پايان نامه بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي (نيتروژن و فسفر) بر عملکرد و ميزان اسانس نعناع فلفلي در شرايط آب و هوايي اراک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي (نيتروژن و فسفر) بر عملکرد و ميزان اسانس نعناع فلفلي در شرايط آب و هوايي اراک  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي (نيتروژن و فسفر) بر عملکرد و ميزان اسانس نعناع فلفلي در شرايط آب و هوايي اراک  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه    1
1-1- مقدمه    2
فصل دوم- بررسي منابع    5
2-1- زراعت گیاهان دارویی    6
2-2- مشکلات عمده در تولید و توزیع گیاهان دارویی کشور    7
2-3- تيره نعناع    8
2-4- نعناع فلفلی    10
2-4-1- تاریخچه    10
2-4-2- وجه تسميه    11
2-4-3- مشخصات گیاهشناسی    12
2-4-4- انواع واریته ها    13
2-5- مواد مؤثره نعناع فلفلي    14
2-5-1- خصوصيات مواد مؤثره    14
2-5-2- منتول    15
2-5-3- مراحل سنتز اسانس در گياه    16
2-5-4- تغييرات اسانس نعناع فلفلي در مراحل فنولوژيكي گياه    16
2-6- موارد استفاده    17
2-7- زراعت نعناع فلفلي    18
2-7-1 – آماده سازي زمين    18
2-7-2- کاشت و تکثیر    18
2-7-3- روش کاشت    19
2-7-4- برداشت    19
2-7-5- پس از برداشت    21
2-7-6- کشت،تولید و تجارت جهانی    21
2-8- اكولوژي نعناع فلفلي    22
2-8-1- نیازهای اکولوژیکی    22
2-8-2- تأثیر عوامل محیطی بر مواد مؤثره    23
2-9- احتياجات غذايي گياه    24
2-9-1- تغذیه معدنی گیاه    24
2-9-2- عناصر غذايي مورد نياز گياهان    24
2-10- نیتروژن    26
2-10-1- معرفي عنصر نيتروژن    26
2-10-2- نقش واهمیت نيتروژن در گیاه    26
2-10-3- کمبود نیتروژن    27
2-10-4- فرم های قابل جذب نیتروژن    28
2-10-5- منابع نیتروژن خاک    28
2-10-6- میکرو ارگانیسم های مؤثر بر تثبیت نیتروژن    29
2-11- فسفر    30
2-11-1- عنصر فسفر در گیاه    30
2-11-2- عنصر فسفر در خاک    31
2-11-3- میکروارگانیسم های دخیل در چرخه فسفات    32
2-12- انواع کود    34
2-12- 1- تاريخچه و مشخصات كودها    34
2-12-2- کود اوره    36
2-12-3- کود آمونیوم فسفات    36
2-13- خسارات ناشی از مصرف کود های شیمیایی    37
2-13-1- خسارات زیست محیطی    37
2-13-2- تجمع زیانبار نیترات در محصولات کشاورزی 37
2-13-3- عوارض تجمع نيترات درخاك    38
2-13-4- عوارض نيترات بربدن انسان    38
2-13-5- اثرعوامل محيطي برافزايش نيترات    38
2-13-6- اثرنوع كود، روش مصرف وتغذيه مناسب گياه    38
2-13-7- علل تجمع نيترات    39
2-13-8- راهكارهاي كاهش تجمع نيترات    39
2-14- كودهاي زيستي    40
2-14-1- معرفی کودهای زیستی
40
2-14-2- تاریخچه کودهای زيستي    41
2-14-3- انواع کودهای زیستی    43
2-14-4- كود زيستي سوپر نيتروپلاس    43
2-14-5- كود زيستي نيتروكسين    44
2-14-6- كود زيستي بارور-2     45
2-15- تاثير كودهای شیمیایی بر گياهان دارویی    46
2-16- تأثیر کودهای زیستی بر گیاهان دارویی    50
2-17- تأثیر کودهای زیستی بر سایر گیاهان زراعی    53
2-18- هدف از مطالعه    55
فصل سوم- مواد وروش ها    56
3-1- مشخصات محل انجام طرح    57
3-1-1- زمان و محل اجراي طرح    57
3-1-2- موقعيت جغرافیایی استان مركزي    57
3-1-3- نا همواري ها    57
3-1-4- آب و هوا    58
3-1-5- منابع آب    59
3-2- مشخصات خاك محل اجراي آزمايش    59
3-3- عمليات زراعي    60
3-3-1- آماده سازي زمين طرح    60
3-3-2- كاشت    61
3-3-3- آبياري    61
3-3-4- وجين علف هاي هرز    61
3-4- ماده آزمايشي    61
3-4-1- مشخصات ماده آزمايشي    61
3-4-2- اعمال تيمارها    62
3-5- نمونه برداري    62
3-6- اندازه گيري صفات    63
3-6-1- مساحت برگ    63
3-6-2- تعداد برگ    63
3-6-3- وزن ترو خشك برگ، وزن تر و خشك سرشاخه، وزن بیوماس تر و خشک    63
3-6-4- قطر ساقه    63
3-6-5- تعداد انشعاب ساقه    64
3-6-6- ارتفاع گیاه و طول گل آذین    64
3-6-7- ميزان اسانس برگ و سرشاخه    64
3-6-8- عملكرد اسانس برگ، سرشاخه    64
3-7- اسانس گيري    64
3-8- محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری    65
فصل چهارم – نتايج وبحث    66
-1- نتايج    67
4-1-1-  مساحت برگ    67
4-1-1-1- تأثير نيتروژن بر مساحت برگ    67
4-1-1-2- تأثير فسفر بر مساحت برگ    68
4-1-1-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر مساحت برگ    68
4-1-2- تعداد برگ    69
4-1-2-1- تأثير نيتروژن بر تعداد برگ    69
4-1-2-2- تأثير فسفر بر تعداد برگ    70
4-1-2-3- اثر متقابل نيتروژن وفسفر بر تعداد برگ    71
4-1-3- وزن تر برگ    72
4-1-3-1- تأثير نيتروژن بر وزن تر برگ    72
4-1-3-2- تأثير فسفر بر وزن تر برگ    73
4-1-3-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر وزن تر برگ    74
4-1-4- وزن خشك برگ    75
4-1-4-1- تأثير نيتروژن بر وزن خشك برگ    75
4-1-4-2- تأثير فسفر بر وزن خشك برگ    76
4-1-4-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر وزن خشك برگ    77
4-1-5- وزن تر سرشاخه    81
4-1-5-1- تأثير نيتروژن بر وزن تر سرشاخه    81
4-1-5-2- تأثير فسفر بر وزن تر سرشاخه    81
4-1-5-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر وزن تر سرشاخه    82
4-1-6- وزن خشك سرشاخه    83
4-1-6-1- تأثير نيتروژن بر وزن خشك سرشاخه    83
4-1-6-2- تأثير فسفر بر وزن خشك سرشاخه    84
4-1-6-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر وزن خشك سرشاخه    85
4-1-7- قطر ساقه    86
4-1-7-1- تأثير نيتروژن بر قطر ساقه    86
4-1-7-2- تأثير فسفر بر قطر ساقه    87
4-1-7-3- اثر متقابل نيتروژن وفسفر بر قطر ساقه    88
4-1-8- تعداد انشعاب ساقه    89
4-1-8-1- تأثير نيتروژن بر تعداد انشعاب ساقه    89
4-1-8-2- تأثير فسفر بر تعداد انشعاب ساقه    90
4-1-8-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر تعداد انشعاب ساقه    91
4-1-9- ارتفاع بوته    95
4-1-9-1- تأثير نيتروژن بر ارتفاع بوته    95
4-1-9-2- تأثير فسفر بر ارتفاع بوته    95
4-1-9-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر ارتفاع بوته    96
4-1-10- طول گل آذين    97
4-1-10-1- تأثير نيتروژن بر طول گل آذين    97
4-1-10-2- تأثير فسفر بر طول گل آذين    98
4-1-10-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر طول گل آذين    99
4-1-11- وزن بیوماس تر    100
4-1-11-1- تأثير نيتروژن بر وزن بیوماس تر    100
4-1-11-2- تأثير فسفر بر وزن بیوماس تر    101
4-1-11-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر وزن بیوماس تر    102
4-1-12- وزن بیوماس خشك    103
4-1-12-1- تأثير نيتروژن بر وزن بیوماس خشك    103
4-1-12-2- تأثير فسفر بر وزن بیوماس خشك    104
4-1-12-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر وزن بیوماس خشك    105
4-1-13- ميزان اسانس برگ    109
4-1-13-1- تأثير نيتروژن بر ميزان اسانس برگ    109
4-1-13-2- تأثير فسفر بر ميزان اسانس برگ    109
4-1-13-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر ميزان اسانس برگ    110
4-1-14- عملكرد اسانس برگ    111
4-1-14-1- تأثير نيتروژن بر عملكرد اسانس برگ    111
4-1-14-2- تأثير فسفر بر عملكرد اسانس برگ    112
4-1-14-3- اثر متقابل نيتروژن بر عملكرد اسانس برگ    113
4-1-15- ميزان اسانس سرشاخه    114
4-1-15-1- تأثير نيتروژن بر ميزان اسانس سرشاخه    114
4-1-15-2- تأثير فسفر بر ميزان اسانس سرشاخه    115
4-1-15-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر ميزان اسانس سر شاخه    116
4-1-16- عملكرد اسانس سرشاخه    117
4-1-16-1- تأثير نيتروژن بر عملكرد اسانس سرشاخه    117
4-1-16-2- تأثير فسفر بر عملكرد اسانس سرشاخه    118
4-1-16-3- اثر متقابل نيتروژن و فسفر بر عملكرد اسانس سرشاخه    119
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري    123
5-1- بحث    124
5-1-1- سطح برگ    124
5-1-2- تعداد برگ    125
5-1-3- وزن تر و خشک برگ    125
5-1-4- وزن تر و خشک سرشاخه    126
5-1-5- قطر ساقه    127
5-1-6- تعداد انشعاب ساقه    128
5-1-7- ارتفاع بوته    128
5-1-8- طول گل آذین    129
5-1-9- وزن بیوماس تر و خشک    129
5-1-10- میزان و عملکرد اسانس برگ    131
5-1-11- میزان وعملکرد اسانس سرشاخه    132
5-2- نتيجه گيري    133
5-3- پيشنهادات    134
فهرست منابع    135
منابع و مآخذ    136

منابع و مآخذ

ابراهيم زاده، ح، 1377، فيزيولوژي گياهي، جلد اول،مبحث جذب و تغذيه. انتشارات دانشگاه تهران. صفحه 689.

ابراهيمي، ع، 1379، جايگاه اقتصاد گياهان دارويي در ايران و جهان، همايش بين المللي طب سنتي و مقررات پزشكي.

ابراهيمي، ع، 1379، طرح پيشنهادي ساماندهي تحقيقات گياهان دارويي به شوراي عالي تحقيقات جهاد سازندگي.

احتشامي، م.ر.، آقا عليخاني، م.، چائي چي، م.ر. و خاوازي. ك. 1386. تأثير ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي تحت شرايط تنش كم آبي. دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران. گرگان. ص.123.

احمدي،ن.،1363. فيزيولوژي گياهي، مركز نشر دانشگاهي، ص 105، 106.

اردكاني، م.ر.،. مظاهري، د،. مجد، ف و نورمحمدي، ق،. 1379 . نقش همياري باكتري آزوسپيريلوم در جذب عناصر غذايي ميكرو و ماكرو گندم،. 16-13 شهريور، بابلسر، دانشگاه مازندران. ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران.

اسدي رحماني، ه و فلاح. ع. 1380. ضرورت توليد و ترويج كودها بيولوژيك محرك رشد گياه. مجموعه مقالات ضرورت توليد صنعتي كودهاي بيولوژيك.

اشتال، آ.، 1368. تجزيه و شناسايي مواد دارويي گياهي به روش ميكروسكوپي و كروماتوگرافي، ترجمه صمصام شريعت، ه ، مؤسسسه انتشاراتي مشعل، ص 228، 229.

افشاري پور، س.،1372. روش هاي نوين تجزيه دستگاهي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ص 157.

الياسي آذر، خ.،1369. خاك شناسي عمومي و خصوصي. انتشارات بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه، ص 347.

آمار سطح زير كشت گياهان دارويي ، 1380، دفتر گل وگياهان زينتي و دارويي وزارت جهاد كشاورزي.

آمار صادرات گياهان دارويي طي سال هاي 80-1379، بخش آمار و اطلاعات وزارت بازرگاني.

اميدبيگي، ر.، 1376 . رهيافتهاي توليد و فرآوري گياهان دارويي. جلد دوم، انتشارات طراحان نشر، 438 صفحه.

اميدبيگي، ر.، 1374 . رهيافتهاي توليد وفرآوري گياهان دارويي. جلد اول، انتشارات فكرروز، 215 صفحه.

اميدي، ح، نقدي بادي، گلزاد، ع، ترابي، ح، فتوكيان، م.ح، تأثير كود شيميايي و زيستي بر عملكرد كمي وكيفي زعفران (Crosus sativus L.) ، فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، سال هشتم، شماره 30، صفحه 98.

ايران نژاد، ح. و ق. رسام. ۱۳۸۱ . بررسي تاثير مقادير مختلف ازت و فسفر برعملكرد و ميزان اسانس دانه گياه انسيون. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال.۹۳- نهم شماره اول صفحه ۱۰۱.

آيينه چي، ي.،1370. مفردات پزشكي و گياهان دارويي ايران. انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.ص 272، 273، 281، 282، 1014.

باقرزاده، ك. ۱۳۷۷ . بررسي اثر P.K بر روي ميزان اسانس و تركيب فنلي آويشن در مرحله گلدهي. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم گياهي دانشگاه اصفهان، ۹۰ ص.

بهادری، س،1385، معرفي مواد گزينشگر براي انتقال به گياه دارويي نعناع فلفلي(Mentha piperita )، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي كشاورزي، دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي.

پاكروان، ر. و ملك زاده. ف.، 1347 . بيولوژي ميكروب ها با گياهان. انتشارات دانشگاه تهران.

Abdul-Jaleel, C., P. Manivannan, B. Sankar, A. Kishorekumar, R. Gopi, R. Somasundaram and R. Panneerselvam. 2007. Pseudomonas fluorescens enhances biomass yield and ajmalicine production in Catharanthus roseus under water deficit stress. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 60: 7–11.

Aflatuni, A., 2005. The yield and essential oil content of mint (Mentha spp.) in Northern Ostrobothnia. Academic dissertation to be presented with the assent of the faculty of science, University of Oulu, 150 page.

Albrecht, S. L., Y. Okon, J. Lonquist and R. H. Burris. 1981 Nitrogen fixation by corn-Azospirillum associations in a temperate climate. Crop Sci. 21: 301-306.

Alkire, B.H., Simon, j.E., Craker , L.E.,Nolan, L. and Shetty ,K.1996. Response of Midwestern peppermint (Mentha piperita) and native spearmint (M.spicata L.) to rate and form of nitrogen fertilizer .International symposium medicinal and aromatic plants,Ametierst, Massachusetts, USA, 27-30 Aug.

Allen, M.f., T.S. Moore, and M. Christensen. 1980. Phytohormone, changes in Bouteloua gracilis infected by vesicular-arbuscular mycorrhizae. I. Cytokinin increase in the host plant. Canadian Journal of Botany, 58:371-374.

Arabaci, O. and Bayram, E., 2004. The effect of nitrogen fertilization and different plant densities on some agronomic and technologic characteristic of basil (Ocimum basilicum ). Journal of Agronomy, 3(4): 255-256.

Baser KHC. 1993. Essential oils of Anatolian labiatae. Acta Hort., No. 333, pp: 217

فصل اول

 1-1- مقدمه

در گیاهان مسیرهای متابولیکی خاصی از متابولیسم اولیه گیاه منشعب و منجر به تولید ترکیبات متابولیکی منحصر به فردی می شود. این مسیرهای متابولیکی را متابولیسم ثانویه و مواد حاصل را مواد مؤثره می گویند. به بیان دیگر متابولیسم اولیه منجر به متابولیسم ثانویه می شود که پیش ساخت های متابولیسم ثانویه برخی متابولیت های اولیه نظیر فسفو انول پیرواتPEP ، استیل کوآنزیم آ (Acetyll coA) و غيره هستند. متابولیسم ثانویه در همه گیاهان وجود ندارد و حتی ممکن است بین دو گونه گیاهی مشابه نیز متفاوت باشد. مقدار مواد مؤثره در گیاه بسیار کم می باشد. گیاهان دارای مواد مؤثره را گیاهان دارویی می گویند (صفری، 1380).

متابولیت های اولیه شامل ترکیبات بیوشیمیایی مهم یعنی کربوهیدرات ها، پروتئین ها وچربی ها می باشند. سایر ترکیبات بیوشیمیایی گیاهی که به این سه گروه متعلق نباشند به عنوان متابولیت های ثانویه شناخته می شوند که دامنه وسیعی از مواد را شامل می شوند (حبيبي خانیانی، 1384).

کشور ایران به دليل تنوع آب و هوايي و اکولوژیک جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در پهنه ای از جهان که در برگیرنده سه ناحیه رویشی اروپا – سیبری، ایرانو-تورانی وخلیج و عمانی می باشد از تنوع گونه ای قابل توجهی برخوردار است. به طوریکه امروزه با پیشرفت علم گیاهشناسی مدرن تعداد گونه های شناخته شده در آن به 8000 گونه بالغ می گردد. قطعاً در میان این تعداد از گیاهان،بخش قابل توجهی در ردیف گیاهان دارویی قرار می گیرند (مظفريان، 1387).

استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها نسبت به دیگر روش های مداوا از جمله شیمی درمانی، هیدرو تراپی، طب سوزنی، هومیوپاتی و غيره قدمت چندین هزار ساله دارد و تا اوایل قرن گذشته مهمترین منبع دارو در درمان بیماریها به شمار می رفت (بهادري، 1385).

طبق برخی سنگ نوشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصری ها و چینی ها در زمرۀ اولین اقوام بشری بودند که فراتر از بیست و هفت قرن پیش از میلاد مسیح از گیاهان به  عنوان دارو استفاده برده اند و حتی برخی از آنها را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت کرده اند (ولاگ و استودلا، 1371).

بقراط حکیم بنیانگذار طب ونیز ارسطو شاگرد او درمان را بر پایه گیاهان انجام می دادند. آنها علاوه بر گیاهان رويش يافته در منطقه یونان از گیاهان مناطق دیگر نیز استفاده می کردند. بعد از آنها یکی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراست مکتب درمان با گیاه را پایه گذاری کرد (فلوك، 1368).

از قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا، محمد زکریای رازی ودیگران به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند وگیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کرده و کتاب های معروفی چون قانون و الحاوی را به رشتۀ تحریر درآورند (ولاگ و استودلا، 1371).

طی بررسی های دقیق گیاهان ایران که فهرست آنها در کتاب فرهنگ نامهای گیاهان ایران آورده شده قریب به 569 جنس از جنس های گیاهی ایران دارویی هستند که در برگیرنده حدود 2300 گونه است. تعدادی از این گیاهان به صورت معرفی شده یا کاشته شده به ایران آورده شده اند و در ردیف گیاهان دارویی بومی نیستند. از این تعداد 80 جنس آن در ردیف گیاهانی است که به ایران وارد شده و در نقاط مختلف ایران کاشته شده اند. در میان این گیاهان 116 جنس در ردیف گیاهان معطر و رایحه دار است که دربرگیرنده 836 گونه می باشد که اغلب آنها متعلق به تیره های آفتاب گردان، نعناعيان و چتریان می باشد (مظفريان، 1387).

زمینه های استفاده از گیاهان دارویی بسیار وسیع و روبه افزایش است. در صنایع آرایشی – بهداشتی به عنوان شوینده و مواد آرایشی، در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده، طعم دهنده، چاشنی و ادویه، در داروسازی وپزشکی به عنوان دارو، طعم دهنده دارو و یا در استخراج مواد مؤثره از ديگر گیاهان، همچنين در صنایع مختلفی نظیر لاستیک سازی،چسب سازی، نساجی و… از این گیاهان ارزشمند استفاده می شود(صالحی، 1382).

كميت و کیفیت مواد مؤثره یک گیاه تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد. محصول زراعی یک گیاه دارویی از نظر اقتصادی زمانی مقرون به صرفه است که مقدار مواد مؤثره آن به حد مطلوب رسیده باشد.

از آنجاییکه که گیاهان دارویی که در طبیعت به صورت وحشی یافت می شوند، در محدوده های جغرافیایی گسترده ای می رویند و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنين استفاده از رویشگاه های گیاهان طبیعت موجب نابودی آنها مي شود، از این رو، به جای انهدام ومصرف گیاهان رویشی طبیعت باید نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی وباغی اقدام نمود(معقول، 1377).

نکته قابل توجه در کشت گیاهان دارویی حفظ استعداد های اصیل ژنتیکی، پس از غنی شدن آنها از مواد مؤثره تحت تکنیک های زراعی است (اميد بيگي، 1374).

نعناع فلفلی گیاهی از تیره نعناعیان است که در زمانهای قدیم رومی ها و مصریان از آن استفاده می کردند. اسانس موجود در این گیاه 5000 سال پیش یافت شده است. کشت این گیاه به علت استفاده های فراوان در صنایع دارویی، آرایشی-بهداشتی، غذایی وتولید سموم بیولوژیک از اهمیت بالایی برخوردار است(زرگري، 1379).

از مهمترین عوامل مؤثر بر کمیت وکیفیت اسانس گیاهان دارویی عناصر غذایی خاک است لذا تعیین نوع، میزان دقیق و مصرف صحیح کود تاثیر مهمی در امر تولید و افزایش مواد مؤثره  خواهد داشت(معقول،1377).

امروزه کاهش مصرف کود های شیمیایی در تولید محصولات زراعی با استفاده از کود های زيستي به عنوان جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی پر مصرف، از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی، مزیت هایی را به دنبال دارد(مرادی، 1388).

فصل دوم:« بررسی منابع »

2-1- زراعت گیاهان دارویی

توجه به كشت و توسعه گياهان دارويي در جهان، از زمان برگزاري چهارمين كنگره بين‌المللي حفظ و سلامت جهاني فائو در سال 1986 و قرار گرفتن داروهاي گياهي در انبوه داروهاي جهاني آغاز و باعث شد كه تقاضاي جهاني اين محصولات به طور فزاينده‌اي افزايش يابد. تمايل به توليد گياهان دارويي و معطر و تقاضا براي محصولات طبيعي به خصوص در شرايط كشت اكولوژيك در جهان رو به افزايش مي باشد  .(Carrubba et al., 2002)كشت اكولوژيك گياهان دارويي، كيفيت آن ها را تضمين كرده و احتمال اثرات منفي روي كيفيت دارويي و عملكرد آنها را نيز كاهش مي دهد .(Griffe et al., 2003)

به دنبال آن كشورهاي مختلف نسبت به برنامه‌ريزي كشت و توليد انبوه گياهان دارويي در سطوح صنعتي و بهره‌برداري و استفاده از آنها در صنايع دارويي، غذایی، بهداشتي و آرايشي اقدام نمودند و در كنار آن، بازرگاني بين‌المللي اين محصولات با رونق روزافزوني روبه‌رو شد. متأسفانه، در كشور ما به رغم وجود پيشينه بسيار طولاني در مصرف گياهان دارويي و گذشته درخشان خود در مورد  دانش گياهان دارويي و وجود دانشمنداني همچون ابوريحان بيروني، ابن سينا و رازي، همچنين تنوع فراوان گونه‌هاي دارويي (تقريباً دو برابر تعداد گونه‌هاي چندين كشور اروپايي) به عنوان يك منبع غني طبيعي از ديدگاه اقتصادي و در نتيجه توانايي‌هاي بالقوه در توليد و صاردات گياهان دارويي ، هنوز آن طور كه شايسته است در زمينه شناسايي، اهلي كردن و كشت انبوه اين گياهان گام اساسي برداشته نشده است. بنابراين با شناخت ومطالعه روند توليد وتجارت گياهان دارويي ايران و به دنبال آن توجه دقيق و جدي به اين مهم، مي‌توان علاوه بر تامين نياز صنايع داروسازي كشور نسبت به مواد مؤثره دارويي، درآمد ارزي قابل توجهي از صاردات فرآورده‌هاي گياهان دارويي كسب نمود(باقري و همكاران، 1384).

بررسي توليد و صادرات گياهان دارويي ايران نيز لزوم توجه به توليد زراعي اين گياهان را نشان مي‌دهد.

توليد زراعي اين گياهان پس از گذار از مرحله امكان سنجي كشت و توليد مزرعه‌اي نيازمند يك بررسي و توجيه اقتصادي جهت تصميم‌گيري و برنامه ريزي در خصوص آن ، با توجه به هزينه‌ها و درآمدها مي‌باشد.

بررسي اقلام توليدي و صادراتي در گياهان دارويي حكايت از اهميت توليد زراعي به جاي روشهاي سنتي و بهره‌برداري از عرصه‌هاي طبيعي دارد. ضمن اينكه با افزايش جمعيت كنوني و فشاري كه بر عرصه‌هاي طبيعي وجود دارد، اصولاً حجم تقاضاي گسترده كنوني جواب داده نخواهدشد مگر با روش هاي مناسب توليد زراعي اين گياهان (وجداني و سلگي، 1384).

از عمده اهداف و انگيزه‌هاي كشاورزان در انتخاب گياه دارويي به عنوان يك گياه زراعي، افزايش بهره وري آنها در مقايسه با ساير محصولات زارعي مي‌باشد به ويژه آنكه برخي از انواع اين گياهان در شرايط آب وهوايي نامساعد و محدود نيز قابليت كشت و توليد را دارند (باقري و همكاران، 1384).

2-2- مشکلات عمده در تولید و توزیع گیاهان دارویی کشور

عمده ترين مشكل گياهان دارويي در كشور استاندارد نبودن و عدم كنترل كيفي و كمي داروهاي گياهي، نبود بازار داخلي مناسب به دليل عدم تجويز پزشكان، سيستم توزيع نامناسب (عطاري ها)، عملكرد ضعيف برخي از تجار ايراني، ضعف در فنآوري و تهيه داروهاي گياهي به دليل عدم آگاهي كشاورزان از اصول صحيح كشت و بهره برداري ،خشك كردن، ضعف سيستم بسته بندي، نحوه انبار داري و انبار سازي، ضعف در اطلاع رساني، نبود صنايع تبديلي در مناطق مختلف و کشت اصولی و علمی این گياهان می باشد. مهم تر اينكه اين صنعت داراي يك متولي خاص و دلسوز نبوده و عدم هماهنگي بين سازماني به اين سوء مديريت قوت مي‌بخشد.

بسياري از تواناييهاي كشور در پس موانع ومشكلات عديده‌اي پنهان مانده‌اند.اهم اين مشكلات ريشه در عدم وجود برنامه جامع و ملي دارد كه متأسفانه مديران كشور با اين مسأله به صورت استراتژيك برخورد نمي‌كنند.

هر سازمان و ارگاني در عمل، بر مبناي نياز سنجي و اولويتهاي درون سازماني اقدام به فعاليت مي‌كند كه نتيجه آن كارهاي پراكنده و تكراري است و نتايجي موضعي و كمرنگ به همراه دارد. به علاوه اكثر قراردادهاي بسته شده در اين صنعت به نفع كارخانه است و در نهايت اينكه به دليل عدم اعتماد كشاورزان به پيشنهاد اين مراكز فشار بر عرصه هاي طبيعي زياد مي‌شود كه خود بحثي مفصل را مي‌طلبد.

از سوي ديگر هر چند حضور بخش خصوصي براي مديريت اين شبكه از نظر مديريتي آرماني به نظر مي‌رسد ولي شايد بهتر باشد براي جلوگيري از ايجاد مشکل، سازمان هايي نيمه دولتي به عنوان هسته مركزي اين آژانس بازاريابي فعاليت كنندو اين شركت هاي خصوصي كه از كمك هاي دولتي بهره‌مند هستند، در زمينه‌هاي مختلف با اين هسته مركزي به تبادل اطلاعات و خدمات و كالا بر اساس تعرفه‌هاي منصفانه بپردازند. اين زمينه شامل همكاري بازاريابي كارخانه‌هاي فرآوري و بسته بندي براي اعلام نياز همكاري شركتهاي خصوصي براي ترويج، بستن قرارداد با كشاورزان، ارائه مشاوره‌هاي علمي و مالي، بيمه محصولات وغيره براي تأمين نياز است.

در عرصه بين المللي بايد به استانداردهاي جهاني توجه شود و با توجه به ذخاير فيلوژنتيكي غني موجود، تحولي عملي در اصول كشت و فرآوري اين گياهان لازم به نظر مي‌رسد كه مي‌تواند هزينه‌هاي خود را به عنوان بودجه‌اي با حداقل ثابت و بسته به سود شبكه تامين نمايد(نيرومنش و همكاران، 1384).

یکی از مشکلات مهم موجود بر سر راه رشد و توسعه گياهان دارويي بازار يابي محصولات آن مي‌باشد. بازار يابي صحيح سبب مي‌شود تا محصولات بر اساس نياز مصرف كنندگان توليد و به نحوه بهداشتي و مورد پسند در اختيار آنان قرار گيرد. به دليل ويژگي هاي خاص گياهان دارويي نظير فساد پذيري، توليد فصلي و حجيم بودن، بازار يابي محصولات آن از حساسيت بالايي برخوردار است .

عمليات بازار يابي شامل انبارداري ،حمل و نقل،درجه بندي ،بسته بندي و تبديل مي‌باشد. در سازمان بازار يابي نيز توليد كنندگان، واسطه ها و مصرف كنندگان نقش عمده را ايفا مي‌نمايد(رحيمي، 1384).

هزينه‌هاي بازاريابي بايد از سوي كارخانجات دارای صنایع تبدیلی گیاهان دارویی به عاملين بازاريابي پرداخت شود. علت اين گونه اختصاص سود اين است كه فرآورده‌هاي دارويي قيمتي بسيار بالاترازخود آن گياهان به صورت تر و يا خشك دارند. از سوي ديگر اين شبكه بازاريابي بدليل فعاليت درعرصه بين المللي براي كارخانجات سودي سرشار به همراه خواهد داشت. به نظرمي رسد عملكرد اين سيستم بسيار گران است كه تمام قسمتهاي ذينفع به صورت كاملاً منصفانه به ادامه فعاليت اقتصادي علاقه نشان مي‌دهند.

2-3- تيره نعناع

تيره نعناع داراي صفات و اختصاصات بسيار با اهميت است. اختصاصات مزبور به قدري روشن و قابل تشخيص اند كه اين تيره را بايد از اولين تيره هاي مشخص شناخته شده توسط گياه شناسان دانست.

بر اساس ساختمان گل، نعناعیان یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین خانواده های گیاهی رده عالی محسوب مي شوند. این گیاهان در تمامی نقاط جهان به جز قطب شمال وقطب جنوب پراکنش دارندو بیشترین دامنه انتشار آنها در منطقه مدیترانه است , 2005) Aflatuni).

گياهان اين تيره گیاهانی عموماً علفی، یکساله یا پایا و دارای ساقه های راست یا خزنده اند. بعضی از آنها ظاهر بوته مانند و ساقه های چوبی شده فراوان دارند.

از مشخصات این گیاهان آن است که ساقه های چهار گوش دارند. از قاعده ساقه آنها نیز غالباً ساقه های فرعی منشأ می گیرد که حالت خزنده در سطح زمین پیدا می کنند ویا درون خاک وارد گردیده به صورت ساقه های زیر زمینی در می آیند. در انواع چند ساله این گیاهان،ساقه های مسن، ظاهر مدور دارند.

عدۀ زیادی از گیاهان تیره نعناع، به سرعت تحت تأثیر شرایط متفاوت محیط زندگی قرار می گیرند، مانند آنکه انواعی از آنها که در دشت ها و اماکن مرطوب می رویند اگر به محیط های خشک منتقل شوند، به سرعت تغییراتی از نظر سازش و تطابق با شرایط محیطی حاصل می کنند تا تحمل آنها در مقابل تعرق، زیاد شود. به طوری که برگ های آنها پوشيده از کرک می شود، یا کنارۀ پهنک برگ های آنها به سمت پایین خمیدگی پیدا می کند، یا روزنه ها به حالت فرو رفته در بشره باقی می مانند، یا ممکن است هیپودرم آنها به صورت کاملا کلانشیمی درآید و یا برگ حالت نسبتا ضخیم و چرمی پیدا کند. حتی سطح برگ ممکن است کاهش حاصل نماید به حدی که به کلی از بین برود. (زرگري، 1376). این گیاهان برای سهولت در گرده افشانی سازگاری هایی مانند شکل ظاهری گل، رنگدانه ها و تراوش شهد پیدا کرده اند(Aflatuni, 2005).

گیاهان تیره نعناع، عموماً برگ های متقابل، گاهی ساقه آغوش و به ندرت فراهم دارند و برگ ها همیشه ساده اند. بشره ساقه و برگ این گیاهان، غالباً پوشیده از تارهای ترشحی وغیر ترشحی به اشکال مختلف است.(امید بیگی، 1376 )

گل های آنها کامل، نامنظم، نر- ماده و مجتمع به صورت دسته هایی واقع در محور ساقه یا در قسمت انتهایی آن است. این گیاهان دارای کاسه گل پیوسته بوده که عموماً دارای 5 تقسیم یا دندانه می با شد و بر روی کاسه گل گاهی خطوط برجسته و گاهی اوقات کرک وجود دارد که در شناسایی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.(زرگری، 1376 )

این خانواده یکی از بزرگترین خانواده های گیاهی برای ارزیابی و بررسي وقایع متابولیسم ثانویه است.

مواد مؤثره عمده نعناعیان، اسانس های ترپنوییدی و مواد فنلی گوناگون است.بیشتر ترپن ها و دیگر ترکیبات درغدد ترشحی برگ ها، ساقه ها و اندام زایشی اين گياهان تجمع یافته اند .(Aflatuni, 2005)

جام گل در این گیاهان دارای اشکال متنوع بوده وعموماً به چهار صورت زیر می باشد:

1- جام گل دارای دو لوب مشخص

2- جام گل به علت عدم رشد لوب فوقانی به ظاهر دارای یک لوب

3 – جام گل مرکب از پنج لوب مساوی یا تقریباَ مساوی

4 – جام گل فقط دارای لوب تحتانی منقسم به پنج لوب

پرچم آن ها حالت دی دینام دارد. مادگی دو برچه ای، خامه ژینوبازیک و میوه چهار فندقه محتوی دانه های بدون آلبومن است.

گیاهان این تیره از نظر مشخصات تشریحی دارای ویژگی های عمومی به شرح زیر می باشند:

1- انواع علفی آنها عموماً دارای دسته های کلانشیم در زوایای ساقه زیر بشره اند. وجود این حالت باعث می گردد که ساقه این گیاهان ظاهر چهار گوش پیدا کند.

2 – دسته های چوب – آبکش پسین در آنها معمولاً به وضع غیر ممتد و جدا از هم دیده می شود.

3 –  بشره ساقه و برگ این گیاهان، غالباً پوشيده از تارهای ترشحی و غیر ترشحی به اشکال مختلف است .

4- تارهای ترشحی اسانس در آنها دارای پایه یک یا دو سلولی منتهی به یک برجستگی 4 تا 8 سلولی و یا بیشتر است. اسانس ترشح شده معمولاَ خارج از دیوارۀ سلولزی در زیر کوتیکول جمع می شود و این خود باعث می شود که بشره در همان ناحیه کمی متورم جلوه نماید(زرگری،1376).

تیره نعناع منبع سرشار از گیاهان اسانس دار معطر است. برای مثال می توان گونه هایی از مریم گلی، اسطوخودوس، رزماری، نعناع و فراسیون را نام برد. این گیاهان در صنایع دارویی و آرایشی استفاده می شوند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي هاي زراعي و عملکرد ذرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122