پايان نامه بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي برجذب مشتريان بانک توسعه تعاون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي برجذب مشتريان بانک توسعه تعاون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي برجذب مشتريان بانک توسعه تعاون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه1
1-2- بیان مسئله 2
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش4
1-4 – اهداف تحقیق(علمی وکاربردی) 5
1-5 فرضیه¬های پژوهش5
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها6
1-7-قلمرو تحقیق10
1-7-1 – قلمرو موضوعی تحقیق10
1-7-2 – قلمرو مکانی تحقیق11
1-7-3 – قلمرو زمانی تحقیق11

فصل دوم ادبیات وموضوع پیشینه تحقیق
مقدمه 13

2-1) بازاريابي و تبليغات
2-1-1) بازاريابي 14
2-1-1-1) احتياج یا نیاز (Need) 16
2-1-1-2)خواسته‏ ( Want) 17
2-1-1-3)تقاضا (Demand) 17
2-1-1-4)محصول (Product) 17
2-1-1-5)مبادله (Exchange) 18
2-1-1-6)معامله (Transaction) 19
2-1-1-7) بازار (Market) 19
2-1-2) مدیریت بازاریابی 20
2-1-3)آميخته بازاريابي 20
2-1-4) بازاريابي خدمات بانکی 21
2-2 بازاريابي خدمات
2-2-1) بازاريابي خدمات 25
2-2-2) ماهيت و ويژگي خدمات 26
2-2-2-1) ناملموس بودن 26
2-3-2-2) تفكيك‎ ناپذيري 26
2-3-2-3) ناهمگوني 27
2-3-2-4) فناپذيري 27
2-3-3) آميخته بازاريابي خدمات 28
2-2-4)مزیت رقابتی در خدمات 29
2-2-5)مدل مفهومی پژوهش 30
2-2-5-1)محصول 31
2-2-5-2)قیمت 32
2-2-5-3)توزیع 32
2-2-5-4)ترفیع 33
2-2-5-5)کارکنان 33
2-2-5-5-1)شایستگی کارکنان 34
2-2-5-5-2) اهميت كاركنان در ارائه خدمات با كيفيت 35
2-2-5-5-3)گزینش کارکنان مناسب 37
2-2-5-5-4)آموزش و باز آموزی کارکنان 38
2-2-5-5-5)رایج ساختن استاندارهای کیفیت و ارزیابی دائمی میزان رعایت آنها در کارکنان 38
2-2-5-6)امکانات و دارائی های فیزیکی ملموس 38
2-2-5-6-1)نقش شواهد فیزیکی بانک و شایستگی کارکنان در رضایت، جذب و حفظ مشتریان 40
2-2-5-7)مدیرت باجه یا فرایند 41
2-2-6) استراتژی های آمیخته بازاریابی 41
2-2-6-1) استراتژی های محصول 42
2-2-6-2)استراتژی های قیمت 42
2-2-6-3) استراتژی های مکان 42
2-2-6-4) استراتژی های ترفیع و بازار افزایی 42
2-2-6-5) استراتژی های مربوط به کارکنان 42
2-2-6-6)استراتژی های مربوط به دارایی ها یا امکانات فیزیکی و فرایند ها 43
2-2-7) مفهوم جديد خدمت به مشتريان 44
2-2-8) خدمت به مشتري، مهمترين تعهد سازماني 45
2-2-9) اهميت دادن به مشتري يا ارباب رجوع 45
2-2-10) اهميت ارائه خدمت به مشتريان 46
2-2-11) آينده خدمات 46
2-2-8) خدمت به مشتري، مهمترين تعهد سازماني 45
2-2-8) خدمت به مشتري، مهمترين تعهد سازماني 45
2-2-8) خدمت به مشتري، مهمترين تعهد سازماني 45

2-3 كيفيت خدمات
2-3-1) مفهوم كيفيت خدمات 47
2-3-1-1) بي نهايت بزرگ 48
2-3-1-2) محصول محور 48
2-3-1-3) فرآيند يا عرضه محور 48
2-3-1-4) مشتري محور 49
2-3-1-5) ارزش محور 49
2-3-2) اهميت كيفيت خدمات 50
2-3-2-1) افزايش انتظارات مشتريان 51
2-3-2-2) فعاليت رقبا 51
2-3-2-3) عوامل محيطي 51
2-3-2-4) ماهيت خدمات 52
2-3-2-5) عوامل درون سازماني 52
2-3-2-6) مزاياي ناشي از كيفيت خدمات 52
2-3-3) بازارگرايي و كيفيت خدمات 54
2-3-4)رويكردهاي مديريت كيفيت خدمات 55
2-3-4-1) واكنشی يا انفعالي 55
2-3-4-2) استراتژيك يا فعالانه 56
2-3-5) پيامدهاي كيفيت خدمات 57
2-3-6) كيفيت خدمات و تصميمات بازاريابي رقابتي 59

2-4 جذب مشتری و رضايت مندی
2-4-1)مفاهيم و تعاريف مشتری مداری 61
2-4-2) چارچوبي براي ارزيابي ميزان مشتري‎مداري 64
2-4-3)مفهوم رضايت 66
2-4-3-1)رضايت مشتري 67
2-4-3-2) نارضايتي مشتري 67
2-4-4)رضايت مشتري هسته فعاليت‎هاي بازاريابي 67
2-4-4)ساختار فرايند نظام كلي خدمات رضامندي مشتري 69
2-4-4-1)مفهوم و سياست رضامندي مشتري 70
2-4-4-2) تحقيقات بازاريابي و تحليل نيازهاي مشتري 81
2-4-4-3) برنامه‎ريزي براي مشتري پسندكردن محصولات و خدمات 71
2-4-4-4) بازار و فروش محصولات و خدمات 72
2-4-4-5) مشتري پسند كردن تحويل 71
2-4-4-6)ايجاد رضامندي براي مشتري 72
2-4-5) جمع‎آوري و تحليل اطلاعات درباره رضامندي مشتري 72
2-4-6) مزاياي رضايت مشتري 72
2-4-7)هفت دستور طلايي براي جلب رضايت مشتري 74

2-5بانك¬داري
2-5-1)آغاز بانك¬داري 75
2-5-2)روش‌هاي نوين مشتري‌مداري و بازاريابي علمي در بانك¬داري ايران 76
2-5-3)مشتریان منابع نامشهود بانک¬ها 78
2-5-4) خدمات داخلي بانکی 81
2-5-5)رضايت مشتريان و ارباب رجوع (برون سازماني) 83
2-5-5-1)اهميت رضايت مندی مشتري 83
2-5-5-2)مزاياي رضايت مشتري 83
2-5-6)کیفیت خدمات بانکی برای مشتریان 85
2-5-6-1)تعيين و تبيين ماموريت شركت در راستاي منافع و خواسته‌هاي مشتري 85
2-5-6-2)درگير ساختن و متعهد كردن دائمي مديريت ارشد در پيشبرد كارها 86
2-5-6-6)استفاده از تكنولوژي براي دستيابي به رضايت مشتري 86
2-5-6-7)خلاقيت براي حركت به فراسوي انتظارات مشتري 86

2- 6تاريخچه پژوهش
2-6-1)پیشینه تحقیق 88
2-6-1-1)پيشينه داخلي 88
2-6-1-2)پيشينه خارجي 92
فصل سوم روش تحقیق
3-1)مقــدمه 96
3-2)روش تحقیق 96
3-3 ) جامعه و نمونه آماری 97
3-3-1) جامعه آماری تحقیق 97
3-3-2 ) نمونه و روش نمونه گیری تحقیق 97
3-4)روش گردآوری داده ها و اطلاعات 99
3-5) روایی یا اعتبار ابزار تحقیق 100
3-6)قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق 100
3-7 )روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 101
3-7-1)آزمون فريدمن 102

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 104
4-2) آمار توصيفي پاسخ دهندگان 104
4-2-1) جنسيت پاسخ¬گويان 105
4-2-2) درآمد پاسخ¬گويان 106
4-2-3) مدت زمان استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون توسط پاسخ¬گويان 107
4-2-4) تحصيلات پاسخ¬گويان 109
4-4) نتايج تحلیل آماری فرضیه¬ها 109
4-4-1) نتیجه تحلیل آماری فرضیه اول 109
4-4-2) نتیجه تحلیل آماری فرضیه دوم 110
4-4-3) نتیجه تحلیل آماری فرضیه سوم 111
4-4-4) نتیجه تحلیل آماری فرضیه چهارم 112
4-4-5) نتیجه تحلیل آماری فرضیه پنجم 113
4-4-6) نتیجه تحلیل آماری فرضیه ششم 114
4-4-7) نتیجه تحلیل آماری فرضیه هفتم 115
4-4-8) نتیجه تحلیل آماری فرضیه اصلی 116
4-4-8 )بررسی میزان اهمیت سوالات پرسشنامه 117
4-5) اولویت¬بندی عوامل آمیخته بازاریابی خدمات 120
4-6) بررسی نتایج آزمون كراسكال واليس بر اساس تحصيلات 121
4-7- بررسی نتایج آزمون كراسكال واليس بر اساس میزان درآمد 123

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) نتیجه گیری 128
5-1-1 نتیجه گیری فرضیه اول 128
5-1-2 نتیجه گیری فرضیه دوم 128
5-1-3 نتیجه گیری فرض سوم 129
5-1-4 نتیجه گیری فرضیه چهارم 129
5-1-5 نتیجه گیری فرضیه پنجم 130
5-1-6 نتیجه گیری فرضیه ششم 130
5-1-6 نتیجه گیری فرضیه هفتم 130
5-1-6 نتیجه گیری فرضیه اصلی 131
5-1-7 نتایج سایر یافته های پژوهش 131
5-2) پیشنهادات 131
5-2-1 پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش 131
5-2-2 پیشنهادات پژوهشی 133
منابع فارسی135
منابع لاتين138
پیوست140

منابع فارسی

آذر ،عادل – مومنی ،منصور؛ آمارو کاربرد آن در مدیریت؛ جلد دوم؛ انتشارات سمت؛ 1383

آهنی ها ، محمد ، صمداني ، محمدحسن ، سرگلزايي جوان، مرتضی،ماهنامه بانکداری الکترونیک، مهرماه 1388 .

3- ابطحي، حسن، كاظمي، بابك، 1375، بهروزي، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‎هاي بازرگاني

4- ايلامي، اردلان،(1383) «بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق شيراز»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو

5- ايران نژادپاريزي ،مهدي ، 1378، روش­هاي تحقيق در علوم اجتماعي ،چاپ اول ، نشر مديران

6-  پارسائیان ، علی؛ اصول بازاریابی؛ انتشارات دبستان؛1385

7- تورپين، دومينكيو، هفت دستور طلايي براي جلب رضايت مشتريان،‌ عبدالعلي شلالوند، ماهنامه تدبير،‌ آذرماه 1384، شماره 58، صفحه 34.

8- حافظ‌نيا، محمدرضا(1381) «مقدمه‌اي برروش تحقيق در علوم انساني»، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم

9- چانگ‎يانگ‎لي، در نظام كلي خدمات رضايت مندي مشتري و بهترين روش‎هاي اعمال آن، ترجمه مصطفي مشتاق، مجله نك و اقتصاد، شماره 14، صفحه 16.

10- خاکی ، غلامرضا ؛روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی؛ انتشارات بازتاب؛ 1384

11- خانی ، عبداله ؛بررسی تاثیر برخی عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر استان کرمانشاه؛پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ؛ 1387

12- داود محب علی ،محمد علی ، فرهنگی ، مدیریت بازار، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، 1378

13- دلاور، علي؛ “مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي”؛ انتشارات رشد، چاپ سوم، 1378.

دلاور ، یوسف ، روزنامه دنیای اقتصاد ، شماره ی 1600 ، ص13 ،1387

درگي ، پرويز ( 1384 ) . مديريت فروش و فروش حضوري با نگرش بازار ايران. چاپ اول . تهران . انتشارات تورنگ.

15- ديواندري، علي، 1380 دي ماه، طراحي فرآيندهاي انطباقي براي پياده سازي استراتژي مشتري مداري در بانك‎هاي تجاري ايران، پايان نامه دكترا، گرايش سيستم‎ها، دانشكده مديريت دانشگاه تهران

16- روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهيمي، عبدالحميد، 1376، مديريت بازاريابي، انتشارات سمت

17- رضاييان ابرقويي، عبدالغني(1381)«بررسي عوامل اساسي اجتماعي _اقتصادي موثر بر رضايتمندي مشتركين از شركت توزيع نيروي برق استان فارس»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو،

18- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نامه شماره 13/ 1854-ط دولت الکترونیک/ تیرماه 1388

19- شلالوند، عبدالعلي(1381) «هفت دستور طلايي براي خدمت بهتر به مشتري» نشريه تدبير،                   شماره 58

20- صنایعی ، علی ؛اصول بازاریابی و مدیریت بازار؛ انتشارات پرسش؛ 1382

21- عزتی ،مرتضی ؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی ؛ جلد اول ؛موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ؛ 1376

22- فقیه نصیری ، حمید رضا ؛بررسی و شناسایی عوامل موثر بر جذب منابع بانک صادرات؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران ؛ 1378

کاتلر ، فیلیپ – آمسترانگ ؛ ترجمه : پارسائیان ، علی ؛اصول بازاریابی ؛ انتشارات آیلار؛1384

كريستوفر،مارتين، مديريت توزيع، ترجمه احمد اخوي، انتشارات چاپ و نشر بازرگاني 1380 ص 79

كتابي ، سعيده، (1384)، انتخاب آميزه بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك. مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال هفتم شماره ص 79-93

25-  کهزادی ، نوروز ؛ وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران و جهان ؛ مجله گزیده اخبار اقتصادی و بانکی؛ 1382

26-   لاواک ، کریستوفر ؛ ترجمه:  اردشیر تاج زاده ؛ اصول بازاریابی خدمات ؛ جلد دوم ؛ انتشارات سمت؛ 1384

27- محمدیان ،محمود ؛مدیریت تبلیغات ؛ انتشارات    سایه نما؛ جلد اول؛ 1384

28- ونوس، داور، صفائيان، ميترا، 1381، روش‎هاي كار براي بازاريابي خدمات بانكي براي بانك‎هاي ايراني، انتشارات نگاه دانش

29- یزدانی فرد ، شمسی  ، بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1384

30- یزدانی دهنوی ، محسن؛ مولفه های موثر بر موفقیت بانک­ها و موسسات مالی در جذب مشتریان پولی ، فصلنامه مدیرساز شماره ی17 ؛1386

منابع لاتين:

1- Bauer, K., & Hein, S. E. (2006). The effect of heterogeneous risk on the early adoption of Internet banking technologies. Journal of Banking and Finance, 30, 1713–1725.

2-Bernhardt, K. L., Donthu, N. and Kennett, P.A. (2000) “ANALYSIS OF SATISFACTION & PROFITABILITY” Journal of Business Research, vol. 47 ,No. 2, pp. 161-71

3- Blomer, J.; Ruyter, K. and Peeters, P., (1998) “INVESTING DRIVERS OF BANK LOYALTY: THE COMPLEX RELTIONSHIP BETWEEN IMAGE, SERVICE QUALITY, SATISFACTION”, Intr. Journal of Bank Marketing, vol.16, No. 7, pp. 276-86.

4-Chen, Y.H., Barnes, S., 2007. Initial trust and online buyer behavior. Industrial Management & Data Systems 107 (1), 21–36.

5- Curasi, C. F. & Kennedy, K. N. (2002) “FROM PRISONERS TO APOSTLES: A TYPOLOGY OF REPEAT BUYERS AND LOYAL CUSTOMERS IN SERVICE BUSINESS” Journal OF Services Marketing, vol. 16, No. 4, pp. 322-41.

6- David Mercer,Marketing,Massachusetts U.Sp.A,Black Well publisher,1992,p.473

7- Drake, C., Gwynne, A., AND Waite N. (1998) “BARCLAY’S LIFE CUSTOMER STATISFACTION AND LOYALTY TRACKING SURVEY: A DEMONSTATION OF CUSTOMER LOYALTY RESEARCH IN PRACTICE” Intr. Journal of Bank Marketing, vol. 16, Nos. 6-7, pp. 287-92.

8- Duffy, D. L.(1998) “CUSTOMER LOYALTY STRATEGIES” Journal of Consumer Marketing, vol. 15, No. 5, pp. 435-48.

چکیده

توجه جدي به مديريت و بازاريابي خدمت مي­تواند تحول و جهت­گيري جديدي را دربانك­ها به وجود آورد. برخي از ناراحتي­ها و نارضايتي­ها حاصل نا آگاهي و سهل انگاري افرادي است كه در مديريت خدمات، درك مخاطبين و پاسخگويي به خواسته­ها و نياز آنها ضعيف هستند. در مدیریت بازاریابی خدمات باید به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات توجهی خاص مبذول داشت. آمیخته بازاریابی مجموعه­ای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار دارد. به همین جهت موضوع این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه انتخاب گردید.

روش بكار گرفته شده در پژوهش، روش توصيفي – پيمايشي و از آن لحاظ كه نتايج مورد انتظار آن مي­تواند در فرآيند جذب بیشتر مشتريان در بانک توسعه تعاون بکار گرفته­ شود، “كاربردي” است.

جامعه آماری این پژوهش مشتریانی هستند که در نیمه دوم سال 1391 و نیمه اول سال 1392 جهت انجام امورات خود به بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه مراجعه نموده اند. جهت انتخاب نمونه آماری، تعداد 200 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند.

اطلاعات مکتوب از روش کتابخانه­ای و جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه­ها، از طریق توزیع پرسشنامه­ها بین مشتریان بوده است. برای توصیف شاخص­های اطلاعات گردآوری شده از آمار توصیفی و برای پاسخ به سوالات و فرضیه­های تحقیق از آمار استنباطی و  آزمون t استيودنت استفاده شده است، و جهت اولویت بندی عوامل موثر بر اعتبار برند نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه منجر به تایید ارتباط هفت عامل آمیخته بازاریابی خدمات (مکان و تعداد شعب بانکی، نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی، ارائه تبلیغات، تنوع و به روز بودن خدمات بانکی، نحوه رفتار و اعمال کارکنان بانک، دارایی­های فیزیکی ملموس و رویه ارائه خدمات) با جذب مشتریان بانک توسعه تعاون گردید. بر اساس آزمون فریدمن عامل نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بیشترین تاثیر را بر جذب مشتریان داشته است.

كليد واژه: آمیخته بازاریابی خدمات، بانک، رضایت مشتریان

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 ) مقدمه

در سال­هاي اخير تحقيق­های صورت گرفته بر روي شناخت عواملی كه در زمينه رضايت مشتريان و وفاداري آنها موثر باشد گسترش يافته است در اغلب موارد وفاداري مشتريان براي موفقيت سازمان حياتي است چرا كه معمولاً جذب مشتريان جديد گران تر از حفظ مشتريان موجود مي باشد و در اكثر تحقيقات صورت گرفته بوسيله بسياري از نويسندگان پيشنهاد شده است تا مشتريان وفادار به عنوان يك دارايي رقابتي حفظ شوند و يكي از راهكارهاي تقويت اين امر از طريق ايجاد يك رابطه همكاري صميمانه، مناسب و قوي بين فروشندگان و خريداران مي­باشد(صادقي ،1382)

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی سازمان های تجاری از جمله بانک ها به این مطلب پی برده­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان را جلب نمایند. باید پذیرفت که بازارها محدودند و مشتری کمیاب. در دوره حاظر سازمان­هایی خواهان موفقیت می باشند، در جستجوی راه­ها و روش­هایی هستند تا بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود درآورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است. در این راستا بسیاری از سازمان­ها تنها به تئوری پردازی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته­اند(حسن زاده، 1384). بعضی از بانک­ها در پی آن هستند تا با شناسایی نیاز مشتری، ارائه خدمات مختلف به بازار، در این صحنه رقابت از دیگران پیشی بگیرند. اما کسانی در صحنه رقابت در آینده موفق خواهند بود که بتوانند سریع تر از دیگران به نیازها و خواسته های مردم توجه کنند و به مردم پاسخ دهند. به عبارت دیگر در یک بازار رقابتی بین بانک­ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه­های خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتری داشته باشد. امروزه سازمان­هایی که خواهان موفقیت می­باشند در جستجوی راه­ها و روش­هایی هستند تا بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود در آورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است از اینرو بانک­ها برای جلب و جذب مشتری با یکدیگر به رقابت می­پردازند و هیچ بانکی نمی تواند بدون مشتری به حیات خود ادامه دهد. در بازار رقابتی بین بانک­ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه­های خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتریان داشته باشند و با استفاده از روش­ها و استراتژی­های بازار یابی در جذب مشتریان و به دست آوردن رضایت آنها به اهداف مورد نظر خود دست خواهند یافت.

1-2)  بیان مسأله

مبنای تسهیلات اعطائی توسط بانک­ها و موسسات مالی، آن قسمت از سپرده­های مردم می­باشد که بصورت سپرده نزد بانک­ها سپرده گذاری شده است. بنابراین، توانائی بانک­ها برای اعطای تسهیلات به میزان سپرده­های پس انداز نزد هر بانک بستگی دارد. از اینرو، کلیه اشخاصی که وجوه مازاد بر نیازهای فوری خود را در بانک­ها به صورت سپرده پس­انداز نگهداری می­کنند، می توانند به روشنی ملاحظه نمایند که بانک­ها و موسسات مالی این وجوه را در جهات و مواردی از نیازهای جامعه به مصرف می­رسانند که به صورت عمده زمینه ساز رفع مشکلات مالی، ایجاد اشتغال، رفع نیازهای ضروری و بهبود آن دسته از متقاضیان شاغل در ابعاد کوچک می­گردد.

در بانک­داری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند جذب مشتریان بانک­ها تأثیر میگذارند شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک­ها در جذب و نگهداری مشتریان مقوله­ای مهم می­باشد و در عصر حاضر بدلیل وجود رقابت بین بانک­ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر مشتری تسلط بر عوامل مؤثر بر جذب وحفظ مشتریان اهمیت ویژه­ای یافته است و همواره اصلی­ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است.

آميخته بازاريابي از مولفه­هاي مهم در تصميم گيري و ارزيابي هاي مربوط به بازاريابي يك بنگاه است چون كه آميخته بازاريابي يا استراتژي بازاريابي تركيبي از عناصر لازم براي برنامه­ريزي و اجراي كل عمليات بازاريابي است. از سوي ديگر عناصر آميخته بازاريابي قابل كنترل بوده و با يكديگر ارتباط متقابل دارند. تصميم در مورد يكي از آنها برروي فعاليت­هاي مربوط به ديگر عناصر تاثير مي گذارد و اگر اجزاء آميخته بازاريابي به نحو موثري با يكديگر تركيب شوند به نحوي كه هم به نيازهاي مصرف كننده و هم با نيروهاي محيطي در كل بازار انتخاب شده هماهنگي داشته باشند باعث پديد آمدن يك سيستم بازاريابي موفق مي­شود (كتابي،1384)

آمیخته بازاریابی نمایان‌گر فعالیت­های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند (دویلی، 1995). برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می‌شود. اینها مهمترین نوع بخش­هایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع سازمان را به آنها تخصیص می‌دهند (گولداسمیت، 1999، ص179).

آميخته بازاريابي مجموعه­اي از ابزارهاي قابل كنترل بازاريابي است كه شركت آنها را در هم مي آميزد تا پاسخگوي بازار هدف باشد. آميخته بازاريابي در بر گيرنده همه كارهايي است كه شركت مي تواند انجام دهد تا بر ميزان تقاضا (براي محصولاتش) اثر بگذارد(درگي،1384).

تئوریسین‌های بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند (بری، 1980). بخش عمده‌ای از این تلاش­ها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت است، شد. با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست، این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز سازند. درآمیخته‌ بازاریابی‌خدمات ‌ما ‌سه پی(P3) دیگر شامل پرسنل، دارایی­های فیزیکی و رویه‌ها (فرآیندها) را در جمع چهار پی(P4) مشاهده می‌کنیم که درنهایت یک آمیخته بازاریابی با هفت پی(P7) برای خدمات به‌وجود می‌آید. بدین ترتیب تئوریسین‌های بازاریابی خدمات، یک تئوری مدیریتی جدید را ایجاد کردند و آن را از بازاریابی کالاها متمایز ساختند (لاولاک، 1996؛ گولداسمیت، 1999).

امروزه به رضايت مشتري به عنوان يك سازه شناختي نگريسته مي­شود. جايي­كه مشتريان عملكرد درك شده را با يك استاندارد قابل سنجش و ارزيابي مقايسه مي­كنند. توجه برجنبه شناختي رضايت مشتري براي خارج نمودن يك مبناي احساسي هر چند عجيب به نظر مي­رسد و ليكن تحقيقات در روانشناسي نشان داده است كه احساسات مي­توانند بر روي فرآيندهاي ارزيابي تاثير بگذارند. در تحقيقات به عمل آمده نشان داده شده است كه احساسات مشتريان و ارزيابي آنها به صورت خيلي قوي با يكديگر در ارتباط هستند و نشان داده شده است كه با بررسي احساسات قادر به پيش بيني فعاليت مشتريان خواهيم بود(صادقي، 1382)

با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان به راحتي دريافت كه، باگذشت زمان تغييرات چشمگيري در سازمان­ها و بانک­ها شكل گرفته است و آنها از آن چنان پيچيدگي هاي برخوردار شده­اند، كه نيازمند همكاري افراد تحصيلكرده و با تجربه­ي حرفه­اي در زمينه بازاريابي بانکی مي­باشد تا به كمك اين نيروها بتوان بر پيچيدگي­هاي حاصل از تعاملات اين حجم عظيم گردش پولي و شاغلان در اين بخش، فائق آييم و علاوه بر دستيابي به مزيت­هاي عنوان شده در ارتباط با بازاريابي بانکی، سهم بالاتري از اين گردش پولي را براي بانک و ساير اجزاي اين مجموعه فراهم آورد. لذا محقق در پی آن است که آیا عوامل آمیخته بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد و در صورت مثبت بودن، میزان اهمیت هریک از عوامل آمیخته بازاریابی بر جذب مشتریان بانک توسعه تعاون در استان کرمانشاه چگونه می­باشد؟

1-3 ) اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی عوامل موثر بر جذب مشتری اگر چه برای سازمان­های انتفاعی بسیار مهم و اساسی است اما برای بانک ها یک امر حیاتی و ضرورتی انکار ناپذیر است. که اغلب از توجه و درک این نکته اساسی و بنیادی غفلت شده است. اصولا نه تنها ارائه تمامی خدمات می بایست برای مشتری و تامین مطلوب رضایت او انجام شود بلکه سزاوار است کلیه امکانات و منابع مادی و فیزیکی در جهت تامین رضایت کامل مشتری بکار گرفته شود(لاولاک، 1382).

در عصر حاضر بانک­ها برای جذب مشتری مالی و پولی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند بانک­ها در زمینه های مالی غیر بانک­داری، خدمات متعددی به مشتریان ارائه می­دهد و ارائه خدمات نوین مانند بانک­داری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه، مسکن و تولید باعث شده است منابع جدید به بانک­ها سرازیر شود و در واقع در بانک­داری نوین بخش عمده­ای از منابع از طریق فعالیت­های غیر بانکی بدست می­آید، وظیفه مدیران بازاریابی در هر موسسه­ای این است که با تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه­های بازاریابی موثر و کارآمد، یک موقعیت رقابتی ممتاز را برای بانک در بازارهای هدف ایجاد کند. تدوین برنامه بازاریابی شامل طراحی فرآیند پیش بینی وقایع و تعیین راهبردهایی جهت دستیابی به اهداف آتی موسسه می باشد(منتی و دیگران، 1387).

بانک­ها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امکان پذیر است و با توجه به اینکه در سال­های اخیر صنعت بانک­داری شاهد رقابت شدید توأم با فرصت­ها وتهدید­های زیادی بوده و تنوع خدمات ارائه شده در این صنعت رو به افزایش است بانک­ها باید راه­هایی را بیابند که بتوانند استراتژی قوی و متمایزی را نسبت به دیگر بانک­ها برای ارائه خدمات به مشتریان اتخاذ کنند(نظری، 1389).

باتوجه به توضیحات فوق از آنجایی­که در سیستم بانک­داری رقابت فراوان شده است لذا بانک توسعه تعاون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و و یکی از راه­ها و شاید مهمترین روش جهت جذب مشتری­های خود، استفاده صحیح از اجزای آمیخته بازاریابی باشد تا بتواند با جذب آنها، منابع پولی خود را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری روز افزون در این صنعت افزایش دهد و در نهایت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را برای خود محقق سازد.

 1-4 ) اهداف تحقیق(علمی وکاربردی)

1-4-1) اهداف علمی

سنجش رابطه عوامل آمیخته بازاریابی با جذب مشتریان بانکی

1-4-2 )اهداف کاربردی

سنجش رابطه بین مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

سنجش رابطه بین نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی در جذب مشتریان

سنجش رابطه بین تنوع و به روز بودن خدمات بانکی در بانک با جذب مشتریان

سنجش رابطه بین تبلیغات بانکی با جذب مشتریان

سنجش رابطه تاثیر نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بر جذب مشتریان

سنجش رابطه دارایی­های فیزیکی ملموس بر جذب مشتریان

سنجش رابطه تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

1-5) فرضیه­های پژوهش

با توجه به مطالب بیان شده، فرضیه اصلی پژوهش عبارتند از:

بین عوامل آمیخته بازاریابی و جذب مشتریان بانک توسعه تعاون رابطه معنی داری وجود دارد.

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش، هفت فرضیه فرعی به شرح زیر مطرح می­شود:

1-  بین مکان و تعداد شعب بانکی با جذب مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

2-  بین نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی با جذب مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

3-  بین ارائه تبلیغات با جذب مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

4-  بین تنوع و به روز بودن خدمات بانکی با جذب مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

5-  بین نحوه رفتار و اعمال کارکنان بانک با جذب مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.

6-  بین دارایی­های فیزیکی ملموس و جذب مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

7-  بین رویه ارائه خدمات با جذب مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

هنگامی که تعریف یک متغیر با استفاده از مفاهیم دیگری ارائه شود، می گوییم متغیر به صورت مفهومی یا سازنده تعریف شده است (طبیبی و همکاران،1390). عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است (سکاران، 1385). در ادامه تعریف های نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.

1-6-1 ) تعریف مفهومی متغیرها

1-6-1-1) تعریف مفهومی مکان، زمان، توسعه و تعداد شعب بانکی:

مکان که به اصطلاح به آن کانال توزیع گفته می شود، مکانی است که محصول در آنجا ارائه می شود. با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان مناسب و محل­های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است؛  به همین دلیل امروزه هتل­های بزرگ، مؤسسات بیمه، سازمان­های آموزشی و پرورشی، بانک­ها و شرکت­های حمل و نقل به ایجاد شعبات در مناطق مختلف پرداخته­اند تا ضمن ارائه خدمات بهتر، حوزه وسیع­تری را تحت پوشش قرار دهند. در حقیقت خدمات بانکی بایستی در مکانی مناسب و زمانی مناسب ارائه شود، به نحوی که مشتریان بتوانند در سریعترین زمان ممکن و با حداقل هزینه آن خدمات را دریافت کنند. از آنجائی­که خدمات بانکی در تمام بانک ها مشابه هم می باشد، بنابراین مکان ارائه خدمات در موفقیت یک بانک بسیار مؤثر است(Ha Kansson, 2005).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر افزايش فروش شرکت پگاه در زمينه محصولات لبني
 • پايان نامه اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122