پايان نامه بررسي تأثير نااطميناني حاصل از سياست هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير نااطميناني حاصل از سياست هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير نااطميناني حاصل از سياست هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه 2
1-1 دولت و رشد اقتصادی 2
1-2 ضرورت انجام مطالعه 3
1-3 هدف مطالعه 4
1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد 4
1-5 وظایف کلی دولت 5
1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی 6
1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی 6
1-6-2 تقسیم¬بندی اهداف سیاست اقتصادی 7
1-7 تعریف نااطمینانی و بی¬ثباتی اقتصادی 8
1-7-1 نااطميناني سياست¬هاي اقتصادي 8
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه 10
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد 12
2-1-1 مکتب کلاسیک 12
2-1-2 مکتب کینزی 12
2-1-3 مکتب پولیون 13
2-1-4 مکتب کلاسیک¬های جدید 14
2-1-5 مکتب کینزین¬های جدید 14
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی 16
2-2-1 الگوی هارود 16
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی 17
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی 18
2-2-2 الگوی دومار 18
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک 19
2-2-4 تئوری¬های رشد درونزا 23
الف- مدل رشدAK 24
ب- مدل¬هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه 26
فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی
مقدمه 29
3-1 مطالعات خارجی 30
3-2مطالعات مربوط به ایران 42
فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست¬های دولت
مقدمه 48
4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست¬های دولت 49
4-1-1 آزمون LM-TEST 49
4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH 51
4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر 53
4-1-4 رتبه¬بندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55
4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس¬ها و ساخت شاخص 55
فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد
مقدمه 58
5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی 63
5-2-1 نسبت سرمایه¬گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی 63
5-2-2 نسبت سرمایه¬گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی 64
5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66
5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67
5-2-5 نااطمینانی سیاست¬های اقتصادی دولت 68
5-3 بررسی پایایی متغیرها 68
5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی 71
5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه¬مدت رشد اقتصادی 73
5-6 نتیجه¬گیری و تفسیر ضرایب 76
5-6-1 نسبت سرمایه¬گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی 76
5-6-2 نسبت سرمایه¬گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی 76
5-6-3 سرمایه انسانی 76
5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76
5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست¬های اقتصادی دولت 77
5-7 پیشنهادات 77
فهرست منابع و مآخذ 78
پیوست¬ها :
پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها 83
پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد 89
پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH 94
پیوست4: داده¬های آماری 98

  منابع و مآخذ

منابع فارسی

1.اندرس، والتر(1386)، اقتصاد سنجي سري­هاي زماني با رويکرد کاربردي، ترجمه محمد صادقي و  سعيد  شوال­پور، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

2.ابريشمي، حميد و محسني رضا(1382)، نوسانات صادرات نفتي و رشد اقتصادي، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران،شماره13،صفحات1-32

3.برگستروم، ویلی(1378)، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی،سازمان برنامه و بودجه

4.پل، باران (1359) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی،تهران

5.تفضلی، فریدون(1355)، تاریخ عقاید اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران

6.جونز، هایول (1380)، درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه صالح لطیفی،مرکز نشر دانشگاهی،تهران

7.درگاهي، حسن و امراللّه قديري (1382)، تجزيه و تحليل عوامل تعيين­کننده رشد اقتصادي ايران (با مروري بر الگوهاي رشد درون­زا) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 26

8.رابینسون،جون(1369)، جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه حسن گلریز،نشر نی،تهران

9.رمضانپور،اسماعیل (1379)علل و آثارثبات اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران

10.سي.جي.مك‌كنا(1372)، اقتصاد عدم اطمينان، مترجم سعيد مقاري و فهيمي عبدالرضا با مقدمه نوري ناييني محمد سعيد، پژوهشكده علوم دفاعي استراتژيك دانشگاه امام حسين(ع)

11.قره باغیان، مرتضی(1370)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی،تهران

12.کمیجانی، اکبر(1374)، سیاست های پولی متناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

13.گجراتي، دامودار. (1385)، مباني اقتصاد سنجي (جلد دوم) ، ترجمه: حميد ابريشمي، چاپ چهارم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

14.گرجی،ابراهیم و شیما مدنی.(1380)، بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره28

15. نوفرستی، محمد(1376)، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی1374-1338، وزارت امور اقتصادی و دارایی

16.نوفرستي، محمد. (1387)، ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول

17.نيلي، مسعود و شهاب نفيسي. (1382)، رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تاکيد بر نقش توزيع تحصيلات نيروي کار مورد ايران سال­هاي 1379-1345، فصلنامه پژوهش­هاي اقتصادي ايران، شماره17

18.هاشم پسران، محمد(1378)، روندهاي اقتصادي و سياستهاي اقتصاد كلان در ايران در دوران پس از انقلاب، مجلة اقتصاد و پول سال اول،شماره2

19.هاشمی دیزج،عبدالرحیم(1386)، سیاست های پولی و مالی،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

20.يوسفي ديندارلو، مجتبي و محمد نوفرستي (1384)، اندازه­گيري برخورداري آموزشي سرمايه انساني در ايران، فصلنامه پژوهش­هاي اقتصادي ايران، سال هفتم، شماره 23

منابع لاتین

1.Asterieous Dimitrios and Price Simon(2000),“uncertainty,investment and economie growth:evidence from a dynamic panel”,city university

Asterieous Dimitrios,Stephen G Hall(2003) “Applied Econometrics” pp249-77

Barro, Robert J(1990), “Economic Growth in a Cross Section of Countries” Work- ing Paper no. 3120. Cambridge, Mass. NBER, September

Barro, Robert J.(1990) ” Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth.” The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5

Byrne Joseph.p and Davis Philip(2003), “panel estimation of the impact of exchange rate uncertainty on investment in the major industrial countries”, niesrand,brunel university

E. Domar (1975),“Essays in the theory of economic growth”, Oxford university press, New York.

Fischer, Stanley (1991), “Macroeconomics, Development, and Growth”, NBER, Macroeconomics Annual, pp. 329-64.

Fischer, Stanley (1993), “The Role of Macroeconomic Factors in Growth

Journal of Monetary Economics, Vol. 32, pp. 485-512

Garey Ramey and Valerie A. Ramey(1995) “Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth” .The American Economic Review, Vol. 85, No. 5, pp. 1138-1151

چکیده

نااطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايه خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. لذا افزايش نااطميناني سياست­هاي اقتصادي دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادي خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ      1386-1340 با استفاده از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با استفاده از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

کلمات کلیدی : نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا، روش  ARCH وGARCH

فصل اول

مقدمه

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­گذاری موجب تسریع روند سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

1-1 دولت و رشد اقتصادی

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[3] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[4] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[5]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته­اند.

1-2 ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[6]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[7].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

1-3 هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بين ثبات سياست­هاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي مي­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياست­هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود مي­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده، باید به تأثير غير­مستقيم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين مي­کنند (مانند سرمايه­گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليت­هاي خود برنامه­ريزي کرده و سرمايه خود را درگير    فعاليت­هاي بلند­مدت کند، به ويژه پروژه­هاي ساختاري و پايه­اي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي مي­باشند. اين پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمايه­گذاري سنگين بوده  و تنها در افق­هاي بلند­مدت سودآور مي­باشند. نا­اطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند­مدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نا­اطميناني سياست­هاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادی مي­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش­بيني بودن سياست­هاي اقتصادي است.

1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

1-5 وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

پی ریزی ساختار قانون

ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان

سرمایه­گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها

پشتیبانی از گروه­های آسیب­پذیر

حفاظت از محیط زیست[8]

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پيش­شرط تأمين توسعه اقتصادي بلند­مدت و پايدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­شود.[9]

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی  می­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد      می­کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد.

1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی

دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند.

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم­گیری سیاسی محدود نمی­شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه­ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[10].

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی

قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش   بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد.

1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی

گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند.

1-7 تعریف نا­اطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی

عدم اطمینان، تغییرات غیر قابل پیش بینی در یک متغیر اقتصادی است که چون نمی­توان این تغییرات را در آینده پیش­بینی کرد، می­توا ند تأثیر زیادی بر سایر متغیر­های اقتصادی بگذارد. ازجمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی مسئلۀ نااطمینانی است که در کارهای تجربی یا به آن توجه نشده است یا به صورت     غیر­مستقیم ابتدا اثر آن بر سرمایه­گذاری و سپس بر رشد اقتصادی بررسی شده است[12].

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی وپیشبرد برنامه ریزی بلند مدت کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی می نماید. لذا نااطمینانی اقتصادی و بی­ثباتی اقتصادی مفهوم نزدیکی دارند و در واقع بی­ثباتی نتیجه نااطمینانی است و هر دو اثرات یکسانی بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد دارند.

ثبات اقتصادی به عنوان یک خصیصۀ مرکب، خود دربرگیرندۀ شرایطی چون نرخ تورم پایین، اشتغال کامل و تعادل در تراز پرداخت­هاست که هر یک از اهداف عمده مداخلات و سیاست­گذاری­های دولت محسوب می­شوند[13].

  1-7-1 نااطميناني سياست­هاي اقتصادي

منظور از نااطميناني سياست­هاي اقتصادي بي­ثباتي­اي است که در اثر تغيير سياست­هاي اقتصادي دولت بوجود مي­آيد و نه بي­ثباتي ناشي از تغيير رژيم.  اين بي­ثباتي غالباٌ توسط ضريب پراکندگي شاخص­هاي اقتصادي سنجيده مي­شود، مانند ضريب­هاي پراکندگي تورم، رشد توليد ناخالص ملي، رشد عرضۀ پول، بسط اعتبارات داخلي، کسری بودجه دولت.

در این مطالعه شاخص بی­ثباتی برآمده از سیاست­های دولت می­باشد، در واقع نوسانات سیاست­های اقتصادی دولت به عنوان شاخصی از بی­ثباتی در نظر گرفته می­شود.

1 -Kuznets(1995)

2-Asteriou & Price(2000)pp2

3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990)

4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال ظهور
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122