پايان نامه بررسي تاثيرتکانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي وسرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثيرتکانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي وسرمايه  شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثيرتکانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي وسرمايه  شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ بيان مساله 4
1ـ3ـ هدف و دلايل انتخاب موضوع 5
1ـ4ـ اهميت موضوع 6
1ـ5ـ فرضيه تحقيق 7
1ـ 6ـ مبانی نظری فرضیه های تحقیق 7
1ـ7ـ قلمرو تحقيق 15
1ـ 8 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات 27
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2ـ1ـ مقدمه 13
2ـ2ـ اهداف گزارشگري مالي 14
2ـ3ـ نقش صورتهاي مالي در تحقق اهداف گزارشگري مالي 15
2ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي و صورت جريان وجوه نقد 16
2ـ5ـ صورت جريان وجوه نقد 17
2ـ 6ـ طبقه‌بندي اقلام در صورت جريان وجوه نقد 19
2ـ7ـ فعاليتهاي عملياتي 19
2ـ 8 ـ بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي 20
2ـ 9ـ ماليات بر درآمد 20
2ـ10ـ فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري 21
2ـ11ـ فعاليتهاي تأمين مالي 22
2ـ12ـ روشهاي محاسبه جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي 22
2ـ13ـ ساختار دارايي‌ها 29
2ـ14ـ ساختار بدهي‌ها 33
2ـ15ـ ساختار سرمايه 35
2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه 8
2- 17- رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه 9
2ـ 18ـ پبشينه تحقيق 35
2- 19- خلاصه فصل 41
فصل سوم: روش تحقيق
3ـ1ـ مقدمه 43
3ـ2ـ روش تحقيق 25
3ـ3ـ فرضيه تحقيق 45
3ـ4ـ متغيرهاي تحقيق و نحوه ی اندازه گیری آنها 8
3ـ5ـ جامعه آماري 46
3ـ 6ـ نمونه تحقيق و روش نمونه گیری 46
3ـ 7 ـ روش گرد ‌آوري داده ها 9
3ـ 8 – روش تجزيه و تحليل داده ها 49
3ـ 9ـ آماره‌هاي آزمون فرضيه 53
3-10 – خلاصه فصل 56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4ـ1ـ مقدمه 58
4ـ2ـ آزمون فرضيه‌های تحقیق 59
4ـ3ـ تفسير نتايج نمونه كلي 60
4ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداري شده 61
4ـ3ـ2ـ سرمايه ‌گذاري 61
4ـ3ـ3ـ سود سهام 62
4ـ3ـ4ـ تامين مالي خارجي 62
4ـ3ـ5ـ بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي 63
4ـ3ـ 6ـ ماليات بر درآمد 63
4ـ3ـ7ـ طبقه‌بندي تامين مالي خارجي 65
4ـ3ـ7ـ1ـ تامين مالي بدهي 65
4ـ3ـ7ـ2ـ تامين مالي حقوق صاحبان سهام 66
4ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمايه‌اي 67
4ـ4ـ تاثيرات كوتاه مدت در مقايسه با بلند مدت 68
4ـ5ـ محدوديت مالي در مقايسه با عدم محدوديت مالي شركت ها 69
4ـ5ـ1ـ مبناي طبقه‌بندي ـ نسبت پرداخت سود سهام 70
4ـ5ـ2ـ مبناي طبقه‌بندي ـ اندازه شركت 74
4ـ 6ـ تفسير نتايج نمونه جزيي 79
4-7- خلاصه فصل 86

فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1- مقدمه 88
5- 2- نتیجه گیری 89
5-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 92
5- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 88
5- 5- محدودیت های تحقیق 91
منابع و مآخذ 93

منابع و مأخذ

1ـ عالی ور، ع.،1383، صورت‌هاي مالي اساسي.، تهران: انتشارات مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، سازمان حسابرسي، نشريه شماره 76، چاپ سيزدهم، ص103 .

2- بهرامفر، ت. و مهرانی، س.، 1384،  بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها، بررسی ها ی حسابداری و حسابرسی، شماره 40، صفحه 5-4 .

3- اعتمادی، ح. و تاری وردی، ی.، 1385، تاثیر نحوه ی ارایه ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 71-70 .

4 ـ  همتي، ح.، 1383، حسابداري ميانه 2.، تهران: انتشارات ترمه، چاپ دوم، صص 474-414 .

5ـ خواجوي، ش.، 1388، حسابداري مالي.، تهران: انتشارات ترمه، چاپ دوم، ص 6 .

6ـ عالي‌ور، ع.،  1376،  صورت گردش وجوه نقد.، تهران: انتشارات  مركـــز تحقيقات تخصصي حسـابداري و حسابرسي، سازمان حسابرسي، نشريه شماره 97، صص10-3 .

7- تقوی، م.، 1385، مدیریت مالی2، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، صص11-112 .

8 ـ اسکندری، ج.، 1386، حسابداری مالی.، تهران: انتشارات کیومرث، چاپ اول، ص 79-47 .

9- خليلي شورینی، س.، 1385، روش‌هاي تحقيق در علوم انساني.، تهران: انتشارات یادواره کتاب، چاپ چهارم، ص 36 .

10- دلاور، ع.، 1386، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي.، تهران: انتشارات نشر ویرایش، چاپ بیست و سوم، صص38-34 .

11ـ مومني، م.، 1387، تحليل‌هاي آماري با استفاده از spss ، تهران: انتشارات کتاب نو، چاپ دوم، صص 165- 108 .

12ـ آذر، ع.، 1378، آمار و كاربرد آن در مديريت2.، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ص 88 .

13- آریانپور، م.، 1378، فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی.، تهران: انتشارات جهان رایانه، ص1325 .

14- ایجیری، ی.، ترجمه: فرقاندوست حقیقی، ک.، 1384، دفتر داری سه طرفه و تکانه سود، فصلنامه تحلیلی جامعه حسابداران رسمی ایران، صفحه 43-42

15- Financial Accounting standards Board (FASB), 1987, statement of   Financial Accounting standards., No.95, statement of cash Flow.              16– Mores cole, W., 1908, accounting : thir construction and interpretation, New  york., pp 617-625

17- Heitor, almedia. Murillo, campello., 2007, is cash negative debt ? a hehing perspective on corporate financial policies, journal of financial intermediation 16,  pp. 515-554

18- fazzari,  hubbard. and bruce, Petersen., 1988,  financing constraints and corporate investment, brooking paperse on economic activity 1,  pp. 141-195.

19- gomes,  jao., 1998,  financing investment.,  American economic revive 91, pp. 1263-1285

20- cleary, sean., 1999, the relationship between firm investment and financial status.,  journal of finance 54., pp. 673-692

21- hubburd, and R. glenn., 1998, capital market imperfections and investment ,  journal of Economic Literature 36.,  pp. 193-227

22- Sudipto,  Dasgupta., 2008, The effect of cash flow shocks on capital  and  asset structure, pp.1-65

 چکیده

        این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظوركمك به تحليل گران مالي جهت دستيابي به مدل‌هاي نوين تجزيه و تحليل صورت جـريان وجوه نقد و نحوه‌ي تخصيص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عكس‌العمل یارفتار شركتها در بكارگيري وجوه نقد) و در نهایت استخراج معيارهايي كه نشان دهنده چگونگي تغيير در ساختار دارايي و سرمايه شركتها در هنگام تخصيص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.

این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نياز جهت محاسبه متغير ها ي اين تحقيق از طريق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها رابطه معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که  نحوه ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، بیان کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان میزان موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی تحقیق نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم رابطه معنی دار در برخی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است. بنابراین عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در میزان تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  فصل اول

 کليات تحقيق

 1-1- مقدمه

محصول اصلي گزارشگري مالي و ابزار اصلي انتقال اطلاعات حسابداري به افراد خارج از سازمان، صورت هاي مالي اساسي مي باشد. گزارشگـري مــالي بايد اطلاعاتي درباره منابـع اقتصـادي، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمايه واحـد تجــــاري فراهم نمايد. اطــلاعات به سرمايه گــذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه، در زمينه شناسايي نقاط ضعف و قوت مالي واحد تجاري، سنجش نقدينگي، توانايي پرداخت ديون و ارزيابي عملكرد واحد تجاري طي دوره كمك مي نمايد[1].

زماني كه بحث تجزيه و تحليل نقدينگي مطرح مي شود، اطلاعات صورت جريان وجوه نقد، به مراتب قابل اتكاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زيرا داده هاي ترازنامه وضعيت بنگاه اقتصادي را در يك مقطع زماني اندازه گيري مي كند، در حالي كه صورت جريان وجوه نقد،  تغييرات در ساير صورت هاي مالي را گزارش مي كند و تخصيص هاي اختياري را مي زدايد[2].

در ميان صورتهاي مالي، صورت جريان وجــوه نقد، به دلیل پرهيـز از جهـت‌گيري‌‌هاي ذاتي و عمـومي مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان كه بر مبناي تعهدي اندازه‌گيري مي‌شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان اصلي بازار سرمايه ايران، مي تواند در جهت تحقق اهداف فوق نقش قابل توجهي داشته باشد. از  منظر استفاده كنندگان برون سازمانی بخصوص  ” سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان ” سازمان بورس اوراق بهادار مي تواند، به صورت كارا اطلاعات صحيح و به موقع در مورد گزارشگري مالي شركتها، ارائه نمايد، تا بتوان بر مبناي اين اطلاعات بطور آگاهانه تصميم گيري و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست یافت.

1-2- بيان مساله

وجوه نقد از منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است، بنابراين ايجاد توازن بين وجوه نقد موجود و نيازهاي نقدي، يكي از مهمترين عوامل سلامت اقتصادي واحد تجاري و تداوم آن است، زیرا در بسياري از تحقيقات مالي جريان هاي نقدي نقش محوري دارند.

موضوع تحقيق حاضر، بررسي تاثير تكانه هاي جريان وجوه نقد(تغییرات در وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارايي و سرمايه شركتهاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. درحال حاضــر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات در جــریان وجـوه نقد عملیاتی برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد، وجود ندارد. در اين پژوهش سعي مي شود، تاثير تغييرات در وجوه نقد عملیاتی شركتها (تكانه وجوه نقد)، بر روي وجوه نقد نگهداری شده، سرمايه گذاري، سود سهام، كاهش تامين مالي خارجي، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بردرآمد، مورد بررسي قــــرار گيرد، تا بتوان دريافت كه تكانه های جريان وجوه نقد در کوتاه مدت و بلند مدت چه تاثيري بر روي ساختار دارايي و سرمايه شركتهای تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و ارتباط بين آنها تا چه ميزان قابل توجيه مي باشد.

1-3- هدف و دلايل انتخاب موضوع

در مسير تكامل حسابداري، يكي از تحولات چشمگير حسابداري در سال های اخير لزوم تهيه       « صورت جريان وجوه نقد » به عنوان يكي از صورتها ي مالي اساسي توسط واحد تجاري بوده است. اين صورت مالي مي تواند، در ارزيابي نقدينگي و توانايي پرداخت ديون، توسط واحد تجاري نقش بسزايي داشته باشد.

هرچند تا كنون از روشهاي متفاوتي به منظور” تجزيه و تحليل” صورت جريان وجوه نقد استفاده شده است. اما تحليگران مالي، همواره در جستجوي يافتن روشهاي جديدی جهت تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد هستند. زيرا در تلاش اند موجباتي فراهم شود تا با هدايت سرمايه های راكد، از سرمايه گذاري های نامطلوب و غير مفيد به حال جامعه جلوگيري نموده، و شرايط لازم را براي تخصيص بهينه منابع و شكوفايي اقتصادي فراهم سازند، تا از يك سو سرمايه گذاران در امر سرمايه گذاري ترغيب شوند و از سوي ديگر سرمايه گذاران جزء بتوانند ثروت خويش را حفظ نمايند.

بورس اوراق بهادار در حكم بازار، اولاً سبب تامين منابع مالي شركت هاي پذيـرفته شده در آن مي گردد، ثانياً به عنوان سازماني جهت هدايت پس اندازها به طرف سرمايه گذاري هاي مولد و بهينه مطرح مي باشد. در نتيجه مطالعه پيرامون موضوع هاي وابسته به اين سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

از آنجا که صورتهاي مالي اساسي شركتها، از جمله صورت جريان وجوه نقد، از مهم ترین منابع موجود در اختيار سرمايه گذاران، اعتبار دهندگا ن و ساير استفاده كنندگان مي باشد، دستيابي به روشهاي جديد تجزيه و تحليل آن همواره مورد توجه بوده ا ست. ازاین منظر، تحقیق حاضردر صدد آنست تا با ارزيابي تاثير تكانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي و سرمايه شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در سال هاي مختلف و پيدا كردن اينكه ارتباط  معني داري بين آنها وجود دارد يا خير؟ به سرمـايه گذاران، اعتبار دهندگان بالفعـل و بالقـــوه، تحليل گران مالي و حتي صاحبان واحد هاي تجاري، در تصميم گيری هاي بهتر كمك نماید. لذا تحقيق حاضر بدنبال  اين است كه از طريق اطلاعات واقعي شركتها ي تولیدی فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل هاي جديد تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد، مبادرت به استخراج  معيارهايي نمايد، تا منجر به قضاوت آگاهانه تر تصميم گيرندگان، در مورد واحد تجاري گردد. بطور کلی هدف از این تحقیق عبارت است از:

1ـ كمك به تحليل گران مالي جهت دستيابي به مدل‌هاي نوين تجزيه و تحليل صورت جريان  وجوه نقد.

2ـ کشف نحوه‌ي تخصيص وجوه نقد مورد استفاده شرکتها، يا همان عكس‌العمل (رفتار شركتها) براي بكارگيري وجوه نقد، از طريق صورت جريان وجوه نقد شرکت ها.

3ـ استخراج معيارهايي كه نشان دهنده چگونگي تغيير در ساختار دارايي و سرمايه شركتها در هنگام تخصيص وجوه نقد باشد.

1-4- اهميت  موضوع

در دنياي امروز، به منظور بهبود كيفيت گزارشگري مالي و در نتيجه سود مندي آن، بايد به نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه توجه كرد، زيرا بهبود سود مندي صورتهاي مالي به طور عام و بهبود سود مندي صورت جريان وجوه نقد به طور خاص، مي تواند بر ارزيابي ها و قضاوت سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان تاثير داشته باشد. بنابراین در شرايط فعلي، فقدان اطلاعات سود مند و عدم دسترسي به روشهاي تجزيه و تحليل مناسب درباره وجوه نقد،      مي تواند  سبب گمراهي تصميم گيرندگان داخلي و خارجي شود.

يوري پيدز مي گويد « در مورد درخت، بر پايه ی ميوه هاي آن نه بر اساس برگ هاي آن قضاوت كنيد » ميوه هاي واحد تجاري همان وجوه نقد ايجاد شده است، كه تغييرات در ساير صورتهاي مالي را گزارش مي كند[3].

بنابراين استفاده از اطلاعات سودمند صورت جريان وجوه نقد، مي تواند راهنماي خوبي براي استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني در امر سرمايه گذاري و براي مديريت شركت ها در هدايت موسسه در جهت رشد و سلامت اقتصادی باشد.

بررسي تاثير تكانه هاي جريان وجوه نقد بر روي ساختار دارايي و سرمايه شركت ها، مي تواند تحليلگران را در جهت انجام تحليل هاي خود به طور موثرتري ياري رساند. همچنین صورت جريان وجوه نقد به این دلیل که نحوه ی تخصیص وجوه نقد را بیان می کند، اطلاعات آن مي‌تواند منـجر به قضاوت مطلوب و بهينـه تصميم گيرندگان از جمله سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان گردد.

 1-5- فرضيه تحقيق

با عنایت به این که در ایران تاکنون تحقیقی در خصوص تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه صورت نگرفته است، مساله اصلی تحقیق در قالب دو سوال به شرح زیر مطرح می شود:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق و با توجه به هدف پژوهش مزبور بررسي مي گردد كه آيا متغير (هاي ) مستقل توانايي توضيح و تبيين  متغير (هاي ) وابسته را دارند يا خير؟ براساس بیان مساله و اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:

1 –  بين تكانه هاي جريان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارايي و سرمايه شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معني داري وجود ندارد.

2 –  بين تكانه هاي جريان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارايي و سرمايه شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معني داري وجود دارد.

لازم به ذكر است كه در اين پژوهش، منظور از تكانه های جريان وجوه نقد، تغييرات درجریان وجوه نقدعملیاتی است، كه اين تغييرات  به طور سیستماتيك شناسايي وگزارش نشده اند. به عبارت  ديگر، این تحقیق در صدد است که تاثير تغییرات در وجوه نقد عملیاتی (تكانه های وجوه نقد عملیاتی) كه به طور سيستماتيك شناسايي نشده اند، بر روي ساختار دارايي و سرمايه شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در كـــوتاه مدت و بلند مــدت بررسي کند، تابتوان میزان تاثیرپذیری وجوه نقد اضافی بوجود آمده، ناشی از تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها را تعیین نمود.

1-6- مبانی نظری فرضیه های تحقیق

به طور کلی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهـای تجـاری مبادرت به تهیـه صورت جریان        می کنند، گروهی معتقدند که صورت جریان وجوه نقد علاوه برفعالیتهای سرمایه گذاری در زمینه ی فعالیتهای غیر سـرمـــایه گذاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. گروهی دیگر معتقدند که صورت جریان وجوه نقد می تواند معرف نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها در بکارگیری وجوه نقد باشد[22].

اصولاً تغییر در جریان وجوه نقـد عملیاتی بر روی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها از جمله وجـوه نقد نگهـداری شده، سرمـایه گذاری و تامین مالی خارجی تاثیر دارد، به گونه ای که افـزایش در وجـوه نقد عمـلیاتی شرکتها در کوتا ه مدت موجب افزایـش پس انداز وکاهش تامین مالی خارجی و در بلند مدت باعث افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی می گردد که ایـن امر خود منجر به تغییــر در دارایی و سرمایه شرکتها به همان میزان می گردد[18].

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غير جاري با ارزش بازار شرکتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122