پايان نامه بررسي تأثير مديريت زمان و نقش مهندسي ترافيک در ارزيابي مؤثر کار و زمان جهت تصميمات قيمت گذاري کرايه حمل و نقل بنگاه هاي توليدي و حمل و نقل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير مديريت زمان و نقش مهندسي ترافيک در ارزيابي مؤثر کار و زمان جهت تصميمات قيمت گذاري کرايه حمل و نقل بنگاه هاي توليدي و حمل و نقل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 181 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير مديريت زمان و نقش مهندسي ترافيک در ارزيابي مؤثر کار و زمان جهت تصميمات قيمت گذاري کرايه حمل و نقل بنگاه هاي توليدي و حمل و نقل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- چارچوب نظری پژوهش 7
1-6- متغییرهای پژوهش 8
1-7- فرضیه های پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟ 11
2-3- نظریه دانشمندان 12
2-4- پیشینه پژوهش 14
2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان 14
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل 20
2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی 39
2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن 54
2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل 61
2-4-6- مدلسازی¬کرایه¬حمل¬کالا¬در¬شبکه حمل¬و¬نقل جاده¬های با رویکرد افزایش قیمت سوخت 67
2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی 68
2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل 73
2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده 76
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل 83
2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای 88
2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی 91
2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل 93
2-4-14- بیمه های باربری 95
2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن 100
2-4-16- مدیریت زمان 102
2-4-17- مطالعه روش 105
2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات 109
2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه 109
2-5- چارچوب نظری پژوهش 115
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش 118
3-2- متغییر های پژوهش 118
3-3- سطح تحلیل 119
3-4- مدت مطالعه 119
3-5- چگونگی گردآوری داده ها 119
3-6- قلمرو تحقیق 119
3-7- افق زمانی 120
3-8- فرضیه ها 120
3-9- روش نمونه گیری 120
3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها 121
3-11- روائی 121
3-12- پایائی 121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف متغیرها 124
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج 124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی 150
5-2- تفسیر یافته ها 153
5-3- بحث و نتیجه گیری 154
5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها 157
5-5- توصیه های کاربردی 159
5-6- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر 159
5-7- محدودیت های در اختیار پژوهشگر 160
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 160
فهرست منابع 161

فهرست منابع

منابع فارسی:

1. احمدی، علیرضا، 1387، ارزیابی کاروزمان–  مهندسی کارو مدیریت زمان.
2. امیدوار، مجید، مقاله مدیرت زمان، 1380.
3. منتظری، محمد، و ادواری، مجید، 1380، بررسی مولفه های ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن.
4. بیمه های باربری شرکت سهامی بیمه دانا، 1386.
5. حافظی، 1389، دستورالعمل  اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل.
6. روحانی، بیژن، 1391، معضل نوسانات کرایه حمل.
7. رهنمایی رود پشتی، فریدون، 1387، حسابداری مدیریت.
8. سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سال 1388.
9. سید حسینی، 1389، برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد.
10. سیفی پور، رویا، و افروزامینی، فاطمه، 1391، تاثیر افزایش قیمت سوخت برتقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل ونقل زمین.
11. علیزاده، پگاه، 1391، اقتصاد حمل و نقل.
12. کفایی، سید محمد علی، و صبوری کارخانه، حسین، 1390، آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای.
13. نقش بیمه در صنعت حمل ونقل بررسی های بازرگانی، نشریه ترانزیت، 1387.
14. بشکوه، مهدی، 1390، هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا.

منابع لاتین

Economics and Techniques of  Motion and time study. 1.
Methods time Measurment – Maynard Stegemer ten. 2.
Motion and time study – Work Book – Munael – Mundel. 3.
Nannette, Christ,2009, The Effects of Cost, Time, and Uncertainty in Sub-Saharan Africa. 4.
Offic OF Economics Workking, Paper No.2009-10-A. 5.
Todd, Litman,2013,  How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior. 6.
Todd, Litman,2012, Transit Price Elasticities and Cross-Elasticities. 7.
Transportation Cost and Benefit Analysis – Travel Time Costs, 28 August  2013. 8.
Work  Measurment  and Incentives – Lintern Curtis. 9.
Work Measurment and cost  control. 10.
Work Samppling  – Heildand  and  Richardson. 11.

چکیده:

در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب        نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی) ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان, ترافیک, تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن برنامه ریزی و اولویت بندی کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار  چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.

کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشتر می شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و همچنین افزایش کرایه  نیز از تخفیف بیمه محصول هنگامیکه بار سالم به مقصد می رسد تامین مالی می شود (مانند تخفیف بیمه سالیانه وسائط نقلیه) و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات  منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و  شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

کلید ­واژه ­ها: حمل­ و­ نقل-­ مدیریت ­زمان-­ مهندسی­ترافیک- ارزیابی ­کار و زمان- تصمیمات مناسب   قیمت گذاری حمل و نقل

فصل اول

کلیات پژوهش

1 – 1 – مقدمه:

درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و  خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل  و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.

1-2- بیان مسئله:

در وضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش  قیمت سوخت کرایه حمل و نقل  بالا نرود.

باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت،  مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.

در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک،  زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:

(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y  کرایه دروضعیت موجود

کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.

چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را           می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.[2]

دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.

(مدیریت زمان) f =y  کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق:

کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.

کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.

کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.

کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین     می شود.

1-4- اهداف تحقیق:

اهداف اصلی:

رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.

تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.

افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.

در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.

افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.

کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.

کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.

اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.

کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.

اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.

هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.

کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.

استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.

کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.

اهداف فرعی:

استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل  و نقل رقابت موثر به وجود می آید.

کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.

زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با استفاده از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.

شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.

کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.

بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.

کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.

همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با استفاده از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.

همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی     می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.

کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.

1-5- فرضیه های پژوهش:

فرضیه اول: زمان محاسبه شده از طریق مطالعه کاروزمان جهت trade off (تعادل) کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.

فرضیه دوم: زمان محاسبه شده از طریق مهندسی ترافیک جهتtrade off (تعادل)کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.

فرضیه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.

فرضیه چهارم: زمان تعمیرات در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.

فرضیه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرایه تعادلی موثر است.

فرضیه ششم: بیمه محصولات برکرایه تعادلی موثراست.

1-6- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع:

پژوهشگر با استفاده از منابع زیر مدلی را طراحی نموده است و فرضیاتی را تدوین نموده است.(مدل در چارچوب نظری پژوهش فصل دوم ارائه شده است .)

برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد- دکتر سید حسینی

ارزیابی کاروزمان- مهندسی کارو مدیریت زمان دکتر احمدی

حسابداری مدیریت- فریدون رهنمایی رود پشتی

بررسی مولفه­های ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن(محمد منتظری و مجید ادواری)

هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا- مهدی بشکوه

نقش بیمه در صنعت حمل ونقل بررسی های بازرگانی نشریه ترانزیت

مقاله مدیرت زمان- مجید امیدوار

آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای مقاله از سید محمد علی کفایی و حسین صبوری کارخانه

اقتصاد حمل و نقل (مقاله) پگاه علیزاده

دستورالعمل اجرای مالیات برارزش افزوده در صنعت حمل­ونقل (حافظی)

معضل نوسانات کرایه حمل- بیژن روحانی

تاثیر افزایش قیمت سوخت برتقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل ونقل زمین رویا سیفی پور و فاطمه افروزامینی

بیمه های باربری شرکت سهامی بیمه دانا

1-7- تعریف عملیاتی:

مدیریت زمان: با توجه به زمان تعیین شده و جهت استفاده اثر بخش از زمان تعیین شده و با توجه به هدف کلیه فعالیتها را شناسایی نموده و زمان سنجی این فعالیتها را انجام می دهیم و فعالیتهای زائد که باعث اتلاف زمان ما می شوند را حذف می کنیم تا برای فعالیتها برنامه ریزی و اولویت بندی نمائیم و از زمان تعیین شده استفاده موثر نمائیم و به هدف خود برسیم.

– حمل ونقل: انتقال کالا و انسان بین مبدا و مقصد

– مهندسی ترافیک: دانش و علمی است که به اندازه گیری ترافیک و سفرها می پردازد.

– ارزیابی کار وزمان: مطالعه  فعالیت ها و کارهای زائد و زمان سنجی فعالیت ها و کارهای زائد

– میانگین زمانی عبور: متوسط زمان عبور بین مبدا و مقصد با توجه به انواع وسایل حمل و نقل

– تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل ونقل تعادلی : کرایه مناسبی که بین شرکتهای حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) مورد تائید باشد و جوابگوی هزینه های حمل و نقل و مورد رضایت شرکت های تولیدی باشد تا شرکت های تولیدی بهانه و دلیلی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشته باشند.

[1]. F.O.B.

[2]. Transportation Cost and Benefit Analysis – Travel Time Costs  28

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122