پايان نامه بررسي تأثير منابع مالي بر عملکرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير منابع مالي بر عملکرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير منابع مالي بر عملکرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-4-1 هدف اصلی 6
1-4-2 اهداف فرعی 6
1-5 فرضیه های تحقیق 7
1-6 مدل مفهومی تحقیق 7
1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها 8
1-7-1 تعریف مفهومی 8
1-7-1-1 عملکرد آموزشی 8
1-7-1-2 منابع مالی 8
1-7-2 تعریف عملیاتی 8
1-7-2-1 عملکرد آموزشی 8
1-7-2-2 منابع مالی 8
1-8 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 9
1-8-1 قلمرو زمانی 9
1-8-2 قلمرو مکانی 9
1-8-3 قلمرو موضوعی 9
1-9 جمع‌بندی 10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: عملکرد آموزشی
2-1 عملکرد آموزشی 13
2-1-1 مقدمه 13
2-1-2 مفهوم عملکرد 13
2-1-3 مدیریت عملکرد 14
2-1-4 ارزیابی عملکرد 16
2-1-5 اهمیت و ضرورت بررسی عملکرد 17
2-1-6 فرآيند مدیریت عملكرد 17
2-1-7 تعريف آموزش 19
2-1-8 آموزش و پرورش 19
2-1-9 ارزیابی عملکرد آموزشی 20
2-1-10 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 21
2-1-11 رويكردها و الگوهاي ارزشيابي آموزشي 22
2-1-11-1 رويكرد مبتني بر هدف 22
2-1-11-2 رويكرد مبتني بر مديريت 22
2-1-11-3 رويكرد مبتني بر مصرف كننده 23
2-1-11-4 رويكرد مبتني بر نظر متخصصان 23
2-1-11-5 رويكرد مبتني بر اختلاف نظر متخصصان 23
2-1-11-6 رويكرد طبيعت گرايانه مبتني بر مشاركت كنندگان 23
بخش دوم: منابع مالی
2-2 منابع مالی 25
2-2-1 مقدمه 25
2-2-2 تعاريف منابع مالی 25
2-2-3 انواع منابع مالی 26
2-2-3-1 دولتی 26
2-2-3-2 فعاليت های شبه تجاری 27
2-2-3-3 امانی 27
2-2-4 منابع مالی آموزش و پرورش 27
2-2-4-1 كفايت منابع مالي 28
2-2-4-2 كارايي منابع مالي 31
2-2-4-3 توزيع منابع مالي 32
2-2-4-4 اعتبارات دولتی(سرانه) 32
2-2-4-5 کمک های بخش مردمی 33
2-2-4-6 کمک های بخش دولتی 33
2-2-5 روش های تأمين منابع مالي آموزش و پرورش 34
2-2-6 نقش دولت در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش 34
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3 پیشینه تحقیق 37
2-3-1 تحقیقات داخلی 37
2-3-2 تحقیقات خارجی 38
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
بخش اول: کلیات روش تحقیق
3-1 کلیات روش تحقیق 42
3-1-1 مقدمه 42
3-1-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 42
3-1-3 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 43
3-1-3-1 منابع کتابخانه ای 43
3-1-3-2 نرم افزار آماری و اقتصاد سنجی 43
3-1-4 معرفی الگوی رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیات تحقیق 44
3-1-4-1 مدل استفاده شده برای فرضیه اصلی 44
3-1-4-2 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی اول 44
3-1-4-3 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی دوم 44
3-1-4-4 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی سوم 44
3-1-4-5 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی چهارم 45
3-1-4-6 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی پنجم 45
3-1-4-7 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی ششم 45
3-1-5 آزمون فرضیه ها 45
3-1-5-1 مسائل مورد توجه در تخمین مدل 46
3-1-5-2 نرمال بودن 46
3-1-5-3 ناهمسانی واریانس 47
3-1-5-4 خود همبستگی 48
3-1-5-5 هم خطی 49
3-1-5-6 مانایی متغیرها 49
بخش دوم: مدل داده های تلفیقی و روشهای تخمینی
3-2-1 مقدمه 52
3-2-2 انواع مدل داده های تلفیقی 52
3-2-3 مدل داده های تلفیقی ایستا 53
3-2-3-1 مدل ضرایب ثابت (CCM) 53
3-2-3-2 مدل اثرات ثابت (FEM) 53
3-2-3-3 مدل اثرات تصادفی(REM) 53
3-2-4 مدل داده های تلفیقی پویا 54
3-2-5 تکنیک های تخمین سیستم معاملات 54
3-2-5-1 روش حداقل مربعات معمولی(ols) 54
3-2-5-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 55
3-2-5-3 روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) 55
3-2-6 آزمون های مربوط به انتخاب مدل تخمین در داده ای تلفیقی ایستا 56
3-2-6-1 آزمون CHOW 56
3-2-6-2 آزمون هاسمن 57
3-2-7 خلاصه و نتیجه گیری 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 59
4-2 آماره توصیفی داده های تحقیق 59
4-3 نتایج آزمون های اولیه و تخمین ها 61
4-3-1 فرضیه فرعی اول 61
4-3-1-1 آزمون چاو فرضیه فرعی اول 62
4-3-1-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی اول 62
4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی اول بر حسب مدل های تعیین شده 63
4-3-2 فرضیه فرعی دوم 64
4-3-2-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی دوم 65
4-3-2-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی دوم 65
4-3-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم بر حسب مدل های تعیین شده 66
4-3-3 فرضیه فرعی سوم 67
4-3-3-1 آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 67
4-3-3-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 68
4-3-3-3 آزمون فرضیه فرعی سوم بر حسب مدل های تعیین شده 69
4-3-4 فرضیه فرعی چهارم 70
4-3-4-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی چهارم 71
4-3-4-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 71
4-3-4-3 آزمون فرضیه فرعی چهارم بر حسب مدلهای تعیین شده 72
4-3-5 فرضیه فرعی پنجم 73
4-3-5-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی پنجم 73
4-3-5-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی پنجم 74
4-3-5-3 آزمون فرضیه فرعی پنجم برحسب مدل های تعیین شده 75
4-3-6 فرضیه فرعی ششم 76
4-3-6-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی ششم 76
4-3-6-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77
4-3-6-3 آزمون فرضیه فرعی ششم بر حسب مدل های تعیین شده 77
4-4 آزمون مانایی 78
4-5 خلاصه و نتیجه گیری 80
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 82
5-2 نتایج امار توصیفی 82
5-3 نتایج امار استنباطی 83
5-3-1 فرضیه فرعی اول 85
5-3-2 فرضیه فرعی دوم 85
5-3-3 فرضیه فرعی سوم 85
5-3-4 فرضیه فرعی چهارم 86
5-3-5 فرضیه فرعی پنجم 86
5-3-6 فرضیه فرعی ششم 87
5-4 محدودیت های پژوهش 87
5-5 پیشنهادات برای محققان آتی 88
منابع و مأخذ 89
پیوست 94

منابع فارسی

1-آرمسترانگ، مایکل(1385)، مدیریت عملکرد، ترجمه دکتر بهروز قلیچ خانی، دکتر داریوش غلام‌زاده، تهران، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران

2-انصاری، عبدالله(1389)، بررسی نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش ایران، علوم تربیتی، شماره 104، 58-31.

3-احمدی، اکبر و بهکیش، محمد مهدی(1382)، الگویی برای تخصیص برنامه ای و کنترل منابع مالی با استفاده از منطق فازی، برنامه ریزی و بودجه، شماره 82، 120-81.

4-افلاطونی، عباس نیکبخت، لیلی، 1389، کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، انتشارات ترمه، چاپ اول، ص 108-23.

5-الواني، سيدمهدي(1391)، مديريت عمومي، تهران، نشر ني، چاپ سي و ششم

6-الهی، شعبان و حیدری، بهمن(1387)، مدیریت ارتباط با مشتری، چاپ دوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

7-ایران زاده، سلیمان، باقری، داود و آذرنسب، اصغر(1390)، ارائه مدل درخت ارزیابی فازي براي بررسی سیستمهاي ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی مناسب براي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی، فراسوی مدیریت، شماره 17، 89-55.

8-بیاضی، علی؛ عقیلی، حسن و معین نجف آبادی، فقیهه(1388)، مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانها، مجله تدبیر، شماره211، 54-49.

9-بی غم آزاد، معصومه(1391)، تاثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد واحد رشت.

10-تولایی، روح الله(1386)، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 12، 30-9

11-جعفری سرشت، داوود(1389ارائه مدل تجربی تاثیر خصوصی سازی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

12-حافظ نیا، محمد، 1383، « مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران

-13خاکی، غلامرضا، (1391)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات فوژان، چاپ دوم

14-خادمی زارع، حسن و فخرزاده، محمدباقر(1392)، تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستمهاي فازي براي ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، شماره 69، 40-23.

15-خدائی، سمیه (1387).ارزیابی عملکرد شعب تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های فازی و کارت امتیازی متوازن، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-16دلاور، علی(1390)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات ویرایش، چاپ سی و هشتم

17-رحیمی، غفور(۱۳۸۵)، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، تدبیر، شماره ۱۷۳، ۴۴-41.

18سرمد، زهره؛بازرگان، عباس و حجازی، الهه، (1391)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه، چاپ بیست و چهارم

19سکاران، اُوما، (1391)، روشهای تحقیق در مدیریت»، ترجمه محمد صائبی و محمد شیرازی، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی، چاپ چهارم.

20سهرابی، روح الله و خان محمدی، هادی(1386)، بررسی و تحلیل نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه پیشنهادهای بهبود، تهران.مرکز همایش های علمی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

21-شیخ زاده، مصطفی(1384)، بررسی شیوه های تامین منابع مالی در آموزش و پرورش از دیدگاه اولیا و کارشناسان، پژوهش‌های تربیتی، شماره 4، 18-1.

22-صابری، طاهره(1392)، ارزیابی عملکرد سازمان های خدماتی با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC-TOPSIS، پايان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز رشت.

23-صالحی نژاد، سیمین(1391)، کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، نشریه تدبیر، شماره 245، 63-56.

24-صدری، عباس(1383)، نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تامین منابع انسانی، توسعه مدیریت و پشتیبانی، شماره 1. 48-1

25-عطافر، علی و امری، الهام(۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده بر اساس رضایت ارباب رجوع، مدیریت فرهنگ سازمانی، تهران، شماره ۲۳، ۱۶۷-145.

-26عزتی، میترا و نادری، ابوالقاسم(1388)، تاثیر سازکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه های آموزشی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 52، 54-23.

27-عزتی، میترا(1391)، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروه های آموزشی دانشگاهی مطالعه کیفی، شماره 65، 46-23.

28-قورچیان، نادرقلی و محمودی، امیرحسین(1383)، تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائه الگوی مناسب، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 8، 134-107.

29-قارون، معصومه(1392)، مروری بر نحوه تامین منابع مالی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و رهیافتهایی برای ایران.

30-قارون، معصومه(1392)، معرفی الگوي برآورد منابع مالی مورد نیاز براي اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوري از محل منابع عمومی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شماره 67، 19-1.

31-کاشانی، مجید و رستم پور، منیر(1392)، آموزش و پرورش حیاتی ترین ابزار در مسیر توسعه، نشریه علوم اقتصادی، شماره 67، 89-81

32-لوین، هارولد(1381)، تامین منابع مالی آموزش و پرورش عومی، ترجمه عبدالحسین نفیسی، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، تهران.

33-مقیمی، سید محمد(1390)، روش شناسی مورد کاوی و کاربردهای آن درعلوم انسانی، روش شناسی علوم انسانی. سال13. شماره 50.

34-نادری، ابوالقاسم(1389)، ساز و کار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و پرورش : مبانی، الزامات، عناصر و الگوریتم، تعلیم و تربیت، شماره 104، 90-59.

35-نادری، ابوالقاسم(1390)،  تحليل رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، برنامه ریزی و بودجه، شماره1، 159-129.

36-Augenblick،  J.،  & Myers،  J. L. (2003). Calculation of the cost of an adequate education in Missouri using the professional judgment and the successful school district approaches. Report prepared for the Missouri Education Coalition for Adequacy (MECA). Denver،  CO: Augenblick،  Palaich and Associates،  Inc.

37-Babcock،  P. & Julian،  R. B. (2009). Reduced-class distinctions: Effort،  ability،  and the education production function. Journal of Urban Economics،  65،  314–322.

38-Becker،  William،  E. Priest،  Douglas M. Hossler،  Don John and Edward P. St. (2008); Incentive-based Budgeting Systems in Public University،  Edward Elgar Pub.

39-Doherty .D.G.(2008).On Quality in Education Journal. Quality Assurance in Education. vol.16.Issne:3 PP.255-265

40-Duyfun. Hasan.،  pazirus. Kevser،  (2010). A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector after the Global Crisis via CAMELS Ratios “Procedia Social and Behavioral Sciences،  ۲۴،  130-154.

41-Dickey،  S. & Houston،  Jr. R. G. (2010). Estimation of the Education Production Function for Principles of Macroeconomics. Perspectives on Economic Education Research،  6 (1)،  72 -89.

42-Ghalayini،  A.M.،  Noble،  J.S. and Crowe،  T.J. (1997)،  An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness،  International Journal of Production Economics،  Vol.48.

43-Guay،  F.،  G.A. Mageau & RJ. Vallerand (2009). On the Hierarchical Structure of Self-Determinated Motivatin: A Test of Top–down،  Bottom–up،  Reciprocal،  and Horizontal Effects. Personality and Social Psychology. Vol. 29(8)،  992-104.

44-Hanushek،  E. A. (2003). The Failure of Input-based Schooling Policies. Economic Journal،  113 (485)،  64 -98.

45-Hanushek،  E. A. (2006). School Resources In Eric Hanushek & Finis Welch. Handbook of the Economics of Education. Elsevier.

46-Ladd،  H.F.،  & Hansen،  J. S. (1999). Making money matter: Financing America’s schools. Washington،  DC: National Academy Press.

47-Li،  p. (2001)،  Design of Performance Measurement Systems: a Stakeholder Analysis Framework،  The Academy of Management Review. Mississippi State،  April.

48-Neely،  A.D.،  Gregory،  M.،  Platts،  K.W. (1995)،  Performance Measurement System Design: a Literature Review and Research Agenda،  International Journal of Operations & Production Management،  Vol.15 ،  No.4.

49-Pusser،  B. (2002). Higher education،  the emerging market and the public good. Report of workshop،  The National Academic Press.

50-Tangen،  S. (2004)،  Professional Practice Performance Measurement: From Philosophy to Practice،  International Journal of Productivity and performance Management،  Vol.53No.8، pp726-37.

51-Wang،  T. Y.،  & Chien،  S.C. (2006). Forecasting innovation performance via neural Networks: A Case of Taiwanese Manufacturing Industry. Technovation،  26(5-6)،  635-643.

چکیده

چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته است. در ايران، پژوهش هاى معدودي براي ارزيابي ميزان و نحوه تأثير عوامل آموزشي انجام شده است، اما تأثير و اهميت منابع مالي در عملكرد آموزشي، به ويژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است و پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی می باشد و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های اسنادی محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مناطق 33 گانه آموزش و پرورش استان گیلان از آغاز سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد. در راستای آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده‌های تلفیقی و روش های تخمین از جمله مدل اثرات تصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون دوربین واتسون بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشانگر تایید هر شش فرضیه فرعی بوده، ولی در فرضیه سوم وچهارم معناداری بیشتر بوده و در عملکرد اموزشی بیشتر موثر می‎باشند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که  کمک مردمی در عملکرد آموزشی موثرتر  بوده و با آن ارتباط معنا داری دارد.

 

کلید واژه: عملکرد آموزشی، منابع مالی، آموزش و پرورش

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

عصر حاضر با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن، تغییرات و تحولات اساسی ساختاری بی‌شماری را در ابعاد اقتصادی، تجاری و همچنین منابع انسانی به سازمان‌های در عرصه رقابت تحمیل نموده است. چالش‌های جدید فرا روی سازمان‌ها، اهمیت جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی را برای مدیران بیش از پیش روشن ساخته، چرا که امروزه تفکر راهبردی و حرکت بر مبنای راهبردها، سازمان‌ها را برای رویارویی و انطباق‌پذیری موفقیت‌آمیز با محیطی چنین رقابتی و پویا توانمند می‌سازد که در این راستا، ارزیابی عملکرد  درونی سازمان و ارزیابی محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت می‌کند به منزله دو ابزار نیرومند در اختیار مدیران به شمار می‌رود که به واسطه ارائه شناخت بهتر و حقیقی تر از وضعیت موجود سازمان، آن را به وضعیت مطلوب و ایده آل خود که در سند چشم‌انداز سازمان ترسیم شده است، رهنمون می‌سازد (صابری، 1392).

آموزش و پرورش همواره ارتباط نزدیکی با پیشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها توجه به اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاصی قرار دارد. مدل نظری رشد اقتصادی بر مکانیزم های مختلفی که آموزش و پرورش از طریق آن  می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، تأکید کرده است(موریل و اسمیت، 2011). چگونگی ارتقا سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود.

امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته است. این مشکل در طی دهه 1980 با کاهش سهم هزینه‌های آموزشی در تولید ناخالص ملی آغاز شد که دلیل اصلی آن محدودیت عرضه منابع مالی دولتی بود. این روند در چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه که در اغلب آن ها تأمین مالی آموزشی بر عهده دولت بود، نیز آغاز شده است.

در ايران، پژوهش هاى معدودي براي ارزيابي ميزان و نحوه تأثير عوامل آموزشي انجام شده است، اما تأثير و اهميت منابع مالي در عملكرد آموزشي، به ويژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است.

1-2 بیان مسئله

در تغییر و تحولات سازمان ها در عصر حاضر، آنچه مدیران این سازمان‌ها را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، فنی و دانشی فرا رو، توانمند می‌سازد، همانا استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش‌های مختلف سازمان است. بدیهی است، دستیابی به این مهم بدون شناخت وافی و کافی مدیران از میزان مطلوبیت و مرغوبیت امکانات، فعالیت‌ها و نتایج عملکردشان در محیط‌های پیچیده و پویای کنونی امکان‌پذیر نمی‌باشد (دویگون و پازیوراس :189:2010). نظام آموزشي فرايند بسيار پيچيده‌اي است كه مانند هر سيستمي داراي درونداد، فراگرد و برونداد است. تجزيه و تحليل نظام آموزشي يا مطالعه و شناخت اجزا يا مؤلفه هاي تشكيل دهنده آن از طريق معرفي و انتخاب نشانگرهاي بخش هاي مختلف دسترسي به فرصت هاي آموزشي، فضاي آموزشي و تجهيزات، نيروي انساني، كارايي دروني و بيروني و در نهايت منابع مالي، نخستين گام در فرايند برنامه‌ريزي و آينده‌نگري اين بخش زيربنايي و اقتصاد دانايي محور است. امروزه تأمين منابع مالي آموزش و پرورش در سراسر جهان خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه با بحران جدي روبرو است زيرا از يك‌سو افزايش تقاضا براي آموزش از طريق رشد سريع جمعيت، گرايش خانواده ها به فراهم كردن تحصيلات براي فرزندان خود، درآمد نسبتاً بيش‌تر باسوادان و افراد با تحصيلات بالا نسبت به ساير افراد جامعه و نيز تأكيد بر برخورداري از حقوق اجتماعي از طرف ديگر پديده جهاني شدن، رشد روزافزون فناوري اطلاعات و كاربرد و استفاده آن در زندگي روزمره و مهم تر از همه اين ها محدوديت منابع مالي و كسري ساختاري بودجه در نظام هاي آموزشي اين معضل را حادتر نموده است. با توجه به اين مهم و اهميت و جايگاه آموزش و پرورش در فرايند رشد و توسعه كشور و كمبود و كسري منابع مالي آموزش و پرورش بررسي تحول نشانگرهاي مالي و روند تغييرات منابع مالي اختصاص يافته به آموزش و پرورش براساس نشانگرها يا شاخص‌هاي مالي كارا و كاربردي مختلف مي تواند به عنوان ابزاري در فرايند بودجه ريزي و تخصيص منابع به اين بخش زيربنايي اقتصاد دانايي محور مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كلان و خصوصاً تصميم‌گيرندگان بخش تأمين، تخصيص و توزيع منابع مالي آموزش و پرورش قرار گيرد (صراف و همکاران، 1385).

بدیهی است که این امر در مدارس که مرکز تولید خلاقیت در جهت تولید، ترویج دانش هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیران مؤسسات آموزشی نیز براي دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداري از همه منابع و امکانات موجود لازم است ضمن به کارگیري مدیریت صحیح منابع مالی، به ارزیابی عملکرد گروه‌ها و واحدهاي آموزشی نیز بپردازند(باب کوک و جولیان[1]، 2009). نكته مهم اين است كه مدرسه و مناطق آموزش و پرورش به ميزان فراوانى، به ميزان و نحوه تخصيص منابع مالي وابسته هستند(نادری، 1390). به عبارت ديگر، بدون منابع مالي كافي، واحدهاي آموزشي و نيز مناطق آموزش و پرورش، امكان جذب سرمايه انساني مورد نياز را ندارند، نمي توانند فضا و تجهيزات آموزشي مناسب را تأمين كنند، تأمين منابع درسي و… برايشان ممكن نيست (دیکن و هاستن، 2010). از اين رو، بودجه و منابع مالي يكي از مهمترين عوامل آموزشي محسوب مي شود. بنابراین بهترین راه برای شناخت موضوع و ابعاد تأمین منابع مالی آموزش و پرورش این است که آن را به عنوان موضوعی مبتنی برتصمیم‌گیری در نظر گرفت، چرا که تأمین منابع مالی آموزش وپرورش سازوکارهای سیاسی برای تصمیم گیری در هر جامعه را منعکس می‎سازد (لوین، 398:1381). براي ارزيابي علمي اين مسائل و مباحث، بايد روند تخصيص منابع (سرانه) و نيز رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي تحليل و ارزشيابي شود تا بتوان دريافت كه «مسئله اصلي» آموزش و پرورش، ميزان منابع است يا «نحوه استفاده از منابع» در اين زمينه، بايد عملكرد آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بررسى شود و عوامل مؤثر بر آن مورد ارزيابي قرار گيرد.

با توجه به اهمیت تخصیص منابع مالی بر روند توسعه و پیشرفت دانش در آموزش و پرورش، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است. آیا منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان تاثیر دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

آموزش بدون ارزشیابی و بازخورد امري عقیم و بدون موفقیت است(خادمی و فخرزاده، 24:1392). آموزش و پرورش، بازوي مهم ارائه خدمات دانشی است و بخش عمده منابع علمی کشور را به خود اختصاص مي‎دهد. با عنايت به محدوديت منابع ارزشمند آموزش و کشور، تخصيص درست منابع، اعمال مديريت علمي، برنامه ريزي صحيح و اصولي گامي مهم در دست يابي به اهداف نظام علمی خواهد بود. پژوهش حاضر نشان داده است که براي ارتقاي سطح عملكرد آموزشی، به کارگيري نظام منابع مالي از جمله اولويت‎هاي مهم است كه، در كنار برنامه ريزي جامع و نظام کنترل و نظارت مناسب در ساختاري اصولي، مي تواند موجبات ارتقاي سطح عملكرد را فراهم آورد (صادقی و زارع، 1388). به اعتقاد بسياري از مسئولان، مهمترين مسئله آموزش و پرورش كشور براي بهبود كيفيت، تأمين نيازهاي آموزشي، ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و… «كمبود منابع مالي» است. به عبارت ديگر، افزايش منابع مالي مهم‌ترين راه حل براي تأمين مطلوب نيازهاي آموزشي و بهبود كيفيت تصور مي شود. حتي ايجاد هر گونه تحول در نظام آموزش و پرورش، منوط به منابع مالي جديد است (نادری، 1390).

مفهوم کیفیت در آموزش و پرورش  مقوله‌ای پیچیده و چند بعدی است و به تغییر یا تغییراتی گفته می‌شود که در رفتارهای دانش آموزان پدید می آید (دوهرتی، 2008).پيشرفت تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن سال‌هاست كه مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفته است. با توجه به آشكار شدن اهميت پيشرفت تحصيلي در دنياي امروز، شناسايي و بررسي عوامل و متغير هاي مؤثر بر آن حائز اهميت فراوان است. تحقيقات تجربي بر عوامل روان شناختي و محيطي كه پيشرفت تحصيلي را پيش بيني می‌کنند تمایز یافته اند (گووي و ولرند، 2009).

در بين عوامل و نهاده هاي آموزشي، منابع و امكانات (مانند منابع مالي و نيروي انساني) مورد توجه ويژه بوده است و پژوهشگران به دنبال پاسخ به اين پرسش بوده اند كه آيا رابطه اي بين منابع و امكانات عملكرد آموزشي وجود دارد؟ اهميت بررسى موضوع مذكور به اين دليل است كه دولت ها منابع مالي فراوان و روزافزونى به آموزش و پرورش اختصاص داده اند، اما نتايج مورد انتظار را (به ويژه به صورت ارتقاي كيفيت آموزش) مشاهده نكرده اند. از اين رو، پژوهش هاي متعددي درنهاد هاي علمي پژوهشي(دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي) و اجرايي سياست گذاري طراحي و اجرا شده اند و افرادي مانند هنوشك (2003) نتايج آنها را در پژوهش هاى فراتحليل به ميزان بسيارى مورد ارزيابي قرار داده اند. نتيجه و جمع بندي نهايي فراتحليل هاي هنوشك نشان مى دهد كه منابع اختصاص يافته، رابطه مثبت و معني داري با عملكرد آموزشي نداشته است. اين قبيل يافته ها، موجب بيان پرسش هاى پژوهشي جديد و مهم‌ترى در دو حوزه مرتبط، يعني روش شناسي ارزيابي عوامل و نهاده هاي آموزشي و نحوه استفاده از منابع و امكانات شده است. در ايران، پژوهش هاى معدودي براي ارزيابي ميزان و نحوه تأثير عوامل آموزشي انجام شده است، اما تأثير و اهميت منابع مالي در عملكرد آموزشي، به ويژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته است.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

سنجش میزان تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

 1-4-2 اهداف فرعی

سنجش تأثیر میزان « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

سنجش تأثیر میزان «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

سنجش تأثیر میزان «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

1-5 فرضیه های تحقیق

فرضیه اول :بین منابع مالی سرانه و معدل دانش اموزان رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم :بین منابع مالی سرانه ونسبت دانش اموز به کلاس رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم :بین کمک مردمی و  معدل دانش اموزان رابطه معنا‌داری وجوددارد.

فرضیه چهارم :بین کمک مردمی و نسبت دانش اموز به کلاس رابطه معنا‌داری وجود دارد.

فرضیه پنجم:بین کمک بخش دولت و نسبت دانش اموز به کلاس رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه ششم:بین کمک بخش دولت و معدل دانش اموزان رابطه معناداری وجوددارد.

1-6 مدل مفهومی تحقیق

متغیر مستقل پژوهش حاضر منابع مالی می باشد که از طریق بررسی اسناد مالی و همچنین میزان سرانه و کمک بخش دولت و کمک های مردمی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

متغیر وابسته پژوهش حاضر عملکرد آموزشی می باشد که  از طریق اندازه گیری معدل و  نسبت دانش اموز به کلاس به عنوان کیفیت آموزشی مورد اندازه‌گیری قرار می گیرد، که مدل مفهومی آن (برگرفته از نادری و عزتی، 1388) به شرح زیر می‌باشد.

 

 1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها

1-7-1 تعریف مفهومی

1-7-1-1 عملکرد آموزشی

برخی نظیر مورهد و گریفین (2003)  عملکرد را نحوه اداي وظایف و مسئولیتهاي محول شده می دانند که در برگیرنده فرایند و نتیجه عملکرد مجموعه اي از امور است، که عملکرد رفتارهاي مرتبط با شغل می دانند که افراد از خود نشان می دهند؛ عملکرد آموزشی عبارت است از کمیت و کیفیت آموزش‌هاي ارائه شده توسط فرد یا گروه آموزشی (عزتی، 1391).

 

1-7-1-2 منابع مالی

منابع مالی یکی از عوامل و نهاده های آموزشی است که که هر دولت به بخش های مختلف از جمله آموزش و پرورش اختصاص می دهد(لاد و هنسن، 1999). و تامین مالی، یعنی مدیریت بر منابع سرمایه‌ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا مؤسسه جهت دستیابی به اهداف (امین، 1392). در واقع «تامين مالي» به آن بخش از دانش مالي اطلاق مي‌شود كه روش‌هاي مختلف را جهت جذب نقدينگي با بهترين ساختار و كمترين هزينه سرمايه، ابداع يا مورد بررسي قرار مي‌دهد(لارنس، 2009).

1-7-2 تعریف عملیاتی

1-7-2-1 عملکرد آموزشی

در این پژوهش عملکرد آموزشی از طریق اندازه گیری معدل  و نسبت دانش آموز به  کلاس  به عنوان کیفیت آموزشی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

معدل: میانگین نمرات اکتسابی دانش آموزان در سال تحصیلی

نسبت دانش آموز به کلاس : این شاخص تعداد دانش آموزان به کلاس های موجود در مدارس را مورد مطالعه قرار می دهد.

 1-7-2-2 منابع مالی

بهترين راه براي فهم و شناخت زمينه تأمين منابع مالي آموزش و پرورش اين است كه آن را به عنوان يك پديده مبتني بر تصميم گيري در نظر گرفت كه در آن تصميم هاي آموزشي بايد به شيوه هاي تأمين منابع مالي براي آموزش و پرورش ترجمه شوند. نظام تأمين منابع مالي براي دولت، ساز و كارهاي سياسي براي تصميم گيري، ساختار و تشكيلات اداري به كارگيري تصميم ها را به شكل خاص خود داراست(مویدی، 1382).

طبق ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه از سه جنبه اساسی مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند:

الف) سرانه

اعتبارات دولت که به استناد تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون نحوه هزینه سرانه از محل اعتبارات کل آموزش و پرورش و یا سازمان های وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز می گردد  که این نوع اعتبارات را سرانه  می گویند.

ب) کمک های بخش دولتی

وجوهی است که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار می گیرد (مویدی، 1382)

ج) کمک های مردمی

مشارکت پذیری والدین در مدارس به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری در مدارس را تحت پوشش قرار می دهند(جیمز، 2010). کمک های مردمی که حسب دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی جهت انجام هزینه ها به حساب واحدهای آموزشی واریز می گردد.

 

1-8 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

1-8-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به سال 88الی92 می‌باشد.

 

1-8-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  مقطع متوسطه 33 منطقه آموزش و پرورش استان گیلان می باشد.

 

1-8-3 قلمرو موضوعی

این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه مدیریت مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.

1-9 جمع‌بندی

با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، پس از ارائه کلیات تحقیق و اثبات اهمیت و ضرورت مطالعه و تبیین مسئله تحقیق، به منظور پاسخگویی به مسائل اصلی و فرعی پژوهش و همچنین دستیابی به اهداف مدنظر، در فصل آتی، با ارائه مروری بر ادبیات نظری پژوهش، به بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق اموزش و پرورش استان گیلان پرداخته شده است.

[1] Babcock & Julian

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122