پايان نامه بررسي تاثير ارزش اطلاعاتي نوع سوم معيارهاي ريسک نقدينگي بازل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير ارزش اطلاعاتي نوع سوم معيارهاي ريسک نقدينگي بازل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير ارزش اطلاعاتي نوع سوم معيارهاي ريسک نقدينگي بازل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4-اهداف تحقیق 4
1-5-سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق 4
1-6-فرضیه های تحقیق 4
1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 4
1-7-1) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق 6
1-8- قلمرو موضوعی تحقیق 7
1-8-1- قلمرو زمانی تحقیق 7
1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق 7
1-9-ساختار کلی تحقیق 7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه: 8
2-2- کمیته نظارت جهانی بال 9
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن 12
2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي 13
2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري 13
2-3-2-1- ريسك‌هاي برون سازماني 13
2-3-2-2- ريسك‌هاي درون سازماني 15
2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها 23
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل 24
2-2-5- ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي 26
2-3- درماندگی 28
2-3-1- تعريف ورشكستگي و مفاهیم مرتبط با آن 28
2-3-2- بررسي قانون ورشكستگي ايران 29
2-3-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 32
2-3-4- دلايل ورشكستگي 33
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن 33
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي 36
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی 36
2-3-5-1- مراحل ورشكستگي 36
2-3-5-2- روش هاي پيش بيني ورشكستگي 37
2-3-5-2- انواع مدلهاي پيش بيني ورشكستگي 43
2-3-5-2-أ-مدل ويليام بيور 44
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن 44
2-3-5-2-ج- مدل اسپرينگيت 45
2-3-5-2-د- مدل اوهلسون 45
2-3-5-2-ه- مدل فولمر 46
2-3-5-2-و-مدل زميجوسكي 46
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار 47
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها 47
2-4- پیشینه تحقیق 49
2-4-1- مطالعات خارجی 49
2-4-2- تحقیقات داخلی 52

فصل سوم:روش شناسي
3-1- مقدمه 55
3-2- فرضيه‌هاي تحقيق 56
3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري 56
3-4-روش پژوهش 57
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق 57
3-4-1-1 قلمرو زمانی تحقیق 57
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق 57
3-5- گردآوري دادهها 57
3-6- جامعه آماري 57
3-7- نحوه ی انتخاب نمونه آماري 58
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيه ها 59
3-8-1- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 61
3-9- خلاصه فصل 61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 63
4-2- توصیف نمونه های آماری 64
4-3- پیش فرض های رگرسیون 64
4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها 64
4-3-2- همسانی واریانس‌ها 67
4-3-3-استقلال مشاهدات 67
4-3-4- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون 67
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67
4-5- خلاصه‌ فصل 70

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 72
5-2- خلاصه تحقیق و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه 72
5-2-1- خلاصه ادبیات نظری تحقیق 72
5-2-2- خلاصه آزمون فرضیات تحقیق 73
5-3- نتايج تحقيق 74
5-4- محدوديت های تحقيق 76
5-5- پيشنهادات 77
5-5-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق 77
5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 77
منابع و ماخذ 78
پیوست ها 80
چکیده انگلیسی 79

منابع و مآخذ

ایرانژاد پاریزی م. 1385. روش های تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ سوم. تهران: انتشارات مدیران.

ايرواني م. 1388. بحران مالي جهاني و چند پيشنهاد راهبردي. نشريه مديريت بازرگاني، 2: 46-33.

حجازي ر، انواري رستمي ع، مقدسي م. 1387. تحليل كارايي كل بانك توسعه صادرات ايران و رشد كارايي شعب آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA). مجله مديريت، 1: 56-41.

خاکی غ. 1376. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی. چاپ اول. تهران: کانون انتشاراتی درایت.

خوش سيما ر، شهيكي تاش م. 1391. تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران، فصلنامه برنامه ريزي و بودجه، 4: 16-11.

سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا. 1380. روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آگاه.

سعيدي ع، آقايي آ.  1388.  پيش بيني درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي بيز بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي،56: 78-59.

سي آرتور و، جي آر-ريچاردام ه. 2003. مديريت ريسك، ترجمه داور ونوس و حجت اله گودرزي، 1382، تهران: انتشارات نگاه دانش.

شربت اوغلي ا، عرفانيان ا. 1385. مطالعه تطبيقي و اجراي مدل هاي اندازه گيري ريسک عملياتي مصوب کميته بال در بانک صنعت و معدن  شريف ويژه علوم مهندسي.2: 68-59.

فرجی ی. 1381. آشنایی با ابزار ها و نهاد های پولی و مالی، موسسه عالی بانکداری ایران.

فلاح شمسی م، ميرفيض م، تهراني ر. 1384. طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، 43: 33-27.

موسويان ع، کاوه وند م. 1389. مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي، اقتصاد اسلامي، 2: 63-35.

Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

Charitou A, Lambertides N, Trigeorgis L. 2007. Managerial discretion in distressed firms. British Accounting Review, 37:323-346.

Chi U, Chen YC. 2009. The analysis of Taiwanese bank efficiency: Incorporating both external environment risk and internal risk. Economic Modelling. 26:456 -463.

Daellenbach HG. 1971. A Stochastic Cash Balance Model with TwoSources of Short-Term Funds, International Economic Review, 12: 250-256.

Emery GW. 1981. Some Empirical Evidence on the Properties of Daily Cash Flow, Financial Management, 10: 21-28.

Emery GW, Lyons RG. 1991. The Lambda Index: Beyond the Current Ratio, Business Credit, November/December, Pp: 14-15.

Eppen GD, Fama EF. 1969. Cash Balance and Simple DynamicPortfolio Problems with Proportional Costs, International EconomicReview, 10: 119-133.

Fanning K, Cogger O. 1994. A Comparative Analysis of Artificial Neural Networks Using Financial Distress prediction, Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 3: 241-252.

Homonoff R, Mullins Jr. 1975. Cash Management, Lexington, Mass., Lexington Books.

Ilkenson J, Smith S. 1992. The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic Review, 5: 14–27.

Maria P, Ioannis E, Tsolas D. 2010. Evaluation of credit risk based on firm performance, European Journal of Operational Research, 201: 873–881.

Miller MH, Orr D. 1968. The Demand for Money by Firms: Extensions of Analytic Results, Journal of Finance, 23: 735-759.

Rada, DC, Claudia B, 2007. Bankruptcy Prediction in Norway Applied economic letter.

Stone BK, Miller T. 1987. Daily Cash Forecasting with Multiplicative Models of Cash Flow patterns, Financial Management.

 چکیده

اين تحقيق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهاي جديد بين المللي نقدينگي پاسخ هايي را ارائه دهد. اولاً در حالي كه نسبت هاي ريسك نقدينگي جديد روش شناسي هاي اضافي نسبت پوششي و خالص دارايي هاي نقدي را مي سازد، اجزا و مفروضاتي را فراهم مي آورد كه آنها بطور كلي مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانياً، از آنجا كه پژوهش هاي نظري اخير ديدگاه هاي مهمي را در چگونگي دلايل ريسك نقدينگي و يا تشديد بحران مالي مطرح مي كنند مطالعات تجربي، پيوند بين درماندگي هاي بانكي و ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراين اين تحقيق ارتباط بين درماندگي هاي بانك ها و معيارهاي جديد و نوع سوم ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها 30بانک طی 10سال (300مشاهده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششي نقدينگي مثبت و رابطه آن با درماندگي هاي مالی بانكي معنی‎دار است. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین نسبت پوششي نقدينگي مثبت و درماندگي هاي مالی بانكي پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پايدار منفی و رابطه آن با درماندگي هاي مالی بانكي معنی‎دار است. بنابراین فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین وجوه پايدار و درماندگي هاي مالی بانكي پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پايدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.

کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.

عواملي چون صنعتي شدن جوامع، گسترش و تحول در فعاليت­هاي اجتماعي و در نتيجه، پديدار شدن نيازهاي جديد از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد و گسترش نهادهاي مالي بوده­اند ولي توسعه و پيشرفتهاي اقتصادي نيز يكي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار مي روند، در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفت هاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

پس از انقلاب اسلامی با حذف بانك­هاي خصوصي، همة گروه­هاي بانكي زير نظر دولت اداره می‌شدند، ولي كم و بيش در فعالیت­های بانکی با يكديگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بين گروه­هاي بانكي دولتي،وجود و ايجاد بانك هاي خصوصي جديد، مؤسسات مالي و اعتباري جديد و همچنين گسترش دامنه فعاليت مؤسسات قرض الحسنه نيز مزيد بر علت شده تا در سيستم بانكي كشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می شود.(پناهیان،1382،ص 51).

اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه هاي فعالیت هاي داخلی نهاد مالی شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدي و یا در بهترین حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به طور جدي به آن پرداخته نمی شود. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاري بانک هاي سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبري نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه اي برخوردار گشته است.

1-2- بیان مساله

تعداد و شدت درماندگي هاي نقدينگي در طي بحران مالي 2007 – 2009 وضع كنندگان قوانين را برآن داشت تا با تأكيد براهميت مديريت ريسك نقدينگي در دسامبر سال 2010 چارچوب استانداردهاي نقدينگي را با پيشنهاد دو استاندارد جديد ريسك نقدينگي تقويت كنند. يكي ازاين استانداردها،استاندارد نسبت پوششي نقدينگي (LCR) است كه بانكها را ملزم مي كند تا براي بقاء خود تحت سناريوي فشار در طي يك ماه دارايي هاي نقدي با كيفيت تري به مقدار كافي داشته باشند. در حاليكه در استاندارد دوم نسبت خالص وجوه پايدار مورد تأكيد است مواردي كه از آن استنتاج مي شود آن است كه بانك ها فعاليت هاي خود را بر مبنای منابع پايدارتر وجوه داراي پشتوانه مالي انجام دهند. اين تحقيق در صدد است به چند سوال مهم در موضوع استانداردهاي جديد بين المللي نقدينگي پاسخ هايي را ارائه دهد. اولاً در حالي كه نسبت هاي ريسك نقدينگي جديد روش شناسي هاي اضافي نسبت پوششي و خالص دارايي هاي نقدي را مي سازد، اجزا و مفروضاتي را فراهم مي آورد كه آنها بطور كلي مورد آزمون قرار نگرفته اند. بنابراين، شواهد تجربي به تأييد اينكه آيا نسبت هاي جديد شاخص هاي بهتري براي ريسك نقدينگي بانك نسبت به ساير معيارهاي ريسك نقدينگي اضافي از قبيل نسبت جاري، نسبت اوراق مشاركت دولتي و نسبت سپرده‌هاي واسطه اي فراهم مي آورد. ثانياً، از آنجا كه پژوهش هاي نظري اخير ديدگاه هاي مهمي را در چگونگي دلايل ريسك نقدينگي و يا تشديد بحران مالي مطرح مي كنند مطالعات تجربي، پيوند بين درماندگي هاي بانكي و ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراين اين تحقيق درصدد است تا ارتباط بين درماندگي هاي بانك ها و معيارهاي جديد و نوع سوم ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار دهند.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه­ای را در رشد توسعه نظام­های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه­بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.

عواملي چون صنعتي شدن جوامع، گسترش و تحول در فعاليت­هاي اجتماعي و در نتيجه، پديدار شدن نيازهاي جديد از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد و گسترش نهادهاي مالي بوده­اند ولي توسعه و پيشرفت­هاي اقتصادي نيز يكي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار مي روند، در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفت هاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفته­اند.(پناهیان،1382،ص 42)

بانک‌های خصوصی در کشور در حال بزرگ شدن هستند و با بزرگ شدن بانک بحث کنترل در زمینه های مختلف از جمله ریسک اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که روند حرکت بانک در آینده، مشکلات احتمالی و راه حل های ممکن برای رفع آنها شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. در این راستا، و به منظور شناسائی مشکلات مرتبط با  درماندگی مالی و ورشکستگی از منظر  ریسک نقدینگی، به برسی و شناسایی را ه حل های ممکن در این ارتباط پرداخته می شود.(زارعی، 1384).

1-4-اهداف تحقیق

هدف اصلي

تعيين ارتباط بين درماندگي هاي مالی بانكي و نسبت هاي نقدينگي جديد بازل.

اهداف فرعی

تعيين ارتباط بين درماندگي هاي مالی بانكي و نسبت پوششي نقدينگي.

تعيين ارتباط بين درماندگي هاي مالی بانكي و نسبت خالص وجوه پايدار.

1-5-سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

استانداردهاي جديد نقدينگي با درماندگي هاي بانكي رابطه دارد؟

استاندارد نسبت پوششي نقدينگي با درماندگي هاي بانكي رابطه دارد ؟

استاندارد نسبت خالص وجوه پايدار با درماندگي هاي بانكي رابطه دارد ؟

1-6-فرضیه های تحقیق

با توجه به تبيين مسأله فرضيه هاي زير تدوين گرديد:

بين درماندگي هاي مالی بانكي و ريسك نقدينگي رابطه معناداري وجود دارد.

بين درماندگي هاي مالی بانكي و نسبت پوششي نقدينگي رابطه معناداري وجود دارد.

بين درماندگي هاي مالی بانكي و نسبت خالص وجوه پايدار رابطه معناداري وجود دارد.

1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی بر اساس داده های موجود در بازار سرمایه تهران می باشد. در تحقيقات رگرسيون چندگانه، هدف پيدا کردن متغيرهاي مستقلي است که تغييرات متغير وابسته را چه به تنهايي و چه مشترکاً پيش بيني کنند (بازرگان و حجازی، 1384).

در پژوهش حاضر براي تحليل مدل از مجموعه داده‏هاي تركيبي استفاده خواهد شد. بدين ترتيب كه چند شركت در طول زمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند. در تجزيه و تحليل داده‏هاي تركيبي يك محيط بسيار غني از اطلاعات براي گسترش تكنيك‏هاي تخمين و نتايج قابل تحليل فراهم مي‏گردد. در بسياري موارد، پژوهشگران مي‏توانند از داده‏هاي تركيبي براي مواردي كه نمي‏توان به صورت فقط سري زماني يا فقط به صورت مقطعي بررسي كرد، بهره بگيرند. نوع آزمون آماري رگرسيون مي باشد و برای آزمون هر فرضیه از آزمون‏ های همبستگی خط رگرسیون توسط نرم افزار SPSS و ضریب تعیین استفاده خواهد شد.

براي آزمون رابطه بين درماندگي هاي بانكي و معيارهاي نقدينگي بازل (نوع سوم) مدل رگرسيون چندمتغيره بشرح زير ارائه مي شود. لازم به ذکر است مدل مذکور از مقاله بیس (آمیهود و مندلسون[1]، 1980؛ هو و استول[2]، 1981) مرتبط با این موضوع مستخرج شده است:

1-7-1- تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق

تعریف درماندگی مالی

1-فرهنگ لغت اکسفورد:واژه پریشانی،دردوانوه،فقدان منابع پولی وتنگدستی

2-تعریف گوردن:کاهش قدرت سودآوری شرکت که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره واصل بدهی راافزایش می دهد.

3-ویتاکر:وضعیتی ست که درآن جریان های نقدی شرکت ازمجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتراست

4- ازنقطه نظر اقتصادی،درماندگی مالی رامی توان به زیان ده بودن شرکت تعبیرکرد که دراین حالت دچار عدم موفقیت شده است ونرخ بازدهی شرکت کمترازنرخ هزینه سرمایه است.

5-حالت دیگردرماندگی مالی زمانی رخ میدهد که شرکت موفق به رعایت کردن 1یا تعداد بیشتری ازبندهای مربوط به بدهی،مانند نگه داشتن نسبت جاری براساس قراردادنباشدکه به این حالت نکول تکنیکی گویند.

6-حالت دیگر درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که جریان های نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل وفرع بدهی کافی نباشد واین زمانی ست که ارزش ویژه شرکت عددمنفی شود.

تعریف اصطلاح بازل

پس از تحولات و رخدادهاي مهم اقتصادي در سه دهه آخر قرن بيستم و تغييرات سريع تکنولوژي و اهميت صنعت بانکداري در پيشرفت اقتصادي کشورها، بانک تسويه حساب‌هاي بين المللي در سال 1974 کميته‌اي را براي بررسي مسائل بانکي به نام کميته بازل (Basel Committee on Banking Supervision)  بنياد نهاد. کميته مذکور در سال 1988 اولين نسخه بحث حداقل کفايت سرمايه را با نام دستورالعمل و ساختار بازل 1 به دنياي بانکداري معرفي کرد. در بازل 1 مباحث مربوط به ريسک اعتباري و پس از اصلاحيه سال 1996 بحث ريسک بازار به ميان آورده شده است. در سال 2004 نسخه اوليه بازل 2 از سوي کميته بازل که نوع تکامل يافته‌اي از راهکارهاي اوليه بود، به دنياي بانکداري  معرفي شد.

 

1-8- قلمرو موضوعی تحقیق

مدیریت و ریسک نقدینگی از یک طرف و مباحث استرسهای مالی و نهایتا ورشکستگی در حوزه صعنعت بانکداری از طرف دیگر  قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-8-1- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی بین سالهای 1381-1391 (بمدت 10 سال) می باشد.

1-8-2-  قلمرو مکانی تحقیق

بانكهاي دولتي شامل «بانك ملي ايران، صادرات ايران، سپه، تجارت، ملت، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن» و بانكهاي خصوصي شامل «كارآفرين، اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سرمايه و سامان»  و نيز «شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه»، از بانك مركزي مجوز فعاليت دارند.

1-9-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

[1] – Amihud, and Mendelson

[2] – Ho and Stoll

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122