پايان نامه بررسي تأثير مباني فکري ابن تيميه و ابن قيم در تفسيرشان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير مباني فکري ابن تيميه و ابن قيم در تفسيرشان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير مباني فکري ابن تيميه و ابن قيم در تفسيرشان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه
1 تعريف مسأله و بيان سؤال هاي اصلي تحقيق 1
2سابقه و پيشينه تحقيق 1
3ضرورت انجام تحقيق 1
4فرضيه ها 2
5هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق 2
فصل اول: کلیات
بخش اول: زندگینامه ابن تیمیه 3
1 شرح حال 3
2 نظر بزرگان اهل سنت در مورد ابن تیمیه 6
2-1 انتقاد تند ذهبی از ابن تیمیه7
2-2 ابن حجر عسقلانی و نسبت نفاق به ابن تیمیه 8
2-3 سبکی بدعت گزار دانستن ابن تیمیه 8
2-4 گمراه و گمراه گر شمردن ابن تیمیه از سوی ابن حجر مکی 9
3 آثار 9
الف) در تفسیر 9
ب) در عقاید 9
ج) در فقه 10
د) مؤلفات 10
بخش دوم: زندگینامه ابن قیم 10
1 شرح حال 10
2 شاگردان 13
3 آثار 14
الف) در تفسیر 14
ب) در عقاید 14
ج) درفقه 15
د) در عرفان 15
هـ)سایر مولفات 15
بخش سوم: سلفیه 16
1 معنای سلفیه 16
الف) تعریف سلفیه از دیدگاه موافقان 16
ب) تعریف سلفیه از دیدگاه مخالفان 17
2 تاریخچه سلفیه 18
3 روش فکری سلفیه 19
4 ظهور وهابیت 20
بخش چهارم اهل حدیث 24
1 زمینه های پیدایش اهل حدیث 25
الف) مستندات نبوی 25
ب) مستندات اثری 26
2 بزرگان اهل حدیث 29
3 اصول اهل حدیث 31
3-1 منع تأویل 31
الف) فرقه های اهل حدیث در منع تأویل 31
ب) منع تأویل در سیر تاریخی 32
ج) نظر ابن تیمیه در خصوص تأویل 33
د) نظریه علامه طباطبایی 34
3-2 ظاهرگرایی 36
3-3 دور دانستن ساحت عدل الهی از هرگونه اندیشه و نظر 37
3-4 رویت خدا 38
3-5 ایمان هم قول است و هم عمل 38
3-6 اعتقاد به افضلیت ابوبکر و عمر 38
نقد وبررسی 38
فصل دوم: دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه وابن قیم در اصول اعتقادات
مقدمه 41
بخش اول: توحید 42
1 توحید صفاتی 43
1-1 مرئی بودن خداوند 44
دلایل معتقدین به رویت 45
الف) عقلی 45
ب) نقلی 45
نقد دلایل فوق 46
روایات در عدم رویت 48
1-2 جسمانیت خداوند 51
اقوال معتقدین 51
نقد وبررسی 53
1-3 اثبات جهت و مکان برای خداوند 55
نظر موافقین 55
نقد این نظر 57
نتیجه گیری 61
2 توحید عبادی 62
2-1 طلب از اولیاء خدا و اعمالی که برای آنها پس از مرگشان انجام می شود 63
2-1-1 توسل به اولیاء 63
استنادات ابن تیمیه و ابن قیم در مخالفت با توسل به اولیاء 65
الف) قرآن کریم 65
نقد وبررسی 66
ب) دلیل دیگر 69
نقد دلیل فوق 70
آیات قرآن در مورد توسل 71
الف) آیه توسل 71
ب) آیه وحدت 72
ج) آیه استغفار 73
د) آیه مدح متوسلان 74
هـ) آیه طلب استغفار 75
روایات اسلامی و توسل 75
نتیجه بحث 78
2-1-2 شفاعت و طلب حاجت اخروی از ارواح مقدسه مثل مدد در قیامت 79
انواع شفاعت 80
الف) شفاعت تکوینی 80
ب) شفاعت تشریعی 81
نظر ابن تیمیه و هم کیشانش درمورد مسأله شفاعت 82
دلایل ابن تیمیه و شاگردانش در مورد مسأله شفاعت83
الف) نهی صریح قرآن از پرستش غیر خدا 83
نقد 83
ب) ادعای اینکه در سیره صحابه و ائمه مذاهب چنین عملی نبوده است 85
نقد 85
دلایل و مدارک شفاعت 88
الف) قرآن 88
گروه اول: آیاتی که به طور مطلق شفاعت را نفی می کنند 89
گروه دوم: آیاتی که شفیع را منحصراً خدا معرفی می کنند 89
گروه سوم آیاتی که شفاعت را مشروط به اذن خدا می کنند 89
گروه چهارم آیاتی که شرایطی را برای شفاعت شونده بیان کرده اند 90
شروط شفاعت با استناد به آیات قرآنی 90
قابلیت برای شفاعت شدن 90
قابلیت برای شفاعت کردن 91
مأذون بودن از سوی خداوند 91
تأثیر شفاعت 91
ب) روایات 92
2-1-3 نذر، ذبح، صدقه، سوگند و 93
نظر ابن تیمیه در مورد نذر و ذبح و قربانی 93
پاسخ 94
الف) سوگند دادن خدا به منزلت اولیاء 95
ب) سوگند به غیر خدا 96
دلایل بر جواز سوگند به غیر خدا 96
2-2 اعمالی که در رابطه با قبر،پیکر مطهر و اشیاء مرتبط با اولیاء الهی می باشد 98
2-2-1 زیارت قبور 98
دلایل ابن تیمیه برحرمت زیارت قبور 99
نقد 102
احادیث زیارت قبور 103
2-2-2 بناء برقبور 106
2-2-3 تبرک به چزهای مقدس مثل تربت و ضریح مقدس 108
نظر سلفیون در مورد تبرک 109
دلایل نقلی تبرک 109
الف) تبرک در قرآن 110
ب) تبرک در روایات 111
نتیجه 115
بخش دوم: عدل 117
1 جبر و اختیار 117
نظر ابن تیمیه 118
نقد این نظر 119
2 ملاک حسن و قبح افعال 120
اعتقاد ابن تیمیه و ابن قیم در این باب 120
نقد 121
بخش سوم: نبوت 124
عصمت 124
دیدگاه های مختلف در مورد عصمت انبیاء 125
1 اصحاب حدیث و حشویه 125
2 معتزله 126
3 شیعه امامیه 126
4 دیدگاه ابن تیمیه و هم فکرانش در خصوص عصمت پیامبران الهی 126
نقد این نظر 127
بخش چهارم: امامت 129
صفات امام 129
1 عصمت 129
دلایل قرآنی عصمت امام 130
الف) اطاعت از اولی الامر 130
تفسیر ابن تیمیه از آیه 130
پاسخ 131
ب) آیه تطهیر 133
تفسیر ابن تیمیه از آیه 133
پاسخ 134
ج) آیه ابتلاء 138
نحوه استدلال آیه برعصمت امام، همراه با نظرات مخالفین 138
2 وجوب نصب وتعیین به نص 142
2-1 دلیل عقلی 142
2-2 استنادات قرآنی 142
آیه ولایت 142
نظر ابن تیمیه در مورد آیه 142
پاسخ 145
3افضلیت 152
نظر ابن تیمیه 152
دلایل افضلیت امام 153
الف) آیه « أفمن یهدی الی الحق احق أن یتبع» 153
ب) آیه « قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» 154
ج) روایت امام رضا(ع) 154
بخش پنجم: معاد 156
دیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم در خصوص معاد 156
جمع بندی و نتیجه 157
فهرست منابع مآخذ 160
الف) منابع فارسی 160
ب)منابع عربی 162
ج) منابع اینترنتی 172

فهرست منابع و مآخذ:

الف. منابع فارسی

بى آزار شیرازى، عبدالکریم. قرآن و طبیعت جهان گذشته و آینده. تهران: بعثت، [بى تا].

تابان، جعفر، ((اجمالي از افكار ابن تيميه و نقد آن))، فصلنامه دين و سياست، 1(پاييز83) : 89-104

جعفری، یعقوب. تفسیر کوثر. ج2، قم: نشر هجرت،1386ش

جوادی آملی، عبدالله. توحيد در قرآن. قم: نشر اسراء، 1383ش

حسيني قزويني، سيد محمد. وهابیت از منظر عقل و شرع. ج1، [بی جا]: مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر(عج)، چاپ سوم، 1387

6. خان احمدلو، سمانه. از سلفیه تا وهابیت. [بی جا]: باشگاه اندیشه، چاپ اول، 1384ش

خسروى حسينى، سيد غلامرضا. ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن‏. ج2، تهران‏: انتشارات مرتضوى‏، چاپ دوم، 1375 ش‏

دافغانی، محمود. ترجمه طبقات. ج1، تهران: نشر نو، 1365ق

ربانی گلپایگانی، علی. (( قرآن وعصمت امام)). مجله انتظار، 15(بهار 1384):21-23

رضواني، علی اصغر. شيعه شناسي و پاسخ به شبهات. ج1، قم: نشر مشعر، 1382ش

زریاب خویی، عباس. ((ابن تیمیه)). دایرة المعارف بزرگ اسلامی،ج3، شماره1008،ص1-4

سبحانی تبریزی، جعفر. ((آشنایی با مکتب سلفیه)). افق حوزه، 235(تیرماه1388)،ص1-4

___________________ . وهابيت مبانى فكرى وكارنامه عملى. قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1380ش

1 سیار، پیروز. ترجمه کتاب مقدس(عهد عتیق). تهران: نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش

سید حسینی، سید صادق. توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت. قم: مرکز تربیت مدرس، [بی تا]

شرف الدین عاملی، سید عبدالحسین. ابو هريره و احاديث ساختگي. ترجمه نجف علی میرزایی، قم: هجرت، چاپ دوم، 1376ش

صابر، حسین. سلفيه بدعت يا مذهب. مشهد: آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1375ش

طباطبایی، سید محمد حسین. بررسی های اسلامی. قم: بوستان کتاب، [بی تا]

___________________ . اصول فلسفه و روش رئاليسم. ج5، تحقیق مرتضى مطهرى، قم: صدرا، [بى تا]

عربستانی، مهرداد. ((تبرک)). دایرة المعارف اسلامی،ج14، شماره مقاله 5746، ص2

غرویان، محسن و دیگران. بحثی مبسوط در آموزش عقاید. ج1، قم: دارالعلم، 1375

فخلعی، محمد تقي. مجموعه گفتمان هاي مذاهب اسلامي. تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، [بی تا]

فقیهی، علی اصغر. وهابیان. تهران: [بی نا]، 1352ش

محمّدى رى شهرى، محمّد. عدل از ديدگاه تشيع. قم: دفتر تبلیفات اسلامی، [بی تا]

محمدی منفرد، بهروز. ((ویژگیهای امام)). مجله صباح، 13(پائیز 1383):18-25

مصباح يزدي، محمد تقی. اصول عقائد. ج1، تهران: اميركبير، چاپ اول، 1375ش

مطهرى، مرتضى. عدل الهى. قم: صدرا، [بی تا]

______________ . مجموعه آثار. ج1، تهران: صدرا، چاپ سوم، 1372ش

مکارم شيرازى، ناصر و دیگران. پيام قرآن. ج7، قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب(ع)، چاپ چهارم، 1374ش

__________________________ . تفسير نمونه. تهران: دار الكتب الإسلاميه، چاپ اول، 1374ش

موسوی مبلّغ، سید محمّد حسین. ((داوری در اندیشه‏های علامه حلّی و ابن تیمیه در زمینه آیات نازل شده در شأن اهل بیت(ع)))، مجله مشکوة، 86 (بهار 1384): 7-22

موسوی همدانی، سید محمد باقر. ترجمه تفسیر الميزان. ج14، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش

نجارزادگان، فتح الله. ((بازخوانی مدارک واسناد شأن نزول آیه ولایت)). مجله طلوع، 1(بهار1381): 2-5

نجفى خمينى، محمد جواد. تفسير آسان. ج7، تهران‏: انتشارات اسلاميه‏، 1398ق

نجمی، صادق؛ هریسی، هاشم. بیان در مسائل کلی قرآن. قم: نشر مجمع ذخایر اسلامی،[بی تا]

نصیری، محمد. عالم پس از مرگ. تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، [بی تا]

واعظ زاده خراسانی، ­محمد. نداي وحدت. تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، 1374ش

وجدی، محمد فرید. دایره المعارف قرن. تهران: [بی نا]، 1356

ب. منابع عربی

ابن ابى حاتم، عبدالرحمن. تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول الله و الصحابة و التابعین. ج4، عربستان سعودى:‏ مكتبة نزار مصطفى الباز، چاپ سوم 1419ق

ابن أبي شيبة، عبد الله. المصنف. ج4، تحقيق مختار الندوي، هند: الدار السلفية، 1401ق

ابن تيميه حرانی، احمد بن عبدالحلیم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. [بی جا]: دار عالم الكتب، چاپ هفتم، 1419ق

__________________________. بغية المرتاد. [بی جا]: مکتبة العلوم والحکم، 1408ق

ابن جزری شافعی،شمس الدین. اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب(ع). ج1، بیروت: [بی نا]، 1403ق

ابن خلکان، قاضی احمد. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. ج4، قم: منشورات الشریف الرضی، 1364ش

ابن رجب‌، عبدالرحمان‌. الذيل‌ على‌ طبقات‌ الحنابلة. ج2، به‌ كوشش‌ محمد حامد الفقى‌، قاهره‌: [بی نا]، 1372ق‌

ابن عاشور مالکی، محمد الطاهر. التحریر و التنویر. ج1، تونس: دار سحنون، 1997م

ابن عبدالبرّ، ابن عمر یوسف، جامع بیان العلم، ج2، [بی جا]: دارابن الجوزی،1416ق

ابن‌عبدالوهاب، محمد. کشف الشبهات من التوحید. به کوشش محمود مطرجی، بیروت: [بی نا]، 1406ق

ابن عساکر، على بن حسن. تبیین کذب المفترى فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری. دمشق: دارالفکر، چاپ دوم، 1399ق

ابن‌ عماد،عبدالحی. شذرات‌ الذهب‌. ج5، قاهره: [بی نا]،1351ق

ابن غنام، حسین، تاریخ نجد، تحقیق ناصر الدین اسد، قاهره: دار الشروق، چ چهارم، 1415ق

ابن قیم جوزی، محمد بن أبي بكر. اجتماع الجيوش الاسلاميه. ج1، بيروت: دارالکتب العلميه، چاپ اول، 1404ق

______________________ . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ج1، بيروت: دار المعرفة، [بی تا]

______________________ . توضيح المقاصد و تصحيح العقايد. ج1، بيروت: المکتب ‌الاسلامي، چاپ سوم، 1406ق

______________________ . حاوي الارواح الي بلاد الارواح. بیروت: دارالکتب العلميه، [بي تا]

______________________ . الروح. بیروت: دارالفکر، [بی تا]

 

ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو. البداية و النهایه. ج13و14، بیروت: بی نا ،1966م

______________________________ . تفسير القرآن العظيم. ج1، تحقيق محمد شمس الدين‏، بيروت: دار الكتب العلميه، چاپ اول، ‏1419ق

ابن‌منظور، جمال‌الدین. لسان العرب. قم: نشر ادب حوزه، 1405ق

ابن هشام الحميري، عبد الملك بن أيوب. السيرة النبويه. ج3، بيروت: دار التراث العربي، [بی تا]

ابو بکر حصنی دمشقی، دفع الشبه عن الرسول (ص) و الرساله، مصر: مکتبه الازهريه للتراث، 1418ق

ابو ریه، محمود. اضواء علی السنة المحمدیه. قم: انتشارات انصاریان، 1416 ق

ابوزهره، محمد. تاريخ المذاهب الاسلاميه. بیروت: دارالفكر، [بی تا]

احمدی میانجی، علی، التبرّك‌، بیروت: دارالاسلاميه،1403ق

ارنؤوط، شعیب مقدمه بر زاد المعاد، ج1، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1402ق

آل ابوطامي، احمد بن حجر، کتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب، تصحيح عبد العزيز بن باز، مدينه: الجامعة الاسلامية، [بي‌تا]

آل الشيخ، عبدالرحمن بن حسن. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. تحقيق محمد بن حامد الفقي، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ هفتم، 1377ق

آلوسی، محمود شکری. تاریخ نجد. تحقیق محمد بهجت الاثری، قاهره: مکتبه مدبولی، [بی تا]

___________________ . روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. ج6، بیروت: دارالفکر، 1417ق

آمدي‌، علی. الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌. به‌ كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، ج4، بيروت‌: [بی نا]، 1405ق

امین عاملی، سید محسن. کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب. بیروت: منشورات مکتبة الامین، چاپ پنجم، 1382ق

امینی نجفی، عبد الحسين. الغدير في الكتاب والسنة والأدب. ج3، بيروت: دار الكتاب العربي، چاپ پنجم 1403ق

ایجی. عبد الرحمن. المواقف فی علم الکلام. بیروت: عالم الکتب، [بی تا]

البوطى، محمد سعید رمضان. السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة لا مذهب اسلامى. دمشق: دارالفکر، [بی تا]

بحراني، يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة. ج5، قم: نشرالاسلامی، 1410ق

بحرانى، سيد هاشم‏. البرهان فى تفسير القرآن. ج3، تهران‏: بنياد بعثت، چاپ اول، ‏1416 ق

بخاري، ‌محمد بن اسماعيل. صحيح بخاري. ج2، بيروت: دارالفكر، 1401ق

البغوي، حسين بن مسعود. معالم التنزيل(تفسیر البغوی). تحقيق خالد العك ومروان سوار، ج2، بیروت: دارالمعرفة، چاپ اول، 1406ق

بيضاوى، عبدالله بن عمر. أنوار التنزيل و أسرار التأويل‏. تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلى، ج1،‏ بيروت‏: دار احياء التراث العربى، چاپ اول، 1418ق

الترمذی، محمد بن عیسی. سنن ترمذی. ج10، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دارالفکر، 1402ق

جويني، محمد بن ابراهيم. فرائد السمطين. ج1، بيروت: مؤسسة محمودي، 1400ق

حسکانی، عبید الله. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. ج1، قم: مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، چاپ دوم، 1411ق

حسينى‌، محمد. ذيول‌ العبر. ج4، تحقیق محمد سعيد بن‌ بسيونى‌، بيروت: [بی نا]، 1405ق

حلبي، برهان الدين. سيره حلبي. ج3، بيروت: دار المعرفه، [بي تا]

حلی،حسن بن یوسف بن مطهر. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. قم: مؤسسة النشر الاسلامي، [بی تا]

______________________ . الالفین فی امامة امیر المؤمنین(ع). تهران: بی نا، 1311ق

______________________ . نهج الحق و کشف الصدق. قم: منشورات دارالهجره،1414ق

حسینی میلانی، سید علی. الامامة فی اهم الکتب الکلامیة و عقیدة الشیعة، قم: منشورات شريف رضي، [بی تا]

حر عاملى، محمد بن الحسن. وسائل الشیعه. ج7، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1409ق

حماد، محمد، عزيز العظمة محمد بن عبدالوهاب، رياض: [بی نا]، 2000م

خالدی، داود بن سليمان. صلح الاخوان. بمبي: نخبه الاخبار، 1916م

خلال، ابوبکر احمد بن محمد. السنه. ج1، تحقیق عطیه زهرانی، ریاض: [بی نا]، 1410ق

دروزه، محمد عزت‏، التفسير الحديث‏، ج2، قاهره‏: دار إحياء الكتب العربية، 1383ق

ذهبى‌، محمد بن‌ احمد. تذكرة الحفاظ. ج4، حيدرآباد: [بی نا‌]، 1956م‌

ذهبی. محمد حسین. التفسیر و المفسرون. ج2، مصر: دارالکتب الحدیثه، چاپ دوم، 1396ق

الرازی [الحصاص]، ابو بکر احمد. احکام القرآن. تحقیق محمد جمیل صدقی، مکه: المکتبة التجاریه، [بی تا]

رازی، فخرالدین. عصمة الانبياء، قم‌: منشورات‌ كُتبى‌ نجفى‌، [بی تا]

رازی، فخر الدین. مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر). ج10، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ 3، [بی تا]

رشيدرضا، محمد؛ عبده، محمد. تفسير المنار. ج3، بيروت: دارالمناره، چاپ سوم، 1367ق

الرفاعي، محمد نسيب. التوصل الى حقيقة التوسل المشروع والممنوع. بيروت: دار النشر، چاپ اول، 1974ق

زرکشی، بدر الدین. البرهان في علوم القرآن. ج2، تحقيق عبدالرحمن مرعشلي، بيروت: دارالمعرفة، 1410ق

زركلی، خيرالدین. الاعلام. ج6، بيروت: دارالعلم للملايين, 1986م

زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج4، بیروت: دارالکتب العربی، چاپ پنجم، 1407ق

السبتي الأموي ، ابو الحسن ابن خمير. تنزيه الأنبياء. تحقيق محمد رضوان الدّاية، بيروت: دار الفكر المعاصر، [بی تا]

سبحانى، جعفر. بحوث فى الملل و النحل. ج6، قم: مؤسسه نشر اسلامى، [بی تا]

____________ . الزيارة في الكتاب والسنّة. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1386ش

____________ . الإلهيات علي هدي الکتاب و السنّة و العقل، ج2، [بی جا]: المرکز العالمي للدراسات الإسلاميّة، چاپ دوم، [بی تا]

سُبكی، تاج الدین ابو نصر. طبقات الشافعیه الكبری. ج9، تحقیق محمود الطناحی، بیروت: دار احیاء الكتب العربیة، [بی تا]

سبکی، تقی الدین ابوالحسن. شفاء السقام فی زیارة خیر الأنام. حيدر آباد: [بی نا]، 1898م

سجستانی، ابی داود. سنن. ج4، بیروت: دار الاحیاء السنة النبویة، [بی تا]

سخاوى، شمس الدين. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. دمشق: مطبعة الشرقى، چاپ اول، 1349ق

السقاف، حسن بن علي. التنديد بمن عدد التوحيد. عمان: دار الامام النووي، 1991م

سمهودی،سید نورالدین. وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى. ج3، بيروت: دارالكتب العلمية، چاپ چهارم، 1401ق

سهارنپوري، احمد. عقائد اهل سنت و الجماعة در رد روحانیت و بدعت. ترجمه عبدالرحمن سربازی، بیروت: [بی نا]، 1370ق

سید رضی، ابوالحسن. نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات مشرقین، چاپ چهارم، 1379ش

سیوطی، جلال الدین. الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. ج3، بیروت: دار الفکر، 1403ق

__________________. طبقات المفسرین.بیروت: دار الکتب العلمیه، [بی تا]

شاکر. احمد محمد. عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر. ج2، قاهره: مکتبة التراث الاسلامی، [بی تا]

شبر، سیّد عبداللّه. حق الیقین فی معرفه اصول الدین. [بی جا]: انوار الهدي، چاپ اول، 1380 ش

شعراني، ابوالحسن. ترجمه كشف المراد. تهران: كتابفروشي اسلامي، [بي تا]

شقره، محمد بن ابراهیم. هی السلفية نسبة وعقيدة ومنهجاً. مکه: مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، 1413ق

شوكانى، محمد بن على. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر. ج2، بيروت‏: دار الكلم الطيب‏، چاپ اول، 1414 ق

شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم. الملل و النحل. بیروت: دارالفکر، چاپ دوم، 1422ق

الشیبانی، احمد بن حنبل. اصول السنة. ریاض : دارالمنار، 1411ق

_____________________ . الجامع في العلل ومعرفة الرجال. ج2، بيروت: مؤسسة الثقافيه، [بی تا]

صائب، عبدالحمید. ابن تيمية فی صورة الحقیقیة. [بی جا]: مركز الأبحاث العقائديه، [بی تا]

صبری المتولی. منهج أهل السنّة فی تفسیر القرآن الکریم. قاهره: دارالثقافة للنشر و التوزیع، 1986م

صدوق، محمد بن علی بن بابویه. التوحید. قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1398ق

صفدي‌، خليل‌، الوافى‌ بالوفيات. ج2، به‌ كوشش‌ هلموت‌ ريتر، بيروت‌: [بی نا]، 1381ق‌

ضیایی، رحمت الله، خدا در نگاه وهابیت، تهران: نجم الهدی، 1383ش

طباطبايي، سید محمدحسين. الميزان فی تفسیر القرآن. ج20، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق

طبرسی، احمدبن علی. احتجاج. ج2، ترجمه بهراد جعفری، [بی جا]: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1385ش

طبرسى، فضل بن حسن. مجمع البيان فى تفسير القرآن. تحقيق محمد جواد بلاغى، تهران: ‏انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش‏

طبری، محمد بن جریر. جامع البیان عن تاویل آی القرآن. ج7، بیروت: دار الفکر، 1408 ق

طريحى، فخر الدين. مجمع البحرین. تحقيق سيد احمد حسينى، ج6 ، تهران: ‏كتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم، ‏1375ش‏

الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن. كتاب الغيبه. نجف: مكتبه الصادق، [بی تا]

طیب، سید عبدالحسين. كلم الطيب. تهران: انتشارات كتابفروشي اسلامي، چاپ سوم، [بي تا]

____________________. اطيب البيان في تفسير القرآن. ج1،‏ تهران‏: انتشارات اسلام، چاپ دوم، 1378ش

عزامی قضاعی، سلامه. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان. بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1358ق

عسقلانی، أحمد بن حجر. الإصابة فی تمییز الصحابة. ج2، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل، [بی تا]

______________________ . الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة. ج1، تحقيق محمد عبدالمعيد، حيدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، چاپ دوم، 1392ق

______________________ . فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج2، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، هند: دار السلفيه، 1380ق

_____________________ . تهذيب التهذيب. ج11، بیروت: دار الفكر، چاپ اول، 1404ق

عسگري، مرتضي. معالم المدرستين. ج1، تهران: المجمع العلمي الاسلامي، 1413ق

العظیم آبادی، شمس الحق، عون المعبود فی شرح سنن ابی داود، ج 4، بیروت: دارالکتب العملیه، [بی تا]

العقاد، عباس محمود، الاسلام في القرن العشرين، مصر: [بی نا]، 1954م، ص69

علم الهدی ، علی بن حسین. تنزیه الانبیاء. تهران : قاضی شعار، 1380ش

العينى، بدرالدين محمود بن احمد. عمدة القاری في شرح صحيح بخاري. ج6، بيروت: دار احياء التراث العربي، [بی تا]، ج6

غزالی، ابوحامد محمد بن محمد. المستصفی من علم الاصول. ج1، تحقیق محمد سلیمان الاشقر، ‌تهران: ‌نشر احسان، 1424ق

غنیمان، عبدالله. مختصر منهاج السنة. مدینه: [بی نا]، 1428ق

فراهیدی، خلیل ‌بن‌ احمد. کتاب العین. تعلیق شیخ محمدحسن بکائی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1414ق

القاضي عياض، ابوالفضل. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج2، بيروت: دار الأرقم، [بی تا]

قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، ج5، تهران‏: انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، 1364ش

قزوینی، ابن ماجه، سنن، ج1، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، [بی تا]

قوشجي، علاء الدين علي بن محمد. شرح تجريد العقايد. قم: منشورات رضي، [بي‌تا]

قمی، محمد بن ابراهیم. تفسير قمى. ج2، تحقیق سید طبیب موسوی جزایری، چ4، قم: دارالکتاب، 1367ش

قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. ینابیع المودة. ج1، نجف: مكتبة الحیدریه، 1384ق

الكتبي، محمدبن شاكر. فوات‌ الوفيات. ج1، مصر: [بی نا]، 1951م‌

كرمى‌، مرعى‌ بن‌ يوسف‌. الكواكب‌ الدرّية فى‌ مناقب‌ المجتهد ابن‌ تيمية. بيروت‌: [بی نا]، 1406ق‌

کلینی، محمد بن یعقوب. اصول کافی. ترجمه صادق حسن زاده، ج1، تهران: انتشارات قائم آل محمد (ص)، چاپ دوم، 1385ش

لالكائى، ابوالقاسم هبة‏الله.شرح اصول اعتقاد اهل‏السنة. ج1، تحقيق احمد الغامدى، رياض: ‏دارطيبة، 1994م

متقى هندى، علاء الدين على. كنز العمال فى سنن الأقوال و الأفعال. ج15، تحقيق شيخ بكرى حيانى و شيخ صفوة الصفا، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1409ق

چکیده:

قرآن کریم کلام وحی و بهترین و جامع ترین کتاب آسمانی می باشد. که از دیر باز به عنوان منبع اصلی استخراج حقایق و معارف و احکام و دستورات دین مبین اسلام توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تا آنجا که تفسير و بيان معانى آيات قرآنى، و كشف مقاصد و حقایق آنها، از عصر نزول قرآن شروع شده، و جزء قديمى‏ترين اشتغالات علمى دانشمندان اسلامى بوده، تا جایی که هم اکنون هزاران اثر در این زمینه نگاشته شده است. یکی  از فرقی که با نگرشی خاص به تفسیر آیات الهی پرداخته است اهل حدیث وسلفیه می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر اصول و مبانی فکری ابن تیمیه حرّانی و ابن قیم جوزی به عنوان دو تن از بزرگترین پیشوایان این فرقه، بر تفسیر آنها از کلام خداوند بپردازد. در این راستا در فصل اول این پایان نامه که به کلّيات بحث اختصاص يافته است، به بیان زندگی نامه و آثار تفسیری ابن تیمیه و ابن قیم و اصول و مبانی اهل حدیث وسلفیه پرداخته شده و در فصل دوم نیز، دیدگاه های تفسیری این دو در زمینه اصول اعتقادات به عنوان خط سیر اصلی فکری آنان در قالب بخشهای مختلف ارائه گردیده است. و در آن از عوامل انحراف آنها از معانی حقیقی آیات قرآن کریم سخن رانده شده است از جمله: اتکای افراطی به فهم مخاطبان عصر نزول(طریق سلف)، ظاهر گرایی و منع تأویل به معنای اصطلاحی آن و حجت دانستن معانی عرفی قرآن، پرهیز از عقل گرایی، انکار حقایق تاریخی و جرح و تعدیل مغرضانه روایات تفسیری. که پیامدهای این انحراف، به صورت مجموعه ای از تفاسیر نابجا و غیر صحیح از آیات الهی همچون تجسیم و… ظهور و بروز یافته است.

کلید واژ گان: ابن تیمیه، ابن قیم، اهل حدیث، سلفیه، اصول اعتقادات، ظاهر گرایی،نفی تأویل

مقدمه

1.تعريف مسأله و بيان سؤال هاي اصلي تحقيق:

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و منبع وحیانی دین مقدس اسلام است که فهم آیات نورانیش و دسترسی به مراد خداوند از آنها به ملاکها و قواعد ویژه ای نیازمند است. در این راستا از همان زمان عصر نزول، شمار زیادی با شیوه های فکری متفاوت و معیارها و مبانی مختلف به تفسیر کلام وحی پرداختند. از این رهگذر برخی چون سلفیه با  بهره گیری از نوعی تفسیر خاص از آیات الهی به مستند سازی مبانی فکری خویش پرداختند.

در این ارتباط، موضوع پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم به عنوان دو تن از بزرگترین مفسران سلفی،  در تفسیرشان از آیات الهی و تحقیق درآراء و نظریات تفسیری آنها است. سؤال های اصلی این تحقیق عبارتند از

1-1. آیا تفاسیرابن تیمه و ابن قیم از اعتقادات وتعصبات مذهبی آنها تأثیر پذیرفته است؟ودرصورت مثبت بودن پاسخ، میزان این تأثیر پذیری تا چه حد بوده است؟

1-2. مهمترین نمونه های این تأثیر در تفسیر چه آیاتی رخ داده است؟

1-3. چه عواملی باعث شده است که تفسیرابن تیمیه و ابن قیم از تعصبات مذهبی تأثیر بپذیرد؟

2.سابقه و پيشينه تحقيق:

طبق بررسی های انجام شده در کتب، مقالات وکارهای پژوهشی پیرامون این موضوع اثر مستقلی یافت نشد. البته در زمینه سلفی گری و گرایشهای اعتقادی، کلامی و فقهی آنها آثاری نگاشته شده اما هیچ یک از آنها به صورت مستقل به مسأله تأثیر پذیری تفاسیر ابن قیم و  ابن تیمیه از مبانی فکری و تعصبات مذهبی آنها نپرداخته اند.

3.ضرورت انجام تحقيق:

گسترش واستمرار اندیشه های انحصار طلبانه سلفیه و وهابیت در سالهای اخیر و نحوه استدلال آنها به آیات قرآن برای ترویج اندیشه های خویش با تمسک به تفسیری خاص ازآیات الهی، ضرورت انجام تحقیقی را که تفاسیر ابن تیمیه و ابن قیم را از لحاظ میزان احاطه و تسلط تعصبات مذهبی برآنها مورد بررسی قرار دهد؛ بیش از پیش آشکار می سازد.

4.فرضيه ها

به نظر می رسد تفاسیر ابن تیمیه وابن قیم از مبانی فکری و اندیشه های سلفی متأثر شده اند و این تأثیر پذیری تا حدود  بسیار زیادی بوده است

آیات صفات الهی،حیات برزخی،زیارت،شفاعت،تبرک،استغاثه به ارواح اولیاء خدا از مهمترین نمونه های  تأثیرپذیری تفاسیر ابن تیمیه و ابن قیم از مبانی فکری آنها می باشند

جمود عقلی،تمسک به ظواهر آیات قرآن، مخالفت با تأویل درآیات مربوط به صفات و تلاش برای مقابله با کسانی که مسائل فلسفی و عقلی را به عقاید اسلامی وارد کردند از عوامل این تأثیر پذیری می باشد.

5.هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق:

هدف وکاربردی که از انجام این تحقیق انتظار می رود این است که با شناخت اندیشه های ابن تیمیه و ابن قیم و روش آنها در تفسیر آیات قران به بررسی میزان تأثیر پذیری این تفاسیر از تعصبات مذهبی پرداخته و مواضع، علل وعوامل زمینه ساز آن را معرفی نماید.

فصل اول: کلیات

(زندگینامه ابن تیمیه وابن قیم ،سلفیه و اهل حدیث)

 بخش اول: زندگینامه ابن تیمیه

شرح حال:

أحمدِ بْن‌ِ تَيْميّه‌، تقى‌الدين‌ ابوالعباس‌ احمد بن‌ شهاب‌الدين‌ عبدالحليم‌ ابن‌ مجدالدين‌ عبدالسلام‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ ابى‌ القاسم‌ محمد بن‌ الخضر بن‌ محمد بن‌ الخضر الحرانى‌ الدمشقى‌ الحنبلى، در سال 665 ق، پنج سال پس از سقوط خلافت بغداد در شهر حران‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ از مراكز تعليمات‌ مذهب‌ حنبلى‌ بود، متولد شد. اين‌ شهر بر سر راه‌ شام‌ و موصل‌ و روم‌ (آسياي‌ صغير)، در كنار نهر معروف‌ به‌ جلاب‌، واقع‌ بود. حران‌ كه‌ اكنون‌ از شهرهاي‌ ويران‌ تركيه‌است‌، در روزگاران‌ گذشته‌ شهري‌ باشكوه‌ و داراي‌ فرهنگى‌ درخشان‌ بوده‌، و ابن‌ تيميه‌ خود بارها در تصانيفش‌ آن‌ را مركز صابئه‌ و بت‌ پرستان‌ و فلاسفه‌ خوانده‌ است‌. آباء كليسا هم‌ آن‌ را هِلِنوپوليس‌ يا شهر كفار و مشركان‌ خوانده‌اند.  شهر حران‌ در سالهاي‌ پيش‌ از تولد ابن‌ تيميه‌ و در سالهاي‌ كودكى‌ او همواره‌ در معرض‌ تهديد حملات‌ مغول‌ بوده‌ است.

ابن‌ كثير[1] مى‌گويد :‌ درسال 667 ق‌/1269م‌، هنگامى‌ كه‌ ابن‌ تيميه‌ بيش‌ از 6 سال‌ نداشته‌ است‌، مردم‌ حران‌ از ترس‌ حمله‌ مغول‌ شهر را ترك‌ كردند. از آن‌ جمله‌ شهاب‌ الدين‌ عبدالحليم‌ پدر ابن‌ تيميه‌ كه‌ از علماي‌ دينى‌ بزرگ‌ شهر بود، در همين‌ سال‌ به‌ همراه‌ خانواده خويش‌ روانه دمشق‌ شد. در همين‌ سفر گردونه‌اي‌ كه‌ كتابخانه‌اش‌ را بر آن‌ بار كرده‌ بود، در ريگ‌ فرو رفت‌ و به‌ زحمت‌ زياد توانستند آن‌ را بيرون‌ بكشند.[2]

از خانواده ابن‌ تيميه‌ در حران‌ در قرن‌ 6 و 7قمری افراد برجسته‌اي‌ در مذهب‌ حنبلى‌ شهرت‌ يافته‌اند. نخستين‌ فرد معروف‌ اين‌ خانواده‌ كه‌ به‌ «ابن‌ تيميه»‌ مشهور شده‌، فخرالدين‌ خطيب‌    محمد بن‌ خضر (542-621 يا 622ق‌/1147 – 1224 يا 1225م‌) است‌. در وجه‌ تسميه او گفته‌اند كه‌ پدر يا جد (مادري‌) وي‌ در سفر حج‌ در تَيْماء دخترك‌ زيبايى‌ ديد و هنگامى‌ كه‌ از سفر به‌ وطن‌ بازگشت‌، دختر نوزاد خويش‌ را شبيه‌ آن‌ دختر تيمايى‌ يافت‌، پس‌ او را تيميه‌ ناميد.        از اين‌ رو فرزندان‌ آن‌ دختر به‌ ابن‌ تيميه‌ معروف‌ شدند.[3] گویا‌ فخرالدين‌ عموي‌ جد مجدالدين‌ ابن‌ تيميه‌ (590 -652ق‌/1194- 1254م‌) است‌ كه‌ از فقهاي‌ بزرگ‌ حنبلى‌ و صاحب‌ تأليفات‌ بوده‌ است‌. پسر مجدالدين‌، شهاب‌الدين‌عبدالحليم‌ (627 -682ق‌/1230-1283م‌)، پدر تقى‌الدين‌ ابن‌ تيميه‌ است‌ كه‌ او نيز از فقهاي‌ معروف‌ حران‌ و «شيخ‌ البلد» و خطيب‌ و حاكم‌ آن‌ بوده‌ است‌. وي‌ در شهر دمشق‌ رئيس‌ دارالحديث‌ السكريه‌ (واقع‌ در كوي‌ قصاعين: كاسه‌ گران‌) و در جامع‌ اين‌ شهر صاحب‌ كرسى‌ بود و روزهاي‌ جمعه‌ در آنجا سخنرانى‌ مى‌كرد.

تقى‌الدين‌ ابن‌ تيميه‌ پرورش‌ علمى‌ و دينى‌ خود را ابتدا در محيط علماي‌ حنبلى‌ دمشق‌ تكميل‌ كرد. از شيوخ‌ او مى‌توان‌ ابن‌ عبدالدائم‌، على‌ بن‌ احمد بن‌ عبدالدائم‌ بن‌ نعمه المقدسى‌ الحنبلى‌ (699 ق‌)، مجد بن‌ عساكر (669 ق‌‌)، يحيى‌ بن‌ الصيرفى‌ ( 696 ق‌)، قاسم‌ اربلی‌(680 ق‌)  و ابن‌ ابى‌ اليسر(672 ق‌)، شمس‌الدين‌ ابوالفرج‌ عبدالرحمان‌ بن‌ ابى‌ عمر محمد بن‌ احمد بن‌ محمد ابن‌ قدامة المقدسى‌ الحنبلى‌ (د 682ق‌)، مسلم‌ بن‌ علان‌ شمس‌ الدين‌ ابوالغنائم‌ دمشقى‌ (680ق‌)، ابراهيم‌ بن‌ الدرجى‌ (د 681ق‌) زين‌الدين‌ ابن‌ المنجا ابوالبركات‌ تنوخى‌ حنبلى‌ (د 695ق‌) و ديگران‌ را نام‌ برد.[4]

وی تحصيلات اوليّه را در آن سر زمين به پايان برد. پس از حمله مغول به اطراف شام و همراه خانواده اش به دمشق رفت و در آنجا اقامت گزيد.

در سال 698 ه.ق، به تدريج آثار انحراف در وى ظاهر شد، خصوصاً به هنگام تفسير آيه (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) [5] ، در شهر حماة براى خداوند تبارك وتعالى جايگاهى در فراز آسمانها كه بر تخت سلطنت تكيه زده است، تعيين كرد.[6]

اين تفسير مخالف آيات قرآن چون: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ  شَىْءٌ ) [7]  و (وَ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ) [8]  مى باشد كه خداوند را از هر گونه تشبيه به صفات مخلوقات باز داشته است.

انتشار افكار «ابن تيميّه» در دمشق و اطراف آن غوغايى به پا كرد، گروهى از فقهاء عليه او قيام كرده و از جلال الدين حنفى قاضى وقت محاكمه وى را خواستار شدند، ولى وى از حضور در دادگاه امتناع ورزيد.

«ابن تيميّه» همواره با آراء خلاف خود افكار عمومى را متشنّج، و معتقدات عمومى را جريحه دار مى كرد، تا اينكه هشتم رجب سال 705 هـ ق، قضات شهر همراه با وى در قصر  نائب السلطنه حاضر شدند، و كتاب «الواسطيّة» وى قرائت شد، پس از دو جلسه مناظره با   «كمال الدين زملكانى» و اثبات انحراف فكرى و عقيدتى «ابن تيميّه» او را به مصر تبعيد كردند.

در آنجا نيز بخاطر نشر انديشه هاى انحرافي توسّط «ابن محلوف مالكى» قاضى وقت به زندان محكوم گشت، و سپس در 23 ربيع الأوّل سال 707 ه.ق، از زندان آزاد شد، ولى بخاطر پافشارى بر نشر عقايد باطلش، قاضى «بدر الدين» وى را محاكمه كرد و احساس نمود. كه وى  در قضيّه توسل به پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) ادب را نسبت به حضرت رعايت نمى كند، بنابر اين او را روانه زندان كرد. عاقبت در سال 708ق، از زندان آزاد شد، ولى فعّاليّت مجدّد وى باعث شد كه آخر ماه صفر سال 709 ه.ق، به اسكندريّه مصر تبعيد شود، و پس از هشت ماه به قاهره بازگردد.

ابن كثير مى نويسد: در 22 رجب سال 720 ه. ق، به خاطر فتاواى دور از مذاهب اسلامى به دار السعاده احضار شد، و قضات هر چهار مذهب (حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى) او را مذمّت و به زندان محكوم كردند، تا اينكه در دوّم محرّم سال 721 هـ ق، از زندان آزاد گرديد. [9]

ابن حجر عسقلانى از علماء بزرگ اهل سنّت مى نويسد: قاضى شافعى دمشق دستور داد كه در دمشق اعلان كنند كه: «من اعتقد عقيدة ابن تيميّة حلّ دمه وماله»[10] هر كس معتقد به عقايد «ابن تيميّه» باشد، خون و مالش حلال است.

در روز دوشنبه‌ ششم‌ شعبان‌ 726ق‌ بار ديگر ابن‌ تيميه‌ را با برادرش‌ زين‌الدين‌ عبدالرحمان‌ در قلعه دمشق‌ زندانى‌ كردند بنابر نوشته مقريزي‌ سبب‌ صدور فرمان‌ سلطان‌ اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ شمس‌الدين‌ ابن‌ قيم‌ الجوزيه‌ شاگرد بنام‌ ابن‌ تيميه‌ در شهر قدس‌ در مسأله شفاعت‌ و توسل‌ به‌ انبياء سخن‌ گفت‌، يعنى‌ به‌ فتواي‌ ابن‌ تيميه‌ آن‌ را جائز نشمرد و مجرد قصد قبر حضرت‌ را (بدون‌ قصد مسجد آن‌ حضرت‌) منكر شد. مردم‌ بيت‌المقدس‌ از اين‌ فتوا ناراحت‌ شدند و به‌ جلال‌الدين‌ محمد قزوينى‌ قاضى‌ القضاة دمشق‌ (د 739ق‌) نامه‌ نوشتند، و اين‌ خبر به‌ سلطان‌ ملك‌ ناصر بن‌ قلاوون‌ رسيد. او مسأله‌ را به‌ شمس‌الدين‌ محمد بن‌ عثمان‌ حريري‌ حنفى‌ (د 728ق‌) قاضى‌ القضاة حنفى‌ ارجاع‌ كرد. قاضى‌ القضاة حنفى‌ ابن‌ تيميه‌ را سخت‌ نكوهش‌ كرد، و اين‌ موجب‌ شد كه‌ ملك‌ ناصر فرمان‌ دهد كه‌ او را به‌ زندان‌ بیاندازند.[11]

در جمادي‌الاخر(728ق‌/ آوريل‌ 1328م)‌ كتاب‌ و كاغذ و قلم‌ و دوات‌ را از او گرفتند و از مطالعه‌ منعش‌ كردند، زيرا ابن‌ الاخنائى‌ قاضى‌ القضاة مالكى‌ در قاهره‌ كتابى‌ در رد بر اين‌ تيميه‌ درباره مسأله زيارت‌ نوشت‌. اين‌ كتاب‌ به‌ دست‌ ابن‌ تيميه‌ رسيد و ردي‌ بر آن‌ نوشت‌ و او را جاهل‌ خواند. ابن‌ الاخنائى‌ به‌ ملك‌ ناصر شكايت‌ كرد و او فرمان‌ داد كه‌ كتاب‌ و دفتر از او باز گيرند. ابن‌ تيميه‌ در شب‌ دوشنبه‌ 20 ذيقعده همان‌ سال‌ در زندان‌ قلعه دمشق‌ وفات‌ يافت‌. [12]

نظر بزرگان اهل سنت در مورد ابن تيميّه:

عقاید و افکار ابن تیمیه در میان علما و بزرگان عصر خویش موافقان و مخالفانی را برانگیخت. از شاگردان‌ و مدافعان‌ سرسخت‌ ابن‌ تيميه‌ مى‌توان‌ ابن‌ كثير، مؤلف‌ البداية و النهاية       (744ق‌) را نام‌ برد كه‌ در سراسر كتاب‌ خود به‌ هر مناسبتى‌ از ابن‌ تيميه‌ دفاع‌ كرده‌ و او را ستوده‌ است‌. او در روز وفات‌ ابن‌ تيميه‌ به‌ قلعه دمشق‌ رفت‌ و بر سر جسد او نشست‌ و صورتش‌ را باز كرد و بوسيد.[13]

یکی دیگر از علماي‌ بزرگ‌ قرن‌ كه‌ معاصر ابن‌ تيميه‌ بوده‌ و از او دفاع‌ كرده‌ و به‌ سبب‌ او در رنج‌ و زحمت‌ افتاده‌است، حافظ و محدث‌ مشهور ابوالحجاج‌ مزي‌ صاحب‌ تهذيب‌ الكمال         (از معتبرترين‌ كتب‌ رجال اهل‌ سنت‌) است‌ كه‌ در 742ق‌ درگذشته‌ است.[14]  از شاگردان‌ بنام‌ او احمد بن‌ محمد مري‌ لبلى‌ حنبلى‌ است‌ كه‌ به‌ گفته ابن‌ حجر[15] نخست‌ مخالف‌ ابن‌ تيميه‌ بود، ولى‌ پس‌ از ملاقات‌ با او از دوستان‌ و شاگردان‌ او گرديد و مصنفات‌ او را نوشت‌ و در طرفداري‌ از او پافشاري‌ كرد و در رد بر صوفيه‌ و مسأله زيارت‌ سخت‌ از او دفاع‌ كرد تا آنكه‌ عامه‌ و صوفيان‌ بر او شوريدند و قصد كشتن‌ او كردند. سرانجام‌ تقى‌الدين‌ اخنائى‌ قاضى‌ مالكى‌ او را احضار كرد و چندان‌ چوبش‌ زد تا خونين‌ شد، سپس‌ او را وارونه‌ سوار قاطر كردند و در شهر گرداندند.

اما بزرگ‌ترين‌ شاگرد و مدافع‌ ابن‌ تيميه‌ بى‌شك‌ شمس‌الدين‌ محمد ابن‌ ابى‌ بكر بن‌ ايوب‌، معروف‌ به‌ ابن‌ قيم‌ الجوزيه(691-751ق‌) است‌ كه‌ در همه اقوال‌ و عقايد تابع‌ و حامى‌ بى‌چون‌ و چراي‌ او بود و نشر و بسط عقايد ابن‌ تيميه‌ را در زمان‌ حيات‌ او و پس‌ از مرگ‌ او بر عهده‌ داشت‌ و به‌ همين‌ سبب‌ او را تازيانه‌ زدند و سوار بر شتر در شهر گرداندند و با ابن‌ تيميه‌ در قلعه دمشق‌ زندانى‌ كردند. او از 712ق‌ تا سال‌ مرگ‌ ابن‌ تيميه‌ ملازم‌ او بود و با مخالفان‌ او به نزاع پرداخت. از اين‌ رو نام‌ او هميشه‌ با نام‌ استادش‌ قرين‌ است.

اما در طرف مقابل، برخى از شخصيّتهاى بزرگ اهل سنّت و معاصر «ابن تيميّه» نیز، مطالب وى را به نقد كشيده، و عده ای كتابهايى مستقلّ در بطلان آراى او تأليف كردند. [16]

[1]. ابو الفداء عماد الدین ابن‌ كثير، البداية و النهایه،(بیروت: بی نا ،1966م)،ج13،ص255

مرعى‌ بن‌ يوسف كرمى‌، الكواكب‌ الدرّية فى‌ مناقب‌ المجتهد ابن‌ تيمية،( بيروت‌: بی نا،1406ق‌/1986م)،ص52 – 53

[3]. قاضی احمد ابن خلکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، (قم: منشورات الشریف الرضی، 1364)، ج 4،ص388

[4]. عبدالحی ابن‌ عماد، شذرات‌ الذهب‌، (قاهره: بی نا ،1351ق‌)،ج5 ،ص331-451

[5]. سوره طه، آیه 5

[6]. احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه، العقیدة الحموية الكبري‌، مجموعة الرسائل‌ الكبري‌، (بيروت‌: بی نا، 1392ق‌)، ص429

[7]. سوره شورى،آیه 11

[8]. سوره اخلاص،آیه 4

[9]. ابن کثیر، البداية و النهایه،ج14،ص47

[10]. أحمد بن حجر عسقلاني، الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد عبدالمعيد،چ2(حيدرآباد:مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1392ق) ج1،ص147

[11]. تقى‌الدين مقريزي‌، كتاب‌ السلوك‌،(قاهره‌: بی نا،1941م‌) ج1،ص273

[12]. ابن‌ كثير، البدایة و النهایه، ج14، ص135-136

[13]. همان،ص136

[14]. محمد بن‌ احمد ذهبى‌، تذكرة الحفاظ،(حيدرآباد: بی نا، 1956م‌)، ج4،ص1498- 1499

[15]. أحمد بن حجر عسقلانی، الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ج1،ص323

[16]. عباس زریاب خویی،” ابن تیمیه”،دایرة المعارف بزرگ اسلامی،ج3،شماره1008،ص1-4

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122