پايان نامه بررسي تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبي-تنفسي دانشجويان دختر غيرفعال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبي-تنفسي دانشجويان دختر غيرفعال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبي-تنفسي دانشجويان دختر غيرفعال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 2
1-1- تعریف مساله 3
1-2- فرضیات تحقیق 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4- 1- هدف کلی 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی 9
1-5- فرضیات تحقیق 9
1-6- محدودیت های پژوهش10
1-6-1- محدودیت های قابل کنترل 11
1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل 11
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات 11
1-7-1- زعفران 11
1-7-2- دارونما 12
1-7-3- حداکثر اکسیژن مصرفی 12
1-7-4- نقطه شکست ضربان قلب12
1-7-5- نسبت تبادل تنفسی 13
1-7-6- نبض اکسیژن 13
1-7-7- افراد غیر فعال13
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه 15
2-1- بخش اول 15
2-1-1- آمادگی قلبی تنفسی 15
2-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی 16
2-2- بخش دوم 18
2-2-1-ترکیبات زعفران 18
2-2-1-1- کروسین 19
2-2-1-2- پیکروکروسین 20
2-2-1-3- سافرانال20
2-2-2- خواص دارویی 21
2-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران 22
2-2-4-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران 23
2-2-4-1- اثرات ضد افسردگی 23
2-2-4-2- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه 24
2-2-4-3- اثر قلبی- عروقی و تنفسی 24
2-2-4-4- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها 25
2-2-4-5- اثر بر دستگاه گوارش 26
2-2-4-6- اثر بر دستگاه تولید مثل 26
2-2-4-7- اثر بر دستگاه ایمنی 27
2-2-4-8- اثر ضد درد و ضد التهاب 27
2-2-4-9- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش 28 2-3- بخش سوم 29
2-3-1- عوامل ارگوژنیگ 29
2-3-2- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی 29
2-4- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب 33
فصل سوم: مواد و روش پژوهش
مقدمه 35
3-1- روش تحقیق 35
3-2- روش آماری 35
3-3- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش 35
3-4- وسایل و ابزارهای مورد نیاز 37
3-4-1- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها 37
3-4-2- فرم ها 37
3-5- روش جمع آوری اطلاعات 38
3-5-1-روش مصرف زعفران و دارونما 39
3-5-2- اندازه گیری ها 40
3-5-2-1- اندازه گیری سن آزمودنی ها 40
3-5-2-2- اندازه گیری قد و وزن 40
3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی 40
3-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون41
3-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس 42
3-5-2-6- اجرای پروتکل بروس 42
3-5-2-7- روش ثبت ضربان قلب فعالیت43
3-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام43
3-7- روش تحلیل آماری 44
3-8- شماتیک طرح تحقیق 45

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
مقدمه 47
4-1- توصیف یافته های پژوهش 47
4-1-1- توصیف ویژگی های آزمودنی ها 47
4-1-2- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی 48
4-1-2-1- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی 48
4-1-2-2- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها 49
4-1-2-3- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف 60 ثانیه اول50
4-1-2-4- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی51
4-1-2-5- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان 2 الی 5 دقیقه 52
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق 53
4-2-1- آزمون فرضیه‌ی اول53
4-2-2- آزمون فرضیه‌ی دوم54
4-2-3- آزمون فرضیه‌ی سوم 56
4-2-4- آزمون فرضیه‌ی چهارم 57
4-2-5- آزمون فرضیه‌ی پنجم 58
4-2-6- آزمون فرضیه‌ی ششم60
4-2-7- آزمون فرضیه‌ی هفتم61
4-2-8- آزمون فرضیه‌ی هشتم62
4-2-9- آزمون فرضیه‌ی نهم 63
4-2-10- آزمون فرضیه‌ی دهم 64
4-2-11- آزمون فرضیه‌ی یازدهم 65
4-2-12- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم 65
4-2-13- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم 68
4-3- خلاصه نتایج 70
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 70
5-1- بحث 73
5-2- نتیجه گیری 76
5-3- پیشنهادات 76
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 76
5-3-2- پیشنهادات پژوهش 77
منابع و ماخذ 78
پیوست ها 83

     فهرست منابع و مآخذ:

 ابراهیم، خسرو؛ احمدی‌زاد، سجاد؛ غنیمتی، رضا؛ باقری، عبداله؛ شیخی، سیروس؛ غنیمتی، مهدی،1391، تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر حداکثر اکسیژن مصرفی مردان غیر فعال، پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، ش2، صص11_18.

احمدی، محسن؛ خاکساری حداد، محمد؛ صابری کاخکی، علی رضا؛ مهربانی، میترا؛ شاهرخی، نادر، 1388، اثر تمرین، استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی_عروقی در موشهای صحرایی نرسالم پس از مصرف عصاره ی زیرهی کوهی، نشریه علوم زیستی ورزشی، ش2، صص 55_71.

اسمیت، دنیس ال ؛ فرنهال، بو، 2011، فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته، ترجمه عباسعلی گائینی و سیروس چوبینه، 1392،چاپ اول، تهران : انتشارات سمت.

امام قریشی، معصومه؛ قاسمی، فاطمه ،1390، اثر تجویز تحت مزمن عصاره های آبی و هیدروالکلی زعفران استهبانات فارس بر تست شنا در موش سوری، ارمغان دانش،  ش6 ، صص 527_536.

بیات، محمدرضا؛ جوادی، ابراهیم؛ قوچانی، منوچهر؛ امینیان، توراندخت؛ آخوندزاده، شاهین؛ احمدی، عبدالحمید، 1383، تاثیر مکمل های کولین، مریم گلی واسیدهای امینه شاخ دار و گلوکز بر خستگی و عملکرد عضلانی بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی دوهای شدید متناوب خاص فوتبال، مجله حرکت، ش 25، صص133-113.

ترتیبیان، بختیار؛ خورشیدی، مهدی، 1385، برآورد شاخص‌های فیزیولوژیک در ورزش، چاپ اول، تهران: نشر طیب، جلد اول.

حسین زاده، حسین؛ ایمن شهیدی، محسن؛ مهدیان، داوود، 1388، بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خون عصاره آبی کلاله زعفران در رت، نوید نو، ش 44، صص 84_91.

حسین زاده، حسین؛ کریمی، غلامرضا ؛ نیاپور، مریم، 1383، اثرات مقایسه ای ضد افسردگی عصاره های زعفران و مواد موثر آن، کروسین و سافرانال در موشها، فصلنامه گیاهان دارویی، ش12، صص 48_58.

حسین‌زاده، حسین؛ ضیایی، تکتم، 1385، بررسی اثر زعفران و مواد موثر آن، سافرانال و کروسین، بر روی حافظ سالم و با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی، فصلنامه گیاهان دارویی، ش 19،صص 40-50.

دشتی، مرتضی؛ آذربایجانی، محمد علی؛ رضایی، محمد باقر، 1387، تاثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی هوازی در مردان ورزشکار، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ش2، صص177_188.

دل گادو، مانوئل کارمونا؛ آرامبورو، آمایازالاکاین؛ دیاز مارتا، گنزالو ال‌آلونسو ،2011، ترکیبات شیمیایی زعفران: رنگ، طعم و عطر، ترجمه محمد حسین دانشور، اقدس همت زاده، ،1390، چاپ اول، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

ژیانگ، لاشا؛ هستر، رابرت،2012، پاسخ‌های قلبی عروقی به فعالیت‌های ورزشی، ترجمه فرهاد دریانوش و نسترن حاجی طهرانی،1392، چاپ اول، تهران: انتشارات حتمی.

سیاهکوهیان، معرفت؛ ذوالفقاری، محمد رضا، 1382، تعیین آستانه بی هوازی به روش Dmax. پژوهش در علوم ورزشی، ش10، صص 15_28.

عطائی، لیلا؛ معطر، فريبرز؛ حناچی، پريچهر؛ سحرخيز، معصومه؛ قاسمپور، زينت السادات؛ عطايي آتوسا، 1389، بررسی تاثیر عصاره گیاهان زنجبیل، خارخاسک، جنکوبیلوبا، جین سینگ و سویا در توان هوازی ورزشکاران استقامتی، ورزش و علوم زیست حرکتی، ش3، صص48_55.

کلخوران، جمال فاضل؛ شیبک، فاضل، 1392، اثر ترکیب عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر روی برخی شاخص‌های استرس اکسیداتیو کبدی موش‌های نر دیابتی، علوم زیستی ورزشی، ش 4، صص1-18.

مدرسی، مهرداد؛ مصری پور، منوچهر ؛ اسدی مرغملکی، مهران؛ همدانیان، محمد کاظم،1390، تأثیر عصاره‌‌ی زعفران بر غلظت هورمون‌های FSH، LH و تستوسترون در موش سوری، مجله علمی پژوهشی دانشگاه زنجان، ش 63، صص 11-17.

معمارباشی، عباس؛ رجبی، علی،1392، تاثیر ده روز مصرف خوراکی زعفران بر علایم بیوشیمیایی و عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری. فیزیولوژی ورزشی،: 53-66.

نصری، سیما؛ حسینی، یاسمن؛ صحرایی، هدایت؛ زردوز، حمیرا،1389، مهار درد و التهاب ناشی از  تست فرمالین در موش‌های نر کوچک آزمایشگاهی با عصاره اتانولی زعفران و اجزای آن؛ کروسین و سافرانال، مجله پزشکی کوثر، ش4، صص189_195.

Abe, K and Saito, H. 2000. Effects of saffron extract and its constituent crocin on learning behavior and long-term potentiation. Phytother, 14(3), 149_52.

Al-Mofleh, IA., Al-haider ,A., Mossa, JS., AlSohaibani ,MO., Qureshi ,S., and Rafatullah S., 2006.Antigastric ulcer studies on ‘saffron’ Crocus sativusL. in rats. Pakistan J. Biol. Sci; 9 (6), 1009-3.

Akhondzadeh, S., Tahmacebi-Pour, N., Noorbala, AA., Amini, H., Fallah-Pour, H., Jamshidi ,AH. and Khani, M. 2005. Crocus sativusL. in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized and placebo controlled trial. Phytother,Res 19 (2), 148 – 51.

Agha Hosseini,  ,  Kashani,  L.,  Aleyaseen,  A.,  Ghoreishi,  A.,  Rahmanpour,  H.,Zarrinara, A., et al. 2008. Crocus sativus L. (saffron) in the treatment of premenstrualsyndrome:  a  double  blind,  randomized  and  placebo  controlled  trial. AnInternational Journal of Obstetrics & Gynecology,115(4), 515-9.

چکیده

ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از  لحاظ فیزیکی و روانی برای فعاليت ورزشي آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و در 3 مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه300 میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست­ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف 300 میلی‌گرم  زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داري درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون  چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژي از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(05/0 p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثير ارگوژنيكي بارزي در ورزشهاي استقامتي خواهدداشت.

كليد واژه­ها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران،گازومتری

فصل اول

مقدمه

امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی مزایا و تأثیرات مثبت و منفی مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای بر عملکرد ورزشی در کانون توجه صاحب‌نظران رشته علوم ورزشی قرار گرفته است. همچنین با توجه به سخت گیری‌های آژانس بین‌المللی ضددوپینگ در مورد مصرف مواد و ترکیبات ممنوعه، توجه محققان و ورزشکاران به مکمل‌های غذایی و ترکیبات گیاهی جلب شده است تا شاید به کمک آنها بتوانند عملکرد ورزشی را بهبود ببخشند و در رقابت های ورزشی نتیجه بهتری کسب کنند.

اولین نوشته‌ها در زمینه گیاهان دارویی به حدود 5000 سال پیش به زمان سومری‌ها باز می‌گردد. بنابراین قرن‌هاست که مردم از گیاهان برای بهبود و سلامت خویش استفاده می‌کنند. در طول تاریخ گیاهان به عنوان غذا یا دارو در جهت درمان و یا پیشگیری استفاده شده‌اند (swerdiow, 2000). گیاهان دارویی به دلیل وجود مواد موثر و همراه بودن آنها با مواد دیگر پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار می‌باشد بنابراین مصرف به اندازه آن‌ها در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی‌آورد.

گیاهان دارویی امروزه به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند و مطالعات زیادی بر روی آنها به منظور تولید داروهای مختلف و جدیداً مکمل‌های غذایی صورت گرفته است که استفاده از برخی از آنها به شکل مکمل باعث بهبود عملکرد ورزشی و برخی تأثیر مثبتی نداشته‌اند. ابراهیم و همکاران (2000) نشان دادند مکمل سیر به دلیل جلوگیری از تجمع پلاکتها و فعال شدن فاکتورهای فیبرینولیز و افزایش سیالیت خون باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) می‌شود. درمطالعه‌ای که بر جینسینگ انجام شد به این نتیجه رسیدند که مصرف روزانه 200 میلی‌گرم مکمل جینسینگ به مدت ٣ هفته در جوانان سالم با توان ورزشی متوسط و رژیم غذایی معمولی اثر قابل توجه و معنی‌داری در افزایش VO2max نداشته است ( jason et al., 1996).

1-1-تعریف مساله

استقامت قلبی _تنفسی ضمن اینکه از عوامل مهم تندرستی است یکی از اجزای اصلی آمادگی جسمانی است که سهم بسزایی در افزایش قابلیت‌های ورزشکاران، خصوصاً در ورزش‌های استقامتی دارد. آمادگی قلبی_تنفسی توانایی قلب برای ارسال حجم کافی خون غنی از اکسیژن به سمت عضلات و مصرف هر چه بیشتر آن در حین فعالیت جسمانی است. برای بهبود آمادگی قلبی_تنفسی همراه تمرینات منظم و تغذیه مناسب، استفاده از برخی مکمل‌های مجاز می‌تواند مفید واقع شود. از جمله روش‌های موجود برای افزایش استقامت قلبی _عروقی استفاده از مکمل‌های کربوهیدراتی، مصرف ویتامین‌ها، بارگیری سدیم بی‌کربنات، استروییدهای آنابولیکی، موسیقی، … می‌باشد. علاه بر موارد ذکر شده، استفاده از مکمل‌های گیاهی نیز جهت بهبود استقامت قلبی_تنفسی به علت اثر بخشی مثبت و عوارض کمتر اخیراً مورد توجه زیاد محققین قرار گرفته است. از این گونه گیاهان می‌توان به زعفران، گوارنا، سیر، جینسینگ، جینگوبیولبا، مریم گلی، زیره کوهی و … اشاره کرد.

زعفران با نام علمی (Crocus sativus) و نام عمومی (saffron) از خانواده زنبقیان (iridaceas) گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه که ریشه پیازی دارد و به گل سلامتی، سلطان ادویه ها و طلای سرخ معروف است. کلاله خشک آن به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی در اکثر کشورهای جهان مصرف می شود.

زعفران علاوه بر این که یک چاشنی غذایی پر مصرف است، اثرات فارمالوژیک متعددی نیز دارد و یک دارویی قوی محسوب می‌شود زیرا با مقادیر کم روزانه 100میلی گرم زعفران یا 30 میلی‌گرم  پودر عصاره هیدروالکلی زعفران از راه خوراکی در انسان می‌تواند اثرات فارماکولوژیک قابل توجه ایجاد کند (کیان بخت، 2008).

عصاره زعفران شامل ترکیبات زیادی از جمله α-کروستین[1]، کروسین­ها که شامل کروسین[2]، دی کروستین[3]، تریکروستین[4]، پیکرو کروستین[5]و سافرانال[6] است. کاروتونوییدهای مانند بتاکاروتن و لیکوپن و گزانتن و ویتامین ها به خصوص ریبوفلاوین و تیامین نیز در زعفران یافت می­شود. کروسین، کروستین و سافرانال مواد موثر اصلی زعفران هستند که فعالیت های فارماکولوژیکی و اثرات درمانی را به آنها نسبت می‌دهند (کیان بخت، 1387).

زعفران به علت قدمت طولانی در طب سنتی از ارزش خاصی برخوردار است و به همین جهت نیز مبنای تحقیقات علمی جدید قرار گرفته و خواص آن در تحقیقات فراوانی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای جدید نشان می‌دهند که زعفران و مواد موثر آن دارای اثرات حفاظت کننده قلب (رضوی و همکاران،1392)، ضدتوموری (Premkumar et al., 2003)، آنتی اکسیدانی(Pham & Cormier, 2000)، تقویت کننده حافظه و یادگیری (abe & Satio, 2000)، ضد درد و ضد التهاب (اربابیان و همکاران، 2009)، ضد تشنج (حسین زاده و طالب‌زاده،2006)، ضد افسردگی (آخوندزاده و همکاران، 2006)، پایین آورنده فشار خون (ایمن شهیدی و همکاران، 2009)، کاهش دهنده قند و چربی خون (Sheng et al., 2006) و افزایش دهنده اکسیژن رسانی به بافتها (Grisolia, 1974)، گشاد کننده برونش (بسکابادی و اصلانی، 2000) و …  است. همچنین در طب سنتی ذکر شده است که زعفران قادر است سلامت قلب و عروق را تأمین نماید (رضوی و همکاران،  1392).

امام قریشی و همکاران در سال (1390) در تحقیقی با عنوان اثر تجویز تحت مزمن عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زعفران  استهبانات فارسی بر تست شنا در موش سوری نشان دادند که تجویز عصاره آبی و همچنین عصاره الکلی زعفران باعث افزایش زمان شنا کردن در موش سوری گردید و علت آن را اثر ضد افسردگی زعفران و تأثیر آن  به سیستم اپی‌نفرین عنوان داشته­اند.

در تحقیق فاتحی و همکاران (2006) عصاره اتانولی و آبی زعفران فشار متوسط خون شریانی را در موش صحرایی بیهوش شده کاهش داد که علت آن را تأثیر عصاره زعفران به مقاومت محیطی عروق دانسته اند.

نتایج تحقیق بسکابادی و همکاران (2006) نشان داد که زعفران به تراشه جدا شده خوکچه هندی اثر اتساعی نسبتا قوی داشته که قابل مقایسه و حتی بالاتر از تیوفیلین است و سافرانان تا اندازه‌ی مسئول این اثر زعفران بوده است. در مطالعاتی نشان داده شد که کروسین خاصیت ضد آترواسکلروز دارد و مانع از افزایش تری گلیسریدها، LDL، کلسترول در سرم خون می‌شود.

نتایج پژوهش معمارباشی و رجبی (1391) که بر روی 24 نفر از دانشجویان غیر فعال دانشگاه محقق انجام شد نشان داد که مصرف 300 میلی گرم سرگل زعفران به مدت ده روز مانع از کاهش حداکثر قدرت ایزوتونیک و ایزومتریک متعاقب یک جلسه فعالیت عضلانی اکسنتریک می‌شود. که دلایل احتمالی این افزایش نیرو را آثار متسع کننده عروق، احتمال خون رسانی بهتر به عضلات و نیز افزایش اکسیژن رسانی بر اثر زدایش رادیکالهای آزاد عضله بر اثر مصرف زعفران دانسته­اند.

یافته‌های پژوهشی نشان داد که مصرف مکمل زعفران همراه با فعالیت شدید بدنی باعث افزایش آنزیم سوپراکسایددیسموتاز و کاهش آنزیم کاتالاز می‌شود      (مرادی و همکاران 1390).

سوپر اکساید دیسموتاز و کاتالاز 2 آنزیم هايي هستند که می‌توانند راديكال آزاد اکسیژن ناشی از زنجیره انتقال الکترون را تجزیه نمایند و مهمترین عملکرد آنها در قلب، برداشت رادیکال آزاد است که از این طریق می توانند به سلامت و عملکرد قلب کمک کنند.

با توجه به خواص فوق العاده مفید زعفران و مواد موثره آن و تأثیرات مطلوبی که  بر سلامت سیستم قلبی_تنفسی دارد و به دلیل این که هیچ پژوهشی در زمینه تأثیر زعفران بر فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی صورت نگرفته است، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف مکمل زعفران بر شاخص‌های استقامت قلبی- تنفسی طراحی و اجرا شده است.

1-2-فرضیات تحقیق:

مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر ضربان قلب پس آزمون دختران غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران برآستانه تهویه (VT) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر فشار خون سيستوليك دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر فشار خون دياستوليك دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران برتبادل تنفسی (RER) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران برحداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی­داری دارد.

مصرف زعفران بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ((o2pulse دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر میزان METSحین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

موفقیت و پیروزی در رقابت‌ها و فعالیت‌های ورزشی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تمرین و ویژگی‌های ژنتیکی باشد. تغذیه مناسب و استفاده از مکمل‌های مجاز از جمله عوامل دیگری است که می‌تواند کارایی و عملکرد افراد را تحت تأثیر قرار دهد به عنوان مثال استفاده از کافئین ممکن است باعث افزایش کارایی ورزشکاران استقامتی گردد (دشتی و همکاران، 1387). ورزشکاران تمایل زیادی برای مصرف مکمل‌های که بتوانند انرژی مورد نیاز فعالیت‌های طولانی مدت را تأمین کنند، دارند حال آنکه استفاده از برخی مکمل‌های ورزشی عوارض جانبی برگشت ناپذیری دارند و حتی مصرف برخی مکمل‌های غذايی در ورزشکاران به خصوص در سطوح بالا منجر به دوپينگ ناخواسته می­شود. بنابراین امروزه تحقیقات زیادی به منظور تهیه مکمل‌های ورزشی با بیشترین بازدهی و کمترین عوارض صورت گرفته است. گیاهان دارویی از قدیم به عنوان منابع مهم درمانی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند و امروزه به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. زعفران در ایران دارای وسعت کشت زیادی است و به عنوان چاشنی و ادویه توسط عموم مردم استفاده می‌شود. دانشمند و پزشک بزرگ (ابوعلی‌سینا) استفاده گیاه زعفران را به عنوان دارو بسیار توصیه کرده است (مرادی وهمکاران، 1391).

کروستین که یکی از ترکیبات موجود در زعفران است می‌تواند انتشار اکسیژن را به بافت‌های مختلف افزایش دهد. کروستین در آزمایشات مختلف سرعت انتشار اکسیژن را در پلاسما در عرضه اکسیژن به سلول‌های آندوتلیال مویرگ‌ها در سگهای دچار آسیب تجربی نخاع، گربه‌های دچار آسیب مغزی ناشی از سرما را افزایش داده است (کیان بخت، 2008). همچنین کروستین در موش‌های صحرایی که 40 درصد خونشان را به علت خون‌ریزی از دست داده بودند انتشار اکسیژن، جذب اکسیژن توسط عضلات، اکسیژن مصرفی کل بدن را افزایش داده است (seyde،1986).

حسین‌زاده و همکاران (1388) در مطالعات خود اظهار داشتند که تزریق داخل وریدی عصاره آبی کلاله زعفران سبب کاهش فشار خون در موش‌ها می‌شود.  همچنین زعفران یک آنتی‌اکسیدان بسیار قوی است که از آسیب سلولی ناشی از رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کند. مصرف 6 هفته زعفران به مقدار 100 میلی‌گرم به صورت محلول در شیر منجر به بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون بیماران مبتلا به بیماری کرونر قلبی شده است (verma and bordia, 1998). نتایج تحقیقی که توسط حسین‌زاده و همکاران (1383) انجام شد نشان داد که عصاره الکلی و آبی زعفران زمان بی‌تحرکی را کاهش، مدت زمان شنا کردن را افزایش و زمان بالا رفتن را کاهش می‌دهد.

در همین راستا و با توجه به ارزش غذایی زعفران و کاربرد وسیع آن در علوم داروسازی و گزارش‌های موجود در مورد تأثیرات آن به سیستم عصبی، فشار خون، سیستم قلبی‌عروقی و دستگاه تنفسی و همچنین افزایش زمان عملکرد در موشها، حال این تحقیق با هدف پاسخ‌گویی به این پرسش که مصرف زعفران چه تأثیری بر متغیرهای استقامت قلبی تنفسی دارد طراحی و اجرا شده است.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف کلی:

هدف کلی از اجرای تحقیق حاضر تعیین تأثیر مصرف زعفران بر متغییرهای استقامت قلبی-تنفسی در دختران جوان غیر فعال است

1-4-2-اهداف اختصاصی:

تعیین اثر مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر ضربان قلب پس آزمون دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر آستانه تهویه (VT) دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر فشار خون سیستولیک دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر فشار خون دیاستولیک دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر تبادل تنفسی (RER ) دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VOmax) دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر نقطه شکست ضربان قلب (HRDP ) دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر نبض اکسیژن دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر مقادیر حداکثر MET حین اجرای تست دختران جوان غیر فعال

12. تعیین اثر مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون کبوهیدرات حین اجرای تست دختران جوان غیر فعال

تعیین اثر مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست دختران جوان غیر فعال

1.α- Crocetin

2.crocin

3.Dicrocin

4.tricrocin

5.pcrocrocin

6.safranal

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122