پايان نامه بررسي تاثير اجراي برنامه بازتواني بر کيفيت زندگي، ميزان اميد و افسردگي بيماران همودياليزي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير اجراي برنامه بازتواني بر کيفيت زندگي،  ميزان اميد و افسردگي بيماران همودياليزي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 192 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير اجراي برنامه بازتواني بر کيفيت زندگي،  ميزان اميد و افسردگي بيماران همودياليزي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1 مقدمه و بیان مساله2
فصل دوم
چهار چوب پنداشتی و مروری برمتون 8
2-1 تعریف نارسایی مزمن کلیه9
2-1-1 اپیدمیولوژی11
2-1-2 تشخیص بیماری12
2-1-3 پاتوفیزیولوژی بیماری نارسایی مزمن کلیه12
2-1-4 مراحل CKD و مشخص کردن جمعیت در معرض خطر13
2-1-5 بیوشیمی اورمی14
2-1-6 تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نارسایی مزمن کلیه15
2-1-7 ارزیابی و درمان مبتلایان به CKD16
2-1-7-1 تاریخچه و معاینه فیزیکی16
2-1-7-2 بررسی های آزمایشگاهی16
2-1-7-3 مطالعات تصویر برداری17
2-1-7-4 بیوپسی کلیه17
2-1-8 اثبات تشخیص و اتیولوژیCKD 18
2-1-9 کاهش سیر پیشرفتCKD19
2-1-9-1 محدودیت پروتئین19
2-1-9-2 کند کردن بیماری کلیه دیابتیک19
2-1-9-3 کنترل گلوکز خون20
2-1-9-4 کنترل فشارخون و پروتئین اوری20
2-1-9-5 درمان سایر عوارض نارسایی کلیه (تعدیل دوز داروها)21
2-1-10 همودیالیز در درمان نارسایی کلیه21
2-1-10-1 همودیالیز22
2-1-10-1-1 دیالیزکننده23
2-1-10-1-2 مایع دیالیز23
2-1-10-1-3 سیستم حمل خون23
2-1-10-1-4 دسترسی عروقی23
2-1-10-2 اهداف همودیالیز25
2-1-10-3 عوارض طی همو دیالیز25
2-1-10-3-1 هایپوتانسیون25
2-1-10-3-2 درمان هایپوتانسیون26
2-1-10-3-3 کرامپ عضلانی26
2-1-10-3-4 پیشگیری از کرامپ عضلانی27
2-1-10-3-5 تهوع و استفراغ27
2-1-10-3-6 درمان تهوع و استفراغ27
2-1-10-3-7 سردرد27
2-1-10-3-8 درمان سردرد27
2-1-10-3-9 پیشگیری از سردرد27
2-1-10-3-10 درد قفسه سینه و درد پشت28
2-1-10-3-11 درمان درد قفسه سینه و درد پشت28
2-1-10-3-12 خارش28
2-1-10-3-13 درمان خارش28
2-1-10-3-14 تب و لرز29
2-1-10-3-15 درمان تب و لرز29
2-1-10-3-16 عوارض تب و لرز29
2-1-10-3-17 سندرم عدم تعادل29
2-1-10-3-18 درمان سندرم عدم تعادل29
2-1-10-3-19 پیشگیری از سندرم عدم تعادل30
2-1-10-3-20 واکنش های شبه آنافیلاکسی30
2-1-10-3-21 آریتمی30
2-1-10-3-22 درمان آریتمی31
2-1-10-3-23 همولیز31
2-1-10-3-24 درمان همولیز31
2-1-10-3-25 آمبولی هوا31
2-1-10-3-26 درمان آمبولی هوا32
2-1-11 چشم انداز آینده32
2-1-12 مشکلات بیماران همودیالیزی و تدابیر پرستاری33
2-1-13 مراحل انطباق در بیماران ESRD34
2-1-14 توانبخشی بیماران کلیوی35
2-1-14-1تشویق بیماران37
2-1-14-2 فیزیوتراپی39
2-1-14-2-1ارزیابی ظرفیت عملکردی41
2-1-14-2-2 ورزش43
2-1-14-2-3  روشهای ورزشی در بیماران همودیالیز44
2-1-14-2-3-1 ورزشهای اینترادیالتیک با شدت کم44
2-1-14-2-3-2 ورزشهای انعطاف پذیرو تقویتی45
2-1-14-2-3-3 ورزشهای مقاومتی 45
2-1-14-2-4 برنامه ورزشی46
2-1-14-2-5 تاثیر برنامه های آموزش ورزش در بیماران CKD47
2-1-14-2-6 علل عدم مشارکت بیماران در برنامه ورزش48
2-1-14-2-7  بررسی سلامتی مرتبط با آمادگی جسمانی و تناسب اندام50
2-1-14-3 آموزش و توانمند سازی بیماران CKD52
2-1-14-3-1 تئوری مراقبت از خود اورم52
2-1-14-3-2 نقش پرستاران در آموزش و توانمند سازی بیماران همودیالیزی54
2-1-14-4 روان درمانی57
2-2  مروری برمتون61
فصل سوم72
3-1 اهداف73
3-1-1 هدف کلی73
3-1-2 اهداف جزیی73
3-1-3 فرضیات پژوهش74
3-1-4 پیش فرضها74
3-1-5 تعریف نظری  واژه ها75
3-1-6 تعریف عملی واژه ها76
3-1-7 نوع مطالعه78
3-1-8 جامعه مورد مطالعه78
3-1-9 نمونه گیری78
3-1-10حجم نمونه78
3-1-11 معیارهای ورود بیماران78
3-1-12 معیارهای خروج79
3-1-13 روش اجرا79
3-1-14 ابزارهای گردآوری داده ها79
3-1-14-1 پرسشنامه کیفیت زندگی80
3-1-14-2 پرسشنامه شاخص امید هرث80
3-1-14-3 پرسشنامه افسردگی بک81
3-1-15 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات84
3-1-16 محدودیتها84
3-1-17 ملاحظات اخلاقی85
فصل چهارم86
4-1 یافته ها87
فصل پنجم115
5-1 بحث و بررسی یافته ها116
5-2 نتیجه گیری128
5-3 کاربرد در پرستاری129
5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی130
فهرست منابع131
ضمائم158
ضمیمه الف (پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پاورس)159
ضمیمه ب (پرسشنامه شاخص امید هرث)168
ضمیمه ج ( پرسشنامه افسردگی بک)170
ضمیمه د (پرسشنامه مشخصات فردی)175
چکیده انگلیسی176

فهرست منابع

1- زمان زاده و. تاثیر تمرینات بدنی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1387؛(1) 3: 5-51.

2-Brawnwald   E.Harrison  Principle of internal medicine.18th ed.New York:McGrow Hill  Company;2010,p.1561-1570.

3-Denhaerynck   K,Manhaeve  D,Dobbels   F,Garzoni   D,Nolti   CH,Geast  S.prevalence and con sequenc e   of    nonadherence  to hemodialysis  regimes.Ame  J  Crit  Care  2007;16(3):221-236.

4-Abbasi   M ,Mirzaie  A,Mosavi  Movahed  S ,Sheoree   A,Norozzadeh  R.The effects  of   education  methods  on changes  of  body  weight  and some  of serum  indinces  in hemodialysis patients  referred  to Qom  Kamkar   hospital  in 2007.Qom  Uni  Med  Sci J  2007;1(3):47-52.

5-Barsoum  RS.chronic kidney  disease in the  developing   world.The New England  Journal  of   medicine 2006;354:997-99.

6-http://www.vision-fmc.com/I/pazienti-esrd.html 5/10/2013.

7- Ghasemi M. Daily 30 to 40 people will be added to the renal patient.Available at:http://www.farsnews.com/newstext.Accessibility verified December22,2012.

8- Ghasemi   M. Dialysis patients died in the year 1500. Available at: http//hamshahrionline.ir/details/96121 /Health/diseases. Accessibility verified December22,2012.

9-Ganji   MR . Increase in kidney disease in iran.Available at:http://www.mehrnews.com/detail/news/.Accessibility verified June 7,2014.

10-Rajlani   H. Iran’s population growth rate of dialysis . Available at: http//www.asriran.com/fa/news/325132.Accessibility verified June 7,2014.

11-Chojak K, Smolenski O, Milkowski A, Pitrowski W. The effects of 6-month physical training conducted during hemodialysis in ESRD patients. Med  Rehabil 2006; 10(2): 25-4.

12-Tgay  S,Kribben  A,Hohenstein   A,Mewes  R,Senf   w.Post  traumatic   stress  disorder  in  hemo dialysis  patients. Am   J  Kidney  Dis 2007;50(4):594-601.

13-Smeltzer  SC,Bare  B.Brunner& suddarths  textbook  of  medical-surgical-nursing 2013.20th  ed.

14- عشوندی  خ  .بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر کاهش مشکلات بیماران همودیالیزی .پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری ،تهران، دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پزشکی-1373.

15-Kimmel   PL.Psychosocial  factors in dialysis patients.Nephrology forum.kidney  Int  2001;59:1599-1603.

16-Rahnavard Z,Zolfaghari  M,Kazem  Nejad  A,Hatami  KH.Quality  Of Life and determinants in patients with congestive  heart  failure.Journal of nursing and midwifery (Hayat) 2006;12(1):77-86.

17-Croog  SH,Levine  S.Quality  of life and health  care evaluations.In:Freeman  HE,Levine   S,Englewood  Cliffs  NJ.Handbook  of Medical sociology,4th ed.Prentice   Hall:1989.p 508-28.

18-Steele TE,Baltimore  DM,Finkelstein   SH,Juergensen  PA,Kliger  AS,Finkelstein   FO.Quality life  inperitoneal dialysis patients.J   Nerv   Ment  Dis.1996;184(6):368-74.

19-Carr AJ,Gibson   B,Robinson   PG.Measuring  quality  of  life  :Is quality  of life  determined  by expectations or experience?Br  Med  J.2001;322(7296):1240-1243.

20-Sayin  A,Mutluay   R,Sindel  S.Quality  of life  in hemodialysis,peritoneal   dialysis  and  transplantation  patients.Kidney  Transplant.2007;10(39):3047-3053.

21-Kutner NG,Quality  Of  Life  and Daily Hemodialysis 2004; 17(2):92-8.

22-Nazemian  F,Ghafari F,Porghaznin T.Effect Depression  and Anxity  in Hemodialysis Patients.Med   J   Mashhad  Uni Med  Sci 2008;51(3):171-6. 23-Henrique DM, Reboredo Mde M, Chaoubah A, Paula RB. Aerobic exercise improves physical capacity in patients under chronic hemodialysis. Arq Bras Cardiol. 2010; 94(6):823-8.

24-Konstantina  H,Stanton  M,Newman  L,Michael  J.Acute   neuropsychology change   in hemodialysis and peritoneal  dialysis patient.Health Psychology2003;22(6).570-578.

25-Navidian A, Arabbi sarjou   A,Keykhaei A.Survey of Mental Problems of Hemodialysis of the dialysis Ward of Zahedan,s Hatamolabia Hospital.J Gilan University Med Sciences 2007;15(58):61-67.

26- Kimmel   pL.Depression in patients with  chronic  renal disease : what  we know  and what   we  need  to know.journal  of psychosomatic research  2002;53(4):951-956.

27-Kouidi  E.Health-related  quality   of life  in end stage renal disease patients:the effects  of renal rehabilitation.Clinical  Nephrology  2004;61(1):60-71.

28-Rocha  CE.Polide  Figueriedo,D.Saitovitch,D.Depressive  Symptoms and kidney  transplant  out  come.transplantation proceeding,2001;33(7-8):3424.

29- Kaplan  H,Sadouk  BJ.Synopsis  of   psychiatry .Rafiee H,Razaee F, Translator Tehran: Arjmand  pub 2000.p:449-450.

30- Cohen  SD,Norris  L,Acquariva  K,Peterson  RA,Kimmel  PL.Screening.Diagnosis,and Treatment   of   Depression  in patients with End-Stage Renal DISease.Clin    J  Am Soc Nephrol  2007;2(6): 1332-1342.

31-Chen   HY,Chiang  CK,Wang HH,Hung  KY,Lee YJ.Congnitive  Behavioral  Therapy  for  Sleep  Disturbance in Patients Under Going Peritoneal  dialysis: A  Pilot  Randomized Controlled Trial. Am  J Kidney  Dis 2008;52(2):314-23.

32-Ahmadvand  A, Saei  R, Sepehrmanesh  Z, Ghanbari  AR. The  effect of Cognitive-behavioral Group Therapy on Anxiety and  Depression  Hemodialysis  Patients  in  Kashan. Qom Uni   Med  Sci  2012;6 (1) 35 -39.

33-Cabness  J,Freeman  A,Root   L.Two  NKF-sponsored  research  project study depression in dialysis patients.Family  Focuse2005;14:8-11.

34-Drayer   RA,Piraino   B,Raynolds  CF,Houck   PR,Mazumdar  S,Bernardini  J, etal.Characteristics  of depression   in hemodialysis  patients: symptoms,quality of  life  and mortality   risk.Gen Hosp Psychiatry 2006;28(4):306-12.

35- پور غزنین  ط، غفاری ف . بررسی ارتباط امید و عزت نفس درمددجویان گیرنده پیوند کلیه در بیمارستان امام رضا (ع) شهرمشهد سال1382-1381.مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد.بهار 1384. 13(1).61-57.

چكيده

مقدمه و هدف :  همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره می­اندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بيماران تحت همودياليز شهرستان جوانرود انجام شد.

مواد و روشها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد است که به  روش نمونه گیری غیر احتمالی براساس معیارهای ورود روی30 بیمار مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان حضرت رسول  جوانرود  در سال  1392 انجام شد. برنامه بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته های پرستاری، فیزیوتراپی، روانشناسی بالینی به مدت 8 هفته اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ­های کیفیت زندگی فرانس و پاورس، شاخص امید هرث،  افسردگی بک و مشخصات فردی بود. پس از بیان  اهداف پژوهش برای بیماران و اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، پرسشنامه ها توسط کمک پژوهشگر طی مصاحبه با بیمار تکمیل گردید. سپس بیماران در طی 8 هفته تحت برنامه­های فیزیوتراپی، روان درمانی و تغذیه درمانی و مراقبت از خود (8 جلسه هر هفته یک جلسه )  قرار گرفتند. بعد از برنامه بازتوانی مجددا پرسشنامه ها تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و آزمونهای آمار توصیفی، تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه، ویلکاکسون، کروسکال والیس، من ویتنی، آزمون دقیق فیشر و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها : میانگین سنی بیماران 3/14±8/55 سال، 60% مرد و 3/93%متاهل بودند. 70% از بیماران بی سواد ، 3/83% بیکار و میانگین مدت زمان همودیالیز 4/2±3 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران بعد از انجام مداخله( 3/2±7/19) افزایش  معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( 1/1±2/15 ) نشان داد (0001/0>P). همچنین نمرات کیفیت زندگی تمامی بیماران قبل از مداخله بین 19- 10 بود که در سطح متوسط یا نیمه مطلوب قرار داشتند، اما بعد از مداخله کیفیت زندگی50% بیماران به سطح خوب ارتقاء یافت(0001/0>P). رابطه آماری معناداری بین سطح کیفیت زندگی با وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، اشتغال و مدت زمان همودیالیز دیده نشد. همچنین میانگین نمره میزان امید بیماران بعد از انجام مداخله( 3/3±4/38 ) افزایش معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( 8/4±6/26 ) نشان داد (0001/0>P) . همچنین در مقایسه شاخص افسردگی قبل و بعد از مداخله نتایج نشان دادکه میانگین نمرات بیماران بعد از مداخله( 1/3±5/10) نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله

( 9/10±4/36) کاهش یافته است که نشان دهنده وضعیت بهتر بیماران از نظر افسردگی بعد از انجام مداخلات بازتوانی می­­­­باشد(0001/0>P).

بحث و نتیجه گیری: اجراي بازتوانی با بهبود کیفیت زندگی، افزایش امید وکاهش افسردگی بیماران همودیالیزي همراه است، پیشنهاد می­گردد برنامه های بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته­های مختلف پرستاری، فیزیوتراپی و روانشناسی بالینی در مراکز همودیالیز اجراگردد. همچنین در پژوهش­های بعدی تاثیر برنامه­های نوتوانی روی تعداد دفعات همودیالیز، شاخص­های خونی، سلامت روانی و رضایتمندی بیماران با حجم نمونه بیشتر و در مدت زمان طولانی­تر مورد مطالعه قرارگیرد.

واژه های کلیدی: بازتوانی، کیفیت زندگی، امید، افسردگی، همودیالیز، پرستاری، ایران

1-1.  بیان مساله

نارسایی مزمن پیشرفته کلیه پیامد آسیب و تخریب بیش از75% از نفرونهای کلیه است. در این مرحله توانایی بدن در حفظ سوخت و ساز و تعادل آب و الکترولیت ها از بین رفته که با نشانه های بالینی مانند بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، خونریزی، اختلال حواس و شعور همراه است و  همزمان افزایش پتاسیم خون، افزایش فشارخون، افزایش حجم مایعات و نارسایی احتقانی قلب، کم خونی و بیماریهای استخوان، کلسیفیکاسیون متاستاتیک در نتیجه احتباس فسفر، کاهش کلسیم سرم، متابولیسم غیرطبیعی ویتامینD و افزایش سطح آلبومین رخ می­دهد]2،1[ . روشهای درمانی موجود برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه شامل همودیالیز، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه می­باشد]3[. رایج ترین شیوه درمانی همودیالیز است]4 [. پیش بینی می­شود تا سال 2030 بیش از 70%  این بیماران در کشورهای در حال توسعه باشند که مجموع اقتصاد آنها کمتر از 15% اقتصاد جهانی را تشکیل می­دهد]5[. تعداد کل بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه (ESRD)[1] تحت درمان در دنیا تا سال 2012 حدود 3010000 بوده است که رشد سالانه 7% داشته است و این میزان نسبت به جمعیت جهان زیاد است (100تا 2000بیمار به ازا هر میلیون نفر) ، از تعداد فوق 2106000 نفر تحت همودیالیز و 252000 تحت دیالیز صفاقی هستند و حدود  652000  نفر هم پیوند کلیه شده اند. بیشتر این بیماران در تایوان می­باشند. از 2358000 بیمار تحت درمان (دیالیز خونی و صفاقی) 19% در آمریکا، 14% در اروپا، 13 % در ژاپن و 54% در سایر کشورها هستند ، در حقیقت در حدود 50% بیماران  همودیالیزی در کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، برزیل و آلمان به سر می­برند ]6 [. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی اعلام نموده است که روزانه 30تا40نفر به بیماران کلیوی ایران اضافه می­شود­]7[. در ایران طبق گزارش انجمن حمایت از بیماران کلیوی در سال1388، از مجموع40هزار بیمارکلیوی، بیش از 15هزار نفر همودیالیزی بوده که سالانه حدود 1500 نفر آنها بر اثر عوارض این بیماری جان خود را از دست می­دهند]8[ . رییس انجمن نفرولوژی ایران اعلام کرد که در سال 1392 تعداد بیماران همودیالیزی به 29هزار و 500 نفر افزایش یافته است]9[ از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت این بیماران هشت برابر نرخ رشد جمعیت کشور است]10 [. به طور کلی بروز نارسایی مزمن کلیوی و انجام همو دیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به خطر می­اندازد]11[ و باعث محدودیتهای تنیدگی آور در زندگی می­شود، که هر کدام به نوبه خود می­تواند در روان و شخصیت آنها اختلال ایجاد کند به طوری که جمع کثیری از این بیماران با مشکلات و تنش ها سازگار نشده، دچار تغییرات رفتاری مانند اضطراب، افسردگی، انزوا، هذیان و توهم می­گردند]12،13،14[ و از لحاظ آینده خود احساس ناامنی می­کنند]15[ از سوی دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دریافته اند که در درمان بیماران نمی­توان تنها به جنبه های فیزیکی بیمار توجه داشت و برای کمک به بیماران جهت دستیابی به یک زندگی معمولی، باید جنبه های مختلف زندگی بیماران را مدنظر قرار داد بنابراین کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی یک موضوع با اهمیت و قابل بررسی است. نتایج کار آزمایی های بالینی نشان داده اند که کیفیت زندگی می­تواند به عنوان نشانه کیفیت مراقبتهای بهداشتی و جزیی از برنامه درمان بیمار محسوب شده و اندازه گیری آن در بیماری های مزمن راهنمای مفیدی برای ارتقای کیفیت مراقبت می­باشد]16 [. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و پیچیده دارد که در برگیرنده عوامل عینی و ذهنی است. کیفیت زندگی اغلب به عنوان درک مشخصی از رضایت در زندگی، سلامت اجتماعی و خانوادگی، امیدواری ، آداب معاشرت و سلامت روانی بیمار می­باشد]17[ بنابراین لازم است کیفیت زندگی به عنوان قسمتی از برنامه مراقبتی بیماران نارسایی مزمن کلیه قرار گیرد]18 [. در دنیای امروز ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که می­توان بیان نمود که کیفیت زندگی فاصله بین انتظارات و تجربیات افراد از آن است که معمولا بیماران با شرایط یکسان، کیفیت زندگی متفاوتی را گزارش می­کنند]19 [. لذا ارزیابی کیفیت زندگی بیماران به کادر درمانی کمک می­کند تا به چگونگی درک بیماران از سلامتی، توانایی عملکرد و حس خوب بودن پی برده و روشهای درمانی ارتقای کیفیت زندگی بیماران را مورد توجه قرار دهند]20 [. در همین رابطه گرچه درمان های جایگزین به حفظ جان  این بیماران کمک می­کند اما ارتقای کیفیت زندگی هدف عمده برنامه همودیالیز است]20 [ به طوری که مراقبت از بیماران  تنها هدف درمان آنان نیست، بلکه بهبود کیفیت زندگی با حداکثر عملکرد و حس خوب زیستن، توانایی انجام فعالیتهای مختلف روزانه و کاهش عوامل تاثیر گذار این بیماری بر کیفیت زندگی مطرح است]13 [.کاهش کیفیت زندگی در بیماران تحت همو دیالیز  ممکن است ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که کاهش کیفیت زندگی در بعد فیزیکی می­تواند وضعیت عملکرد فرد را تغییر دهد به گونه ای که میزان فعالیت روزانه وی دچار اختلال گردیده و توانایی او جهت انجام فعالیت روزمره کاهش می­یابد]21 [. تاگای[2] و همکاران(2007) اعلام کردند که کیفیت زندگی بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه، درمقایسه با مردم عادی به طور چشمگیری کاهش یافته است و اختلالات روانی در بیماران همودیالیز با سابقه طولانی همودیالیز شایع تر از مردم عادی است  که این امر بر بقای آنان تاثیر منفی دارد و هرچه علایم اضطراب و افسردگی در این بیماران بالاتر باشد از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار هستند ]12[ . همچنین نتایج تحقیقات انجام شده توسط کیمل[3] و همکاران (به نقل از ناظمیان و همکاران) نشان دادکه بیماران تحت درمان با همو دیالیز به همو دیالیز وابسته می­شوند و کیفیت زندگی آنها با وجود مشکلات مختلف جسمی و عاطفی تحت تاثیر قرار می­گیرد. بیش از نصف بیماران همودیالیزی خستگی و فقدان انرژی را گزارش می­دهند]22[.  با توجه به نتایج تحقیقات فوق و اینکه اکثر بیماران همودیالیزی دارای سبک زندگی غیر فعال می­باشند و به طور قابل ملاحظه ای در سطح پایین تری از استقامت جسمانی نسبت به افراد سالم قرار دارند . کاهش سطح استقامت جسمانی در این بیماران ، فاکتور مهمی است که روی کیفیت زندگی و حتی سطح مرگ و میر تاثیر می­گذارد و باعث محدودیتهای وسیعی در قدرت عضلانی این بیماران می­شود]11[ که از این بین می­توان به محدودیت آستانه تمرین، کاهش ظرفیت جسمانی و افزایش ناتوانی عملکردی اشاره کرد]23[ . از آنجایی که این بیماران پیوسته نیازمند همودیالیز هستند ، لذا طولانی بودن روشهای درمانی و تاثیر آن بر نحوه زندگی، ظرفیت تطابقی و سازگاری بیماران را کاهش می­دهد که به دنبال آن اختلال در تصویر ذهنی، ترس از مرگ، محدودیتهای رژیم غذایی و مایعات، از دست دادن  شغل، مشکلات خانوادگی، وابستگی به همودیالیز و بروز مشکلات سایکولوژی را می­تواند به همراه داشته باشد]24 [.  فشارهای روحی و روانی ناشی از همودیالیز در این قبیل بیماران با بروز مشکلات روانی اجتماعی متعددی همراه است لذا وجود مداخله روان شناختی به عنوان یک عنصر اساسی در درمان این بیماران ضروری است و در نتایج اکثر پژوهش ها، شیوع بالای اختلالات روانی- اجتماعی در بیماران همودیالیزی مشاهده می­شود]24[ . در مورد شدت بروز عوارض روان پزشکی در میان بیماران همودیالیزی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی همه بر این نکته مشترک تاکید دارند که شایع ترین نشانه بیماری روانی در این بیماران، افسردگی و در پی آن اضطراب با شیوع کمتری می­باشد. افسردگی در 50٪ و اضطراب در 30٪ موارد و سایر اختلالات روان پزشکی نیز به میزان کمتری در آنها مشاهده شده است. اغلب مطالعات انجام شده در ایران نشان دهنده شیوع مشکلات روانی به خصوص اضطراب و افسردگی در بین این  بیماران است]25[ .

از آنجا که افسردگی به عنوان عارضه شایع در این بیماران تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت زندگی دارد و به دلیل همپوشانی علایم افسردگی و بیماری کمتر تشخیص داده می­شود، لذا افسردگی منجر به از دست رفتن نقش فرد درمحیط خانواده، محل کار و کاهش تحرک و مهارتهای فیزیکی و توانایی- های شناختی و جسمی می­گردد]26و27 [. به طوری که روکا[4] و همکارانش (2001) می­نویسد که ناامیدی و به دنبال آن افسردگی یک پیامد شایع در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و تحت درمان با درمانهای جایگزین می­باشد که با بررسی میزان امید و افزایش آن باید تا حدی از بروز افسردگی جلوگیری کرد]28 [. گروه درمانی از جمله خدمات بازتوانی روانی- اجتماعی است که در آن افراد مبتلا به ناراحتی های عاطفی که به دقت انتخاب شده اند با هدایت درمانگر آموزش دیده ، در گروهی شرکت می­کنند و تعاملات این گروه در جهت اصلاح می باشد] 29[. مطالعه ای که در سال 2007 انجام شد، نشان داد بیماران همودیالیزی شرکت کننده در گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل پیشرفت بهتری داشته اند]30[ . همچنین در مطالعه  چن[5] و همکارا ن (2008) در مورد تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر مشکلات بیماران همودیالیزی مشخص گردید، مراقبت از خود، خودکار آمدی، کیفیت زندگی و کیفیت خواب در بیماران به طور معنا داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است]31[. مطالعه احمدوند و همکاران( 2012) نیز نشان داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری به میزان قابل توجهی موجب کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی شده است]32[. در چند دهه اخیر توجه ویژه ای به بررسی فراوانی افسردگی و عوارض وابسته به آن در بیماران همودیالیزی شده است. براساس این مطالعات ، افسردگی  شایع ترین اختلال روانی در این بیماران می­باشد که باعث افزایش مرگ و میر آنان شده و پیش آگهی بیماران را بدتر می­کند]33[. درایر[6] و همکاران(2006) مرگ و میر بیماران همودیالیزی افسرده را تا 4برابر بیماران همودیالیزی غیر افسرده گزارش نموده اند]34 [. البته امید نیز به عنوان نمادی از سلامت روحی مددجو می­تواند در بررسی های پرستاری و کاهش افسردگی این بیماران مدنظر واقع شود]35 [با توجه به اینکه درمان همودیالیز در دراز مدت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، به طوری که اکثریت بیماران همودیالیزی سبک زندگی غیر فعال دارند همچنین همودیالیز در وضعیت خوابیده به پشت اجرا می­شود و فرد تقریبا 800 ساعت در سال را بدون فعالیت جسمانی می­گذراند بنابراین عوارضی همچون ضعف عضلانی و کاهش قدرت عضلانی را در پی دارد] 24 .[هنریکو[7]و همکاران (2010)  نیز نشان دادند که تمرینات هوازی باعث بهبود ظرفیت جسمانی و کاهش فشار خون و بهبود کیفیت زندگی بیماران همو دیالیزی شده است]23[ .  لذا تمرینات بدنی به عنوان یکی از مداخلات درمانی می­تواند در بیماران همودیالیزی موجب بروز آثار سودمند جسمی، روانی و اجتماعی گردد و راهی برای حفظ استقامت جسمانی ، عملکرد مستقل و کمک به بهبود کیفیت زندگی بیمار باشد که نه تنها فواید شخصی، بلکه فواید اجتماعی را به دنبال داشته باشد]24.[ با توجه به مطالب بیان شده و اینکه بیماران تحت درمان با همودیالیز به دلیل داشتن درمانهای دارویی متعدد، برنامه غذایی خاص و کسب توانایی لازم در سازگاری با ناتوانی های جسمی و روحی نیازمند آموزش ویژه و مستمر هستند لذا به نظر می­رسد کنترل مشکلات و عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی این بیماران  نیازمند مشارکت بیمار و تیم مراقبت و درمان (به خصوص پرستاران) است و انجام بازتوانی می­تواند تاثیر مثبتی در این بیماران داشته باشد. در واقع هدف از بازتوانی  این بیماران، توسعه و اصلاح کیفیت زندگی  طبیعی و نزدیک به طبیعی است]36 [.

بنابراین باوجود پیشرفتهای بسیاری که در زمینه درمان بیماران نارسایی مزمن کلیوی انجام شده است تا کنون تحقیقات فقط در مورد تاثیر  آموزش یا بررسی افسردگی و اضطراب و…. بوده است و پژوهش­های اندکی در مورد بازتوانی انجام شده است، لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بازتوانی بر روی کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی انجام شد.

2-1.  تعریف نارسایی مزمن کلیه:

بیماری مزمن کلیه از طیفی از فرایندهای پاتولوژیک مختلف، مرتبط با عملکرد غیر طبیعی کلیه و یک کاهش پیشرونده در میزان فیلتراسیون گلومرولی تشکیل می­شود[37]. طیف CKD [1] از پروتئینوری تا افزایش کراتینین سرم، که نشان دهنده کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی(GFR)[2] و سرانجام از بین رفتن کامل عملکرد کلیه که مرحله نهایی بیماری کلیوی است(ESRD)، متغیر می­باشد [38] .

[1] Chronic Kidney Disease (CKD)

[2] Glomerular Filtration Rate (GFR)

[1] End Stage Renal Disease(ESRD)

[2] Tgay

[3] kimel

[4] Rocha

[5] Chen

[6] Drayer

[7] Henrique

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشي درماني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122