پايان نامه بررسي تأثير کيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان در بانک قرض الحسنه مهر ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بررسي تأثير کيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان در بانک قرض الحسنه مهر ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 94 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  بررسي تأثير کيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان در بانک قرض الحسنه مهر ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 3
1-2-ضرورت مطالعه 6
1-3-اهداف مطالعه 8
1-4-فرضیات مطالعه 9
1-5-تعاریف و مفاهیم 9
1-5-1-مشتری 9
1-5-2-رضایت مشتری 10
1-5-3- اندازه گیري میزان رضایت مشتریان و مدل کانو 14
1-5-4-مفهوم خدمات و ویژگی های آن 16
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
2-1-مطالعات داخلی 21
2-2-مطالعات خارجی 30
فصل سوم: تئوری و روش پژوهش
3-1-مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل 34
3-2-مدل ارزیابی کیفیت سروپرف (SERVPERF) 37
3-3- آزمون همبستگی پیرسون 40
3-4- آزمون فریدمن 43
3-5-مقیاس هاي اندازه گيري نگرش 43
3-6-نوع روش تحقیق 45
3-7-روش گردآوری اطلاعات 45
3-8-روش نمونه گیری 46
3-9-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
4-1- ویژگی های آماری و توصیفی نمونه مورد بررسی 49
4-2-توزیع فراوانی و سطوح رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران 51
4-3- مهمترین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان و مشکلات موجود در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران ازدیدگاه مشتریان 52
4-4-نتایج آزمون فرضیات مطالعه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 53
4-4-1-آزمون فرضیه فرعی اول 53
4-4-2-آزمون فرضیه فرعی دوم 54
4-4-3-آزمون فرضیه فرعی سوم 54
4-4-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم 55
4-4-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم 55
4-4-6-آزمون فرضیه اصلی 56
4-5-نتیجه گیری 57
4-6-نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 58
4-7-رتبه بندی عوامل پنچگانه تشکیل دهنده مدل سروپرف 60
4-8-رتبه بندی شاخص های معیار عوامل محسوس 62
4-9- رتبه بندی شاخص های معیار اعتماد 63
4-10- رتبه بندی شاخص های معیار پاسخگویی 64
4-11- رتبه بندی شاخص های معیار اطمینان 64
4-12- رتبه بندی شاخص های معیار همدلی 65
4-13- رتبه بندی تمام شاخص های مدل سروپرف 66
فصل پنجم: خلاصه نتایج و پیشنهادات
5-1- خلاصه مطالب 70
5-2-نتیجه گیری و پیشنهادات 72
منابع
منابع فارسی 77
منابع انگلیسی 80
چکیده انگلیسی 83

منابع

منابع فارسی

حسینی، م.ح، احمدی نژاد، م. و قادری، س. (1389)، بررسی وسنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت. بررسی های بازرگانی، شماره 42

حسینی، م.ح، و قادري، س. (1389)، مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، چشمانداز مدیریت بازرگانی شماره 3، پیاپی 36، ص 115-89.

حسینی، ی، (1382)، آمار ناپارامتریک، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

دلخواه، ج. و دیوانداری، ع. (1384)، تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانک داری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن، فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره 37.

سایت حرکت (http://www.harkat.com)، (1388)، توسط ساسان مهران‌پور.

سرافراز، ا.، مالكي نيا، ن. و عسگري آلوج، ح. (1390)، بررسي اثربخشي تسهيلات صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) در توسعه تعاون، پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار، سال دوم، شماره اول، صفحه 77-88.

سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازي، ا. (1376)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، موسسه نشر آگه، تهران. حسین پور،م. (1391)، بررسي عوامل موثر بر جذب مشتري در بانك ها مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي شيراز، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ارسنجان.

سمیع زاده، ر. (1388)، آموزش نرم افزار spss، ناشر پارس بوک.

سیمونز، ف. و موناجی، ج. (1382)، مدیریت خدمات، استراتژي، عملیات و تکنولوژي اطلاعات، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدي، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی.

شریعتی، ع. (1389)، بررسی عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها. سایت ali-shariatifar.blogfa.com/post-2.aspx)

شفيعي، م. (1385)، اندازه گيري کيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سروکوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تأكيد بر خدمات سپهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

شهرکی، ع.، چهکندی، م. و ملاشاهی، ع. ( 1389)، بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران، ارسال شده توسط مخاطب پایگاه مقالات علمی مدیریت SYSTEM.PARSIBLOG.com تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت.

طالقانی، م. و میرموسوی، س.ب. (1390)، سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی، سایت بانک مقالات بازاریابی ایران. تاریخ دریافت از سایت

عادل، آ و مومنی، م. (1386)، آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات سمت، ص 23.

عظیمی، س. (1381)، بررسی عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوع در بانک رفاه ( از دیدگاه مشتریان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت.

علي محمدي، م. (1381)، مديريت ارتباط با مشتري. ماهنامه علمي و آموزشي تدبير، شماره 129، ص

فتحیان، م.، شفیعا، م.ع.، و شهرستانی، م. (1388)، تاثیرتحقق بانکداري الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانکها مطالعه موردي بانک ملی ایران. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی.

فروزنـده دهکردی، ا.، عامل اردستانی، ح. و یزدانیان، ح. (1390)، تأثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان در بانک صادرات اصفهان) سایت بانک مقالات بازاریابی ایران. تاریخ دریافت از سایت

کاتلر، ج.، و آرمسترانگ، م. (1383)، اصول بازاریابی، چاپ آتروپات. مترجم بهمن فروزنده. ص

کاظمی، م. و مهاجر، ش. (1388)، رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوین مشهد، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره 10، ص 103-91.

کاووسی، م.ر، و سقایی، ع. (1384)، روش های اندازه گیری رضایت مشتری. نشر سبزان. ص۶-۵.

کریستوفر، ل. و رایت، ل. (1382)، اصول بازاریابی و خدمات، ترجمه دکتر ابوالفضل تاج زاده، چاپ اول، تهران: سمت.

مجیدی نیا، م. (1382)، بررسی عوامل مرتبط با رضایت مشتریان از تسهیلات بانکی .بانک و اقتصاد، شماره 43، ص 20-24.

محمد پورزرندی، م. ا.، و نجفی، م. (1391)، بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي بر رضايتمندي مشتريان، فصلنامه مديريت، سال نهم، شماره 26، ص 42-29.

محمدي، ا. (1383)، مشتري مداري وتکريم ارباب ورجوع. انشارات رسا. ص

ناظمی، ش.، مرتضوی، س.، و راحتی، ت. (1384)، نقش شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد). مجله علوم انساني و اجتماعي، سال پنجم، شمار ه ي نوزدهم، ص 97-122.

نبی زاده شهربابکی، ف، صفرنیا، ح. و عباسی، ع. (1390)، بررسی نقش و جایگاه عوامل موثر در کیفیت خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان کلیدی بانک های دولتی شهرستان کرج، مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 7، ص 161- 176.

نوری، ا. و فتاحی، ک. (1390)، اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چن د‌معیاره رضایت (MUSA)، پژوهش های مدیریت دوره 15 شماره ص 205-229.

منابع انگلیسی

Al-Hawari, M., Ward, T., and Newby, L., (2009), The Relationship between Service Quality and Retention within the Automated and Traditional Contexts of Retail Banking, Journal of service Management, 20(4), PP 455-472.

Brady, M.K., Cronin, J.J. and Brand, R.R. (2002), Performance only Measurement of Service Quality: a Replication and Extension , Journal of Business Research, 55(1), PP 17-31.

Chen C.FU, (2008), Investigating structural relationships between service quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for air passengers: Evidence from Taiwan, Journal of Transportation Research, part A42.

Cohen, D., Gan, Ch., Yong, H. and Choong, E. (2006), Customer satisfaction: A stady of bank customer retention in New Zleand. Discussion Paper No. 109.

Cronin J.J., Taylor S.A. (1992), Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension; Journal of Marketing,No: 56.

Ghobadian, A., Speller, S., and Jones, M., (1994), Service Quality: Concepts and Models, International Journal of Quality & Reliability Management, 11(9), PP 43-66.

Gonzalez, M.E.A, Comesana, L.R, and Brea, J.A.F. (2007), Assessing tourist behavioral intention through perceived service quality and customer satisfaction. Journal of Business Research. No: 60.

Gronroos, C., (2001), Service Management and Marketing, Willey.

Guo, X., Duff, A., & Hair, M. (2008), Service Quality Measurement in the Chinese Corporate Banking Market, International Journal of Bank Marketing, 26(5), PP 305-327.

Halstead,D.(1999). The use of Comparison Standards in Customer satisfaction Research and Management, Journal of Marketing Theory and Practice.

Imtiyaz, A.S, (2004); Adoption and use of Internet Banking in the Sultanate of oman; An Exploratory study; www. Arravdev.com/commerce/jibc/0406-07 asn.

Karatepe, O. M, Yavas, U, and Babakus, E. (2005), Measuring service quality of banks: Scale development and validation. Journal of Marketing, No 62.

Khondaker, M.S., and Mir, M.Z, (2011), Customer satisfaction measurement for the state-owned banks in the developing countries – The case of Bangladesh, University of Wollongong Research Online.

Kirti,D and, Anil, D. (2009), Customer expectations and perceptions across the Indian banking industry and the resultant financial implications, Journal of Services Research; Vol. 9 ,Issue 1, PP 31.

Krishnan, A, Guru; S, vaithilingam and other (2004); Electronic Banking in Malaysia: ANote on Evalution On Evaloution of services and consumer Reactions. www. Arravdev.com/commerce/jibc/0001-07 html.

Liang, C., Chen, H., & Wang, W. (2008), Does online relationship marketing enhance customer retention and cross-buying?, Service Industries Journal, 28 (6), PP 769-787

Othman, A and Owen, l. (2002), Adopting & Measuring Customer Service Quality (sq) in Islamic Banks, International Journal of Islamic Financial Services. Vol.3, No. 1.

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L.(1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing,. 49 (4), PP 41-50.

Raed, A, Evants, j, Mahate, A (2004); Internet Banking in Emergency Market (the case of jordon-ANote); arravdev.com/commerce/jibc/0306-03

Sahut, J-M; Kucerova, Z (2003); Enhance Banking Service Quality with Quality Function Deployment Approwch.

Siddiqi, O. (2011), Interrelations between Service Quality Attributes, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in the Retail Banking Sector in Bangladesh, International Journal of Business and Management, Vol 6, No 3.

Zeithaml, V A., Bitner, M, Service Marketing, McGraw Hill, Singapore, 1996.

چکیده

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. مطالعه حاضر با هدف سنجش کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعب شیراز و مرودشت) و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات بانکی با رضایتمندی مشتریان انجام شده است. در این پژوهش از مدل سروپرف به منظور ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شد. جامعه آماري این مطالعه مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر شیراز و مرودشت و نمونه آماري متشکل از 150 نفر از مشتریان بوده است. اطلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه در سال 1393 جمع آوری گردید. نتایج تحلیل استنباطی داده ها که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد، نشان می دهد با افزایش هر یک از معیارهای مورد بررسی (اعتماد، اطمینان، پاسخگویی، همدلی) رضایتمندی مشتریان افزایش می یابد. همچنین کمترین تا بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب متعلق به معیارهای اطمینان، پاسخگویی، همدلی و اعتماد است. بنابراین با تاکید هر چه بیشتر بر روی عوامل دارای ضریب همبستگی بالاتر، می توان رضایتمندی مشتریان را بیشتر افزایش داد. بعلاوه بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی شاخص های مؤثر بر رضایتمندی مشتریان، شاخص “آگاهی، تخصص، دانش و مهارت رئیس شعبه و کارکنان” مهمترین عامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از بانک مهر ایران و شاخص “امکانات فیزیکی و رفاهی بانک” کم اهمیت ترین عامل از منظر مشتریان بوده است و سایر شاخص ها مابین این دو عامل قرار گرفته اند.

 

واژه های کلیدی: کیفیت خدمات بانکی، رضایتمندی مشتری، مدل سروپرف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن

 

 فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مشتری، یکی از عوامل مهم محیطی برای هر سازمان است. از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فرآورده های شرکت یا سازمان را خریداری می کند، یا به عبارت دیگر مشتری کسی است که کالا و یا خدمات دریافت می کند. امروزه این تعریف دیگر رسا و کامل نمی باشد. مشتری در واقع کسی است که شرکت یا سازمان مایل است تا با ارزش هایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر بگذارد. موفقیت تمام سازمان ها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر قرار خواهد داد. از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاده مجدد، تمایل برای توصیه به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند (کاووسی و سقایی، ۱۳۸۴). صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را یکی از مهم ترین وظایف و اولویت های مدیریت شرکتی برشمرده و لزوم پایبندی و همبستگی پایدار مدیران عالی را به جلب رضایت مشتریان، پیش شرط اصلی موفقیت آنها و سازمان تلقی کرده اند. امروزه تمام سازمان ها به دنبال جذب مشتري و افزايش رضايتمندي او هستند، اين مساله به خصوص در بانك ها كه در ارتباط دائم با مشتريان هستند، اهميت ویژه ای دارد (علی محمدی،1381).

بانك موسسه‌اي است مشتري مدار كه بايد به جلب و جذب مشتري و همچنين افزايش رضايت مشتريان و حفظ مشتري اقدام نمايد. چرا که مشتري سرمايه‌ اصلي بانك است، بدون مشتري بانك بي‌معنا است و نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. نقش بانك ها در جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات آن چنان با طبع اقتصادی و اجتماعی جوامع سازگار بوده است كه اینك پس از گذشت سال ها از عمـر نظام بانكی این سیستم بصورت یك زیر مجموعه بسیار حیاتی و ضروری از نظام اقتصادی كشورها و توسعه پایدار درآمده است. بطوری كه امروزه نقش نظام بانكی در مجموعه سیستم اقتصادی كشورها به عنوان عامل اصلی توسعـه پایدار غیرقابل انكار است و به تعبیری می توان گفت نظام بانكی قلب توسعـه اقتصادی است. امروزه نیاز مردم به خدمات بانكی بیش از پیش در حال افزایش است. در این رابطه مردم انتظار خدمت سریعتر و بیشتر از بانك ها دارند (شریعتی، 1389).

از طرفی امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردي کلیدي براي سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتري از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتري از رضایتمندي مشتریان را به عنوان مقدمه اي براي دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (گو و همکاران، 2008). نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزاي مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک هاي امروزي براي رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار هستند توجه ویژه به کیفیت خدمات خود داشته باشند. این امر ماندگاري بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوري را به دنبال خواهد داشت. در طی دهه هاي اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاه هاي اقتصادي در جهت بدست آوردن سهم بیشتري از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته هاي مشتریان سوق داده است. بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته هاي ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شود. این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیستم هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روش‌ها و رویه هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندي سازمانی مبدل کند .از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتري چه می خواهد و سپس در جستجوي وسیله تحقق آن برآمد. بانک ها با ارائه مزایاي متنوع و خدمات رقابتی و تجدید ساختار خدماتشان به سوي استفاده از تکنولوژي سریع و در جهت برآورده کردن نیازهاي در حال تغییر مشتریان، در حال گسترش یافتن از میان مرزها هستند. به دلیل این اقدامات، ماهیت خدمات بانکداري و ارتباط با مشتریان دستخوش تغییرات شده است. محیط بسیار رقابتی و به سرعت در حال تغییري که بانک ها مجبور به فعالیت در آن هستند آنها را به سوي تجدید نظر در نگرششان به سوي رضایت مشتري و بهینه سازي کیفیت خدمات سوق می دهد (حسینی و قادری، 1389). در نظام بانکی که مشتریان محور اصلی هستند، در واقع همه کارها براي طلب رضایت، توجه و جذب آنهاست. لذا در فضاي رقابتی بین بانکی امروز، بانک هایی موفق ترند که با آگاهی از نیاز مشتریان خود علاوه بر برآورده سازي نیاز امروز آنها قادر به پیش بینی نیازهاي آتی آنان نیز باشد تا بتوانند رضایت بیشتر و در نتیجه وفاداری مشتریان را بدست آورند. رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد سازمان بتواند انتظارات مشتري را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد. در واقع رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی های مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸3). در این مطالعه با استفاده از مدل سروپرف، به بررسی و سنجش کیفیت خدمات و همچنین اولویت بندي(رتبه بندی) عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات در بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعب شیراز و مرودشت) پرداخته شد.

بديهي است شناخت و بررسي کیفیت خدمات باعث افزايش میزان رضایتمندی و در نهایت جذب مشتري در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران می گردد.

1-2-ضرورت مطالعه

مشتري، رمز موفقیت هر سازمان و هر گونه فعالیت تجاري اقتصادي مي باشد. اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدي ترین عامل کسب رضایت و وفاداري مشتریان، ارائه خدمات مناسب است. سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نیازهاي مشتري طرح ریزي نموده باشد، می تواند با تکیه بر سایر اصول تجارت، سازمان موفقی باشد. ارائه خدمات مناسب جز بر پایه شناخت نیازها، علاقه مندي ها، امکانات و انتظارات مشتریان امکان پذیر نیست. گردآوري اطلاعاتی از این قبیل بصورت یکپارچه، سازمان را در جهت ارائه خدمات مناسب، مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان یاري می رساند. یافته ها نشان می دهند که بیش از 90 درصد از مشتریان ناراضی یک شرکت يا موسسه، کوشش نمی کنند تا به منظور ارائه شکایت و یا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند. این مشتریان براي تامین نیازهاي خویش به رقبا مراجعه می کنند و عدم رضایت خویش را با علاقه مندي تمام براي سایر مشتریان بالقوه بازگو می کنند (فتحیان و همکاران، 1388).

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند در حال افزایش است. باید گفت در شرایط رقابت امروز که پیش بینی می گردد در آینده نیز فشرده تر گردد، مشتری مداری، حفظ مشتری و کسب رضایت وی در سازمان ها از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. مشتری یکی از مهمترین افراد برای بانک به حساب می آید ایجاد روابط مناسب کارکنان بانک با مشتریان موجب رضایت مشتریان خواهد شد و رضایت خاطر مشتریان نیز موجب وفادارای آن ها به بانک خواهد شد. چنانچه یک مشتری کاملاً وفادار به بانک گردد، نسبت به بانک تعهد پیدا خواهد کرد و مشتری سعی می کند که تمامی کارهای بانکی خود را در یک بانک انجام دهد. بنابراین بانک مهر ایران مانند کلیه بانک ها نیازمند ایجاد یک دیدگاه استراتژیک نسبت به چگونگی طراحی و ارایه خدمات، در راستای کسب رضایت مشتری است. این مقصود تنها از طریق شناخت دقیق عوامل موثر بر این رضایت از دیدگاه مشتری و تحلیل و اولویت بندی آن ها میسر و عملی خواهد بود.

علی رغم گذشت زمان طولانی از طرح موضوع کیفیت خدمات و شیوه های سنجش و ارزیابی آن، نه تنها توجّه به این موضوع کاهش نیافته بلکه به دلیل اهمّیت فزاینده خدمات در اقتصاد کشورها به خصوص اقتصادهای مدرن پیشرفته نقش آن بیش از پیش اهمّیت یافته است. سنجش کیفیت خدمات در سازمان های خدماتی، سنجشی است از اینکه تا چه اندازه، خدمت ارائه شده انتظارات مشتریان را برآورده می سازد. آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن، به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایت مندی مشتریان را انتظار داشت.

1-3-اهداف مطالعه

– بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در بانک مهر ایران

– بررسی ارتباط بین اطمینان به بانک و رضایت مشتریان بانک

– بررسی ارتباط بین عوامل محسوس بانک و رضایت مشتریان از بانک

– بررسی ارتباط بین اعتماد بانک و رضایت مشتریان

– بررسی ارتباط بین پاسخگویی و رضایت مشتریان بانک

– بررسی ارتباط بین همدلی سازمانی و رضایت مشتریان بانک

-رتبه بندی عوامل پنج گانه مدل سروپرف (عبارت از اطمینان، عوامل محسوس، اعتماد، پاسخگویی و همدلی)

– رتبه بندی شاخص های عامل اطمینان

– رتبه بندی شاخص های عامل عوامل محسوس

– رتبه بندی شاخص های عامل اعتماد

– رتبه بندی شاخص های عامل پاسخگویی

– رتبه بندی شاخص های عامل همدلی

1-4-فرضیات مطالعه

فرضیات تحقیق به صورت یک فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی مطرح می گردد.

فرضیه اصلی:

میان کیفیت خدمات و رضایتمندي مشتریان در بانک مهر ایران رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول: میان اطمینان به بانک مهر ایران و رضایتمندي مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: میان عوامل محسوس بانک مهر ایران و رضایتمندي مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: میان اعتماد به بانک مهر ایران و رضایتمندي مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: میان پاسخگویی بانک مهر ایران و رضایتمندي مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: میان همدلی سازمانی در بانک مهر ایران و رضایتمندي مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

1-5-تعاریف و مفاهیم

1-5-1-مشتری

از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فرآورده های شرکت یا سازمان را خریداری می کند یا به عبارت دیگر مشتری کسی است که کالا و یا خدمات دریافت می کند. این تعریف دیگر رسا و کامل نمی باشد. تعریف بهتری از مشتری چنین است: کسی که شرکت یا سازمان مایل است تا با ارزش هایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر بگذارد (طالقانی و میر موسوی، 1390).

بر اساس تعریف مشابه دیگری مشتري همان كسي است كه نيازش را خود تعريف مي‌كند، كالاها و خدمات توليدي را مصرف مي‌كند و حاضر است بابت آن هزينه مناسبي را بپردازد. اما زماني اين هزينه را متقبل مي‌شود كه در كالاها و يا خدمات تحويلي ارزشي را ببيند كه پرداخت آن هزينه را توجيه نمايد (محمدي، 1383).

1-5-2-رضایت مشتری

موفقیت تمام سازمان ها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد. از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاد مجدد، تمایل برای توصیه به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند (کاووسی و سقایی، ۱۳۸۴).

رضایت مشتریان به این معنی است که آنان از نحوه برخورد و ارائه خدمات سازمان راضی می باشند و سازمان در جذب و حفظ ایشان موفق عمل نموده است. این مشتریان راضی، به هر اندازه که زمان و مبلغ بیشتري را براي سازمان صرف نمایند، انتظار کیفیت بالا در دریافت خدمات را خواهند داشت (هال استید،1999).

رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد شرکت بتواند انتظارات خریدار را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد. رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸2).

در سال های دور، شرایط غیر رقابتی ناشی از محدودیت عرضه و نبود رقیبان قدرتمند از یک سو، و توجه تولید کنندگان صرفا به کیفیت تولید یا خدمات خود از سوی دیگر و وجود این تفکر که کیفیت بالا در نهایت توفیق لازم در موفقیت و تصرف بازار را بدست خواهد آورد، سبب شد تا به موضوع مهمی به نام رضایت مشتری کمتر پرداخته شود. امروزه، سرمایه گذاران و تولید کنندگان نه از سر ارزش گذاری که از روی ناچاری و به عنوان یک استراتژی مهم، به لحاظ افزایش درآمد و سود به جلب رضایت مشتری و راز و رمز بدست آوردن دل او روی آورده اند و هر تولید کننده ای که سودای انحصار طلبی در سر می پروراند در اقتصاد رقابتی کنونی، باید جلب رضایت مشتری را مدنظر قرار دهد. در مدیریت نوین امروز نیز موفقیت اقتصادی-تجاری منوط به داشتن یک سیکل اجرایی است که دو سر قطر آن را مشتری تشکیل می دهد و ورودی ها و خروجی ها در نهایت در فرآیند تولید سبب جلب رضایت مشتری می گردد. در یک نگرش کلی، هر مشتری (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا، راضی یا ناراضی است. رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود. در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده بوجود می آید. بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید. در کشور های صنعتی امروز ارتباط دو طرفه با مشتری سر لوحه برنامه ریزی های بازاریابی قرار گرفته است و هزینه های لازم برای این امر و جلب رضایت مشتریان و وفا دار کردن آنان به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی می شود. از طرف دیگر باید گفت که مشتری ناراضی بریده از سازمان را به سادگی نمی توان به جمع مشتریان باز گرداند. بررسی های علمی و تحقیقی نشان می دهد که مشتریان ناراضی در انتقال برداشت و احساس خود به دیگران، فعال تر، عمل می کنند و نرخ انتقال پیام مشتریان ناراضی به دیگران تقریبا دو برابر مشتریان راضی است، لذا نارضایتی مشتریان اثر گذارتر از رضایت آنان است ( سایت حرکت، 1388).

از سوی دیگر رضایت سنجی مشتری یکی از ارکان مهم سیستم استاندارد های ایزو 9001 و 2000 در بحث اندازه گیری و تحلیل است. در هر سازمان پس از تولید و عرضه کالا یا ارائه خدمت بایستی با تمهیدات گوناگون و با استفاده از ابزار و روش ها و سیستم های مختلف و با طرح ریزی برنامه های نظر سنجی و اجرای آن، میزان رضایت مشتری از ابعاد مختلف بدست آمده و مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در واقع شریان حیاتی چرخه رضایت مشتری در همین قسمت است. چرا که خروجی های این تجزیه و تحلیل است که سازمان را در رفع عیوب و نواقص کار خود و پیشرفت در جهت بهبود مستمر و نیل به اهداف کلان خود و وفادار نگهداشتن مصرف کنندگان و جذب مشتریان جدید رهنمون می سازد. در یک سازمان مانند یک جامعه، ارتباط عناصر با یکدیگر یک ارتباط دایره ای است. به این مفهوم که همه عناصر یک ارگان از یکدیگر تاثیر پذیر و به یکدیگر تاثیر گذارند. با اندکی دقت مشخص می شود، عنصری که در همه جای چرخه عملیات و حیات یک سازمان مهم ترین نقش را ایفا می کند، کارکنان آن سازمان هستند. اجرا و پیش برد فرآیندهای یک سازمان به عهده کارکنان آن است. چنانچه این امر به خوبی صورت پذیرد سیستم می تواند پویا و اثر بخش بوده و خود را در جهت بهبود مستمر سوق دهد. اگر این مهم محقق گردد رضایت مشتری برقرار خواهد بود. سازمان ها و عرضه کنندگانی که پرسنل و کارکنان آنان از رضایت شغلی مطلوبی برخوردار هستند نسبت به دیگر رقبا از وضعیت مطلوب تری برخوردارند. به عبارت دیگر رضایت مشتری، محصول رضایت کارکنان است و این موضوعی است که در مدیریت نوین امروز کاملا مورد تائید است. کارکنانی که تعلق خاطر نسبت به سازمان خود دارند، نهایت تلاش و همت خود را بکار می گیرند تا سازمان به سمت قله های رفیع اهداف کلان خود در حرکت باشد ( سایت حرکت، 1388).

شایان ذکر است مهمترین و اصلی ترین مرحله در پروسه جلب رضایت مشتری، شناسایی توقعات، انتظارات و احیاناً الزامات مطروحه از طرف مصرف کننده است و این مهم از روی حدس و ظن و گمان تحقق نمی یابد، بلکه فقط با مراجعه به مشتری و دریافت نقطه نظرات او محقق می گردد. در این راستا، سازمان ها و تولید کنندگان ضمن بهره گیری از تکنیک ها و فنون آماری به نظرسنجی از مشتریان می پردازند و روش های گوناگون پستی یا تلفنی و یا حضوری را به کار می گیرند.

نیازها و خواستگاه های مشتری، باورهای مشتری، تجربیات گذشته مشتری در ارتباط با همان تولید کننده یا عرضه کننده، پیام هایی که مصرف کننده دریافت می کند از طریق ارتباط دو طرفه و تبلیغات سازمان، تجربیات گذشته مشتریان در رابطه با سایر عرضه کنندگان همان کالا یا خدمت، آرا و عقاید و نظریات دوستان و آشنایان مشتری در رابطه با آن کالا یا خدمت، عوامل وضعیتی و موقعیتی مربوط به شرایط مشتری، مانند میزان پول، نحوه پرداخت وجه و مدت زمان آن، زمان موجود برای دریافت کالا یا خدمت از جمله عواملی ست که در رضایت مشتری دخیل است .

در واقع برنامه شناسایی توقعات مشتری با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از موارد یاد شده تهیه و تنظیم و به مرحله اجرا در می آید. چنانچه یک سازمان یا تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت به انتظارات و توقعات مصرف کننده خود اشراف داشته باشد می تواند با استفاده از پرسنل کارآمد و دانش فنی موجود خود نظریات مشتری را به نحو احسن تامین و رضایت او را فراهم آورد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122