پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله 2
3-1- اهميت و ضرورت 3
4-1- هدف کلی 6
5-1- اهداف جزئی 6
6-1- فرضیه های تحقيق 7
7-1- تعاریف اصطلاحات و واژه ها 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 10
2-2- اوقات فراغت 12
2-2-1- دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی 14
2-3- استراحت 15
2-3-1- تمایل به خواب 16
2-3-2- تأثیر مواد غذایی در حافظه بیشتر 16
2-3-3- عوارض کم خوابی 17
2- 3-4- استراحت و تمدد اعصاب 19
2-3-5- فواید استراحت عضلانی 19
2-3-6- برنامه ریزی برای استراحت و تمدد اعصاب 20
2-3-7- استراحت کلی بدن 21
2-3-8- راه های جلوگیری از خستگی 22
2-4- یادگیری 24
2-4-1- تعریف یادگیری و آموزش و تعلیم وتربیت 25
2-4-2- تفاوت آموزش وپرورش ( تعلیم وتربیت ) 26
2-4-3- نظریه های یادگیری 28
2-4-4- نظریه رفتاری ( محرک وپاسخ ) 29
2-4-5- نظریه یادگیری اجتماعی 29
2-4-6- نظریه شناختی ( گشتالت ) 30
2-4-7- رشد شناختی 31
2-4-8- سطوح مختلف یادگیری 33
2-4-9- یادگیری تسهیلی 33
2-4-10 – مراحل 30 گانه آموزش 35
2-4-11- راهبردهای یادگیری 38
2- 4- 12- وضعیت آموزش راهبرد 38
2-4-13- روشهای تدریس راهبردها 39
2-4-14- تدریس به منظور انتقال 40
2-5- افت تحصیلی 44
2-5-1- تعریف افت تحصیلی 44
2-5-2- بیایید تا مدرسه را برای دانش آموزان جذاب کنیم 55
2-6- تحقیقات پیشین مربوط به تعطیلات 67
2-7- تحقیقات پیشین مربوط به اوقات فراغت 69
2-8- جمع بندی 71
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 73
3-2- روش تحقیق 73
3-3- جامعۀ و نمونه آماری 73
3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات 74
3-5- روایی و پایایی 74
3-6- روش اجرا 74
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 76
4-2- ویژگی های توصیفی نمونه آماری 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 81
5-2 – بحث و نتیجه گیری 83
5-3-پیشنهادات کاربردی 87
5-4- پیشنهادهای پژوهشی 87
5-5- محدودیت ها 88
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست

فهرست منابع فارسی

آدریز، س. ا.،1376، سوء مدیریت، ترجمه کاوه محمد سیروس؛ نشر اشراقیه.

آرمند، م.،1382، مجله پیوند نقش خانواده در پیشرفت تحصیل فرزندان انجمن اولیاء و مربیان، شماره168.

ابطحی، س.ح.، 1368، آموزش و پرورش، منابع انسانی مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

ابطحی، س.م.، 1374، مدیریت منابع انسانی. انتشارات دانشگاه پیام نور.

ابلارد، و.ت.، 1998، تحقیق استدلال پیشرفته با یادگیری خود تنظیم شده .

7- امامی، م.ج.،1385، مهمترین راه غلبه بر نگرانی ها و ناامیدی ها.

8- امین شایان جهرمی، ش.،1383، تئوری های سازمان و مدیریت انتشارات کوشا مهر.

9- امین شایان جهرمی، ش.، 1386، جزوه درسی تئوریهای مدیریت.

11- بنوتیز، آ.، 1385، اصول مدیریت، مترجم امین شایان جهرمی. شاپور انتشارات کوشا مهر.

12- بیانی، ر.، 1382،تحقیق چگونگی گذراندن اوقات فراغت، از دانشگاه تهران.

14- پرسلی، م.، هاریس، ک.، 1989، مترجم فتحی و اجارگاه کورش مقاله راهبردهای یادگیری کدامند و چگونه آموخته می­شوند. نشریه رشد تکنولوژی آموزشی دوره 9شماره1 صفحه12-9.

15- تیلور ،1940، کارفرمایی علمی.

16- خباز، ث.، 1382، بررسی و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه خرامه، کارشناسی ارشد.

17- حداد عادل، غ.، مرداد 1384 ، نگرانی مراجع از کاهش تعطیلات، روزنامه آفتاب.

18- حضرت علی (ع). 1382. نهج البلاغه، انتشارات اسوه.

19- دل کارنگی،م. ترجمه پورمنای.رویا. 1385 چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم،

20- دیوانی، ا.، آذر1382، بانو مقاله، اگر به اندازه کافی استراحت نکنید نمی دانید چه بر سرتان می آید، دوره و شماره 32 صفحه 7-6

21- رئیس دانا، ر.ل.، 1372، تئوریهای یادگیری و کاربرد آنها در تکنولوژی تدریس یادگیری، عنوان نشریه رشد، تکنولوژی آموزشی دوره نهم.

22- ربیعی، م.ر.، 1375 ، بررسی آموزش کارکنان شرکت صنایع غذایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

23- رحیمی، ع،1382، بررسی ویژگی های اجتماعی. اقتصادی فرهنگی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی گچساران از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد.

24- رستاخیز، خ.، 1380، چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره راهنمایی گچساران ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز.

25- رستمی، م.، 1379، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر کلاس های دوم و سوم متوسطه پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبریز.

26- راهنما، ع.، 1382، چگونگی گذراندن اوقات فراغت ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

27- ساعتچی، م.، 1377، روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه، سازمان ،نشر ویرایش: تهران.

28- ساعتچی، م.، 1370، روانشناسی در کار. آموزش بزرگسالان مرکز آموزش مدیریت دولتی.

29- سبحانی، ع.، 1384، انتقاد از تعطیلات غیر منتظره روزنامه کارگران.

30- سی. ام. چ.، 1383، مترجمین امین شایان جهرمی. شاپور،امینی. مرضیه ، مدیریت و کلاس داری جذاب :انتشارات کوشا مهر.

31- سیف، ع ا.، آبان 1368، روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.

32- طوسی، م. 1382. مجله مدیریت دولتی ،شماره 9 آموزش و پرورش منابع انسانی کاسکیو 1995

33- علامه مجلسی سفینه البحار.

34- عمید، ح.، 1358، فرهنگ لغت، تهران:انتشارات امیر کبیر.

فهرست منابع انگلیسی

47- amistrang michael, 1990 how to be an even better manager unuversal book stall, new dehil.

48-  arnhein. Auxter 1997 croowe adapted physical education and recreation third education..the c.v.mosby comphny saint louis.

49- bucher. Charles. A.1975 found ations of physical education edition. Saint loues: th c.v. mosby company.

50- cratty Bryant .j.and games e. breen. Educational.g.1972 ames for physically handicapped children. Denver Colorado love publishing company.

51- daniels artrhur s.1954 adapted physical eduation new.

52- Edmund hacobson progressive relxation. Ed.1935 2.Chicago the university of Chicago pres.

53- glasser, wilyam.1969 schools without failurenewyork:harper and row.

54- gosephine l.rathbone 1969 relaxation Philadelphia.Led and febiger.

55- feld, s ruhlsnd &1969 goldm . devel opment changes in achievement.Motivation. Merillpalmer

Quarterly,1982.25parsons, j.eexpectanies. values, andacademic behaviors.

56- in j.t Spence (ed). Perspective on achievement and achievement motivation. Asn Francisco . freeman.

57- vander zandea/famesw soulogy 1990 mcgraw hill publicating.

چکیده

هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت بود.. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی مدیران، دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 89-88 شامل60 نفر مدیر ، 500 نفر دبیر و 8000  دانش آموز که از بین آنها نمونه ای به تعداد 18 مدیر،150 دبیر و200 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه  سنجش عملکرد رفتاری و آموزشی بود .برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار  توصیفی (‌ محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون تي­تست و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد.

.- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد تحصیلی(آموزشی) دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد تحصیلی نسبتا زیاد بود. همچنین از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان نسبتا زیاد بود. همچنین بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی و رفتاری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلید واژه ها: تعطیلات، عملکرد آموزشی ، عملکرد رفتاری

مقدمه

به موجب آمارهاي رسمي موجود ايران در داشتن تعطيلات رسمي اولين كشور جهان به شمار مي آيد و اين امر موجب خسارت بسياري از جهات مادي و معنوي به كشور مي شود.كه كاهش توليدات صنعتي و افت تحصيلي از جمله اين خسارت به شمار مي آيد(مجمع، 1387).

محور زمان در برنامه ريزي هاي ملي (كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت) از اهميت فوق العاده برخوردار است كه چه بسا مهم ترين برنامه ها به علت از دست دادن زمان با ناكامي مواجه شده اند.

امام علي (ع) مي فرمايند: زمان مانند ابر مي گذرد.(نهج البلاغه، انتشارات اسوه 1375) يقيناً ايشان مي خواستند نهايت استفاده از زمان را براي ما يادآوري كنند.

بايد بر زمان مديريت كرد از اتلاف عمر كاست جلوي ضايعات و تضييع عمر را گرفت وقت ها را ارزان از دست نداد به زمان و ثانيه و ساعت و لحظه هاي عمر و نوجواني و جواني فرزندان اين بوم و خاك بها داد و از آن بهره برد.به وقت و زمان هم بصورت خرد و هم بصورت كلان نگريست بايد براي آن برنامه ريزي كرد از آن بهره برداري نمود.صرفه جويي در وقت تنظيم صحيح اوقات و برنامه ريزي براي استفاده مطلوب و بهينه از عمر و زمان نقطه كليدي در موفقيت يك جامعه دارد(همان منبع).

بويژه بايد فرصت هاي دوران حساس نوجواني و جواني را كه بازدهي آموزشي، تجربه آموزي و بارورشدن استعدادها بسيار زياد است مغتنم و ارزشمند دانست و سهل انگاري و غفلت موجب از دست دادن بهترين فرصت ها و دوره هاي عمر در حيات ملي يك جامعه يك انقلاب و يك كشور است.در معارف اسلامي مسئوليت در برابر عمر بسيار سنگين و سهم به حساب آمده بر استفاده مطلوب از دوران جواني و فرصت هاي طولاني زندگي تأكيد شده است اسلام ما را از خطر از دست دادن فرصت ها و جواني بر حذر داشته است.

بايد با برنامه ريزي صحيح آموزش و افزايش آگاهي هاي عموم و بسيج همه قشرها زمينه را براي استفاده بهينه از فرصت ها فراهم نمود. زماني كه مي گذرد و زماني كه درست استفاده مي شود (زندگي) مي باشد (مجمع، 1378).

 1-2- بیان مساله

تعطیلات در جوامع مختلف اصولاً به منظور بازسازی جسمی و فکری نیروی انسانی و ایجاد و امکان تفریح و سرگرمی و گردش و همچنین حضور نیروی کار جامعه در کنار خانواده و دوستان و . تعبیرمی شود (پدرام،1385).

در کشورهای دنیا روزهایی را به عنوان تعطیلات رسمی اعلام می کنند که احساس شود حضور اکثریت مردم در مراسم ملی یا مذهبی ضرورت داشته باشد به نحوی که بدون حضور مردم آن مراسم خدشه دار  می شود(سبحانی، 1384).

طبیعی است که اگر میزان تعطیلات به خصوص در آموزش و پرورش از حد معینی فراتر رود در روند رشد و توسعه علمی و آموزشی ، اقتصادی و اجتماعی کشور خلل ایجاد کرده و عملا می بینیم در کشور ما تعطیلی آموزش و پرورش به خصوص عید نوروز باعث افت تحصیلی و بازدهی کمتر آموزش شده است و در کنار آن نیز باعث تعطیلی فعالیتهای اقتصادی نیز می گردد.صرف نظر از اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم خاص ایرانیان که بخشی از تعطیلات مربوط به آن است به نظر میرسد در جامعه ما تعطیلات بیش از اندازه است و متاسفانه در سالهای اخیر فرهنگ و مردم و دانش آموزان به این صورت شده است که قبل و بعد از تعطیلات به خصوص تعطیلات عید نوروز نیز مراکز آموزشی نیمه تعطیل هستند چرا به این علت که همه دانش آموزان حاضر نمی باشند و تعداد غائبین آنقدر زیاد بوده به طوری که عملاً آموزش متوقف می ماند (شایان جهرمی ،1386).

آنچه در اینجا مطرح است این است که از آنجایی که تعطیلات طول سال تحصیلی و همچنین تعطیلات نوروز در کنار مزیتهای که دارد از جمله تجدید قوای دانش آموزان و دبیران و مدیران متاسفانه آسیب های نیز بر سیستم آموزشی ما وارد می کند که این مساله توجه همگانی را برانگیخته که این تعطیلات چگونه باید باشد و در آنها چه تغییراتی را باید بوجود آورد(جهرمی، 1386).

لذا محقق با این مساله روبروست که آیا تعطیلات آسیبی بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان دارد؟

1-3- اهميت و ضرورت

روزهاي قبل از تعطيلات تابستاني، زمان شروع بحث‌هاي داغ در باب چگونه گذراندن اين روزهاست. جلسه پشت جلسه، نشستي بعد از نشست ديگر و ميزگردهاي مختلف برگزار و حرف‌ها زده مي‌شود.

اما در چند سال اخير، بسيار ديده و شنيده شده كه با تعطيلي مدارس و حذف شدن سيستم نظارتي كنترلي مدارس و مسوولان آن از روي دانش آموزان، آسيب‌هاي مختلفي بچه‌ها را تهديد مي‌كند(ممتاز جهرمی ،1386).

به صورت كلي، بچه‌هاي ما كه سن آنها مي‌تواند بين 10 تا 18 سال باشد، با ورود به جامعه و قرارگيري در محيط باز، با انواعي از رفتارها، اعمال و عكس‌العمل‌ها روبه‌رو مي‌شوند. بايد دقت كنيم كه تمام اين رفتارها هنجار محسوب نمي‌شوند و در زمان‌هايي (حدود 40‌درصد رفتارها)‌ در تعارض با عرف، قانون و هنجارهاي مرسوم جامعه مسلمان ايراني و بر پايه فرهنگ ماست. بچه‌هاي ما تحت ‌تاثير اين محيط قرار مي‌گيرند و اين طبيعي است، چون در فصل تابستان و در شرايطي كه امكانات رفاهي  تفريحي مناسب و تحت كنترل درآمده در اختيارمان نيست تا بچه‌ها را به سوي آنها سوق دهيم، نمي‌توانيم مانع رفت و آمد آنها در اجتماع هم باشيم. مخاطراتي كه بچه‌هاي ما را در اين مدت زماني تهديد مي‌كند و امكان دارد تاثيراتش تا سال‌ها باقي بماند، اثرپذيري از افراد نامناسب، شكل‌گيري و بروز رفتارهاي نامتعادل اجتماعي و اخلاقي، ايجاد عادت‌هاي ناهنجار، ميل به انجام اعمال نادرست و مسائلي از اين قبيل است كه مي‌تواند كودك، خانواده و در نگاه كلي‌تر اجتماع را آزار دهد(امین شایان جهرمی ،1383).

آيا ميزان اين تاثيرپذيري‌ها مي‌تواند آنقدر شديد و عميق باشد كه منجر به ورود نوجوان ما در گروه كودكان بزهكار شود؟

اين اتفاق در درصدهاي مختلف مي‌افتد و خودش را به اشكال گوناگون نشان مي‌دهد. اين موضوع كاملا وابسته به شرايطي است كه نوجوان و جوان ما در آن رشد كرده و تربيت شده است. همين باعث مي‌شود آسيب‌پذيري در اين گروه سني متفاوت باشد. اما از سوي ديگر بايد كاملا توجه داشت كه آسيب‌پذيري، تحت تاثير قرارگيري، الگو گرفتن و مسائلي از اين دست، در اين دوره سني پررنگ و نمايان‌تر است. اما قطعا شرايط محيطي كه بچه‌ها در آن قرار مي‌گيرند، نوع تعاملات و … باعث مي‌شود كه به سوي بزه‌هاي رفتاري  اجتماعي روي بياورند، يا در سوي ديگر قضيه از آن دور شوند(همان منبع).

در تعطيلات تابستاني، به علت حضور بچه‌ها در كوچه و خيابان، گاه با گروهي روبه‌رو مي‌شويم كه ناخواسته و ناآگاهانه ميل به تخريب دارند.

ببينيد، ما در جامعه به دلايل مختلف گروهي را داريم كه به صورت بيمارگونه، ميل به تخريب و بروز رفتار ناهنجار اجتماعي دارند. اين كه در تابستان بيشتر هستند يكي به دليل بيشتر ديده شدن بچه‌ها در كوچه و خيابان به خاطر تعطيلي است و ديگر اين كه يك عده‌شان تحت‌‌‌تاثير گروه اول، اين رفتارها را بروز مي‌دهند.

اين شرايط آموزشي كه شما از آن صحبت مي‌كنيد بايد چه شكلي داشته باشد كه در مرتبه بالاتري نسبت به آموزش‌هاي وسايل ارتباط جمعي قرار گيرد( ممتاز جهرمی ،1386).

به دليل اهميت  اين موضوع بر آن شديم كه در اين تحقيق به بررسي آسيب هاي تعطيلات بر عملكرد آموزشي و رفتاري دانش آموزان از ديدگاه سه گروه مديران، معلمان و دانش آموزان بپردازيم  .

1-4- هدف کلی

– بررسی تأثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت.

1-5- اهداف جزئی

 بررسی تعیین نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با  تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی دانش آموزان شهر مرودشت.

– بررسی تعیین نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با  تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد رفتاری دانش آموزان شهر مرودشت.

 بررسی تعیین تفاوت نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با  تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی دانش آموزان شهر مرودشت.

– بررسی تعیین تفاوت نظرات دانش آموزان ، معلمان و مدیران در رابطه با  تعطیلات و تاثیر آن بر عملکرد رفتاری دانش آموزان شهر مرودشت.

1-6- فرضیه های  تحقيق

1- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تعطیلات بر روی عملکرد تحصیلی(آموزشی) دانش آموزان تاثیر منفی دارد.

2- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تعطیلات به روی عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی دارد.

3- بین نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

4- بین نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

1-7- تعاریف اصطلاحات و واژه ها

تعاریف نظری

 1-7-1- تعطیلات:

بیکار کردن ، دست از کار کشیدن ، مهمل گذاشتن چیزی (عمید ،1358).

1-7-2- عملکردآموزشی

هرگونه رفتار یا عکس العمل که از دانش آموزان سر میزند و باعث یادگیری و آموزش او می شود و سطح علم و دانش او از یک سطح به سطح بالاتر می برد( ممتاز جهرمی ،1386).

1-7-3- عملکرد رفتاری

هرگونه رفتار یا بالعکس که از دانش آموزان سر می زند و نشان دهنده خصوصیات اخلاقی او می باشد رفتار، روش طرز حرکت، طرز عمل( ممتاز جهرمی ،1386).

1-8-تعاریف عملیاتی

1-8-1- تعطیلات

تعطیلات در این تحقیق شامل تعطیلات نوروز ، یک روزه و چند روزه می شود( تعطیل بودن مدارس یا محل درس خواندن دانش آموزان در تعطیلات)

1-8-2- عملکردآموزشی

دراین تحقیق عملکرد آموزشی میزان نمره­ای است که دانش آموز از پرسشنامه عملکردآموزشی به دست   می­آورد.

1-8-3- عملکرد رفتاری

در این تحقیق عملکرد رفتاری میزان نمره ای ا ست که دانش آموز از پرسشنامه عملکرد رفتاری بدست    می آورد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122