پايان نامه بررسي تأثير نگرش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني و تسهيم دانش کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير نگرش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني و تسهيم دانش کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 167 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير نگرش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني و تسهيم دانش کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح
مقدمه: 2
1-1- بیان مسئله: 3
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن: 6
1-3- هدف های تحقیق: 7
1-4- چارچوب نظری و مدل تحقیق: 8
1-5- فرضیه های تحقیق: 10
1-6- قلمرو تحقیق: 10
1-7- روش تحقیق: 10
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه: 11
1-9- روش گردآوري اطلاعات: 11
1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
2-1- بخش اول- نگرش های شغلی: 15
2-1-1- تعاريف و مفاهيم: 15
2-1-2- ابعاد نگرش هاي شغلی: 17
2-1-3- درگیری شغلی: 19
2-1-4- مفهوم درگیری شغلی و انواع آن: 20
2-1-5- اهمیت درگیری شغلی: 22
2-1-6- عوامل موثر بر درگیری شغلی: 23
2-1-7- رضایت شغلی: 25
2-1-8- اهميت رضايت شغلي: 26
2-1-9- ابعاد رضايت شغلي: 27
2-1-10- رابطه انگيزش با رضايت شغلي: 28
2-1-11- نظریه‌های مختلف در بحث رضایت شغلی: 29
2-1-11-1- نظريه كورمن 29
2-1-11-2- نظريه بروفی : 30
2-1-11-3- نظريه پارسون : 31
2-1-11-4- نظریه تفاوت: 31
2-1-11-5- نظريه انگيزشي – بهداشتي هرزبرگ: 32
2-1-11-6- نظریه برابری: 33
2-1-12- تعهد سازمانی: 33
2-1-13- اهمیت تعهد سازمانی: 37
2-1-14- انواع تعهد سازمانی: 38
2-1-15- ابعاد تعهد سازمانی: 40
2-1-16- مدل های تعهد سازمانی: 45
2-2- بخش دوم- رفتار شهروندی سازمانی: 48
2-2-1- تعاريف و مفاهيم: 48
2-2-2- رفتار شهروند سازمانی: 50
2-2-3- اهمیت رفتار شهروندی سازمانی: 53
2-2-4- تاریخچه رفتار شهروند سازمانی و موضوعات مرتبط با آن: 57
2-2-5- مدل های رفتار شهروندی سازمانی: 60
2-2-5-1- مدل رفتارهاي شهروندي گراهام: 60
2-2-5-2- مدل رفتارهاي شهروندي پادساکف: 63
2-2-5-3- رضايت شغلي، اعتماد و رفتار شهروندي سازماني: 65
2-2-5-4- كيفيت خدمات و رفتار شهروند سازمانی: 68
2-2-5-5- فرهنگ و رفتار شهروندي سازماني: 70
2-2-5-6- رفتار شهروندي مديريت: 74
2-2-5-7- عوامل تأثیر گذار و پيامدها: 75
2-3- بخش سوم- تسهیم دانش: 77
2-3-1– تعاريف و مفاهيم: 77
2-3-2- تسهيم دانش: 79
2-3-3- انتقال و تسهيم دانش: 81
2-3-4- تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي: 82
2-3-5- پيش بيني كننده هاي تسهيم دانش در سازمان: 83
2-3-6- جنبه هاي مؤثّر بر موفقيت در تسهيم دانش: 87
2-3-7- قابليتها و توانمندسازهاي تسهيم دانش در سازمان: 88
2-4- بخش چهارم- پیشینه تحقیق: 90
2-4-1- تحقیقات داخلی: 90
2-4-2- تحقیقات خارجي: 97
2-5- بخش پنجم- آشنایی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 100
2-5-1- برنامه استراتژيک معاونت توسعه: 101
2-5-2- چشم انداز: 102
2-5-3- ماموريت ها: 102
2-5-4- استراتژی های معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع: 102
2-5-5- منشور اخلاقی:103
2-5-6- دانشکده ها : 103
2-5-7- مراکز آموزشی و درمانی : بيمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی 104
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 106
3-1- روش تحقيق 107
3-2- جامعه آماري و حجم نمونه: 107
3-3- روش گرد آوري اطلاعات: 108
3-3-1- روایی و پايايي پرسشنامه: 109
3-3-2- مقياس اندازه گيري: 112
3-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 118
4-1- آمار توصیفی 118
4-1-1- جنسیت 118
4-1-2- سن 119
4-1-3- نوع شغل 120
4-1-4- تحصیلات 121
4-1-5- سابقه خدمت 122
4-1-6- تأهل 124
4-2- تحلیل استنباطی 125
4-2-1- ارزیابی روابط خطی بین متغیرهای تحقیق 126
4-2-2- برازش مدل تحقیق 127
4-2-3- شاخص‏های نیکویی برازش مدل 129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 133
5-1- نتيجه گيري 133
5-2- پیشنهادات تحقیق 135
5-2-1- پیشنهادها بر اساس نتايج يافته هاي تحقيق 135
5-2-2- پیشنهادها براي محققين بعدي 136
5-3- محدودیت های تحقیق 137
منابع و مآخذ 138
منابع فارسی 139
منابع انگلیسی 142
پیوست ها و ضمائم 145

منابع  و  مآخذ

 منابع فارسی:

آذر، عادل و مومنی، منصور، (1378)،آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

استرون ، حسین (1377): تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17، ص 74-73.

اسلامي، حسن و سيار، ابوالقاسم(1386). رفتار شهروندي سازماني، ماهنامه تدبير، شماره 187. ص 50-85.

اشرفی، بزرگ، (1374)، تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارمندان شركت زغال سنگ البرز شرقی، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه تربيت مدرس تهران.

بازرگان، عباس؛ زهره سرمد، الهه حجازي (1388)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري- انتشارات آگاه.

بودلایی، حسن و شریف زاده، فتاح،(1387)، ” مدیریت دانش در سازمان های اداری، تولیدی و خدماتی”، تهران: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی.

حق شناس، فريده؛ صفاري، مهدي (1390)، ” آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد “، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات آواي نور.

خاكي، غلامرضا ( 1378 )، روش تحقيق با رويكردي به پايا ننام هنويسي مركز تحقيقات علمي كشور.

دی بات، گانب،(1377)، ” مدیریت دانش در سازمانها “، مترجم: ایرانشاهی، محمد، مجله علوم اطلاع رسانی.

رابینز، استیفن(1374)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران : انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی.

رضائيان، علي(1373).مباني سازمان و مديريت، تهران :انتشارات سمت.

رفيع پور، فرامرز،(1378)، تکنيک های خاص تحقيق در علوم اجتماعی، تهران، سهامی انتشار، چاپ چهارم.

رنجبریان ، بهرام (1375): تعهد سازمانی ، مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، سال دهم ، شماره 1و2، ص 57-41.

زارع، حميد(1383). نقش رفتار شهروندي سازماني در عملكرد سازمان، فرهنگ مديريت، شماره ششم، صص 151-169.

ساروقی، احمد، (1375)، تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 6، ص 8-4.

سکاران، اوما،(1384)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سيد جوادين، سيد رضا و جاويدان نژاد، هومن(1386). بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر ميزان وفاداري مشتريان، كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي.

شرمرهورن، جان آر؛ هانت، جیمزجی؛ ازبورن، ریچاردان( 1386 ). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه مهدي ایران نژاد پاریزي و محمدعلی بابایی زکلیکی و محمد علی سبحان اللهی. چ چهارم. کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

فرهنگی، علی اکبر (1384)، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی ، تدبیر 157 ، خرداد ماه

كاظمي، محمد و چوكده،سكينه(1384). رفتار مدني سازماني، تبيين بعد رشد يافته اي از رفتار و عملكرد انسانها در زندگي سازماني، سومين كنفرانس بين المللي مديريت، تهران.

مشبكي، اصغر، ( 1378 )، تعهد وجدان كاري و تحول اداري، مجله فرهنگ تعاون، صص: 12-13.

مطهري، مرتضي ( 1370 ). مديريت و رهبري در اسلام، قم: صدرا.

مقيمي، سيد محمد(1384). رفتار شهروندي سازماني از تئوري تا عمل، فرهنگ مديريت.

ميچل، ترنس آر. ( 1978 ). مردم در سازمانها. ترجمه حسين شكركن( 1383 ). تهران: انتشارات رشد، چاپ سوم.

هرسي، پاول و بلانچارد، كنت اچ. ، (1373)، “مديريت رفتار سازماني”. ترجمه قاسم كبيري، تهران، مؤسسة انتشارات جهاد دانشگاهي.

منابع انگلیسی

Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001), “Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues”, MS Quarterly, Vol. 25 No. 1, pp. 107-32

Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1996). ‘Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity’. Journal of vocational behavior, 49: 3, 252–276.

Bragger De Nicolis, J. & Rodriguez-Srednik, O. & Kutcher, E.J. & Indovino, L. & Rosner, E.(2005), “Work-Family Conflict, Work-Family Culture and organizational citizenship behavior among teachers”, Journal of business and psychology, Vol.20, pp.303-323.

Castro,Armanio&ruiz(2004).The influence of employee organizational Citizenship Behaviour on customer Loyalty.International Journal of Services Industry Management,vol.15,No.1,pp.27-53.

Eueng, Arture (1999). “Organizational learning capability”, NY:oxford university press Inc.

Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to organisational change: Extension of a Three-Component Model. Journal of Applied Psychology, 87, 474-487.

Jahangir, Nadim&Haq, Mahmudul (2004).ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: ITS NATURE AND ANTECEDENTS. BRAC University Journal, vol.1, No. 2, pp.75-85.

Kalseth , karl (2000)”knowledge management strategy “. perspective jounal , no . 37.

Khalid, S.A. &Ali, Hassan(2005).TheEffects ofOrganizational Citizenship Behavior on Withdrawal behavior: A Malaysian Study.International journal of management and Entrepreneurship.Vol1,No.1,pp.30-40.

Kiersted,James(1999). Humen Resource Management Trends and Issues: EI In The Work Place. Reserch Directorate, PSC.s.,p.8.

Kim,S.W., & Price,J.L., & Mueller,C.W., & Watson.T.W.(1996). “The determinants of career intent among physicians at a U.S. Air Force hospital. ” Human Relations, 49(7):947-976.

Mayer, John.D.,Salovey,P.& Caruso,D.(2002).The Positive Psychology of Emotional Intelligence. Handbook of Positive Psychology,New York.

Moore, joellen, sue love, mary, 2003, (it professtionals as organizational citizenship)) communications of the acm ,vol .48.no.6

Mowday, R. T., Steers, R. M. & Porter, L.M. (1979), The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14, pp. 224–247.

Nonaka & Takeuchi (1995). “The Knowledge-Creating Company” Oxford University Press.

Ozag, D. & Duguma, B. (2004). The relationship between cognitive processes and perceived usefulness: An Extension of The Technology Acceptance Model2, Working Paper, East Carolina University, http://\vww.ecu.edu.

Paajanen, P.; Kantola, J. (2008) Ph.D, Applaying systems thinking in the evaluation of oranizational learning and knowledge creation

Pei-Lee Teh, Hongyi Sun, (2012),”Knowledge sharing, job attitudes and organisational citizenship behaviour”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 112 Iss: 1 pp. 64 – 82.

Rahe , Martin. (2009),” Subjectivity and cognition in knowledge management “, Vol 13 No3.

Ribiere , Vincent. (2004),” Critical attributes of organizational culture that prompte knowledge management technology implementation success “, Vol 8 No3.

Sinclair A, Robertson Smith G, Hennessy J (2008), The Management Agenda, Roffey Park Institute

Turnipseed, D., & Murkison, G. (1996). Good soldiers and their syndrome: Organizational citizenship behavior and the work environment. North American Journal of Psychology, 2(2), 281-302.

Wiener, Y. 1982. Commitment in organizations. A normative view. Academy of Management Review. 7(3). 418-428

Wild, R., Griggs, K., Downing, T. (2002).”A framework for e-learning as a tool for knowledge management”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 102 No.7, pp.371-80.

Williams, L.J. and Hazer, J.T. (1986), “Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in turnover models: a reanalysis using latent variable structural equation methods”, Journal of Applied Psychology, Vol. 71No. 2, pp. 219-31.

Wong,C.S., & Chun,H., & Law.,K.S.(1996). ” Casual relationship between attitudinal antecedents to turnover”. Academy of Management Best Papers Proceedings 1995, 342-346, Vancouver, British Columbia Canada.

فصل اول

کلیات طرح

 مقدمه:

با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است (ایرانشاهی، 1377، ص 83). بايد اذعان نمود كه در محيط پويا و متحول امروز انسانها مهمترين عنصر سازماني در اداره سازمان ها هستند. سازمان ها با تكيه بر افراد به عنوان مهم ترين سرمايه آنها را به درك، فهم و ارائه دانسته ها و ايده هاي جديد، و استفاده عملي از آن ايده ها در پيشبرد مقاصد سازمان تشويق مي كنند. اين فعاليت نيازمند آن است كه فرهنگ سازماني به عنوان تشكيل دهنده شخصيت سازمانها كه رفتار كاركنان متأثر از آن مي باشد، فرهنگ دانش پرور و حامي فعاليت هاي دانشی باشد (شريف زاده و كاظمي، 1377: 131).

از سویی قسمت عمده ای از زندگی روزانه ای هر شخص صرف اشتغال به کار می شود. یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه روان شناسان کار، روان شناسان بهره وری و روان شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، نشانه ها، علل و آثار فرسودگی شغلی است (حدادي كوهسار و علي­اكبري معلم، 1390: 97).

از دیگر سوی، رفتارهای شهروندی سازمانی که در نتیجه فرسودگی شغلی و یا نگرش شغلی کارکنان ایجاد می شوند، به شکل مثبت روی ستاده های مربوط به ارزیابی عملکرد و ستاده های کار گروهی تاثیر می گذارند. در همین راستا محققان پیامدهای فردی و سازمانی نسبتا زیادی را برای رفتارهای شهروندی سازمانی ذکر کرده اند که از جمله آنها در سطح سازمانی می توان به افزایش عملکرد و

اثربخشی و نیز افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد اشاره نمود. با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان، مطالعات مختلف به بررسی دلایل بروز این رفتارها پرداخته اند که عمدتا این کوشش ها بر خصوصیات فردی متمرکز بوده است. نگرش شغلی نیز یکی از این عوامل است که مورد توجه پژوهشگران بوده است. به عبارتی نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به موضوعات مختلف، در بروز و یا عدم بروز رفتارهای شهروندی

سازمانی موثر است. حال از آنجا که مدیریت دانش نیز در جهت توانمندسازی کارکنان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و بهبود سطح عملکرد سازمانی مورد توجه قرار می گیرد، در این تحقیق تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش در سازمان، را مورد مطالعه قرار می دهیم و با توجه به اینکه سازمان های فعال در حیطه سلامت که در تماس دائم با مشتری، یا ارباب رجوع هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند، این تأثير برای کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران ارزیابی می گردد.

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان مي گردد و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، فرضیات تحقيق، روش تحقيق، روش گردآوري اطلاعات و قلمرو تحقيق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تعريف مي شود.

1-1-     بیان مسئله:

دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایي مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است. مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد (ویگ[1]، 1999: 4). اما این به تنهایی کافی نیست چرا که مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می باشد. زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد. بنابراین، از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می شود که افراد در تلاش برای نگهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارآیی خویش، دانسته های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند ( کالسز[2]، 2000: 11 ). لذا برای تسهیل مشارکت افراد و توليد دانش، فرهنگ سازمانی حائز اهمیت است. شرکت باکمن[3] بعد از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسید که یک فرهنگ باز، با انگیزه هایی که پیرامون یکپارچه سازی مهارتها و تجربه های افراد ایجاد می کند، برای ایجاد و توسعه مدیریت دانش مناسب خواهد بود ( ویگ، 1999: 6).

چرا که سازمان ها بايد محيطي براي تسهيم، انتقال و تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند (نوناكا[4]، 1995: 31). تنها با بررسي، تغيير، و ايجاد يك فرهنگ سازماني مناسب و انعطاف پذير است كه مي توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد را در سازمان تغيير داد؛ و از مديريت دانش به عنوان يك مزيت رقابتي بهره گرفت (ايرانشاهي، 1377: 83). مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمينه ايجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها صرفاً مربوط به سرمایه، نیروی کار و مواد خام نمی باشند؛ بلکه وابسته به توانایی سازمان در تولید دانش میان همه اعضای سازمان می باشد (تسانگ هو، 2008: 98).

از سوی دیگر ارگان (1988) رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد وظیفه شناسی، نوع دوستی، رادمردی و گذشت، نگرش مدنی و احترام  بررسی می کند و اشاره می‌‌کندکه هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی ممکن ­است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌‌کنيم دارای بعد وظيفه شناسی هستند ممکن است هميشه نوع دوست و فداکار نباشند و يا اينکه برخی از اين ابعاد، مانند نوع دوستی و وظيفه شناسی تاکتيکی برای تحت فشار قراردادن مديران سازمان باشد (کاسترو، آرماریو و رویز[5]،2004: 9).

دانشگاه ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شوند. درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل رفتارهای کارکنان در اختیار ندارند زیرا بیش‌ترین وقت و نیروی آنان می‌بایست صرف شناسایی محیط داخلی در مواجه با چالش‌های خارجی سازمان گردد. نتیجتا” سایر وظایف روزمره می‌بایست به عهده کارکنان واگذار گردد. کارکنان سازمان در صورتی می توانند به ‌خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند.( تسانگ هو و همکاران، 2006: 63)

از آنجا که معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به واسطه جمعیت انبوه شهر تهران و به دنبال آن لزوم به ارائه خدمات بیشتر با کیفیت مناسب به ارباب رجوع در مراکز بهداشتی درمانی، نیازمند تدوین و ارائه برنامه های کارآمد و متناسب با سطح نیاز این مرکز می باشد؛ و این امر مستلزم بهره گیری از نیروهای کارآمد با بیشترین بازده ممکن و بهترین نگرش شغلی ممکن می باشد، به عنوان جامعه مورد مطالعه درخور توجه محقق و حائز اهمیت بوده است.با توجه به نکات مذکور در سطور قبلی، پرسشی که محقق به دنبال یافتن پاسخ آن می باشد، این است که:

آیا نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران تأثیر دارد یا خیر؟

1-2-    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:

به دليل ظهور موضوع جهاني شدن، و ضرورت افزايش توليد ارزش شركت ها، دانش به عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي پايدار تلقي مي شود (راهه[6]، 2009: 104). به طوری که دراکر بيان مي كند كه تنها و حداقل مهم ترين منبع ثروت حال حاضر دانش و اطلاعات است (وایلد و گرگس[7]، 2008: 491).

از طرف دیگردنیای امروز و فردا دنیای تغییر است، دنیایی که تنها عامل باثبات در آن خود تغییر است
(زالی،1377، ص2). از این رو هر سازمان برای اینکه با دنیای در حال تغییر سازگار گردد باید از عهدة این تغییر و تحول برآید و مهارت‌های جدید و نگرش‌های تازه به وجود آورد (همان منبع: 7). با این وجود سازمان هایی موفق هستند که همواره دانش جدید ایجاد کنند، آن را بطور گسترده در سراسر سازمان اشاعه دهند و به سرعت آن را بصورت فناوریها و محصولات جدید نشان دهند (یونگ[8]، 1999: 32).

مطالعات انجام شده درباره دلایل شکست طرح مدیریت دانش بیان می کند که فرهنگ سازمانی مانع اصلی در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش محسوب می شود؛ به طوري كه استفاده مؤثر و پذيرش ابزاري فناوري اطلاعات براي تسهيل توليد، اخذ، ذخيره سازي، و اشاعه دانش مي تواند توسط فرهنگ سازماني محدود گردد (ریبیر[9]، 2004: 107).

بنابراین وجود یک فرهنگ سازمانی منعطف که بتواند تغییرات را به خوبی مورد حمایت قرار دهد و همواره سازمان را در مزیت رقابتی موفق نگه دارد برای کاویدن، فهمیدن و خلق دانش مورد نیاز سازمان و اشاعة آن میان کارکنان سازمان ضروری بنظر می‌رسد.

از سوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی تعریف می شود که کارکنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه‌های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه‌ی رفتارشهروندی سازمانی دارد. رفتار شهروندي سازماني باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي  عملكرد سازمان مي شود (Appelbaum et.al,2004).

ارگان(1988) رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد وظیفه شناسی، نوع دوستی، رادمردی و گذشت، نگرش مدنی و احترام  بررسی می کند. نتایج مطالعات کاتز و کان(1966) نشان داده که یک سازمان برای اثربخش بودن فعالیت های خود نیازمند تعهد کارکنانش به نوآوری، انجام رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظارات نقش توسط آنهاست که در واقع مبین همان رفتار شهروندی سازمانی است. لذا رفتار شهروندی سازمانی یک عملکرد درون نقشی نیست و به عواملی فراتر از نقش خود افراد اشاره دارد.

با توجه به این نکات، پویاسازی کارکنان در جهت انجام این فعالیت های خودجوش که زمینه ساز بهره وری بالاتر و پیشبرد اهداف سازمانی است، رعایت نکاتی از سوی مدیران سازمان لازم است که در این تحقیق به عواملی چون نگرش شغلی، به واسطه عوامل ساختاری موثر بر خودجوشی کارکنان سازمان، و تسهیم دانش، به جهت ضرورت ایجاد بسترهای مناسب جهت نوآوری کارکنان مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه با توجه به نکات مذکور محقق به دنبال ” تعیین تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران” می باشد.

1-3-    هدف های تحقیق:

تعیین تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني تهران.

تعیین تأثیر نگرش های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني تهران.

تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني تهران.

ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق.

1-4-    چارچوب نظری و مدل تحقیق:

مطالعات بسیار کمی در مورد تاثیرت نگرش شغلی بر تسهیم دانش صورت گرفت اما در سال 2012، پی.لی.ته و همکاران[10] تحقیقی تحت عنوان «تسهیم دانش، نگرش های شغلی بر رفتار سازمانی شهروندان» را انجام دادند که هدف مقاله ی پیش رو بررسی تاثیرات درگیر شدن در کار، رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار سازمانی شهروندان (OCB) بر رفتار تسهیم دانش در میان شهروندان می باشند. تحقیق پیش رو با استفاده از یک روش پیمایشی بر روی تعداد 116 کارمند سامانه های اطلاعاتی انجام شده است از مدل سازی معادله ی ساختاری جهت آزمون فرضیات بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که درگیری شغلی ، رضایت مندی شغلی و OCB مستقل از یکدیگر بوده و در عین حال دارای رابطه ی مثبت با رفتار تسهیم دانش درمیان کارمندان می باشند با این وجود تعهد سازمانی رابطه ای منفی با رفتار تسهیم دانش را دارد. مشخص شده است که OCB تنها واسطه ی (میانجی گر) معنادار بین درگیری شغلی، رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی و تسهیم دانش نیست. به طور کل گزارش شده است که کارکنان دانش ممکن است تمایلی به سهیم شدن دانش خود با دیگران را نداشته باشند زیرا همواره می توانند ادعا نمایند که در حیطه ی وظایف شان نیست. از این رو تسهیم دانش را می توان مازاد بر شغل در نظر گرفت OCB نوعی رفتار فرانقشی محسوب می شود که به طورخاص با پژوهش های در زمینه ی تسهیم دانش ارتباط دارد. نظریات و روش های پژوهشی در OCB را می توان در تحقیقات آینده در مورد تسهیم دانش نیز به کار برد. باتوجه به اهمیت تسهیم دانش در دنیای کسب و کار رقابتی امروز، در تحقیق پیش رو به طور گسترده ابعاد مختلف نگرش های شغلی در ارتباط با رفتارهای تسهیم دانش کارکنان ارائه می شود. یافته های ما نشان می دهند که مدیران و مجریان سازمانی باید روش های بهبود میزان رضایتمندی شغلی، درگیری شغلی و OCB را در راستای تسهیل روند تسهیم دانش مدنظر قرار دهند. در این پژوهش به طور خاص دو مسئله رفتار سازمانی و تسهیم دانش مطرح می شوند. نخست، به نظر می رسد که نگرش های شغلی ارتباط معناداری با رفتار تسهیم دانش داشته باشند که نشانگر نوعی شکاف تحقیقاتی در زمینه ی تسهیم دانش و نگرش های کارکنان می باشد ثانیا، نشان داده شده است که OCB مستقیما بر تسهیم دانش تاثیر گذار می باشد اما واسطه ی نگرش های شغلی کارکنان برای ترویج رفتارهای تسهیم دانش نمی شود.

تحقیق ما نیز برگرفته از مدل مفهومی و مفروضات این پژوهش می باشد که مدل مفهومی آن بصورت زیر ترسیم شده است:

 

 

1.       درگیری شغلی

2.       رضایت شغلی

3.       تعهد سازمانی

نگرش شغلی
رفتار شهروندی سازمانی
تسهیم دانش

Pei-Lee Teh, Hongyi Sun, (2012),”Knowledge sharing, job attitudes and organisational citizenship behaviour”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 112 Iss: 1 pp. 64 – 82

1-5-    فرضیه های تحقیق:

نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران تأثیر دارد.

نگرش شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران تأثیر دارد.

رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران تأثیر دارد.

1-6-    قلمرو تحقیق:

الف)  قلمرو موضوعي:

اين تحقيق از لحاظ موضوعي در حوزه ی مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد.

ب)  قلمرو مکاني:

قلمرو مکانی تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران شامل تعداد 11 دانشکده و 2 پژوهشکده و 1 پژوهشگاه می باشد.

ج) قلمرو زماني:

قلمرو زمانی تحقیق آبان و آذر سال 1392 می باشد.

 

1-7-    روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی می باشد. بدین مفهوم که ضمن رجوع به اطلاعات موجود در حوزه ی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران و همچنین رجوع به منابع علمی موجود، جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نیز استفاده خواهد شد.

1-8-    جامعه آماری و حجم نمونه:

جامعه ی آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران به تعداد 419 نفر می باشد. حجم نمونه نیز بدلیل محدود بودن جامعه آماری، با استفاده از فرمول نمونه گيري از جامعه ي محدود، 200 نفر تعیین شده است.

1-9-    روش گردآوري اطلاعات:

براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي زير استفاده گرديد:

الف) مطالعات کتابخانه‌اي

جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از مقالات و کتابهاي مورد نياز استفاده شده است.

ب) تحقيقات ميداني

به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفاده شده است.

1-10-    تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

نگرش شغلی

نگرش از جمله خصایص عاطفی انسان می باشد. در نتیجه نگرش احساس فرد نسبت به یک نهاد اجتماعی، یک سنت، موسسه، یک گروه، یک قانون، شغل و یا هر پدیده دیگر مشخص می شود. حال احساس به شغل و کار را می توان نگرش شغلی معرفی نمود. نگرش شغلی به معناي طرز تفكر فرد نسبت به جنبه هاي مختلف شغلش (حجازی و همکاران، 1390)  و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب مي شود؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی است(McCoach & Colbert,2010).

 

رفتار شهروندي سازماني

رفتار شهروندي سازماني عبارت است از رفتاري فردي و داوطلبانه، كه مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي[11] عملكرد سازمان مي شود (Appelbaum et.al ,2004, Cohen and Kol,2004). به عنوان مثال يک کارگر ممکن است نيازي به اضافه کاري و تا دير وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود اين براي بهبود امور جاري و تسهيل شدن جريان کاري سازمان، بيشتر از ساعت کاري رسمي خود در سازمان مي‌‌ماند و به ديگران کمک مي‌‌کند( 2000،Cropanzano and byrne).

تسهیم دانش        

مجموعه عواملی هستند که بر روی رفتار تسهیم دانش از سوی کارمندان تاثیر گذار می باشند. از مرور ادبیات تحقیقاتی مربوط به حوزه های مدیریت دانش و تسهیم دانش، می توان عوامل مذکور را به دو دسته ی فردی و سازمانی تقسیم کرد.از عوامل فردی می توان به انگیزه کارمند، مالکیت اطلاعات، فواید و اصول اخلاقی وی اشاره کرد. عوامل سازمانی اشاره به فرهنگ سازمانی، رویکردهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت و غیره … دارد. با وجود این، تمامی رویکردهای مدیریت منابع انسانی باعث تقویت و افزایش تبادل دانش نمی شود، رویکردهای نادرست مدیریت منابع انسانی می تواند مضر و زیان آور بوده و بر روی رفتار تبادل دانش کارمندان تاثیر منفی بگذارد (کوری و کرین، 2003).[12] بنابراین، انتخاب رویکردهای مناسب مدیریت منابع انسانی که بتواند باعث تسهیل پروسه ی تبادل دانش در میان کارمندان شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رویکردهای خاصی برای مدیریت منابع انسانی وجود دارند که ثابت شده است که در تشویق رفتار تبادل دانش موثر هستند مانند آموزش و توسعه، پاداش دهی و جبران بر اساس عملکرد (کابررا ، 2005: 47).[13]

 

[1] – Wig

[2] – Kalseth

2 -Buckman

[4] – Nonaka

[5] – Kastro&armaryo&Ronz

 

[6] – Rahe

[7] – Wild and Griggs

[8] – Eueng

[9] – Ribiere

[10] . Pei-Lee Teh, Hongyi Sun

[11]– Efficiency

[12] .Currie and Kerrin, 2003

[13].Cabrera and Cabrera, 2005

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122