پايان نامه بررسي تأثير نقش معلمين راهنما بر افزايش کارايي آموزشي معلمان مقطع ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير نقش معلمين راهنما  بر افزايش کارايي آموزشي معلمان مقطع ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير نقش معلمين راهنما  بر افزايش کارايي آموزشي معلمان مقطع ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه 2
1-1- بیان مساله 4
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش 6
1-3- اهداف پژوهش 9
1-3-1- هدف کلی 9
1-3-2- اهداف فرعی 9
1-4 سؤالهای پژوهش 9
1-4-1- سؤال اصلی پژوهش 9
1-4-2- سؤالهای فرعی 9
1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
1-5-1- تعاریف مفهومی 9
1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم:پيشينه پژوهش
مقدمه 16
2-1- مبانی نظری 16
2-1-1- معلم راهنما 16
2-1-2- وظايف راهنمايان تعليماتي (آموزشي) 19
2-1-3- مطالعات در حوزة نظارت و راهنمايي آموزشي 20
2-1-4- روش تدریس 25
2-1-4-1- شاخص های تدریس کارآمد 35
2-1-4-2- نقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریس 36
2-1-4-3- برخی از عیوب روش تدریس 37
2-1-5-روابط انسانی 38
2-1-6- ارزشیابی 45
2-1-6-1- اهداف ارزشیابی 46
2-2- پیشینه پژوهش 48
2-2-1- پژوهش های داخلی 48
2-2-2- پژوهش های خارجی 51
2-3- جمع بندی نهایی 53
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
مقدمه 55
3-1- روش پژوهش 55
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 55
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 55
3-4- روش گردآوری اطلاعات 57
3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 57
فصل چهارم:یافته های پژوهش
مقدمه 59
4-1- اطلاعات جمعیت شناختی 59
4-2 – سؤالات تحقیق 64
4-2-1 سؤال اول تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟ 65
4-2-2 سؤال دوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟ 67
4-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـيابي دانش آموزان موثر میباشد؟ 71
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 76
5-1- بحث و نتیجه گیری 76
5-2- تفسیر یافته ها 77
5-2-1- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟ 77
5-2-2- آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟ 78
5-2-3 سؤال سوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر میباشد؟ 79
5-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـيابي دانش آموزان موثر میباشد؟ 80
5-3- نتیجه گیری کلی 81
5-4- محدودیت های پژوهش 82
5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیت های کاربردی) 82
5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیت های پژوهشی) 82
5-5- پیشنهادهای پژوهش 83
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 83
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 83
فهرست منابع و مآخذ 84
پیوست 92

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی:

اچسون و دامين گال، (2002)، نظارت در مديريت و راهنماي تعليماتي، ترجمة محمدرضا بهرنگي، تهران، انتشارات گلچين.

احمدی، محمدجواد، (1376)، بررسی عملکرد راهنما معلمان دوره ابتدایی بر مبنای دستورالعمل شرح وظایف از دید معلمان و مدیران نواحی و مناطق اصفهان، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.

احمدیه، ملک سیما (1385). یادگیری به شیوه همیاری در دانش آموزان عادی و تیزهوش، تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار.

اشرفی، سیامک و جهان سیر، خسرو، (1390)، تأثير دو شيوة تدريس استقرايي و قياسي بر نمرات رياضي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه،  پژوهش در برنامه­ريزي درسي، سال هشتم، دورة دوم، شمارة 1و 2، ص 71-62.

افكانه، صغري و شكوره، عباس، (1385)، ديدگاه تخصصي بودن نظارت و راهنمايي آموزشي، نشريه رسالت، 13شهریور، شماره 36.

باندي، ژوزف و جان وايلز، (2004)، مديريت نظارت و راهنمايي آموزشي، ترجمة محمدرضا بهرنگي، تهران، انتشارات گلچين

بخشی، خداداد،(1377)، روابط انسانی در مديريت آموزشی، نشر تمندر.

به فروش، بهادر، (1389)، بررسی رابطه نظارت حمایتی با اثر بخشی مدارس دوره ابتدایی استان اردبیل در سال تحصیلی 1389-1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.

بهرنگي، محمدرضا، (1376)، الگوهاي جديد تدريس، تهران، انتشارات گلچين.

بهرنگي، محمدرضا، (1381)، الگوهاي تدريس، تهران، انتشارات نشر علامه طباطبايي.

حسن پور، جلال، (1385)، بررسی سبک نظارت راهنمایان تعلیماتی و رابطه آن با عملکرد معلمان ابتدایی در سال 85-84، پایان نامه کارشناسی ارشد، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی.

خدیوی، اسداله، (1387)، نقش نظارت و راهنمایی مستمر در عملکرد مدارس (معلمان) هشترود در سال تحصیلی 89-88، فصلنامه پویس، شماره 21، ص 41-32.

خورشيدي، عباس، (1382)، مديريت و رهبري آموزشي تهران، نشر يسطرون.

سبحانی­جو، حیاتعلی، (1377)، بررسی تأثیر عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران بر پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان در دبیرستان­های روزانه شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی.

سلطانی، اصغر، (1386)، شیوه­های استقرایی تدریس و یادگیری در آموزش مهندسی، فصلنامه توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی، سال نهم، شماره 35.

سلیمانی، نادر (1383)، نظارت و راهنمایی آموزشی،  تهران، انتشارات سنجش و سنجش تکمیلی.

سیف، علی اکبر (1390). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.

سیف، علی­اکبر(1385). اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.

شاه­زمانی، محمد؛ یارمحمدیان، محمدحسین (1382). “بررسی نحوه ارزشیابی­های مستمر نظام سالی واحدی دوره ی متوسطه شهر اصفهان در سال 90-89 “، فصلنامه آموزه، شماره 19، ص ص 61-46.

شعبانی نژاد خاص، رضا، (1374)، بررسی عوامل موثر بر میزان اعمال وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

شعبانی،حسن(1386). مهارت­های آموزشی و پرورشی(روشها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت.

شعباني، حسن، (1382)، روش تدريس پيشرفته (آموزشهاي مهارتها و راهبردهاي تفكر)، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي.

عبدلی، عباس، (1381)، بررسی وضعیت موجود روش­های نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستان های شهر اصفهان و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

عزیزی، نعمت اله، (1386)، بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان، مجله علوم تربیتی و روان­شناسی، دوره سوم، سال چهارم، شماره 4، ص، 100-73.

فرخی، علی، (1380)، بررسی نظر معلمان ابتدایی شهرستان نیشابور به شیوه ی نظارت کلینیکی و اثر بخشی نظارت کلینیکی راهنمایان تعلیماتی و مقایسه آن با وضع مطلوب، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علوم تربیتی تهران.

فلاح سلوکلایی، ایوب، (1374)، بررسی شاخص­های موفقیت معلمان راهنما در رابطه با پیشبرد اهداف آموزشی در مدارس ابتدایی استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

قهرماني، محمد (1389) .”ملاك­هاي سنجش و ارزشيابي فعاليت­ها و تكاليف آموزشي در برنامه درسي بين رشته اي”، فصلنامه مطالعات ميان رشته­اي در علوم انساني، شماره 8، ص 123.

کاکو جویباری، علی­اصغر (1382). سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کشاورزی، اکبر و طالع پسند، (1387)، میزان کاربرد مولفه­های روابط انسانی توسط مدیران مدارس دوره راهنمایی شهر اصفهان از دیدگاه معلمان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره نوزدهم، ص 144-133.

کوپلا،آلفرد، اسکریسا،دنیل و کونورث، جی، (1385)، نظارت و رهبری اموزشی حمایتی، ترجمه اسد اله خدیوی، تبریز، ناشر مترجم

كيمبل، وايلز، (1383)، مديريت و رهبری آموزشی، مترجم طوسی، محمدعلی، انتشارات كوهسار.

محمدزاده، محمدرضا، (1376)، بررسی نظارت معلمان مقطع ابتدایی شهر مشهد درباره ویژگی­های معلمان راهنمای موفق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

مرادی، مسعود؛ فردانش، هاشم؛ مهر محمدی، محمود و موسی پور، نعمت اله، (1390)،  مباني و ويژگي هاي يك الگوي تدريس براي انواع دانش­روش كاري، فصلنامه روان شناسی تربیتی، شماره بیستم،سال هفتم، ص 129-95.

ملكي، حسن، (1381)، برنامة درسي و پرورش تفكر تهران، انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

میرکمالی، محمد، (1382)، روابط انسانی در آموزشگاه، تهران، نشر یسطرون.

ميرحسيني، ناهيد؛ پريرخ، مهري (1387). “ارزشيابي تحصيلي، نظام نوين آموزش ابتدايي در ايران و جايگاه كتابخانه هاي مدارس در آن“، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، شماره 44، ص 155.

هاشمی، سید احمد، (1391)، برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد)، لامرد، نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

نادری، رئوف، (1381)، بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنمای دورۀ ابتدایی استان کردستان با شرح وظایف ساز مانی آنان از دیدگاه راهنما مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، سنندج، سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.

نیکنامی، مصطفی، (1388)، نظارت و راهنمایی آموزشی، تهران، انتشارات سمت

کتب و مقالات انگلیسی :

Altschuld, J. W.& Austin, J.T.(2006). In F. T.T. Leong & J. T. Austin (EDs). The psychology Research Handbook  CA: Sage.

Anderson, B. (2006). Handbook of industrial organizational psychology, Sage publishing company, Beverly hills.

Anthony, F., & Grasha, S.Rh. (1996). learning style survey, Ohio: university of Cincinnati.

Babel, D., Martin, G. L., Fazzio, D., Arnal, L., & Thomson, K. (2008). “Assessment of the reliability and validity of the Discrete-Trials Teaching Evaluation Form,” Developmental Disabilities Bulletin, Vol.

Bannister, D., & Fransella, F,. (2005). Inquiring man: the theory of personal constructs, Baltimore, MD: Penguin books.

Beyer, J., M,. Hanndah, D., R., & Milton, L. P. (2000). Ties that bind; culture and attachment in organizational, in N.M. Ashkanasy, C.P.M. Widerom, & M.

چکیده

هدف کلی از پژوهش بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی اعم از دخترانه و پسرانه شهر لامرد به تعداد 125 نفر می­باشد که از آنان سر شماری صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته کارایی آموزشی معلمان بود. به منظور محاسبه روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته­ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مد و میانه و آمار استنباطی نظیر تی تست مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. تجریه و تحلیل داده­ها نشان داد که 1- نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه­ی تدریس معلمان موثر می­باشد. 2- نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر می­باشد. 3- نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر می­باشد. 4- همچنین نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوه­ی ارزشـيابي دانش­آموزان موثر است. در نهایت بیشترین میانگین رتبه در بین ابعاد کارایی آموزشی از دیدگاه معلمان متعلق به بعد بهبود شیوه­های تدریس معلمان بود.

کلید واژگان: معلم راهنما، کارایی آموزشی، شیوه­ی تدریس، مشکلات خاص، روابط انسانی،  شیوه­ی ارزشـيابي، مدارس ابتدایی.

فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

پيشرفت در آموزش و پرورش عموماً به صلاحيت و توانايي­هاي كاركنان آموزشي به خصوص به ويژگي­هاي انساني، تربيتي و حرفه­اي تك تك معلمان بستگي دارد. به تعبير گيج بي­ترديد هيچ فرد ديگري به جز معلم نمي­تواند تاثير بيشتري بر آنچه در مدارس مي­گذرد داشته باشد (استار[1]، 2000). اين معلم است كه مي­تواند فرايند تعليم و تربيت را فرايندي توام با لذت و كاميابي يا مأيوس كننده و بي­ثمر سازد. ضمانت اجرايي اصلاحات يك نظام آموزشي داشتن معلمان خوب و كارآمد است (فونتانا[2]، 2004). موفقيت يا شكست بهترين يا ضعيف­ترين برنامه­هاي درسي به طراحي و اجراي معلم بستگي دارد. با نگاه به تغيير و تحول نظام­هاي تعليم تربيت در سطح ملي و بين المللي اين موضوع روشن مي­شود كه بدون در نظر گرفتن جايگاه ويژه براي معلم هيچ يك از اهداف و خواسته­ها تحقق نخواهد يافت و آموزش و پرورش به هيچ تحول علمي يا نوآوري مطلوب نمي­تواند دست يابد. مگر اين كه پيشاپيش در شيوه­هاي كار معلمان، به­عنوان كارگزاران واقعي، تغيير و تحولات مناسب به وجود آيد (رئوف، 1379؛ به نقل از مرادی، فردانش، مهر محمدی و موسی پور، 1390).

شايستگي هر نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن نظام و کارایی نظام آموزشي به كيفيت معلمان آن جامعه وابسته است.در واقع هيچ كشوري نمي­تواند از سطح معلمان خود بالاتر رود. بر اين اساس تربيت معلم سزاوار قوي ترين توجهات دقيق و مستمر است (يونسكو، 1999، به نقل از رحیم زادگان، شعبانی ورکی و کهن، 1388).

اتخاذ رویکردهای کارا– محور در سال­های اخیر سبب گردیده تا بهبود مستمر کیفیت یادگیری دانش آموزان و به تبع آن بهبود کیفیت تدریس و فعالیت های آموزشی به یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش مبدل شود. موفقیت دانش آموزان در یادگیری منوط به در نظر گرفتن نیازهای آنان، تهیه و تدوین برنامه­های تحصیلی و آموزشی مناسب در جهت پاسخگویی به این نیازها و سرانجام تدارک امکانات لازم برای آموزش ضمن خدمت و بهبود رشد کیفیت آموزشی معلمان و مربیان است. بدیهی است که امکانات آموزش عالی کشور آنچنان نیست که بتواند جهت بهبود و رشد کیفیت آموزشی کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش و بکارگیری تفکرات و شیوه های جدید آموزشی برای آنان کلاس های آموزشی ضروری و مناسب دایر نماید . با توجه به این شرایط آماده سازی ناظران و راهنمایان آموزشی برای کمک به مدیران و معلمان در رشد همه جانبه و بهبود کیفیت آموزشی و یادگیری دانش آموزان کوتاه ترین راه بوده و واجد اولویت است (وایلز و باندی[3]، 1376، ترجمه نیکنامی، ص 7).

در واقع و از نظر حرفه­ای همان­طور که اندرسن[4] (1994) بیان داشته نظارت و راهنمایی آموزشی در حال تبدیل شدن به یک ابزار بسیار کارآمد و اثربخش است که می تواند به معلمان در کسب نتایج مطلوب آموزشی کمک نماید.این امر آموزش و پرورش آينده را تضمين كرده، پيشرفت و توسعه هر كشوری را تسريع می­بخشد همچنین کارایی نظام آموزشی را دو چندان می­کند (به نقل از فتح الهی، 1388).

مضافاً کارایی معلم براساس نگرش، نیات و شخصیت از یک سو و همه جانبه بودن او براساس مهارت در توانمندسازی دانش­آموزان از سوی دیگر سنگ بنای مدیریت کلاس درس است، اما معلم به مهارت­ها و فنونی سازمان دهنده نیاز دارد تا شرایط بهینه­ای را برای تحقق یادگیری خلق کند (تاج الدین، 1382).  در این میان برخی معلمان با چالش جدی ماوجه هستند و نیازمند راهنمایی و مشاوره فردی با تجربه­تر و متخصص تر می باشند.

به اعتقاد صاحبنظران، منظور از راهنمایی، کمک به معلمان مدرسه است تا فرآیند ادراکات خود را اصلاح و بازبینی کنند. به علاوه، محیط مدرسه را بشناسند و توانایی ها، و همچنین قدرت سازگاری خود را در با محیط افزایش داده، روش های تدرس و ارزشیابی مناسب را انتخاب کرده، روابط و مناسبات انسانی خود را با دیگرام بهبود بخشند. همچنین همگام با تغییرات و تحولات سازمانی، خود را تغییر داده، به اثربخشی و کارایی آموزشی بهتر دست یابند (5). می توان چنین بیان نمود که وجود معلمان راهنما در مجموع کارایی آموزشی معلمان را ارتقا خواهد بخشید. در این راستا نقش معلمین راهنما در مدارس بر کارایی آموزشی معلمان مطرح گشته است.

 1-1- بیان مساله

انسان از اولین روزهای زندگی بر روی کره زمین و برای رفع نیازهای مختلف خود، همواره در پی آموزش و پرورش بوده و همین نیاز باعث رشد و ترقی بشر بوده است. آموزش و پرورش از بدو پیدایش انسان در سیاره زمین در سرنوشت جوامع بشری نقش اساسی را ایفاء کرده، تا جایی که می­توان گفت همه دگرگونی­ها و تحولات تاریخی– اجتماعی و سیاسی جوامع بشر از آموزش و پرورش نشأت گرفته است (خدیوی، 1387). حتی در قلمرو اقتصاد که مسئله اصلی بشر در قرن حاضر بوده، نقش آموزش و پرورش بسیار بزرگ است (عمادزاده، 1386).

آموزش و پرورش موتور محرک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری است. امّا باید توجه داشت که صرف برنامه­ریزی علمی و دقیق به تنهایی نمی­تواند آموزش و پرورش را به سرمنزل مقصود برساند. چون هر برنامه دقیق علمی در مرحله اجراست که مشکلات خاص خود را نشان می دهد و اگر بدرستی رهبری و هدایت نشود و با استفاده از مکانیزم بازخورد و پیامدهای آن اصلاح و بازسازی نگردد، راه به جایی نمی برد (ورثرن و لمبرت[5]، 2007).

اگر خواسته شود که یک برنامه­ریزی دقیق و علمی را اجرا شود بایستی پیوسته و بطور مستمر از سیستم در پایان هر مرحله بازخورد گرفت و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه آن بازخورد و تجزیه و تحلیل را بعنوان داده های مجدد دوباره وارد  سیستم کرد تا از انحراف برنامه­ها از مسیر درست و پیوستار جهت­دار آن جلوگیری نمود. به­همین منظور در نظام آموزشی اکثر کشورها مکانیزم نظارت و راهنمایی پیش بینی شده است. که هدف آن تجزیه و تحلیل نظام آموزشی، بازخورد بروندادها، اصلاح و مهندسی مجدد برنامه­های آموزشی و کمک به معلم و دانش آموز برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش هر کشوری است (خدیوی، 1389).

در نظامهای آموزشی اغلب کشورها هدف از قرار دادن نقش نظارت و راهنمایی آموزشی به طور رسمی، حل و فصل مسائل و مشکلات آموزشی معلمان، فرایند تدریس و یادگیری و ارتقای کیفیت عملکرد معلمان و در نتیجه دانش آموزان است (نیکنامی، 1388).

معلمان به عنوان نیروی انسانی و مجریان برنامه های آموزشی و پرورشی از ارکان مهم این نهاد اجتماعی به شمار می روند. و عملکرد و کارایی آنان نقش عمده­ای در موفقیت این نهاد دارد. آنچه که از آموزش و پرورش ایران در اذهان عموم مردم متصور است، نشان می دهد که علیرغم گسترش روز افزون حجم این نهاد و صرف میلیونها ریال از اعتبار و بودجه کشور توفیق چندانی در ارتقای علمی و دانش و مهارت دانش آموزان نداشته است و معلمان نیز در سطح متوسطی از عملکردها و کارایی لازم هستند (خدیوی، 1389).

گرچه امروزه دست اندرکاران نظام آموزشی در به کارگیری روش­های اثربخش نظارت و راهنمایی نگرشهای مثبت تری نسبت به گذشته کسب کرده اند، اما با توجه به محدودیتها و مشکلات متعدد در ابعاد ساختاری، منابع انسانی و… تاکنون برنامه­ریزی مدون و مشخص و اقدامات عملی موثری در این زمینه صورت نگرفته است. با اینکه به کارگیری روش­های مناسب نظارت و راهنمایی از وظایف اساسی مدیران آموزشی تلقی می­شود اما به نظر می­رسد هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در این زمینه راه طولانی در پیش است، و هم اکنون بخشی از مسائل و مشکلات معلمان همچنان لاینحل و بلاتکلیف باقیمانده است؛ چرا که مدیران مدارس در چارچوب های فعلی و روش­های متداول کنونی توانایی پاسخگویی و حل این مسائل و مشکلات و رفع نیازهای معلمان در این زمینه را ندارند.

در این بین و با مطرح شدن نقش های نظارتی و اثرات آن بر کارایی معلمان این سوال مطرح می شود که آیا نقش معلم راهنما بر کارایی آموزشی معلمان موثر است یا خیر؟ که بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد پرداخت.

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش

امروزه در تمام کشورهای جهان آموزش و پرورش دارای ارزش قابل ملاحظه ای است و کلیه متخصصان نقش آنرا در رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت می دانند، بدین جهت صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند که برای دستیابی اهداف آموزشی، مدیران و معلمان باید از شایستگیها و آمادگیهای لازم برخوردار باشند (شورای آموزش و پرورش ایرلند[6]، 2012). رشد سریع تکنولوژی و جمعیت در حال افزایش از عوامل بکار گیری معلمان فاقد تجربه و آمادگی لازم در زمینه تدریس و اداره کلاس است که امکانات تحقق کامل اهداف آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر این جهت رفع مشکلات مزبور نقش معلمان راهنما برای رشد، هدایت و هماهنگی معلمان کم تجربه و فاقد اطلاعات علمی جدید در خور توجه است از آنجا که نظارت و راهنمایی بصورت یک مسئله علمی مطرح می باشد و کمتر به تجارب شخصی بستگی دارد. بنابراین نیاز به مطالعه و بررسی دقیق تری دارد.

در این میان همواره میان دو واژه نظارت و ارزشیابی ترادفی در ذهن معلمان صورت گرفته که این دو را از یک طیف قلمداد می کنند اما بولا[7] (1362) معتقد است باید جهت کسب نتیجه لازم بین ارزشیابی و نظارت تمایز قائل شد. زیرا در بدترین حالت ادغام این دو فرایند، نظارت با وظایف افراد مافوق در مواظبت و مراقبت از ز یر دستان خود یکسان تلقی می شود که نوعی ترس و احساس ناامنی شغلی را برای معلمان ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل بیان می کند که تمایز میان ارزیابی و نظارت باید، نه تنها به وسیله مسئو لان و برنامه ریزان  طرح های اجرایی کاملا درک شده باشد، بلکه همه مجریان (معلمان) این طرح ها نیز باید به آن واقف باشند. ترس نباید باعث شود که مجریان برنامه واقعیات و داده­ها را به گونه ای دیگر جلوه دهند تا کوتاهی خود را بپوشانند” (بولا به نقل از عزیزی، 1386ص، 11).

این در حالی است که از یک طرف، مدیران مدارس به ایفای نقش نظارت در راهنمایی آموزشی علاقه­ای ندارند و از طرف دیگر، اکثر معلمان، نظارت و راهنمایی به وسیله مدیران را نوعی مداخله یا ایجاد مزاحمت در کار خود تلقی می کنند و اصولاً از این کار بیمناکند، یا تصور می­کنند که نیازی به اصلاح کار خود ندارند، در نتیجه هیچ گاه مدیران و معلمان تصور مثبتی از نقش یکدیگر در ذهن نداشته­اند تا بتوانند با هدف رفع مسائل و مشکلات آموزشی معلمان ارتباط و همکاری نزدیکی با هم داشته باشند.

میشل و توکر[8] (1992) اظهار داشته­اند که عملکرد مدرسه بشدت به شایستگی مدیریت، نظارت اثربخش وابسته است. همچنین، بلر[9] (1991) بر اهمیت برنامه ریزی  صحیح در استفاده از کارکردهای مختلف نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان یک فرایند مهم و اثرگذار در اجرای برنامه های آموزشی مدارس تأکید می­کند (به نقل از کارول و گیلبرت، 2008).

ناولز و سودزینا[10] (1994) نیز بیان کرده اند که فراهم کردن سطوح گسترده تری از نظارت اثربخش و تسهیل اقدامات ناظران می تواند در بهبود جایگاه نظارت و راهنمایی آموزشی در میان معلمان مؤثر باشد (به نقل از پروکتور[11]، 2010). کیس و لیچ[12] (2002) در تحقیق خود در ارتباط با کاربرد تکنیک های مشاوره گروهی اشاره می­کنند که بهره گیری از نظارت و راهنمایی گروهی سبب افزایش یادگیری و مدلسازی استفاده مؤثر از آن تکنیک ها می­شود.

نتایج تحقیقات نلسون و ساسی[13] (2000) حاکی از اهمیت یافتن استفاده از راهنمایی های تخصصی و موضوعی است که مستلزم توجه عمیق ناطر به نقش و تأثیر تحولات شناختی در هنگام انجام مشاهدات کلاسی می باشد. بنابراین ناظران و راهنمایان آموزشی (مدیران در هنگام ایفای نقش نظارتی خود ) باید نسبت به کسب دانش و درک عمیق در خصوص آنچه که واقعاً در کلاس درس خاصی می گذرد و همچنین، نیازهای آموزشی معلمان اقدام نمایند.

گروهی دیگر از صاحبنظران در تأیید دیدگاه نلسون و ساسی (2000) بر این باور هستند که نظارت و راهنمایی آموزشی را بایستی بمنزله یکی از کارکردهای جامعه یادگیرندگان مدرسه-محور دانست که در آن معلمان و مدیر مدرسه با هم کیفیت یادگیری و تدریس را در موضوعات مختلف درسی بررسی می نمایند (لیتلی و مکلهیلن[14]، 1991؛ روئن[15]، 1993، به نقل از عزیزی، 1386).

در این راستا فرایند نظارت و راهنمایی صرف نظر از اعمال روش های کارآمد یانا کارآمد، همواره در نظام آموزشی جاری بوده است. تصور یک نظام آموزشی بدون فرآیند و خدمات نظارت و راهنمایی ممکن نمی باشد. نظارت و راهنمایی بخشی از فرآیند نقش های مختلف نظام آموزش و پرورش و جزء جدایی ناپذیر این نظام می باشد (تورپین و ولر[16]، 2011).

امروزه در پی توسعه­ی روزافزون نظام آموزشی در کشور و تغییرات بنیادی در برنامه های مدارس و حفظ و تداوم کیفیت آموزشی و نظارت بر عملکرد مدارس و کنترل و کاهش افت تحصیلی و جلوگیری از اتلاف و از دست رفتن فرصتها، ضمن آگاهی و اذعان به تنگناهای فراوان اقتصادی، ضرورت توجه به اثربخش نمودن مدارس، اهمیت یافته است، و نقش موثر و صحیح وکارآمد نظارتی به طور جدی مطرح می شود از طرفی با توجه به دگرگونی­ها و تحولات بسیار در زمینه­های مختلف علوم و تکنولوژی که موجب تغییر روش های تدریس معلمان و فناوری های مورد استفاده گردیده، تلاش برای حفظ و تداوم هماهنگی مدارس و معلمان با الگوهای توسعه نیز ضرورت می یابد (پور افشار، 1390).

بنابراین ضرورت دارد مکانیزم نظارت و راهنمایی، و کنترل استانداردهای خاص  وجود داشته باشد تا فعالیتها را در جهت هدفها و برنامه ها هدایت نماید و به موقع از وقوع انحرافاتی که ممکن است در حال تکوین باشد، جلوگیری به عمل آورد؛ در محیط های آموزشی هر فعالیتی که هدف اولیه اش پیشرفت و بهبود شرایط تدریس و یادگیری باشد، ماهیتاً جنبه نظارت و راهنمایی دارد (شکوه، 1386).  در این راستا و با توجه به نقش موثر معلم راهنما پژوهش در زمینه نقش موثر این گروه آموزشی بر کارایی آموزشی معلمان ضرورت یافت.

[1] Star

[2] Fontana

[3] Wiles & Bundy

[4] Anderson

[5] Worthern & Lambert

[6] Education of  Northern Ireland

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122