پايان نامه بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت دبيران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت دبيران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت دبيران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مساله 5
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش0 9
1-5-تعريف اصطلاحات كليدي 11 10
1-6-سؤالات پژوهش 12
1-7-تعاريف عملياتي 13

فصل دوم: مباني نظري و تحقيقات پيشين
2-1- نظريه هاي كلاسيك مديريت 17
2-2- مباني نظري مديريت مشاركتي 20
2-2-1- نظريه هاي مديريت مشاركتي 20
2-2-2- الگوهاي مديريت مشاركتي 21
2-2-3- تعاريف مديريت مشاركتي 24
2-2-4- راهكارهاي اجرايي مديريت مشاركتي 25
2-3- مباني نظري خلاقيت 26
2-3-1- نظريه هاي خلاقيت 26
2-3-2- تعاريف خلاقيت و نوآوري 29
2-3-3- فرآيند خلاقيت 30
2-3-4- موانع خلاقيت افراد 31
2-3-5- وي‍ژگيها و خصوصيات افراد خلاق 32
2-4- پيشينة تحقيق 33
2-4-1- تحقيقات خارجي و داخلي 33

فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه 39
3-2-روش تحقيق 39
3-3- جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه 39
3-4- ابزارهاي پژوهش 40
3-4-1- مقياس افتراق مفهومي مديريت 40
3-4-2- پرسشنامه خلاقيت دبيران 43
3-5- شيوه جمع آوري اطلاعات 45
3-6-روشهاي آماري 45
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-نتايج 48
4-1-نتايج آمار توصيفي 48
4-2-نتايج آمار استنباطي 50
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1-بررسي نتايج 60
5-2-محدوديتها و مشكلات تحقيق 68
5-3-پيشنهادهای كاربردي 69
5-4- پيشنهادهای پژوهشی 70
منابع فارسي 71
منابع لاتين 73
پيوستها

منابع فارسي

اسمي، کرامت (1385). بررسي تحليلي رابطه ساختار سازماني با خلاقيت سازماني در مدارس متوسطه شهر شيراز، پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي , دانشگاه شيراز .

آقايي فيشاني، تيمور( 1377 ). خلاقيت و نو آوري در انسانها و سازمانها. چاپ اول. انتشارات ترمه.

آهنگران، عليرضا(1379). بررسي جايگاه مديريت مبتني بر مدرسه از ديد مديران مدارس نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز, پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي, دانشگاه شيراز.

براتيان، حميد (1381) . ” شيوه هاي نهادينه شدن مشاركت معلمان، مديران و دانش آموزان در آموزش و پرورش ” ،  فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش، دورة هشتم، شمارة31.

پورجلي، فريبا (1379). بررسي تفاوت جنسيتي در تاثير انگيزش بيروني (پاداش) برخلاقيت دانش آموزان، پايان نامه کارشناسي ارشد, دانشگاه شيراز.

تصديقي، محمد علي (1381). “مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش با تاكيد بر نگرش روابط انساني “، فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش، دورة هشتم، شمارة 31.

حسيني، افضل السادات (1385). “نقش نيمكره هاي مغز در خلاقيت “، فصلنامه ي خلاقيت و نوآوري،شماره13، بهار1385.

حق شناس، مرجان (1378) . ” خلاقيت در آموزش و پرورش ” ، فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش، دورة ششم، شمارة 23 و 24.

حقيقي،  محمد علي. رحيمي نيک، اعظم (1384 ). مديريت رفتار سازماني. چاپ چهارم.   انتشارات ترمه.

رابينز، استيفن (1384). رفتار سازماني ج2، ترجمه علي پارسائيان ومحمد اعرابي.چاپ ششم .  انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

ساكي، رضا (1380). تغيير و نوآوري در سازمان و مديريت آموزشي، نشريه رهيافت، شمارة بيست وششم.

سعادت، اسفنديار(1372 ). فرآيند تصميم گيري در سازمان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران

صادقي فر، ناصر. سيد تقوي، مير علي(1382). مديريت مشاركتي. چاپ اول. ا نتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

طبا طبايي، ملوك بيگم (1378) .” مشاركت كاركنان در انتخاب مديران“، فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش، دورة ششم، شمارة8, 23 و 24.

عالي، صمد (1379). “مديريت خلاقيت و نوآوري در سازمان“، مجله ي تدبير، شماره110، بهمن1379.

علاقه بند، علي (1378). اصول مديريت آموزشي. چاپ نهم. دانشگاه پيام نور.

علاقه بند، علي (1381). مديريت عمومي. چاپ هشتم. نشر روان.

علاقه بند، علي (1383) . مقدمات مديريت آموزشي. چاپ بيست و ششم. نشرروان.

غلام پور، عباس (1379). ” خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي آموزشي“، فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش، دورة هفتم، شمارة 5.

كريمي، علي (1379 ). رابطة خلاقيت با اضطراب، جنسيت، پيشرفت تحصيلي و منزلت اجتماعي گروهي از دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي شهر شيراز. پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

مصطفوي، فرشته (1381 ). بررسي ميزان مشاركت اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز در تصميم گيري هاي مديريتي. پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

نلر، جورج اف (1369 ). هنر وعلم خلاقيت، ترجمة سيد علي اصغر مسدد. چاپ اول.انتشارات دانشگاه شيراز.

نوري، زهرا (1381 ). ” بررسي تفاوتهاي جنسيتي با توجه به رابطة خلاقيت و عملكرد تحصيلي در دروس رياضي، علوم و ادبيات دانش آموزان دبيرستان شهر شيراز “. پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

منابع لاتين

9 Amabile, T.M.(1988). A Model of Creativity and Innovation in Organization. Creativity Research Journal, 2:231-253

Bartel, p. (2006).participatory management methods to increase staff input in organizational decision making. www.scn.org

Brenda, S,(2004). Participation in decision making: a matter of   context? Leadership&Organization Development journal, vol.25, Iss.7/8; pg 496.

Cameron,F(2002). The futurity of decisions as a facilitator of organizational creativity and change. Journal of Change Management .vol.15,less. 6;pg 635,12pgs.

Chalf, I(1998). Full participation takes courage. The Journal for Quality and Participation .vol.21,less. 1;pg 36,4pgs

Gillian, R,(2006). Individual Values, Organizational Context, and Self-Perceptions of employee creativity: Evidence from Egyptian organizations. journal of Business Research, vol.25. pg 233,241 pgs.

چکیده

 هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير سبكهاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران در مدارس متوسطه دولتي شهر شيراز بوده است.جامعه آماري961 نفرو گروه نمونه تحقيق شامل275 نفر از دبيران (زن129 و مرد146) مدارس متوسطه مي با شد كه در سال تحصيلي89-88 مشغول كار بوده اند و با روش تصادفي سهميه اي انتخاب گرديده اند. از دو ابزار، مقياس افتراق مفهومي مديريت و پرسشنامه خلاقيت دبيران براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد.پرسشنامه ازدبيران نواحي1و2ازنواحي چهارگانه شهرشيراز مي باشد.روش تحقيق حاضرازنوع پيمايشي همبستگي است. روايي وپايايي ابزار ها با استفاده از روش تحليل گزينه و آلفاي كرونباخ بدست آمد. نتايج به دست آمده از پژوهش عبارتند از:

1- ضرايب همبستگي بين سبكهاي مديريت (سنتي، متعادل و مشاركتي) و خلاقيت نشان داد كه رابطه بين هر سه سبک مديريت (سنتي، متعادل و مشارکتي) با خلاقيت دبيران مثبت و در سطح 01/ 0معني دار است

2-ضرايب تعيين بدست آمده از رگرسيون بين سبكهاي مديريت (سنتي، متعادل و مشاركتي) و خلاقيت نشان مي دهد سبك مديريت مشاركتي نسبت به ساير سبكها (سنتي و متعادل)پيش بيني دقيق تري براي خلاقيت دبيران ارائه مي دهد. وهمچنين رگرسيون بين سبك مديريت  و خلاقيت نيز (55/0R2=) است.

3- تفاوت بين ضرايب همبستگي بدست آمده از سبك مديريت مشاركتي و خلاقيت با سبك مديريت سنتي و خلاقيت در سطح 01/0 معنی داراست.

4- بين سبک مديريت مديران زن و مرد تفاوت معنی داري در سطح 01/0 وجود دارد.

كليد واژه: سبكهاي مديريت، مشارکتي، سنتي، متعادل، خلاقيت

فصل اول

كليات

1-1- مقدمه:  

خلاء و شكاف ميان عصر سنگ تا عصر فضا را خلاقيت و ابتكار انسان پركرده است. انسان در تطور تاريخي خود همواره مديون و مرهون ابداع و نوآوري خود بوده است.در عصر انفجار اطلاعات و توسعه سريع فناوري پرداختن به فرآيند خلاقيت و ارائه راهکارهاي عملي براي رشد و آموزش آن امري ضروري و اجتناب ناپذير براي ادامه حيات يک جامعه است. هرچند خلاقيت بالقوه در انسان به وديعه نهاده شده است اما ظهور آن مستلزم پرورش و بکارگيري آن است. تورنس(1982) معتقد است انسان براي بقا نيازمند است که قدرت خلاقيت را پرورش و مورد استفاده قرار دهد )حسيني، 1385).

گسترش و سرعت تغييرات در سراسر جهان باعث شده که خلاقيت بيش از پيش اهميت يابد، کشورها فقط با ابتکار و نوآوري مي توانند خود را با شرايط جديد وفق داده و همگام با دگرگونيها به پيش روند. بديهي است در دنياي پيچيده کنوني، سازمانهايي در رقابت با سايرين موفق ترند که بتوانند از فرصت هاي پيش رو به بهترين نحو استفاده کنند و اين امر جز با افزايش خلاقيت و نوآوري امکان پذير نيست.

امروزه شعار “نابودي در انتظار شماست مگر اينکه خلاق و نوآور باشيد” در پيش روي مديران همه سازمانها قرار دارد و سازمانهايي موفق هستند که دايماً افکار و انديشه هاي جديد را در سازمان کاربردي کنند و اين امر توسط مديران و کارکنان خلاق امکان پذير است (ساکي،1380).

توانايي مديريت بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرايط جديد در محيط به ترتيبي که اين شرايط و عوامل به نفع سازمان عمل کند و نه به ضرر آن بستگي به شيوه مديريت و يافتن راههاي جديد ابتکار دارد، در شرايط متغير و متحول، تنها ادامه راه گذشته براساس تجربه هاي گذشته کافي نخواهد بود و دوام و حيات سازمان بر فکر و عقيده تازه و خلاق نياز خواهد داشت. در واقع، قوه خلاقه موجود در يک سازمان يکي از با ارزشترين سرمايه­هاي آن سازمان است که توسط مديريت سازمان بارور مي شود(عالي، 1379).

لوازم مديريت مشاركتي: براي پياده كردن نظام مديريت مشاركتي در سازمانهاي آموزشي بايد قبلا مقدمات كار و زمينة اجرا مهيا گردد. جهت نيل به اين مقصود توجه به عوامل زير ضروري است:

1- گرايش به عدم تمركز[1]:

گرايش فلسفه، اهداف وفعاليتهاي سازمان هاي آموزشي از تمركز بسوي عدم تمركز موجب تفويض اختيار بيشتر به زيردستان خواهد بود و مشاركت آنها را در تصميم­گيري­ها بيشتر خواهد كرد. توجه به نيازها، شرايط و امكانات اجرايي، امكان تبادل نظر از بالا به پايين يا ارتباط متقابل مديران و برنامه ريزان و مجريان، توجه به تفاوتهاي فردي كاركنان، توجه به خلاقيت­ها، ابتكارات وآزادي عمل و توجه به تصميم گيري دررده هاي پايين از ويژگيهاي مثبت گرايش به عدم تمركز در نظام مديريت مشاركتي است.

2- كاهش بوروكراسي [2]

بوروكراسي به خاطر ويژگي هاي ذاتي خود نمي تواند به مشاركت كاركنان و برخورد خلاقيت ها و ابتكارات آنها ميدان دهد و در بسياري از موارد كيفيت را فداي كميت مي‌سازد، تمركز ذاتي بوروكراسي خود دليل قانع كننده اي براين ادعا مي باشد. علاوه بر اين كاهش بوروكراسي در سازمانهاي آموزشي زمينة مشاركت را تسهيل مي‌كند و اين خود تحولي ديگر در استقرار مديريت مشاركتي است.

– ثبات مديريت:

از آنجا كه در نظام مديريت مشاركتي اثربخشي وكيفيت مورد انتظار است و تحقق اين امر منوط به برنامه ريزي هاي دراز مدت مي‌باشد، ثبات مديريت عامل تعيين كننده اي در اين زمينه خواهد بود. تغيير مديران سازمانهاي آموزشي در جريان نوسانات سياسي جامعه ضربة جبران ناپذيري بر پيكرة سازمان وكيفيت فعاليتهاي آن وارد مي‌آورد. اين تغييرات توجه مديران را به اهداف و برنامه­ريزي­هاي كوتاه مدت و كمي سوق مي‌دهد و از ميزان مشاركت مي‌كاهد.

4- آموزش نيروي انساني

برنامه­ريزي آموزش براي ارتقاي سطح علمي نيروي انساني سازمانهاي آموزشي به صورت مستمر موجب آشنايي با تحقيقات جديد، روش­هاي نو در زمينة انجام كار و… خواهد شد و تحقق نظام مديريت مشاركتي را تسهيل خواهد كرد.

5- تغيير وتحول در ساختار اداري و آموزشي

ساختار و تشكيلات نظام آموزشي ما گرايش به تمركز دارد و طبيعي است كه مناسب نظام مديريت مشاركتي نيست. بنابراين ضروري است كه علاوه بر تغيير و تحول در ساختار اداري و آموزشي، قوانين و آيين­نامه­هاي آموزشي نيز متناسب با مديريت مشاركتي تغيير يابند (تصديقي، 1380).

در پژوهش حاضر به بررسي تاثير سبک هاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران  دبيرستانهاي شهر شيراز(ناحيه1و2) پرداخته شده است.

سبک مديريت مشارکتي شامل پنج جزء اساسي به شرح زيرمي باشد: (تصميم گيري[3]‏، ارتباطات[4]، رهبري[5]، ساختار[6]و كنترل[7]) سبک مديريت سنتي نيز شامل عوامل فوق مي‌باشد با اين تفاوت که سبک مديريت مشارکتي سبکي است که امتيازات بالاتري را در مقياس مديريت که اين عوامل را مي‌سنجد، کسب مي‌كند. در اين تحقيق به بررسي رابطه سبکهاي مديريت (مشارکتي، متعادل و سنتي) و خلاقيت دبيران پرداخته مي شود همچنين تاثير سبک­هاي مديريت (مشارکتي،متعادل و سنتي) بر خلاقيت سنجيده مي‌شود سپس تفاوت ضرايب همبستگي سبک مديريت مشارکتي و خلاقيت با سبک مديريت سنتي و خلاقيت دبيران بررسي مي‌شود و در پايان تفاوت سبک مديريت مديران زن و مرد بررسي مي شود.

 1-2- بيان مساله

سبک مديريت مشارکتي سبکي است که در آن به زيردستان تفويض اختيار مي شود، مدير زيردستان را به شرکت در تصميم گيريها دعوت مي کند و در اتخاذ تصميمات نظر معلمان را جويا مي شود، در سبک مديريت مشارکتي ارتباطات بين مدير و کارکنان به صورت متقابل و دو طرفه است و ساختار سلسله مراتبي سازمانها در اين سبک جايگاهي ندارد. از ديگر خصوصيات اين سبک اين است که روابط صميمانه و دوستانه بين رهبر و اعضا برقرار است و رهبر رابطه مدار است و نظارت و کنترل به صورت خود کنترلي توسط معلمان صورت مي گيرد و در نقطه مقابل سبک مديريت مشارکتي، سبک مديريت سنتي قرار دارد که خصوصيات آن در پي
مي آيد:

سبک مديريت سنتي سبکي است که در آن تمرکز اختيارات در دست مدير است، مدير به تنهايي تصميم گيري مي کند و در اتخاذ تصميمات نظر معلمان را جويا نمي شود. در سبک مديريت سنتي روابط بين مدير و کارکنان به صورت يک طرفه، از بالا به پايين، رئيس-مرئوسي و رسمي مي باشد و ساختار سلسله مراتبي بر روابط حاکم است، در اين سبک رهبري به صورت وظيفه مدار است و بيشتر به وظايف و اهداف مدرسه توجه مي شود تا نيازهاي کارکنان و کارها برطبق مقررات و دستورالعملها انجام مي گيرد. از ديگر خصوصيات سبک مديريت سنتي اين است که کنترل و نظارت به صورت مستقيم و توسط مدير صورت مي گيرد.

امروزه شعار “نابودي در انتظار شماست مگر اينکه خلاق و نوآور باشيد” در پيش روي مديران همه سازمانها قرار دارد و سازمانهايي موفق هستند و مي توانند در دنياي پررقابت ادامه حيات بدهند که دايماً افکار و انديشه هاي جديد را در سازمان کاربردي کنند و اين امر توسط مديران و کارکنان خلاق امکان پذير است (ساکي،1380).

سازمانهاي آموزشي نيز همچون ساير سازمانها براي ادامه حيات خود در محيط بي‎ثبات و متغير كنوني ضروري است سنت‎ها و عادت‎هاي منسوخ گذشته را كنار بگذارد و در پي خلاقيت، نوآوري و نوجويي مستمر جهت توسعه پايدار خود باشد (ساكي،1380) نقش مديران به عنوان کساني که بستر مناسب را در جهت بروز خلاقيت در سازمانها فرآهم مي آورند و امکان اظهار نظر و ابراز وجود را به کارکنان مي دهند انکار ناپذير است. بنابراين رابطه بين سبک مديريت مدير و خلاقيت دبيران در مدارس امري اجتناب ناپذير است.

در دهه هاي اخير به دليل اهميت نقش و جايگاه سبک مديريت مشارکتي در مسايل سازمانهاي آموزشي و بخصوص تاثير آن بر ميزان خلاقيت محققين زيادي در خارج از ايران به اين موضوع پرداخته اند و به يافته هاي ارزشمندي نيز دست يافته اند که موجب تحولات عظيمي در نظامهاي آموزشي آنها و به دنبال آن در کل سيستم اجتماعي و اقتصادي شان  شده است. به عنوان مثال ماوندا و فارل[8](2003) مارتين و تربلنج [9] (2003) سالمون و تربيش[10] (2002) استرينگر[11] (2002) در پژوهشهاي خود به اهميت عوامل و شاخصهاي فرهنگي تأثيرگذار بر خلاقيت و نوآوري سازمانها اشاره كرده‌اند. اين پژوهشگران عوامل و شاخصهاي فرهنگي زير را به عنوان عوامل  فرهنگي تأثيرگذار بر ميزان خلاقيت و نوآوري سازماني گزارش داده‌اند. اين عوامل عبارتند از: پذيرش رسيك، ارتباطات باز ميان كاركنان، ابهام و تعارض، تشويق نظريه‌هاي جديد، تعهدكاري، رهبري قوي و حمايتگرانه، مشتري مداري و افزايش منافع (که همه آنها از اجزاي مديريت مشارکتي مي باشند) (به نقل از اسمي، 85).

به دليل کمبود چنين تحقيقات موثري در نظام آموزشي ايران و به دليل عدم توانايي در بهره گيري از نتايج تحقيقات خارجي به خاطر تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي، تحقيق حاضر به بررسي تاثيرسبک هاي مديريت (مشارکتي،متعادل و سنتي) بر خلاقيت دبيران در دبيرستانهاي (ناحيه 1و2)شهر شيراز مي‌پردازد. واين سؤال بوجود مي آيد كه:

آيا رابطه اي بين سبك هاي مديريت وخلاقيت وجوددارد؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق:

درعصر حاضر مشارکت و مديريت مشارکتي را سومين انقلاب در مديريت مي‌نامند و بر اين باورند که تحقق اهداف و ايجاد تحول در امور با مديريت مشارکتي امکان پذير است. طباطبايي معتقد است، مديريت مشاركتي حرکتي در جهت تکامل دارد که با نظام کلي جهان همساز است، بهسازي کيفيت، بالا بردن بازدهي، کاستن از ضايعات، صرفه جويي و… شماري از اهداف متعدد اين طرز تفکراست (طباطبايي، 1378).

مشاركت كاركنان در محدوده فعاليتهاي مربوط به آنان داراي فوايد اقتصادي، اجتماعي و رواني مي‌باشد. از نظر اقتصادي مشاركت مي‌تواند به بهبود كيفيت كار و افزايش كميت آن منجر شود و از لحاظ اجتماعي مشاركت سطوح مديريت و كاركنان در كارهاي مربوطه موجب درك بهتر آنان از همديگر و از كارها مي‌شود، همچنين مشاركت مي‌تواند موجب افزايش همكاري و كاهش تعارضات سازماني شود و محيط كاري سالم و مناسبي را بوجود آورد و از نظر رواني نيز مشاركت موجب احساس رضايت شغلي از جانب كاركنان مي‌شود از ديگر نتايج رواني مشاركت كاركنان اين است كه مشاركت همچنين مي‌تواند سلامت رواني را براي كاركنان به ارمغان بياورد و احساس ارزشمند بودن در سازمان را به آنان منتقل كند و اين همه فوايد مشاركت حاصل نمي شود مگر با استقرار سبك مديريت مشاركتي كه از اصول اساسي آن توجه به انسان (كارمند) در محيط كار و همچنين مشاركت كاركنان در تصميم گيريها مي‌باشد.

لذا توجه به راههاي گسترش مشارکت معلمان در سياست گذاري مديريت، برنامه ريزي و فن آوري آموزش و پرورش اهميت مي‌يابد .

خلاقيت و نوآوري عامل رشد و بالندگي سازمان، ارتقاي بهره‌وري، افزايش كيفيت توليدات و خدمات، موفقيت در رقابت، افزايش انگيزش كاركنان و رضايت شغلي آنها، كاهش هزينه‌ها، ضايعات و اتلاف منابع، تنوع توليدات و خدمات و كاهش بوركراسي اداري و پشت ميز نشيني و مشوق عمل‌گرايي است. بنابراين سازمانها بايد تمام تلاش خود را در انجام تحقيقات و پژوهشهاي گسترده جهت ايجاد، تشويق و نهادينه سازي خلاقيت و نوآوري بكارگيرند (اسمي،85).

بدون ترديد مديريت مشاركتي در مدارس امري بسيار ضروري است که با مشارکت معلمان در مديريت و تفويض اختيار بيشتر به مدارس مي‌توان در نهايت يک نظام آموزشي پويا، کارآمد، اثربخش و کارا داشته باشيم. نظامي که در آن افراد از اعتماد به نفس بالايي برخوردار مي‌باشند و به تفاوتهاي فردي در افراد توجه مي‌شود و افراد از صلاحيت و شايستگي خود آگاه مي‌شوند و خلاقيت، نوآوري و اثربخشي گروهي توسعه پيدا مي‌کند (آهنگران، 1379).

در كشور ما اغلب سازمانهاي آموزشي به علت استفاده از سبك مديريت سنتي، متمركز و نامناسب و ديوانسالاري، مخالف خلاقيت و نوانديشي است و با حفظ رويه‎هاي منسوخ گذشته، سعي در سركوب خلاقيت و نوآوري و تحول را دارد و اين سركوبگري ريشه بسياري از مسائل و مشكلات موجود در آموزش ‎و پرورش ما است لذا بررسي و شناخت سبك مديريت مورد استفاده مدارس و اذعان عدم مطلوبيت و اثربخشي آن جهت پرورش خلاقيت سازماني و همچنين ارائه پيشنهادهايي جهت استقرار سبك مديريت مناسب و منعطف كه محرك و مشوق خلاقيت و نوآوري باشد و همچنين کمک به تغييرسبك مديريت نامطلوب موجود به عنوان يكي از موانع موجود بر سر راه خلاقيت دبيران از اهميت به‎سزايي برخوردار است.

مشاركت در سازمانهاي بزرگي چون آموزش و پرورش بازواني قوي براي مديريت است كه بسياري از مشكلات درون سازمان را سامان مي‌بخشد و اگر آموزش و پرورش به اين پديدة مهم در جهت تحقق اهداف خود توجه نكند، ناخواسته با مسائل و مشكلات بسياري مواجه خواهد شد كه ضررهاي جبران ناپذيري براي تعليم و تربيت و جامعه در بر خواهد داشت (تصديقي،1381).

استقرار انديشه مشاركت در آموزش وپرورش و به تبع آن در مديريت مدارس فرصتي را نيز براي مشاركت معلمان در اداره امور وحل مشكلات مدرسه فرآهم مي‌كند و درخلال اجراي اين سبك مديريت معلمان مورد توجه مديران قرار مي‌گيرند و از آنان نيز در حل مشكلات مدرسه نظرخواهي مي‌شود و پيشنهادات آنان در حل مشكلات مدرسه مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين امر منجر به افزايش رضايت كاري آنان، افزايش كارايي سازمان (مدرسه)، خلاقيت و آفرينندگي معلمان و ارائه راه حل­هاي نو و بديع براي حل مسائل مبتلا به مدرسه مي‌شود.

[1]-Decentralization

[2]-Bureaucracy

[3]-Decision making

[4]-Communication

[5]-Leadership

[6]-Structure

[7] – Control

[8]-Mavondo and Farrel

[9]-Martins and terblanche

[10]-Solomon and tarabishy

[11]-Stringer

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122