پايان نامه بررسي تأثير کنترلهاي داخلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي – مدارک تجربي از اعضاء جامعه حسابداران رسمي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير کنترلهاي داخلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي – مدارک تجربي از اعضاء  جامعه حسابداران رسمي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير کنترلهاي داخلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي – مدارک تجربي از اعضاء  جامعه حسابداران رسمي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله پژوهش 4
1-3- ضرورت انجام پژوهش 8
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- تبیین فرضیه های پژوهش 9
1-6- نوآوری پژوهش 9
1-7- چارچوب نظری پزوهش 10
1-8- قلمرو پژوهش 10
1-9- متغیرهای مستقل و وابسته 11
1-10- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها 11
1-11- ساختار کلی پژوهش 13
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
1-2- مقدمه 15
2-2- مبانی نظری پژوهش 16
2-3- نعریف کنترل داخلی 16
2-4- اثربخشی کنترلهای داخلی 17
2-5- انواع کنترلهای داخلی 18
2-5-1- کنترلهای داخلی عملیاتی 18
2-5-2- کنترلهای داخلی حسابداری 18
2-5-2-1- انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18
2-6- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19
2-6-1- محیط کنترلی 19
2-6-2- سیستم حسابداری 20
2-6-3- روش های کنترلی 21
2-7- قابلیت های کنترل های داخلی 22
2-8- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22
2-9- اجزای کنترلهای داخلی 23
2-10- میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24
2-11- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25
2-12- محدودیتهای کنترل داخلی 28
2-13- محیط کنترلی 29
2-14- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32
2-15- سیستم اطلاعاتی 33
2-16- فعالیتهای کنترلی 36
2-17- نظارت بر کنترلها 38
2-18- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. 39
2-19- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41
2-19-1- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43
2-19-2- تجدید نظر در برآورد خطر 44
2-20- برنامه ریزیحسابرسی 44
2-21- فعالیتهای برنامه ریزی 45
2-22- تاریخچه 47
2-21-1- مطالعات خارجی 47
2-21-2- مطالعات داخلی 49
2-23- خلاصه فصل 51
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه 53
3-2- روش پژوهش 53
3-3- فرضیه های پژوهش 54
3-4- قلمرو پژوهش 55
3-5- مدل تحلیلی پژوهش 55
3-6- تعاریف عملیاتی 56
3-7- متغیرهای پژوهش 58
3-8- جامعه و نمونه آماری 58
3-9- روش و ابزار گردآوری داده ها 60
3-10- ویژگی های فنی ابزار تحقیق 61
3-10-1- روایی ابزار پژوهش 61
3-10-2- پایایی ابزار پژوهش 62
3-11- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها 63
3-12- تجزیه و تحلیل همبستگی 64
3-12-1- ضریب همبستگی 64
3-12-2- ضریب تعیین 64
3-13- خلاصه فصل 65
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 67
4-2- آمار توصیفی 68
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 84
4-4- ضرایب همبستگی 73
4-4-1- ضریب همبسنگی فرضیه اول 73
4-4-2- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول 74
4-4-3- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم 75
4-4-4- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم 75
4-5- رگرسیون 76
4-6- خلاصه فصل 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 80
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 80
5-2-1- نتایج آزمون فرضیه یاول 81
5-2-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 81
5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 82
5-2-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 82
5-3- محدودیتهای پژوهش 83
5-4- پیشنهادهای پژوهش 83
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 83
5-4-2- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 84
منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی

منابع و ماخذ

ابراهیم و حیدی الیزایی. 1380. اصول حسابرسی، جلد اول ، تهران: انتشارات ترمه.

آذر ع،  مومنی م. 1387. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلددوم، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.

اکبری م. 1390. بررسی رابطه محدودیت زمانی و ساختار برنامه حسابرسی بر عملکرد و اجرای حسابرسی”  فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حسابرسی207132/3 .

انصاری ع- م،  شفیعی ح. 1388. بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.دوره16،شماره 58.

پارسائیان ع.1382. حسابرسی(رویکردی یکپارچه).  چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

حساس یگانه ی. رحیمیان ن-ا. 1386. بررسی توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی.مرکز   تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، شماره 47 .

حساس یگانه ی.1384. فلسفه حسابرسی. چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

خاکی  غ-ر.1386. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات بازتاب.

سازمان بورس و اوراق بهادار .1391). دستورالعمل کنترلهای داخلی.

سلیمانی ع، نفری م. 1387. اصول حسابرسی.  جلداول،  نشریه شماره ۸۷ سازمان حسابرسی.

سلیمانی ع، نفری م. 1387. حسابرسی داخلی،  جلد اول،  نشریه شماره ۱۷۴ سازمان حسابرسی.

شلیله م. 1388. رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک.  مجله حسابرس ، شماره 47 .

عربلو ف. 1381. علل ضعف کنترلهای داخلی در ایران از دیدگاه حسابرسان.  پایان نامه کارشناسی ارشد.

کمیته تدوین استاندارد های حسابرسی ،استاندارد حسابرسی 315،”شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت”،پیوست2.

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، استانداردهای حسابرسی. 1392.  چاپ دهم، تهران: انتشارات  سازمان حسابرسی.

مهام  م. 1381. حسابرسی مستقل و کنترلهای داخلی. مجله حسابدار، شماره 147.

مهام ک،  امیر پوریا نسب.   کنترل داخلی چارچوب یکپارچه،  جلد اول، نشریه شماره ۱۱۸ سازمان حسابرسی.

مهیمنی و عبداله‌پور،  راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، نشریه شماره ۱۴۹ سازمان حسابرسی.

نیکخواه آزاد ع. 1379.  بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی. سازمان حسابرسی.  کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی.

ودیعی م-ح،  کوچکی م. 1387. ارزیابی اثربخشی نظام کنترلهای داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند حسابرسی. مجله توسعه و سرمایه، شماره 2 .

Abdel-khalik, A., Snowball, S., & Wragge, J. 1983 The Effects of Certain Internal Audit Variables on the Planning of External Audit Programs. The Accounting Review, LVIII(2), 215-227.

Abdullah, A., & Al-Araj, R. 2011. Traditional Audit versus Business Risk Audit: A Comparative Study – Case of Jordan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 40, 74-91.

Blokdijk, H., Drieenhuizen, F., Simunic, D., & Stein, M. (2006). An Analysis of Cross-Sectional Differences in Big and Non-Big Public Accounting Firms’ Audit Programs. Auditing: A journal of Practice & Theory, 25(1), 27-48. http:// dx. doi.org/10.2308/aud.2006.25.1.27

Calotă, G., & Iana, T. 2009. Risk Analysis – Specific Procedure of the Internal Audit. Annals of the University of Petroşani, Economics, 9(1), 93-100.

Cristina, S., Mariana, M., & Cristina, B. 2010. Monitoring In Credit Institutions-Comparative Approach on Internal Control Systems-The Case of Romania Vs. International Models of Control. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 589-594.

چکیده

حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.

واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی

  فصل اول

كليات

1-1- مقدمه

حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس بايد از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهاي داخلي، براي شناسايي انواع تحريفهاي بالقوه، ارزيابي عوامل مؤثر برخطرهاي تحريف با اهميت و طراحي ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم استفاده مي كند.

نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر   فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،1381، ص63).

تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، 1387، ص127).

ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای  امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،1381 ،ص63).

در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء  جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

1-2- بيان مسأله پژوهش

تحقیق حاضر دربین اعضاء انجمن حسابداران رسمی ایران صورت می گیرد وباتوجه به اینکه این جامعه مأموریت دارد امکاناتی فراهم کند تا اعضا بتوانند خدمات حرفهای خود را در بالاترین کیفیت انجام دهند. در این راستا مسئولیت جامعه ی حسابداران رسمی کوشش در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ منافع گروههای ذینفع و اعضای جامعه است. طبق این استراتژی، منافع عمومی بر منافع جمعی و منافع جمعی بر منافع فردی، رجحان دارد.  بدیهی است تحقیقات وسیعی لازم هست صورت پذیرد تا بتواند به این استراتژی جامه ی عمل بپوشاند.

جامعه ی حسابداران رسمی برای آنکه بتواند با تغییراتی که در نقش و وظیفه ی آن پدید می آید، مقابله کند نیاز دارد نظامهای داخلی خود را پیوسته بازنگری کند تا خود را برای آینده تجهیز نماید  . ساماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی، کوشش در راستای گسترش بازار و تنوع خدمات حرفهای، بهبود و تقویت کیفیت خدمات حرفهای، بالا بردن سطح نظارت بر عملکرد اعضاء و حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا، از جمله فعالیتهایی است که برای سالهای پیشرو در نظر گرفته شده است. ودراین تحقیق سعی خواهد شد به بررسی اثر سیستم های کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی پرداخته شود تاگامی درجهت تقویت کیفیت خدمات حرفه ای اعضاء انجمن برداشته شود.

حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی  میزان وروند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی (GAAS) دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس بايد از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهاي داخلي، براي شناسايي انواع تحريفهاي بالقوه، ارزيابي عوامل مؤثر برخطرهاي تحريف با اهميت و طراحي ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم استفاده مي كند.

کنترل داخلی دارای معانی متفاوتی است یعنی دشوار است که یک تعریف مطلوب به کنترل داخلی ارائه داد. این بخاطر آن است که کنترل داخلی ازدیدگاههای مختلف می تواند تشریح شده ونگریسته شود. با این حال کنترل داخلی به عنوان یک فرایند، که تحت تأثیر اقدامات هیئت مدیره وسایرسطوح ساختارهای سازمانی شرکت تعریف می شود که به جهت ارائه اطمینان معقول برای دستیابی به اهداف شرکت، برنامه ها واستراتژی تحت قوانین مربوطه، دستورالعمل ها، سیاستها وخط مشی ها وقوانین ومقررات طراحی شده است. اخیراً شرکتهای بزرگ، اقدام به گنجاندن گزارشات مدیریتی تفصیلی درمورد اثربخشی وبهره وری سیستم های کنترل داخلی درگزارشات سالانه خود به عنوان یک شاخص حاکمیت شرکتی خوب               کرده اند(لنگ وهمکاران،2011)[1]

با این حال ارزیابی سیستم کنترل داخلی به طور عمده به ارزیابی کیفیت کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی درسه سطح شامل:کنترل داخلی مناسب، کنترل داخلی ناکافی وکنترل داخلی ناکارآمد مبتنی است. اثربخشی سیستم کنترل داخلی شرکت بطور کلی به عنوان پیش نیاز به فرایندهای حسابرسی به رسمیت شناخته شده است. چون آن، عوامل اصلی تعیین کننده ی انتخاب زمانبندی واندازه ای که شیوه ها وروشهای حسابرسی بایدبکاررود یا محدود شود رادرنظرگرفته است. با این حال شرکتها ممکن است روشهای زیادی را به منظورارتقاء وتوسعه ی سیستم های کنترل داخلی خودترکیب نمایند، مثل،تقسیم مسئولیتها، ایجاد حسابرسی داخلی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی الکترونیکی کارآمدوتوجه بیشتر به مهارتهای کارکنان خود بابه اشتراک گذاشتن آنها درآموزشهای دوره ای وسمینارها. بر این اساس سیستم های کنترل داخلی جنبه های زیادی دارد که باید قبل ازشروع به انجام فرایندهای حسابرسی ازجمله ارزیابی قابلیت اطمینان واعتبار شواهد جمع آوری شده، ارزیابی نقاط قوت وضعف جنبه های مختلف سیستم کنترل داخلی مورد بررسی قرارگیرد وسپس برنامه حسابرسی شدید برمبنای نتایج چنین ارزیابیها آماده وتهیه شود. بنابر این، به نظر می رسد ارزیابی کنترل داخلی یک پیش نیاز برای برنامه نویسی  برنامه حسابرسی است که پیش نیازی برای فرایندهای حسابرسی خود است.

دراین زمینه جویس(1976) استدلال کردکه حسابرسان مستقل به جهت فرموله کردن عقیده ونظر درباره ی منصفانه بودن وقابلیت اعتماد بودن صورتهای مالی مختلف با انجام قضاوت حرفه ای درتعیین نوع واندازه ی اطلاعاتی که باید گردآوری شود وبااستفاده از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند.  بر این اساس، فرایندهای برنامه ریزی حسابرسی شامل، آماده سازی برنامه های حسابرسی پس از ارزیابی ساختارکنترل داخلی، قابلیت اطمینان وریسک می باشد. این، با این حال معنی میدهد که،حسابرسان مستقل بایدکنترل داخلی رابه عنوان بخشی از بررسی های حسابرسی مورد ارزیابی قراردهند.با این حال، برنامه ی حسابرسی تمام جزئیات کارحسابرسی لازم برای دستیابی به یک کارحرفه ای تحت موقعیتهای مختلف کنترل داخلی رانشان میدهد. مجموعه وسیعی ازقوانین به اهمیت مرحله ی برنامه ریزی حسابرسی تمرکز دارند وجزئیات بیشتری دراین زمینه پیشنهادکرده اند. به عنوان مثال، استانداردحسابرسی شماره300 به مزاياي اصلي برنامه ريزي مناسب كاربراي حسابرسي صورتهاي مالي اشاره کرده است وحسابرسان راملزم به فعالیتهای برنامه ریزی ازجمله تعیین ماهيت، زمان بندي اجرا و ميزان منابع مورد نياز براي انجام كار حسابرسي کرده است. تا به حسابرسان دررسیدن به تمام کارهای مورد نیاز به روش موثر وکارآمد ومطابق با استانداردهای حرفه حسابرسی ، برای پاسخگویی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. همچنین دراین استاندارد تأکید به ارزیابی ریسک به عنوان بخشی از کنترلهای حسابرسی شده است چون آن، شاخصهای ویژه ای از ریسک تقلب بالا وراهنمایی به حسابرسان که چطور ریسک تقلب را ارزیابی کنند وبرنامه های حسابرسی خودشان را براساس نتایج این ارزیابی تعریف کنند.نتایج نشان میدهد که مرحله ی برنامه ریزی حسابرسی حساسیت بیشتری به ریسک تقلب نشان میدهد.وحسابرسان به ضرورت تغییر برنامه های حسابرسی آگاهترند. ضرورت دارد که حسابرس همه ی اطلاعات ضروری برای شناسایی کامل ریسک های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب را گردآوری وبطورکامل ارزیابی کند. تا پس از کسب یک ارزیابی ازبرنامه ی حسابرسی واحد اقتصادی وکنترل داخلی بتواند پاسخ دهد ونتایج را ارائه دهد. بسیاری از مطالعات انجام گرفته ی پیشین درحسابرسی، به کنترل داخلی بدون توجه به برنامه ریزی حسابرسی تمرکزداشته اند.

با این حال کنترل داخلی دارای اجزای مرتبط ازجمله کنترل محیط، ارزیابی ریسک، کنترل عملیات، ارتباطات ونظارت هست(تاکاهیرو و جیا(2012)[2]. برای مثال، تحقیقی که توسط راهاهله(2011)[3] انجام گرفت به این نتیجه رسید که سیستم کنترل داخلی درسازمانهای عمومی اردن ازمسائل زیادی رنج می برد این مسائل شامل فقدان کارکنان واجدالشرایط، عدم وجود اجزای اصلی سیستم کنترل داخلی، ناتوانی دراستفاده از ابزارهای تکنیکی ضروری درکنترل داخلی وتخصصی نبودن کارکنان حرفه ای بود.                  تحقیق دیگر، توسط عبدالله وآل اراج(2011)[4] صورت پذیرفت که به دو رویکرد مهم درحسابرسی یعنی رویکرد حسابرسی سنتی ورویکرد حسابرسی ریسک کسب وکار تمرکزداشت. این مطالعه با هدف بررسی نقاط ضعف اصلی واساسی روشهای سنتی وچالشهای پیش روی اتخاذ رویکرد حسابرسی کسب وکاررا بررسی می کند. این نتایج نشان داد که حسابرسان اردنی هنوزاز حسابرسی سنتی استفاده می کنند و رویکرد ریسک کسب وکار را برای دلایل زیادی نادیده می گیرند. این بااین حال نشان میدهدکه حرفه ی حسابرسی دراردن درباب اتخاذ جنبه های جدید حسابرسی با چالش مواجه هستندبنابراین مطالعه ی حاضرآمده است تا اثر اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی را بررسی نماید با این حال رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی حسابرسی واثربخشی برنامه ی حسابرسی درتحقیقات قبلی، بویژه درکشورهای درحال توسعه مورد غفلت قرارگرفته است.

تحقیق دیگر توسط (کاراگیورگوس ،2011)[5] صورت گرفت که رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی وکارایی حسابرسی را بررسی کرده اند. وتحقیق دیگر توسط ماوتز و ماینی(1966)[6] صورت گرفت که رابطه ی بین ارزیابی کنترل داخلی واصلاح برنامه ی حسابرسی را بررسی کرده اند. با این حال تحقیق حاضرپلی بین تحقیقات صورت گرفته ی حاضر جهت بسط دانش دراین زمینه خواهد بود. با این حال تشکل نوپای حرفه ی حسابرسی واعضای آن امروز در ایران مشابه مشکلات مطرح درسایر کشورها با مسائل ومشکلات متعددی مواجه هست. که ازاین مسائل ومشکلات، یکی مربوط به کیفیت حسابرسی می باشد. بنابراین مطالعه ی حاضرمطالعات مناسب مرتبط با موضوع حاضر را بررسی خواهد کرد. فلذا مطالعات صورت گرفته پیشین درزمینه های مرتبط با برنامه ریزی برنامه ی حسابرسی دربخش ادبیات تحقیق مرورخواهد شد. با توجه به مطالعات پیشین صورت گرفته دیده میشود که هیچ مطالعه ی خاصی بطور مستقیم ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی واثربخشی برنامه ی حسابرسی را مطالعه نکرده است واین مطالعه درپی این است که آیا ارتباط بین اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی و برنامه حسابرسی اثربخش می باشد واین بخاطر این است که سیستم کنترل داخلی قوی یک پیش نیاز مهم برای یک برنامه ی حسابرسی اثربخش است.

1-3- ضرورت انجام پژوهش

به رغم تاکید موکد استاندارد های حسابرسی 315و330 بر ارزیابی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی حسابرسی، اطلاعات موجود گویای ناکافی بودن تلاشهای حسابرسان برای برآوردن اهداف این استانداردها و رعایت الزامات آنها است. این امر می تواند کیفیت حسابرسی صورتهای مالی در ایران را تا حدود زیادی زیر سوال ببرد.از این رو ، انجام تحقیق دانشگاهی البته با رویکرد حرفه ای فتح بابی است که با توجه به مفاد استانداردهای حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مطالعات صورت گرفته قبلی رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی وعملکرد حسابرسی، رابطه ی بین ارزیابی کنترل داخلی واصلاح برنامه حسابرسی ورابطه ی بین ساختاربرنامه ی حسابرسی وعملکرد حسابرسی رابررسی کرده اند اما بااین حال رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی واثربخشی برنامه ی حسابرسی درتحقیقات قبلی مورد غفلت قرارگرفته است براین اساس مطالعه ی حاضرآمده است تا تأثیراجزای مهم سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی را بررسی نماید. بااین حال این مطالعه پلی برروی شکاف موجود درمطالعات قبلی ایجاد نموده وبه توسعه ی دانش دراین زمینه، بخصوص درکشورهای درحال توسعه که فاقد چنین مطالعاتی هستندکمک خواهدکرد.براین اساس، مطالعه ی حاضر با این هدف صورت می گیرد که بتواند به سوال تحقیق پاسخ دهد:آیا اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی بطور قابل      توجهی به اثربخشی برنامه ی حسابرسی کمک می کند؟

 14- اهداف پژوهش

هدف اصلی

بررسی تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

1- بررسی تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

2- بررسی تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

3- بررسی تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

1– 5- تبیین فرضیه های پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی  دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی دوم پژوهش:  ارزیابی ریسک دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیتهای کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

1 6- نوآوری پژوهش

این مطالعه باهدف توسعه ی سیستم کنترل داخلی به جهت بالابردن اثربخشی برنامه ی حسابرسی درایران انجام می گیرد وهمچنین باعث روشن شدن اثر برخی از اجزاء کنترل های داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی خواهد شدوبه بسط وتوسعه ی دانش دراین زمینه کمک خواهد کرد. با این حال، باتوجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته، مطالعات اندکی به بررسی تاثیر اجزای سیستم کنترل داخلی بر برنامه ی حسابرسی پرداخته اند فلذا دراین تحقیق نوآوری توجه محقق به این بخش می باشد.

1-7- چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری الگویی است که محقق براساس آن روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. درمجموع، چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در پاسخ و حل مسئله نقش دارند می پردازد. ایجاد چنین چارچوبی در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 138،ص 3).

حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی  میزان وروند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی (GAAS) دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند.

1-8- قلمرو پژوهش

در این پژوهش به منظور گرد آوری داد ها از روش پرسشنامه ای استفاده شده است .

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با در نظر گرفتن معیار زمان مقطعی است .

قلمرومکانی پژوهش حاضرنیزکلیه حسابرسان ارشد وبالاتر و حسابرسان عضو انجمن حسابداران رسمی ایران است.

و قلمروزمانی تحقیق حاضر سال 93 می باشد.

1-9- متغيرهاي مستقل و وابسته

دراین تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال های تحقیق ویا آزمون فرضیه ها ، تشخیص متغیرها امری ضروری است. دراین تحقیق دونوع متغیردرنظرگرفته شده است.

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شود بنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(محیط کنترلی، فعالیتهای کنترلی وارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

[1] . Leng & Li

[2]-Takahiro & Jia

[3]-Rahahleh

[4] – Abdullah and Al-Araj

[5].Karagiorgos

[6].Mautz & Mini

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ريسک در پايداري پروژه هاي گودبرداري با لحاظ کردن عدم قطعيت ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122