پايان نامه بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ 1) مقدمه 3
1ـ2) بيان مساله 3
1 ـ 3) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1ـ 4) چارچوب نظري تحقيق 6
1 ـ 5) مدل تحقيق 8
1 ـ 6) اهداف تحقيق 8
1-7) سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق 9
1 ـ 8) تعريف متغيرهاي تحقيق (به صورت مفهومي و عملياتي): 9
1-8-1) تعريف مفهومي متغيرهاي مستقل و وابسته 9
1-8-2) تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته 10
1 ـ 9) قلمرو تحقيق 11
1-9-1) قلمرو زماني تحقيق 11
1-9-2) قلمرو موضوعي تحقيق 11
1-9-3) قلمرو مكاني تحقيق 11
1 ـ 10) ساختار تحقيق 12
فصل دوم: بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق
بخش اول: مدیریت دانش
2-1) مقدمه 17
2-1-1) تاريخچه مديريت دانش 18
2-1-2) تعاريف و مفاهيم مديريت دانش 20
2-1-3) اصول و مباني مديريت دانش 24
2-1-4) مديريت دانش نقطة مقابل مديريت اطلاعات 30
2-1-5) مديريت دانش بعنوان يك استراتژي تجاري براي سازمانها 32
2-1-6) چرخة دانش 33
2-1-7) ايجاد دانش 35
2-1-8) اجراي اصلي و كليدي مديريت دانش 36
2-1-9) الزامات اجرايي مديريت دانش در سازمانها 38
2-1-10) كارايي مديريت دانش 39
2-1-11) اهميت نياز به مديريت دانش براي سازمانهاي اجرايي و دولتي 40
2-1-12) نياز به چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي 41
2-1-13) عناصر مهم در چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي 42
2-1-14) فرايند تكاملي مديريت دانش در سازمانها 45
بخش دوم: يادگيري سازماني
2-2) يادگيري سازماني 48
2-2-1) مفاهيم و تعاريف يادگيري سازماني 49
2-2-2) يادگيري سازماني؛ موافقتها و مخالفتها 50
2-2-3) انواع يادگيري سازمانها 52
2-2-4) يادگيري سازماني: ترديدها و نسبتها 54
2-2-5) يادگيري سازماني: چالشهاي محيطي و انتخاب 54
2-2-6) ساختار سازماني منطبق با يادگيري استراتژيك سازماني 55
2-2-7) سازمانهاي نوين بر محوريت دانايي و يادگيري 56
2-2-8) نقشآفرينان يادگيري سازماني 58
2-2-9) مزاياي يادگيري و دانش سازماني در عصر جهاني شدن 59
بخش سوم: خلاقیت سازمانی
2-3) خلاقيت سازماني 61
2-3-1) فلسفة خلاقيت 61
2-3-2) مفهوم، جايگاه و تعاريف خلاقيت و نوآوري 62
2-3-3) تفاوت خلاقيت و نوآوري 63
2-3-4) فرآيند خلاقيت و نوآوري 64
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4) پيشينه تحقيق 67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 70
3 ـ 2) روش تحقيق 70
3 ـ 3) جامعة آماري 71
3 ـ 4) حجم نمونه و روش اندازه‌گيري 71
3 ـ 5) ابزار جمع‌آوري اطلاعات 71
3 ـ 6) روائي و پايائي ابزار سنجش 72
3 ـ 7) روش تجزيه و تحليل داده‌ها 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 74
4-2) توصـيف آماري متغيرهاي جمعيت شناختي پرسشنامه 75
4-3) توصـيف آماري شاخصهاي آماري متغيرهاي تحقيق 78
4-4) آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف (K – S) براي تعيين نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق 80
4-5) تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق) 81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5 – 1) مقدمه 86
5 ـ 2) نتيجه‌گيري 86
5 ـ 3) پيشنهادهاي كاربردي در راستاي نتايج تحقيق 87
5-4) پيشنهاداتي براي محققان آتي 89
5-5) محدوديت‌هاي تحقيق 89
منابع و مأخذ 91

منابع و مأخذ

آزادي، محمد، (1384)، «عرصه يادگيري در حوزه منابع انساني»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال شانزدهم، شمارة 166. ص 29-21.

ابراهيم‌زاده، رضا، (1391)، «بررسي تأثير مديريت دانش بر سامانهاي يادگيرنده»، فصلنامة ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، سال اول، شمارة 3، ص 98-80.

اخگر، آرتميس، (1389)، «بررسي نقش جامعه‌پذيري در فرايند مديريت دانش در تيمهاي مجازي»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه مهر البرز.

اسدي، فرخنده و محمود محمودزاده، (1388)، «نقش فنآوري اطلاعات در بهبود كارآيي و اثربخشي»، مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس مديران كيفيت، تهران.

اکبري، منيژه و مجتبي طهماسبي آشتياني، (1386)، «مجريان مديريت دانش در سازمانهاي پيشرو»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هيجدهم، شمارة 156. ص 27-20.

بابايي، ايازا…، (1383)، «تلفيق مديريت دانايي و يادگيري سازماني»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال پانزدهم، شمارة 146. ص 33-10.

بيدختي، عباس طالب و عليرضا انوري، (1383)، «خلاقيت و نوآوري در افراد و سازمانها»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال چهاردهم، شمارة 139.

پرويزراد، پيمان، (1388)، «از اندازه‌گيري عملكرد تا مديريت عملكرد»، اولين همايش ملي كيفيت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا.

جعفري، مصطفي و پيمان اخوان، (1385)، «بازارهاي پوياي دانش؛ راهي در تحقق مديريت دانايي»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هفدهم، شمارة 173. ص 69-55.

جعفري، مصطفي و سيدكيانوش كلانتر، (1384)، «مديريت دانش در سازمان»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال چهاردهم، شمارة 144. ص 60.

حبيبي، نسرين. (1392). «بررسي رابطة مديريت دانش با عملكرد سازماني»، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكدة مديريت.

حسن بيگي، محسن، (1389)، «ارائة مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاه كشور»، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، دانشكدة فني مهندسي دانشگاه پيام نور تهران.

حكمت، معصومه، (1392)، «تأثير مديريت دانش بر عملكرد سازماني»، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، دانشكدة مديريت.

دوپلسيس، مارينا، (1387)، «تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش»، ترجمه زهره عباسي، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي.

دي‌بايت، گانب، (1387)، «مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان»، فصلنامة فصلنامه اطلاع رساني. دوره 18، شماره 1و 2.

دي‌بايت، گانب، (1387)، «مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان»، فصلنامة فصلنامه اطلاع رساني. دوره 18، شماره 1و 2.

رمضاني، احسان، (1383)، «فرايند مديريت دانش»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال پانزدهم، شمارة 147. ص 26-20.

سركزي، محسن، (1391)، «مديريت اطلاعات و مديريت دانش»، اولين همايش حسابداري و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور.

سلطاني، ايرج، (1388)، «نقش توسعة منابع انساني در كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي سازماني»، مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس مديران كيفيت، تهران.

سيدجوادين، سيدرضا، امير كرمي، (1386)، «شكوفايي خلاقيت کاربردي»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هيجدهم، شمارة 183. ص 65.

شامي زنجاني، مهدي، (1388)، «طراحي مدلي براي تسهيم دانش در طرحها بر مبناي ويژگيهاي آنها»، تز دکتري، دانشگاه تهران.

شامي زنجاني، مهدي، (1388)، «طراحي مدلي براي تسهيم دانش در طرحها بر مبناي ويژگيهاي آنها»، تز دکتري، دانشگاه تهران.

شوقي، بهزاد، حسين‌زاده، داوود و علي مولايي، (1391)، «بررسي ارتباط ميان ابعاد مديريت دانش و عوامل كليدي مؤثر بر آن با خلاقيت»، اولين همايش حسابداري و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور.

شهرکي، امير، (1389)، «نقش مديران در توانمندسازي کارکنان بانک سپه»، اداره تحقيقات و کنترل ريسک بانك سپه، تهران.

شيخي، زينب، (1391)، «بررسي تأثير مديريت دانش در استقرار مديريت ارتباط با مشتري و خلاقيت در بانكها»، اولين همايش حسابداري و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور.

صمدآقايي، جليل، (1384)، «خلاقيت، رمز بقاي سازمانهاي نوين»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال چهاردهم، شمارة 142. ص 20-14.

صيف، محمد حسن و مقداد كرمي، (1383)، «مديريت دانايي؛ رويكردي استراتژيك»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال پانزدهم، شمارة 153. ص 56.

صيف، محمدحسن، عالي‌نژاد، حميد و مسلم صالحي، (1385)، «سيستم‌ها و آينده مديريت دانش»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هفدهم، شمارة 179. ص 51-50.

طاهري، فاطمه، (1386)، «يادگيري سازماني؛ پارادايم جديد در مديريت؟»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هيجدهم، شمارة 180. ص 55-40.

قدمي، محسن، (1390)، «سازمان‌هاي نوين بر محور مديريت دانايي، انتشارات كثرت، چاپ اول، تهران.

قرباني، صابر، (1386)، «مديريت دانش»، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب، دانشكدة حسابداري و مديريت.

قرباني‌زاده، وجه‌اله و شيرين خالقي‌نيا. (۱۳۸۸). «نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي کارکنان»، فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع) سال اول، شماره ۲، ص ۸۵.

كالست، كارل، (1390)، «مديريت دانش از ديدگاه يك استراتژي تجاري»، ترجمه: صديقه احمدي فصيح، تهران، انتشارات سمت.

كرمي، مهران و علي مبصري، (1387)، «مديريت دانش و ابزارهاي آن (مطالعه موردي)»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال نوزدهم، شمارة 193. ص 48-35.

كريمي، ندا، (1385)، «مديريت دانش، نياز سازمانهاي امروز»، مجلة الكترونيكي پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، شمارة سوم، دورة ششم.

لطيفيان، احمد و غلامحسين اميري، (1391)، «فرايند مديريت دانش در نظام آموزشي غيررسمي  دانشگاهها بر اساس نظريه نوناكا و تاكوچي»، فصلنامة اطلاع‌رساني.

محمدخاني، مسعود، (1385)، «يادگيري تركيبي»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هفدهم، شمارة 172. ص 36.

مرزباني، علي و نادر سوري، (1388)، «رهبري سازماني و توانمندسازي منابع انساني در مدل راهبردي مديريت دانش»، چهارمين کنفرانس بين‌المللي مديريت، تهران.

مميشي، ياسر. (1392). «بررسي تأثير مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل»، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، مؤسسة آموزش عالي البرز، دانشكدة مديريت فنآوري اطلاعات.

موسي‌پور، اميرعباس، (1388)، «كارآيي و اثربخشي در سيستمهاي مديريت كيفيت و روشهاي اندازه‌گيري آن در فرآيندها و سازمان»، مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس مديران كيفيت، تهران.

ناصري، جبرئيل، (1391)، «تأثير نابهنگامي در كارايي و اثربخشي»، اولين همايش ملي جهاد اقتصادي، دانشگاه بابلسر، مازندران.

نصيري، ناصر و خسرو صدرحقيقي، (1384)، «ارزيابي كارايي و رشد بهره‌وري بخشي در اقتصاد ايران با كاربرد تحليل پوششي داده‌ها» همايش ملي بهره‌وري، تهران.

نوروزيان، ميثم، (1384)، «كاربرد مديريت دانش در بخش دولتي»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال شانزدهم، شمارة 156. ص 61-54.

نوروزيان، ميثم، (1385)، «دانشِ مديريت دانش»، ماهنامة علمي ـ آموزشي تدبير، سال هفدهم، شمارة 176. ص 34-20.

يوسفي، احسان، صادق‌فيضي، جعفر و محمد سليماني، (1391)، «بررسي ميزان تأثير مديريت دانش بر نوآوري»، فصلنامة ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، سال اول، شمارة 3، ص 51-29.

 

Azmi, Ida Madieha. (2010). “Legal and Ethical Issues in Knowledge Management in Malaysia”, computer law & security review, No. 26, Vol. 4, pp. 61.

Datta, A., and Sukumar Ray Ch., (2012), “Modeling the Effect of Organizational Structure on Organizational Self-Renewal and Knowledge Diffusion”, Academic Management Review. 17, 701-720.

Georg Von Krogh, and Kazuo Ichijo, (2007), “Enabling Knowledge Creation: New Tools for Unlocking the Mysteries of Tacit Understanding by Ikujiro Nonaka”, Oxford University Press, p 304.

Hansen, M. R., N. Nohria and T. Tierney, (2008). “What’s your strategy for managing knowledge?” Harvard Business Review (March-April), pp 55-57.

Knif, M. Lorraine, S., wilson, c. (1990). “Measuring Organizational Learning”,Management Journal, Vol. 21, No. 2, pp 24-29.

Liao, Sh, Wu, Ch, (2013), “System perspective of knowledge management, organizational learning and organizational innovation”, Expert Systems with Applications 37, Pp 1096–1103.

Mary M. Crossan, Hari B. Bapuji., (2003), “Examining the Link between Knowledge Management, Organizational Learning and Performance, Organizational Learning and Knowledge”, 5th International Conference.

Mojtahedzadeh, A., Arumugam, V., (2011), “A Structural Relationship between Knowledge Management, Innovation, and Performance of Iranian Industries: a Theoretical Approach”, International Journal for Quality research, UDK- 005.336.4(55), Review Paper (1.02).

Noe, R. A., & Wang, S. (2010), “Knowledge sharing: A review and directions for future research”, Human Resource Management Review, Vol. 21, No. 1, pp 113-135.

Nonaka, I., and Takeuchi, H. (1995). “The knowledge – creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation”. Oxford university press, Oxford.

Powell, J and Swart, J, (2005) “This is what the fuss is about – a systemic modeling for organizational knowing”, Journal of Knowledge Management Vol. 9 no. pp 45-58.

Sanayei, Ali. (2011). “Investigation of Customer Knowledge Management (CKM) Dimensions: A Survey Research”, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 2, pp 234, 235.

Sattari Ghahfaroghe. M., (2007). “The Relationship between Knowledge Management Subsystems in Learners Organization and organization Intelligence Factors (Case Study of Steel Factory of Isfahan)”, international forum center of Razi.

Snowden, D J. (2002), “Complex Acts of Knowing: Paradox and Descriptive Self-Awareness”, Journal of Knowledge Management, Special Issue 6, no 2: p100.

Stivenson, M. (1998), “Organizational Learning”, Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No 2, pp 57.

Swart, J, (2006), “Intellectual Capital”, disentangling an enigmatic concept, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No 2, pp 136-159.

Uhlaner, L., Van Stel, A., Meijaard, J., and Mickey F., (2007), “The relationship between knowledge management, innovation and firm performance: evidence from Dutch SMEs”, www.eim.nl/smes-and-entrepreneurship.

Vera, D., and Mary C., (2012), “organizational learning, knowledge management, and intellectual capital: an integrative conceptual model”, International Journal of Business and Management, Vol. 4. No 4, pp 100-110.

Wilson, T. D. (2008), “The nonsense of knowledge management”, Information Research, 8(1), paper no. 144.

Wu Wei-Wen, and Lee, Yu-Ting. (2007). “Selecting Knowledge Management strategies by Using the Analytic Network process”. Expert Systems with Applications, Vol. 32, No.2, pp 841-847.

Yang, Seung-Bum & Ok, Choi Sang. (2009). “Employee Empowerment Team Performance”, Team Performance Management. Vol. 15, No. (5/6).

چکيده

مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگيهاي آن، امروزه سازمانهاي با جديت به دنبال بهره‌مندي از نتايج  آن هستند. تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني دستگاههاي اجرايي استان اردبيل انجام پذيرفته است. جامعة آماري تحقيق حاضر، مديران دستگاههاي اجرايي استان اردبيل بوده كه نمونه‌اي به حجم 129 نفر به شيوة تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل همبستگي و ضريب رگرسيون چندگانه استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل همبستگي و ضريب رگرسيون چندگانه بين متغيرهاي تحقيق نشان داد كه مديريت دانش بر يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني تأثير معناداري دارد. همچنين يافته‌هاي تحقيق به وضوح نشان داد كه يادگيري سازماني حلقة رابط بين مديريت دانش و خلاقيت سازماني بوده و از اين طريق موجبات ارتقاء سطح خلاقيت را فراهم مي‌نمايد.

 

واژه‌هاي كليدي: مديريت دانش، يادگيري سازماني، خلاقيت سازماني

فصل اول کلیات تحقیق

) مقدمه

سازمانها اصولاً به منظور نيل به اهدافي ايجاد گرديده‌اند كه ميزان موفقيت در نيل به اهداف سازماني در ارتباط مستقيم با نحوة عملکرد نيروي انساني مشغول به کار در سازمانها است. بنابراين ارزشيابي کارکنان و عملکرد آنها در مديريت منابع انساني از جايگاه مهمي‌ برخوردار است. امروزه دانش به عنوان دارايي رقابتي كليدي و ارزشمندي شناخته شده كه مبناي رشد پايدار و رمز حفظ مزيت رقابتي ماندگار يك سازمان به شمار مي‌‌رود. فرآيند نوآوري شديداً به دانش وابسته بوده و مديريت دانش و سرمايه انساني بايد عنوان يك عامل اساسي در هر نوع تجارتي مدنظر قرار گيرد. مديريت دانش و نوآوري هر دو مي‌‌توانند براي سازمان خلق ارزش كرده و عملكرد سازماني را بهبود بخشند. شناخت رابطه بين مديريت دانش و نوآوري و تأثير آن بر عملكرد سازماني مي‌‌تواند تضمين كنندة رشد، كارايي و اثر بخشي بالاتر بوده و نهايتاً رشد اقتصادي كشور را به دنبال داشته باشد. يك سازمان با مديريت دانش از منابع خود به صورت كاراتر استفاده نموده و در نتيجه نوآورتر بوده و عملكرد بهتري خواهد داشت (حكمت، 1392).

افزون بر موارد فوق با توجه به فرايند توليد و تشكيل دانش، مشخص مي‌‌شود كه دانش ابتدا در ذهن افراد توليد و با به اشتراك‌گذاري آن مي‌‌تواند به دانش سازماني تبديل شود و دانش سازماني خود منشأيي براي توليد دانش فردي خواهد بود. بنابراين، سرمايه‌هاي سازماني به طور عمده در اذهان افراد نهفته است. اين دانش حياتي و مهم هنگامي‌ در اختيار سازمان قرار مي‌‌گيرد كه كاركنان تمايل به همكاري و اشتراك دانش داشته باشند و علاوه بر آن تمهيدات و سازوكارهاي مؤثري نيز توسط سازمان در اين رابطه فراهم شده باشد. با تغيير شغل و پست سازماني، همچنين بازنشستگي برخي از كاركنان، دانش ارزشمندي كه حاصل سالها تجربه كاري بوده به سادگي از بين خواهد رفت و سازمان توانايي بهره‌گيري از آن را در صورت استفاده نكردن از شيوه‌هاي مؤثر اشتراك دانش نخواهد داشت. از ديدگاه «نوناكا و تاكوچي» چنانچه دانش فردي با ديگران به اشتراك گذاشته نشود، تأثيري بر رشد و گسترش دانش موجود در سازمان نخواهد داشت و دانش جديدي نيز توليد نخواهد شد (آهلاندر و همكاران، 2007)

 1ـ2) بيان مساله

شناخت رو به رشدي در حوزة تجارت در رابطه با اهميت دانش به عنوان يک منبع حياتي براي سازمانها  وجود دارد. دراقتصاد جديد، افراد و سازمانها بر نگهداري و ارتقاء سرماية دانشي خويش جهت ابتکار و خلاقيت تأکيد بسياري دارند. مديريت دانش اگر چه مفهومي نسبتاً قديمي است، اما بانزديك شدن به اواسط دهة 1980 و آشكار شدن اهميت دانش و تأثير آن بر حفظ قدرت رقابتي در بازارهاي اقتصادي مديريت دانش اهميت ويژه‌اي يافت. در اين دهه بود كه نظامهاي مبتني بر هوش مصنوعي و نظامهاي هوشمند براي مديرت دانش بكار گرفته شد و مفاهيمي چون «فراهم آوردن[1]»،«مهندسي مجدد[2]»، «نظامهاي دانش‌مدار[3]» و مانند آنها رواج پيدا كرد (لطفيان و اميري، 1391). از طرفي يكي از ويژگيهاي بارز سازمانهاي پيشرو اعم از دولتي يا خصوصي، عملكرد خلاق به منظور دستيابي به بينش و قضاوت صحيح نسبت به كارايي و اثربخشي برنامه‌ها، فرآيندها و افراد آنهاست. با اين وجود، سازمانهاي متعالي در گردآوري و تحليل اطلاعات مربوط به عملكرد متوقف نمي‌مانند، بلكه با استفاده از مديريت خلاقيت سازماني، بهسازي را هدايت كرده و استراتژيها را به طور موفقيت‌آميزي به اقدامهايي مشخص تبديل و ترجمه مي‌كنند (پرويزراد، 1388). امروزه سازمانها دريافته‌اند كه هيچ چيز به اندازه دانش و دانايي نمي‌تواند آنها را در دنياي رقابتي مطلوب قرار دهد. لذا بيش از هر چيز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانايي و مهمترين سرماية سازمان مورد توجه قرار گرفته‌اند و مديريت دانايي به عنوان ابزاري كه مي‌تواند دانايي موجود را گردآوري و نظم و پويايي بخشيده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهميت يافته است. اما تجربة بسياري از شركتها در مورد يادگيري سازماني به شكست انجاميده است و اين به آن جهت است كه به يادگيري سازماني به عنوان يك امر موقت زودگذر نگريسته شده است كه اين نوع تفكر در تمامي سطوح سازماني رسوخ يافته و منجر به شكست برنامه‌هاي يادگيري سازماني و مديريت دانش در سازمانها گرديده است (حبيبي، 1392). در حالي كه امروزه ضرورت توجه به يادگيري سازماني به عنوان ابزاري استراتژيك جهت پيشبرد منابع سازمان و موقعيت در عرصة رقابت مطرح است. اين امر بيانگر اين است كه بدون توجه به اصل يادگيري سازماني و شناخت سازمان نسبت به آن نمي‌توان از آن در سازمان بهره گرفت. لذا بايد توجه داشت كه يادگيري سازماني يك امر پايان‌ناپذير است كه همواره سازمان را در تغييرات ياري مي‌كند و نيازمند پشتيباني و توجه دائمي است (صيف و كرمي، 1386).

در حالت كلي مي‌تون چنين اذعان نمود كه با بررسي و تحليل دانايي و اهميت ويژگيهاي آن در حيطة عملكرد سازمانها مي‌توان دريافت كه برخورداري از دانايي و اطلاعات روزآمد براي ادامة حيات سازمانها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است كه به صورت انفعالي بر تمامي ابعاد و سطوح سازماني تأثير مي‌گذارد. به خصوص اگر روند تغيير و تحولات دانايي در جامعه به دقت مورد ارزيابي واقع شود (ورا و ماري، 2012). اين نتيجه هم حاصل مي‌شود كه جامعة فراصنعتي امروز، جامعه‌اي اطلاعاتي است كه در آن به تدريج فناوريهاي نيروافزا جاي خود را به فناوريهاي دانش‌افزا مي‌دهندو در محيط پويا و پيچيدة امروزي براي سازمانها ضروري است كه به طور مداوم دانايي جديد را به شكل ايجاد، اعتباربخشي و كاربرد در محصولات و خدمات خود به كار گيرند. بنابراين، مديريت سازمانها بايد با تكيه بر خلاقيت و دانايي برتر اتخاذ تصميمات معقول‌تر در موضوعهاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني بر خلاقيت و دانايي را پيدا كنند تا بدين وسيله دانش سازماني بصورت منسجم و يكپارچه در تمامي سطوح سازمان مديريت گردد (مميشي، 1392). از اين رو، مديريت دانش مقوله‌اي مهم محســوب مي‌شود كه در سازمانها به دنبال آن است تا نحوة چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته‌هاي فردي و سازماني را به دانايي و مهارتهاي فردي و گروهي تبيين و روشن سازد. از اين رو، ايجاد محيطي براي اشتراك، انتقال و تقابل دانايي در ميان اعضاي سازمان از اهداف اوليه‌اي است كه بدين منظور ضروري به نظر مي‌رسد، چرا كه مديريت دانايي مي‌تواند گستره‌اي از ويژگيهاي عملكرد سازماني را با قادر ساختن شركت به عملكرد هوشمندانه‌تر بهبود بخشد (دي‌بايت، 1387). لذا با توجه به ضرورتهاي اشاره شده در بالا، تحقيق حاضر به دنبال يافتن پاسخ مناسبي به اين سؤال است كه آيا مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي استان اردبيل تأثير معناداري دارد؟

 1 ـ 3) اهميت و ضرورت تحقيق

اكثر مؤلفان، مديريت دانش را فرايندي تعريف كرده‏اند كه اطلاعات ارزشمند را پيدا و آن را به دانش لازم و ضروري براي تصميم‌گيري و عمل تبديل مي‌كند. لاتي و بيرلين (2000) مطرح مي‌كنند كه تنها مزيت رقابتي ماندگار براي هر شركت ارزشي است كه آن شركت براي مشتريانش ايجاد مي‌كند. منشأ اين ارزش ايجاد و انتقال اطلاعات مهم از كاركناني است كه با مشتريان در ارتباط مستقيم هستند به كاركناني كه توانايي خلق اطلاعات جديد و مهم را دارند و مجدداً از اين كاركنان به كاركنان گروه اول براي عمل است. غالباً اطلاعات جديد مستلزم خلاقيت است و از اين رو مديريت خلاقيت براي اكثر شركتها از اهميت زيادي برخوردار است. خلاقيت يك فرايند در حال تكوين است كه در آن سازمانها مشكلات را ايجاد و تعريف مي‌كنند و آنگاه دانش جديدي براي حل آنها مي‌آفـرينند. تـوليد و تـركيب پـيوستة دانش جمعي سـازماني تـوانايي خاصي را بـه يـك شـركت مـي‌دهد تـا بـتواند در بـازار بـهتر از ديگران عمل كند (ون بويرن، 2004). دانش به يك عامل حياتي تعيين‌كننـــده براي رقابت‌پذيري در بخش دولتي تبـــديل شده است كه دستگاههاي اجرايي مورد مطالعه در اين تحقيق با مديريت دانش كاركنان خود در سطوح سازماني، رقابت‌پذيري خود را در محيط آشوبناك فعلي بهبود مي‌دهد. از طرفي خدمات‌رساني و سياستگذاري در راستاي چشم‌انداز كشور دو فعاليت اصلي سازمانهاي دولتي هستند. در يك اقتصاد دانـــش‌محور، دستگاههاي اجرايي به شدت در هر دو زمينه با رقــابت ملي مواجه شده‌اند. در دستگاههاي اجرايي دولتي، سرمايــــه‌ها آنقدر كه در بخش خصوصي داراي اهميت هستند، مهم شمرده نمي‌شوند، بلكه اين دانش است كه به عنوان مهمترين فاكتور رقابتي شناخته مي‌شود. دانش مهمترين فاكتور رقابت و منبع اصلي و مركزي دستگاههاي اجرايي است. كاركرد اثربخش دستگاههاي اجرايي در گرو انتشار دقيق و مؤثر دانش و سمت‌دهي صحيح يادگيري سازماني به سوي اهداف و عملكرد اصلي سازماني است. بازنشسته شدن كارمندان دستگاههاي اجرايي و همچنين انتقال آنها بين بخشهاي مختلف، چالش جديدي براي ابقاي دانش و حفظ حافظه سازماني و متعاقب آن آموزش كاركنان جديد ايجاد مي‌كند. به مرور زمان كارمندان فعلي دستگاههاي اجرايي تا چند سال آينده بازنشسته خواهند شد. اين به عنوان يك مشكل اصلي پيش روي بسياري از دستگاههاي اجرايي كشور از جمله دستگاههاي اجرايي مورد مطالعه در اين تحقيق است كه در اين بينآنها نيازمند اين هستند كه با ابتكار عمل، دانش كاركنان ارشد را حفظ، و زمينة انتقال دانش و يادگيري آنها را به ساير كاركنان فراهم نمايند. زيرا در غيراين صورت خلأ دانش در سطوح افراد رخ داده و هزينه‌هاي آموزش و بهسازي نيروي انساني را براي دستگاههاي اجرايي تحميل خواهد نمود.

بنابراين، كسب دانش از كاركنان ارشد و سپس انتقال آن به ساير كاركنان و همچنين روزآمد كردن آموخته‌ها (يادگيري سازماني) طي زمان امري بسيار حياتي براي دستگاههاي اجرايياست. علاوه بر موارد فوق افزايش روزافزون شهروندان دانش‌مدار، دستگاههاي اجرايي را مجبور مي‌كند تا در رأس دانشهاي ايجاد شده و به روز قرار گيرد. مديريت دانش بيان مي‌كند كه مهمترين منابع ارزشمند دستگاههاي اجرايي، دانش كاركنان آن است. اين تأكيد و تمركز با توجه به شتاب روزافزون تغييرات در سازمان و در كل جامعه انجام مي‌گيرد. در حالت كلي مديريت دانش بيان مي‌كند كه امروزه تقريباً تمامي امور مستلزم انجام كار دانش‌محور هستند و لذا تمامي كاركنان بايد به نوعي به كاركنان دانش‌محور تبديل شوند. اين بدين معناست كه خلق، تسهيم و استفاده از دانش يكي از مهمترين فعاليتهاي هر فرد در هر سازمان در راستاي بهبود عملكرد دستگاههاي اجرايي مورد مطالعه است.

1ـ 4) چارچوب نظري تحقيق

مديريت دانش، توانايي يك سازمان در استفاده از سرماية معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هر فرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري. اصول مديريت دانش شامل توسعه، اجرا و نگهداري زيرساختهاي فني و سازماني به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوريهاي خاص است. در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبيل پرسنل، سيستمها، بانكهاي اطلاعاتي، مستندات روي ميزها و پرونده‌هاي بايگاني جمع‌آوري مي‌شود. تمام دانش جمع‌آوري شده در ساختارهاي مناسبي دسته‌بندي مي‌شوند. اين دانش به سرعت و به راههاي مختلف بين آنهايي كه در سازمان به آن نياز دارند قابل توزيع است. دانش مناسب و صحيح نزد افراد يا سيستم مناسب و در زمان مناسب قرار مي‌گيرد. پس مديريت دانش فرايندي است كه به سازمانها ياري مي‌كند اطلاعات مهم را بيابند، گزينش و سازماندهي و منتشر كنند و تخصصي است كه براي فعاليتهايي چون درك مشكلات، آموختن پويا و تصميم‌گيري ضروري است. مديريت دانش اين امكان را به سـازمان مي‌دهد كه دانايي جديد را به شكل ايجاد، اعتبار و بخش كاربرد به خدمت بگيرند و بدين ترتيب گستره‌اي از ويژگيهاي سازماني را با قادر ساختن شركت به عملكرد هوشمندانه‌تر بهبود بخشد. از سويي تمامي رويكردهاي مديريتي در اجرا اهدافي را به دنبال دارند كه معمولاً اساسي‌ترين هدف رسيدن به نتــايج دلخواه بر اسـاس برنامه‌ريزيهاي قبلي برنامه‌ريزان در سازمان است. عواملي چون تغيير سريع، كسري بودجه، كوچك شدن و ساختاردهي مجدد و فشارهاي اجتماعي براي پاسخگويي بيشتر سازمانها نسبت به عملكردشان، موجب تأكيد بيشتر بر مديريت عملكرد شده است. عملكرد سازماني عبارت است از مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوسته‌اي از سياستها و رويه‌ها و اقداماتي كه روي دستيابي اهداف از طريق تمركز روي عملكرد ابعاد سازماني تأكيد دارد. به بيان بهتر فرايندي است مبتني بر يك سري فعاليتها و به نحوي بنا شده است كه بايد از طريق تضمين بهبود مستمر عملكرد افراد و گروهها در جهت اهداف راهبردي و اثربخشي سازماني طراحي شود. واژة «يادگيري سازماني» اغلب با واژة «سازمان يادگيرنده» به جاي هم به کار مي‌روند. تسانگ (1997) تفاوت آنها را بدين صورت بيان مي‌کند: يادگيري سازماني مفهومي است که براي انواع مشخصي از فعاليتها که درون سازمان اتفاق مي‌افتد، به کار مي‌رود؛ در حالي که سازمان يادگيرنده به نوع خاصي از سازمان اشاره دارد که يادگيري سازماني را درون خود دارد. با اين حال رابطه ساده‌اي بين اين دو وجود دارد، يک سازمان يادگيرنده سازماني است که در يادگيري بخوبي عمل مي‌کند.تفاوت مهمتر، تفاوت بين اين دو واژه در ارتباط با کساني است که از آنها استفاده مي‌کنند. بطور خلاصه فرايند يادگيري سازماني شامل توليد دانش جديد، مهارتها و رفتارها مي‌شود و به وسيله تسهيم ميان كاركردي و يادگيري همكارانه، تقويت مي‌شود. نتايج اين دو اصل، خلق فرهنگ يادگيري و فرهنگ مشترك در ميان همه كاركنان است. به اعتقاد آگريس هدف اوليه هر برنامه مديريت دانش در سازمانها نظام‌مندسازي يادگيري سازماني و حمايت از كسب اهداف راهبردهاي تجاري و بهبود خلاقيت سازماني است. به عبارت ديگر، نقطه شروع براي بهبود مستمر عملكرد سازماني، فهم دانش و يادگيري موجود سازماني و ارتقاء سطح خلاقيت سازماني است. بکارگيري مديريت دانش در سازمان به افزايش يادگيري و جامعيت‌بخشي به آن و ارتقاء سطح آگاهيهاي کارکنان و نيز غني‌تر شدن محتواي مشاغل کمک زيادي كرده و در نهايت دانش کارکنان سازمان موجب تسلط حرفه‌اي آنها بر فعاليتهاي سازماني شده و اگر اين جمله معروف «دانش، توانايي است» را بپذيريم، آنگاه مي‌توانيم ادعا کنيم در سازمانهايي که مديريت دانش در آنها بکار گرفته مي‌شود، کارکنان از قدرت، مهارت و توانايي خلاقيت بيشتري برخوردارند. از طرفي بکارگيري مديريت دانش علاوه بر اينکه روي محيط کار تأثير مي‌گذارد، موجب به وجود آمدن مزيت رقابتي براي سازمان شده و موجبات توسعه و بهينه‌سازي عمليات داخلي سازمان‌ها و کاهش هزينه‌هاي داخلي و تسريع در انجام کار‌ها و در نهايت منجر به بهبود عملكرد سازماني را فراهم مي‌نمايد.

 1 ـ 5) مدل تحقيق

برمبناي مطالعة پيشينة تحقيقات انجام شده و چارچوب نظري تحقيق، ضمن تبيين اهميت و مؤلفه‌هاي مديريت دانش، يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني مدل مفهومي تحقيق حاضر مطابق شكل زير تدوين گرديده كه مؤلفه‌هاي فوق از تحقيق صورت گرفته توسط ليائو و وو (2013) استخراج شده است.

1 ـ 6) اهداف تحقيق

اهداف تحقيق حاضر عبارست از؛

سنجش ميزان تأثير مديريت دانش بر يادگيري سازماني.

سنجش ميزان تأثير مديريت دانش بر خلاقيت سازماني.

سنجش ميزان تأثير يادگيري سازماني بر خلاقيت سازماني.

1-7) سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق

سؤالات تحقيق؛

آيا مديريت دانش بر يادگيري سازماني تأثير معناداري دارد؟

آيا مديريت دانش بر خلاقيت سازماني تأثير معناداري دارد؟

آيا يادگيري سازماني بر خلاقيت سازماني تأثير معناداري دارد؟

در راستاي پاسخ به سؤالات فوق فرضيه‌هايي به شكل زير مطرح گرديد؛

مديريت دانش بر يادگيري سازماني تأثير معنا‌داري دارد.

مديريت دانش بر خلاقيت سازماني تأثير معنا‌داري دارد.

مديريت دانش از طريق يادگيري سازماني بر خلاقيت سازماني تأثير معنا‌داري دارد.

 

1 ـ 8) تعريف متغيرهاي تحقيق (به صورت مفهومي و عملياتي):

1-8-1) تعريف مفهومي متغيرهاي مستقل و وابسته

مديريت دانش:

داونپورت و پروساك: اعتقاد دارند كه مديريت دانش شامل كليه فعاليتهايي است كه براي در دسترس قرار دادن دانش، به نحوي كه دانش درست در اختيار افراد مناسب قرار گيرد، ضروري هستند (پرويزراد، 1388). در اين تحقيق مديريت دانش بعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده كه توسط پرسشنامه‌اي كه بر مبناي طيف ليكرت تنظيم شده، سنجيده مي‌شود. مؤلفه‌ها و ابعاد مديريت دانش بر مبناي تحقيات ليائو و وو (2013) شامل ابعاد ذيل مي‌باشد؛

خلق دانش:

خلق دانش يك فرايند مستمر است، جايي كه افراد و گروه‌ها در يك شركت يا بين شرکت‌ها به تسهيم و اشتراك دانش ضمني و آشكار مي‌پردازند (شامي، 1388).

ذخيره دانش:

وسيله‌اي كه از طريق آن دانش تجربيات گذشته و رخدادهايي كه بر فعاليت‌هاي سازمان كنوني تأثير مي‌گذارند، ذخيره مي‌گردند (شامي، 1388).

اشتراك دانش:

توزيع داوطلبانه مهارت‌هاي اكتسابي وتجربي به منظور تجديد قواي سازمان است (پرويزراد، 1388).

 

بكارگيري دانش:

كاربرد دانش از طريق روش‌هاي روتين سازماني است كه اجازه مي‌دهند دانش تخصصي افراد در موقعيتي بدون نياز به ارتباط با ساير افراد به كار گرفته شوند (شامي، 1388).

يادگيري سازماني:

گريس آرجريس و دونالد شون يادگيري سازماني را فرايند بازيابي (كشف) و اصلاح خطاها. بعبارتي فرآيند اصلاح فعاليتها از ميان ادراك و دانش بهتر مي‌باشد (حسن‌بيگي، 1389).

خلاقيت سازماني:

خلاقيت سازماني عبارت است از ارتباط بين تصوير و انديشيدن ايده‏هاي نو و ارائه محصول، فرايند و خدمات نوآورانه است بعبارتي خلاقيت سازماني واکنشي اکتسابي در برابر موقعيت است که از انرژي اطلاعات و ديگر منابع ضروري براي يک مسئله نشأت مي‌گيرد (سيدجوادين و كرمي، 1386).

1-8-2) تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته

مديريت دانش:

مديريت دانش، توانايي يك سازمان در استفاده از سرماية معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هر فرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري. اصول مديريت دانش شامل توسعه، اجرا و نگهداري زيرساختهاي فني و سازماني به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوريهاي خاص است.

خلق دانش:

خلق دانش فعاليت‌هايي را در بر مي‌گيرد كه به تغيير شكل و تركيب مجدد تكه‌هاي موجود دانش كاهش کاستي‌ها، تقويت پژوهش‌ها و توسعة قابليت‌ها، پايش و كنترل محيط‌هاي بيروني و کاربرد فناوري‌هاي بيروني ازسازمان مي‌پردازد كه با توجه به متغيرهايي همچون توان و قابليت سازمان و افراد آن در سطوح مختلف در راستاي خلق و ايجاد دانش قابل سنجش و ارزيابي مي‌شود.

ذخيره دانش:

مكانيزمي كه بتوان دانش توليد شده را به شکلي که براي همه قابل دسترسي و قابل استناد باشد، ذخيره کرد كه با توجه به شاخصهايي همچون مكانيزمهاي سازماني و قابليت سازمان در خصوص ذخيره دانش و همچنين به وجود ارتباطات منسجم در بين سطوح مختلف سازمان قابل سنجش مي‌باشد.

اشتراك دانش:

اشتراك دانش به عنوان يك فعاليت پيچيده ولي ارزش‌آفرين، بنياد و پايه بسياري از استراتژي‌هاي مديريت دانش سازمانها است كه با توجه به مؤلفه‌هايي همچون وجود سيستمهاي يكپارچة اطلاعاتي و ارتباطات يكپارچه بين سطوح مختلف سازماني و … قابل سنجش و ارزيابي مي‌باشد.

بكارگيري دانش:

رهنمودها، قوانين، رويه‌ها و يا دستورالعمل‌هايي براي بكارگيري دانش در تمامي سطوح سازماني كه با توجه به اين مؤلفه‌ها در سازمان قابل ارزيابي مي‌باشد.

يادگيري سازماني:

يادگيري سازماني مفهومي است که براي انواع مشخصي از فعاليتها که درون سازمان اتفاق مي‌افتد، به کار مي‌رود و با استفاده از شاخصهايي همچون چشم‌انداز مشترک يادگيري سازماني، فرهنگ سازماني، انتقال دانش و يادگيري تيمي، ساختار سازماني، استراتژي يكپارچه‌سازي دانش، تعهد مديريت، توسعة شايستگي کارکنان قابل سنجش و ارزيابي مي‌باشد.

خلاقيت سازماني:

خلاقيت سازماني به وجود آوردن تلفيقي از انديشه‌ها و رهيافتهاي افراد و يا گروهها در يك روش جديد، تعريف، و آن را فرآيند شناختي از به وجود آمدن يك ايده، مفهوم، كالا يا كشفي بديع در سطح سازمان مي‌داند كه با توجه به اين شاخصها قابل سنجش و ارزيابي مي‌باشد.

 1 ـ 9) قلمرو تحقيق

1-9-1) قلمرو زماني تحقيق

تحقيق حاضر کلية مديران دستگاههاي اجرايي استان اردبيل را در قلمرو زماني نيمة دوم سال 1392 مورد بررسي قرار مي‌دهد.

1-9-2) قلمرو موضوعي تحقيق

تحقيق حاضر بطور اعم در حوزة علم مديريت و بطور اخص جزء قلمرو مديريت دانش به حساب مي‌آيد.

1-9-3) قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مكاني تحقيق حاضر محدود به دستگاههاي اجرايي استان اردبيل است.

1 ـ 10) ساختار تحقيق

فصل اول تحقيق حاضر به مقدمه، بيان موضوع، اهميت و ضرورت تحقيق و اهداف پژوهشگر اختصاص يافت. فرضيه‌‌هاي تحقيق و تعاريف عملياتي متغيرهاي مستقل و وابستة تحقيق و قلمرو تحقيق به تفصيل بيان شد.

در فصل دوم به اراية مطالبي در مورد مديريت دانش (ابعاد و تعاريف و ضرورتهاي مديريت دانش در سطوح سازمان)، يادگيري سازماني (تعاريف و مفاهيم و …) و خلاقيت سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين خلاصه‌اي از تحقيقات انجام يافتة داخلي و خارجي در اين زمينه در پايان فصل ارائه مي‌گردد.

در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسي تحقيق پرداخته شده و توضيحات لازم در خصوص جامعه، نمونه وابزارهاي گردآوري اطلاعات و روش آزمون فرضيه‌ها ارائه مي‌گردد.

در فصل چهارم به تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي اخذ شده از نمونة آماري پرداخته شده و نتايج مربوط به آزمون فرضيه‌ها ارائه مي‌گردد.

فصل پنجم آخرين فصل اين تحقيق است که در آن به اراية خلاصة تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري و پيشنهاداتي در راستاي نتايج تحقيق و محققان آتي پرداخته خواهد شد.

[1]Knowledge Acquisition

[2]Knowledge Engineering

[3]Knowledge-Based Systems

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122