پايان نامه بررسي تأويل‌هاي کتاب وجه دين حکيم ناصرخسرو قبادياني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأويل‌هاي کتاب وجه دين حکيم ناصرخسرو قبادياني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 345 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأويل‌هاي کتاب وجه دين حکيم ناصرخسرو قبادياني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پيشگفتار 11
فصل اول: هرمنوتیک 27
1-1- هرمس 27
1-1-1- ریشه شناسی نام هرمس 27
1-1-2- هرمس کیست 27
1-1-3- تفکر هرمسی 29
1-2- هرمنوتیک 34
1-2-1- واژه شناسی هرمنوتیک 34
1-2-2- مختصری در تاریخچه و چیستی علم هرمنوتیک 35
1-3- جریان‌سازان عرصۀ هرمنوتیک 44
1-3-1- آگوستین قدیس 44
1-3-1-1- زندگانی 44
1-3-1-2- آگوستین و مسئلۀ هرمنوتیک 45
1-3-1-3- تأویل متن با استفاده از خود آن متن 46
1-3-1-4- تأویل فقط در مورد فقرات مبهم 46
1-3-1-5- تأویل پذیری همه چیز، حتی حروف و اعداد 46
1-3-1-6- اهمیت وضع روحی مفسر 47
1-3-1-7- چهار سطح معنایی 47
1-3-2- فردریش ارنست دانیل شلایر ماخر 48
1-3-2-1- قواعد هنر فهميدن 49
1-3-2-2- فن فهم 50
1-3-2-3- بازسازی 50
1-3-2-4- تأویل دستوری/ تأویل فنی/ فهم سبک 51
1-3-2-5- نیت مؤلف 51
1-3-2-6- دور هرمنوتیکی 52
1-3-3- ویلهلم دیلتای 53
1-3-3-1- تمایز میان علوم انسانی و علوم طبیعی 55 1-3-3-2- تجربه 55
1-3-3-3- بيان 56
1-3-3-4- فهم 56
1-3-3-5- تاریخمندی 57
1-3-4- مارتین هایدگر 58
1-3-4-1- هايدگر و معناي وجود 58
1-3-4-2- هرمنوتیک دازاین 59
1-3-5- هانس گئورگ گادامر 61
1-3-5-1- بازي تفسير 62
1-3-5-2- «من»- «تو» الگوهای سه‌گانه 63
1-3-6- امیلیو بتی 65

1-3-7- اریک دونالد هیرش 67
1-3-7-1- تفاوت فهم و تفسير 68
1-3-8- یورگن هابرماس 70
1-3-9- پل ریکور 72
1-3-9-1- مراحل تفسير 72
فصل دوم: تأویل و تأويل‌گران 79
2-1- تأویل 81
2-1-1- واژه شناسی تأویل 81
2-1-2- کاربرد و معانی تأویل در قرآن 83
2-1-3- نمونه‌ای از شواهد واژۀ تأویل در ادبیات فارسی 90
2-1-4- تأویل در تاریخ 92
2-1-5- تنزیل 95
2-1-6- تفسیر 95
2-1-7- بررسي تفاوت تأویل و تفسیر 97
2-1-8- تأویل و هرمنوتیک 100
2-2- اخوان الصفا 104
2-3- حروفیه 106
2-3-1- عدد و جایگاه علم الاعداد 109
2-3-1-1- عدد چهار 109
2-3-1-2- عدد پنج 110
2-3-1-3- عدد هفت 110
2-3-1-4- عدد نه 110
2-3-1-5- عدد ده 111
2-3-1-7- عدد يازده 111
2-3-1-8- عدد دوازده 111
2-3-1-9- عدد چهارده 111
2-3-1-10- عدد بیست و هشت 112
فصل سوم: اسماعیلیان و ناصرخسرو 117
3-1- اسماعيليان 119
3-1-1- اسماعیلیان در تاريخ 119
3-1-2- نام‌های اسماعیلیان 123
3-1-3- حکومت فاطمیان 126
3-1-4- حشاشين 129
3-1-5- جایگاه علم و دانش نزد اسماعیلیان 132
3-1-6- اصول باورهای اسماعیلیان 134
3-1-6-1- اصل تأویل شریعت 134
3-1-6-2- اصل امامت 135
‌3-1-6-3- اصل ابداع هستی 137
3-1-6-4- اصل تعلیم 139
3-1-6-5- اعتقاد به دوره‌های هفتگانه 139
3-2- حكيم ناصرخسرو قبادياني 142
3-2-1- نام، زادگاه، زادروز 142
3-2-2- پیشه 143
3-2-3- آشنایی ناصرخسرو با دانشها و گرایش‌های گوناگون 144
3-2-4- آشفتگی فکری و سفر به سرزمین مصر 146
3-2-5- شعر و هنر ناصر خسرو و آثار مکتوبش 150
3-2-5- 1- گشایش و رهایش 152
3-2-5- 2- جامع الحکمتین 152
3-2-5- 3- خوان الاخوان 153
3-2-5- 4- روشنایی نامه 153
3-2-5- 5- وجه دین 154
3-2-5- 6- زاد المسافرین 154
3-2-6- زندگانی ناصر خسرو 155
3-2-6-1- مرحلۀ خوشگذرانی و دنیا‌خواهی 156
3-2-6-2- مرحلۀ جستجو و کنکاش 156
3-2-6-3- مرحلۀ یافتن راه و آرمان‌گرایی 158
3-2-7- منش فردی و جهان‌بینی ناصر خسرو 159
3-2-8- ناصرخسرو، یک اسماعیلی بلند مرتبه 162
3-2-9- باورهای مذهبی و دینی ناصرخسرو 164
3-2-9-1- اصل ابداع هستی 164
3-2-9-2- اصل تعلیم 164
3-2-9-3- اعتقاد به دوره‌های هفت‌گانه 165
3-2-9-4- اصل امامت 165
3-2-9-5- اصل تأویل 167
3-2-10- حکیم ناصرخسرو قبادیانی کیست 171
فصل چهارم: بررسی تأویل‌های وجه دین 179
4-1- بررسي تأویلاتی که با تکیه بر حساب جُمَل و ابجد ثابت می‌شوند 181
4-1-1- اثبات اینکه علم و عمل دینداران با هم برابر و لازمۀ دین آنان است 181
4-1-2- اثبات اینکه شهادتین کلید در بهشت است 182
4-1-3- اثبات لا اله الا الله 183
4-1-4- اثبات همانندی انسان و خداوند 189
4-1-5- اثبات کلام بسم الله ارحمن الرحیم 191
4-1-6- اثبات دلیلمندی تعداد رکعت‌های نماز 193
4-1-7- اثبات اینکه حروف کلمۀ قرآن معنادار و نشانه اند 194
4-1-8- اثبات اينكه اندازه وام انسان بر خداوند صد و نوزده درم است 196
4-2- بررسي فصل به فصل تأويلات وجه دين 198
4-2-1- گفتار سوم: علم 198
4-2-2- گفتار پنجم: بهشت 199
4-2-3- گفتار هفتم: دوزخ 200
4-2-4- گفتار دوازدهم: سوره اخلاص 201
4-2-5- گفتار سیزدهم: اَعُوذُ بِالله مِن‌الشیطانِ الرَجِیم 203
4-2-6- گفتار چهاردهم: بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 205
4-2-7- گفتار پانزدهم: آبدست و آدابهای آن 207
4-2-8- گفتار شانزدهم: سرو تن شستن از جنابت 212
4-2-9- گفتار هفدهم: تیمم كردن به خاك 214
4-2-10- گفتار هژدهم: بانگ نماز 215
4-2-11- گفتار نوزدهم: صلوة 218
4-2-11-1- حدود نماز 220
4-2-11-2- فریضه‌های نماز 221
4-2-11-3- سنتهای نماز 222
4-2-11-4- خضوع در نماز 224
4-2-11-5- وقتهای نماز 225
4-2-11-6- جمع كردن نماز 226
4-2-11-7- كوتاه كردن نماز 228
4-2-11-8- نماز نشسته گزاردن 230
4-2-12- گفتار بیستم: پنج نماز و عدد رکعات آن و اوقات آن 231
4-2-13- گفتار بیست و دوم: نماز آدینه 236
4-2-14- گفتار بیست و سوم: عیدهای دوگانه 239
4-2-15- گفتار بیست و چهارم: عید گوسفندكشان و نماز آن 241
4-2-16- گفتار بیست و پنجم: نماز كسوف 243
4-2-17- گفتار بیست و ششم: نماز جنازه 245
4-2-18- گفتار بیست و هفتم: ركوع و سجود و جز آن از حال‌های نماز 248
4-2-19- گفتار بیست و هشتم: اثبات زكات 254
4-2-20- گفتار بیست و نهم: اندر زكات زر و سیم و تأویل آن 258
4-2-21- گفتار سی‌ام: زكات ستوران و تأویل آن 259
4-2-21-1- صدقة شتر 259
4-2-21-2- صدقة گاو 259
4-2-21-3- صدقة گوسفند 260
4-2-22- گفتار سی‌ و یکم: آنچه واجب شود بر رستنی 262
4-2-22-1- خمس 264
4-2-23- گفتار سی و دوم: زكات فطر 267
4-2-24- گفتار سی و سوم: واجبی روزه داشتن 270
4-2-25- گفتار سی‌ و چهارم: واجبی حج كردن 275
4-2-26- گفتار سی و پنجم: واجبی جهاد كردن 281
4-2-27- گفتار سی‌ و ششم: واجبی اطاعت امام زمان 287
4-2-28- گفتار سی و هفتم: حیض زنان و پاكیزگی آن 290
4-2-29- گفتار سی‌ و هشتم: اندر حقیقت استبرا و تأویل آن 294
4-2-30- گفتار سی و نهم: آنچه نماز را با آن نشايد 296
4-2-31- گفتار چهلم: حد زدن و رجوم 299
4-2-32- گفتار چهل و یکم: رجم بر سحاقه ولواطه 302
4-2-33- گفتار چهل و دوم: كشتن خطا و دیت بر عاقل و عاقله 305
4-2-34- گفتار چهل و سوم: گناهان كبائر 308
4-2-35- گفتار چهل و چهارم: آنچه حرام است 312
4-2-36- گفتار چهل و پنجم: دجال و فتنه آن 316
4-2-37- گفتار چهل و ششم: نكاح و سفاح 319
4-2-38- گفتار چهل و هفتم: واجبات 324
4-2-39- گفتار چهل و هشتم: گزیت بر اهل كتاب 326
4-2-40- گفتار چهل و نهم: قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ 328
4-2-41- گفتار پنجاهم: واجبی صلوات بر رسول و آلش علیه‌السلام 330
4-2-42- گفتار پنجاه و یکم: لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللّه العلی‌العظیم 332

نتيجه گيري 337
کتابنامه 345

کتابنامه:

الاصفهانی، الراغب، مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن،کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، پاییز 1362 ﻫ.ش.

ابن ‌بلخی، فارس‌نامه؛ مصحح گای لسترنج و رینولد الن نیکلسون، کمبریج ،مطبعة دارالفنون، 1339ﻫ.ش/1921م.

ابن رشد، ابوالولید، فصل المقال؛ دراسة و تحقیق محمد عمارة، مصر، ناشر دارالمعارف، 1972م.

ابن فارس، معجم مقاییس اللغة؛ تحقیق و ضبط عبد السلام محمد هارون، قم، دار المکتب العلمیه.

ابن منظور، لسان العرب؛ قاهره، دار المعارف.

احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی؛ تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1374 ﻫ.ش.

احمدی، بابک، ساختار و تأویل متن؛ تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، 1380 ﻫ.ش.

احمدی، بابک، ساختار و هرمنوتیک؛ تهران، گام نو، چاپ دوم، 1381 ﻫ.ش.

اخوان الصفا، گزیدۀ رسائل؛ ترجمه و توضیح علی اصغر حلبی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1380 ﻫ.ش.

استادی، رضا، مقدمه‌ای بر ملل و نحل؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1374 ﻫ.ش.

افلاطون، دورۀ آثار؛ جلد دوم ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، 1380 ﻫ.ش.

الذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون؛ المجلد الاول، قاهره، مکتب وهبیة، چاپ اول، 1409 ﻫ.ق.

الزبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس؛ بنغازی، دار لیبیا، 1386 ﻫ.ق.

الزمخشری الخوارزمی، ابی القاسم محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل؛ بیروت، دار احیاء التراث العربی.

امیری، رضا، هرمس و حکمت هرمسی؛ قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، 1391 ﻫ.ش.

انصاری،خواجه عبدالله، مجموعۀ رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری؛ جلد اول، تصحیح دکتر محمد سرور مولایی، تهران، انتشارات توس، چاپ اول، 1372 ﻫ.ش.

انوری ابیوردی، اوحدالدین، دیوان انوری؛ جلد اول، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1337 ﻫ.ش.

اوگوستینوس، مارکوس اورلیوس، اعترافات؛ ترجمۀ سایه میثمی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ چهارم، 1387 ﻫ.ش.

باقری، خسرو، هویت علم دینی (نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1382 ﻫ.ش.

براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران؛ جلد اول (از فردوسی تا سعدی)، ترجمه و حواشی فتح الله مجتبایی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ هفتم، 1386 ﻫ.ش.

برنجکار، رضا، آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان)؛ (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، موسسۀ فرهنگی طه، چاپ ششم، تهران1387 ﻫ.ش.

بلایشر، یوزف، گزیدۀ هرمنویتیک معاصر؛ ترجمۀ سعید جهانگیری، آبادان، نشر پرسش، چاپ اول، 1389ﻫ.ش.

بلخاری، حسن، بطن متن؛ تهران، انتشارات حسن افرا، چاپ اول، 1378ﻫ.ش.

بلعمی (منسوب)، تاریخ‌نامۀ طبری؛ جلد سوم، مصحح محمد روشن، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1380 ﻫ.ش.

پالمر، ریچارد ا.، علم هرمنوتیک؛ ترجمۀ سعید حنایی، تهران، هرمس، چاپ دوم، 1382ﻫ.ش.

توران، امداد، تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر (جستاری در حقیقت و روش)؛ تهران، انتشارات بصیرت، چاپ اول، 1389ﻫ.ش.

تیلیخ، پل، آیندۀ ادیان؛ ترجمۀ احمد رضا جلیلی، (مرکز مطالعه و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، قم1378ﻫ.ش.

جر، خلیل، فرهنگ لاروس؛ عربی- فارسی، ترجمۀ سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم، 1381ﻫ.ش.

جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد، تعریفات؛ ترجمۀ حسن سید عرب و سیما نوربخش، تهران، انتشارات فرزان روز، چاپ اول، 1377ﻫ.ش.

جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا طلوع دولت صفوی)؛ تهران، نشر علم، چاپ پنجم، 1391ﻫ.ش.

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم (تفسیر قرآن کریم)؛ قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دهم، 1391ﻫ.ش.

جوینی، محمد، تاریخ جهانگشا؛ جلد سوم ، تصحیح علامه محمد قزوینی، تهران، انتشارات دنیای کتاب، چاپ چهارم، 1385ﻫ.ش.

حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون؛ بغداد، منشورات مکتبة المثنی، 1362 ﻫ.ق.

حسن‌پور، قاسم، هرمنوتیک تطبیقی (بررسی همانندی فلسفۀ تأویل در اسلام و غرب)؛ تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1384ﻫ.ش.

حیدری، فاطمه، واژه‌نامۀ فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو؛ تهران، انتشارات زوّار، چاپ اول، 1392ﻫ.ش.

خاقانی، افضل‌الدین بدیل‌بن علی، منشآت؛ به تصحیح محمد روشن، تهران، انتشارات دانشگاه ، تهران، 1349 ﻫ.ش.

خواجه نظام الملک طوسی، ابوعلی حسن، سیر الملوک (سیاستنامه)؛ به اهتمام هیوبرت دارک، زیر نظر احسان یارشاطر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، 1347ﻫ.ش.

خیام نیشابوری، عمر، نوروزنامه؛ تصحیح مجتبی مینوی، تهران، کتابخانه کاوه، تاریخ مقدمه سال 1312هـ.ش 1933م. ).

خیاوی، روشن، حروفیه (تحقیق در تاریخ و آراء و عقاید)؛ تهران، نشر آتیه، چاپ اول، 1379ﻫ.ش.

میرسلیم،  مصطفی، دانشنامۀ جهان اسلام؛ جلد ششم، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، چاپ سوم، 1386ﻫ.ش.

موسوی بجنوردی، کاظم، دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ پنجم، 1383ﻫ.ش.

دفتری، فرهاد، اسماعیلیه و ایران (مجموعه مقالات)؛ ترجمۀ فریدون بدره‌ای، (تهران، نشر فرزان روز، چاپ اول 1388ﻫ.ش.

دفتری، فرهاد، افسانه‌های حشاشین (اسطوره‌های فدائیان اسماعیلی)؛ ترجمۀ دکتر فریدون بدره‌ای، تهران، نشر فرزان روز، چاپ سوم، 1388ﻫ.ش.

دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه؛ ترجمۀ فریدون بدره‌ای، تهران، انتشارات فرزان روز، چاپ اول، 1375ﻫ.ش.

دفتری، فرهاد؛ مختصری در تاریخ اسماعیلیه (سنتهای یک جماعت مسلمان)؛ ترجمۀ دکتر فریدون بدره‌ای، تهران، نشر فرزان، چاپ سوم، 1388ﻫ.ش.

دورانت، ویل، تاریخ تمدن؛ جلد دوم ، ترجمۀ امیر حسین آریان پور، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، 1381ﻫ.ش.

 

سعدی شیرازی، مصلح‌الدین مشرف ‌بن عبدالله؛ گلستان؛ مصحح دکتر غلامحسین یوسفی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1369ﻫ.ش.

سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آدم، حدیقة ‌الحقیقة و شریعة الطریقة؛ تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، 1359ﻫ.ش.

سندمل، سموئل، سرچشمۀ تأویل (فیلون اسکندرانی و هرمنوتیک)؛ ترجمۀ فریدالدین رادمهر، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، 1391ﻫ.ش.

سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعۀ مصنفات؛ جلد اول ، تحصحیح و مقدمۀ هانری کربن، تهران، انجمن فلسفۀ ایران، 1355ﻫ.ش.

شریف، میان محمد، تاریخ فلسفه در اسلام؛ جلد دوم ، ترجمۀ فارسی زیر نظر نصرالله پور جوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1365ﻫ.ش.

شیمل، آنه ماری، راز اعداد؛ ترجمۀ فاطمه توفیقی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ پنجم، 1392ﻫ.ش.

صابری، حسین، تاریخ فرق اسلامی؛ جلد دوم (فرق شیعی و فرقه‌های منسوب به شیعه)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1390ﻫ.ش.

صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد دوم (از میانۀ قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری)، تهران، انتشارات فردوس، چاپ سیزدهم، 1373ﻫ.ش.

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی التفسیر القرآن؛ تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1394 ﮬ.ق.

طبرسی، أبوالفضل علی، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار؛ تحقیق مهدي هوشمند، تهران، ناشر دار الحديث، چاپ اول.

عطار نیشابوری، فریدالدین، تذکرةالاولیا؛ جلد اول، تصحیح دکتر نقی تفضلی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345ﻫ.ش.

علوی فقیه بلخی، ابوالمعالی محمدبن نعمت، بیان الادیان؛ تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محود افشار یزدی، چاپ اول، 1376ﻫ.ش.

علی ابن ابی الطالب (ع)، نهج البلاغه؛ ترجمۀ دکتر اسدالله مبشری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، 1370ﻫ.ش.

عنصرالمعالی، کیکاووس‌بن اسکندرابن قابوس‌بن وشمگیر‌بن زیار، قابوس‌نامه؛ تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345ﻫ.ش.

غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد، کیمیای سعادت؛ جلد اول، به تصحیح حسین خدیوجم، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1361ﻫ.ش.

فاخوری، حنا؛ خلیل جر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی؛ ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، 1386ﻫ.ش.

فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه؛ جلد ششم، به تصحیح جلال خالقی مطلق و محمد امیدسالار، (نیویورک، انتشارات بنیاد میراث ایران، چاپ اول، 1384ﻫ.ش.

فروزان فر، بدیع الزمان، سخن و سخنوران؛ تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1350ﻫ.ش.

فیروز، شیر زمان، فلسفۀ اخلاقی ناصرخسرو و ریشه‌های آن؛ اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1371ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، جامع الحکمتین؛ به تصحیح و مقدمۀ فارسی و فرانسوی دکتر محمد معین و هانری کربن، تهران، انتشارات کتابخانۀ طهوری، چاپ دوم، 1363ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، خوان الاخوان؛ تصحیح و تحشیۀ علی اکبر قویم، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1384ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، دیوان اشعار؛ تصحیح دکتر مجتبی مینوی و دکتر مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1387ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، زادالمسافر؛ شرح لغات و اصطلاحات: سید اسماعیل عمادی حائری، تصحیح و تحقیق: سید محمد عمادی حائری، تهران، میراث مکتوب، چاپ اول، 1384ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، سفرنامه؛ به تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات زوار، چاپ هشتم، 1384ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، گشایش و رهایش؛ تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی، به اهتمام عبد الکریم جربزه دار، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، 1390ﻫ.ش.

قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، وجه دین؛ به تصحیح و تحشیۀ غلامرضا اعوانی، تهران، انتشارات انجمن فلسفۀ ایران، چاپ اول، 1356ﻫ.ش.

کاشانی، عزّالدین محمود بن علی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة؛ تصحیح جلال الدین همایی، (انتشارات زوّار، چاپ اول، تهران 1389ﻫ.ش.

کربن، هانری، تاریخ فلسفۀ اسلامی؛ ترجمۀ اسدالله مبشری، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1352ﻫ.ش.

کوزنزهوی، دیوید، حلقۀ انتقادی؛ ترجمۀ مراد فرهاد پور، تهران، انتشارات گیل با همکاری انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1371ﻫ.ش.

گلدزیهر، ایگناس، گرایش های تفسیری در میان مسلمانان؛ ترجمۀ سید ناصر طباطبائی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، 1388ﻫ.ش.

گنون، رنه، هرمس و زبان مرغان؛ مقالۀ هرمس ، ترجمۀ امین اصلانی، تهران، انتشارات جیحون، چاپ اول، 1387ﻫ.ش.

محمدی ری شهری، محمد، ميزان الحكمة؛ جلد پنجم، قم ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، چاپ هفتم، 1386 ﻫ.ش.

منوچهری، عباس، مارتین هایدگر؛ تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، 1387ﻫ.ش.

مولوی، جلال‌الدین محمدبن الحسین البلخی ثم الرومی، مثنوی معنوی؛ جلد اول، دفتر اول و دوم ، تصحیح رینولد.ا.نیکلسون، ویراستار دکتر نصرالله پورجوادی، تهران، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول، 1363ﻫ.ش.

مولوی، جلال‌الدین محمدبن الحسین البلخی ثم الرومی، مثنوی معنوی؛ جلد دوم، دفتر سوم و چهارم، تصحیح رینولد.ا.نیکلسون، ویراستار دکتر نصرالله پورجوادی، تهران، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول، 1363ﻫ.ش.

مهرین، مهرداد، فلسفۀ شرق؛ تهران، موسسۀ مطبوعاتی عطایی، چاپ چهارم، 1342ﻫ.ش.

میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف‌ الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری؛ جلد چهارم، تصحیح علی اصغر حکمت تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1331ﻫ.ش.

ناس، جان، تاریخ جامع ادیان؛ ترجمۀ علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات پیروز، با همکاری مؤسسۀ انتشارات فرانکلین، چاپ دوم، 1348ﻫ.ش.

نصر، سید حسین، معرفت جاودان (مجموعه مقالات)؛ جلد دوم، زیر نظر و به اهتمام دکتر سید حسن حسینی، تهران، انتشارات مهرنیوشا، چاپ اول، 1386ﻫ.ش.

107-هانسبرگر، آلیس سی.،ناصرخسرو، لعل بدخشان (تصویری از شاعر، جهانگرد و فیلسوف ایرانی)؛ ترجمــۀ فریدون بدره‌ای، تهران، نشر فرزان روز، چاپ دوم، 1390ﻫ.ش.

108- هایدگر، مارتین، هستــــی و زمان؛ ترجمۀ سیاوش جـــمادی، تهران، انتشارات ققنوس، ویـــراست دوم، چاپ اول، 1389ﻫ.ش.

109- هومر، ایلیاد؛ ترجمۀ سعید نفیسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 1378ﻫ.ش.

110- یادنامۀ ناصرخسرو(مجموعه مقالات جمعی از نویسندگان)؛ مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 1355ﻫ.ش.

مقالات به كار رفته :

-1احسن، عبدالشکور؛ ارزش اخلاقی و فکری شعر حکیم ناصرخسرو، یادنامه ناصرخسرو.

-2بینش، تقی؛ دو ناصرخسرو، یادنامه ناصرخسرو.

-3دانش‌پژوه، محمدتقی؛ منطق نزد ناصرخسرو قبادیانی، یادنامه ناصرخسرو.

-4رکنی، محمد مهدی؛ ناصرخسرو شاعر اندرزگو، یادنامه ناصرخسرو.

-5زنجانی، برات؛ توضیحی دربارۀ مثال‌های ریاضی که حکیم ناصرخسرو برای تفهیم مطالب فلسفی به کار برده است، یادنامه ناصرخسرو.

-6شهیدی، سیدجعفر؛ افکار و عقاید کلامی ناصرخسرو، یادنامۀ ناصرخسرو.

-7عمادی، عبدالرحمن؛ عقاید نجومی در آثار ناصرخسرو، یادنامه ناصرخسرو.

-8کربن، هانری؛ سیدحسین نصر؛ عثمان یحیی؛ تأویل قرآن و حکمت معنوی اسلام، مترجم: رضا داوری، نشریۀ فلسفه و کلام، معارف اسلامی، خرداد 1349 ﻫ.ش، شمارۀ 11.

-9متینی، جلال؛ ناصرخسرو و مدیحه سرائی، یادنامه ناصرخسرو.

-10مژده، علی‌محمد؛ حکیم ناصرخسرو و فلسفۀ او، یادنامه ناصرخسرو.

چکیده:

  با نگاهی گذرا به آثار حکیم ناصرخسرو قبادیانی پی می‌بریم که یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های ذهنی و اعتقادی این سخنور بزرگ ادب فارسی، مقولۀ تأویل است. این که تأویل به‌طور کلی چیست و چه پیشینه‌ای در تفکر غرب و شرق دارد، موضوع کنکاش این پژوهش را شکل می‌دهد. بررسی مفهوم تأویل در یکی از مهم‌ترین اثرهای ناصرخسرو، وجه دین، بدون پرداختن به وقایع زندگی و اصول اعتقادی وی به عنوان یکی از بزرگان مذهب اسماعیلی ناممکن می‌نمود. معرفی جامع و روشن کیش اسماعیلی و جایگاه تأویل در آن طریقت فصلی دیگر را دربرگرفت تا بر فراز پایه‌های مستحکم این داده‌های تاریخی، بتوان به تصویر روشنی از مفهوم تأویل یا هرآنچه در زیر این عنوان در ذهن ناصرخسرو جای داشته‌است دست یافت. در فصل نهایی این پژوهش تمام تأویلات ناصرخسرو در کتاب وجه دین به  صورت فصل به فصل بررسی و گزارش شده‌است.

  کلید واژه:اسماعیلیان _ تأویل _ ناصرخسرو _  وجه  دین _ هرمس _ هرمنوتیک

 پيشگفتار:

در رویارویی با متون ادبی کهن، همواره نکته‌ای سد راه دستیابی به فهم بوده است و آن نکته فاصلۀ زمانی است. یعنی آن شکاف ژرفی که میان افق روزگار پیدایش متن با افق روزگار بازخوانی آن وجود دارد.

ما در جریان خواندن یک متن کلاسیک، خودمان را در شرایط زیستی و فرهنگی گذشته قرار نمی‌دهیم. ما حتی اگر آرزو هم داشته باشیم که در افق روزگار هومر یا سوفوکلس و ناصرخسرو، شیخ اشراق، مولانا و … قرارگیریم، باز در یونان باستان و یا ایران آن روزگار زندگی نخواهیم کرد.

ما متن را به افق دوران خودمان منتقل می‌کنیم و بر پایۀ همین افق امروزی است که معناهایی برای آن متصور می‌شویم. اگر متنی کلاسیک را چنان بخوانیم که فاقد هرگونه ارتباطی با روزگار ما باشد، این طرز خواندن و رویارویی، موجب فهم نمی‌شود. متن با ما سخن نمی‌گوید. اما اگر بتوانیم متن را به روزگار خود نزديك کنیم، گفتگوی گذشته و امروز ممکن خواهد شد.

از آنجا که قدیمی‌ترین، و به گمان بسیاری شایع‌ترین فهم از کلمة تأویل در شرق و هرمنوتیک در غرب، به اصول کشف رمز و فهم کتب مقدس بازمي‌گردد، شاید بهترین متونی که می‌شود با آنها به مکالمۀ گذشته و امروز نشست، متون کلاسیکی باشند که  از سویی پیوستگی و تنیدگی بسیار با کتب مقدس داشته و از سویی دیگر در گفتمان روزگار ما سخني براي بازگفتن داشته باشند.

ادبیات اسماعیلیه، در کنار متون تأویل‌گرایانه‌ای همچون متون عرفانی، رسالات اخوان الصفا و آثار متفکران حروفی، قوس بزرگی از دایرۀ هرمنوتیک كاربردي سرزمین ما را تشکیل می‌دهد. باطنی‌گری و تأویل‌محوری را می‌توان اساسی‌ترین اصل هویتی مذهب اسماعیلیه دانست.

برقراری گفتگو میان افقِ امروزی‌ترین گفتمانِ حیطۀ علوم انسانی، یعنی هرمنوتیک، با افق روزگاری که متون شگفت‌انگیز اسماعیلی در آن نوشته شده‌اند می‌تواند دستاوردهای نوین و ارزشمندی به همراه داشته باشد و تنها در سایۀ خوانشی امروزی، دقیق و عمیق است که این رویکرد هرمنوتیکی حاصل خواهد شد.

این پایان‌نامه تلاشی است برای ایجاد این گفتگو میان یکی از کهن‌ترین متون تأویلی ادب فارسی؛ وجه دین، و هرمنوتیک به مثابه یک دانش اصولی و قاعده‌مند.

نخستین فصل این پژوهش به هرمنوتیک، ریشه‌یابی واژگانی و رد پایش در متون تاریخی می‌پردازد. در ادامه، از جریان‌سازان عرصۀ هرمنوتیک نام برده می‌شود و زندگی و خط فکری هریک به اختصار گزارش خواهد شد.

در فصل دوم، که عنوان تأویل را بر خود دارد، نخست کوشش شده است تا با استناد به نظر لغویان نامداری چون ابن فارس، راغب اصفهانی و ابن رشد، تعریف جامعی از واژۀ تأویل به دست آید و سپس کاربرد و معانی قرآنی این واژه شود. همچنین در اين فصل بررسي اجمالي باورهای مسلمانان دربارۀ تأویل و باطنی‌گری و نظرات موافق و مخالف از قرن دوم به بعد آمده است؛ و نيز از حروفیه و اخوان الصفا، به عنوان جنبش‌هایی باطنی و پیشتاز و نیز از جایگاه تأویل و علم الاعداد در تفکراتشان سخن رفته است.

فصل سوم به اسماعیلیان اختصاص دارد: ریشه‌های پیدایش آن‌ها، اصول باورهایشان و حکومتشان در مصر. آنگاه به معرفی زندگانی و تفکرات و نیز آثار حکیم ناصرخسرو قبادیانی به عنوان یک اسماعیلی صاحب منصب و مسئولیت در جزیرۀ خراسان پرداخته مي‌شود.

فصل آخر، به طور خاص به بررسی تأویلات کتاب وجه دین وی اختصاص دارد. در این بررسی، ابتدا خلاصه‌ای از متن اصلی هر فصل آورده می‌شود و سپس تمامی تأویلات آن فصل یک به یک و به تفصیل شرح و توضیح خواهد شد.‌

این پژوهش در پی یافتن پاسخ پرسش‌هاي زير است:

پیشینۀ علم تأویل چیست؟

نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟

پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟

آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

در رویارویی با این پرسش‌ها، به ارائۀ دو فرضیه اکتفا می‌کنیم:

به نظر می‌رسد متفکران اسماعیلیه و به‌ طور خاص ناصرخسرو نوع منحصر به فردی از هرمنوتیک را ارائه می‌کنند که هیچ شباهتی به هرمنوتیک غرب ندارد.

به نظر می‌رسد این نوع رویکرد و نحوۀ نگرش خاص به هرمنوتیک و تأویل، در کتاب وجه دین ناصرخسرو به خوبی بازتاب یافته است.

 

فصل اول

هرمنوتيك

وان ا. هاروی (Van A. Harvey) در دایرة المعارف دین که زیر نظر میرچا الیاده منتشر شد، در مقاله‌ای تحت عنوان Hermeneutics می‌نویسد که واژۀ یونانی هرمنوتیک از نظر ریشۀ لغوی با هرمس(Hermes)، خدای یونانی که پیامبر خدایان بود ارتباط دارد. برخی از پژوهشگران این پیوند لغوی را متضمن اشاره به سه مرحله یا بخش اصلی عمل تفسیر دانسته‌اند که عبارتند از علامت (Sign)، پیام(Messageیا متن (Text) و نوشته‌اي که نیاز به تفسیر دارد، و واسطۀ تفسیر یا مفسر (Interpreter) که آن پیام یا متن را تفسیر نموده و به مخاطبان برساند.[1]

لازم است پیش از وارد شدن به بحث هرمنوتیک، ببینیم هرمس کیست و چه می‌کند.

 هرمس:

 ریشه‌شناسی نام هرمس:

برخی معتقدند که ریشۀ نام هرمس لفظ یونانی Hermae است به معنای قطعه سنگی که به عنوان نشانه، محدوده و مرز به کار می‌رود.

افلاطون ریشۀ نام هرمس را لفظ Hermae ندانسته بلکه آن را واژۀ Eiermes می‌داند که به معنای کسی است که تخیل خود را بر زبان می‌آورد و می‌نویسد که این نام از دو جزء سخن گفتن (Eirein) و تخیل (Mesato) شکل گرفته و به تدریج بنا به قاعدۀ خوش‌آهنگی به هرمس تبدیل شده است.[2]

هرمس کیست؟

هرمس یکی از نام‌آورترین خدایان یونان باستان است. او را که خدای باد و پسر زئوس (Zeus) و مایا (Maya) فرشتۀ باران بود، به سیمای جوان بسیار زیبایی مجسم می‌کردند که چابک‌دست بود، پاپوش‌هایی بر پا داشت که پاشنه‌های آن بال داشت و گاهی جامۀ چوپانان و گاهی جامۀ مسافران در بر داشت. پیام‌آور زئوس بود. از آسمان‌ها به زمین می‌رفت و پیام‌های او را می‌برد و خدایان را به انجمن فرا می‌خواند… وی را خدای سخن‌آوری و اختراع‌های ظریف می‌دانستند. نیز خدای فصاحت و خط و دانش‌ها بود. [3]

جان ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان او را چنین معرفی می‌کند:

«هرمس منادی و چاوش خدای زئوس می‌باشد و از عالم تحت الارض پیک و پیام‌آور است. پیراهنی بلند بر تن و کمربندی دراز بر کمر و کلاهی لبه‌دار بر سر و کفشهایی با بال و پر دارد.»[4]

سقراط در مکالمۀ کراتیلوس افلاطون، او را آفرینندۀ زبان و گفتار و تأویل و به عبارتی هرمنوتیک دانسته است. در مکالمۀ کراتیلوس چنین می‌خوانیم:

« نام هرمس گمان می‌کنم نمودار سخن گفتن و ترجمه کردن و پیام‌بری و دزدی و مغلطه و سوداگری باشد. چنانکه می‌دانی سخنوری و زبان‌آوری هستۀ مرکزی همۀ آن کارهاست. از دو جزء نام او یکی، چنان‌که گفتم، به معنی سخن گفتن است و دیگری به قول هومر به معنی اندیشیدن. قانونگذار با توجه به اینکه آن خدا سخن گفتن و اندیشیدن را آفریده… به ما دستور داده است او را «آی ره مس»بخوانیم. ولی بعدها آن نام را برای اینکه زیباتر کنند دگرگون ساخته و به صورت هرمس درآورده‌اند…»[5]

سقراط ادامه داده است که سخن همه چیز است، می تواند گاه راست باشد و گاه دروغ، پس با پان یعنی خدایی که نیمی از او به دلیل راستی، بالاست و انسانی و نیمی دیگرش به دلیل دروغ زیرین است و به شکل بز پیوند دارد. می‌توان خداوند سخن یعنی هرمس را پدر پان دانست. زبان هم گاه راست و انسانی است و گاه ناراست و حیوانی. پس منشاء اصلی هرمس ابهام است و ابهام گوهر کلام است. [6]

در اندیشۀ سقراط، اساس و بنیاد هستی و امور، سخن است اما چنین نیست که هر سخنی بالضروره صادق باشد. از این رو در نهان سخن، راست و دروغ سرشته شده است. بدین‌سان سقراط، واژۀ پان را برمی‌گزیند و هرمس را که خداوند سخن است، پدر پان می‌داند.[7]

هرمس راهنمای زندگان در سفرهای زمینی و روح مردگان در دنیای دیگر نیز بود. این‌سان، هرمنوتیک با سفر و مرگ پیوند خورده است. خواهیم دید که هر تأویل سفری است بی‌پایان در قلمروی معنا که از مرگ معنای نهایی و ذات باور خبر می‌آورد. هرمس پیام‌ها و فرمان‌های خدایان را به یکدیگر و به آدمیان می‌رسانید و… به عنوان پیک خدایان، الهۀ فصاحت و مفسر امور نهانی نیز شناخته می‌شد.[8]

1-1-3 تفکر هرمسی:

صائبین حران، نیاکان خود را به هرمس می‌رساندند و او را پیامبر خود معرفی می‌کردند. بیشتر صاحب‌نظران و فقهای مسلمان صابئین را صاحب کتاب نمی‌دانند و از آنان جزیه قبول نمیکنند و حکم به کشتنشان داده‌اند.[9] شاید برای رفع این مشکل بود که معروف‌ترین مجتهد آنان ثابت بن قره (متوفی به سال 288 ﮬ.ق) کتاب تعلیمات هرمس را به سریانی نوشت و خود آن را به عربی ترجمه کرد. صابئین از آن پس آن کتاب را شالودۀ عقاید و باورهای خود قرار دادند و گفته‌هایش را منسوب به هرمس کردند. کتابها و رسالات دیگری نیز پیدا شد که به هرمس منسوب بودند و این مجموعه تحت عنوان ادبیات هرمسی شناخته می‌شود.

دانشمندان گذشته هرمس را ایرانی خوانده‌اند و زمان او را پیش از بودا و موسی و مسیح دانسته‌اند.[10]

به عقیدۀ مانویان هرمس یکی از پنج پیغمبر اولوالعزم است که قبل از مانی می‌زیسته است و شخصیت هرمس از طریق نبوت مانوی وارد نبوت اسلام گردید.

پس مایة حیرت نیست اگر شیعیان از نخستین مسلمانانی بودند که عقاید هرمس را پذیرفتند. در حقیقت، از طرفی معرفه النبو\ شیعه، طبقه‌ای از پیامبران را که هرمس به آن طبقه تعلق داشت می‌شناخت. درطبقۀ انبیا او پیامبری مُقنّن نبود تا موظف باشد برای بشر شریعتی بیاورد. رتبۀ او در تاریخ ادیان، مرتبۀ یک نبی است که فرستاده شد تا زندگانی مردمی را که در شهرها سکونت داشتند تمشیت دهد و فنون زندگانی را به مردم بیاموزد. از طرفی دیگر عرفان شیعه همانطور که برای پیامبران به مراتبی قائل بود به کیفیت معرفتی مشترک بین انبیای سلف (مانند هرمس) و امامان و اولیا به طور کلی، در طول دوران ولایت که جانشین دوران نبوت تشریعی است نیز آگاهی داشت. این معرفت مشترک همان است که به عنوان الهام توصیف شده است. یعنی امری که بالاتر از بعثت نبوت تشریعی به شمار می‌آید. فلسفۀ هرمسی در حقیقت به عنوان حکمت لدنی، یا خِرَد ملهم یعنی فلسفۀ نبوی مشخص می‌گردد.

در مقابل، اهل تسنن مذهب هرمسی صابئین را با مذهب اسلام ناسازگار دانسته‌اند، چراکه آن مذهب بشر را از وجود پیغمبر (شارع) بی‌نیاز می‌داند. آن‌گونه که هرمس به پیروان خود می‌آموخت معراج روح به آسمان، ما را از قبول نزول فرشته برای وحی کلام الهی بر پیغمبر، بی‌نیاز می‌سازد. اگر مسئله در چهارچوب معرفه النبو\ و عرفان شیعه قرار گیرد این ناسازگاری هرگز آشكار نمي‌شود.[11]

می‌توانیم تفکر هرمسی را تحت عناوین حکمت خالده، جاودان خرد، فلسفۀ اشراق، حکمت وحیانی یا حکمت ایمانی نام ببریم، ولی از آنجا که همۀ صاحب‌نظران این تفکر خود را به هرمس منسوب می‌کنند نام تفکر هرمسی را به کار می‌بریم. [12]

از آنجایی که آثار و تفکر هرمسی در شکل‌گیری مکاتب فلسفی، علمی و عرفانی شرق و غرب، اسلام و مسیحیت، دیگر ادیان و مکاتب فکری تأثیرگذار بوده است[13]، شایسته است بدانیم اصول این افکار چه بوده‌اند و چه تأثیری بر روند تفکر بشر داشته‌اند.

گفته شده است که تعالیم هرمس مبتنی بر مکاشفه‌های اوست. هرمس حکمت خود را از یک تجلی عرفانی به دست می‌آورد. [14]

به گفتۀ پل تیلیخ (Paul Tillich) الهی‌دان و فیلسوف معاصر آلمانی، بطور کلی «ادیان بر پایۀ چیزی استوارند که به انسان در هر جایی که زندگی می‌کند، بخشیده می‌شود. مکاشفه‌ای، یعنی نوع خاصی تجربه، به او دست می‌دهد که همواره متضمن نیروهایی نجات‌بخش است. مکاشفه و رستگاری هرگز از هم جداشدنی نیستند. در همۀ ادیان نیروهای مکاشفه‌بخش (Revealing) و نجات‌دهنده وجود دارند. خدا خود را نامکشوف نگذاشته است.»[15]

نکتۀ دیگری از افکار هرمسی که مخصوصاً در حکمت اشراقی نفوذ داشته و در کتب بسیاری از حکمای این مکتب دیده می‌شود اعتقاد به یک هادی آسمانی است که انسان را در وصال به حقیقت یاری می‌کند و بالاخره سالک با او متحد می‌گردد.[16]

در اغلب و شاید تمامی نگاشته‌ها در خصوص هرمس، برگرفتگی دانش هرمنوتیک یا تأویل از آسمان و از جانب فرشته‌ای الهی مورد تأکید قرار می‌گیرد. در نوشته‌ای، دیدار هرمس با عقل مطرح می‌شود که شباهت بسیاری به دیدار ابن سینا با حیّ بن یقظان در داستانی به همین نام و هم به بعضی داستان‌های رمزی سهروردی که دیدار با فرشته در آن‌ها هستۀ مرکزی داستان را تشکیل می‌دهد، دارد. در این نوشته آمده است که:

« نوس (Nous) (عقل/خرد) در حالی که هرمس در خوابی عمیق بود بر او ظاهر گشت و او را به نام خواند و گفت: آرزومندی که چه بشنوی و ببینی، بیاموزی و به اندیشه اندریابی؟ گفتم تو کیستی؟ گفت من پواماندرس (Poimandres) هستم، عقل پادشاهی… در حال جمله اشیاء در برابرم تغییر چهره داد و در آنی گسترش یافت و چشم‌اندازی بی‌پایان در نگاهم پدید آمد و همه چیز در نور دگرگون شد… و چون دوباره سر بلند کردم، در عقل خود آن نور را که مرکب از قدرت‌های بی‌شمار بود و جهانی بی‌حد و مرز شده بود… نگریستم.»[17]

این عبارات به روشنی تأکید بر آسمانی بودن و تقدس دانش هرمنوتیک یا نظریۀ تأویل دارد که اغلب فیلسوفان این حوزه، هرمس را منشأ آن می‌دانند. فرشته‌ای که هرمس در این دیدارهای باطنی می‌بیند همان فرشته‌ای است که در حادثۀ خلسۀ سهروردی از او به عقل فعال تعبیر کرده‌اند و خود سهروردی در جایی که از ارباب انواع سخن می‌گوید، ضمن اشاره به هرمس، از آن تحت عنوان ذات روحانی یا طباع تام نام می‌برد:

«و اذا وَجَدتُ هرمس یقول: اِنَّ ذاتاً روحانیّةً اَلقت الیّ المعارفَ، فقلتُ لها: مَن اَنتِ؟ فقالت: أنا طباعُکَ التامة.»[18]

طباع تام عبارت است از روحانیت، یا فرشته‌ای که فیلسوف را به فرزانگی و خرد رهنمونی می‌کند. طباع تام به طور کلی نامی دیگر از Alter Ego آسمانی یا Daênâ می‌باشد، که صورت نوری است مشابه با روح، و در آیین زردشتی و دین مانوی، آن صورت نور به برگزیدگان در لحظۀ ارتحال از این جهان تجلی می‌کند. دیدگاه هرمس از طباع تام به وسیلۀ سهروردی و پس از او به وسیلۀ همۀ مکتب‌های اشراقی تا ملاصدرا و شاگردانش تفسیر گردید.[19]

بی‌شک از نظر سیر تاریخی امکان مقارنۀ طباع تام سهروردی و مسألۀ دَئِنای اوستایی ایجاب می‌کند که طباع نخست در آیین مزدایی مفهوم دَئِنا باشد، آن‌گاه این مفهوم با عقاید مابعدالطبیعۀ مانوی آمیخته و تأویل و تعبیر شده باشد. سرانجام اصول عقیدۀ هرمسی (که قصۀ رویای هرمس سرچشمه‌اش آن‌جاست) به این مفهوم سر و صورتی تازه داده باشد.[20]

نوشته‌های اکثر کیمیاگران و منجمان که به احکام نجوم توجه داشتند از منبع افکار هرمسی سرچشمه گرفته است. هرمس همچنین به عنوان پیامبر صابئین شناخته می‌شد و آنان در اشاعۀ افکار و نوشته‌های او کوشش فراوان کردند. علوم و فلسفۀ مربوط به این مکتب در قرون اولیه بین شیعیان رواج یافته و مورد پذیرش و قبول قرار گرفت. از دو مرکز بغداد و حرّان بود که ادبیات هرمسی در سراسر دنیای اسلام از همان قرن دوم هجری گسترش پیدا کرد و زمانی که متفکرانی همچون ابن سینا، سهروردی، غزالی، ابن طفیل و ابن عربی ظهور کردند، عقاید هرمس تقریباً در تفکر اسلامی جذب شده بود که آن متفکران مواد فکری خود را از ان اخذ کردند.[21]

نام هرمس در بیشتر ادیان، ملل، اندیشه‌های فلسفی و حتی برخی شاخه‌های علمی مثل کیمیا و نجوم با این عنوان‌ها آمده است: مرکور، طرسمین، طرمیس، اورین، اخنوخ، ایلیا، تات، بوذاسف، ازیرس، عطارد، الیاس، ابنجهد، هوشنگ، اورمزد و ادریس.[22]

در هند اختر تیر (Mercury) یا هرمس را بودا نام کرده‌اند. نامی که در حروف ریشۀ خود حکمت معنا می‌دهد… حکمتی که در ذات خویش، اصل الهام‌بخش همۀ دانش‌هاست.[23]

هرمس که در نوشته‌های اسلامی با اخنوخ یکی از انبیای بنی اسراییل و نیز با ادریس پیامبر در اندیشۀ اسلامی و قرآنی يكي دانسته می‌شود، در کنار افلاطون و زردشت از کسانی است که شیخ شهاب الدین سهروردی آن‌ها را از پیشوایان مکتب اشراق می‌شمارد.[24]

تا آنجا که به هرمسی‌گری ربط دارد، گاه ممکن است هرمس جای تحوت یا طاط (Thoth) مصری بنشیند، زیرا هرمس و تحوت همذات‌اند. تحوت مظهر حکمت است و با مقام رهبانیت در قیمومت و انتقال سنت نسبت دارد.[25]

در قرون وسطی هرمس همان طاطاي مصریان و اخنوخ یهودیان و هوشنگ ایرانیان قدیم و ادریس مسلمانان دانسته می‌شد و پیروان او در هر دیار و از هر مذهبی که بودند او را یک پیامبر آسمانی و مبشر اسرار الهی و علوم ملکوتی می‌دانستند… حتی بعضی… می گویند ادریس همان بودا است… هرمس در این مکتب رابطه و واسطۀ بین عالم ملکوت و ملک محسوب می‌شد و مفسر و مترجم حقایق عالم اعلی بود برای انسان که در عالم اسفل قرار گرفته است.[26]

صفت مشترک تمامی این اسامی، از بودا تا اخنوخ و ادریس و هوشنگ و هرمس، حکیم بودن آن‌هاست. گویی حکمت، در مکان‌ها و زمان‌های گوناگون هرزمان به اسمی و نشانی بروز و ظهور پیدا کرده است.

شخصیت معمایی اخنوخ یا خنوخ یا ایناک یا ادریس یا هرمس که در ادیان عبرانی و اسلامی یاد شده است، با شخصیت یونانی هرمس تلفیق یافته است و بخشی از معارف هرمسی را تشکیل می‌دهد. [27]

از ویژگی‌های تفکر هرمسی همه زمانی و همه مکانی بودن آن است. تفکر هرمسی اختصاص به عصر و مکان خاصی ندارد، بلکه مربوط به تمام تاریخ بشر از حضرت آدم و ادریس تا زمانی است که حیات بشر ادامه دارد. نیز در همه جا مثل یونان، مصر و ایران ظهور پیدا کرده است. در این نظام درهای دانش به روی همه باز است و هیچ اندیشه‌ای را نباید قید و بند زد و در یک نظام و منطق محدود کرد.

متفکران این نگرش وحی را در مقابل عقل قرار نمی‌دهند بلکه آن را مکمل و همراه هم می‌دانند. در تفکر هرمسی حکمت به خداوند اختصاص دارد و او حکیم علی الاطلاق است. پیامبران نیز به صفت حکیم ستوده شده‌اند و بسیاری از آن‌ها در طبقۀ حکما به شمار رفته‌اند. در واقع هدف حکیم و نبی رسیدن به حقیقت است.[28]

حکیم اشراقی برای بیان ابعاد و سطوح مختلف حقیقت، زبان رمز را به کار می‌برد و در واقع کیفیت‌نگر است نه کمیت‌نگر… زبان بی روح استدلالی و مفاهیم منطقی ظرفیت بیان و نشان مراتب مختلف حقیقت و کشف روح معانی را ندارد، از این لحاظ زبان تفکر هرمسی به هنر و رمز نزدیک می‌شود تا در قالب آن بتواند تا حدودی به بیان حقایق بپردازد… ویژگی دیگر اینکه تفکر هرمسی تک بعدی نیست و از راه‌های بسیاری می‌توان به حقیقت رسید. غایت حکیم در تفکر هرمسی تبدل وجودی و پا گذاشتن به ساحت وجود و تشبه به خالق است. [29]

[1] حسن‌پور 15

(به نقل از دایر\ المعارف دین، بخش هرمنوتیک، وان ا. هاروی، زیر نظر میرچا الياده، ج6، چاپ 1987، صص 287 و 279)

[2] حسن‌پور 18

[3] هومر 765

[4] ناس 57

[5] افلاطون 720

[6] احمدی؛ ساختار و تأویل متن 501

[7] حسن‌پور 16

[8] دورانت 207

[9] استادی 112

[10] رضی 547

[11] کربن 161

[12] امیری 21

[13] امیری 25

[14] امیری 66

[15] تیلیخ 128 و 129

[16] نصر 19

[17] حسن‌پور 33

(به نقل از Henry. Corbin , Avicenna and The Visionary Recital , Trans. By W, Trask, New York, 1960, P.22.)

[18] سهروردی 464

[19] کربن 164

[20] رضی 331

[21] حسن‌پور 33

[22] امیری 30

[23] گنون 28

[24] حسن‌پور 33

[25] گنون 27 و 28

[26] نصر 61 تا 64

[27] سندمل 105

[28] امیری 22

[29] امیری 24

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122