامت محيط منحصر به دوري از آلودگی‌های محيطي نيست بلکه بسياري از مقولات ديگر چون زيبايي، تناسبات فضايي، تعادل بين محيط طبيعي و محيط مصنوع، احساس هويت، فقدان فشارهاي رواني، آرامش و آسايش، عدم تفاخر و خودنمایی و وجود امنيت در شکل‌گیری محيط و درواقع در تعادل آن نقشي اساسي ايفا می‌نمایند. به‌این‌ترتیب است که می‌توان گفت هرگونه عدم تعادل محيطي بر ذهن و رفتار و درنتیجه بر آداب و سنن و فرهنگ و روابط اجتماعي و حتي جهان‌بینی انسان تأثير خواهد داشت.

از دیگر امکاناتی که می­تواند باعث رونق گرفتن شهر و سرزندگی آن شود، مکان­های مذهبی اعم از مساجد، حسینیه­ها، تکایا و … می­باشد. این قبیل امکانات را بیشتر می­توان در محلات قدیمی یا سنتی شهر مشاهده کرد که این دلیلی برای زنده­تر بودن این محلات نسبت به دیگر محلات به‌خصوص محلات جدید شکل گرفته‌شده‌ی شهر است.

اشخاصی که از سلامت اجتماعی برخوردارند، با موفقيت بيشتری می‌توانند با چالش‌های ناشی از ایفای نقش‌های اصلی اجتماعی کنار بيایند. آنان می‌توانند مشارکت بيشتری در فعالیت‌های جمعی داشته باشند. باید انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهای اجتماعی بيشتر باشد، شرایطی که می‌تواند نقش مهمی در پيشگيری از انحراف که ابعادی فراتر از قلمروی رفتارهای فردی دارد، داشته باشد (محمد نبى، 1387).

[1] World Health Organization (WHO)

[2] Health

[3] Goldsmith

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودکارآمدي کارکنان
 • پايان نامه ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122